Hoa Sen Ở Tây Phương Cực Lạc Do Đâu Mà CóHoa sen sanh ra trong ao báu không chỉ để làm đẹp mà nó còn chứa nhiều đạo lý khác nữa. Do chúng sanh trong mười phương thế giới niệm Phật nên có hoa sen trong ao. Lúc ban đầu phát tâm niệm Phật, nếu niệm được liên tục thì hoa sen theo đó mà sanh ra. Ở trên quả đất này có một người niệm Phật thì trong ao báu nơi cõi Cực Lạc liền sanh ra một đóa sen, có mười người niệm Phật thì sanh ra mười đóa sen, trăm ngàn vạn muôn người niệm PHật thì sanh ra trăm ngàn vạn muôn đóa sen. Nếu như càng niệm càng thành tâm thì đóa sen của người đó mỗi ngày một rạng rỡ, tươi tốt hơn. Đến khi người này lâm chung thì đức Phật A Di Đà cùng với bồ tát Quán Thế Âm, bồ tát Đại Thế Chí và các vị đại bồ tát sẽ đến tiếp dẫn người niệm Phật này sanh nơi đóa sen của người đó. Người niệm Phật ấy sẽ được tiếp dẫn bằng đài vàng hoặc đài bạc. Đến Tây Phương Cực Lạc rồi, người niệm Phật sẽ từ hoa sen mà sanh ra. Khi sanh ra thì đồng với những người đã sanh trước nơi đây, không giống người ở thế giới của chúng ta từ từ lớn lên. Nếu người niệm Phật lúc mới phát tâm rất siêng năng thành khẩn, tha thiết, chân thật, về sau từ từ lười nhác thì đóa sen cũng lần lần khô héo lu mờ. Nếu tâm người niệm Phật hoàn toàn lui sụt thì đóa sen cũng sẽ tiêu diệt không còn.

Có người hỏi tôi rằng:

– Thế nào là đài vàng, đài bạc?

Tôi trả lời họ rằng:

– Chính là tòa ngồi dưới tượng của chư Phật, bồ tát trong chùa. Nếu người có công phu niệm Phật sâu dày thì sẽ cảm được đài vàng, còn công phu niệm Phật cạn mỏng thì sẽ cảm được đài bạc. Ở đây không có gì khác biệt lớn.

Đồng thời, người ở thế giới Cực Lạc quanh năm không có đau bệnh, thọ mạng của họ không tính là dài ngắn. Người ở thế giới của chúng ta đều từ nơi cha mẹ sanh ra nên có bệnh đau và vì thế sẽ chết. Người ở Cực Lạc đều từ hoa sen hóa sanh, không như người ở thế giới này có thân là từ cha mẹ sanh, tự nhiên có sự khác nhau xa.

Trích: Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam
Tác giả: Hoàng Hàm Chi
Dịch giả: Thích Hoằng Tri