Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu

Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu

Chư Phật Như Lai, Tổ Sư Ðại Ðức dạy chúng ta một câu “A Di Ðà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm niệm liên tục, vừa không có phiền não cũng không có tri kiến, thật là một câu Phật hiệu dẹp sạch vọng tưởng, chấp trước. Ðây là pháp môn tiêu nghiệp chướng không thể nghĩ bàn.

Tập hợp tất cả sức mạnh của kinh chú, sám hối đều không bằng một câu Phật hiệu này. Ðây là lời của Từ Vân Quán Ðảnh Pháp Sư – thời Càn Long, triều Thanh. Trong chú giải Quán Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói với chúng ta: chúng sanh có nghiệp tội sâu nặng, sức mạnh kinh sám nào cũng không tiêu hết được; chỉ có duy nhất một câu “A Di Ðà Phật” này có thể tiêu trừ triệt để. Quán Ðảnh Ðại Sư nói ra câu này, rất không đơn giản. Nếu Ngài không phải là người tái lai thật sự, triệt để thấu hiểu công đức câu danh hiệu thì không thể nói ra câu này. Vì vậy chúng ta có nghiệp chướng, có nghiệp tội, thậm chí luôn luôn có ma quỷ đến quấy rối, dùng cách gì khắc phục? Lão thật niệm Phật.

Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ, đức tướng, đản dĩ vọng tưởng, chấp trước nhi bất năng chứng đắc” (tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc). Câu nói này chính là tìm ra nguồn gốc “nghiệp chướng”. “Nghiệp” là tạo tác, “chướng” là chướng ngại; chướng ngại đức năng tâm tánh vốn có của bản thân. “Vọng tưởng” phát triển thì trở thành “sở tri chướng” (trở ngại của tri thức), trở thành tri kiến; chính là ý nghĩ sai lầm, kiến giải sai lầm. “Chấp trước” phát triển thì trở thành “phiền não chướng” (trở ngại của phiền não), tham, sân, si, mạn, nghi thì trở thành chất độc. Hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ chính là tâm thanh tịnh. Không có phiền não nữa, không có vọng tưởng nữa thì nghiệp chướng tiêu trừ.

Trong lúc giảng kinh, tôi thường nói với quý vị, trước hết phải biết “nghiệp chướng” là gì. Nghiệp chướng là gì đều không biết rõ ràng, còn có thể tiêu trừ được sao? Giống như chúng ta phải bắt kẻ trộm, trước hết phải biết kẻ trộm mới không bắt lầm, mới bắt trúng được kẻ trộm. Kẻ trộm là ai, kẻ trộm ở đâu, không biết, không rõ, bạn đi đâu để bắt đây? Làm sao bạn bắt được nó? Ðây là việc không thể nào được. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “đản dĩ vọng tưởng, chấp trước nhi bất năng chứng đắc” (nhưng vì vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc). Vì thế vọng tưởng, chấp trước chính là nghiệp chướng. Vọng tưởng, chấp trước ngày càng ít đi thì nghiệp chướng sẽ dần dần được tiêu trừ. Trí tuệ tăng trưởng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, vui vẻ vô cùng, đấy là hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ.

Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác. Khởi tâm động niệm chính là tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp, ngôn ngữ trong miệng là khẩu nghiệp, động tác cơ thể là thân nghiệp. Ba nghiệp thân, khẩu, ý làm ác, làm ác thì chướng ngại tâm thanh tịnh. Nếu dùng đề kinh này để mà nói thì là chướng ngại “Vô Lượng Thọ”, chướng ngại “Trang Nghiêm”, chướng ngại “Thanh Tịnh, Bình Ðẳng, Giác”. Cả ngày từ sáng đến tối suy nghĩ đủ thứ, miệng nói chuyện phiếm, nghiệp chướng làm sao có thể tiêu trừ được?

Khẩu dễ tạo nghiệp nhất, cả ngày từ sáng đến tối đều đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi, mà tự mình không biết, đấy là mê hoặc điên đảo. Có câu “nói nhiều ắt dễ sai”, nên chư Tổ Sư Ðại Ðức xưa nay khuyên chúng ta: “Thiểu thuyết nhất cú thoại, đa niệm nhất cú Phật” (nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật). Câu nói này rất là có lý. Nếu không niệm Phật, lo nói chuyện phiếm là đã tạo nghiệp; lại nói chuyện thị phi nhân ngã, cái nghiệp này đáng sợ lắm. Quả báo của thị phi nhân ngã ở chỗ nào? Nếu như sự thật không phải như vậy, bạn chỉ nghe nói rồi đi nói lại, thì lỗi của vọng ngữ (tức là nói láo, nói lời lừa gạt người khác, nói không thành thật), lưỡng thiệt (tức là nói hai chiều, khiêu khích thị phi, nói lời thêm bớt, khiến cho hai người bất hòa với nhau) ắt đọa tam đồ.

Trong hai mươi bốn giờ đồng hồ, cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, trong tâm nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, miệng niệm A Di Ðà Phật, thân lễ lạy A Di Ðà Phật, đấy gọi là tam nghiệp tu hành. Như vậy mới tiêu nghiệp chướng được. Pháp môn niệm Phật thù thắng đệ nhất, chính là trong tâm chỉ nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, miệng chỉ niệm A Di Ðà Phật, thân chỉ lạy A Di Ðà Phật, tam nghiệp đều đặt ở A Di Ðà Phật, nghiệp chướng tự nhiên sẽ không xuất hiện, tội chướng cũng tiêu trừ. Trong tất cả các thiện, cái thiện nhất cũng không hơn nổi một câu hồng danh sáu chữ này. Tâm chúng ta dừng ở đây, miệng cũng dừng ở đây, thân cũng dừng ở đây; tam nghiệp thân, ngữ, ý đều có thể dừng ở sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Ðà Phật” thì thật sự chí thiện, quả báo có được cũng là chí thiện. Nên biết vọng tưởng, chấp trước chính là nghiệp chướng. Sau khi bạn đi hành hương xong, vọng tưởng có phải đều hết không? Nếu vọng tưởng thật sự hết rồi thì đó mới thật là tiêu nghiệp chướng. Nếu vọng niệm vẫn còn thì nghiệp chướng sẽ không được tiêu trừ. Tụng bảy ngày Lương Hoàng Sám còn có vọng tưởng không? Nếu vẫn còn suy nghĩ đủ thứ, thì nghiệp chướng của bạn cũng chưa được tiêu trừ. Quý vị phải biết rằng: tin thật sự, nguyện tha thiết, tịnh niệm liên tục, thì nghiệp chướng sẽ thật sự được tiêu trừ. Trong tâm từng câu “A Di Ðà Phật” tiếp nối nhau, vọng tưởng sẽ không sanh ra được.

Nghiệp chướng làm sao tiêu sạch? Vọng niệm ít rồi, Phật hiệu nhiều rồi; không niệm thì Phật hiệu cũng hiện tiền, tức là nghiệp chướng tiêu. Trong tâm luôn luôn có câu Phật hiệu chính là thiện căn phước đức hiện tiền. Vì vậy phải hiểu nghiệp chướng là gì, cách tiêu trừ như thế nào. “Tùng hữu niệm xảo nhập vô niệm” (từ hữu niệm khéo léo nhập vào vô niệm) phương pháp quả thật rất xảo diệu. Phật Pháp Ðại Thừa chắc chắn không chủ trương hối hận, hối hận một lần thì lại tạo nghiệp thêm một lần, lại hối hận một lần rồi lại tạo nghiệp thêm một lần nữa, như vậy làm sao được! Bạn cần gì lại đi tạo nghiệp, bạn tạo A Di Ðà Phật thì tốt biết bao. Niệm niệm nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, niệm niệm làm A Di Ðà Phật, như vậy tốt. Tất cả nghiệp chướng đều trừ sạch, pháp môn này tuyệt diệu không cùng. Ðấy chính là niệm Phật diệt tội, niệm Phật tiêu tai nạn, niệm Phật là sám hối thật sự.

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

210 Phúc đáp

 1. Người đau khổ

  A Di Đà Phật; Tôi xin nêu lên sự việc tận đáy lòng mà mình đang vướng phải. Tôi đã 56 tuổi, sau 30 năm chung sống với nhau thì tôi mới phát hiện chồng mình đã có nhân tình, sự tức giận trong tôi lên tột đỉnh vì đã bị chồng lừa dối gần 5 năm trời mà không hay biết, giờ đây chồng tôi kéo cả 02 con tôi quay lưng lại với mẹ của chúng, tôi đã sống rất mẫu mực và chung thủy, nay tôi sắp nghỉ hưu thì chồng con lại thờ ơ và vô cảm trước sự đau khổ tột cùng của tôi, có lúc tôi đã suy nghĩ tiêu cực (tự tử)chồng tôi biết nhưng không quan tâm mà còn cười mỉa và bảo tôi hãy thực hiện cho nhanh lên. Tại sao tôi đã lo lắng cho gia đình một cách hoàn hảo mà giờ đây phải chịu tủi nhục như vậy, xin cho tôi một lời khuyên chân thành
  Nam mô a di Đà Phật

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn,
   Cõi Ta Bà này quả thật có quá nhiều khổ sở. Bạn muốn hiểu tại sao mình đối tốt với người mà giờ phải chịu những khổ đau như vậy thì hãy xem thử ví dụ sau nhé. Có người ăn chanh, rồi vứt hạt ra vườn, và dĩ nhiên sau đó thì chẳng còn nhớ việc đó nữa. Theo thời gian, chanh nẩy mầm, thành cây, ra hoa rồi đậu trái, lúc này người này mới giật mình tại sao lại có trái chanh này, và anh ta không thích chanh, anh ta chỉ thích xoài, mít,.. Nhưng anh ta đâu biết tại do anh ta đã gieo trồng cây chanh, thì bây giờ có trái chanh thôi. Chúng ta qua nhiều đời kiếp, làm bao việc tốt, xấu, qua đến kiếp sau là chẳng nhớ gì đến kiếp vừa qua, huống gì là những kiếp trước nữa. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là không có gì tự nhiên cả, cây chanh không tự mọc lên được, mà phải có người vứt hạt ra đất. Cho nên với “quả chanh” chua lè mà bạn đang thọ hưởng đây, chính là “quả” của một điều không tốt bạn đã từng gây ra trong một kiếp lâu xa nào đó. Có thể trong kiếp quá khứ nào đó bạn đã từng cư xử với người chồng hiện tại giống như anh ta đang hành xử với bạn bây giờ. Không có gì là tự nhiên cả, mỗi một việc đều có nhân quả trong đó. Trong kiếp này, bạn đã cư xử tốt với gia đình mình, thì hãy tin chắc rằng, trong tương lai bạn sẽ được “quả” tốt cho việc đó.
   Hy vọng bạn đã nhìn thấy vấn đề rõ hơn một chút và không oán hận người chồng mình nữa. Bạn cũng đừng nên tự tử làm gì, vì rõ ràng anh ta đã không còn thương bạn, anh ta sẽ chẳng bận lòng; còn đối với bạn, việc tự tử sẽ chẳng giải quyết được gì hết, mà còn gây hại cho bạn nhiều hơn, bởi vì với người tự tử, với tâm oán hận sầu khổ nhiều như vậy thì sẽ chiêu cảm mà bị thọ khổ ở nơi cõi địa ngục hay ngạ quỷ,..bạn thấy đó, mình đâu thể nào vì một người như thế mà để bản thân mình chịu đau khổ như vậy? Cho nên bạn hãy tỉnh táo lại mà bỏ cái ý định tự tử đó đi nhé.
   Trong lúc này bạn hãy đọc và nghe các bài giảng về nhân quả, vô thường,…để tâm trí tỉnh táo và nhìn vấn đề rõ hơn nhé. Ngoài ra, hãy gắng nhớ niệm Phật, chú tâm nghe cho rõ từng tiếng Phật hiệu, nhờ năng lực cứu khổ, từ bi gia hộ của đức A Di Đà Phật, bạn sẽ lần hồi bình tâm trở lại. Hãy gắng chú tâm niệm Phật (không nghĩ lung tung nữa) và niệm thật nhiều (niệm ra tiếng hay niệm thầm đều tốt). Khi thấy mình đã bình tâm rồi, tâm trí đã sáng suốt rõ ràng rồi thì lúc đó bạn hãy tự mình xem xét lại vấn đề và quyết định bước kế tiếp cho cuộc sống của mình.
   Cố lên bạn nhé, hãy gắng vượt qua lúc này nhé. Hãy thường niệm Phật, đức A Di Đà Phật thật sự có năng lực cứu khổ vĩ đại, nên hãy gắng chú tâm niệm cho thật nhiều. Bạn hãy niệm ngay đi nhé.
   Chúc bạn sớm được an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hồ Quốc Việt

   nghiỆp ! đỀu là nghiỆp duyên nhiỀu đỜi nhiỀu kiẾp nay gẶp lai nhau đỂ trẢ cái nỢ mà cô gieo tỪ nhiỀu kiẾp vỀ trưỚc . cô muỐn vưỢt qua thì tâm phẢi tĩnh . trưỚc tiên tìm đẾn chùa đẾn phẬt pháp cẦu nguyỆn và tinh tẤn tu tẬp đỂ cho nghiỆp trôi qua mau , nẾu cô càng nóng giẬn thì nghiỆp báo đẾn càng nhiỀu hơn .

  • Từ Bổn

   Xin chị hãy xem khổ đau như một người thầy, thì khổ đau đó sẽ giảm đi rất nhiều. Vị thầy khổ đau dạy ta rằng mọi thứ đều vô thường. Vị thầy khổ đau dạy ta rằng người yêu ta rồi sẽ bỏ ta đi khi cái chết đến, hoặc sẽ phụ tình ta. Sau những bài học đó, vị thầy khổ đau sẽ cho ta thấy rằng chỉ có nương tựa vào Tam Bảo mới là một mối liên hệ tâm linh đầy tin cậy và vững chắc, một chốn tịch tĩnh không có sóng gió. Bây giờ chị đã nghỉ hưu, thay vì hận chồng con chị nên cám ơn họ vì họ đã tạo điều kiện cho chị quyết định cuộc đời của mình sang một hướng khác. Chúc chị mạnh mẽ và thường tinh tấn.

  • Tài

   A di đà phật bạn hãy tìm đọc báo ứng hiện đời của tác giả hạnh đoan . Bạn sẽ hiểu vì sao. A di da phật
   Tài

  • Phước Tâm

   Chào chị,
   Em có đôi lời chia sẻ với chị, không biết chị đến chùa hay có anh chị nào chia sẻ hướng dẫn cho chị? Em mong chị hãy thành tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và tìm hiểu về Chú Đại Bi, chỉ cần chị thành tâm, Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng gia hộ cho chị sớm vượt qua nghiệp duyên, tâm chị sẽ an lạc.

   Đường Về Cõi Tịnh: Mong bạn hoan hỉ gõ tiếng Việt đủ dấu để mọi người tiện chia sẻ.

  • Phước Tâm

   Thưa thầy,con 37tuoi,moi mỗi ngày con đều tri chi đại bi,do khẩu nghiệp con đời này đã tạo,nay con phải chịu qủa,con có sám hối,nhưng không thường xuyên,vì con có con nhỏ nên kg có thời gian đọc trước bàn Phật,con chi đọc thầm trong tâm,mỗi lần đọc vài biến,nhưng đọc nhiều lần,mỗi lần con đọc trước tượng Quán Thế Âm con thấy có sự linh cảm về ngài Quán Thế Âm.Thầy cho con hỏi,tri chú trong tâm hay trước bàn Phật cái nào giúp con tiêu trừ được nghiệp,xin thầy hoan hỷ dąy con.Chân thành cảm ơn thầy,A DI ĐÀ PHẬT

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phước Tâm,

   *Trì chú, tụng kinh, toạ thiền, niệm Phật không phải là sám hối. Điều này bạn phải nhận rõ, bởi sám hối là: nguyện đoạn tất thảy những lỗi lầm cũ đã gây tạo và nguyện từ nay về sau vĩnh viễn không gây tạo. Vì thế hàng ngày khi đối người, tiếp vật bạn phải luôn thường quán chiếu tam nghiệp: thân, khẩu, ý.
   – Thân nghiệp có 3: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm
   – Khẩu nghiệp có 4: không nói lưỡng thiệt, không nói lời đâm thọc, không nói lời dối trá, không nói lời sân hận
   – Ý nghiệp có 3: không tham, không sân, không si.
   Gội lại là thập thiện nghiệp. Nếu hàng ngày bạn luôn thường quán chiếu 10 nghiệp này để tu, đó chính là bạn đang sám hối. Nhờ đó khi bạn tụng kinh, niệm Phật, trì chú tâm bạn sẽ an lạc, nhờ an mà có được cảm ứng với chư Phật, chư Bồ tát và chư Hộ pháp. Do vậy kinh, chú, niệm Phật tự thân nó chẳng thiêng, chẳng thể linh ứng, nhưng sở dĩ có thiêng, có linh ứng là do tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác của mỗi chúng ta, nghĩa là tâm đoạn ác, tu thiện. Đó chính là tâm hạnh của chư Phật và Bồ tát. Hàng ngày chúng ta nguyện tu theo hạnh nguyện đó, tất tâm chúng ta đồng với tâm chư Phật và Bồ tát, đương nhiên không lẽ gì các Ngài không gia hộ. Vì thế trong đạo có câu: Hữu cầu tất ứng! Cầu chẳng phải là sự xin xỏ mà cầu này là sự phát nguyện: đoạn ác, tu thiện và độ tận chúng sanh khổ. Người luôn hướng, phát, hành tâm hạnh này, tất sẽ gặp Phật, thấy Phật và có ngày về cõi Phật.

  • Vũ Hoa Sen

   Bạn ơi.
   Tại sao bạn lại phải chết vì một người tệ bạc, xấu xa với bạn như vậy. Người ta muốn bạn chết ngay, chết nhanh, bạn chết người ta sẽ mừng lắm.
   Vậy ngu gì lại chết? hãy tạo ra cho mình một cuộc sống thật tốt, thật đẹp để người kia sáng mắt ra.

  • Diệu Hiền

   Con có 2 phương pháp thoát khổ (đã được nghe các thầy chỉ dạy), cô ráng kiên nhẫn làm theo nhé, nhưng ko đc nôn nóng đâu, kết quả tính bằng năm nhé cô nhưng con nghĩ mấy năm cũng ko quan trọng, vì có ngày mình có lại còn hơn mất luôn đúng ko chị:
   1. Lạy sám hối hồng danh (108 danh hiệu Phật), lạy tùy theo mức độ khổ và tùy theo sức khỏe của mình nữa. Càng khổ lạy càng nhiều, tuy nhiên tuổi cô đã lớn thì có thể tùy theo sức mình mà lạy!
   2. Trì tụng chú đại bi (Cái này thì trong kinh đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đã nói Ai trì tụng chú đại bi sẽ cầu phúc được phúc, cầu gì cũng đều được. Chỉ trừ những người tâm ko thiện, chí ko thành, còn nghi ngờ thì ko thấy hiệu nghiệm mà thôi.
   Mong cô tinh tấn và sớm vượt qua khổ nạn!

  • nguyễn gia bảo

   chị cho e sdt. e cũng giống chị. sdt e 0972107368

 2. Người đau khổ

  Nam Mô A Di Đà Phật, Tôi xin cảm ơn Cư sĩ Phước Huệ đã cho tôi một lời khuyên rất hữu ích, Nam Mô A Di Đà Phật

  • lê thị trang

   a di đà phật.con chào cô.đọc những dòng tâm sự của cô con chợt nhớ tới một bài giảng của cô giáo lưu tố vân.con gửi kèm link ở đây,nếu cô có thời gian con mong cô có thể nghe bài này.con hi vọng có thể giúp cô được phần nào.
   https://youtu.be/gLUHSJsdkNs
   A DI ĐÀ PHẬT!

  • Nguyễn thị Hiền

   Xin chào người đau khổ. Chị chắc đã lớn tuổi . còn tôi năm nay 35 tuổi nhưng đã ly hôn 7-8 năm trước đến nay tôi cũng k lập gia đình nữa. KHông phải tôi k có ai muốn lấy hay k có tình cảm với ai. Nhưng người ta thường hay thương tiếc cho Tôi. Trong khi đó với tôi ly hôn lại là điều may mắn vì sao tôi nói vậy. Trong tột cùng đau khổ tôi đã gặp Phật. Tôi thay đổi hoàn toàn từ cách nghĩ cách sống và hiện nay tôi k còn thù hận chồng hay nhà chồng mà thương cho họ. Tôi cảm thấy co lỗi với con mình và tiếc cho 1 gia đình k hoàn hảo nhưng thiết nghĩ k có gì là tự nhiên. Tôi hài lòng và Phật pháp thật nhiệm màu đã mang đến cho tôi 1 cuộc sống hoàn toàn khác khi trước đó 2013 Tôi k biết Phật là gì. Chị hãy cố gắng vượt qua. Đừng khóc quá nhiều kẻo khô mắt và tổn hại sức khỏe của chính Chị. Mong cho chị sớm giác ngộ và k còn đau khổ nữa.

 3. Mai Hồng Tiến

  Xin chào cư sĩ Phước Huệ

  Tôi năm nay 38 tuổi là Nam ,vì cảm thấy cuộc sống như là bể khổ , tạm bợ , tôi muốn đi tu ở chùa , nhưng không biết được nên tu ở đâu , những chùa lớn tôi thấy hình như đang chạy theo hình thức kinh doanh là phần nhiều, những hình ảnh cổ kính uy nghiêm của nơi tu hành như không còn được gìn giữ
  Cư sĩ có thể cho tôi lời khuyên và chỉ cho tôi nơi có thể tu hành được không ??

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Mai Hồng Tiến,
   Bạn có ý xuất gia cầu giải thoát như vậy thật là rất đáng quý. PH không có nhiều thông tin về chùa nên không chỉ giúp bạn được, tuy nhiên bạn hãy cung cấp thêm tên địa phương mình đang sống, cũng như phương pháp tu tập mà bạn muốn theo (tịnh, thiền, khất sĩ, nam tông,..) thì các bạn sen trên đây có thể có người biết và góp ý với bạn.
   PH cũng xin được góp vài ý với bạn như sau. Có lẽ ở nơi bạn đang sinh sống có một vài chùa không được như bạn mong muốn, tuy nhiên bạn hãy lưu ý là tránh khởi tâm chê trách nhé bạn. Nhớ giữ vững niềm tin nơi Tăng bảo thanh tịnh, đáng quý để nuôi dưỡng nhân tốt cho việc xuất gia sau này của bạn nhé. Bạn sống ngoài đời, hay xuất gia, ở trong chùa như thế nào, người thầy, anh em bạn đồng tu ra sao,..đều do duyên nghiệp của chính bạn quyết định. Cho nên, nếu hoàn cảnh sau này xuất gia của bạn mà chưa được như ý thì hãy nhớ đó chính là duyên nghiệp của mình, cần nên nỗ lực tự tu tập để chuyển đổi. Tuy nhiên, chư Phật, Bồ tát luôn ngầm gia hộ cho chúng sanh thật sự muốn tu tập giải thoát cho nên trong lúc này bạn có thể cầu Tam Bảo gia hộ cho việc xuất gia của mình được thành tựu nhé.
   Trong lúc chờ đủ duyên để xuất gia, bạn hãy đến các chùa gần nhà để làm công quả, vừa là để kết duyên với Tam Bảo, vừa là có thêm hiểu biết về nếp sinh hoạt, tu học của các vị xuất gia để mình không có những bất ngờ khi vào chùa xuất gia. Bạn đừng nghĩ chùa thế này, thế nọ mà không làm công quả nhé, cứ giữ tâm bình thản, cung kính, không phân biệt mà làm công quả nhé. Vì bạn làm công quả, không phải cho ngôi chùa, quý Thầy ở đó, mà chính là bạn đang làm công quả cho 10 phương Tam Bảo, hãy giữ tâm nguyện ấy mà làm nhé. Chúng ta học Phật là để chuyển đổi cái tâm tham, sân, si, chấp trước,…của mình mà.
   Ngoài ra, vô thường chóng lắm, trong lúc chờ đủ duyên xuất gia, bạn hãy gắng tu tập, giữ tròn giới luật của người cư sỹ, luôn thường kiểm soát thân, tâm, thường đọc, nghe giảng các bài Phật pháp để có đủ kiến thức tu tập, giữ vững ý chí xuất gia nhé.
   Còn một việc nữa, bạn đã trao đổi với người thân của mình về ý muốn xuất gia của mình chưa? Có gặp trở ngại gì không?
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 4. Mai Hồng Tiến

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Cảm ơn cư sĩ đã phản hồi lại những thắc mắc và cho những lời khuyên bổ ích , có lẽ Tôi nên bắt đầu với 2 chữ ” Tùy Duyên ” vậy

 5. Phi thi thuy vui

  Nam mô a di đà phật!
  Thưa thầy!con luôn suy nghĩ,hành động và sống tâm niệm hướng thiện
  Nhưng trong công việc con thường bị gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều oan ưc
  Mỗi khi gặp hoạn nạn vậy,con luôn tự nhu mình sống co trời phật chứng giám, nhưng tâm con không yên vi nghĩ đến những thi phi oan trái mà mình gặp phải
  Con phải làm sao để thoát khỏi những oan ưc của mình?
  Xin thầy jup con!
  Nam mô a di đà phật!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phi Thị Thuý Vui,

   Phật có 10 điều răn sau đây:

   01. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
   02. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
   03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
   04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
   05. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo.
   06. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.
   07. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
   08.Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.
   09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động, mà tâm trí thì hắc ám.
   10. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng.

   Trong 10 Điều Răn này thì bạn đang gặp trở ngại trong điều răn thứ 7,8,10. Sở dĩ tâm bạn không yên bởi bạn còn mải so đo chuyện đúng-sai, hơn-thiệt, ân-oán. Những thứ tâm này trong đạo gọi là phiền não tâm. Ví như khi gặp khó khăn, bạn không tịnh tâm để tìm hiểu, cân nhắc thật kỹ lưỡng về nguyên nhân gây nên sự trở ngại của bản thân, vì thế khi bước vào thực hành công việc bạn không thể tự mình tháo gỡ những trướng ngại đó. Trong đạo gọi là: nhân đã không thẳng, tất quả sẽ phải cong; cũng tương tự, khi gặp những chuyện oan ức, bạn cũng không đủ tịnh tâm để rà xét lại toàn bộ hành vi, lời nói của bản thân, trái bạn bạn quay sang trách người, trách vật. Trong đạo tất thảy mọi sự diễn ra trong đời đều có nhân duyên (tức nguyên nhân), sở dĩ chúng ta không nhìn ra được bởi từ vô lượng kiếp, chúng ta đã làm những việc bất thiện với người, nay nhân duyên chín mùi, quả bất thiện đó trổ, chúng ta chỉ thấy quả chứ không nhìn thấy nhân, nên coi và cho đó là oan ức, nhưng thực tế thì đó chính là nhân mà chúng ta đã gây nhân từ vô lượng kiếp rồi. Vì thế, khi gặp chuyện oan ức, bạn chớ nên thanh minh, hay tìm cách biện bạch, mà hãy tự chiếu xét lại tâm mình: liệu mình có từng làm những chuyện tệ hại như người ta phê phán, chỉ trích… không? nếu có thì bạn phải cảm ơn họ rồi, bởi họ là thiện trí thức của bạn, đã chỉ cho bạn những thói hư, xấu để bạn sửa đổi; ngược lại nếu không có thì bạn cũng nên cảm ơn họ, bởi nhờ sự dối trá đó bạn biết đó là nghiệp xấu mình không nên gây tạo. Nhìn nhận xa hơn thì nghiệp vu oan, giáng hoạ này từ vô thỉ kiếp bạn cũng đã từng gây cho họ rồi, nay gặp lại nhau chỉ là thay nhân, đổi quả mà thôi. Hãy vui vẻ chấp nhận rồi quán chiếu để sửa lỗi và đừng làm sai quấy như họ đã làm với mình. Được thế quả cũ sẽ được hoá giải, quả mới sẽ chẳng thể sanh, bởi nhân đã thiện, quả ắt phải thiện.

   Kết lại: Muốn cuộc sống đời-đạo luôn được an lạc, bản thân bạn phải dũng mãnh tu đạo bằng cách thực hành ăn chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, làm những việc phước thiện. Tất thảy những việc này trong đạo gọi là bỏ ác, hành thiện. Một người tâm luôn hành thiện, chắc chắn sẽ luôn sống trong an lạc, bởi bên họ luôn có chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiện thần, Hộ pháp ủng hộ và gia hộ.
   Như vậy an lạc hay không an lạc đều từ nơi bạn, chẳng phải nơi người.

   Chúc bạn tinh tấn phát tâm tu đạo để tự chuyển hoá nghiệp lực bản thân, giúp cuộc sống ngày thêm an lạc.

   TN

 6. Trần Linh

  Chào thầy.
  Con cũng có duyên với các vị sư chùa Nam Tông, nên cũng hay đi cúng dường, trai tăng, thiền thực, và làm phước.
  Nhưng con làm việc thì thấy trong công việc con chưa khai thông, còn gặp trở ngại và khó khăn, con có đi theo nhóm của 1 người anh cũng hay đi gieo duyên tạo phước, cúng trai tăng. Anh ấy bảo con nên làm một lẽ cúng để giải nghiệp, đẩy nghiệp. Vậy xin thầy cho con hỏi là con có nên làm không và làm như thế nào cho phải?

  Con cảm ơn thầy.
  A di đà Phật.
  Phật trọn lành.

 7. Mỹ Trang

  Mỹ TRang
  24/9/2016
  THưa thầy
  COn có đua cháu gái nay đã hơn 30 tuổi.Mấy năm nay cháu không đi làm,suốt ngày ở nhà.ít giao tiếp với ai.CHáu kém nhận thức cuôc sống,sống rất vô tâm, chỉ tới bản thân ,biết hưởng mà không biết làm,làm gì cũng ngại khó,chê bai ,kén chọn.Cả nhà đã khuyên nhủ hết lời nhưng cháu vẫn không thay đổi còn cự cải lại,chỉ làm theo ý mình Tuổi lớn mà bố mẹ còn phải nuôi,bố mẹ cháu rất lo lắng,rất khổ tâm vì cháu nhưng đành bất lực trước đứa con nghiệp chướng này.Nay con trình bày với thầy,xin thầy chỉ cho cách nào để xoay chuyển cháu biết hồi tâm chuyển ý,biết suy nghĩ lại để lo tương lai cho mình
  Xin cảm ơn thầy.nam mô a di đà phật.

  • lê thị trang

   A Di ĐÀ Phật!.con chào cô ạ.theo như con được biết,thầy hòa thượng tịnh không có dạy rằng.như trường hợp cháu gái của cô thì chỉ có một cách là viết tên tuổi đứa cháu đó rồi đặt lên bàn thờ phật.sáng tối mình lạy phật rồi hồi hướng cho đứa con luôn.ko phải là mình lạy con mình, mà là lạy cái oan nghiệt giữa mình và nó để sớm ngày tiêu hết oan nợ.

  • Thiện Tâm

   Gửi cô Mỹ Trang!
   Tình trạng cháu gái của cô như vậy là bị trầm cảm rồi! Đừng trách móc, gây áp lực mà hãy hiểu và động viên cháu cô! Bị căn bệnh này nó thành ra như vậy đấy, chẳng làm được việc gì ra hồn đâu, cái gì cũng thấy khó! Trước hết nên đưa cháu cô đến viện để kiểm tra tình hình bệnh, dùng tạm thuốc tây thời gian để cầm cự! Sau đó nên tìm một vị thầy tâm linh, khí công giỏi có đạo hạnh nhờ giúp đỡ thì mới có cơ hội khỏi được ( Chú ý tuyệt đối không theo đồng cốt, tứ phủ nhé, không uống bùa,….). Trước khi theo ai phải tìm hiểu thật kỹ đừng nghe người ta đồn rồi theo liền, cần tìm hiểu cho kỹ lưỡng kẻo tiền mất tật mang cô nhé!

 8. Ái Nguyễn

  A Di Đà Phât.
  Bạch thầy cho con hỏi.
  Con có quen 1 người con trai yêu thương con vô bờ bến và con cũng yêu thương người này nhưng ko hiểu sao con hay giận hờn rồi nói những lời cay độc với người mình thương, vì quá nhiều lần nên a ấy rất đau lòng và chia tay con, mặc dù tụi con đã tính chuyện cưới xin. trong thân tâm con ko có ý nói những lời đó nhưng sao miệng con cứ tuôn ra những lời vậy làm người mình yêu tổn thương, Bây giờ con phải làm gì để giải được nghiệp chướng này, làm sao để con giữ anh ấy được ở lại bên con để con có cơ hội sữa lỗi và bù đắp cho anh ấy.Mặc dù anh ấy còn rất thương con.
  Con xin cảm ơn Thầy.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Ái Nguyễn,
   Nói những lời không nên nói, nghĩa là bạn đang để cho cái ý sân lấn lướt mình, mình không kiểm soát được nó. Cho nên phải ngay từ cái ý mà sửa đổi. Nếu quả thật bạn muốn sửa đổi thì nên hằng giờ, hằng phút, hằng giây mà để ý cái ý của mình, khi thấy nó nổi lên ý muốn tổn thương người đó thì phải nhớ liền là bạn không thật sự muốn nó, và lập tức bỏ ý đó ngay mà thầm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thật nhiều lần. Bạn thấy đó, không dễ chút nào, nhưng nếu bạn đủ thương yêu và có quyết tâm thay đổi bản thân mình, cũng như tương lai của mình thì hãy nên gắng làm. Cố gắng niệm Phật cho nhiều, chú tâm mà niệm hoài thì dần dần tâm mình sẽ được chuyển hoá, bớt sân si.
   Mà bạn nên cố gắng sửa đi nhé, vì nếu không sẽ tự mình đẩy những người thân yêu của mình ra xa, mà sau này lại phải chịu quả báo là bị những người thân yêu nói lại những lời cay độc như vậy, đau khổ lắm đó.
   Chúc bạn sáng suốt và đủ kiên trì, mạnh mẽ làm điều nên làm.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 9. Minh Ngọc

  Chào thầy, con đã làm một việc rất xấu xa. Đó là chối bỏ đi đứa con của mình,con biết nó sẽ tạo cho con cái nghiệp mà suốt đời con không xoá hết. Con nguyện làm nhiều việc thiện, nhưng trong con người con dường như tồn tại hai con người. Một mặt yêu thương, tình cảm một mặt vô hồn lạnh lùng. Con rất sợ, rất mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Con xin thầy cho con hướng để giảm bớt tội lỗi. Liệu con có nên cầu siêu cho con mình?

 10. Hữu Phúc

  Nam mô A di đà phật. Thưa Thầy, con có một đứa con trai năm nay năm tuổi, cháu không đc bình thường. Thủa nhỏ cháu lớn khôn bt, bắt đầu từ tuổi thứ hai cháu ko pt bt nữa, con cho cháu đi khám thì đc chẩn đoán là chậm pt. Cháu học thì dạy cũng biết, nhg mọi cái trong cs cháu rất ko bt, mặc dù ai cũng bảo cháu rất biết nhg ko chịu nói. Con rất buồn và khổ tâm, mấy năm nay con luôn cạnh cháu để dạy bảo kèm cặp nhg cháu vẫn chưa tốt lên nhiều. Con ko biết trong cuộc đời này ngoài chạy chữa thuốc thang dạy bảo con còn phải làm gì để giúp cháu được tốt lên. Con rất khổ tâm.Con cảm ơn Thày

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Hữu Phúc!

   Có lẽ nỗi khổ lớn nhất của bậc làm cha mẹ như chúng ta là sinh ra những đứa con không được trọn vẹn. MD đồng cảm với nỗi khổ tâm, sự lo lắng của bạn. Con chỉ mới lên 5, hãy còn nhiều hy vọng chạy chữa cho con. Đừng nản chí!

   Hẳn bạn đã đưa con đến nhiều bác sỹ để được can thiệp về y khoa rồi, nếu tình trạng con không tiến bộ, hãy đưa con đến với Phật pháp. Mọi việc ở đời đều bị chi phối bởi Nghiệp nhân- quả báo, chúng ta nghĩ đó là bệnh lý, là kém may mắn- quả thực không phải vậy, đó chính là quả của một nhân xấu mà ta đã tạo tác trong quá khứ (kiếp trước). Nhiều người chẳng tin được điều này, song dù ta tin hoặc không thì Nhân- quả cứ vẫn hiện hữu trong từng hành động, lời nói, ý nghĩ. Hiểu Nhân- quả thì chúng ta có thể cải tạo vận mệnh ngay trong hiện đời bằng cách tu hành, niệm Phật. Cụ thể, hàng ngày bạn nên lập thời khóa niệm thánh hiệu A Di Đà Phật hồi hướng cho con; lại vì con phóng sanh, ấn tống Kinh sách; tránh không sát sanh hại mạng nhằm cung cấp các chất bổ dưỡng cho con, nên mua các thịt đã được chế biến sẵn; ngoài ra nên dạy con niệm Phật bằng cách niệm Phật cho con nghe, mở nhạc niệm Phật.

   Đôi lời ngắn ngủi nhưng MD rất hy vọng bạn sẽ tin nhận mà thực hành nhằm mang lại những điều tốt đẹp không chỉ riêng con bạn mà cả gia đình đều nhận những sự lợi ích. Tất nhiên không thể tức thời mà có được chuyển biến, cần phải trải qua thời gian, do đó cần phải chí thành và kiên trì.

   Nam mô A Di Đà Phật

 11. Tìm Sự Giải Thoát

  Nam mô A Di Đà Phật

  Con hiện nay đang rất nặng lòng và lo sợ . Nhà con có nuôi một con chó nhỏ , tới đây là được 5 năm , nhưng gần đây bị bệnh khá nặng , chăm sóc rất cực và tốn nhiều tiền , nhưng do không có vacxin cho loại bệnh này nên chó yếu dần đi . Nói một cách nào đó , một mặt con vẫn trị cho chó nhưng mặt khác miệng và suy nghĩ của con cảm thấy nó rất phiền , tốn thời gian tiền bạc mà vẫn khoẻ lên nỗi , chó không ăn uống , con phải bơm nước và dẫn chó đi chích , vô nước biển 2 lần mỗi ngày . Con mắng nó , nói những lời cay độc với chó . Tới hôm nay , chó yếu dần , con cho chó uống nước thì không chịu uống và con đã không kiềm đc sự nóng giận và đánh nó , dù nhẹ nhưng con đã đánh chó . Chó yếu dần và ra đi . Con thật sự rất bàng hoàng , con rất là sợ . Con không biết phải như thế nào . Con biết mình đã mắc nghiệp rồi , con cũng lo sợ sẽ bị quả báo , giờ con rất hối hận , thật sự hối hận vì những hành động ác độc của mình . Con đã niệm Phật , đọc kinh cho chó được ra đi thanh thản , nhưng lòng con rối bời , tự thấy bản thân mình quá ác , con không biết phải làm gì hơn ngoài đem chó đi thiêu , cầu cho chó vãng sanh không đầu thai vào loài khổ nữa . Riêng con , con biết tánh mình không kiên trì , không có để tâm chăm sóc chó , nuôi mà không quan tâm . Khi chó bệnh , con thấy nó rất phiền , mình mắc nợ nó nên phải chăm , cho đến khi mình trực tiếp hại nó chết , con mới thấy là con đang nợ nó . Con phải làm sao thưa Phật . Con đã nhận ra bài học đắt giá và tự tâm sẽ thay đổi bản tính . Sẽ không nóng nảy , phải kiên trì , đặt tâm mình vào từng vấn đề . Nhưng sao tâm con vẫn nặng , mong nhận được sự chỉ dẫn để không phải suy nghĩ và hành động sai trái , để hồi hướng tốt cho chó , giảm bớt tội nghiệp để tâm được tịnh .

  Mong nhận được sự chỉ dẫn của các Thầy , chư Phật

  Nam mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tìm Sự Giải Thoát,

   Phật dạy, trong đời có hai hạng người đáng kính trọng: Một là không bao giờ phạm lỗi và một là phạm lỗi rồi biết sửa lỗi.

   Con chó tuy là con vật nhỏ, nhưng nó là con vật trung thành nhất. Bạn có duyên nuôi nó, hàng ngày chăm sóc nó, tới khi nó bệnh tật thì bạn sanh chán nản và cáu bẳn rồi đánh đập nó khi nó đã kiệt sức. Đó là điều thật chẳng nên, điều này cho thấy bạn chưa thực sự muốn nuôi con chó, bởi nếu bạn muốn nuôi nó thực sự thì kể cả khi nó khoẻ hay ốm đau, bệnh hoạn bạn vẫn chăm sóc nó bằng tình thương yêu của một cô (cậu) chủ. Suy rộng ra, trong đối xử, quan hệ với con người, nếu bạn cũng dùng cái tâm đối đãi này để ứng xử, hậu quả còn khó lường hơn nữa.

   Con chó đã chết, đó cũng là một giải pháp cho bạn, nhưng bạn lại thấy khổ tâm hơn là khi nó còn tồn tại. Như vậy có phải mâu thuẫn lắm không? Điều bạn cần nhận biết: Tính sân nộ và thiếu lòng từ bi đối với chúng sanh. Con vật, vì nghiệp báo mà phải thọ thân súc sanh, cho dù đó là kiến, muỗi, sâu, bọ…nhưng nếu đối trước những chúng sanh này chúng ta không khởi được tấm lòng từ mà ra tay sát hại thì chúng ta đã tạo nghiệp sát. Nếu lại dùng lời nói thô ác, sân hận để chửi rủa, mắng nhiếc và đích thân đánh đập, sát hại thì nghiệp lại càng thêm chất chồng.

   Bạn biết đó là sai, là tạo nghiệp và đã làm tất thảy mọi chuyện cho con chó của bạn, kể như bạn đã biết sám hối. Tuy nhiên, hai chữ sám hối bạn phải hiểu thật rõ nghĩa: Sám là nguyện sửa bằng hết lỗi trước; Hối là nguyện đoạn trừ tất cả những lỗi về sau này. Gộp lại: lỗi trước phải sửa cho kỳ hết và lỗi sau này vĩnh viễn không được phạm. Được thế những nghiệp tội mới có thể tiêu giảm.

   TN hy vọng việc làm lần này sẽ giúp bạn rút một bài học kinh nghiệm trong cách đối người, tiếp vật. Nếu trong tâm bạn luôn dùng tâm thương-ghét để đối người tiếp vật, chắc chắn bạn sẽ tiếp tục tạo nghiệp chướng tội. Vì thế, muốn đoạn, tiêu trừ nghiệp chướng bạn phải luôn dùng tâm từ bi hỉ xả để ứng xử.

   Nguyện chúc bạn tỉnh giác để đến với đạo Phật, nhiếp tâm tu hành để chuyển đổi nghiệp lực của bản thân, giúp cho cuộc sống thêm an lạc.

   Nếu có thể, bạn hãy phát tâm trong vòng 49 ngày sám hối và niệm Phật để hồi hướng cho con chó của bạn, đó là trợ duyên tốt nhất giúp cho con chó siêu sanh về cõi an lạc.

   TN

 12. Tìm Sự Giải Thoát

  Nam mô A Di Đà Phật

  Con kính gửi thầy Thiện Nhân

  Sau khi đọc được những dòng hồi âm của Thầy , con xin ghi lòng những lời quý báu này và thật lòng cảm kích vì Thầy đã chỉ dẫn con đường cho con . Sư Thầy tinh thông đã nói hết tâm can của con . Con thật đã quá sai . Con nguyện một lòng sửa đổi lỗi lầm của mình từ đây , luôn nghĩ về Phật và dùng tâm tử bi hỉ xả để ứng xử . Từ bỏ tâm thương – ghét . Tránh tạo thêm tội nghiệp .

  Một lần nữa , con xin cúi lạy cảm ơn Thầy Thiện Nhân đã giác ngộ cho con . Lòng con như được mở ra rất nhiều . Con sẽ làm mọi thứ để có thể giúp con chó của con không phải chịu khổ nữa . Được về cõi an lạc .

  Con cảm thấy may mắn khi duyên dẫn đến duongvecoitinh và nhận được sự giúp đỡ của các Thầy , chư Phật

  Nam mô A Di Đà Phật

 13. Hồng Hạnh

  Con xin chào Thầy,

  Thời gian qua nhà con có quá nhiều chuyện xảy ra.Bố con vừa mất chưa được 1 năm thì chị dâu con lại vừa mất.nhà cửa làm ăn lụi bại. Vợ chồng con thì ko hạnh phúc.Dù con yêu thương và chung thủy.Quá nhièu chuyện đến 1 lúc.Nhiều khi con quá chán nản trong cuộc sống này.Mọi người nhà con là nghiệp 3 đời, bây giờ đang phải gánh chịu.
  Tuổi con còn nhỏ không hiểu biết, con xin thấy cho con 1 lời khuyên ạ.
  Con cảm ơn thầy ạ!
  Nam mô a di đà Phật

 14. tran vang tung

  con xin chào thầy ạ>…
  con năm nay 16 tuổi,cũng có hiểu biết chút ít về đạo pháp.Ngặt nỗi con có một nỗi khổ tâm là mỗi khi niệm Phật thì những lời phỉ báng ngài cứ truc trao tuôn ra(mặc dù còn rất kính trọng ngài)nhiều lúc cố gắng kiềm chế mà đầu óc dau nhuc muốn nổ tung ra,con không biết phải xoay xở làm sao,mong thầy giúp con ạ…

  • Diệu Minh

   Bạn không cần lo lắng & suy nghĩ dằn vặt nhiều kẻo lại cản trở tâm niệm Phật. Rất nhiều người cũng chia sẻ trên đây là bị như bạn. Đó có lẽ là do từ vô lượng kiếp nào đó bạn đã từng phạm khẩu nghiệp, phỉ báng Phật, nên trong thức thứ tám của bạn vẫn còn lưu chủng tử đó, bây giờ bạn định thần nhiếp tâm thì nó trào ra mà thôi. Nói đơn giản hơn thì đó là nghiệp chướng của bạn.
   Vì vậy, bạn nên (1) kết hợp lạy Phật, tối thiểu 300 lạy/ngày. Bạn tự tìm hiểu cách lạy Phật đứng, sau đó quỳ & 5 vóc gieo xuống đất nhé, mỗi lạy niệm thầm 1 câu niệm Phật; (2) để niệm Phật có tín tâm hơn bạn hãy nghe/đọc các bài giảng Kinh của các cao tăng/pháp sư được nhiều người kính trọng; (3) đặt ra thời khóa cố định ngồi tĩnh tọa niệm Phật để đập tan thói giải đãi. Ngoài ra bất cứ lúc nào thầm niệm cũng được; (4) nếu ác niệm trong tâm khởi lên khi niệm thì kệ nó, cứ cố gắng chú tâm và lắng tai nghe câu niệm Phật. Học Phật là phải kiên trì, là cả đời này cho đến muôn đời sau cho đến khi thành Phật đạo. Bạn hãy tinh tấn nhé. A Di Đà Phật!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trần Văn Tùng,

   Mong bạn hoan hỉ đọc kỹ trao đổi bên dưới rồi phát tâm hành trì theo nhé. Chúc tinh tấn.

   TN

   ………………………………………………….

   Niệm Phật Khởi Ý Phỉ Báng

 15. Trở về cát bụi

  A DI ĐÀ PHẬT
  Con xin chào thầy,
  Người yêu con vừa mới mất cách đây 16 ngày, anh ấy tự tử không để lại cho con một lời. Con đang rất đau lòng và buồn khổ không biết phải vượt qua thế nào vì bọn con đã ở bên nhau 6 năm rồi. Ngày nào con cũng khóc và gọi tên anh ấy, kể lể nói chuyện với anh ấy. Liệu anh ấy có đi theo con và có nghe được những lời con nói với anh ấy không thưa thầy?
  Trong những ngày này con có tìm đọc rất nhiều bài về người đã khuất trong 49 ngày nên làm gì để cho họ sớm siêu thoát. Trong các bài đó có nói không nên để người đã khuất quá luyến ái sẽ không siêu thoát được. Nhưng con rất buồn nên không thể kìm nén mà cứ gọi tên a ấy mãi, vì con nghe nói linh hồn khi nghe thấy tên mình sẽ bay đến nơi người gọi. Con phải làm thế nào thưa thầy?
  Hơn nữa con có đọc được 1 bài viết về người tự tử nói rằng tự sát là một tội nặng. Khi mất đi sẽ phải chịu càng nhiều những đau khổ hơn nữa, kiếp sau sẽ k được đầu thai làm người nữa do không biết quý trọng sinh mạng. Con rất lo sợ và thương a ấy.
  Con mong thầy cho con lời giải đáp và lời khuyên. Bây giờ con không biết làm thế nào. Con cảm ơn thầy ạ!

  • Niệm phật tông yếu

   A Di Đà Phật !
   bạn nên xem ” niệm phật tông yếu ”
   ngài Pháp nhiên thượng nhân có nói ” nếu vì người mất mà chí thành niệm phật hồi hướng công đức thì hào quang đức phật A Di Đà sẽ chiếu soi tới người đó.

  • Phương Trang

   Trước hết mình xin chia buồn cùng bạn. Hoàn cảnh của bạn làm mình xót lòng quá. Minh có nghe Hòa thượng Tịnh Không giảng trong kinh Vô Lượng Thọ có nói về người tự tử. Đại khái là họ sẽ rất đau đớn thân xác. Vì cứ 7 ngày là họ lập lại hành động tự tử đó 1 lần cho đến khi nào có người thay thế họ. Vì vậy bạn hãy đến chùa thỉnh vị cao tăng đức độ để tụng kinh và hồi hướng công đức và hướng dẫn họ quy y Tam Bảo mới mong được giải thoát. Thời gian sẽ qua đi nhanh. Mong bạn mau hết vết thương lòng này. Bạn cũng nên mạnh mẽ lên. Tìm hiểu về Phật pháp nhiều hơn để là việc công đức ( công đức khác phước đức )hồi hướng cho anh ấy được mau siêu thoát. Xin chào.

 16. Yến Oanh

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Con xin chào thầy!
  Xin thầy chỉ con cái kiềm chế cơn nóng giận của bản thân, tuy con lúc nào cũng cố gắng suy nghĩ và khuyên răn nhắc nhở mọi người quanh mình luôn làm việc tốt và đừa bao giờ làm tổn thương người khác. Nhưng trong gia đình con có những người luôn luôn nói những từ ngữ coi thường, dè bỉu, k tôn trọng thậm chí lăng mạ những người còn lại, con đã cố gắng khuyên nhủ nhưng chẳng ai nghe, càng ngày con lại càng bị tính cách họ làm cho con thêm cục cằn khó chịu và gét họ thêm, mỗi lần nhắc đến là con đã thấy khó chịu và bị thành kiến rồi bị nổi nóng với họ rồi. Bản thân k thể điều khiển cảm xúc đó dc. Xin thầy chỉ dạy con để tính con bớt nóng và kiểm soát bản thân tốt hơn!
  Con cám ơn ạ!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Yến Oanh,
   Khi sống trong hoàn cảnh như vậy thì việc mình bị ảnh hưởng là điều khó tránh. Tuy nhiên, thật may mắn là bạn đã tự nhận ra và đang tìm cách để mình không bị trôi lăn theo những điều không hay đó. Trước tiên bạn hãy dừng việc khuyên nhủ người trong gia đình nhé, vì đây chưa phải lúc, vả lại mình hãy nên tự sửa đổi mình trước đã. Để kiểm soát bản thân tốt hơn, bạn cần thường xuyên để ý tâm mình, nghĩa là phải thường xuyên nhận biết nó, lúc nó vui, buồn, giận dữ, thương, ghét,.. Thông thường khi có một cảm xúc đến, ta thường chạy ngay theo nó, nhưng giờ bạn hãy chậm lại một bước và suy nghĩ có nên hay không nên chạy theo nó. Một trong những cách giúp bạn dễ kiểm soát tâm ý, và cũng giúp mình sớm tiêu nghiệp xấu là hãy thường xuyên niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Trong hoàn cảnh của bạn hiện giờ chỉ nên niệm thầm trong tâm thôi nhé, PH khuyên bạn không niệm ra tiếng là để tránh việc các người thân của bạn do thành kiến mà có thể sẽ có những hành động không tốt đối với việc niệm Phật của bạn rồi họ lại gây thêm nghiệp xấu thì rất tội cho họ. Khi niệm bạn nhớ hãy chú tâm vào câu Phật hiệu cho rõ từng tiếng một nhé. Nhờ niệm Phật mà bạn sẽ nhận diện được những cảm xúc, ý nghĩ trong tâm mình, và dần kiểm soát được nó. Đó là kinh nghiệm của PH cũng như của các bạn sen tu niệm Phật. Cho nên bạn hãy gắng thực hành ngay đi nhé.
   Thêm một bước nữa, bạn hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu về pháp môn Niệm Phật nhé, để có thể có đủ Tín, Nguyện cầu sanh về cõi Cực lạc, ở cõi đó bạn sẽ không còn nghe những lời khó nghe nữa, mà chỉ nghe những lời thiện lành, lời nhu hoà, giảng giải kinh Pháp, các loại âm nhạc tuyệt vời,.. Và tâm thì lúc nào cũng được vui vẻ, an lạc.
   Chúc bạn sớm an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. Trần Xuân Trang

  Thưa thầy! Năm nay con 28 tuổi vừa kết hôn được hơn 1 tháng, con và chồng đã có những năm tháng vui vẻ cùng nhau suốt gần 6 năm rồi mới cưới, hiện tại chồng con đã công khai qua lại với người phụ nữ đó, trước khi cưới con không hề biết chồng con đã phản bội con mặc dù anh không tha thiết với chuyện cưới sinh, vì gia đình 2 bên khuyên nhủ và vì con quá thương chồng nên con nhắm mắt đồng ý, anh luôn miệng nói không phải không thương con mà vì chưa muốn đám cưới bây giờ, khi con đăng hình cưới của vk ck con lên facebook cô gái kia phát hiện và đòi chia tay với ck con, ck con đã dùng mọi cách để nếu kéo thậm chí chửi bới chà đạp con cùng gia đình ck nếu ai có ý khuyên bảo hay không đồng ý đi lên nhà người đó năn nỉ giúp anh, người phụ nữ ấy đã chủ động gọi điện để nói chuyện với con, trong lúc bối rối vì sợ mất ck con đã nói dối với người đó là con đã có thai với ck con, vì lời nói dối đó mà cô gái ấy đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ck con mặc tình ck con quỳ lạy van xin. Ck con nói với con nếu người đó không tha thứ cho anh anh sẽ hận con đến hơi thở sau cùng. Bây giờ con vô cùng đau khổ, từ khi xảy ra chuyện con chưa hề nói 1 câu nặng lời với ck con và cô gái ấy, gia đình ck con khuyên là cứ mặc kệ ck con khi nào chán nản rồi sẽ quay về, con cũng nguyện với lòng kiếp này nếu không tròn duyên với anh sẽ ở vậy đến cuối đời, im lặng sống và chờ đợi. Nhưng mấy ngày nay anh cứ gọi điện đòi tiền con để anh đi cưới người khác, khóc lóc với ba mẹ chồng con phải đi năn nỉ người ta cho anh nếu không anh sẽ tự vẫn, anh không cho con ở nhà ck nữa vì nói con ở đó anh sẽ không đưa được người anh yêu thương về! Hiện tại trong lòng con rối rắm đau khổ không tìm được hướng đi, con và mẹ ck con đã đi lạy phật khắp nơi, mà lòng con cũng không khá hơn, chuyện gia đình ngày càng rối rắm, sức khoẻ con đã giảm xúc trầm trọng! Xin sư thầy hãy cho con lời khuyên : 1. Con cảm nhận được con thật sự yêu thương ck con và con cũng ích kỷ không muốn mất anh mà càng giữ thì như cá bơi ngược dòng rất nguy hiểm vì con có thể chết khi đuối sức! 2. Con đau khổ khi người mình hết mực yêu thương lại nỡ nói những lời cay đắng cạn tình đối với mình, thù ghét con đến mức không muốn gặp con 1 lần. 3. Gia đình ck rất thương con nhưng anh đã không cho con ở trong nhà nữa liệu con có nên làm theo lời anh nói không? Con càng im lặng thì anh càng đi khắp nơi nói xấu con, con càng muốn trở lại như xưa thì anh càng tạo thêm khoảng cách, ck con là người xỉ diện nếu sau này anh muốn quay lại với con nhưng ngày hnay đã lỡ nói xấu con như vậy rồi thì mai này càng khó quay lại vì sợ ngta chê cười anh, tụi con chưa có con và cũng chưa kịp đăng ký kết hôn nên cũng không có gì để ràng buộc anh! Con xin thầy hãy chia sẻ cùng con, cho con xin lời khuyên cho cuộc sống phía trước, con đang rất bế tắc! A di đà phật!

  • Lê văn thăng

   Tùy duyên thôi cô ạ. Từng miếng ăn, hụm nước đã đc định sẵn rồi. Thôi kệ nó. A Di Đà Phật

  • Hạnh Phương

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Xuân Trang!

   Xin chia sẻ cùng bạn đôi dòng.

   *Nói về cuộc sống thường: Sự việc này chồng bạn và bạn đều có lỗi, nhưng cái lỗi hơn cả là ở bạn. Vì sao? Bởi trước khi cưới, bạn đã “nhắm mắt đồng ý”. Anh ấy sẽ là chồng bạn- là nhân vật chính chứ không phải là 2 bên gia đình, do vậy cho dù hai bên đã đồng ý, thỏa thuận mọi chuyện, song anh ta lưỡng lự là do đâu? Bạn không tìm hiểu đã nhắm mắt đồng ý nên vợ nên chồng khi anh ta (nhân vật chính) không hề muốn đến với bạn (không tha thiết chuyện cưới xin). Giờ thì đã có câu trả lời, vì anh ta đã có người khác nên mới thành ra như vậy, nếu lúc trước bạn tìm hiểu kỹ, đã không có bi kịch ngày hôm nay.

   *Nói về Nhân quả thì đây chính là cái nợ mà bạn phải trả vì bạn đã gieo nhân từ kiếp trước (bởi kiếp trước bạn đã đối xử với anh ta như vậy, kiếp này anh ta đối xử với bạn như vậy- công bằng rồi). Nợ thì phải trả nên chúng ta hãy buông đi…

   Xưa có hai người cùng yêu một người phụ nữ, rốt cuộc cô ấy chọn người đến sau, người kia vô cùng sầu khổ, đến thỉnh giáo vị cao tăng; vị cao tăng đã chứng thần thông, nhìn thấu các kiếp ôn tồn kể: “thuở kiếp trước có một người đàn bà chết dọc đường, thân thể bốc mùi, người đi đường đều ái ngại. Có một người thấy thương thay, lấy một cái chiếu đắp lên thây cô gái rồi bỏ đi. Lại một người nữa đến, đem cái xác kia đi chôn. Con chính là người đã đắp chiếu cái xác, chồng của người con yêu là người đem chôn xác và người con yêu chính là người chết dọc đàng ấy. Vì con và cô ấy chỉ có duyên, nhưng cố ấy và chồng vừa có duyên và vừa có nợ nên mới nên vợ nên chồng.

   buông đi! tôi không khuyên bạn chia ly (tuyệt tình), nhưng nếu thực sự bạn và chồng chẳng có duyên nợ, chồng bạn và cô người yêu hiện thời của anh ấy có duyên nợ thời bạn không cách chi là níu kéo được, bạn nên thuận theo nhân duyên tiền định. Và quả thực như bạn nói, bạn sẽ chết héo chết mòn trong đau thương và cả sự uất hận. Buông đi, ở đây tôi khuyên bạn nên buông ái tình đi, buông đi bao nhiêu bạn sẽ nhẹ nhõm bấy nhiêu. Bạn và chồng chưa làm giấy kết hôn, về pháp lý hai bạn vẫn chưa là vợ chồng, do vậy mà chồng bạn mới ngan nhiên mà công khai mối quan hệ và tất nhiên bạn cũng không thể “làm to” chuyện được. Như vậy cách tốt nhất, bạn hãy lặng đi, dù cha mẹ chồng có tốt với bạn bao nhiêu, không thay con trai quyết định chuyện VỢ CHỒNG được, bạn hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng nhưng không nhất thiết là phải ở vai trò một người con dâu. Cứ lặng lẽ sống như thế đi, nếu thực sự bạn và chồng có duyên và nợ thì tự khắc anh ấy sẽ quay lại, không thì phải thuận theo định mệnh vậy.

   Đôi dòng chia sẻ. Chúc bạn vững niềm tin vượt qua khó khăn này.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 18. Trang

  Kính thưa thầy ,
  Xin thầy giúp con . Con có đứng tên mua xe hộ cho người bạn trai vì anh không có credit tốt nên không mượn nợ được , cái xe thực tế là của anh vì anh trả tiền hàng tháng con chỉ là người đứng tên nhưng trên pháp luật nếu có chuyện gì xảy ra con là người đứng ra chịu hiệu quả . Bây giờ anh ấy lại hút cần sa nên con rất sợ chuyện tai nạn xảy ra , tại vì có nhiều lần con chứng kiến cảnh tai nạn khi người lái xe hút drug . Con có khuyên anh mà anh không nghe , thêm vào đó lối sống và suy nghĩ của con và anh khác nhau quá nên chúng con chia tay . Anh hứa sẽ cố gắng trả tiền nợ xe sau đó con sẽ sang tên lại cho anh vào tháng 6/2017 . Với lý trí con , con muốn không dính dáng gì với anh muốn anh bằng mọi cách thanh toán cho con nhưng bây giờ anh không có khả năng . Thầy ơi,bây giờ con phải làm sao . Đứng tên cho anh tới năm sau thì con cứ sống trong lo sợ , sợ chuyện gì xảy ra . Thầy giúp cho con biết con phải làm sao ? 2 chị anh và bạn bè con khuyên con lấy tên ra xe để tránh chuyện xui rủ , kệ anh không cần biết anh lấy tiền ở đâu ra . Lý trí con nói làm đi nhưng thâm tâm con nói không nên Thầy ơi , con biết nghiệp chướng của con rất nặng , con có quen ai cho dù con cố gắng rất tốt nhưng cuối cùng rồi cũng không đi tới đâu . Con và bạn con nói trong 1 kiếp nào đó con có làm “gái” nên kiếp này con phải trả . Con lại khao khát 1 cái hạnh phúc . Trong thâm tâm con nói đây là cõi tạm , tất cả đều vô thường nhưng sao con cứ thèm cái “ái” . Thầy giúp con làm sao thoát ra khỏi luyến ái của cuộc đời . Con rất sợ nhân quả .Con xin cám ơn thầy rất nhiều .

  • Tịnh Thái

   Chào bạn Trang,

   Khi mình tham luyến yêu thích một thứ gì (người và sự vật) ở thế gian này thì mình luôn có một lý do để ngụy biện cho mình được gần gũi nó, hưởng thụ nó, sở hữu nó, điều khiển nó…ai nói gì thì mình cũng luôn có lý do để tiếp tục cái “đam mê” này, từ sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, tiền tài…tất cả đam mê của chúng ta đang có đều là như vậy.

   Chúng ta mê ngày một sâu…muốn dứt bỏ thì nếu ko có lòng quyết tâm thì không có cách gì thoát ra được…

   Biện pháp nào ư…Chỉ nghĩ đến những việc ta đang làm, đang chạy theo đam mê đó, nó đẩy ta vào Địa Ngục chịu khổ trăm ngàn muôn kiếp, chẳng có ngày ra…Chết rồi thì đi vào địa ngục, ra khỏi địa ngục lại vào địa ngục khác chịu tội, trầm luân chịu khổ như thế mãi thôi…Nghĩ vậy bạn có sợ không? Nếu có chút cảm giác kính sợ Địa Ngục thì mới có thể cứu, còn nghe qua mà trơ trơ thì cũng hết cách…

   Vì vậy phải tranh thủ mỗi ngày tu sửa một chút. Hôm nay là Nhân, lúc lâm chung là Quả. Bạn nói rằng bạn sợ Nhân Quả, bạn tin Nhân Quả thì bạn phải biết hôm nay mình nên sống như thế nào để tương lai mình có một quả báo tốt đẹp. Đời sau lại được sanh về cõi lành, chẳng đến nỗi phải đi vào Địa Ngục…

   Muốn đoạn ái cần có thời gian tu tập, nghe pháp thật nhiều, niệm A Di Đà Phật thật chuyên, với duyên bên ngoài thì chẳng gần gũi những người và sự vật (tivi, internet, iphone, báo chí…) có thể khiến mình tăng trưởng tâm tham dục.

   Lại phải hiểu luân hồi khổ đau, nay đã đến lúc nên chuyên cần niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Cực Lạc, nơi mà danh từ khổ còn không có huống gì lại có sự khổ…Nơi ấy chỉ thuần có niềm vui thanh tịnh của cõi Phật nên gọi là Cực Lạc. Được sanh về cõi Phật, ở chung với Phật Bồ Tát và thánh chúng thì làm sao khổ được chứ?

   Ở đây chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy với bạn…Trên duongvecoitinh có rất nhiều bài nói chi tiết về pháp môn niệm Phật bạn nên tìm hiểu bằng link này:

   Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong việc tu tập và niệm Phật nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Trang,
   PH chỉ xin góp chút ý về việc xử lý cái xe. PH đoán là bạn đang ở Mỹ. Bạn hãy yêu cầu bạn trai mình viết giấy (email, text) ghi rõ số tiền anh ta đang còn nợ bạn, và thời hạn trả (6/2017). Khi đã có “giấy nợ” đó rồi, bạn hãy làm thủ tục sang tên xe cho anh ta. PH nghĩ trong tình huống này việc sang tên rất cần thiết, đặc biệt là ở Mỹ, nên làm ngay đi nhé bạn. Sau này nếu anh ta không trả tiền, bạn có thể kiện ra toà (có giấy nợ làm bằng chứng), hoặc cho luôn anh ta thì tuỳ bạn.
   Còn lại thì bạn hãy thực hành theo lời khuyên của huynh Tịnh Thái nhé. Hãy nhớ một điều hết sức chính xác là, ta có thể chết bất kỳ lúc nào, mà khi chết đi, liệu cuộc sống kế tiếp có được vui hay còn tệ hơn bây giờ nữa, hay là phải vào địa ngục, hay làm con vật cho người mổ xẻ giết thịt,…? Hy vọng là bạn biết “sợ” vô thường để có thể dũng mãnh tu tập.
   Chúc bạn thường tỉnh giác.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Trang

   Con xin cám ơn thầy Tịnh Thái và thầy Phước Huệ. Con xin cốt gắng nghe lời chỉ bảo của hai thầy .
   A Di Đà Phật .

 19. Nguyễn thị hồng Nguyên

  Thưa Thầy !
  sau Ba con mất năm 2009, buồn vô hạn nhưng khi gặp được ánh sáng Phật pháp con thấy tâm trạng của mình nhẹ hơn rất nhiều .Con cố gắng tạo nhiều việc thiện để gieo duyên với Phật pháp.Đến năm nay 2016 ngoại con ốm nặng, con luôn phải xuống nhà ngoại để cầu Phật A Di Đà đón rước..được một tháng, ngoại con mất nhẹ nhàng.Cũng từ đó con như vướng vào bệnh tật từ bệnh nhẹ cho đến nặng..chưa có dấu hiệu thiên giảm…con lo sợ chữ ung thư vướng vào mình…có người nói là con đổ nghiệp..
  Giờ thì chỉ buổi tối con đi chùa đọc kinh mong mòn bớt tội nghiệp..
  Xin thầy hoan hỉ cho con lời khuyên giải nghiệp chướng của con…dù con biết: Có thân phải khổ vì thân…
  A Di Đà Phật!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn hãy áp dụng cách hoá giải oan gia trái chủ của Hòa thượng Tịnh Không (http://monchaythanhtinh.blogspot.com/2014/01/loi-day-cach-giai-tru-oan-thu-cua-oan.html?m=1). Bên cạnh có vài lời nhắc nhở cùng bạn:

   -Bệnh tật là do sát nghiệp, những con vật từng bị chúng ta giết hại không ngừng theo chúng ta, ở ngay trên cơ thể, gây nên các loại tật bệnh. Chúng ta không được dấy khởi sân giận, hãy dùng tâm từ bi thương xót các chúng sanh đó, vì khi bị chúng ta giết hại, họ đã vô cùng đau đớn, vô cùng khổ sở. Hãy dùng tâm từ bi, chân thành mà sám hối cùng oan gia trái chủ. Họ nhìn thấy được sự ăn năn, hối lỗi của chúng ta; họ buông đi, họ không báo thù nữa thì bệnh tật sẽ dần khỏi.

   -Dù đau bệnh là chuyện chẳng ai muốn, song “Há chẳng phải một phen sương thấm lạnh; Hoa mai đâu dễ thoảng mùi hương”. Do vậy, hãy xem chuyện đau bệnh là một cơ hội tốt để chúng ta vãng sanh. Nếu được vãng sanh, cái thân thể giả hợp này đau đớn nào có xá chi.

   Chúc bạn dũng mãnh tu hành!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 20. Ngọc Bảo

  tôi muốn giải trừ oan gia trái chủ thì phải làm sao. Xịn mọi người giúp tôi, cảm ơn rất nhiều!!!

 21. vô thường

  Thưa thầy, nhà con có Anh cả,chị con, Anh Năm và con bé Út. Con không biết làm sao để cứu vớt hạnh phúc được thầy ạ. Con biết còn nhiều gia đình hoàn cảnh éo le hơn mình nhưng gia đình con hạnh phúc gia đình là 4 từ xa xỉ. Ba con theo dòng máu của ông nội nên rất ham cờ bạc, nhờ có mẹ con chèo lái gĩư gìn mà Anh chị em con được học hành đến chốn, mẹ vốn khổ rồi mà đến năm 2008 Anh Năm con bị tai nạn qua đời ba mẹ như gục ngã, gia đình con còn lại một người con trai là Anh cả, nhưng ko may a Cả cũng ham mê cờ bạc vô độ, tìên lương ảnh làm, tiền ba mẹ đổ bao xuể. Ba mẹ làm nông mỗi lần bán được con heo con trâu đều tích góp, Anh Cả thua bài lại về quỳ gối xin mẹ. Đó là chuyện 7 năm trước, đến bây gìơ vẫn ko thay đổi. Anh lên được chức quản lý lương biết bao người mong ứơc, vừa rồi đánh bài thua số tiền lớn về lại xin ba mẹ vay dùm. Con mới ra trường tích cóp được bao nhiêu cũng đưa hết cho ảnh gĩư cái mạng của ảnh với tụi giang hồ. Bài bạc nợ nần rồi rượu chè khiến con người tha hóa: cầm cố xe máy, laptop, bán luôn xe của ba,giấy nợ ngân hàng gửi về tùm lum . Chị gái con thì hay la mắng và bực tức và rất ghét kiểu bê tha của Anh cả nên hai người ko bao gìơ nói chuyện với nhau. Chị dâu bằng tuổi chị gái nên hai người cũng ko ưa gì nhau. Chị ruột con thì kỹ tính sach sẽ, chị dâu thì ngược lại. Gia đình bao gìơ ngồi ăn cơm ai cũng im lặng lì lì lằm lằm. Lo ăn cho xong đứng dậy. Mỗi lần cả về xin tiền mẹ là chị ruột con làm um lên nói lẫy với mẹ, chung quy mẹ là người chịu đựng hết, mẹ tội nghiệp quá mà con ko biết làm răng nữa, ba con thì vô tư, có ít tìên lại đi đánh bài, ko có đi mượn quanh xóm vài trăm chơi rồi bà con ai cho tìên đi trả. Con ở xa nhà lâu lâu về lần, thấy con về là Anh cả nói con mượn tiền dùm, dù lúc con đau ốm, con đi học khó khăn lúc con ko có việc ảnh ko hề để ý tới. Chị dâu con đi coi bói thì thầy bói kêu nhà con có nghiệp của ông nội để lại: ông nội đánh bài ăn ruộng ăn đất ăn trâu bò của người ta nên chừ concháu trả. Mỗi lần có chuyện mẹ lại lo Anh Cả nghĩ quẩn vì còn có mình ảnh là con trai nên mẹ cứ thao thức cả đêm, ngày thì làm quần quật, mẹ có tội là hay chửi bậy với nghi ngờ ngkhác nhưng lại rất tốt tính . Ba mẹ già rồi bây gìơ vẫn lầm lũi lo con cái con thây thương quá, đi ra xã hội kiểu gì con chịu cũng được, nhưng thấy mẹ khóc mẹ buồn con không chịu nổi thầy ơi, con chẳng biết làm sao cả. Thầy cho con xin ý kiến với. Con cảm ơn thầy.

 22. Hoa Mai

  Gia đình tôi vừa xảy ra một chuyện đau buồn như thế này: bà ngoại của tôi vừa qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Năm cuối đời, cụ bị ung thư. Vì tuổi cao nên không thể chữa trị được nên gia đình chúng tôi theo lời khuyên của bác sĩ là chăm sóc cụ chu đáo bằng thực phẩm chức năng và chế độ dinh dưỡng. Hoàn cảnh của cụ thì có thể nói là éo le bởi cụ sinh được 7 người con, 5 gái 2 trai nhưng 2 con trai của cụ thì bất hiếu, không nuôi dưỡng cụ, thường xuyên mắng nhiếc cụ, từ lúc cụ chưa phát bệnh, dù cụ tuổi cao họ vẫn để cụ tự nấu ăn, không quan tâm xem cụ ăn gì, nấu ăn thế nào. Đến khi cụ phát hiện bệnh họ không một lần thăm hỏi. Mặc dù cả cuộc đời cụ tần tảo nuôi các con. 2 người con trai của cụ ai cũng nhà cao cửa rộng nhưng để cụ sống một mình. Trước tình cảnh đó, 5 con gái của cụ đã hết lòng chăm sóc cụ từ những năm cụ còn khỏe mạnh. Đến khi cụ phát bệnh cũng một tay các con gái cụ đưa cụ đi khám và chăm sóc. Vì các con gái và các cháu ngoại của cụ là phật tử nên đã chí thành chí thiết khuyên cụ hướng phật và tụng kinh và niệm phật cho cụ nên dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cụ không đau đớn suốt gần một năm phát hiện bệnh. Đến lúc qua đời thì cụ vẫn tỉnh táo và ra đi nhẹ nhàng. Mấy ngày cuối đời của cụ, 2 người con trai và các cháu nội của cụ biết tin cụ sắp đi nên cũng đến canh chừng. Mục đích của họ là khi cụ mất, họ sẽ mang họ về nhà họ để làm tang lấy tiếng lo tang cho mẹ vì mình là con trai. Khi cháu trai trưởng hỏi cụ là muốn đưa cụ về nhà mình thì trước mặt các con cháu cùng đạo tràng cụ nói nguyện vọng của cụ là được làm tang tại đây, và muốn được con cháu cùng đạo trạng niệm phật cho cụ đủ 8 tiếng. Vậy mà khi cụ qua đời các con cháu cùng đạo trang đang niệm phật cho cụ được 2 tiếng rưỡi thì ông con trai trưởng nhảy vào sốc cụ lên và ôm cụ về nhà m. Ôi không thể nói hết được sự bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt tại đó. dù biết là không nên nhưng mình và mẹ cùng các già, dì cùng các anh chị em của m không thể kìm được nước mắt thương xót cho cụ và căm phẫn dành cho 2 người con trai bất hiếu. Sau những giây phút bàng hoàng đó thì mọi người cùng động viên nhau nén lại đau thương, buông xả căm hận đi sang nhà bên đó tiếp tục niệm phật cho cụ. cụ mất vào hơn 7h tối hôm trc đến 11h trưa hôm sau nhập quan mà người cụ vẫn mềm mại. Trong quá trình làm tang lễ cho cụ, thì mọi người vẫn trợ niệm , hồi hướng và khai thị cho cụ. Khi làm lễ truy điệu và đưa cụ sang đài hóa thân hoàn vũ đến lúc hạ huyệt thì có sư trụ trì đi và làm lễ cho cụ. Bây giờ gia đình tôi rất bối rối không biết phải tiếp tục làm gì để hóa giải nghiệp chướng cho cụ khi chưa niệm đủ 8 tiếng mà cụ đã bị động vào thân thể. và bây giờ chúng tôi muốn hàng ngày niệm phật hồi hướng, khai thị cho cụ thì làm ở đâu, chúng tôi làm cho cụ ở bên nhà của cụ hay là bên nhà con trưởng của cụ. Chúng tôi cũng muốn cúng cơm chay hàng ngày cho cụ, và cúng tuần cúng 49 ngày cho cụ ở bên nhà cụ có được không? Ở bên nhà cụ là đã có bàn thờ phật, có bàn thờ cụ được lập ngay khi cụ qua đời thì nay chúng tôi thờ cúng cho cụ có đc không? Thực ra ngôi nhà này đã bị con trai thứ bán hơn gần 20 tỉ mấy năm nay rồi nhưng vì cụ còn sống nên người mua chưa đến lấy. Họ chỉ chờ cụ mất là đến lấy thôi. cụ không đồng ý cho bán đâu nhưng vì cụ sang tên sổ đỏ cho con trai rồi nên họ bán lúc nào cụ không biết. họ bán đc ngần đấy tiền cũng không biếu cụ một đồng nào, đau xót lắm nhưng chúng tôi cùng nhau buông xả để chăm cụ. Gia đình chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với người mua để cho chúng tôi lo cho cụ xong 49 ngày cho trọn vẹn. xin Quí vị hiểu biết cho chúng tôi lời khuyên với ạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Nam mô A Di Đà Phật.

  • Hoa Sen Cõi Tịnh

   A Di Đà Phật

   Chào bạn!

   *Hẳn bạn đã biết mọi việc trên đời này không nằm ngoài Nhân quả báo ứng tuần hoàn. Hiểu được thì buông xả, buông xả được bao nhiêu thì có công đức bấy nhiêu, sân giận thì tổn hết công đức “nhất niệm tam thiên” mà.

   *Có lẽ hai người con trai của cụ đến để báo oán, đòi nợ nên họ mới “vô tâm” đến vậy. Nhưng đã nói ở trên, đừng chấp họ làm gì. Cụ vẫn còn rất may mắn vì có những người con, người cháu hiểu biết Phật pháp, khuyên cụ tin Phật niệm Phật trước khi mất. Và cụ tin nhận cũng vì cụ là người có thiện căn rất lớn. Dù việc hộ niệm không được viên mãn, song mọi việc đều không nằm ngoài một chữ DUYÊN nên bạn đừng quá lo ngại bà không được vãng sinh. Có rất nhiều ca hộ niệm tiến trình đầy đủ thủ tục, sau khi hộ niệm thoại tướng người mất rất đẹp, vẫn chưa hẳn người mất về tới đất Phật. Không phải sự niệm Phật không cảm ứng Phật đến rước, Phật đến rồi, người mất không chịu đi, Phật cũng đành thôi. Do vậy, được vãng sinh hay không đều phụ thuộc vào Tín- Nguyện người mất. Bà ngoại trước khi lâm chung, đã tin Phật niệm Phật, do vậy từ lúc này cho đến hết 49 ngày vẫn còn cơ hội niệm Phật cùng khai thị cho bà buông bỏ trần ai một lòng theo Phật.

   Tổ Pháp Nhiên Thượng Nhân (Hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát) dạy rằng: “Vì người mất niệm Phật hồi hướng thì A Di Đà Phật phóng quang minh soi chiếu đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ đang chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát”. Phải tin chắc vào duyên bổn nguyện lực của A Di Đà Từ phụ không bỏ soát một chúng sanh nào “Muốn về liền về được”.

   *Bạn đã lập bàn thờ ở nhà của ngoại (nhà đã bị bán) thời cứ thờ cúng ngoại ở đây (nếu được sự đồng ý của chủ mới) qua đến hết 49 ngày hãy hay, vì như vậy sẽ rất tiện trong việc niệm Phật, cúng kính chay cho ngoại.

   Vài dòng chia sẻ.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 23. Hoa Mai

  Xin chân thành cảm ơn Hoa sen cõi tịnh! Đọc những dòng chia sẻ của bạn, HM vô cùng hoan hỉ. Hoa Mai và toàn thể gia đình sẽ tiếp tục động viên nhau buông xả, tinh tấn thực hành pháp môn tịnh độ để đường về Cực lạc Tây phương của cụ đc viên mãn. A Di Dà Phật!

 24. người làm thuê

  Mình 25tuoi,gđ mình đã mục nát từ lâu lắm vì lý do ăn mặc ở,tài sản,có trách nhiệm, vô trách nhiệm, trên chả ra gì bên dưới loạn,anh em ra khỏi nhànhà tha phương tự lập,.mình cứ nghĩ là do thiếu tiền mà ra có tiền rồi thì có nhà khỏi dột có cái giếng nước,có sân khỏi bụi,mọi thứ có đủ thì k lục đục,nhưng vậy là sai.mình cố làm kiếm chút tiền xây nhà ở cho sạch sẽ nhưng thấy nó k cần nữa vì bố mẹ già cần thuốc thangthang,thích ăn gì tùy thíchthích vậy là đủ,còn bản thân làm lụng cũng chả cần gì nhiều tiền,nhiêu đó mà ông bố vẫn gây sự vì tính keokeo thamtham,có tiền thừa dư cũng chả dám xài,chỉ thích chửi bới kiếm chuyện người thân phải phục dịch như nô lệ.ai có gì sai lại móc ra.bữa nay tui chỉchỉ là người làm thuê

 25. Đường Tơ Huê

  Chỉ bố thí nhiều nhưng không tụng kinh sám hối trước phật, không niệm phật. Vậy có thể giải trừ nghiệp chướng không?

 26. Phước Tâm

  Con cám ơn thầy Thiện Nhân,con xin ghi nhận lời dạy của thầy.Chân thành cảm ơn.A DI ĐÀ PHẬT

 27. võ thanh minh

  Xin chào quý thầy. Em mong được quý thầy giúp em một vấn đề. Em có một bé trai được 5 tuổi, trí tuệ chỉ bằng đứa 2 tuổi, nhưng thần kinh cháu không bình hay nói năng lảm nhảm. Hỏi một đằng cháu trả lời mộ nẻo. Tính tình thì thất thường ra đường thì sợ người lạ, về nhà thì không sợ cha mẹ, nhiều khi cháu phá phách em la nó cào cấu, đánh em luôn. Lưỡi cháu thì cụt nên hay nói ngọng nghe không rõ. Em có hỏi một vị sư tu tịnh độ thầy nói đứa trẻ này bệnh do nghiệp kiếp trước nói dối nên bị quả báo lưỡi cụt nói ngọng. Còn đầu óc chậm phát triển do nghiệp báo nên phải vợ em tụng kinh , phóng sinh hồi hướng cho cháu để giải nghiệp. Em nói như thầy nói vậy nhưng vợ em không tin còn nói em mê tín, chỉ tin khoa học thôi. Xin quý thầy chỉ em cách chữacho cháu để chaáu phát triển bình thường. Em có dạy cháu niệm phật nhưng cháu niệm phật nhưng nó niệm 1 , 2 câu rồi mê coi ti vi không chịu niệm. Em mong được sự phúc đáp

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Võ Thanh Minh,

   *Vị Sư Phụ nọ khuyên bạn là đúng như pháp, bạn đừng hoài nghi. Các nghiệp đui, điếc, câm, ngọng phần lớn đều có liên quan tới nghiệp chê bai, huỷ báng, bất kính Tam bảo. Con bạn hiện nay từ nhỏ đã ngỗ nghịch như vậy, kể như nó đối với hai bạn là nghịch duyên: đòi nợ, báo oán, vì thế hai bạn phải khởi tâm từ bi và thành tâm sám hối những nghiệp chướng tội đã gây tạo từ tiền kiếp với con bạn, kế đó sám hối thay cho cả con nữa. Hành vi sám hối thực tiễn nhất là hàng ngày phải tích các phước thiện: năng bố thí đúng pháp, phát tâm niệm Phật mọi thời khắc, kết hợp năng phóng sanh đúng pháp, khuyến tấn vợ, con cùng thực hành theo. Làm xong thì hồi hướng cho các oan gia trái chủ của con bạn – những đối tượng vô hình này mới là quan trọng hơn cả, kế nữa là hồi hướng cho con bạn cùng hết thảy những đứa trẻ khác trên toàn cầu đang sống trong khổ nạn như con bạn đều được hoá giải, tiêu trừ mà hướng về Phật pháp tu học để chuyển hoá nghiệp hiện tiền.

   *Việc con bạn không chịu niệm Phật là lẽ thường, bởi ngay cả chúng ta khuyên nhau niệm Phật còn khó huống là con trẻ? Tuy nhiên bạn đừng thối tâm, bởi con bạn hiện như tờ giấy trắng, hễ bạn tô, vẽ gì lên đó, tất sẽ có dấu vết. Niệm Phật cũng vậy, mỗi ngày một vài câu, tuỳ duyên khuyên con. Khuyên con, nhưng chính mình cũng phải thực hành thật tốt thì mới có hiệu quả, còn nếu chỉ khuyên con, bản thân không làm mẫu, đương nhiên con bạn sẽ lấy đó để làm gương.

   *Việc vợ bạn không tin Phật pháp là do duyên nghiệp mỗi người, bạn đừng khởi tâm buồn phiền làm gì, thế đó bạn phải phát tâm để tu học theo đúng chánh pháp. Nghiệp do mình gây tạo thì cũng chính mình phải trả và tự hoá giải, tự chuyển đổi. Muốn thế bạn phải tinh tấn tu, tinh tấn hành trì thì cơ hội hoá giải mới có thể đặt ra, ngược lại nếu chỉ vì chuyển nghiệp cho con mà tìm cầu, van vái Phật, pháp, tất chẳng có lợi ích mà còn sa vào mê tín, ma đạo.

   *Hàng ngày bạn hãy cho con xem những bộ phim hoạt hình về Phật pháp, về đệ tử quy, về những gương tốt trong đạo Phật, thế vì cho con coi Game hay xem phim hoạt hình vô bổ. Những giáo lý Phật pháp sẽ giống như vị cam lồ, nếu hàng ngày con bạn được uống, những chủng tử bất thiện sẽ dần được khơi dậy, giải toả và tiêu trừ, dĩ nhiên việc tác động của hai bạn là không thể thiếu.

   Đời người sanh-lão-bệnh-tử là khổ, biết khổ, tìm cách chuyển hoá khổ đó mới thực là người thức thời. Chúc hai bạn sáng suốt lựa chọn.

   TN

 28. võ thanh minh

  Em cám ơn thầy thiện nhân nhưng vị thầy em kể có nói con trai nhờ đức mẹ nên chủ yếu là vợ em phải phát tâm. Mà vợ em không tin, em đã nhiều lần khuyên vợ em nhưng vợ em không tin mà còn phỉ báng tam bảo cho rằng em mê tín, là đảng viên mà tư tưởng dao động tin tưởng viễn vong. khoa học không tin mà tin mấy ôngthầy chuà. Em không biết cách bào khuyên vợ nên chỉ biết tụng kinh, niệm phật hồi hướng cho con và oan gia trái chủ trên người con em, em và vợ em hy vọng tin tưởng con sẽ hết bệnh. Vợ em không tin có phật trên đời. Em đã phát nguyện tụng 100 biến kinh điạ tạng, lạy 1000 lạy, trì niệm 10000 biến danh hiệu đị tạng để cầu cho con em hết bệnh để sạy cháu niệm phật có được không thầy.

  • NMADDP

   Mình cũng giống như bạn, cũng đang học Phật và cũng đang trì đọc Kinh Địa Tạng được mấy năm rồi và niệm Phật A Di ĐÀ mỗi ngày để hồi hường cho con mình vì con 8 tuổi rồi cũng bị chậm và vẫn chưa nói chuyện. Qua lời dạy của nhiều thầy nếu trì đọc kinh Địa Tạng thì nên trừơng chay thì tốt hơn. Và hiện giờ mình và vợ cũng trường chay gần được một năm nay.

   Cũng như mấy thầy nói là nghiệp của con mình và cha mẹ. Mình nghĩ mình cũng làm như bạn cũng đặt niềm tin vào Phật pháp. Mình không biết khuyên gì thêm. Mình lên youtube để xem những bài của qúy thầy giảng. Hiện giờ mình đang nghe những bài giảng của ĐĐ Thích Đạo Thịnh và ĐĐ Thích Trúc Thái Minh.

   ĐĐ Thích Đạo Thịnh tu theo Tịnh Độ và hiện đang phát nguyện trì tụng Kinh Địa Tạng và đang giảng kinh Địa Tạng
   https://www.youtube.com/user/chuatanvien/videos
   Có những video nói về Phật Pháp Nhiệm Màu bạn có thể xem rồi và mở cho vợ mình xem để hiểu là Phật Pháp không phải là mê tín
   Thí dụ như video dưới đây:
   https://www.youtube.com/watch?v=nsqnRQmAUw4&list=PL8A9DvPl_U8jHcJDtk47b1IuuHcIv0Bnl&index=1

   ĐĐ Thích Trúc Thái Minh thì Thiền và Tịnh Độ song tu
   https://www.youtube.com/channel/UCgiZ8eCNPf-TLcQPJ98yrYg/videos
   Lúc trước thầy Thái Minh là một kỹ sư hay khoa học gia gì đó trước khi thầy xuất gia.
   Video dưới là nói về thầy
   https://www.youtube.com/watch?v=O0NbC1pJnCM

   ĐĐ Thích Trúc Thái Minh cũng có giảng kinh Địa Tạng mới xong năm rồi.

   ĐĐ Thích Trúc Thái Minh cũng có những câu chuyện về Nhân Quả qua pháp “THỈNH OAN GIA TRÁI CHỦ”
   https://www.youtube.com/watch?v=mqMR10L3N3Y
   https://www.youtube.com/watch?v=wWLiK4TY98Q
   https://www.youtube.com/watch?v=FNspVM83vCs

   Và dưới đây là video nói làng “Ung thư” và thầy giảng về bệnh ung thư về mặt khoa học và trong nhà Phậṭ
   https://www.youtube.com/watch?v=59O5iFez3vw

   Hy vọng những video trên có thể giúp vợ bạn sẽ có niềm tin vào Phật pháp.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Võ Thanh Minh,

   *Về lý nhân quả thì đúng như vị Thầy đó nói, nhưng về nghiệp thì bạn cũng có cộng nghiệp với con trai, vì thế, bạn hãy dũng mãnh phát tâm mà tu đạo. Những gì hiện vợ bạn nói, bạn chớ nên nổi sân, tranh biện hay mắng nhiếc vợ mà sanh thêm phiền não. Mỗi người đều có một nhân duyên và nghiệp duyên khác nhau. Người nào có duyên với Phật pháp trước thì phải phát tâm thanh tịnh mà tu học trước. Muốn chuyển được vợ bạn, trước bạn phải thực tu, thực thay đổi thân, khẩu, ý của mình, nghĩa là hàng ngày trước đây chưa tu đạo thân, khẩu, ý hành việc bất thiện, nay phát tâm tu đạo, mỗi ngày, mỗi giờ đều luôn kiểm soát thân, khẩu, ý để dần dần giảm bớt những nghiệp này. Khi bạn hàng ngày phát tâm giữ được thân, khẩu, ý thanh tịnh:
   – thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm
   – khẩu: không nói lưỡng thiệt, không nói lời đâm thọc, không nói dối, không nói lời sân hận
   – ý: không tham, không sân, không si
   và biết kiểm soát 3 nghiệp này, tự nhiên vợ bạn sẽ có cảm ứng. Điều này chỉ khi nào bạn thật tu thì mới cảm được sự chuyển hoá này, đơn giản là do tâm dần thanh tịnh, chư Phật, chư Bồ tát và chư Hộ Pháp sẽ có sự gia hộ, giúp cho vợ bạn được thức tỉnh, vì vậy bạn chớ quá lo lắng.

   *Việc bạn phát tâm tu học như vậy là rất tốt, nhưng quan trọng khi đã phát nguyện thì phải thực hành đúng lời nguyện chứ không được bê trễ. Thông thường khi gặp khổ nạn chúng ta hay cao hứng phát nguyện rất lớn, nhưng khi khổ nạn vợi đi hoặc chưa vợi đi thì thoái tâm, hoặc không có hứng thú nữa, làm vậy là giả tu, chẳng lợi ích.

   *Riêng về vợ bạn hãy cứ để vợ bạn sống theo quan điểm về thế giới quan mà vợ bạn đang tâm đắc, bạn tuyệt đối tránh đem Phật pháp và sự lợi lạc của Phật pháp ra để so sánh với tư duy khoa học mà cả hai tổn phước. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi vợ bạn vui vẻ, hoà đồng, bạn nên rủ vợ làm những việc thiện: phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo… đơn giản là để hồi hướng cho con. Hãy cứ vậy đã. Thời gian sẽ giúp bạn và chỉ cho bạn phải làm gì để giúp vợ.

   Chúc bạn tinh tấn

   TN

 29. võ thanh minh

  em cảm ơn thầy. Em xin lỗi chắc còn phải làm phiền thầy nhiều nữa để kể hết về vợ em. em cũng khuyên vợ em phóng sanh , tụng kinh niệm phật để hồi hướng công đức cho con vợ em nói nếu bỏ tiền ra mua cá hay chim phóng sanh, tụng kinh niệm phật hồi hướng mà hết bệnh liền thì vợ em mới tin nên em cũng khó mà chứng minh cho vợ em thấy sự nhiệm mầu của phật pháp.
  mỗi lần em nói đến phật pháp là 2 đứa cải lộn. vợ em nói nếu mà nó bỏ tiền ra phóng sanh mà không hết bệnh thì nó đập bàn thờ phật. Mỗi lần cãi lộn nó tức lên cứ đòi lôi hết trên bàn phật xuống

  • lê văn thăng

   Chào chú. con nghĩ chuyện này chú phải nên đem Phật pháp nhiệm màu cho Cô biết. Giá đình còn cũng vậy nè, hông cho đọc kinh sách niệm phật, lạy phật cũng chờ ko có ai mới thực hành. Đến cả chuyện vô đường về cõi tịnh cũng bị ngăn cấm. Tuy vậy cháu vẫn đưa Phật pháp tới cả nhà. Cô nói gì cũng kệ chú ạ, nhưng bằng mọi giá chú đừng để Cô làm chuyện sai lầm. Cô ko tin thì làm cho cô xem, chú cố lên nhé. Điều cuối cháu muốn nói với chú rằng là Không Gì Màu nhiệm Bằng Phật pháp. Năm mới chúc chú và gia đình mạnh khỏe, an lạc. Nam mô A Di Đà Phật

 30. Khiet Linh

  Kính bạch thầy:

  Con có anh rể năm nay 52 tuổi hiện đang trả bệnh nghiệp. Ban ngày bình thường nhưng không thể ăn được, vì khi ăn thức ăn trào ngược ra, chỉ uống sữa nhưng vẫn bình thường. Nhưng đêm khuya thì rên la đau nhức. Chị của con thì buôn bán hàng ngày lo cơm áo gạo tiền, thời gian rãnh thì vào chùa lạy Phật. Đêm không thể ngủ được vì chồng cứ rên la đau nhức. Kính xin thầy dạy cho con cách nào để anh con giảm bớt đau nhức. Sự sống của anh con đang bên bờ sanh tử không thể thay đổi. Chỉ cần anh con giảm bớt đau nhức là đủ. Xin thầy hoan hỉ giúp anh con. Chân thành cảm ơn thầy.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Khiết Linh,

   Bạn và chị gái hãy phát tâm thanh tịnh trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN liên tục trong 21 ngày để hồi hướng cho người anh đang bị bệnh nghiệp bủa vây, kết hợp phóng sanh theo chánh pháp. Khi trì KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN nên cho người anh rể biết và khuyên anh phải thường xuyên niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT để giúp tâm không bị nghiệp bệnh chi phối. Nếu anh rể bạn có thể hoan hỉ nghe Phật pháp, mong bạn hoan hỉ liên lạc lại ĐVCT.
   Chúc bạn và ng ười nhà mau phát tâm tu học Phật pháp để trợ duyên cho người thân và cũng là tự giúp chính mình vậy.

   TN

 31. Khiết Linh

  Chào Thầy Thiên Nhân
  Hai năm trước, anh rể bệnh bác sĩ nói với chị con là anh còn sống khoảng 3 tháng vì bộ phận bên trong, tim, gan, phổi, thận, bao tử hư hết, nên trã về, chị con vào chùa lạy Phật và khuyên anh rể lạy Phật ở nhà. Anh cũng làm theo và rất tinh tấn, thật nhiệm mầu, khoảng 3 tháng là anh khỏe hẳn, đi đứng bình thường, anh càng siêng năng lạy Phật mỗi ngày 2 thời, sáng chiều. Người thân đến thăm không ai biết anh bệnh nặng, mặt anh hồng hào và rất khỏe, ăn chay lạy phật rất tinh tấn, nhưng 2 tháng nay, anh không niệm phật nổi, đi đứng không tiện, ăn uống không được nên người mất sức, còn chị con thì vẫn thường xuyên đi chùa lạy Phật, đọc Kinh Địa Tạng hộ niệm cho người ta. Con có khuyên chị nên đọc Kinh Địa Tạng cho anh rể nghe mà chị không chịu đọc, chị nói cứ để cho anh trå nghiệp. Thưa thầy con thấy anh rể như vậy con thương quá, không biết phải làm sao. Xin Thầy cho con lời khuyên để thuyết phục chị. Con cåm ơn Thầy, mong hồi âm của Thầy. A DI ĐÀ PHẬT

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Khiết Linh,

   *Khi nghiệp bệnh trổ, các phương thuốc đều vô hiệu mà phát tâm chánh niệm để niệm, lạy Phật quyết buông xả vạn duyên cầu vãng sanh Tịnh Độ, nếu nghiệp mạng chưa tận, bệnh tình (nghiệp bệnh) sẽ khỏi hoặc thuyên giảm. Bệnh tình trên thân anh rể bạn cũng tương tự như vậy, rất tiếc khi thân bệnh thuyên giảm thì anh rể bạn lại thoái tâm, điều này cho thấy anh rể bản chỉ muốn khỏi bệnh để tiếp tục sống chứ không vì giác ngộ sanh-tử vô thường mà phát tâm tu học để giác ngộ và giải thoát. Thông thường, khi một lòng phát tâm tu học thanh tịnh, chư Phật, Bồ tát, chư Hộ pháp sẽ ủng hộ và sẽ tìm cách giúp anh bạn hoá giải những oán nghiệp sâu nặng, từ đó mà thân nghiệp của anh rể mới nhẹ đi, nhưng có rất nhiều oan gia trái chủ rất cang cường, có thể họ nhất thời buông, nhưng vì oán thù quá sâu nặng, nên chỉ cần anh rể bạn lơ là một chút thôi, ngay lập tức họ sẽ trở lại để gây khó dễ. Nếu anh rể bạn không nhận biết ra điều này và chị bạn cũng không nhận biết ra điều này, TN nghĩ cơ hội để hoá giải là khó có thể đặt ra.

   *Việc chị bạn thường xuyên đi chùa, lạy Phật, tụng Kinh Địa Tạng hộ niệm cho người, nhưng chồng mình thì không quan tâm, và còn nói “cứ để cho anh trả nghiệp”, rất có thể giữa anh rể và chị bạn cũng có những oán thù khá sâu nặng và chị bạn cũng có những hiểu biết lệch lạc về sự tu học. Nhưng TN nghĩ rất có thể chị bạn vẫn âm thầm hộ niệm và hồi hướng cho anh bạn, nhưng bạn không biết thôi.

   Điều này chúng ta cũng nên cẩn trọng xét đoán về việc hộ niệm: Một người chuyên đi hộ niệm cho người ngoài, nhưng khi người thân của mình lâm trọng bệnh thì không màng tới, điều đó cho thấy sự hộ niệm chỉ mang tính hình thức chứ chưa thực hiểu rõ giá trị và công đức của sự hộ niệm. Hộ niệm – hiểu đúng nghĩa: là chính mình đang hàng ngày, hàng giờ đối diện với sanh-tử, tập làm quen với sanh-tử, tập cho mình chánh niệm niệm Phật khi cận tử nghiệp ập tới, nhờ mình chánh niệm, nên mới giúp cho người đang lâm nạn cùng chánh niệm, hiểu được lợi lạc của niệm Phật mà buông bỏ vạn duyên để cầu sanh Tịnh Độ. Điều này chúng ta phải hiểu thật chuẩn xác thì sự hộ niệm mới có lợi lạc, hoàn toàn không phải hàng ngày miệt mài đi hộ niệm cho người nhưng chính bản thân mình lại không cần hộ niệm.

   *Theo TN, bạn không nên trông chờ vào chị bạn, bởi rất có thể duyên nghiệp giữa anh-chị bạn đã chín mùi nên chị bạn mới tỏ ra thờ ơ như vậy. Thế đó bạn nên phát tâm khuyên anh rể tiếp tục duy trì công phu như trước, quan trọng: phải buông bỏ vạn duyên và nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ chứ tuyệt đối không cầu khỏi bệnh. Đơn giản: nếu anh bạn buông vạn duyên, oan gia trái chủ họ cũng thấy không có cơ hội để báo oán nữa, mặt khác trong số đó, không ít sẽ đồng khai ngộ, từ đó họ sẽ hoan hỉ buông bỏ oán thù, rồi cùng tu học, cùng cầu sanh Tịnh Độ. Như vậy một việc tưởng rất đơn giản nhưng liền một lúc lại giúp cho rất nhiều chúng sanh đồng giác ngộ. Bản thân bạn nên tự mình phát tâm hàng ngày tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN để hồi hướng cho anh rể, khuyến tấn, làm việc thiện đặc biệt là phóng sanh, tụng kinh, hồi hướng cho anh rể, đây là điều trong tầm tay bạn, chứ không nên trách móc chị bạn làm gì.

   TN cũng hy vọng nhìn thấy anh rể bạn mà bạn tự nghĩ đến mình và luôn nghĩ đến cụm từ: sanh-tử-vô thường sẽ đến hỏi thăm bạn bất cứ lúc nào, vì thế hãy ngay lúc này, nhân duyên này mà phát tâm tu đạo để mình và người cùng lợi lạc.

   Chúc bạn một năm mới thật nhiều tỉnh giác.

   TN

 32. Khiết Linh

  A DI ĐÀ PHẬT.kính chào Thầy Thịên Nhân
  Con chân thành cảm ơn những lời khuyên của Thầy,hàng ngày con luôn tinh tấn tri chú Ðąi Bi,luôn chi tâm niệm danh hiệu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,Và phóng sanh,con hy vọng được mở trí khai tâm,nhìn thấu được nhân,qủa,nghiệp báo,tránh dữ làm lành,thiện căn kiên cố.
  Năm mới con chúc Thầy nhiều sức khỏe và an lạc.A Di ĐÀ PHẬT

 33. Linh Tran

  A Di Đà Phật. Xin quý thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con cách sám hối. Hiện nay con rất đau khổ. Vợ chồng con có hai bé gái, chồng con rất thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, nhưng vì nghiệp duyên con phải trả. Anh ra ngoài ăn chơi, trai gái nhưng vẫn lo cho gia đình. Nhưng con không thể chấp nhận hoàn cảnh như vậy. Xin các thầy hoan hỉ dạy con cach sám hối để chồng của con thức tỉnh quay về cùng con hướng về Phật pháp giải trừ nghiệp chướng. Mong hồi âm của quý thầy. Chân thành cảm ơn.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 34. Nguyễn Thị Dung

  A DI ĐÀ PHẬT
  Thưa thầy cho con hỏi, mẹ con năm nay là 49 tuổi, nhà có 2 mẹ con, mẹ con bị tàn tật, đi lại khó khăn,nhưng vẫn còn chút phước lành là mẹ con vẫn còn sinh hoat nội trợ được, nhưng sang năm nay, mẹ con bị đau nhức xương khớp, cũng đi khám thì bác sĩ bảo là bị viêm khớp, nhưng uống thuốc rồi điều trị, mà bệnh chỉ đỡ, sau lại đau lại thậm chí còn đau sang vùng khác, cũng có căn duyên, con cũng có hay xem các Bạch Thầy thuyết pháp, con chưa xem được nhiều vì thời gian công việc giới hạn, nhưng cũng phần nào hiểu được về luật nhân quả, nghiệp chướng từ kiếp trước, vì công việc xa nhà, con không có nhiều thời gian chăm sóc mẹ, suốt 20 năm mẹ nuôi con vất vả không 1 lời kêu than, giờ mẹ phải kêu đau vì bệnh tật, phận làm con đau lòng lắm, thưa thầy, con phải làm gì để giảm bớt hoặc tiêu trừ được tật bệnh cho mẹ ạ, thầy giúp con, con xin nói thêm là công việc của con 1 tuần con được nghỉ 2 ngày thưa thầy,
  Con ít chữ, có lời nào thiếu xót, thầy chỉ giúp con, con xin đội ơn thầy.

  • Tịnh Tâm

   Gửi bạn Nguyễn Thị Dung, cách hóa giải chính là Sám hối và Tích cực làm việc thiện.
   +Sám hối là ăn năn hối hận những tội nghiệp đã tạo trong quá khứ. Theo như Tịnh Tâm biết được qua lời kể của nhiều vị thì cách sám hối tốt nhất là suy xét, cố nhớ lại những việc bất thiện nào mình đã làm với người/ con vật đó là hứa ko tái phạm mong họ bỏ qua. Ví dụ lúc 8h00 ngày 1/1/2017 tôi từng giết 1 con vật hôm nay tôi xin sám hối. Cứ như thế mà lần lần sám hối những chuyện khác. Điều quan trọng của việc sám hối là phải Thành Tâm , sám hối chân thành, ko được sám hối qua loa cho xong chuyện sẽ khó đạt kết quả.

   + Tích cực làm việc thiện: Mục đích là gieo nhân lành đền bù lại tội nghiệp quá khứ như: Bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, ăn chay … Và điều quan trọng ở đây là nên chí thành niệm “A Di Đà Phật”. Câu Phật hiệu này rất mầu nhiệm, ko thể nghĩ bàn, một câu Phật hiệu có thể diệt được trọng tội của 80 ức kiếp. Điều quan trọng ở đây là phải chí tâm niệm Phật mới có hiệu quả.
   Việc Sám hối và niệm Phật tốt nhất là phải chính Mẹ bạn thực hành mới đạt hiệu qu tốt nhất ,việc bạn hoặc người khác làm thay sẽ khó đạt nhiều lợi ích bằng chính bản thân Mẹ bạn chí thành được.
   Xin chia sẻ với bạn 1 câu chuyện của cụ bà ở Hà nội cũng đau xương khớp vì giết hại cóc ếch ,nhưng nhờ sám hối và niệm Phật đã lành bệnh
   Link : https://m.facebook.com/groups/565482133571947/permalink/1223767181076769/

   ********
   Một số bài pháp chia sẻ đến bạn
   + Văn phát nguyện sám hối
   http://thuvienhoasen.org/a10077/van-phat-nguyen-sam-hoi-phap-su-tinh-khong
   +Vì Sao Niệm Phật 10 Niệm Có Thể Diệt Tội Nhiều Kiếp?
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/12/vi-sao-niem-phat-10-niem-co-the-diet-toi-nhieu-kiep/

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Thị Dung,
   Bạn Tịnh Tâm đã chia sẻ rất chi tiết và chính xác rồi, PH chỉ xin góp thêm một ý nhỏ là nếu có điều kiện thì mẹ bạn, hoặc bạn hãy xuất tiền của ra để mua vật phóng sanh nhé. Tự mình không sát sanh, lại thêm phóng sanh nữa thì sẽ giúp mẹ bạn rất nhiều trong việc tiêu trừ nghiệp xấu đó.
   Chúc gia đình bạn sớm an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 35. Phąm nguyën gia khánh

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Vợ chồng con lấy nhau được 3 năm. Chúng con rất khó khăn về đường con cái. Chúng con đến nhà thầy cúng để làm lễ cầu con. Giờ cháu được 8 tháng rồi, nhưng vợ chồng con rất lo. Vì mọi người nói con cầu sẽ bị người ta bắt đi. Thưa thầy con phải làm gì để cháu được yên ổn ạ. A Di Đà Phật.

  Đường Về Cõi Tịnh: Mong bạn hoan hỉ gõ tiếng Việt đủ dấu để mọi người tiện chia sẻ cùng bạn.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phạm Nguyên Gia Khánh,

   Có vài điều TN muốn chia sẻ cùng bạn.

   *Chuyện hai bạn sanh con muộn là duyên nghiệp và chuyện hai bạn có có cũng là duyên nghiệp của hai vợ chồng bạn, chẳng liên quan gì tới vị thầy cúng nọ. Nếu hai bạn cho rằng vị thầy cúng nọ có khả năng ban cho hai bạn đứa con hiện tại thì vị đó còn giỏi hơn cả Phật nữa, bởi Phật là đấng giác ngộ, đấng toàn giác mà còn không có khả năng đó, huống là một vị thầy cúng? Do vậy hai bạn phải hiểu rõ nhân quả để đừng đi vào con đường mê tín rồi khiến cả gia đình phải sống trong khổ nạn.

   *Đứa con hiện tại của hai bạn muốn cháu khoẻ mạnh, gia đình bạn chớ nên lai vãng đến những nơi đền, đình, miếu hay nơi thờ đồng cốt, trái lại các bạn nên thường xuyên đến chùa, hay những đạo tràng tu học thanh tịnh, cả gia đình nên quy y Tam Bảo, kế đó phát tâm bỏ ác, hành thiện, bằng cách tạo những việc phước thiện: bố thí đúng chánh pháp; phóng sanh đúng chánh pháp, tìm học Kinh sách Phật nói về nhân quả, báo ứng, cùng phát tâm trì niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT mọi nơi, mọi chốn để tâm luôn hướng thiện, xa lìa những hành vi bất thiện; thường xuyên mở băng, đĩa hoạt hình về Phật pháp cho cháu bé xem, nghe. Những điều này sẽ giúp cho cháu bé thành tựu những chủng tử lành ngay lúc còn nhỏ, nhờ đó, ngay lúc nhỏ cháu có được ý thức về nhân-quả. Trong đạo gọi là gieo nhân lành, tất khi cháu lớn lên sẽ sống trong ánh sáng Phật pháp.

   *Phật dạy: Sanh tử vô thường, mạng sống chỉ trong hơi thở. Mỗi người sanh ra trong cõi đời đều mang theo nghiệp báo của riêng mình, vì thế hai bạn chớ sanh tâm hoảng loạn rồi nương theo những lời phán vô căn cứ của những người không hiểu biết về Phật phát và nhân quả báo ứng, ngược lại hãy dũng mãnh phát tâm tu học theo chánh pháp để tự chuyển hoá những nghiệp lực của gia đình. TN nghĩ chỉ có con đường đó gia đình bạn mới có thể sống trong an lạc.

   Chúc hai bạn tỉnh giác phát tâm tu học theo chánh pháp.

   TN

 36. Phąm nguyën gia khánh

  Gia đìng chung con xin chân thành cåm on thāy a. A di đà phât.

 37. Thầy ơi, xin thầy cho con một lời khuyên. Con năm nay 34tuổi. Đã qua một lần đò. Người hiện giờ yêu và muốn lấy con kém con bảy tuổi, rất chân thành. Con đã đi xem thầy bói đều bảo là không được. Nhưng người ấy không tin bói toán, còn con thì rất lo lắng và trong tâm sợ hãi không muốn đi tiếp bước nữa. Con đã có ý nghĩ có lẽ kiếp trước anh ấy đã nợ con cái gì đó nên kiếp này cứ nằng nặc muốn lấy để trả nợ cho con chăng? Con nên làm gì xin thầy hãy cho con một lời khuyên!

 38. Đỗ Phụng

  A di đà phật
  Con năm nay 22t con biết mình đang mang khẩu nghiệp nặng khi con mở miệng con hay nói ra những lời vọng ngôn đặt điều dối gạt nhưng con vẫn không ngăn đc lời nói của mình lúc nào bừng tỉnh thì quá muộn rồi cũng chính vì vậy mà con đi tới đâu cũng khiến ng khác ko thích và ghét bỏ chính con biết rõ điều này.
  Giờ con chỉ xin quý Thầy chỉ dẫn cho con một con đường tu tập để giải bớt nghiệp nặng này.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   Biết lỗi mà vẫn tiếp tục làm, không ngăn chặn lại được (hay ngăn lại được thì đã muộn). Đó chính là tập khí xấu của phần lớn mỗi người chúng ta, biết tạo nghiệp mà vẫn làm, hơn nữa cũng là do chưa thấy nhân quả nên chưa biết sợ, hay chỉ là mới nghe nói mà thôi (trăm nghe không bằng một thấy vậy). Một lời khuyên thiết thực nhất với bạn là tập niệm A Di Đà Phật, bớt nói chuyện lại. Mọi lúc mọi nơi hãy tập nhớ đến câu A Di Đà Phật mà niệm trong tâm, giảm đi những đối thoại, lời nói vô bổ với người. Như thế một công đôi việc, vừa được công đức, vừa đỡ nhân duyên tạo khẩu nghiệp. Bạn cũng nên tìm đọc những câu chuyện nhân quả (sách Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan dịch,…) để hiểu thấu hơn về lý nhân quả để răn nhắc bản thân. Có thời gian cứ lên duongvecoitinh.com này đọc tìm hiểu tu tập Phật Pháp nhé, sẽ rất có lợi ích.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • NguyenPhu

   Trong bát chánh đạo, chánh ngữ ở vị trí thứ ba vì tầm quan trọng của khẩu, một lời nói chẳng mất công, mất sức nhưng lại đem đến vô số phước lành hay vô số nghiệp báo, miệng dễ tạo nghiệp nhưng cũng dễ làm phước, lời nói ôn hoà, dịu dàng, ko vọng ngôn, đặt điều, ko chê bai, phỉ báng…trước sẽ đem lại lợi ích cho người nghe, khiến cho họ an lạc vui vẻ, ko phiền não, sau chính mình lại nhận được sự yêu thương, kính trọng…từ mọi người. Hãy sống chậm lại, lựa lời nói cho vừa lòng, đừng theo tam độc mà gây thêm khẩu nghiệp. Miệng là miệng của mình, nói hay không nói là do mình, chẳng ai ép được, quan trọng là chính mình có thể khống chế được cái tâm niệm vọng ngôn, đặt điều kia, biết nó là xấu, ko tốt thì hãy hồi đầu sửa đổi, tự nơi tâm, nơi khẩu của mình mà thực hiện, chỉ như vậy mới thay đổi được.

 39. BỈ NGẠN

  người yêu gây cho mình đau khổ, cô ấy bỏ mình bao nhiêu lần nhưng ko đặng và mình cũng bỏ cô ấy bao nhiêu lần cũng không đặng vì người thứ 3 của cô ấy, tất cả chỉ là do cô ấy theo công giáo, người thứ 3 có thể theo cô ấy và mình theo phật.mối quan hệ này làm con rất đau
  đây rõ ràng là duyên nợ nghiệp chướng vậy thì cách nào để giải trừ và có cho mình một chánh kiến để có sự lựa chọn đúng đắn
  mình đang rất bế tắt …

 40. Tuấn Anh

  Xin chào thầy,
  Con năm nay 37t, tuổi con gà, con làm gì cũng lận đận hơn người ta, cũng không biết giải thích thế nào nhưng vận đen cứ đeo con liên tục, mọi thứ đều trắc trở, gia đình thì li tán, con thương vợ nhiều nhưng vợ con vẫn bỏ đi, công việc thì cũng chẳng thuận lợi, gặp những người không ra gì, 1 công việc người khác làm ngon lành nhưng đến khi con nhảy vào làm thì công việc đó lại trục trặc, và con không thể kiếm được tiền từ đó. Con có đi xem tử vi thì có thầy nói con sinh vào giờ xấu quá, lục thất gì đấy. Mong thầy cho con xin lời khuyên cúng sao giải hạn thế nào với ạ.
  Xin cám ơn thầy

  • NguyenPhu

   Xin chào Tuấn Anh.
   Có một sự thật, một chân lý mà ko ai có thể làm thay đổi được, đó là nhân quả, nhân quả thông suốt quá khứ, hiện tại và vị lai, ko một ai có thể giúp chúng ta biến giàu thành nghèo, được thành mất hay ngược lại…gieo nhân nào thì gặt quả ấy đó là sự thật, những việc hiện tại đến với ta do chính những nghiệp nhân thuở quá khứ ta đã tạo, ko có vị thầy nào hoá giải, cúng giải hạn cho chúng ta được đâu, bạn muốn thay đổi cuộc đời mình, cách duy nhất hãy hướng thiện, siêng làm những việc lành, bắt đầu tìm hiểu học Phật để biết được đâu là tốt, nên học nên theo, đừng theo cái lý thế gian kia, cúng sao giải hạn chẳng giúp được gì cho bạn nhiều cả, nhỡ theo đó đi sai hướng thì ko nên. Nhân nào thì quả nấy, ko ai có thể cướp nó, hay ban cho chúng ta được, quả xấu hay quả tốt thì cuộc sống hiện tại chính là câu trả lời cho ta, cũng đừng buồn phiền vì sao hiện tại ta lại khổ…ai sinh ra cũng có cái khổ riêng…cũng ko hoàn toàn sung sướng, điều quan trọng là chúng ta biết hồi đầu, tin nhân quả, siêng làm việc lành để thay đổi số mạng của mình, có thời gian bạn hãy tìm đọc quyển sánh Liễu Phàm giáo huấn, kể về một người thật ở Trung Quốc ông cũng có số mạng ko tốt, nhờ gặp thiện tri thức, hồi đầu, làm việc lành mà vận mạng ông thay đổi. Mong bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng quá lo lắng, bi quan mà sanh bệnh, sống trong đời ai cũng có cái khổ cả, điều quan trọng là ta biết vượt qua vươn lên…

 41. Nguyễn lan

  Chào thầy ! Con có 1 giấc mơ thế này xin thầy chỉ rõ cho con vì con vẫn vô minh .. con dã theo học phái mật tông đc 1 năm … đêm qua con có giấc mơ thế này : , con cùng 2 đồng môn cùng đi trên cùng 1 con thuyền và cùng bao nhiêu mẹt cá , đi đc 1 đoạn tự dưng thuyền bị lật , đúng lúc đó con có niệm phật và tỉnh dậy với tâm rất an lạc mà k sợ hãi j cả ? Xin thấy giải nghĩa cho con giấc mơ đó .. con cám ơn thầy

 42. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Nguyễn Lan,

  Giải điềm, đoán mộng không thuộc về giáo lý của Phật, bởi giáo lý của Phật luôn lấy nhân quả làm nền tảng. Tâm an, khi ngủ, mộng sẽ an. Tâm loạn, khi ngủ, mộng sẽ loạn. Tâm an là nhân, ngủ, mộng an là quả. Tâm loạn là nhân, ngủ, mộng loạn là quả.

  Bạn nói tu phái Mật tông, nhưng khi lâm nạn lại cất tiếng niệm Phật vậy là nhân là Mật (trì chú) nhưng quả lại là Tịnh (niệm Phật) điều này dường như có sự bất ổn trong pháp hành trì chăng? Tuy vậy khi lâm nạn bạn đã niệm được Phật hiệu và đã thoát được khổ nạn, điều đó cho thấy bạn có duyên với pháp niệm Phật và câu Phật hiệu là vô cùng vi diệu. Một niệm khởi lên có thể tiêu tai tất thảy mọi ách nạn.

  Giấc mơ là huyễn, bởi tỉnh giấc thì huyễn đã không còn. Nhưng giấc mơ cũng nói lên phần nào tâm thức hiện thời của bạn. Bạn nên quán xét tâm và căn cơ của chính mình thật thấu đáo xem pháp nào mới thực là pháp cứu cánh giúp bạn một đời vĩnh ly sanh tử?

 43. Nguyễn hữu tuân

  Nam mô a di đà phật
  Thầy ơi xin hãy ban cho con 1 cách để tiêu trừ được nghiệp chướng cho cha con,
  Cha con năm nay 40 tuổi và là một người nghiện rượu, cha con tam nghiệp đều lớn có đủ tam nghiệp như trên thầy nói, cha con ngày trc đã tạo ra ko biết bao nhiêu tội nỗi : 2 lần bán đất có tiền đều đánh đập rồi đuổi mẹ con về quê lấy tiền đi gái, hay chửi nhau với hàng xóm, bắt nạt người hiền lành khó khăn… mặc dù con đã nhiều lần khuyên cha con để tích đức cho con và tiêu trừ nghiệp chướng nhưng dường như đều không thể vào đầu được. Và gần đây cha con đang rất yếu, con xin thầy hãy cho con một lời chỉ dạy để giải trừ nghiệp cho cha con.

  • Tịnh Thái

   Hãy khuyên Cha niệm Phật, ăn chay, sám hối các việc ko hay trước đây mà Cha đã làm…thường túc trực bên cạnh chăm sóc cho Cha, Cha sẽ cảm động…khi đã cảm động thì bạn khuyên gì cha cũng nghe…có phải vậy ko?

   Chị sợ tâm chí thành của mình ko đủ mạnh để cảm hóa người khác…và bạn hãy quên sạch đi những lỗi lầm của cha, bạn nhé. Có như vậy thì bạn mới hết lòng chăm sóc cho Cha được tốt.

   Chúc bạn thành công.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   TT xin chia sẻ thêm vài ý. Chính bạn hãy nỗ lực tu học, tập ăn chay, tụng Kinh, niệm Phật, tích cực làm các công đức: Phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, ấn tống Kinh sách, tượng Phật v.v… Rồi sau mỗi lần làm công đức nhớ hồi hướng cho cha, cho tất cả oan gia trái chủ của cha. Cứ âm thầm làm. Đồng thời chí tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho cha sớm hồi tâm chuyển ý, đoạn ác tu thiện, sớm phát tâm tu học Phật Pháp. Bạn thường viếng thăm chùa, làm các công đức ,hồi hướng và chí tâm nguyện cầu như thế, có thành ắt có cảm, các Ngài sẽ gia hộ cho cha.
   Tự mình hãy nổ lực tu học, một khi việc tu tập của bạn có chút công phu, chút định lực, thì lời khuyên của bạn dành cho cha sẽ dễ phát huy hiệu lực hơn (như huynh Tịnh Thái đã đề cập bên trên).
   Nam Mô A Di Đà Phật

 44. Vũ Lê PHượng

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Con viết những dòng này trong tâm trạng thật sự rối bời, bản thân con đnag không biết mình phải làm thế nào để giúp em gái của con. Giờ đây con chỉ có một nguyện vọng là nếu làm được gì con nguyện xin làm để Tròi Phật có thể giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình con. Em gái con sinh năm Kỷ Tỵ. Từ nhỏ đã ít nói, không cởi mở, rất hay suy nghĩ chán nản, không có niềm tin vào tình yêu. Bố mẹ của con rất lo lắng cho cuộc sống riêng của em vì năm nay em cũng 28 tuổi rồi mà không chịu mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc riêng tư. Con rất muốn gần gũi em mà không được, bố mẹ cũng rất muốn được em tinh tưởng nhưng dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách.
  Con mong một lời khuyên từ các sư Thầy để con có thể giúp em và giúp bố mẹ con an lòng về em!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Vũ Lê Phượng,

   Mọi chuyện trong đời đều có nhân duyên. Em bạn “Từ nhỏ đã ít nói, không cởi mở, rất hay suy nghĩ chán nản, không có niềm tin vào tình yêu” điều này cho thấy nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ của những thành viên và sự giáo dưỡng của cha mẹ, anh chị trong gia đình đối với em bạn không được quan tâm lưu ý đúng mực.

   *Việc bạn nên làm là nên phát tâm tu học Phật pháp một cách chân chánh, bởi muốn cứu được người, tự thân bạn phải cứu mình trước, nghĩa là bạn phải biết những nguyên nhân dẫn đến sự khổ đau xuất phát từ đâu, rồi tìm cách hoá giải, chuyển hoá chúng để chính mình được an lạc, lúc đó bạn mới có cơ duyên để độ cho em bạn.
   *Bạn nên phát tâm thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày đối trước bàn thờ Phật (nếu có) hoặc bàn thờ tổ tiên, trì tụng thanh tịnh theo thời gian sắp xếp, sao cho mỗi ngày tụng viên mãn một quyển thượng/trung/hạ). Nếu có thể rủ em bạn cùng nhau trì tụng thì tốt nhất, ngược lại bạn cứ âm thầm trì tụng, và kế hợp niệm Phật rồi hồi hướng cho em bạn, nguyện em bạn sớm thức tỉnh, hồi đầu hướng về Phật pháp cùng tu học để được sống trong an lạc.

   *Bạn nên lựa thời gian rảnh, rủ em đến chùa, trước là mua hương, hoa, quả để cúng dường Phật, sau nếu có nhân duyên cùng tham gia các khoá tu học hay nghe giảng Phật pháp.
   *Kết hợp rủ em và cha mẹ thường phóng sanh theo đúng chánh pháp, hồi hướng cho các oan gia trái chủ của em bạn và em bạn để giúp họ đồng giác ngộ tu đạo.
   *Nên rủ em bạn làm những việc bố thí cho người nghèo, cô đơn, tật bệnh rồi hồi hướng cho họ được gặp Phật pháp, tu học để giải thoát.
   *Bạn nên load hai đĩa: Báo ứng hiện đời và Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoằng Sám của Cư Sĩ Quả Khanh (MP3), kế đó tìm nhân duyên cùng em gái nghe pháp, chắc chắn sẽ có hữu dụng.
   Mọi chuyện đều phải từ từ, âm thầm và chánh niệm, không thể gấp và cưỡng cầu mà được.
   Chúc em bạn sớm ngày tỉnh ngộ để tu học.
   TN

  • Tịnh Thái

   Phật dạy Tứ Nhiếp Pháp để nhiếp phục lòng người:

   1. Bố Thí: Bạn hãy quan sát và nhiệt tình giúp đỡ em gái của mình một cách chủ động những khi em nó cần sự giúp đỡ.

   2. Ái Ngữ: Lời nói với em cần nhẹ nhàng, mặt thường tươi vui khi tiếp xúc với em, đừng quá quan tâm đến quá khứ của em thế này thế kia, hãy tập trung vào hiện tại, sống chan hòa vui vẻ với em 🙂 chọc cho em cười cũng là thành công rồi 🙂

   3. Lợi Hành: Làm những việc lợi ích thiết thực cho em, mà em CẦN, chứ ko phải MÌNH NGHĨ là em cần, vì đôi lúc cái mình nghĩ ko phải cái người khác cần, cái họ cần thật sự thì mình chả bao giờ chịu để ý đến.

   4. Đồng Sự: Hãy làm bạn với em – Em thích hoạt động sinh hoạt nào thì mình tham gia chung cho vui, để tạo không gian thoải mái và cởi mở với em, thường động viên em chia sẻ ước mơ của em, và gợi ý cho em 1 số hướng để thành tựu ước mơ của em…Đừng bàn ra, đừng đánh giá thấp khát vọng của người khác…Chỉ nên lắng nghe, hỗ trợ, góp ý chân thành để thành tựu việc tốt cho em mình.

   Hãy để cho em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình, ko có chút gì áp lực 🙂 Chia sẻ từ đó sẽ dễ dàng hơn…

   Cám ơn bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 45. Thí

  Nam mô a di đà phật! Vì vô minh mà trong kiếp này con phạm rất nhiều tội : bất hiếu với Cha khi cha mất, ngoại tình, nói dối, phá thai 2 lần.. Giờ con đang chịu quả báo khi đang sống yên ổn với chồng tự nhiên chồng con lanh nhat,con trai không hạp với con từ khi bé chỉ vài tháng tuổi. Cách đây 3,5 chồng con dẫn con trai con đi sống 1 nước thứ 3 mà không hỏi ý kiến con.Bây giờ con chỉ được gặp bé qua mang. Con đã khóc và khổ sở tột cùng khi phải sống xa chồng, xa con. Chồng con mới gửi mail thông báo là có bạn gái mới. Con gần như ngã quỵ. Con biết là con đang chịu hình phạt của nghiệp. Con không muốn mất gia đình. Con rất muốn chồng con suy nghĩ lại để quay về và cho con trai con có đủ cha,mẹ. Con sợ nó lớn lên khi thiếu tình thương. Con cũng đang tụng chú đại bi mỗi ngày 20 lần để sám hối tội lỗi và hồi hướng cho những chúng sanh con đã gây lỗi.
  Quý Sư Thầy ơi ,xin hãy thương xót mà chỉ dẫn con cách hóa giải nghiệp chướng, để gia đình con sớm sum họp.
  va cách đây vài tháng xin có vô chùa nhờ quý Sư Cô cúng để hồi hướng cho 2 thai nhi của con.
  Con rất mong hồi âm.
  Chân thành cảm ơn.

 46. Nam mô a di đà phật.
  Con có 2 người em trai năm nay 1 đứa 10 tuổi và 1 đứa 5 tuổi. Vì tổ tiên đời trước của con tạo nghiệp ác nên bây giờ 2 đứa em của con mang bệnh tâm thần( mẹ con đi xem bói người ta nói như vậy ạ).gia đình con sống rất tốt không làm điều ác.
  Xin thầy hãy chỉ bảo cho con làm sao để giúp em con khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường. Con cảm ơn thầy ạ

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Nhi!

   Nghiệp ác của chúng sanh nếu có hình tướng thì tận cùng hư không cũng chẳng dung chứa hết. Những bất hạnh của hiện đời chính là quả đã chín mùi của các nhân ác đã tạo từ nhiều kiếp trước đến nay. Bởi vậy nhiều người ở hiền nhưng cuộc đời bất trắc, ngược lại người ác lại may mắn, vì không hiểu Nhân quả đã khiến không ít người than trời trách đất, tin vào mê tín, tà kiến, từ đó càng lún sâu vào con đường ác. Người thiện gặp rủi ro phải biết rằng đó là nghiệp báo của ác nghiệp từ đời trước; người làm ác vẫn sung túc bởi do phúc báo của họ từ đời trước tích lũy được nay họ hưởng phước và khi phước hết ác nghiệp sẽ hiện tiền, có khi sẽ trả ngay trong đời, có khi lại vào kiếp vị lai mới trả. Nhân quả tuần hoàn, không mảy may có sự sai lệch, có gieo nhân ắc nhận quả. Hiểu được điều này thì chúng ta ngay trong hiện đời có thể tự mình từ từ hóa giải nghiệp chướng, chuyển xấu thành tốt bằng cách tu hành tích đức, làm việc thiện lành.

   MD có một người em trai cũng bị bệnh tầm. Biệt nghiệp của nó và cộng nghiệp của gia đình, nên ngoài bản thân của em trai từ người lanh lợi -> đờ đẫn, điên loạn và mọi người trong gia đình vì nó mà khổ sở, rơi vào tỉnh cảnh éo le, đau khổ. Thuốc than không khỏi, MD đã khuyên mẹ và chị gái tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho em. Vì mẹ và chị gái đều tin Nhân quả, kính Tam nảo nên việc cả gia đình dồn hết niềm tin vào hành trì Pháp Phật cầu Phật cho em trai khỏe mạnh rất thuận lợi. Đã gần 3 năm trôi qua, bệnh tình của em MD đã chuyển biến tích cực. Nếu lúc trước em trai luôn phản đối việc uống thuốc hàng ngày và luôn giấu thuốc thì hôm nay đã tự bốc uống; trước đây muốn lên cơn, muốn bực tức, đập đổ thì hiện tại em đã không còn lên cơn nữa, tinh thần mát mẻ hơn. Tất cả đều nhờ vào sự gia trì của Phật.

   Để có được sự ứng nghiệm phải mất gần 3 năm, MD tự biết đều do gia đình mình chưa thực sự cố gắng hết sức. Mẹ chưa tinh tấn niệm Phật, chị gái thì bị đau đầu kinh niên nên đôi khi không tập trung trì niệm, MD thì công việc Nhà nước bận bịu, con cái quấy khóc nên còn giãi đãi rất nhiều- gia đình mình đã đặt hết niềm tin vào việc hành trì Phật pháp để “cứu” em, nhưng mỗi người vì nghiệp lực và gia duyên ràng buộc nên thức sự chưa tinh tấn, chưa nỗ lực. Nếu thực sự tinh tấn và nỗ lực thì MD tin em trai đã khỏe mạnh rồi.

   Chia sẻ một chút về chuyện gia đình MD, mong rằng sẽ giúp ích gì đó cho bạn, cùng giúp hai em trai có thể khỏe mạnh.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Phúc Duy

   Gia đình cháu sống rất tốt! Vâng ai cũng nghĩ vậy! Nhưng trong Kinh điển Phật dạy: việc tốt nhất thế gian là phóng sanh việc ác nhất thế gian là sát sanh, Vậy gia đình cháu so với tiêu chuẩn Phật dạy thế nao? Chúng sanh cộng nghiệp nhau mà trả nợ; bệnh tâm thần là bệnh nghiệp chỉ có phát tâm bồ đề rộng lớn, phát tâm niệm phật, phát âm ăn chay, phát tâm phóng sanh… làm tất cả việc thiện hồi hướng cho oan gia trái chủ thì 100% bệnh nghiệp sẽ tiêu tan. Nhà tích thiện sự vui có thừa nhà tích ác thì tai ương cũng có thừa. Nam Mô A Di Đà Phật

 47. Bùi Hà

  Nam mô a di đà phật
  Cả bao nhiêu năm sống con chưa bao giờ làm việc gì quá đáng. Sao con con cứ bỏ con con mà đi. Con đi xem thì thầy bảo là do nghiệp chướng từ kiếp trước nên ko tránh khỏi tai ương. Số ko có con. Con ko biết phải lsao bgio. Làm sao để giải oan tránh vấn nạn này. Giúp con với.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *