Khi Nào Thì Oán Thân Trái Chủ Mới Đến Đòi Nợ Bạn?Mỗi một người đều có rất nhiều oán thân trái chủ luôn âm thầm đi theo bên cạnh để chờ đợi đến ngày nào đó vận khí hết, thì chúng sẽ đến để mà đòi nợ.

Phàm là những người thường hay hành thiện tích đức, hoặc những người chân thật tu hành, thì lúc này vận của anh rất tốt, khí rất vượng, nên oán thân trái chủ chẳng dám sinh sự với anh. Chúng luôn âm thầm theo bên cạnh anh để chờ đợi, chờ đến ngày nào đó vận anh mất hết, suy đến mất cùng cực thì chúng đến gây rắc rối, hướng về anh để mà đòi nợ. Chúng dùng phương pháp gì để dụ hoặc anh? Chờ đến khi anh mạng chung, khí trong người anh suy đến cùng cực thì chúng biến thành người nhà quyến thuộc của anh đều là những người trước kia đã chết, đến để dẫn anh đi theo chúng. Nếu anh tin theo mà đi với chúng, thì chúng sẽ đưa anh đến 1 nơi thần không biết, quỷ không hay rồi xuống tay với anh, khiến cho anh mãi không thể siêu sinh.

Đặc biệt là người học Phật đến lúc lâm chung, oán thân trái chủ của anh biết anh trước đây học Phật, biết anh luôn ưa thích Phật, Bồ Tát. Cho nên chúng biết nếu chúng biến thành gia thân quyến thuộc đã mất của anh đến để đưa anh đi, thì anh nhất định sẽ phớt lờ chúng, sẽ chẳng để bị chúng gạt. Chúng liền biến ra chư Phật, Bồ Tát đến để dụ hoặc anh, những yêu ma quỷ quái này có năng lực, có thể biến đủ dạng thân. Vậy sao thần hộ pháp không cản chúng lại? Vì thần hộ pháp thấy được anh quá khứ đã thiếu nợ chúng, ngày nay chúng đến đòi mạng là phải nên, cho nên họ mở 1 mắt nhắm 1 mắt cho qua. Có cứu được anh hay không còn phải xem phước phần, duyên phần của chính anh thế nào đã.

Tuy nhiên, thần hộ pháp có 1 cách quản chế các loại yêu ma quỷ quái này rất nghiêm khắc. Đó là chúng có thể biến ra đủ dạng thân, nhưng chúng không được phép biến hiện ra bổn tôn. Nếu khi chúng biến ra bổn tôn thì thần hộ pháp liền đến can thiệp ngay, không cho chúng ở đó mà tác quái. Vậy cái gì là bổn tôn? Tôi cả 1 đời chỉ niệm A Di Đà Phật, đến lúc lâm chung chỉ trông chờ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn mà thôi, vậy thì A Di Đà Phật chính là bổn tôn. Do đó, chúng có thể biến ra Thích Ca Mâu Ni Phật, biến ra Dược Sư Phật, nhưng không được phép biến ra A Di Đà Phật.

Nếu chúng biến ra các vị Phật khác mà không phải A Di Đà Phật, anh lại đi theo chúng thì các vị thần hộ pháp không để ý tới, cũng không can thiệp. Vì sao? Vì chúng chẳng có giả mạo, chẳng có phạm pháp. Nếu chúng biến thành bổn tôn thì là phạm pháp. Chúng ta 1 đời niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thờ cúng Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng chẳng dám biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là phải coi lúc sanh tiền anh chổ tu đó là vị Phật, Bồ Tát nào làm chủ. Chữ “chủ” này tức là bổn tôn, đây thì yêu ma quỷ quái chẳng dám biến hiện.

Tất cả những việc này đều là thường thức, chúng ta cần phải nắm rõ. Nếu không thì giờ phút quan trọng lúc lâm chung rất dễ dẫn đến sai lầm, đây thì là quá đáng tiếc. Khi mắc phải sai lầm rồi thì chẳng biết đến đời kiếp nào mới có lại được thân người, mới gặp lại được Phật pháp.

Lão pháp sư Tịnh Không