Cả Đời Không Biết Phật Pháp Cuối Đời Gặp Thiện Tri Thức Khai Thị Được Vãng SanhMột Phật tử tại Hoa Kỳ suốt đời lo tạo dựng sự nghiệp cho gia đình và con cái, đến cuối đời lâm bệnh nặng may nhờ phước lành nhiều đời còn sót lại nên gặp được vị thiện trí thức khai thị cho pháp môn Niệm Phật để vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nghe xong Phật tử này liền tin nhận và nghe theo, thực hành tinh tấn nên thành tựu quả vãng sanh.

Sư cô thích nữ Như Lan