Bố Thí Như Thế Nào Mới Gọi Là Bố Thí Với Tâm Rộng Lớn?

Bố Thí Như Thế Nào Mới Gọi Là Bố Thí Với Tâm Rộng Lớn?

Đức Thế tôn thường dạy các đệ tử rằng, dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng tốt mà nghịch cảnh cũng tốt, đều phải tu tập song song giữa Phước và Huệ. Chúng ta không nên nghĩ rằng mục tiêu tối hậu của sự tu tập là phải đạt cho được Vô thượng bồ đề hay siêu thoát tam giới. Kỳ thật, cuộc sống an lạc hạnh phúc chân chính chúng ta có thể đạt được ngay trong hiện tại. Như vậy nhân với quả mới tương ưng. Cái nhân tốt đẹp thì đương nhiên kết quả phải tốt đẹp. Phước và Huệ là nguyên tắc tu hành mà trong kinh Kim Cương gọi là: “phải phát triển cái tâm không ở vào đâu cả để thực hành bố thí”. “Không ở vào đâu cả” có nghĩa là đối với tất cả các pháp đều không nắm giữ, chấp thủ. Thấu rõ được bản chất của các pháp, đồng thời buông bỏ tất cả, để cho tâm trống rỗng, không có vướng bận gì hết, hoàn toàn thanh tịnh, viên dung, tròn đầy. Đó là ý nghĩa mà đức Phật gọi là “vô trụ”.

“Thực hành bố thí”. Bố thí thì có nhiều nghĩa và nhiều cách. Đạo Phật của chúng ta lấy pháp giới chúng sanh làm đối tượng, cho nên, chúng ta phải dùng toàn tâm, toàn lực để chiếu cố đến tất cả mọi loài chúng sanh, giúp đỡ, phục vụ tất cả chúng sanh như chính bản thân mình. Như vậy mới có thể gọi là hiểu hai câu kinh mà đức Phật đã dạy. Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, mọi cử chỉ hành động đều có thể đạt được toàn thiện, toàn mỹ. Chẳng hạn, không hưởng thụ cho riêng bản thân mình cũng là một cách bố thí. Sự bố thí đó được gọi là làm một tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo, khiến cho mọi người khi nhìn vào đều sinh tâm ngưỡng mộ, cung kính. Từ sự ngưỡng mộ, cung kính họ sẽ phát tâm đi đến với ta, cùng ta tu hành.

Thí dụ, có một gia đình nọ có nếp sống rất lành mạnh, văn hóa, mẫu mực, cố nhiên là chỉ lo cho gia đình họ, nhưng như thế cũng đã có thể làm một tấm gương sáng cho hàng xóm noi theo rồi. Cho nên, bố thí tuyệt đối không phải là chỉ đem một ít tiền đến chùa cúng dường là xong, là đủ. Hiểu nghĩa bố thí như vậy là nông cạn lắm! ý nghĩa của sự bố thí rất rộng, rất sâu. Nhưng có thể nói một cách ngắn gọn, đó là làm một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh noi theo, là một cách bố thí. Cũng giống như chư Phật, Bồ tát làm một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo vậy. Điều này chúng ta đã nói nhiều lần. Người học Phật cần phải thay đổi những quan niệm sai lầm. Đem cái tâm niệm của phàm phu đổi thành tâm niệm của Phật, Bồ tát; đem cách sống của phàm phu biến thành cách sống của Phật, Bồ tát.

Nói tóm lại, kẻ phàm phu thì khởi tâm niệm làm bất cứ việc gì cũng không ngoài mục đích có lợi cho riêng bản thân mình. Còn tâm niệm của chư Phật, Bồ tát làm bất cứ việc gì cũng muốn đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nếu như chúng ta muốn học làm Phật, thì trước hết, phải dẹp bỏ cái tâm tự tư tự lợi cho riêng mình, ngược lại, phải phát khởi cái tâm làm lợi ích cho tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh trong khắp hư không, pháp giới. Đó mới gọi là “học Phật”, mới gọi là “giác ngộ”.

Trích Tâm Không Vướng Bận
Nguyên tác: Tịnh Không Pháp sư
Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

7 Phúc đáp

 1. Hãy Niệm A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
  Chẳng nên nhìn thấy Phật ba y một bát,đêm ngủ dưới gốc cây mà nói Phật nghèo. Cổ nhân nói: “Chẳng đọc Hoa Nghiêm, chẳng biết nhà Phật phú quý”
  HT Tịnh Không “ Quý vị thấy mười hai quyển đầu của kinh Hoa Nghiêm nói về sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo trong thế giới Hoa Tạng, loại hưởng thụ ấy trong nhân gian chúng ta không có. Chẳng những nhân gian không có mà cõi trời cũng chẳng có. Sự hưởng thụ phú quý của họ do đâu mà có? Chẳng do con người tạo ra, mà cũng chẳng do tu được, trong Chân Như bổn tánh vốn sẵn trọn đủ. Phước báo xứng tánh, chỉ cần quý vị thấy tánh, bỏ được ý niệm “được – mất, lấy – bỏ”, sẽ thụ dụng tự tại, hoàn toàn xứng tánh như vậy. Nếu quý vị chẳng thể bỏ được, trong chân tánh vẫn còn một phần bất giác thì phước báo phải do tu mà có, vì sao? Chẳng thể dùng được phước báo xứng tánh, nó chẳng khởi tác dụng. ”
  Mà bộ kinh Vô Lượng Thọ lại được coi là trung bản Hoa Nghiêm,thế giới Cực Lạc giàu có trang nghiêm tột cùng.Đừng nghĩ mình niệm Phật là nghèo,những ai muốn thực sự tìm phú quý thì hãy niệm Phật,sự phú quý của người niệm Phật không cách gì tưởng tưởng được.
  -Cuối cùng xin trích bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm nói về cảnh giới sự sự vô ngại,nhất chân pháp giới và sự đẹp đẽ giàu có của cõi Phật để chúng ta cầu sanh về.
  Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
  Sung mãn tất cả bất khả thuyết
  Trong những kiếp bất khả ngôn thuyết
  Nói bất khả thuyết chẳng hết được.
  Bất khả ngôn thuyết các cõi Phật
  Thảy đều nghiền nát làm vi trần
  Trong một trần, bất khả thuyết cõi
  Như một, tất cả đều như vậy.
  Bất khả thuyết cõi Phật trên đây
  Một niệm nghiền trần bất khả thuyết
  Mỗi niệm nghiền nát cũng như vậy
  Suốt bất khả thuyết kiếp luôn nghiền
  Mỗi trần có bất khả thuyết cõi
  Cõi này làm trần nói khó hơn
  Dùng pháp toán số bất khả thuyết
  Bất khả thuyết kiếp đếm như vậy.
  Dùng những trần này đếm các kiếp
  Một trần mười vạn bất khả thuyết
  Kiếp ấy xưng tán một Phổ Hiền
  Không hết được lượng công đức đó.
  Nơi trên một đầu lông rất nhỏ
  Có bất khả thuyết những Phổ Hiền
  Tất cả đầu lông đều cũng vậy
  Lần lượt nhẫn đến khắp pháp giới.
  Nơi đầu một lông có những cõi
  Số đó vô lượng bất khả thuyết
  Khắp lượng hư không những đầu lông
  Nơi mỗi lông số cõi cũng vậy.
  Những cõi nước nơi đầu lông kia
  Vô lượng chủng loại trụ sai khác
  Có bất khả thuyết cõi các loại
  Có bất khả thuyết cõi đồng loại.
  Ở trên bất khả thuyết đầu lông
  Đều có cõi tịnh bất khả thuyết
  Nhiều thứ trang nghiêm bất khả thuyết
  Nhiều thứ kỳ diệu bất khả thuyết.
  Ở trên mỗi mỗi đầu lông kia
  Diễn bất khả thuyết danh hiệu Phật
  Mỗi mỗi danh hiệu có Như Lai
  Đều bất khả thuyết bất khả thuyết.
  Ở trên thân mỗi đức Như Lai
  Hiện bất khả thuyết lỗ chân lông
  Trong mỗi mỗi lỗ chân lông kia
  Hiện những sắc tướng bất khả thuyết.
  Bất khả ngôn thuyết lỗ chân lông
  Đều phóng quang minh bất khả thuyết
  Ở trong mỗi mỗi quang minh kia
  Đều hiện liên hoa bất khả thuyết.
  Ở trong mỗi mỗi liên hoa kia
  Đều có những cánh bất khả thuyết
  Trong cánh của bất khả thuyết hoa
  Đều hiện sắc tướng bất khả thuyết.
  Trong những sắc bất khả thuyết kia
  Lại hiện cánh hoa bất khả thuyết
  Trong hoa quang minh bất khả thuyết
  Trong hoa sắc tướng bất khả thuyết.
  Trong sắc tướng bất khả thuyết này
  Mỗi mỗi hiện quang bất khả thuyết
  Trong quang hiện nguyệt bất khả thuyết
  Nguyệt lại hiện nguyệt bất khả thuyết.
  Trong bất khả thuyết những mặt nguyệt
  Mỗi nguyệt hiện quang bất khả thuyết
  Nơi trong mỗi mỗi quang minh kia
  Lại hiện mặt nhựt bất khả thuyết.
  Ở trong bất khả thuyết mặt nhựt.
  Mỗi mỗi hiện sắc bất khả thuyết
  Ở trong mỗi mỗi những sắc kia
  Lại hiện quang minh bất khả thuyết.
  Ở trong mỗi mỗi quang minh kia
  Hiện bất khả thuyết tòa sư tử
  Mỗi tòa trang nghiêm bất khả thuyết
  Mỗi nghiêm quang minh bất khả thuyết.
  Trong quang diệu sắc bất khả thuyết
  Trong sắc tịnh quang bất khả thuyết
  Ở trong mỗi mỗi tịnh quang kia
  Lại hiện các thứ diệu quang minh.
  Quang này lại hiện các thứ quang
  Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
  Trong các thứ quang minh như vậy
  Đều hiện diệu bửu như Tu Di.
  Trong mỗi quang minh hiện diệu bửu
  Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
  Một diệu bửu như Tu Di kia
  Hiện những cõi nước bất khả thuyết.
  Hết bửu Tu Di không còn thừa
  Thị hiện cõi nước đều như vậy
  Đem mỗi cõi nước nghiền làm trần
  Mỗi trần sắc tướng bất khả thuyết.
  Những cõi làm trần, trần có tướng
  Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết
  Các loại trần tướng như thế kia
  Đều phát quang minh bất khả thuyết.
  Trong quang hiện Phật bất khả thuyết
  A Di Đà Phật

 2. Nguyễn thùy dương

  A Di Đà Phật. Tất cả đều là bất khả thuyết.

  • nguyên

   Chị nói rõ được không ạ.?

 3. Nam mô A Di Đà Phật.
  Môĩ lần vào trang duongvecoitinh,hay mỗi lần xem Kinh (chỉ xem Kinh thôi,ko đọc thành tiếng) mà ngồi trên giường,mặc quần áo cộc,thì có mang tội ko ạ ?
  Mong được các vị liên hữu phúc đáp!
  Nam mô A Di Đà Phật.

  • beonhi

   Chào bạn, nếu bạn chưa biết thì lỗi nhẹ thôi. Bạn thành tâm sám hối là được. Bây giờ bạn đã biết rồi thì nên chú trọng hơn, tuy là hình thức nhưng nó cũng thể hiện lòng cung kính của bạn. Biết rồi mà vẫn phạm thì có lỗi nhé. Mong bạn chú ý hơn và tinh tấn trong tu học. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Xin cảm ơn đạo hữu beonhi !

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *