Niệm Một Câu Phật Hiệu Tâm Vĩnh Viễn Không Mất Hạt Giống Bồ Đề‏

Niệm Một Câu Phật Hiệu Tâm Vĩnh Viễn Không Mất Hạt Giống Bồ Đề‏

Chúng ta đã biết niệm Phật tinh chuyên, vãng sanh Tây Phương liền được ba quả vị bất thối; đây nói thêm về tâm bất thối.

Trong lúc niệm phật bất luận là tâm của chúng ta định tâm niệm Phật hay tán loạn tâm niệm Phật, dụng tâm niệm Phật hay vô tâm niệm Phật đều được công đức vô lượng vô biên. Trong lúc chúng ta niệm Phật, miệng niệm tai nghe mấy chữ Phật hiệu in sâu vào tàng thức của chúng ta và trở thành chủng tử của Phật đạo vĩnh viễn không bị mất. Từ nơi nhân lành này giả như trong hiện đời không được vãng sanh Tây Phương vì công phu của tín, hạnh, nguyện chưa tròn; thì dầu cho trải qua trăm đời ngàn kiếp hạt giống Phật này cũng sẽ nằm im khi gặp cơ duyên thuận lợi thì sẽ nẩy mầm và sanh trưởng trong tương lai, và, con đường Phật đạo sẽ sẵn sàng đón chờ chúng ta.

Nên biết Thánh hiệu Di Đà công đức vô lượng vô biên, một khi tai đã nghe, miệng đã niệm thì tâm bất thối đối với đạo quả bồ đề. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngày nọ có một ông lão trên 70 tuổi đến gặp các vị đại đệ tử, đại diện là ngài Xá Lợi Phất, cầu xin xuất gia. Các vị đại đệ tử này hầu hết đã chứng quả A La Hán, nhìn thấy được chúng sanh lưu chuyển trong vòng sanh tử của 80 ngàn đại kiếp, liền dùng huệ nhãn xem xét trong 80 ngàn đại kiếp thấy cụ già này không có một chút thiện căn nào đối với Phật pháp, nên đã không chấp nhận cho xuất gia. Cụ già ra về với tâm chí buồn rầu, đến cổng tịnh xá gặp Phật. Phật hỏi căn nguyên, sau đó Thế Tôn chấp nhận cho cụ già xuất gia, và bảo cho chúng hội biết rằng ông già này ở nơi 80 ngàn đại kiếp về trước đã có kết một chút duyên lành đối với Phật pháp. Từ đó đến nay tâm không thối chuyển dầu cho đã sanh tử bao phen trong sáu đường. Nay đủ duyên xuất gia tu học đạo, đoạn trừ được phiền não và sẽ chứng được quả vị A La Hán.

Phật kể lại chủng tử lành ấy cho các đệ tử nghe: Vào thuở 80 ngàn đại kiếp về trước ông là một gã tiều phu hằng ngày lên núi đốn củi, một bữa nọ vừa mới vào rừng gặp ngay một con cọp lớn, ông quá sợ nhảy lên cây cao để tránh, và vì quá hoảng sợ nên lúc ở trên cây cao ông đã to tiếng niệm “Nam Mô Phật”. Do nơi sự niệm Phật nầy mà duyên lành đã kết tụ làm cho tâm ông bất thối nơi đạo quả bồ đề cho đến ngày hôm nay gặp Phật cầu xin xuất gia học đạo. Cũng vậy, trong khinh Pháp Hoa ở phẩm phương tiện thứ hai có đoạn:

Nhược nhơn tán loạn tâm
Nhập ư tháp miếu trung
Nhứt xưng Nam Mô Phật
Giai dĩ thành Phật đạo.

Có nghĩa:

Giả như có người tâm tán loạn
Khi bước vào trong chùa tháp
Miệng một lần niệm Phật
Tức đã thành tựu Phật đạo.

Giống như hiện đời thế gian chúng sanh không do tín, hạnh, nguyện niệm Phật cầu vãng sanh, mà, chì vì một tai nạn, buồn khổ đưa đến: bão lụt, chiến tranh, động đất, núi lửa, giặt cướp… liền to tiếng niệm danh hiệu “A Di Đà Phật” hay “Quán Thế Âm Bồ Tát” tức thời chủng tử Phật đạo liền ẩn tàng trong tâm thức đến khi đủ duyên sẽ sanh trưởng, thành tựu Phật đạo đây gọi là tâm bất thối.

Người không dụng công cầu vãng sanh mà niệm Phật còn đạt được công đức vô lượng như thế, huống chi nay chúng ta gia công niệm với tín, hạnh, nguyện đầy đủ. Mỗi ngày hai thời tối sớm từ hai ngàn đến năm ngàn câu Phật hiệu, hoặc nhiều hơn; kèm theo bên cạnh ăn chay, tụng kinh, giữ giới, lễ Phật, sám hối, thọ bát quan trai; như thế thì sự tu trì và công đức của chúng ta không lý do gì mà không sanh về nơi cảnh Tây Phương để gặp Phật Di Đà. Nếu chúng ta niệm Phật đến khi tâm bất loạn thì việc vãng sanh chắc chắn là đã có phần. Tâm bất loạn nghĩa là như thế nào? Nhứt tâm bất loạn gồm có hai: sự nhứt tâm và lý nhứt tâm. Niệm Phật đạt đến sự nhất tâm bỏ Ta Bà sanh Tây Phương là đạt “vị bất thối” ở Phàm Thánh đồng cư Tịnh Độ: tức chúng ta dầu cho lả một kẻ phàm nhân còn mang nghiệp báo nhưng khi đã đới nghiệp vãng sanh thì liền cùng với Thánh chúng Bồ Tát cùng ở một quốc độ. Niệm Phật đạt đến lý nhất tâm tức được “niệm bất thối” là thể nhập được thật báo trang nghiêm quốc độ, là cùng với chư Phật Bồ tát an trụ trong Pháp thân.

Tuy chúng ta là phàm phu niệm Phật chưa chứng được sự lý nhất tâm, nhưng tinh chuyên cầu niệm danh hiệu Phật thì nhất định sẽ được tâm bất thối, nếu cộng thêm tín, hạnh, nguyện thì nhất định sẽ được sanh Tây Phương gặp Phật Di Đà. Do sự thù thắng này mà chúng ta hãy nên chuyên tâm thường xuyên niệm Phật. Đừng lo niệm Phật có thể vãng sanh được Tây Phương hay không, mà chúng ta hãy lo niệm phật có đầy đủ tín, hạnh, nguyện hay không mà thôi! Nếu tín, hạnh, nguyện đầy đủ vững chắc thì việc sanh Tây Phương là điều không khó, hãy tin tưởng mà hành trì, đừng nghi ngờ!

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Tác giả: Hòa thượng Thích Phước Nhơn

7 Phúc đáp

 1. minh

  Cho m hoi người học phật mới đầu cần phải làm những gì ạ

  • Diệp

   Bản thân mình lúc mới học Phật là lúc mình nhận biết được sự màu nhiệm của pháp môn niệm Phật, hằng ngày mình đều cố gắng niệm Nam mô A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt, cố gắng làm nhiều việc thiện, từ đó 3 nghiệp tham, sân, si cũng giảm dần.
   Chúc bạn ngày càng tinh tấn trên con đường trở về bến giác.
   A Di Đà Phật

  • Nguyện Thiện

   Chào Bạn,

   Học tập phải xây dựng cho một nền tảng vững chắc thì mới vững, nếu không cứ học nhiều, nghiên cứu nhiều rồi lại rối không biết phải bắt đầu từ đầu. Phật pháp thì biển cả rộng lớn, Phật thuyết nhiều kinh không có nghĩa là học hết tất cả. Thời gian của con người thì hữu hạn, đừng nghiên cứu quá nhiều vì trong một đời khó mà thành tựu được. Nếu bạn quan tâm đến pháp niệm Phật vì chỉ nên nghiên cứu về Tịnh Độ mà thôi, tốt nhất bạn học từng bước các bộ sách sau:

   – Nhận biết Phật pháp (Ps. Tịnh Không)
   – Đệ tử quy (Đạo làm con)
   – Làm chủ vận mệnh (có thể xem thêm Du Tịnh Ý Công, Báo Ứng hiện đời).
   – Thái Thượng cảm ứng thiên.
   – Thập thiện nghiệp đạo.
   – Kinh Vô Lượng Thọ (hoặc kinh A Di Đà).

   Phần trên là trình tự học Phật, đầu tiên để biết Phật pháp là gì? Để hướng mục đích của mình học Đạo, xong tới học chữ “Hiếu”, rồi Nhân Quả, xong nghiên cứu một bộ kinh trong Tịnh Độ. Những tài liệu trên thì tốt nhất bạn nên mua sách đọc, xem thêm bài giảng để hiểu.

   Nói chung ngày nay nhiều người cũng học Phật, nhưng không hiểu rõ Nhân Quả, lại ít quán sát bản thân để sửa đổi lỗi lầm, ít nghe Pháp nên học Đạo dễ bị thối chuyển. Phải hiểu rõ Nhân Quả rồi mới thấy được lỗi lầm của mình chính là giác, sửa đổi lại chính là tu hành. Cho dù mình “Niệm Phật đạt đến mưa rơi không thấm, gió thổi không lọt mà ác niệm, ác hạnh vẫn còn thì có ích chi”.

   Hy vọng những điều trên giúp bạn học Đạo được một nền tảng vững chắc không thối chuyển.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Chào bạn.Một câu hỏi hay.Mình có chút chia sẻ góp ý về vấn đề mới học Phật làm những gì
   Bước 1-Xác định mục tiêu việc học Phật
   Làm cái gì cũng phải có mục tiêu rõ rệt.Không xác định được mục tiêu chẳng khác là đi biển không có la bàn.Xác định mục tiêu bằng cách nào đây.Bằng cách bạn hãy bỏ ra ít nhất 5 phút mà đọc câu nói sau
   HỌC PHẬT LÀ ĐỂ THÀNH PHẬT. THÀNH PHẬT THÌ PHẢI NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.
   Bạn có thể đọc to thành tiếng,hoặc đọc thầm trong tâm.Có thể đọc trong nhà,hoặc ở giữa cánh đồng,hoặc ở ngoài bãi biển,tóm lại là bất cứ chỗ nào mà bạn cảm thấy thoải mái.
   Bước hai-Học Phật thì cũng phải biết chút về Phật.
   1.Bạn xem ở đây để biết một chút về Phật
   http://tinyurl.com/ThienNhanSu
   2.Phật là đại giác ngộ.Thế Phật giác cái gì mà được gọi là Phật.Tự tánh của chúng sanh gọi là Diệu Tánh.Phật giác được Diệu Tánh này nên gọi là Diệu giác.Bạn nên biết một chút Diệu Tánh là gì.Chỉ cần biết sơ thôi,chưa cần phải hiểu sâu
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxYjBUQTRPOXFPRTA/view?usp=sharing
   3.Bỏ 1 ngày lên youtube tìm 1 ca khúc niệm A Di Đà Phật có giai điệu phù hợp vơí sở thích của bạn.Thời kỳ đầu đọc kinh có thể có những lúc sẽ hơi nhàm chán.Con người ta thường thích âm nhạc.Vậy lấy ngay âm nhạc A Di Đà Phật mà nghe.
   4.Khi đã tìm đã được ca khúc niệm A Di Đà Phật,hãy bỏ ra 1 đến 7 ngày để nghe ca khúc này-mỗi ngày có thể vài tiếng tùy theo thời gian của bạn.
   Bước 3-Thâm tín Nhân qủa
   Mục đích của bước này là để tin sâu nhân qủa.
   Nếu có thể bạn hãy bỏ ra 3-5 ngày để tuyệt thực.Nhịn ăn không phải là để giảm cân mà mang phần ăn của mình trong những ngày này mà bố thí cho chúng sanh.Hơn nữa phải tự cảm nhận cái khổ của lúc không có cái ăn thì sau này mới bố thí dũng mãnh được,mới thiểu dục tri túc được.Mấy ngày không ăn chỉ hơi mệt thôi chứ cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.Một ngày thực tâm bố thí cái ăn cho chúng sanh thì chắc sẽ có phước báo.Lúc khỏe mạnh có thể tạo được loại phước báo này thì tranh thủ mà làm.Tất nhiên bạn có thể không làm điều này cũng đươc,tùy vào khả năng của mình.
   Trong vòng 3 tháng bạn hãy tập chung đọc hai quyển –Kinh Nhân qủa,Làm chủ vận mệnh
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxa2dBdkhYdlU3V00/view?usp=sharing
   Bước 4-Vào cửa tịnh tông
   -6 tháng đọc gia ngôn lục
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxUExaVDZMcGxkamM/view?usp=sharing
   -6 tháng đọc A DI ĐÀ sớ sao diễn nghĩa.
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxcmNNOTdlREdGR0E/view?usp=sharing
   Bước 5-Tin sâu tịnh tông
   1 năm chuyên đọc sâu kinh Vô lượng thọ.
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxU3dWaW9TSHdzQ3c/view?usp=sharing
   Bước 6-tự lợi tự tha tịnh tông-
   Một mặt mình tự niệm Phật,mặt khác đi chia sẻ những điều mình biết cho những người mới vào học Phật
   Giai đoạn này có thể 5-20 năm tùy từng người.
   Bước 7-Chuyên tu
   Buông bỏ vạn duyên,chuyên tâm niệm Phật đến khi công phu ít nhất là thành phiến.
   Giai đoạn này có thể 1-5 năm tùy từng người.
   Bước 8-tự tại vãng sanh hoặc ở lại tùy duyên hóa độ.
   Kế hoạch này chỉ mang tính chất tham khảo không phải là cố định trong tâm thức.Người niệm Phật thì tùy duyên niệm Phật, tùy duyên vãng sanh.Hôm nay mạng hết thì vãng sanh hôm nay,năm sau mạng hết thì vãng sanh năm sau.Chứ không phải là chờ hết cái kế hoạch này thì mới vãng sanh.
   A Di Đà Phật

 2. Mjnh thanh

  Cho con hỏi là có người niệm a di đà phật có người niệm a mi đà phật .con không biết niệm nào là đúng chánh pháp .xjn mọi người hoan hỉ chỉ con .xjn cám ơn mọi người

  • Hướng Đạo

   A Di Đà Phật
   Bạn Minh Thành thân mến,

   Đa phần thì chúng ta đều niệm A Di Đà Phật. Thế nhưng Tại Sao Niệm A Mi Đà Phật? Thiết nghĩ cách nào cũng đúng, 4 chữ hay 6 chữ đều tốt cả. Quan trọng nhất là tâm mình phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi.

   A Di Đà Phật _()_

 3. minh

  Cam ơn cac bạn rất nhiều

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *