Niệm Phật Tu Thiện Nhưng Chết Thảm

Niệm Phật Tu Thiện Nhưng Chết Thảm

Ông Ngô Mao đời Thanh là đầy tớ nhà họ Ngô ở Thanh Dương. Trì trai niệm Phật, kiêm tu các điều lành.

Lúc quân Thanh vượt sông, cả nhà họ Ngô chạy trốn hết, mình ông Mao ở lại giữ nhà, bị quân Thanh đâm bảy nhát thương chết đi. Lúc đã yên, chủ trở về, ông Mai tỉnh lại bảo:

– Do túc nghiệp, lẽ ra tôi phải làm thân heo bảy đời, nhờ trì trai niệm Phật nên bảy nhát thương đó tiêu tan oan khiên, niệm Phật đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương!

Nói xong, chắp tay niệm Phật qua đời.

(theo Quả Báo Văn Kiến Lục)

Nhận định:

Niệm Phật tu thiện nhưng bị chết thảm; nếu như không sống lại để tự trình bày thì làm sao biết được ông đã chuyển báo nặng trong thân sau thành báo nhẹ hiện đời, được Phật tiếp dẫn vãng sanh?

Phàm những ai làm lành niệm Phật mà gặp nghịch cảnh hãy nên tỉnh ngộ, mừng rỡ và càng thêm tinh tấn!

0

4 Phúc đáp

 1. Đinh Hoàng Quốc Đại

  A DI ĐÀ PHẬT. kính thưa quý chư tăng.con xin được hỏi điều này :
  con vốn là sinh viên, hàng ngày đi học, nay con kính mong chư tăng cùng quý thầy chỉ cho con một bài kinh hoặc chú để con có thể tụng niệm sáng tối, mọi lúc mọi nơi cầu nguyện trí tuệ, tinh tiến trên con đường học tập.con xin chân thành cảm ơn công đức của chư tăng và quý thầy.

  0
 2. Phật tử , lương y PHAN VĂN SANG

  Chia sẻ cùng Đinh Hoàng Quốc Đại
  A DI DÀ PHẬT là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức, Vô Lượng Quang….Trong Kinh Phật dạy: “Thành tâm niệm 1 câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT diệt được 80 ức kiếp trọng tội” Như vậy chúng ta đang sống trong đời mạc pháp này 1 câu “ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” rất hạp cho người bận rộn như chúng ta lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, hay khi đang làm việc gì cũng tu được, cũng niệm được, sẽ cho ta vô lượng quang của Phật A Di Đà, vô lượng công đức của Phật A Di Đà, được vô lượng trí huệ của Phật A Di Đà, là điều bất cứ lúc nào đạo hữu cũng nên niệm theo từng hơi thở.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là một câu niệm phật, là 1 câu Thần chú, bất khả tư nghì.
  Niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT có công đức bằng như đọc tụng hết Tam Tạng Kinh Điển.

  0
 3. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng hà sa công đức, vô lượng vô biên hằng hà sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng hà sa lực dụng, cứu cánh, cảnh giới, giác tánh… dẫu trăm ngàn muôn ức na do tha vi trần đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Nay tôi vì chúng sinh nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng, mà tôi sẽ lược nói, để chúng sinh thu hoạch
  nhiều lợi ích.

  Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?

  Nam là Thủy Giác, A Di Đà là Tương Tục Giác, Phật là Bản Giác.

  Nam Mô là Năng Niệm, A Di Đà là tương Tục Niệm, Phật là Sở Niệm.

  Nam Mô là Giới Luật, A Di Đà là Thiền Định, Phật là Trí Tuệ.

  Nam Mô là Thế Gian Giới, A Di Đà là Pháp Giới, Phật là Vô Sai Biệt Giới, Vô Sở

  Hữu Cảnh Giới, Vô Trụ Xứ Cảnh Giới.

  Nam Mô là Thường, A Di Đà là Tịch, Phật là Quang.

  Nam Mô là Diệu Quán Sát Trí, A Di Đà là Bình Đẳng Tánh Trí, Phật là Đại Viên Cảnh Trí.

  Nam Mô là Phi Hữu, A Di Đà là Phi Vô, Phật là Không Tánh, Phi Hữu Phi Vô Định Tánh.

  Nam Mô là Như Thực Hữu, A Di Đà là Như Thực Không, Phật là Như Thực Bất Không.

  Nam Mô là Sai Biệt Trí, A Di Đà là Vô Sai Biệt Trí, Phật là Pháp Hải Tuệ Công Đức Vô Tận Tạng Viên Mãn Trí.

  Nam Mô là Phương Tiện Lực, A Di Đà là Cứu Cánh Lực, Phật là Dung Thông Phương Tiện Siêu Việt Cứu Cánh Lực.

  Nam Mô là Ly Trần, A Di Đà là Ly Căn, Phật là Ly Thức.

  Nam Mô là Chuyển Y Tạng, A Di Đà là Vô Tận Thiện Căn Tạng, Phật là Quyết Định Chính Giác Tạng.

  Nam Mô là Ly Cẩn Tạng, A Di Đà là Niết Bàn Tạng, Phật là Như Huyễn Giải Thoát Tạng.

  Nam Mô là Trang Nghiêm Phật Quốc Độ, A Di Đà là Thành Tựu Vô Biên Phật Quốc Độ, Phật là Như Huyễn Thập Phương Hoa Tạng Thế Giới Hải.

  Nam Mô là Gia Trì Lực, A Di Đà là Tiếp Dẫn Lực, Phật là Tự Tánh Tương Ưng Nhiếp Thọ Lực.

  Nam Mô là Khai Thị Vô Lượng Trí, A Di Đà là Thâm Nhập Chánh Giác Trí, Phật là Quang Minh Phổ Chiếu Trí.

  Nam Mô là Thế Gian Giải, A Di Đà là Giác Ngộ Giải, Phật là Nhất Thiết Trí Chiếu Thập Phương Viên Mãn Giải.

  Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phậdiễn nói cũng không cùng tận.

  ( Trích Kinh Niệm Phật Ba La Mật )

  0
 4. Ngọc Tùng

  Bài thơ về Ăn Chay – đặt tên là “Ăn Chay ” luôn
  Làm lâu rồi, giờ mới có thời gian gởi. ( Ngọc Tùng )

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô A Di Dà Phật.
  Kính lạy Phật.
  Kính lạy Pháp.
  Kính lạy Tăng.

  Ăn Chay
  Ăn chay là giúp lòng an
  Và cho thân thể an khang mỗi ngày
  Ăn chay bớt nghiệp sâu dày
  Từ muôn vạn kiếp đọa đày chốn mê
  Ăn chay là để tìm về
  Mái nhà thanh tịnh gần kề “ ngã không”.

  Ăn chay không để mưu cầu
  Ngày sau được phước nhà lầu nhà sang
  Ăn chay tâm sẽ vững vàng
  Điều ma phục quỷ lòng càng tĩnh không
  Ngày sau không phải bận lòng
  Nghiệp tà nghiệp chướng chớ hòng quấy tâm
  Ăn chay tích được thần thông
  Cửu huyền thất tổ cứu không đọa đày

  Đường tu cũng lắm chông gay
  Tinh thần nên lạc mỗi ngày thảnh thơi
  Tránh điều tà ác người ơi
  Siêng làm điều thiện thức thời người khôn
  Ăn chay thanh thản tâm hồn
  Ngày mai thân bỏ không còn nợ ai
  Mỗi người điều mắc tam tai
  Nếu siêng tu tập ăn chay sẽ đỡ nhiều
  Thiện bao nhiêu phước bấy nhiêu
  Từ bi hỷ xả nghiệp tiêu hao dần
  Trước thời báo hiếu song thân
  Sau là thất tổ ta cần giải nguy
  Việc lành không phải nghỉ suy
  Từ ngay việc ác, từ bi nên làm

  Ăn chay bỏ bớt tính tham
  Sân si cũng giảm thì làm ngay thôi
  Mỗi ngày nhớ lấy người ơi
  An chay niệm phật muôn đời an vui.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Dà Phật.

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *