Người Chăn Bò Vãng SanhThêm một câu chuyện vãng sanh khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh kể tại chùa Đức Hòa, Bình Dương. Qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy pháp môn niệm Phật rất dễ tu và dễ thành tựu. Không luận hành giả là bậc cao tăng ngộ đạo hay là kẻ nghèo hèn hạ tiện, một câu Phật hiệu khi thành tâm niệm lên sẽ có một sức mạnh vô song đưa người phàm phu vượt siêu tam giới để dự lên hàng thánh, chứng quả vô sanh nhẫn và lần lần tiến tu lên quả vị Phật. Đây là một pháp môn viên đốn một đời thành tựu, là con đường tu tắt trong những con đường tắt. Xin quý vị hãy phát lòng tin và hành trì trọn đời, kết quả sẽ không phụ lòng mong đợi.