Chín Phẩm Sen Vàng Trong Pháp Môn Niệm Phật1. Thượng Phẩm Thượng Sanh:

Nếu ai nguyện sanh về Cực Lạc và phát 3 loại tâm thì chắc chắn được vãng sanh. (Ba loại tâm: Chí thành, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm.) Ngoài ra, còn có 3 loại chúng sinh sau đây cũng được vãng sanh: a) Có lòng thương không giết hại chúng sinh, đầy đủ giới hạnh. b) Đọc tụng Kinh Đại Thừa. c) Tu lục niệm (niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí và Thiên), đem công đức ấy hồi hướng và phát nguyện sanh về Cực Lạc. Đầy đủ công đức như vậy, từ 1 tới 7 ngày sẽ được vãng sanh. Khi đã về Cực Lạc, đức A Di Đà, chư Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, Tỷ Khưu, Thanh Văn, chư Thiên, Cung điện 7 báu, Đức Quán Thế Âm bưng đài Kim Cang cùng với Đức Thế Chí đến trước hành giả.

Đức Di Đà phóng hào quang chiếu trên thân hành giả, Chư Bồ Tát cầm tay nghênh đón. Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí v.v… ca ngợi, khuyến tấn hành giả. Hành giả hết sức vui mừng và thấy mình ngồi đài Kim Cương đi sau Đức Phật, trong chốc lát đã về tới Cực Lạc.

Đã Sanh về Cực Lạc, thấy sắc thân đức Phật và chư Bồ Tát đầy đủ tướng hảo. Rừng báu quang minh, diễn thuyết diệu Pháp. Nghe xong, liền ngộ Vô Sanh Pháp Nhẫn. Chỉ trong giây lát, phụng sự khắp 10 phương Phật và tuần tự được chư Phật thọ Ký. Sau đó, trở về Cực Lạc và chứng được trăm ngàn đà la ni môn.

 

 

2. Thượng Phẩm Trung Sanh:

Không cần đọc tụng hết Kinh Đại Thừa mà chỉ cần hiểu đúng nghĩa lý, đối với đệ nhất nghĩa lòng không kinh hãi dao động, tin sâu nhân quả, không chê đại thừa, đem công đức nầy hồi hướng và nguyện cầu được sanh về Cực Lạc.

Hành giả nào tu như thế thì khi sắp chết sẽ có Đức Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng và quyến thuộc vây quanh, bưng đài màu vàng tím đến trước hành giả, khen rằng: “Pháp tử! Ngươi tu đại thừa hạnh, hiểu đệ nhất nghĩa, vì vậy chúng tôi đến rước ngươi.” Bấy giờ có hàng ngàn hóa Phật đồng thời cầm tay hành giả. Hành giả thấy mình ngồi trên Tử Kim đài, chấp tay, ngợi ca chư Phật, trong một niệm liền sanh về hồ thất bảo của Cực Lạc. Tử Kim đài như đóa hoa báu lớn, qua một đêm thì nở ra.

Thân Hành giả màu vàng tía, dưới chân cũng có hoa sen 7 báu. Phật và Bồ Tát đều phóng hào quang chiếu thân hành giả. Mắt hành giả liền mở sáng, nhờ vào túc tập nên nghe tất cả các loại tiếng đều là thậm thâm đệ nhất nghĩa đế. Bấy giờ hành giả bước xuống đài, chấp tay, lạy Phật, tán thán Đức Thế Tôn. Trải qua 7 ngày, mới chứng Vô Thượng Giác; lúc đó hành giả có thể đi khắp 10 phương, phụng sự chư Phật. Rồi ở nơi đạo tràng của chư Phật đó tu tập các loại tam muội. Trải qua một tiểu kiếp, chứng Vô Sanh Nhẫn, và được thọ Ký.

3. Thượng Phẩm Hạ Sanh:

Là những hành giả tin sâu nhân quả, tôn trọng Đại Thừa, phát tâm Bồ Đề, rồi đem các công đức ấy hồi hướng cho vấn đề cầu về Cực Lạc. Khi sắp mất, hành giả được đức Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng chư vị Bồ Tát cầm Kim Liên Hoa, và có 500 vị hóa Phật đến đón. Năm trăm hóa Phật đồng thời bắt tay và khen rằng: “Pháp tử! Nay ngươi thanh tịnh, phát tâm vô thượng nên chúng ta đến đón ngươi.” Lúc hành giả nghe như vậy thì liền thấy mình được ngồi trên đài Kim Liên hoa. Ngồi xong thì hoa kia khép lại, theo sau đức Phật và được vãng sanh về thất-bảo-trì. Qua một ngày một đêm hoa sen mới nở, trong vòng 7 ngày mới được thấy Phật. Tuy thấy thân Phật song đối với các tướng hảo của Phật không rõ ràng, phải đợi tới sau 21 ngày mới rõ. Bấy giờ nghe các loại âm thanh đều diễn diệu pháp. Du lịch 10 phương để cúng dường chư Phật và nghe chư Phật nói vi diệu pháp. Trải qua 3 Tiểu Kiếp được Bách Pháp Minh Môn vào hàng sơ địa (Quán Thứ 14)

4. Trung Phẩm Thượng Sanh:

Là những người thọ trì 5 giới, bát quan trai giới, không phạm tội ngũ nghịch, và không làm ác, đem tất cả thiện nghiệp ấy hồi hướng và phát nguyện cầu Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ. Những người nầy khi sắp mất, đức A Di Đà, các Tỷ Khưu và quyến thuộc vây quanh, phóng ánh sáng màu vàng, đến chỗ người ấy, diễn thuyết đạo lý KHỔ, KHÔNG, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ ngợi khen công đức xuất gia, xa lìa các khổ não.

Người ấy hết sức mừng vui, tự thấy thân mình ngồi đài liên hoa, quì và chấp tay lạy đức Di Đà. Trong lúc chưa ngẩng đầu lên đã được sanh về Cực Lạc và hoa sen cũng theo đó từ từ mở ra. Trong khi hoa nở hành giả nghe tiếng ca ngợi Tứ Diệu Đế và lập tức chứng A La Hán, đầy đủ Tam Minh, Lục Thông và Bát Giải Thoát (qua được tứ thiền ở Sắc giới và tứ định ở Vô Sắc giới gọi chung là 8 cõi thiền định hay gọi là Bát Giải Thoát.)

5. Trung Phẩm Trung Sanh:

Nếu có ai một ngày đêm trì bát quan trai giới, trì 10 giới của Sa Di, trì Cụ túc giới một cách hoàn toàn. Rồi dùng công đức ấy hồi hướng và Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc. Hành giả loại nầy, khi sắp mất, thấy đức Di Đà và quyến thuộc, phóng hào quang màu vàng, cầm hoa sen bảy báu đến trước hành giả, hành giả nghe giữa không trung có tiếng khen rằng: “Thiện nam tử, người hiền thiện như ngươi, nghe theo lời chỉ giáo của 3 đời chư Phật, nên ta đến rước ngươi.”

Bấy giờ hành giả thấy mình ngồi trên hoa sen, hoa liền khép lại và được sanh về thế giới Cực Lạc. Ở trong bảo trì, qua 7 ngày, hoa sen mới nở. Hoa nở, hành giả mở mắt chấp tay, xưng tán đức Thế Tôn. Nghe Pháp, vui mừng, chứng quả Tu Đà Hoàn, trải qua nửa tiểu kiếp thành A La Hán, đó là Trung Phẩm Trung Sanh.

6. Trung Phẩm Hạ Sanh:

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn nào hiếu dưỡng với cha mẹ, có lòng nhân từ với mọi người, người ấy lúc sắp mất, gặp thiện tri thức, vì họ nói về những nỗi sung sướng, hạnh phúc ở cõi Cực Lạc, và nói 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khưu; nghe xong liền mất. Mất xong, trong khoảnh khắc (như người tráng sĩ co duỗi cánh tay) sẽ được về nước Cực Lạc. Về đó, trải qua 7 ngày, gặp 2 vị Bồ Tát: Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, vui mừng nghe pháp, chứng Tu Đà Hoàn. Qua một tiểu kiếp, thành A La Hán. (Quán Thứ 15)

7. Hạ Phẩm Thượng Sanh:

Có những người tuy không phỉ báng đại thừa, nhưng tạo nhiều nghiệp ác, không biết hổ thẹn, lúc sắp mất, gặp thiện tri thức, vì họ nói tên 12 bộ Kinh Đại Thừa, nhờ nghe tên Kinh, nên trọng tội trong ngàn kiếp đều diệt sạch. Người trí lại dạy chấp tay xưng niệm danh hiệu đức A Di Đà. Do xưng Phật danh nên trừ được tội đọa lạc trong vòng sanh tử 50 ức kiếp.

Bấy giờ đức A Di Đà liền sai hóa Phật và 2 vị hóa Bồ Tát: Quán Thế Âm, Thế Chí đến trước hành giả, khen rằng:

“Thiện nam tử! Nhờ ngươi xưng niệm Phật danh, tội nghiệp tiêu diệt, nên chúng ta đến đón tiếp ngươi.”

Vừa nghe nói thế, hành giả liền thấy hào quang của hóa Phật, tràn ngập trong nhà, hành giả vui mừng và lìa đời. Thế rồi, người ấy ngồi hoa sen báu, đi sau hóa Phật, sanh vào bảo trì, trải qua 49 ngày, liên hoa nở, trong lúc hoa nở, đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí phóng hào quang, đứng trước hành giả, vì người đó nói 12 bộ Kinh. Nghe xong Tín Giải, phát tâm vô thượng. Trải qua 10 tiểu kiếp, đầy đủ Bách pháp minh môn, được vào sơ địa.

8. Hạ Phẩm Trung Sanh:

Nếu ai hủy phạm ngũ giới, bát giới, cụ túc giới, ăn trộm vật dụng của chúng tăng, của chùa, thuyết pháp vì lợi danh, không biết xấu hổ; những người như thế, đáng lẽ phải đọa địa ngục, trong lúc sắp chết, lửa địa ngục tràn đến, nhưng nhờ gặp thiện tri thức đem tâm từ bi vì người ấy tán thuyết thập lực uy đức của Phật A Di Đà và ca ngợi Giới, Định, Huệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến, nghe xong, vị đó trừ được 80 ức kiếp tội của sanh tử.

Vì thế, mãnh hỏa của địa ngục hóa thành gió mát và thiên hoa. Trên hoa có hóa Phật và Bồ Tát, đón rước hành giả. Chỉ trong nháy mắt người đó liền được sanh về trong hoa sen ao thất bảo, phải trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở. Trong thời gian nầy (6 kiếp) các bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng phạm âm an ủi và nói Kinh Đại Thừa cho vị nầy, nhờ vậy nên hành giả phát tâm vô thượng.

9. Hạ Phẩm Hạ Sanh:

Nếu ai đã tạo ác nghiệp, tội ngũ nghịch, thập ác… Người như thế đáng lẽ phải đọa ác đạo, chịu nhiều khổ đau trong nhiều năm tháng. May thay, lúc sắp mất, người ấy gặp được thiện tri thức vừa an ủi vừa nói diệu pháp cho họ nghe và chỉ giáo họ niệm Phật. Nhờ chí tâm niệm được 10 niệm A Di Đà Phật nên trừ được trọng tội của 80 ức kiếp, thế rồi lúc sắp mất thấy hoa sen vàng như mặt trời ở trước mặt, và trong chốc lát liền được sanh về Thế Giới Cực Lạc. Tuy được về Cực Lạc, ở trong hoa sen, nhưng phải đợi 12 đại kiếp hoa mới nở.

Khi hoa nở, chư Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì người ấy nói thật tướng của các pháp, phương pháp diệt tội. Nghe xong, vui mừng và phát tâm bồ đề. (Quán Thứ 16)

Bấy giờ, Bà Vi Đề Hy và 500 thị nữ, nghe đức Phật nói Kinh nầy xong, lập tức thấy được tướng rộng dài của Thế Giới Cực Lạc, đức A Di Đà và nhị vị đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô cùng vui mừng, kinh ngạc, bỗng đại ngộ và được Vô Sanh Nhẫn. 500 thị nữ phát vô thượng tâm, nguyện Sanh Cực Lạc. Đức Thế Tôn đều thọ Ký cho họ. Đồng thời vô lượng chư thiên cũng phát tâm bồ đề.

Kinh nầy tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ, Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Cũng gọi: Tịnh Trừ Nghiệp Chướng, Sanh Chư Phật Tiền.

Trích Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Thích Chánh Lạc