Các Trợ Hạnh Quan Trọng Người Niệm Phật Cần Nên Hành

Các Trợ Hạnh Quan Trọng Người Niệm Phật Cần Nên Hành

Người niệm Phật cần phải tu rộng rãi về trợ hạnh:

1. Lễ kính Tam Bảo:
Năm vóc chuyên cần, tu rộng rãi về sự cúng dường, đó là việc bổn phận của người tu hành.

Người đời niệm Phật phần nhiều lười biếng, không chỉ hằng ngày chẳng thường lễ bái, thậm chí gặp Phật cũng không lạy, còn như tất cả sự cúng dường phần nhiều thiếu sót. Lý do chẳng qua là vì miệng niệm thì dễ, thân lễ bái thì khó; nói suông thì dễ, ra sức thực hành thì khó. Chẳng biết rằng, việc khó làm có thể làm được, điều đó mới đáng quý.

Tuy nói tu hành ở bên trong chẳng phải ở bên ngoài, nhưng dáng vẻ cung kính ở bên ngoài cũng không thể thiếu. Vả lại, ở ngay nơi bên ngoài có thể chứng tỏ ở bên trong, cho nên người xưa nói: “Người tu hành chân thật, xem hình vẽ, tượng gỗ đồng với Phật thật. Thương như cha mẹ, kính như quân vương, sớm chiều yết kiến, hết lòng thành kính, lạy xuống như núi đổ, đứng dậy tợ mây thăng, ra thì chấp tay vái chào. Người mà chấp tay vái chào thì dù xa trăm ngàn dặm cũng như thường ở trước mặt”.

Khi ăn lúc uống, trước phải nên cúng dường. Trong Văn Long Thơ Tịnh Độ nói: “Cúng Phật, trai Tăng, dâng hương, hiến hoa, treo phan, xây tháp, các việc sùng phụng Tam Bảo đều có thể hồi hướng Tây Phương”. Huống gì người cầu vãng sinh Tịnh độ, đã là đệ tử Tam Bảo, nếu không kính trọng Tam Bảo thì tâm cầu vãng sinh ấy ắt không chân thật khẩn thiết. Thế nên mọi người phải dốc hết tâm lực quyết đừng lười biếng lơ là!

2. Sám hối nghiệp chướng:
Sám là ăn năn lỗi đã qua, hối là chừa bỏ những lỗi lầm về sau. Người tu hành lấy sám hối làm chính yếu. Bồ-tát Phổ Hiền còn có lời nguyện về sám hối, huống gì kẻ phàm phu.

Do từ vô lượng kiếp đến nay, ba nghiệp thân miệng ý gây ra những lỗi lầm sâu nặng, đều có thể trở thành nhiều sự chướng ngại nên gọi là nghiệp chướng. Nếu không sám hối, nghiệp chướng không tiêu trừ, ví như áo nhơ cần phải giặt giũ, ví như gương dính bụi cần phải lau chùi. Nhơ hết áo sạch, bụi hết gương sáng, nghiệp chướng không còn thân tâm thanh tịnh.

3. Ngăn ác làm lành:
Trong Văn Long Thơ Tịnh Độ nói: “Trì trai giới hoàn toàn, lại lễ Phật niệm Phật, đọc tụng kinh điển Đại thừa, hiểu Đệ nhất nghĩa, lấy đó hồi hướng Tây Phương tất lên Thượng phẩm Thượng sinh”

Nói “Trai” nghĩa là không ăn thịt, không uống rượu, không ăn ngũ tân.
Nói “Giới” nghĩa là không sát sinh, trộm cướp, tà dâm tức là ba nghiệp của thân; nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác là bốn nghiệp của miệng; tham dục, sân hận, tà kiến là ba nghiệp của ý. Có thể giữ gìn không phạm đó là mười điều lành, nếu phạm không giữ gìn đó là mười điều ác.

Giữ bốn giới trước, thêm giới không uống rượu, đó là năm giới. Người giữ năm giới mà tu Tịnh độ cũng không mất phần vãng sinh Trung phẩm. Nếu không thể giữ năm giới thì phải giữ gìn giới sát. Sát sinh là điều đứng đầu trong năm giới. Không sát sinh là đại thiện, sát sinh là đại ác. Đại sư Liên Trì nói: “Xin khuyên người đời, đã là niệm Phật thì phải y theo lời Phật dạy, phải tích đức tu phước, phải hiếu thuận với cha mẹ, phải trung thành phụng sự quân vương, anh em phải yêu thương lẫn nhau, vợ chồng phải quý kính nhau. Phải chí thành thật thà giữ chữ tín, phải nhu hòa nhẫn nhục, phải công bình chánh trực, phải khéo vun bồi âm đức, phải từ bi thương xót tất cả, không sát hại sinh mạng, không lăng nhục người dưới, không áp bức dân thường. Nếu có tâm không tốt sinh khởi liền gắng sức niệm Phật, nhất định phải niệm cho thối lui tâm không tốt này. Như thế, mới là người niệm Phật chân chánh, nhất định được vãng sinh”.

4. Cắt bỏ tình ái:
Người đời đối với người cốt nhục phần nhiều thường ái luyến. Lại xem tài sản như tánh mạng, cũng đều tham đắm không quên.

Lòng trược thế bên đây nặng nề, tâm Tịnh độ bên kia tự nhiên nhẹ bổng. Đến lúc mạng chung, thần thức ắt đi về chỗ nặng. Ví như một cây to nghiêng nặng về bên nào, sau này lúc ngã đỗ sẽ tự nhiên ngã đỗ về bên ấy. Đó là lẽ tất nhiên.

Từ trước đến nay, vợ con cốt nhục đều là có duyên tụ hội, duyên hết ly tan. Sau khi ly tan, người này và kẻ kia đều không nhận ra nhau. Như ông từ nhiều đời đến nay, vợ con cốt nhục không ít, nhưng hiện giờ ở đâu? Ông vẫn còn thương yêu họ chăng? Nghĩ đến đây không thể không lạnh nhạt. Trong đó, lại có duyên ác tụ hội, quyến thuộc tức là oan gia, bất giác âm thầm bị hại, đâu không phải là thương yêu sai lầm rồi sao? Còn như các thứ tài sản và mọi điều ham thích chớp mắt đều trở thành không, càng phải nên nhìn thấu đáo.

5. Cởi mở oan kết:
Phàm oán thù chưa kết không nên kết, như các việc sát sinh, trộm cướp, tà dâm, và lòng tham lam sân hận đều là nhân kết thành oán thù. Có thể cấm ngăn thì không kết, không kết thì không có oán thù, còn đã kết thì nên cởi mở.

Nếu như quyến thuộc trở thành oán thù, người ngoài bỗng nhiên chống đối mình, cho đến chó cắn rắn mổ chẳng phải là không có nguyên nhân, đều do oan trái đời trước, cần phải hoan hỉ chịu đựng cởi mở với chúng. Quyết không thể bên kia qua bên đây lại, càng kết càng sâu.

Tuy Tịnh độ là pháp môn vượt thoát theo chiều ngang, nhưng nếu có thể quyết tâm cầu vãng sinh thì dù cho kẻ oán thù lớn nhất cũng không thể ngăn trở ta vãng sinh. Nhưng cứu xét kỹ, chẳng bằng sớm nên cởi mở thì sẽ cảm thấy tâm không ngăn ngại.

Lại phải biết từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, oán thù không ít, nhân duyên chưa gặp, đâu thể mỗi mỗi đều cởi mở được hết. Cần phải nhờ vào sự phát nguyện ở trước Phật, nguyện dùng công đức niệm Phật này làm lợi ích khắp cả oan gia oán thù. Nếu khi ta thành Phật thì độ những chúng sinh này trước. Dùng tâm từ bi tiêu trừ lòng oán hận cũ của những người kia, lại thêm nguyện lực thì thật có lợi ích, tự nhiên hóa hận thù thành ân đức.

6. Gắng sức mạnh mẽ:
Hiện nay, người tu Tịnh độ cũng có người chẳng bằng ta, cũng có người hơn ta. Người không bằng ta quyết không nên so sánh với họ, nói ta hơn họ như thế không có tiến bộ. Cần phải so sánh với người hơn ta, nghĩ rằng ta với họ cùng niệm Phật như nhau, tại sao họ tinh tấn? Tại sao ta lười biếng? Vì sao họ chuyên nhất? Vì sao ta lại tán loạn? Kia đã trượng phu ta đây cũng vậy. Nếu không gắng sức mạnh mẽ, mắt nhìn họ đã vượt lên Cực Lạc, còn ta vẫn như cũ nổi chìm trong biển khổ.

Hiện nay gọi là đạo hữu bạn bè, nói cười thân thiết, nhưng chớp mắt đã phân chia Thánh phàm, cách xa như trời với vực. Lẽ nào lại chẳng hổ thẹn sao? Lẽ nào lại chẳng đau xót sao? Suy xét như thế, tự nhiên mạnh mẽ tiến tới, một đời giải quyết xong xuôi, không đợi đến đời sau.

Người tu hiện nay, có kẻ phát nguyện đời sau tiếp tục tu hành. Theo họ nói, tự lường xét đời nay công hạnh cạn mỏng, đời sau gia thêm công hạnh nữa mới mong thành tựu. Như thế thật là rất sai lầm! Trong kinh nói: “Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại”, dù cho được thân người nhưng có thể bảo đảm còn biết tu hành chăng?

Lại theo họ nói, đời nay phát nguyện, nhờ vào nguyện lực này đời sau quyết định biết tu hành. Điều này lại sai lầm nữa! Đã phát nguyện đắc lực như thế, sao không phát nguyện hiện đời liền vãng sinh Tịnh độ, tự nhiên ắt được vãng sinh, cần gì phải đợi đến đời sau. Hơn nữa, đời này ông không cầu vãng sinh, đời sau lại có thể cầu vãng sinh chăng? Chẳng may, đời sau gặp chướng duyên khác không còn tu hành, như thế không chỉ chẳng thể vãng sinh mà cũng khó bảo đảm được không mất thân người. Cho nên, người xưa nói:

“Thân này chẳng chịu đời nay độ,
Lại đợi đời nào độ thân này”.

Người niệm Phật quyết phải lập chí vững chắc, xem hiện cư trú nơi Ta-bà như người khách ở tạm, lại phải xem mình là người nơi Tịnh độ, phẩm bậc cao siêu biết chừng nào! Như thế, tự nhiên miên mật tinh tấn đến lúc chứng quả mới thôi. Đây là một pháp rất thiết yếu của sự vãng sinh Tịnh độ.

Lược nói như thế về sáu trợ hạnh trên, nếu nói rộng ra thì có vạn hạnh, đều ở nơi tâm khiêm tốn mong cầu lợi ích của mọi người, thật sự gắng sức đảm đang. Phàm là những việc có trợ giúp cho Tịnh duyên đều siêng năng làm là được rồi!

Trích Khuyến Tu Tịnh độ Thiết Yếu
Cư sĩ Chân Ích Nguyện

12 Phúc đáp

 1. mjnh thanh

  Quý vị đồng tu cho tôi hỏi là tâm tôi niệm phật và niệm chú đại bi tâm vọng tưởng nhiều . Tôi phải làm sao để không còn vọng tưởng . Xin giúp đỡ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Min Thanh,

   Bạn cứ nhiếp tâm tiếp tục niệm Phật, đừng để ý tới những vọng niệm khởi lên làm gì. Đó là chuyện tất yêu mà ai cũng có và cũng phải trải qua, chỉ có nhiều hay ít mà thôi.

   Phương pháp nhiếp tâm: miệng niệm A Di Đà Phật – Tai chỉ nghe tiếng A Di Đà Phật – Tâm nhớ rõ 4 chữ A Di Đà Phật.
   Bạn tinh tấn thực hành theo cách này, chỉ 1-2 tuần sẽ có hiệu dụng.

   Chúc thường tinh tấn

   TN

 2. A DI ĐÀ PHẬT
  – quý đồng tu cho tôi hỏi, tôi niệm phật không theo thời khóa,chỉ niệm thầm trong tâm lúc quên lúc nhớ, lại không lễ lạy phật thường xuyên vì chưa có phòng thờ phật, tôi định thỉnh tượng phật a di đà để ở bàn làm
  việc để niệm phật không biết như vậy có được không.Xin quý đồng tu chỉ
  bảo, tôi xin cảm ơn.

  • Hữu Đại

   Chào Mai,
   Để tượng Phật trên bàn làm việc để thường xuyên nhớ Phật, niệm Phật là 1 việc rất tốt, bạn nên làm. Tu hành thì tu Tâm là điều quan trọng, niệm Phật nhiều thì vọng tưởng sẽ dẹp tan nhiều, đó là chánh hạnh, là sự thực hành quan trọng nhất, ngoài ra tất cả đều là hình tướng, đều là phương tiện. Mình biết sử dụng để tu hành, để trang nghiêm Tâm mình và vãng sanh Cực Lạc thì là đúng rồi. Kinh Kim Cang, Phật dạy “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến tướng phi tướng, tức kiến Như Lai” (Những gì có hình tướng đều là giả tạm, chỉ khi nào thấy tướng mà không chấp vào tướng, thì mới thấy được chánh pháp của Như Lai).
   Bạn chưa có thời khoá niệm Phật cũng không sao, quan trọng là thời gian bạn nhớ Phật, niệm Phật càng nhiều càng tốt trong lúc đi đứng nằm ngồi vì chủng tử Phật trong bạn nhiều sẽ giúp cho bạn mau dẹp tan phiền não, thanh tịnh thân khẩu ý, tâm Bồ đề kiên cố, chắc chắn vãng sanh phẩm vị cao.
   Chúc bạn tinh tấn.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Mai,
   Bạn muốn được thấy Phật, niệm Phật là rất tốt. Tuy nhiên để tượng Phật tại bàn làm việc có thể có một vài điểm không tốt. Ví dụ, vì là bàn làm việc, có thể có lúc bạn ngồi hoặc nói năng không được nghiêm trang, như vậy lần lần nếu không chú ý sẽ dễ sanh tâm khinh lờn. Nếu là bàn làm việc ở công ty, có thể sẽ có lúc những bạn đồng nghiệp khác đến hoặc ngồi lên bàn, hoặc ăn uống, hoặc cười giỡn,..như vậy là thiếu trang nghiêm, mà lỗi không phải ở nơi họ, mà chính là ở nơi mình đã thờ Phật không đúng. Cho nên bạn nên cân nhắc lại ý định này. Đối với những người tâm đã thuần, lúc nào cũng cung kính Phật thì không sao, nhưng đối với người Phật tử mới chập chững học Phật như chúng ta thì cần nên cẩn trọng.
   Bạn không có phòng thờ Phật cũng không sao, đừng để nó làm trở ngại việc bạn lạy Phật, niệm Phật. Hãy chọn một nơi sạch sẽ, trang nghiêm, khi đến thời khoá, bạn hãy mặc trang phục chỉnh tề, hướng về Tây, xem như đức A Di Đà trước mặt mà lễ lạy niệm Phật. Có Phật để thờ rất tốt, không có cũng không sao vì Phật vốn ngay ở trong tâm của bạn. Cho nên, bạn hãy lễ Phật càng nhiều càng tốt, không cần phải đợi đến lúc có bàn thờ. Mười phương chúng sanh động niệm gì chư Phật cũng đều biết rõ, nên bạn đừng lo là không có tượng Phật thì Phật không “chứng” nhé.
   Còn lúc ngoài thời khoá thì cứ theo lời bạn Hữu Đại đã khuyên nhé.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • phúcminh

   đi đứng nằm ngồi bạn đều niệm được
   nơi nào không sạch sẽ hay lúc thay áo nằm ngủ.. chỉ nên niệm thầm

 3. A DI ĐÀ PHẬT
  Cảm ơn đồng tu Hữu Đại giải thích rõ ràng (Những gì có hình tướng đều là giả tạm, chỉ khi nào thấy tướng mà không chấp vào tướng, thì mới thấy được chánh pháp của Như Lai).Không biết nói sao cho hết chỉ biết
  A DI ĐÀ PHẬT

 4. A DI ĐÀ PHẬT
  Cảm ơn Cư Sỹ Phước Huệ, hiện tôi đang phân vân khi đọc lời giải thích của Cư Sỹ.
  A DI ĐÀ PHẬT.

 5. Thu ba

  Xin cảm ơn cư sĩ Phước Huệ !
  Thu ba cũng nghĩ như cư sĩ vậy.

 6. HỮU ĐẠI

  Chào cư sĩ Phước Huệ,
  Bạn đã làm bạn Mai phân vân là chướng ngại cho 1 người niệm Phật rồi đó.
  Chúng ta là người tu Tịnh Độ nhưng hãy đọc thêm Kinh Kim Cang và Kinh Duy Ma Cật thì sẽ hiểu hơn về cách dụng Tâm tu hành (cách trụ tâm và hàng phục tâm).
  Ngoài ra Kinh Vô Lượng Thọ, Phật cũng dạy: (Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: “Kính Phật là điều đại thiện, niệm Phật quan trọng hơn, giúp cắt hết lưới nghi, dứt hết ái dục, lấp hết nguồn ác, đi khắp ba cõi không bị chướng ngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ”). Như vậy kính Phật là điều đại thiện nhưng niệm Phật quan trọng hơn. Mình nói theo Kinh nên hy vọng bạn Mai tin tưởng, cắt hết các nghi ngờ, dùng bất cứ phương tiện gì cũng được để thực hành niệm Phật 1 cách thường xuyên, Tâm không rời Phật, Phật không rời Tâm là hữu dụng nhất, chẳng cần bất cứ 1 pháp cao siêu hay hình tướng nào khác.
  Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy: người nào thọ trì (luôn luôn nhớ nghĩ, luôn luôn ứng dụng vào cuộc sống, kể cả việc học Phật) 4 câu kệ này thì công đức to lớn như thọ trì cả bộ Kinh Kim Cang.
  “Tất cả pháp hữu vi
  Như mộng huyễn, bào ảnh
  Như sương ban mai, như điện chớp
  Phải thường quán tưởng như thế”
  (trích Kinh Kim Cang)
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 7. A DI ĐÀ PHẬT
  Một lần nữa rất cảm ơn đạo hữu Hữu Đại rất nhiều.Chúc đạo hữu Hữu Đại và cư sỹ Phước Huệ niệm phật thành thục, thân tâm an lạc.
  A DI ĐÀ PHẬT

 8. tuongkent

  Nam mô A-Di-ĐÀ-PHẬT
  Nhân đây có đạo hữu chỉ dùm tuongkent cách trì chú vào tràng ,chuỗi hạt đeo tay với.xin chân thành cảm ơn
  Nam mô A-DI-ĐÀ-PHẬT

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *