Bí Quyết Để Niệm Phật Công Phu Thành KhốiCái gọi là công phu thành khối, tức là ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tâm này chỉ có một câu A-Di-Đà Phật, ngoài một câu A-Di-Đà Phật này ra, tất cả mọi vọng tưởng, bận tâm, lo buồn thảy đều buông xả rồi, đây gọi là công phu thành khối. Có thể niệm đến cái công phu này là nhất định được sanh, đây là sanh về phàm thánh đồng cư độ.

Công phu thượng thừa chúng ta chưa chắc chắn có thể đạt được. Công phu như thế này nói lời thành thật mỗi người đều có thể đạt được. Chỉ cần bạn thật sự chịu buông xả, thật sự tiếp nhận chân tướng sự thật mà Thế Tôn nói trong bản kinh, bạn có thể khẳng định, bạn có thể thừa nhận, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt.

Nếu như bạn thật sự khẳng định rồi, thật sự thừa nhận rồi, thì bạn đâu có lý nào không buông xả, thế gian đều là đồ giả, đều không phải thật. Chỉ cần bạn chịu buông xả thì công phu thành khối không khó. Cổ đức gọi là vạn người tu vạn người đi, lời nói này không giả chút nào cả. Niệm Phật mà không thể vãng sanh là vì không có gì khác, không buông xả, vẫn còn những thứ chất chứa trong lòng không chịu buông xả, thế thì vô phương rồi.

Trích Kinh Kim Cang giảng ký (tập 66)
Pháp sư Tịnh Không giảng