Bạn Có Muốn Biết Kiếp Trước Mình Đã Gieo Nhân Gì KhôngThuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.

Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn…nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không?. Thật ra, nhân qủa không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chính Giác đều không ngoài nhân qủa. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển kinh nầỵ

Vì kinh Nhân Qủa nói tóm tắt không mấy trang nên bút giả lại phụ thêm một ít câu chuyện tạm gọi là “Nhân Qủa Luân Hồi Tạp Lục”.

Về việc luân hồi nhân qủa ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mác đi. Vì thế, bút giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thật hành thông thường, là như thế.

Kinh Hoa Nghêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma qủy, đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật đà mà tỉnh ngộ.

Thích Thiền Tâm

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này làm quan do nhân gì?    Nhân: Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này hưởng phước bởi nhân xưa    Nhân: Đai vàng, áo tía cầu nơi Phật

Kinh Nhân Quả

Dùng vàng trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình    Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân

Kinh Nhân Quả

Quả: Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

Kinh Nhân Quả

Quả: Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?       Nhân: Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

Kinh Nhân Quả

Quả: Có ăn, có mặc do nhân gì?       Nhân: Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

Kinh Nhân Quả

Quả: Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?       Nhân: Kiếp trước một nửa không xả thí.

Kinh Nhân Quả

Quả: Lầu cao nhà lớn do nhân gì?       Nhân: Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

Kinh Nhân Quả

Quả: Phước lộc đầy đủ do nhân gì?       Nhân: Xưa lập chùa am cất nhà mát.

Kinh Nhân Quả

Quả: Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?       Nhân: Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Thông minh trí tuệ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Người thấy vui mừng do nhân gì?       Nhân: Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

Kinh Nhân Quả

Quả: Chồng vợ bền lâu do nhân gì?       Nhân: Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Cha mẹ song toàn do nhân gì?       Nhân: Đời trước kính trọng người cô độc.

Kinh Nhân Quả

Quả: Không cha mất mẹ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

Kinh Nhân Quả

Quả: Con cháu đông nhiều do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước in kinh Phật, khuyên dạy người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Nuôi con không được do nhân gì?       Nhân: Xưa sanh con gái dìm cho chết.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này không con do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này sống lâu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này mạng yểu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này không vợ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này ở góa do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

Kinh Nhân Quả

Quả: Làm thân tôi đòi do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay sáng mắt do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay câm điếc do nhân gì?       Nhân: Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay lưng gù do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Tay bị cong quẹo do nhân gì?       Nhân: Đời trước đều là người tạo nghiệp.

Kinh Nhân Quả

Quả: Chân bị co rút do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước ngăn người đánh cướp người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Làm thân trâu ngựa do nhân gì?       Nhân: Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đọa làm heo chó do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này nhiều bệnh do nhân gì?       Nhân: Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này không bệnh do nhân gì?       Nhân: Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

Kinh Nhân Quả

Quả: Hằng bị lao tù do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay chết đói do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột.

Kinh Nhân Quả

Quả: Bị thuốc độc chết do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước giăng lưới giết hại cá.

Kinh Nhân Quả

Quả: Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?       Nhân: Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này lùn bé do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước xem Kinh để dưới đất.

Kinh Nhân Quả

Quả: Nay thường thổ huyết do nhân gì?       Nhân: Xưa ăn thịt rồi đi tụng Kinh.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay ngu điếc do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước tụng Kinh chẳng lắng nghe.

Kinh Nhân Quả

Quả: Ghẻ lác phong điên do nhân gì?       Nhân: Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Thân có mùi hôi do nhân gì?       Nhân: Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này chết treo do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

Kinh Nhân Quả

Quả: Quan, quả, cô độc do nhân gì?       Nhân: Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?       Nhân: Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

Kinh Nhân Quả

Quả: Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Muôn việc mình làm lại mình chịu       Quả:Thọ khổ địa ngục oán trách ai?

Kinh Nhân Quả

Nhân: Kẻ nào đề xướng Kinh Nhân Quả       Quả: Đời sau người thấy sinh cung kính.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Người nào ấn tống Kinh Nhân Quả       Quả: Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Sẽ tin bố thí với trì trai       Quả: Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn       Quả: Nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Ai mà mang đội Kinh Nhân Quả       Quả: Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Đừng nói nhân quả người không thấy       Quả: Xa trả con cháu, gần trả mình.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu người giảng nói Kinh Nhân Quả       Quả: Đời đời kiếp kiếp được thông minh.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Đừng bảo làm quan là chuyện dễ       Quả: Không tu, phước đến từ đâu.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu ai hủy báng Kinh Nhân Quả       Quả: Kiếp sau đọa lạc mất thân người.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Kẻ nào biên chép Kinh Nhân Quả       Quả: Truyền đời tu học đạo nhà hưng.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Kẻ nào thọ trì Kinh Nhân Quả       Quả: Chư Phật Bồ Tát đều chứng minh.

Kinh Nhân Quả

Nhân quả ba đời nói không hết       Thiên Long chẳng bỏ ý người lành.

Kinh Nhân Quả

Nhân-Quả: Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả       Nhân-Quả: Đời nay tu nhân tích đức để về sau.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu như nhân quả không cảm ứng       Quả: Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?

Kinh Nhân Quả

Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ       Phật nói lời Phật chớ khinh chê.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Người nào tin sâu Kinh Nhân Quả       Quả: Đồng sanh Tây Phương Cõi Cực Lạc.

Download Kinh Nhân Quả Ba Đời