Vì Sao Có Người Bị Ung Thư Niệm Phật Liền Hết Bệnh?Chúng ta hôm nay cái thân thể này hiện nay tại sao nhiều bệnh vậy? Tại sao khổ như vậy? Cái khổ nạn và bệnh tật từ đâu mà ra vậy? Từ tham sân si mà ra. Phật nói tham sân si là tam độc phiền não. Thế gian cái gì độc nhất? Thuốc độc cỡ nào cũng không độc bằng tham sân si.Gặp phải tham sân si những thuốc độc đó đều không độc bằng, đều không có tác dụng, tham sân si độc nhất gọi là tam độc phiền não. Buông xả, tham sân si không còn nữa, thân thể của bạn đương nhiên khỏe mạnh. Tại sao vậy? Ở trong thân thể không có độc tố. Cho nên gần đây chúng ta có nghe nói người bị ung thư, niệm Phật, niệm được 3 tháng, niệm được nửa năm, bệnh biến mất, đi kiểm tra lại thật sự không còn, kỳ diệu. Không gì là kỳ diệu,việc này một chút cũng không hiếm lạ.

Họ niệm đến tâm thanh tịnh, họ không còn tham sân si, ở trong họ độc không còn nữa, chuyển hóa hết rồi. Người thế gian không biết cái đạo lý này, cho rằng đây là kỳ diệu. Người học Phật chúng ta điểm này không hiếm lạ, là hiện tượng bình thường, đương nhiên là kết quả như vậy. Bởi vì cái tế bào ung thư đó từ đâu mà ra? Từ tham sân si mà ra. Chỉ có người học Phật, họ tin.Thầy thuốc vừa nói, anh đã bị ung thư thời kỳ 3 rồi, tuổi thọ của anh chỉ còn 3 tháng. Họ liền nghĩ, ta cũng chẳng có gì đáng bận tâm, thôi thì buông xả nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Niệm được 3 tháng, thì liền khỏi, hết bệnh rồi. Đạo lý là ở chỗ này.

Cho nên bạn thật sự niệm Phật, thành tích niệm Phật của bạn không cần nói với người khác, công phu thành tựu của bạn không cần nói với người khác, người khác vừa nhìn thấy bạn liền biết ngay.Tại sao vậy? Tướng mạo thay đổi rồi. Đoan chánh trang nghiêm, tướng mạo biến ra đẹp, thân thể khỏe rồi, vậy là những bệnh tật lớn nhỏ cũng không cần thầy thuốc khám, cũng không cần uống thuốc, tự nhiên đều khỏi, đây chính là công phu tu hành của bạn biểu hiện ra.

Người học Phật, ngay cả chút thành tích này cũng không thể có được, thì học Phật cái gì chứ? Cho nên điểm rõ rệt nhất của họ chính là cái mà người thế gian cầu, là khỏe mạnh an lạc. Lạc chính là chúng tôi thường nói pháp hỷ sung mãn. Bạn thấy họ tinh thần rất vui vẻ, tâm địa thanh tịnh.

Hòa Thượng Tịnh Không