Cá Sống Lại Nhờ Công Đức Niệm PhậtChú cá tưởng chừng như đã sắp chết nhưng nhờ duyên lành tiền kiếp, chú đã gặp được ban hộ niệm (BHN) Hoa Sen Đà Nẵng và được BHN trợ duyên niệm Phật cho chú được vãng sanh. Kết quả thật bất khả tư nghì: nhờ Phật lực gia hộ chú cá bỗng dưng vùng dậy và bơi đi trong tiếng niệm Phật reo mừng của tất cả anh chị em trong BHN.

Mười Công đức niệm Phật

Trong Kinh nói:   Người nào chí tâm  niệm Phật, được 10 món công đức lợi ích như sau:

  1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
  2. Thường được 25 vị Đại Bồ-Tát như Đức Quán-Thế-Âm thủ hộ.
  3. Ngày đêm thường được chư Thiên cùng đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
  4.  Tất cả dạ-xoa, ác quỷ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
  5. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
  6. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.
  7.  Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
  8.  Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
  9.  Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
  10.  Khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây-Phương Tam-Thánh  tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng !

Trong Kinh lại có nói: Chí tâm niệm 1 câu A-Di-Đà, tiêu diệt được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp (Quán Kinh).

Chí tâm niệm 1 câu A-Di-Đà, ánh sáng phát ra xung quanh mình 40 dặm, các loài ác ma đều sợ hãi xa lánh.

Có sách nói:

Niệm Phật 1 câu, phước tăng vô lượng
Lễ Phật 1 lễ, tội diệt hà sa.

Xin hãy thường niệm: A Di Đà Phật