Thầy Thuốc Khuyên Người Bệnh Niệm Phật Ắt Vãng Sanh Thượng Phẩm

Thầy Thuốc Khuyên Người Bệnh Niệm Phật Ắt Vãng Sanh Thượng Phẩm

Cư sĩ Trầm Khải Bạch tự Trung Húc đời Thanh, người Ngô Huyện thuở nhỏ tánh hào đãng, thích giúp đỡ người hoạn nạn. Sau ông nổi danh về tài làm thuốc, càng ưa bố thí. Ðối với người nghèo, ông chẳng lấy tiền khám bịnh, hoặc còn cho thêm tiền. Năm hai mươi lăm tuổi, vợ mất, ông không tái giá, dốc lòng tu Tịnh nghiệp. Trên những tăng phường, đầu đường, thành cầu đi qua, ông đều đề danh hiệu Tây Phương Phật và những lời cảnh sách khuyên người niệm Phật. Gặp phải người bịnh nguy ngập, ông đều nghiêm nghị bảo:

– Tội nghiệt sâu nặng, sức tôi chẳng cứu nổi biết làm sao đây!

Người bịnh khóc lóc cố van nài, ông liền bảo:

– Chỉ có đức A Di Ðà Phật ở thế giới Cực Lạc nơi phương Tây, nếu ông có thể chí tâm xưng niệm một tiếng thì diệt được tội trong tám mươi kiếp sanh tử. Ông có tin nổi, niệm nổi hay không?

Kẻ ấy vâng vâng, dạ dạ. Ông bảo:

– Nếu đúng là như vậy thì bịnh có thể trị được!

Liền cắt thuốc, lần nào cũng hiệu nghiệm lạ kỳ nên từ đó, những người quy hướng Phật rất nhiều. Lúc hơn bảy mươi tuổi, ông niệm Phật rồi tịch.

(Theo sách Nhị Lâm Cư, tập cuối)

Nhận định:

Bố Thí là độ đầu trong Lục Ðộ. Ông Vương Long Thư nói: “Kẻ làm thầy thuốc nên thường tự nghĩ: Thân người bịnh khổ nào khác thân ta. Chớ nề quý, tiện, nghèo, giàu, chuyên tâm cứu người để kết nhân duyên, để tích phước cho mình. Trong chốn u minh sẽ tự được thánh hiền gia hộ. Nếu luôn giữ được tấm lòng như vậy, hồi hướng Tịnh Ðộ ắt sẽ sanh trong Thượng Phẩm.

Nếu nhân lúc người khác bị bịnh khổ mà mình khuyên dạy họ Tịnh Ðộ thì họ dễ sanh tín tâm. Lại khiến cho họ phát đại nguyện: sẽ lưu truyền rộng rãi chuyện của họ để bù chuộc túc nghiệp, cầu mong được lành bệnh thì ắt sẽ được thỏa nguyện. Nếu như tuổi thọ đã hết thì cũng nhờ vào nguyện lực ấy chóng sanh về Tịnh Ðộ.

Thường giáo hóa người khác như vậy thì chẳng những chỉ sau khi xả thân được sanh trong Thượng Phẩm mà ngay trong hiện đời cũng được hưởng phước báo vô tận vậy!”

Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính sưu tập
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ

4 Phúc đáp

 1. Thanh Phong

  VẠN PHÁP DUY THỨC
  (video dùng khoa học để chứng minh “tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức” rất hay)

  • Hữu Đại

   “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”, chúng ta phải nhận thấy 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) đều là không thật, nên qua hết các khổ nạn. Chúng ta “nhìn thấy” vạn vật qua 5 giác quan (ngũ căn) rồi Thọ lãnh chúng, rồi biến thành Thức (ý thức, tri thức) của Ta. Cho nên, Thức của ta và của người khác không giống nhau qua quá trình huân tập từ việc học hành và kinh nghiệm khác nhau. Nên 1 sự việc không nên tranh cãi đúng-sai, phải-trái vì có sự phân biệt của Thức.”…nãi chí vô ý thức giới…”, cho đến ý thức cũng là không thật, vậy tri thức thế gian của ta cũng là không thật, là mê lầm không phải giác ngộ. Chúng ta phải làm cho Tâm thanh tịnh, trở về tự tánh, không còn ảnh hưởng bởi ngũ uẩn, thì đó mới là trí huệ bát nhã, trí huệ chân thật, thấy được thật tướng của vạn pháp. Khi chúng ta Thọ thì có Lạc Thọ (vui sướng) và Khổ Thọ (đau buồn, bất hạnh)sẽ bị lục trần cuốn theo làm cho tâm bị mê hoặc. Chúng ta đã biết 5 uẩn đều không thì vui sướng cũng không dính mắc vì dục vọng dễ tăng, đau buồn cũng không dính mắc vì sân hận, bi quan dễ tăng. Chúng ta gặp thuận cảnh, hay nghịch cảnh đều không vui cũng không buồn (Xả Thọ hay Vô ký thọ), chúng ta sẽ có sự an lạc từ trong nội tâm, đó là cái chúng ta kiếm tìm. Cái vui sướng từ tâm an lạc không giống như cái vui sướng của thế gian, vì nó không có được- mất, những người nhiếp tâm vào câu niệm Phật và với tâm rỗng rang sẽ hiểu được cảm giác này.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 2. Diệu Phương

  A DI ĐÀ PHẬT. Các liên hữu cho mình hỏi vợ chồng mình ở nhà trọ chật hẹp. chồng mình thì không tin Phật pháp nên vẫn tham dâm. Vậy thì có được mở máy tụng kinh giảng pháp trong phòng không ạ?

  • Tâm Từ

   Chị hãy chọn một nơi nào đó ở nhà trọ mà chị nghĩ trang nghiêm nhất, sau đó hãy mua 1 chiếc tủ loại nhỏ có cửa đóng/mở để thờ Phật. Khi nào tụng niệm chị hãy mở tủ ra, khi xong khóa thì đóng lại không sao cả. A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *