Oan Hồn Đàn Bò Quyết Theo Đòi Mạng Kiếp TrướcVì mãi đắm chìm trong biển khổ luân hồi sanh tử và chấp mê, không biết giác ngộ, chúng sanh đã sát hại, ăn nuốt lẫn nhau, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cứ thế mà xoay vần oan oan tương báo không bao giờ dứt hết đời này sang đời khác.

Làm sao để chấm dứt oan oan tương báo? Đó chính là: “Lấy ân trả oán thì oán sẽ tiêu mòn, lấy oán trả oán thì oán thêm chất chồng”. Như lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú:

Hận thù diệt hận thù
Đời này không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là định luật thiên thu

Làm sao để thoát khỏi luân hồi sanh tử? Đó chính là nương nhờ vào Pháp Môn Niệm Phật của Tịnh Độ Tông, cũng tức là Con Đường Tắt Một Đời Thoát Ly Sanh Tử.

Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, đều sẽ thành Phật, như chúng ta đã biết loài heo được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc qua bộ phim Nghịch Duyên nhờ chị Liên Hương hộ niệm trong giờ phút lâm chung thì ở bộ phim Giải Oan, loài bò dù đã chết lâu rồi, thần thức còn tràn đầy oán hận, ấy thế mà sau khi đã biết giác ngộ, xả bỏ oán cừu, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương và cuối cùng tất cả đều đã về Tây Phương Cực Lạc.