Lớn Tiếng Niệm Phật Trong Nhà Tối Thì Tam Muội Dễ Thành

Lớn Tiếng Niệm Phật Trong Nhà Tối Thì Tam Muội Dễ Thành

Niệm Phật trong thất tối, tuy không có Thánh Giáo [làm căn cứ], nhưng người mới học nên dùng nhà tối để dứt tuyệt các sự thấy, nghe, tâm bỏ các duyên, chuyên nhất niệm Phật, dễ đắc tam muội. Như trong lúc đang ở trong thất niệm Phật mà có chút tia sáng chiếu vào thất tối ấy thì tâm liền duyên theo đó, tư duy ào ạt nổi lên. Nếu như dứt tuyệt ánh sáng đó sẽ nhất tâm bất loạn. Kẻ học phải biết điều này, chớ bỏ phí pháp ấy. Do vì hạng sơ học tâm rong ruổi ngũ dục, vin nắm sáu trần, nếu chẳng ép mình vào trong thất tối thì không cách nào thành tam muội nổi! Sau khi học thành tựu rồi thì tùy ý mà dùng, chẳng phân biệt là tối hay sáng, thường thấy được Phật, nào còn phải nhọc sức thực hành niệm Phật trong nhà tối.

Quán kinh dạy: “Kẻ đó bị khổ bức bách, chẳng rảnh rỗi để niệm Phật, thiện hữu dạy cho xưng niệm A Di Ðà Phật. Chí tâm như thế khiến cho tiếng niệm chẳng dứt”. Há chẳng phải là bị khổ não bức bách nên niệm tưởng khó thành ư? Còn “tiếng niệm chẳng dứt” thì cứ hễ chí tâm thì liền làm được. Nay học Niệm Phật Ðịnh, niệm ra tiếng thì cũng giống như thế: khiến cho tiếng niệm chẳng dứt sẽ đắc tam muội, thấy Phật và thánh chúng thường ở trước mặt. Vì thế, kinh Ðại Tập dạy: “Ðại niệm thấy đại Phật, tiểu niệm thấy tiểu Phật”. Ðại niệm là xưng Phật hiệu lớn tiếng. Tiểu niệm là niệm Phật hiệu nhỏ tiếng. Kẻ học ngày nay chỉ cần lớn tiếng niệm Phật thì tam muội dễ thành. Niệm Phật hiệu nhỏ tiếng thì hay tán loạn. Ðấy là điều kẻ học tự biết, người ngoài không hiểu được nổi!

 • Nhận định:

“Muốn biết đường dưới núi, hãy hỏi khách vãng lai”. Ðại Sư tinh tấn ba năm, chứng Niệm Phật tam muội. Chuyện lớn tiếng niệm Phật trong nhà tối thì tam muội dễ thành là kinh nghiệm sở đắc của ngài, thật đáng dẫn chứng, xin hãy làm thử xem!

Trích dẫn Thích Tịnh Ðộ Quần Nghi Luận của đại sư Hoài Cảm đời Ðường

9 Phúc đáp

 1. monykiet

  Tôi tụng chú đại bi vọng tưởng lấn tâm quá .tâm không chuyên nhất ,

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Khi tụng chú Đại bi mà trong tâm quá nhiều vọng tưởng thì rút ngắn chú Đại bi thành câu Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu vẫn còn nhiều vọng tưởng thì lại tiếp tục rút ngắn thành câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là chú ngắn nhất, cũng là bộ kinh ngắn nhất; vì chỉ có 4 chữ nên dễ hành trì, ít bị phân tâm.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • nhành vô ưu

   Vọng thì mặc Vọng,đừng để ý đến nó,đừng chạy theo nó.
   Biết nó là vọng,ko phải Chân,thì đừng tiếp tục nghĩ về nó nữa.Chúng tự sanh tự diệt thôi.

   Nhiều ng niệm chú Đại Bi cũng xuất hiện vọng,không chỉ mình bạn thôi đâu.Họ vẫn tiếp tục niệm chú,nên bạn đừng có lo.

   Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

 2. Mau Mau Niệm Phật

  Đồng tu chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, tâm thanh tịnh là quan trọng. Việc không liên quan gì với mình, biết nhiều để làm gì? Mọi người đều biết, có biết bao nhiêu người viết thư cho tôi, nhưng những thư đó tôi không xem. Tại sao vậy? Tôi không muốn biết nhiều chuyện như vậy. Viết thư cho tôi làm gì? Thật thà niệm Phật là tốt rồi. Tôi mỗi ngày giảng kinh đã là nhiều việc rồi, còn muốn làm những việc không liên quan này là quá đỗi sai lầm. Quen biết người càng ít càng tốt. Tôi cho các bạn xem, trên người tôi mang theo một sổ tay nhỏ ghi số điện thoại, chỉ có hai mươi mấy người. Tại sao tôi phải làm vậy? Có khi cần liên lạc, nếu không ghi chép lại thì không được, nên tôi mới ghi. Những số không cần thiết thì tôi không nhớ, ngay cả số điện thoại của học hội chúng ta, của Cư Sĩ Lâm, số fax trên lầu chúng ta, tôi đều không biết. Tên người, tôi cũng không thể nhớ được. Vậy thì tốt! Khi gặp mặt, thấy rất quen, chào hỏi qua, tôi không cần biết bạn họ gì, tên là gì, chẳng liên quan, nhớ những thứ này làm gì? Bạn một mình tự tại biết bao. Nếu như nói nhớ tên mấy người, tại sao không nhớ tên của Phật Bồ Tát? Làm bạn bè với Phật Bồ Tát, giao tiếp với Phật Bồ Tát thì tiền đồ của chúng ta mới có hy vọng.

  Cho nên bạn nhớ kỹ, lời giáo huấn của cổ nhân là vô cùng có đạo lý. “Biết ít chuyện thì phiền não ít”, việc không liên quan gì với mình thì không cần biết đến. Người không cần thiết quen biết thì bớt tiếp xúc, vì tiếp xúc không có lợi ích, thị phi nhiều. Vào thời xưa, người tu hành tại sao chọn ở chỗ núi sâu, nơi không có dấu chân người đến? Tâm họ thanh tịnh, dễ dàng thành tựu. Chúng ta hiện nay sống ở đô thị, đây là môi trường xấu nhất. Ở trong môi trường xấu nhất, bạn còn muốn đi hóng chuyện khắp nơi, đi soi mói khắp nơi, vậy làm sao được? Bạn không có hy vọng thành tựu rồi! Cho nên nếu chúng ta muốn thành tựu thì nhất định trước tiên phải biết làm sao bảo vệ mình.

  Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (tập 27)
  Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
  Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
  Thời gian: Năm 1999
  Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ

  • Táng tháng hết mình A Di Đà Phật
   Học nhiều thì khổ nhiều
   Cứ lão thật niệm Phật
   Là tốt lắm rồi A Di Đà Phật

 3. Hữu Nghĩa


  Luôn luôn niệm Phật phải chân thật
  Y theo lời Phật chớ hồ nghi
  Điều phục tâm viên, đừng phóng dật!

  Chỉ nhớ niệm Phật không việc khác
  Lắng tâm quyết định nguyện về Tây
  Lâm chung tự thấy Như Lai đến.

  Niệm Phật trước phải trừ tham ái
  Lâm chung tâm định thấy Di Đà
  Tợ trăng sáng tỏ, soi đầm biếc.

  Chớ để lãng quên tâm niệm Phật
  Lâm chung Cực Lạc sen báu rước
  Quán Âm Thế Chí đều lai nghinh.

  Chớ ngại niệm Phật nhiều khó khổ
  Tư duy muôn kiếp dòng sinh tử
  Lại hướng về ai cầu ra khỏi?

  Trong khi niệm Phật luôn tiếp nối
  Nếu như không niệm thuận tình phàm
  Bao giờ ra khỏi ngục sinh tử?

  Niệm Phật chớ để ba nghiệp lỗi
  Chuyên cần kính lễ nguyện Tây Phương
  Thấy Phật Di Đà vầng tuệ Nhật.

  Dạy tu niệm phật, pháp Mâu-ni
  Phải nên vâng theo Bổn sư chỉ
  Mạng chung vãng sinh cõi Di Đà.

  Niệm Phật chân thành là trước nhất
  Lâm chung Hoá Phật đến đón đưa
  Hoa sen bảy báu tùy nguyện nở.

  Niệm Phật thường phải tâm niệm gấp.
  Tư duy biển nghiệp khổ thâm sâu.
  Sinh tử rối ren, hối khó kịp !
  Ngũ ấm hư vọng, mộng huyễn thân
  Nhờ duyên bồi đắp đống bụi trần
  Tử thần chợt đến sao chống đỡ
  Gấp niệm Di Đà gắng chuyên cần !

  (Trích Niệm Phật Cảnh)

  Nam Mô A Di Đà Phật

 4. Phật Pháp Vô Biên

  Thưa quý thầy khi niệm Phật thì trong đầu con hiện ra 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật và con đọc trong tâm thì lúc đó con cũng niệm ra ngoài như thế có được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không ạ!Con xin cảm ơn.
  Nam mô A Di Đà Phật

  • thanhtam

   Tín, nguyện vững chắc, hạnh chuyên nhất sẽ được vãng sanh bạn nhé!
   Niệm thầm, niệm lớn, 6 chữ, 4 chữ đều như nhau.

 5. A DI ĐÀ PHẬT
  Hằng ngày thường niệm phật,nhớ phật vậy khi oan trái đến với mình tâm bất an ăn không ngon, ngủ không yên phải mất 3 ngày mới tạm ổn.nhận thấy mình tâm còn quá yếu.
  A DI ĐÀ PHẬT

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *