Vì Sao A Di Đà Phật Được Gọi Là “Vua” Trong Các Vị Phật?

Vì Sao A Di Đà Phật Được Gọi Là “Vua” Trong Các Vị Phật?

A Di Đà Phật đích thực là thế xuất thế gian đệ nhất đại thí chủ. Vì sao nói Ngài là đệ nhất? Đây không phải là lời chúng ta có thể nói ra được, mà đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán. Thế Tôn ở trong bổn Kinh tán thán chính là đại biểu mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai cùng đồng tán thán. Thế Tôn nói A Di Đà Phật là “quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, đây là lời tán thán đến cùng cực. Chúng ta ở trong Kinh luận cũng thường hay xem thấy những câu như vầy: “Tất cả chư Phật Như Lai trí tuệ đức tướng đều là bình đẳng”. Đã là bình đẳng thì vì sao A Di Đà Phật lại đặc biệt như vậy, đạo lý này ở chỗ nào? Vì sao chỉ riêng khen ngợi A Di Đà Phật? Trong Kinh luận, chúng ta chí ít thấy ra được có hai chỗ đặc xuất. Thứ nhất, pháp môn Di Đà này là bình đẳng phổ độ tất cả chúng sanh, đây là chư Phật Như Lai không có, tuy là trí tuệ thần thông, đạo lực mọi thứ đều bình đẳng, thế nhưng phương pháp độ chúng sanh thì không như nhau. Di Đà dùng một câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” bình đẳng phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh, trên từ Bồ Tát Đẳng Giác, dưới từ A Tỳ Địa Ngục, chỉ đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, thẳng tắt ổn định. Đây là rất đặc thù, thật không dễ dàng. Bình đẳng phổ độ, hiệu quả như thế nào? Khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật, thù thắng không gì bằng.

Bình đẳng thành Phật chính là hai câu trong đoạn nhỏ sau cùng này, “xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu Bồ Đề quả”. Đây là chỗ giống nhau của tất cả chư Phật Như Lai, cho nên chúng ta vì sao cứ tán thán Di Đà, đạo lý chính ngay chỗ này.

Ngày nay, ngay chỗ này chúng ta phải đặc biệt học tập, chúng ta cũng phải bắt chước Bổn sư A Di Đà Phật, cũng phải làm đại thí chủ. Ngài là đại thí chủ, đệ nhất trong thí chủ.

…A Di Đà Phật là đại thí chủ. Đại ở chỗ nào? Đại ở chỗ là Phật có thể khiến cho thượng trung hạ căn bình đẳng chứng được Phật quả vô thượng. Vị thí chủ này chân thật là đại thí chủ, không phải thí chủ thông thường. Đây chính là siêu vượt chư Phật. Ngày nay chúng ta phải học A Di Đà Phật, phải học được giống. Phật là đại thí chủ, chúng ta là học trò của đại thí chủ thì cũng phải giống đại thí chủ. Làm thế nào mới học được giống? Dùng Kinh luận vãng sanh, pháp môn niệm Phật, bố thí cho tất cả chúng sanh, liền không hề khác với A Di Đà Phật. Đó cũng chính là đại thí chủ. Kinh luận vãng sanh chính là năm Kinh một luận của Tịnh Độ.

Ngày nay, vì sao chúng ta phát tâm chuyên học Kinh luận Tịnh Độ, chuyên tu pháp môn Tịnh Độ, chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ? Việc này không gì khác, cũng là muốn làm đại thí chủ mà thôi. Nếu như dùng các pháp môn khác, “Hoa Nghiêm” cũng tốt, “Pháp Hoa” cũng tốt, nếu như không hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, vậy thì như vừa mới nói, bạn có thể giúp đỡ chúng sanh thượng trung hạ căn, giúp họ chứng tiểu quả A La Hán, trung quả Bích Chi Phật, đại quả Bồ Tát, nhưng không thể chứng được cực quả cứu cánh viên mãn. Bạn phải hiểu được đạo lý này. Cho nên, “Hoa Nghiêm” đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện vương quay về Cực Lạc, vậy thì mới viên mãn. Nếu như không có cái sau cùng này thì “Hoa Nghiêm” không viên mãn. Cho nên đại đức xưa nói, “Pháp Hoa” và “Hoa Nghiêm” chỉ là dẫn đạo của “Kinh Vô Lượng Thọ” mà thôi. Lời nói này nói được rất hay, chân thật là người tái sanh nói, không phải người tái sanh thì không thể nói được câu nói này.

Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Tập 179)
Lão pháp sư Tịnh Không giảng

0

30 Phúc đáp

 1. Hãy Niệm A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
  Đông phương các cõi Phật
  Số nhiều như hằng sa,
  Hằng sa chúng Bồ Tát,
  Đến lễ vô Lượng Thọ.
  Nam Tây Bắc bốn phương
  Thượng hạ cũng như vậy,
  Thảy chí tâm tôn trọng
  Dâng cúng các trân diệu
  Phát những lời hòa nhã,
  Ca ngợi đấng Tối Thắng,
  Cứu cánh thần thông huệ
  Chứng nhập sâu pháp môn.
  Nghe được danh hiệu Phật,
  An lành được lợi lớn.
  Trong các sự cúng dường
  Siêng tu không biếng trễ,
  Quán cõi thù thắng kia
  Vi diệu khó nghĩ bàn
  Công đức rất trang nghiêm
  Cõi Phật khác khó bằng.
  Nhơn phát tâm vô thượng
  Nguyện mau thành Bồ Đề.
  Bấy giờ Vô Lượng Thọ
  Kim dung hiện mỉm cười
  Hào quang từ miệng ra
  Chiếu khắp mười phương cõi,
  Rồi xoay chiếu thân Ngài
  Ba vòng vào đảnh Phật.
  Bồ Tát thấy quang này
  Liền chứng Bất thối chuyển
  Tất cả chúng trong hội
  Đều vui mừng hớn hở.
  Lời Phật như sấm vang
  Tiếng bát âm vi diệu
  Bồ Tát mười phương đến
  Di Đà thấu rõ tâm
  Chí cầu cõi nghiêm tịnh
  Thọ ký sẽ thành Phật,
  Biết rõ tất cả pháp
  Như mộng huyễn tiếng vang,
  Trọn đầy các diệu nguyện
  Quyết thành như Cực Lạc.
  Biết cõi như ảnh tượng,
  Phát tâm thệ nguyện lớn,
  Rốt ráo hạnh Bồ tát,
  Đầy đủ các công đức,
  Thành đạt đạo Bồ Đề,
  Thọ ký sẽ thành Phật.
  Thông đạt các pháp tánh,
  Hết thảy không, vô ngã,
  Chuyên cầu tịnh cõi Phật
  Quyết thành như Cực Lạc.
  Nghe pháp vâng phụng hành,
  Đạt đến chốn thanh tịnh,
  Tất được Vô Lượng Tôn
  Thọ ký thành chánh giác.
  Thù thắng vô biên cõi,
  Do nguyện lực Di Đà.
  Nghe danh cầu vãnh sanh
  Đến bậc Bất thối chuyển,
  Lập thệ nguyện Bồ Tát,
  Nguyện cõi này không khác,
  Khắp độ hết thảy chúng
  Đều phát tâm Bồ Đề,
  Bỏ thân luân hồi rồi
  Đều được lên bờ giác,
  Phụng sự vạn ức Phật,
  Giáo hóa khắp các cõi.
  Kính vui mừng trở về
  Cõi An Dưỡng Cực Lạc

  0
 2. Thanh Tâm

  Kính Thưa các vị Cư sĩ,

  Cháu có một câu hỏi lâu nay mà không biết giải bày thế nào, nay xin nhờ các cô chú phân tích cho con được rõ. Kể từ khi biết pháp môn Tịnh Độ đến nay mẹ con duờng như thay đổi hoàn toàn, bây giờ chỉ biết đi chùa, niệm Phật. Ngoài 2 việc này ra mẹ con không còn để ý đến bất kỳ ai hay những việc đám khóc, đám cười. Bố con tuy không bằng lòng mẹ con đi chùa niệm Phật nhưng mẹ con cũng bất chấp và không nói chuyện với Bố và không còn muốn biết Bố con làm gì, ăn gì. Mẹ con thường hay nói bây giờ phải cố gắng tu thôi, phải lo cho mình thôi. Ai sao thì mẹ kg quan tâm. Thế nên, có đám tiệc gì Bố con phải chi ra vì mẹ nói các con cho bố tiền thì bố phải chi ra các khoản đó ( truớc đây mẹ con lo kinh tế chính trong gia đình). Thiết nghĩ càng tu thì lòng từ bi phải có chứ, sao mẹ con lại ích kỷ như vậy? Con dùng từ này không biết có sai??? Vì con cũng tu theo pháp môn này nhưng công phu không nhiều nên con chỉ nghĩ đơn giản là tu cho mình và cho chúng sanh. Phải từ bi và độ cho chúng sanh để hướng cùng đi trên con đuờng chánh pháp. Vì vậy, con mong cô chú cho con một lời khuyên cũng như cho con hiểu rõ hơn vấn đề. Con xin cảm ơn.

  0
  • Kha Tài

   Thân chào bạn,
   Thấy chưa có ai hồi âm cho bạn nên mình xin hồi âm.
   Theo kinh nghiệm sống của cá nhân mình thì có lẽ bác gái đang bị tổn thương về tâm lý.
   Bạn thử tìm hiểu, chia sẽ và chăm sóc cho bác gái để bác gái luôn khỏe và hạnh phúc nhé!
   Chúc bạn và gia đình luôn tinh tấn trên con đường tu học.

   0
  • Thanh Tâm

   Cám ơn bạn Kha Tài đã quan tâm và chia sẻ vấn đề của mình
   Mong rằng gia đình mình luôn đuợc an lạc và tinh tấn trên con đường tu học
   Chúc bạn luôn khoẻ và sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật
   Nam Mô A Mi Đà Phật

   0
  • Vô Sự

   Buông bỏ để lòng thanh tịnh, khi tâm thanh tịnh niệm Phật sẽ tương ứng với tâm Phật.

   Bà Bách Bất Quản Vãng Sanh
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/02/ba-bach-bat-quan-vang-sanh/

   0
  • Phúc Bình

   Gửi bạn đôi lời: bạn nhận mình là người tu nhưng bạn có biết đặc điểm để người đời phân biệt giữa người tu và không tu là gì không. Đó là cách ứng xử với mọi người xung quanh, rộng ra với mọi loài chúng sanh. Cách suy nghĩ, giải quyết những sự việc xảy ra trong cuộc sống. Thế nên có người không hề biết đến Kinh Phật mà ai cũng yêu quý, họ hiền lành tốt bụng không nghĩ xấu ai bao giờ. Lại có người tụng Kinh đọc chú rồi đi chùa liên miên mà ai cũng tránh xa vì chuyên nói lời thô ác … Như cơ quan PB có đồng chí luôn nói em tu theo Phật mà hành xử thì tệ vô cùng. Chính vì vậy mà Phật dạy chúng ta rằng “Tin ta mà không hiểu ta tức là đang phỉ báng ta” để thấy rằng phàm phu chúng ta trên con đường tu học giải thoát không hề đơn giản. Nói về trường hợp của bạn, chắc bạn cũng biết rằng Kinh Vu Lan dạy: phận làm con dù gánh cha một bên vai, mẹ một bên đi suốt cuộc đời cũng không đền hết được ơn sinh thành dưỡng dục. Vậy sao mình lại có thể khởi tâm phân biệt, phán xét bậc sinh thành làm việc này việc kia ích kỷ. Một trong tứ trọng ân đó là chữ Hiếu, chữ Hiếu không tròn thì 100% mọi sự tu tập là vô nghĩa, bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình đã làm được gì cho cha mẹ chưa hay chỉ luôn nghĩ điều ngược lại. Nếu bạn có thể tu tập đúng lời Phật dạy mình tin tưởng rằng bạn sẽ nghĩ khác, sẽ thấy hạnh phúc vô bờ vì mẹ mình có thể buông xả tất cả để chuyên tu giải thoát. Tổ Ấn Quang cũng dạy rằng chữ Hiếu lớn nhất của người con là khuyên cha mẹ tu tập, giúp cha mẹ mình có thể chuyên tu mà không vướng bận việc đời. Bạn có biết đám tiệc là gì không: đó là cửa vào địa ngục, súc sanh. Bạn ăn một miếng thịt thấy vui vẻ vì được hoà đồng với mọi người nhưng bạn có nghĩ đến lúc mình phải trả quả không. Kẻ không biết đạo mình không dám nói điều này, nhưng có lẽ bạn sẽ khác. PB hết sức ngưỡng mộ mẹ bạn, tu tập không có ý chí tất bị gia quyến níu kéo trở lại con đường lục đạo.
   Đôi lời chia sẻ của kẻ phàm phu.
   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Thanh Tâm,

   Lý Sự Viên Dung.

   Nếu nói về “Lý” thì mẹ của bạn có thể quyết tâm buông bỏ chuyện đời để niệm Phật tu hành là việc tốt, quá đúng đấy. Phận làm chồng làm con chắc chắn phải hoan hỷ tán thán đúng không?

   Nếu nói về “Sự” thì mẹ của bạn còn sống ở tại gia, còn sức khỏe, đối với chồng con thì còn bổn phận lo cho gia đình mà đột nhiên buông bỏ mặt kệ ai làm gì thì làm khiến mọi người xung quanh sanh tâm phiền não thì chỉ có mẹ của bạn tự tư duy suy xét lại có đúng hay không chứ phận làm con không nên nghĩ mẹ bạn có ích kỷ hay không. Nếu cố chấp những sự xảy ra thì chỉ đưa đến cái mâu thuẫn phiền não cho nhau mà thôi.

   Huệ Tịnh nghĩ nếu bạn nương theo cái câu này “tuỳ thuận chúng sanh, làm tròn bổn phận, coi nhẹ đúng sai, thầm niệm Di Đà” thì bạn sẽ bớt thắc mắc và ít bị phiền não dính trong tâm. Có dính cũng dễ phủi xuống hơn. Bớt phiền não thì trí tuệ phát xuất ra lại thì bạn sẽ biết sống biết làm lợi ích cho mọi người viên dung hơn tí.

   Phận làm con thì cứ quyết chí làm tùy sức tùy duyên cho tròn hết bổn phận. Bạn cứ tuỳ duyên tùy thuận mẹ của bạn, để căn lành của bác gái xử sự đi. Bạn chỉ nên tìm cách khéo léo để cho cha mẹ hoà đồng vui vẻ lại đi nhe. Chuyện đó không dễ, ăn thua tâm thành Phật chứng của bạn thôi.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
  • Thanh Tâm

   NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

   0
  • Thanh Tâm

   Thanh Tâm thật hạnh phúc và thật hoan hỷ khi được nhận những lời chia sẻ rất hữu ích của Quý vị đồng tu, đã giúp cho TT hiểu rõ hơn việc mình nên làm là gì. Như Huệ Tịnh đã chia sẻ nên tuỳ duyên sẽ bớt phiền não hơn và làm tròn bổn phận của mình. Cảm ơn Huệ Tịnh rất nhiều. Chúc HT và Quý vị đồng tu luôn An Lạc và tinh tấn trên con đường tu đạo.
   NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

   0
  • vĩnh hoàng

   mình có ý cũng như bạn. Nhưng mà bạn thử suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của mẹ bạn, cùng đi chùa cùng niệm phật. Sau đó, thì nói với mẹ bạn thử cởi mở ra hơn nói chuyện và quan tâm đến mọi người như trước để có thể giúp người khác cùng tu tập và hướng phật. Như vậy chẳng phải cũng là tu và tích đức nê. mình chỉ bjk thế thui, vì mình chắc còn nhỏ hơn bạn.:))

   0
 3. Ẩn danh

  Mọi người ơi giúp con với, con thật sự phát điên lên vì những suy nghĩ của con mất

  Con niệm Phật rất hay bị tán loạn, toàn nghĩ đến những lời phỉ báng xúc phạm Phật và những điều ác thôi, nhưng mà con hoàn toàn không muốn nhớ tới chúng nhưng chúng cứ bám theo con mãi thôi. Rồi đến lúc con hồi hướng cũng nghĩ bậy nữa, lúc con đang nguyện cho mọi người được vãng sanh tịnh độ thì đột nhiên lại nghĩ đến những lời nguyện độc ác. Giờ nó ám ảnh con lắm, càng lúc càng nghĩ đến những lời nguyện bậy, mặc dù con không hề muốn những điều đó xảy ra. Con sợ lắm mọi người ơi, thâm tâm con thực sự không muốn những lời nguyện đó thành sự thật mà. Nhưng con càng không muốn nghĩ đến thì nó càng xuất hiện trong đầu con, con phải làm sao bây giờ, con như muốn phát điên lên vậy, con chỉ biết tự nghĩ thêm là rút lại những thề nguyện bậy bạ của con đi mà Phật ơi. Con không cách nào tập trung niệm Phật được nữa, giờ những suy nghĩ đó cứ quấy rối cuộc sống của con, cứ không có việc gì làm là lại nghĩ đến chuyện đó. Con phải làm sao để chuộc tội bây giờ đây ạ? Con thực sự không muốn nghĩ tới những lời thề nguyện độc ác đó mà, nhưng con chỉ nghĩ trong đầu chứ không phát ra lời thì những lời nguyện đó có thành sự thật không? Con sợ lắm, con sợ người ta phải khổ, sợ con phải chịu tội. Con thực sự không sống nổi với cái tâm độc ác này nữa, con phải làm sao để quên đi hết những niệm ác này bây giờ, và làm sao để những lời nguyện đó không thành sự thật đây? Mọi người cho con lời khuyên với

  0
  • Cư sĩ Hữu Minh

   A Di Đà Phật. Trường hợp niệm Phật bị chướng nạn như liên hữu xảy ra rất thường, nên liên hữu đừng lo ngại mà hãy tiếp tục niệm Phật. Bí quyết để khắc phục cũng chẳng có gì khác ngoài tập trung hết ý chí và tinh thần vào câu hồng danh. Miệng niệm từng tiếng tai nghe rõ ràng từng tiếng Phật hiệu. Nếu tai nghe lờ mờ không rõ câu niệm Phật của mình thì vọng niệm sẽ chui vào công phá. Cứ gắng niệm như thế lâu ngày và nhờ ân Tam Bảo gia trì các ý nghĩ xấu ác sẽ ít dần đi và mất hẳn.

   Có trường hợp tương tự như bạn ở đây, liên hữu nên tham khảo. A Di Đà Phật.

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/09/nguoi-tu-phat-nen-hanh-3-phap-bo-thi-tai-phap-vo-uy/comment-page-1/#comment-21120

   0
  • Quốc Huy

   Chào bạn Ẩn Danh

   Điều đang diễn ra với bạn nó rất là… bình thường, người mới niệm Phật không lâu thường rất dễ gặp phải. Đó là do các hạt giống ác mà ta đã gieo ở trong tâm từ nhiều kiếp nhưng mà chưa nảy mầm. Bây giờ, ta niệm Phật tức là ta đem hết các hạt giống đó vứt đi, đổi lại thành hạt giống Phật ở trong tâm. Và khi ta đem nó vứt đi thì nó sẽ khởi hiện hành tức là chuyển hóa thành các suy nghĩ xấu ác kia, đây gọi là biến tướng A Lại Da Thức. Giống như ta quét rác ở 1 góc tối lâu ngày ko động tới, bây giờ ta quét dọn thì đống rác sẽ được đem ra nơi sáng để ta dễ dàng nhìn thấy nó, vì nhìn thấy nó nên mới có những suy nghĩ kia. Đừng nên lo lắng về nó, đừng sợ sệt nó, đừng suy nghĩ về nó mà bạn phải nhiếp tâm niệm Phật mặc kệ nó nghĩ gì cứ niệm Phật. Quét hoài quét hoài thì tự nhiên lâu ngày cũng sạch.

   0
 4. thu bui

  Gửi ẨN DANH

  Không sao đâu Ẩn danh ơi , khi chung ta niệm Phật thì có vọng niệm , cứ niệm Phật mặc kệ nó , đừng lo lắng sợ sệt , nhiếp tâm vào câu A DI ĐA` PHẬT , đừng nghĩ tới niệm ác nữa thì niệm thiện sẽ đến , vì chúng ta chỉ có 1 niệm thôi , nếu bạn nghĩ tới niệm ác thì khi đó ý niệm Phật sẽ không còn nữa [ bạn chọn cái nào ] an tâm đi , nghe nhiều bài gỉang của của Hoà Thượng Tịnh Không , Tổ ẤN QUANG và cư sỉ Diệu Âm sẽ được thông hiểu , đường về tây phương ở trước mũi bàn chân , mạnh dạn bước tới A DI ĐÀ PHẬT đang duỗi tay chờ chúng ta . hẹn gặp bạn sen ở thế giới cực lạc . Bạn vào web http://www.tinhthuquan.com nghe những bài giảng của Tổ Ấn Quang hoà thượngTịnh Không , chúc bạn an lạc , khong còn lo lắng nữa , mà chỉ lo niệm Phật .

  0
 5. A DI ĐÀ PHẬT! Chào liên hữu ẩn danh mình cũng bị như bạn, bạn đừng lo sợ mà hãy tinh tấn niệm Phật và siêng năng giữ tâm thiện lành và niệm Phật rồi hồi hướng cho các vọng tưởng chửi bới tam bảo trong tâm và sám hối ác niệm nhé

  0
 6. thiện phúc

  A DI ĐÀ PHẬT.
  Gửi liên hữu Ẩn Danh.
  Lúc đầu mình niệm Phật củng giống như liên hữu, lúc ấy mình rất lo, tuy nhiên qua một thời gian thì điều đó tự dưng mất hẳn. Vì vậy, mình khuyên bạn nên chuyên tâm niệm Phật đừng quá lo ngại việc này mà hãy như cư sĩ Hữu Minh đã nói ở trên là hãy tiếp tục niệm Phật. Mình chắc rằng bạn niệm Phật một thời gian ngắn thôi thì ý nghĩ xấu ác đó sẽ không còn hiện diện trong tâm bạn.
  Chúc bạn tinh tấn niệm Phật
  Nam Mô A Đ Đà Phật.

  0
 7. Ẩn danh

  Con cảm ơn mọi người đã động viên con, nhưng mà thực sự cái tâm của con nó toàn nghĩ đến những điều ác độc, rồi cứ nguyện làm những điều ác độc thôi. Con lên mạng tìm nghe pháp, vô tình tìm được bài thuyết giảng Quả báo của lời thề (https://www.youtube.com/watch?v=anYY-vXifTc) nghe xong con càng sợ hơn, vì nó thực sự quá kinh khủng. Nhưng con càng sợ là tâm càng lo lắng rối loạn và nó lại càng nghĩ đến những điều ác đó theo hướng tiêu cực hơn nữa. Con mệt mỏi và sợ hãi lắm, sợ rằng những lời nguyện đó sẽ xảy ra, còn những lời nguyện làm độc ác kia, con không muốn nguyện cũng nhất quyết không làm, nhưng con sợ những người vô tội phải chịu khổ. Vì lúc nghe pháp, con nghe Thầy giảng dù là ý nghĩ cũng có năng lượng, cũng là tạo nghiệp, lỡ có vị vô hình nào làm chứng thì sao. Con không biết có hiểu sai ý của Thầy không, nếu có thì cho con xin được sám hối. A Di Đà Phật. Nhưng con sợ lắm, càng ép không nhớ tới là nó lại hiện, con để tâm niệm Phật lờ nó đi thì con không kiểm soát được những suy nghĩ độc ác kia, nó lại nghĩ đến những điều độc ác hơn nữa. Nhiều lúc mệt mỏi quá con lại ngu si tự nghĩ có khi nào con chết thì những lời nguyện đó mới không thành sự thật không? Con thực sự bế tắc quá. Xin mọi nguời cho con thêm lời khuyên được không? Con niệm Phật cũng mới tầm 5 tháng thôi, rồi gặp chướng ngại này nên con rất sợ mà từ bỏ khoảng tầm 2 tuần, giờ quyết tâm niệm lại thì nó lại càng trỗi dậy mạnh hơn nữa. Con thực sự mệt mỏi quá

  0
  • Huệ Tịnh

   A Đ Đà Phật.

   Bạn Ẩn danh thử trì chú Đại Bi (3-7 biến) hay chú Vãng Sanh (7-21 biến) để định tâm an thần rồi niệm Phật xem sao. Khi nào cãm thấy tâm an lạc hơn rồi bạn tự quyết định tùy duyên có cần trì chú để trợ duyên niệm Phật nữa hay không nhe.

   Vài dòng góp ý theo trải nghiệm cá nhân đến với bạn, chúc bạn thường niệm Phật tinh tấn an lạc.

   Nam Mô A Đ Đà Phật.

   0
  • Hoan Hỉ

   A Di Đà Phật! Bạn đừng lo chỉ cần niệm Phật và thay đổi lối sống hằng ngày thiện lành hơn và tinh tấn niệm Phật là được vì mình cũng bị như bạn nè mà niệm Phật tiêu nghiệp nên bạn đừng lo nhé!

   0
 8. Tưởng

  Hãy cùng thường niệm Nam Mô A-DI-ĐÀ Phật

  0
 9. Người Học Phật

  Gởi bạn Ẩn Danh thân mến !

  Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển,quý thầy giảng cốt yếu cũng để chúng ta phòng ngừa các căn ( mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ) để không duyên với sáu trần ( sắc, thanh, hương, vị, xúc và trần ) để giữ tâm chúng ta thanh tịnh ( mà nhà phật gọi là chánh giác ), mọi người ở DVCT này tất cả khi mới phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh đều chung trường hợp như bạn hiện nay,bạn hãy coi như tất cả các niệm ác đó đều là nghịch duyên cho bạn tiến tu trên con đường về với Phật A Di Đà, khi bạn đã sợ người vô tội bị nghiệp chướng thì bạn đã có lòng từ bi thì tâm bạn hiện đó cùng tâm với chư Phật mười phương rồi, tất cả các ý niệm bạn ( thiện có ác có) hàng ngày tất cả các Quỷ Thần đều biết chứ không phải khi bạn phát tâm niệm phật thì mới biết, Chư Phật Từ Bi không bao giờ nghĩ tới những lỗi lầm của chúng sanh mà chỉ nghĩ tới những chúng sanh biết sữa lỗi lầm hay những việc thiện của chúng sanh mà thôi ạ. Mỗi việc đều có trở ngại riêng của nó, hãy mạnh dạn bược đi trên con đường mình đã chọn. Bạn hãy nhìn thấu ( tất cả mọi vật trên thế gian này đều do duyên khởi, nhà Phật gọi là trùng trùng duyên khởi ) vd cái nhà : bao gồm cát, đá, xi măng, gạch, ngói vv…. theo thời gian cũng bị định luật vô thường chi phối và kể cả ý niệm cũng vậy. Tiến tới là mình bắt đầu buông xả ( mọi vật đều tuân theo định luật vô thường : thành –> trụ —> hoại —> diệt ) không ai là không thể tránh khỏi kể cả con người cũng sanh –> lão –> bệnh —> tử ) nên có giữ hay cố nắm lấy ( luyến ái ) thì càng sanh thêm phiền não và kể cả ý niệm ( suy nghĩ cũng vậy cũng tuân theo định luật vô thường sanh diệt liên tục không có chủ thể nên chúng ta càng chấp trước ( nghĩ thật có ) là tự bạn đang làm khổ cho mình đó ạ. Và khi bạn đã nhìn thấu và buông xả, Bước cuối cùng là Niệm hồng danh Phật A Di Đà Phật ( miệng niệm, tai nghe rõ từng tiếng, tuần hoàn liên tục như zậy không bao lâu vọng tưởng ( niệm ác như bạn nói ) sẽ từ từ sẽ bị cắt đứt.

  Có gì không phải mong các cô chú và các vị liên hữu đồng tu hoan hỉ bỏ qua cho con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật

  0
  • Hoan Hỉ

   A DI ĐÀ PHẬT! Cảm ơn bạn nha

   0
 10. Ngoc Tam

  Nam Mô A Di Đà Phật

  0
 11. Trần Văn Tưởng

  À thấy Huệ Tịnh có nhắc tới Chú Đại Bi.E có thắc mắc chút xíu : tại sao e đọc chú đại bi 2 lần,3 lần rồi.lần nào cũng đọc được 1/2 bài chú là thấy nhức nhức đầu.e k dám đọc tiếp luôn.chỉ mỗi chú đại bi e mới bị vậy.Cư sĩ Hữu Minh và cư sĩ Huệ Tịnh có ý kiến gì không?

  0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Khi nào bạn TVT tụng được (thuộc lòng) chú Đại Bi rồi xem sao nhe. Nếu mới đọc 2-3 lần thấy nhức nhức đầu (nghịch chướng) mà bạn không dám đọc tiếp thì hơi tiếc.

   Điều quan trọng là bạn dụng tâm hết lòng tin tưởng, kiên trì hay không? Dù có nhức đầu hay không cũng không nên nản lòng, cứ hết sức kiên trì tụng chú Đại Bi mỗi buổi tối (5 biến) cầu nguyện hồi hướng công đức trì chú niệm Phật cho pháp giới chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn đồng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra không cần thắc mắc suy nghĩ gì khác.

   Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải Chú Đại Bi:

   “Tôi xin nói với quý vị rằng nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của Chú Ðại-Bi cũng chưa được nghe, đừng nói tới việc trì tụng. Nay không những quý vị được nghe biết tên của Chú lại còn được trì tụng Chú với một lòng chí thành như vậy, thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Thật đáng cho quý vị coi trọng! Tóm lại, Ðại-bi Chú có những lợi ích không thể nghĩ hết được.”

   Chúc bạn kiên trì, tinh tấn trên con đường về Tịnh Độ.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 12. Trần Văn Tưởng

  cảm ơn cư sĩ Huệ Tịnh cho lời khuyên.chúc cư sĩ luôn có sức khỏe nhá
  Nam mô a-di- đà Phật

  0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Gửi đến bạn Trần Văn Tưởng.

   Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh
   Thiển giảng: Hòa Thượng Tuyên Hóa

   “Nói theo đồ hình thì đây là bổn thân của Quán Thế Âm Bồ-tát. Nếu quý vị trì niệm câu chú này thì Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ giúp cho mọi sở cầu của quý vị đều được toại nguyện, viên mãn như ý.

   Câu cuối cùng của bài Chú Ðại Bi là “Án Tất Ðiện Ðô. Mạn Ðà Ra. Mạt Ðà Da. Ta Bà Ha.” Câu này nghĩa là gì? Câu này hàm ý là tất cả mọi nguyện vọng thiết tha của hành giả đều sẽ mau chóng được thành tựu. Quý vị trì niệm câu Chú này thì những điều nguyện ước hoặc hy vọng của quý vị sẽ không những được thành tựu mà còn thành tựu một cách nhanh chóng nữa.”

   http://www.dharmasite.net/BDH58/kinhdaibitamdalani.html

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
  • thanh

   Gởi bạn Tường.
   Đây là lần thứ 2 tôi vào trang này đọc và rất ngạc nhiện thú vị khi được biết thêm rất nhiều điều bổ ích về Phật pháp. Khi nói đến Chú Đại Bi thì tôi khuyên bạn nên tiếp tục đọc, đừng bỏ. Tôi hàng đêm vẫn đọc Chú Đại Bi 7 biến, đọc trong gần 2 tháng thuộc lòng và thực sự kết quả mang lại không ngờ..tôi rất tin và thậm chí nếu tối nào không đọc thì cảm thấy thiếu thiếu bứt rứt ..sao đó. Tôi không phải là người giỏi diễn giải nhưng tôi cảm thấy chỉ nhắc đến 3 từ Chú Đại Bi là trong lòng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
   Bạn cố lên nhé. Chúc bạn thành công.

   0
  • Đặng Nguyệt Ánh

   Nam Mô A Di Đà Phật, chú Tường tụng Chú Đại Bi càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày 5 biến rồi dần dần tăng lên 108 biến, 1080 biến càng tốt ạ. Chúc chú tinh tấn và sớm được vãng sinh nơi Cực Lạc

   0
 13. Từ Minh Hào

  Cho con hỏi Đức Phật A Di Đà cách chúng ta 10 vạn ức cõi phật đúng không ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *