Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu.

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường sư phụ như sau:

1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

Quy Y Phật
Quy Y Pháp
Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
(niệm 3 lần)

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

(niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

Chú Vãng Sanh

Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đêm công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ Đề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc

5. Lời Kết Thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chú Giải:

 1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
 2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
 3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

Trích Văn Phát Nguyện Sám Hối
Pháp sư Tịnh Không

166 Phúc đáp

 1. Thiện Thắng

  Cho tôi hỏi là Cách giải trừ oan gia trái chủ như bài nêu trên của Pháp Sư Tịnh Không thì khi thực hành có phải làm lễ trước bàn thờ Phật hay không hay là bất cứ chỗ nào cũng đươc.
  Xin hoan hỷ giải đáp giúp chọ
  A Di Dà Phât.

  • Trần văn Khôi

   xin cho tôi được hoi ,bản thân muốn giai oan gia trái chủ,thì thiết bàn cúng trong nhà hay trước bàn thờ phật, đồng thời củng giải cho con của mình được không, và lể vật gì .xin hoan hỷ chỉ dẩn cho A DI ĐA PHẬT.

  • xin cho tôi được hoi ,bản thân muốn giai oan gia trái chủ,thì thiết bàn cúng trong nhà hay trước bàn thờ phật, đồng thời củng giải cho con của mình được không, và lể vật gì .xin hoan hỷ chỉ dẩn cho A DI ĐA PHẬT.

   Cho tôi hỏi là Cách giải trừ oan gia trái chủ như bài nêu trên của Pháp Sư Tịnh Không thì khi thực hành có phải làm lễ trước bàn thờ Phật hay không hay là bất cứ chỗ nào cũng đươc.
   Xin hoan hỷ giải đáp giúp chọ
   A Di Dà Phât.

  • Nam Mô A Di Đà Phật
   Xin chào anh Khôi và chị Sơn

   Trong bài viết trên, VT đọc kỹ lại, hình như Ngài Tịnh Không soạn cho trường hợp của một người đang bị oan gia trái chủ dựa vào thân, nếu quả thật là trong nhà có người thân đang bị “nhập” thì người ấy đang ở chỗ nào thì mình dựng đàn tràng ngay nơi ấy, chớ nên mời thỉnh họ đi chỗ này chỗ kia, kẻo họ nổi sân…

   Nếu như trong nhà có các hiện tượng lạ, cho thấy có một vị oan gia trái chủ của mình hay của người thân đang ở quanh quẩn đâu đây thì cũng nên làm một mâm cơm cúng, nhớ là phải cúng đồ chay. Có thể tham khảo thêm ở bài Nghi thức cúng vong(cô hồn)

   Về lể vật thì có vị thầy bảo cúng những món gì mình có thể ăn được thì họ cũng có thể ăn đươc. Có vị thầy khác bảo nên dùng 4 cái ly nhỏ đựng 4 món là đường, muối, gạo, cơm. Có vị thầy khác lại bảo là lấy 5 cái ly nhỏ đựng 5 thứ đậu ngủ sắc như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu vàng, mỗi thứ đậu chỉ lấy đúng 7 hột. Chỗ này thì VT chỉ nghe thầy giangr chứ chưa tìm được bản chánh văn trong kinh Phật nên chưa biết nên nghe theo vị nào hay là nghe hết tất cả?

   Về thời điểm cúng thì nên chọn vào khoảng 4,5 giờ chiều. Hằng năm thì người ta hay cúng vào mùa tháng 7 bởi vì theo tài liệu từ Địa Ngục Du Ký cho biết cứ mỗi năm vào tháng 7 âm lịch thì các oan hồn ở Âm Ty Địa Phủ được đại ân xá nên cho phép được lên Dương Gian. Và khi ấy có những vị đã nhân cơ hội này đi trả thù rửa hận nên có nhiều người bỗng dưng bị bệnh lạ hay bị đụng xe vào mùa này.

   Cũng có những vị oan gia trái chủ của mình hiện tại họ vẫn còn ở Âm Ty Địa Phủ để chờ mình xuống rồi hỏi tội, họ chưa chịu đi đầu thai như là chuyện con chó Nô trong chuyện Cô Ba Cháo Gà Du Địa Ngục.

   Còn về việc nên cúng trong nhà hay ngoài sân thì VT nghĩ nên cúng ngoài sân là bởi vì trong nhà có thờ Phật, và có chư vị Hộ Pháp ngăn cản nên một vài vị oan gia trái chủ nếu như chưa quy y Tam Bảo thì không được vô nhà, chỉ có vị nào có quy y Tam Bảo rồi thì chư Hộ Pháp mới cho phép họ được vào nhà lể Phật. Như là trường hợp của Ngọc Nương trong Phim Giải Oan, cô ta đã bị oan gia trái chủ theo bám sát từ nhà ra đến chợ cho tới chỗ bờ sông giặt đồ. Nhưng khi cô ta vào làm công cho nhà của một vị cư sỉ có thờ Phật và am tường về Phật Pháp thì các vị ấy không theo được nữa, chỉ có thể đợi ở bên ngoài, đi lòng vòng. Mãi cho đến khi cô ta nghỉ phép về quê thăm nhà thì các vị oan gia trái chủ mới tiếp tục theo cô để đòi nợ cũ.

   Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta có rất nhiều oan gia trái chủ, họ chưa đến chắc có lẻ họ đang chờ mình ở đâu đó. Chính vì thế, sau mỗi thời khóa tụng niệm, hay làm được công đức gì, ngoài việc hồi hướng trang nghiêm cõi Tịnh Độ cũng hãy nên hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ:
   Và cũng nguyện mang công đức này xin được hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp về trước của đệ tử và (người thân) của đệ tử là …pháp danh(…) , tất cả đều được âm siêu dương thới, tốc xả mê đồ, siêu sinh Tịnh Độ.

   Nếu như đã có, đang có và sẽ có nhiều oan gia trái chủ theo quấy nhiễu vậy thì phải làm sao? Chỉ cần giử chặt một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thành công. Như câu chuyện sau đây Niệm Phật Giải Oán Kết Vong Hồn Theo Quấy Phá

   Thôi,xin chào tất cả
   Nam Mô A Di Đà Phật

 2. huynh sang

  Theo mình nghĩ bạn nên làm lễ ở trước bàn thờ PHẬT vì bạn sám hối vơi oan gia và còn phải quy y cho họ để tam bảo chứng minh.

 3. Đồng Tâm

  Cho tôi hỏi, cách giải trừ oan gia trái chủ như bài nêu trên mình nên thực hành mấy lần trong một tháng, hay ngày nào cũng thực hành. Xin hoan hỉ giải đáp dùm.

  A Di Đà Phật .

  • Huỳnh Sáng

   Bạn Đồng Tâm mến. Từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta đều có gây ra bao đièu sai trái với họ, cho nên ta bị họ tìm đến gây hại cho ta. Nay ta biết được nên thành tâm sám hối với họ trước Tam Bảo thề tránh điều dữ theo nghi thức ở trên. Còn việc bạn sám hối thì lúc nào cũng tốt, quan trọng lạ bạn thành tâm lạ muốn sám hối là được. Chũc bạn thân tâm an lạc. Nam mô A Mi Đà Phật.

 4. Nguyễn Tiến Long

  XIN CÁM ƠN BAN BIÊN TẬP. Đã Giúp đỡ cho tôi và nhiều người được đọc biết cách giải oan gia trái chủ này…

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 5. Diệu Thơm

  Cho tôi hỏi là Cách giải trừ oan gia trái chủ như bài nêu trên của Pháp Sư Tịnh Không, khi thực hành trước bàn thờ Phật tại gia thì cách hành lễ như thế nào (bắt đầu như thế nào, kết thúc như thế nào), lễ vật gồm những gì.
  Xin hoan hỷ giải đáp giúp cho.
  A Di Dà Phật.

  • Kiki

   Thật ra chỉ cần lòng thành tâm để sám hối là đủ rồi chị à. Mình phải thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi mình đã gây ra cho những oan gia trái chủ đang “đòi nợ” trên thân thể mình. Khi họ cảm nhận được lòng thành của mình thì họ sẽ buông tha cho mình.

   Nếu chị vẫn quan tâm đến chuyện trang nghiêm bàn thờ Phật thì chị chỉ cần 5 thứ: hoa, quả, nước, nhang, và đèn là được. Chị thắp 3 nén hương, lễ 3 lễ rồi đọc bài văn sám hối trên . Xong lễ 3 lễ rồi lui ra.

   Chúc chị thành công nhen chị.

  • Adam

   Cho mình hỏi nếu mình muốn đọc, nhà mình thì có một tượng phật nhưng không có thờ cúng gì hết chỉ có tượng trưng thôi, nhưng lòng thành tôi đọc cầu nguyện là thật. Tôi không dám đốt nhang vì sợ ở nhà la tôi mê tín… Nhưng tôi tin vào điều ấy là có thật.

 6. Hồ Thanh Tuyền

  Cảm ơn Kiki rất nhiều. A Di Đà Phật.

 7. Lương y Phan văn Sang

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Riêng tôi, sau những năm tại gia tu học, tự rút tỉa những lời trong Kinh Pháp ra mà soạn riêng cho mình một Câu sám văn ngắn gọn để lạy sám trước hoặc sau bữa công phu Niệm Phật mỗi ngày.
  Nay chia sẻ cùng chư Đạo hữu, nếu thấy đạt thì cùng nhau sám hối để giải trừ oan gia trái chủ, đồng thoát khổ luân đồng sanh Tịnh độ:

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Từ đời vô thỉ đến ngày hôm nay, con tên là…………… ……..Pháp danh………………
  cùng với cha, mẹ, vợ (chồng), anh, chị, em, con, cháu và khắp tất cả chúng sinh đã lỡ tạo ra những lỗi lầm từ THÂN – KHẨU – Ý mà gây nên các nghiệp : SÁT SANH – TRỘM CẮP – TÀ DÂM – NÓI DỐI – UỐNG RƯỢU say sưa và các tội khác nhiều vô lương vô biên nói không thể hết, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết.
  Tội nặng như núi cao, sâu như biển cả, tội chứa cả hư không, tội ác này đáng đọa vào địa ngục A Tỳ, Vô gián, đáng đọa mãi trong sinh tử luân hồi, tam đồ ác đạo.
  Nhưng hôm nay nhờ ơn Phật dạy, chúng con cùng với tất cả chúng sinh đồng xin quy mạng đầu thành đảnh lễ sám hối cùng với mười phương Tam Bảo.
  NAM MÔ CẦU SÁM HỐI :
  TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI
  TAM THẬP LỤC VẠN ỨC, NHỨT THẬP NHỨT VẠN, CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.

  ( Hết câu trên 3 hoặc 7 lần… mỗi lần đọc lạy 1 lạy ) Xong đọc hồi hướng như sau :

  Con nguyện đem công đức niệm phật, lạy Phật sám hối này hồi hướng về Đạo Vô thượng Bồ Đề, trang nghiêm cõi Tây Phương Tịnh Độ, hồi hướng về khắp tất cả Chúng sanh, hồi hướng về Chư thiên.
  Nguyện con khi xả báo thân này không bị đọa lạc các đường khác, mà quyết định vãng sanh về cõi Tây phương tịnh độ, tận mắt thấy đức Phật A DI ĐÀ, được ngài xoa đầu thọ thánh ký.
  Con nguyện đem công đức niệm phật, lạy Phật sám hối này hồi hướng cầu siêu chư hương linh Cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, quyến thuộc thân bằng siêu sinh lạc quốc.
  Con nguyện đem công đức niệm phật, lạy Phật sám hối này hồi hướng về tất cả chư hương linh Oan gia trái chủ, cưu thù chấp đối nhiều đời nhiều kiếp với chúng con, cầu xin giải trừ oán kết, hóa giải hận thù hộ pháp cho nhau đồng tu Tịnh độ, đồng thoát khổ luân đồng sanh Phật quốc.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • LuaSaiGon

   Tây Phương có đức Di Đà
   Với tay tiếp dẫn hằng hà chúng sinh
   Phóng quang độ chúng hữu tình
   Lâm chung chí nhiệm liền sinh sen vàng.
   Kính lễ Hộ Pháp Thiên Tôn – A Di Đà Hải hội – Cầu vãng sanh Bồ Tát.

  • ngocthanh

   cho cháu hỏi chú Sang, câu sám văn của chú là làm mỗi buổi sáng xong rồi mình niệm phật hay là chỉ như vậy thôi ạ
   mong chú chỉ cho con những bước tiếp theo

  • Phật tử Lương y PHAN VĂN SANG

   Chua sẻ đếng Ngọc Thanh
   Câu sám văn là chú trích trong các bài sám rồi kết lại chứ không phải “của chú” làm ra. Mỗi thời công phu tại nhà, Chú đọc rồi lạy, rồi niệm Phật, xong hồi hướng , xong rồi ra đi làm.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Ngọc Vũ

   Cháu chào bác Sang xin phép bác cho cháu hỏinha cháu trật trội lại ko có bàn thờ Phật vậy cháu có thể cử hành phép sám hối đc ko bác. Cháu trân thành cảm ơn bác.

 8. Diệu Thơm

  Thành thật cảm ơn Kiki. Nam mô A Di Đà Phật.

  • Phật tử Lương y PHAN VĂN SANG

   Chia sẻ cùng Phật tử Ngọc Thanh.
   Chú thường sám hối trước khi vào tụng kinh niệm Phật.
   Sau khi đọc xong bài văn sám hối đó thì chú xướng như sau: Con tên:………..CẦU SÁM HỐI : NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VẠN ỨC, NHỨT THẬP NHỨT VẠN, CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.
   Vì sao tôi xướng niệm câu dài như vậy ?
   Bỡi:
   Câu chuyện thứ nhất: Vào thời Đức Phật còn tại thế, khi ngài dạy về Pháp môn Tịnh độ , có một ông lão thưa với Đức Phật:
   -“ Bạch đức Thế Tôn. Đến khi con gặp được Thế Tôn, với Pháp môn Tịnh độ này thì tuổi con đã già sức con đã yếu, mạng sống không còn bao lâu nữa thời gian niệm Phật sẽ không được là bao, công đức chẳng được là bao nhiêu làm sao con được vãng sanh ?”
   Đức Phật bảo: “ Ông về niệm câu NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VẠN ỨC NHỨT THẬP NHỨT VẠN CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT”

   Câu chuyện thứ hai : Sau khi Đức Phật đã nhập diệt có một cư sĩ hữu duyên giác ngộ gặp được Pháp môn Tịnh Độ, người đó nguyện sẽ niệm Phật A Di Đà đủ số 49 vạn câu rồi mới vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng phần vì bề bộn việc sinh nhai đời sống nên niệm chưa đủ số khi tuổi đã già, sức cũng yếu, tự biết giờ đến chết cũng không thể đủ số như đã hứa trên bèn thắp hương khấn với Tam Bảo.
   Lời khấn vái trên cảm ứng đến các vị Bồ Tát. Các vị mới hiện thân một đoàn sa môn đi khất thực qua nhà. Người cư sĩ đó thỉnh đoàn Sa môn vào nhà cúng dường và cũng đem điều nguyện như trên bày tỏ cùng chư Tăng. Chư tăng mới dạy cư sĩ : “ Ông giờ đây tuổi già mạng sống cũng không còn bao lâu nữa, vậy thì ông nên niệm câu: “NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VẠN ỨC NHỨT THẬP NHỨT VẠN CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT”
   Nghe xong người cư sĩ vui mừng, Thọ thực xong Đoàn Thánh Tăng cũng từ giã…

   Trong thời buổi khó khăn này Phật tử chúng ta hằng ngày cũng vì lo mưu sinh mà thời gian niệm Phật cũng chẳng được nhiều thì chúng ta cũng nên niệm :
   NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI
   TAM THẬP LỤC VẠN ỨC
   (36 vạn ức, mà 1 vạn là 10 ngàn , 1 ức là 100 ngàn )
   NHỨT THẬP NHỨT VẠN
   ( là 11 vạn )
   CỬU THIÊN NGŨ BÁ ( là 9 ngàn 500 )
   ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.
   ( Đọc 1 câu 1 lạy. Như vậy niệm 1 câu có đến 36.009.500 vị đồng danh đồng hiệu A DI ĐÀ PHẬT)

 9. trần văn phát

  cho mình hỏi nhà mình chỉ có thờ Quán Thế Âm Bồ tát thôi vậy thì mình tụng sám hối được không.xin hoan hỷ giải đáp dùm mình.

  • Tịnh Thái

   Chào bạn Phát,

   Sám hối là từ trong tâm mà phát khởi. Dùng tâm chân thành mà nhất tâm tụng sám hối thì được rất nhiều lợi ích. Do vậy, việc nhà bạn chỉ có thờ Quán Thế Âm cũng không có trở ngại gì cả, quan trọng là ở chính tâm chân thành của mình thôi.

   Và hơn hết mình phải hiện thực, sửa chữa lỗi lầm, không tái phạm nữa. Vì không tái phạm chính là chân sám hối vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 10. tôi đã tìm thấy ánh sáng để sám hối, rất cảm ơn đã cho tôi đọc được sám văn sám hối oan gia nhiều đời nhiều kiếp.

 11. THANH DUC

  CHO CON ĐƯỢC HỎI: Giả trừ oan gia trái chủ có nghĩa là gì ạ? Gia đình con có người chị dâu ngày xưa tính tình rất được nhưng không hiểu tại sao mấy năm gần đây lại phát sinh nhiều tính tình kì quặc, hỗn hào với mẹ con, rồi đặt nhiều chuyện để bôi xấu gia đình con. Cái này có gọi là oan gia trái chủ hay không? Tại sao họ lại chỉ thay đổi trong vòng vài năm năy thôi? Mẹ con ăn ở rất đạo đức tại sao lại gặp phải chuyện như vậy? Con dâu mà chuyện không nói có, hỗn hào với cha mẹ chồng thì tội lỗi lớn như thế nào ạ? Xin cám ơn.

  • MINH CHAU

   Gửi bạn THANH DUC,

   Theo như mình hiểu thì Oan gia trái chủ có nghĩa là những người hay vật mà mình đã tạo tội với họ từ nhiều đời trước (đặc biệt là về tội giết hại), họ sẽ không siêu thoát vì mối hận thù với mình nên sẽ đeo bám theo mình như hình với bóng, tranh thủ có cơ hội nào sẽ nhập vào cơ thể mình thành bệnh tật hoặc xúi dục tâm ý mình để làm những điều ác nhằm làm mình phải chịu quả báo xấu để trả lại hận thù mình đã tạo cho họ.

   Còn về phần chị dâu của THANH DUC cũng có thể do một sự hiểu lầm nào đó mà chị ấy mới sinh tâm không tốt với gia đình. Nếu có cơ hội bạn nên tìm hiểu kỹ để giải quyết đúng bệnh. Ngoài ra, nếu không có lý do nào mà chị ấy lại thay đổi như vậy thì đây có lẽ là do nghiệp duyên không tốt của gia đình bạn nói chung (cộng nghiệp) hay của mẹ bạn nói riêng (biệt nghiệp), bạn cần phải nói rõ đạo lý này với mẹ hay gia đình bạn và kêu gọi những người này cùng sám hối trước Phật sau đó nhất tâm xưng niệm thánh hiệu Nam mô A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt để nhờ Phật gia trì gia đình bạn mau chuyển được nghiệp quả này.

   Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng
   Lạy Phật một lạy, tội diệt hằng sa

   Mong rằng với một chia sẽ ít ỏi này của Minh Châu, bạn có thể tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của mình.

   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 12. Việt Anh

  Nam Mô A Di Đà Phật,

  Xin cho con hỏi trong nhà không có bàn thờ Phật thì nên tụng niệm bài chú này ở đâu là tốt nhất? Trong nhà mình hay ở chùa.
  Và nếu đang tụng niệm mà vì lý do gì đó mình phải làm việc khác thì sau đó mình tiếp tục có được không ah.

  Con xin cám ơn.

 13. Kính thưa thầy, con có thể niệm kinh này để giải trừ oan gia trái chủ cho con gái con được không?

 14. Phật tử Lương y PHAN VĂN SANG

  Câu sám văn này là chú trích trong các bài sám rồi kết lại chứ không phải “của chú” làm ra. Mỗi thời công phu tại nhà, Chú đọc rồi lạy, rồi niệm Phật, xong hồi hướng , xong rồi ra đi làm.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 15. phexchange

  Nhà con không có bàn thờ Phật. Vậy con phải sám hối ở đâu? Con 17 tuổi, ăn chay và trì ngũ giới khoảng 3 tháng rồi.

  • thanh hà

   mình cũng bị oan gia trái chủ quậy,hằng ngày mình thường niệm quán thế âm bồ tát,mình thấy cũng có kết quả tốt, vậy cho con xin hỏi bi chừ con nên làm theo cách này hay nên niệm quán thế âm bồ tát ạ

 16. Liên Nga

  Con xin mọi người hoan hỉ giải trừ nồi khổ tâm của con bây giờ.Con lấy chồng ra ở riêng sau 1 năm sinh cháu,mẹ chồng ra chông cháu giúp,sau 10 tháng con lỡ kế hoạch lai có thai lần 2.và linh thính nhắc bảo lần này chắc lại gái.sau khi mang thai đc 3 tháng biết chắc là gái nên chồng bảo phải bỏ đi để nuôi con lớn cho đầy đủ,nhưng con không làm vậy con nghĩ nếu bỏ con sẽ rất thương con nen con quyết ko bỏ,lần mang thai thứ 2 này con bị đau lưng dữ lắm,trong lúc đau lưng,nhà có con em dâu người dân tộc nó bầy cho cách lấy củ chuối cảnh sao lên sau đó xông vào lưng.do ko trực tiếp đc nó chỉ dẫn nên vì chuyện đó mà con và mẹ chồng đã to tiếng với nhau,đã đang đau lưng gần chết mà mẹ chồng lại nói nhiều nên không chịu đc nên con đã cãi nhau với bà.sau đó con ko nhờ bà chông cháu nữa,sau khi con đẻ đứa thu2 2 bà lại tự ra chông cháu,cùng ngày đứa em dâu út cũng đẻ cùng cảnh ngộ đều sinh gái,đều đẻ dầy.sau khi sinh cháu đc 3 tháng vc con quyết đinh ko thuê nhà nữa mà về đất của bà làm nhà.trước khi làm bà đồng ý muốn xây chỗ nào thì xây.sau khi xây song bà đòi lên ở nhưng do bà lăm điều nenen con ko thích cho bà ở cùng vì biết nếu ở sẽ sảy ra chuyện lớn.quả đúng thật sau khi gđ con chuyển lên nhà mới ở thì bà luôn chỉ chích xăm soi,sau đó có 1 lần vì chuyện ko đâu mà bà đã khiến thằng em chồng đánh con phải khâu 2 mũi.con lại càng thêm căm hận bà hơn,giờ đây đã được nửa năm nay con vẫn ko nc với bà,bà lại xuống ở với dâu út lại gây sự với nó.trong khi bị hại như vậy con cũng may mắn là ở gần bố đẻ bố lại là người biết về phật pháp bố đã khuyên răn con đr điều nên con đã bỏ qua ko tính toán đến nợ cũ.sau khi mọi chuyện đã như vậy rồi mà bà vẫn ko buông tha vẫn lên gây sự lại con gay gắt ko có chút tinh người gì cả.chửu con dâu ko ra gì đánh đuổi nhưng con ko đánh lại, may thay chồng con là người hiểu chuyện nên đến bây giờ vc con vẫn sống hạnh phúc 2 cháu dã đi học mẫu giáo chẳng liên quan gì đến ông bà cả.nhưng bà vẫn hậm hực nói xiên nói xẹo nhưng con bỏ ngoài tai hết ko chấp,nhưng giờ đây con thấy cũng rất khổ tâm.con như người xa lạ ở cái nhà đấy ,giỗ chạp bà ko nói gì,lại còn nói là ko cho con đi lên giỗ cụ.bà chih dâu mau mồm bảo nó cũng chẳng thèm lên đâu.điều con lo lắng là không biết sau này bà chết con cũng ko đc tham dự lễ tang của bà,con hận lắm con cũng ko thèm tới dự đám tang của bà nếu sau này bà co chết,con biết như vậy là ko đúng,nhưng chuyện đã rồi con biết phải lam sao đây.các chị dâu chị gái bên chồng cũng thông cảm họ nói nếu phải họ họ cũng ko tha thứ được,giờ đây tuy con của con vẫn còn nhỏ ,con đã là phật tử rồi,là con của phật mà ko vâng theo lời phật dạy là phải hiếu kính với cha mẹ kể cả bên chông,con đau khổ về điều này lắm.xin mọi người hoan hỉ chỉ cách giúp con,mà chỗ con ở chẳng ai mộ đạo,tin phật gì cả.ngay kể cả mẹ chồng con đã quy phật rồi mà vẫn về chửu chồng chửu con,bà ác khẩu lắm chửu ngày đêm cứ sang sảng ra ý.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 17. Phúc Bình

  @Liên Nga: Xin ai đã tự nhận mình là phật tử đừng nuôi trong mình những mối hận, chấp chước như vậy. Con sâu, cái kiến mình còn chẳng nỡ giết, người với người chẳng lẽ lại không biết yêu thương nhau.

  Hãy buông xả tất cả, đạo hữu sẽ được tất cả.

  Nam mô a di đà phật.

 18. thanh hà

  cô là phật tử thì chuyên niệm phật và phóng sanh thường xuyên thì sẽ hóa giải được tất cả,cô cứ làm ngay bây giờ và mãi mãi ắt sẽ được kết quả tốt

 19. minhminh

  Chị Liên Nga thân mến
  Trong cuộc sống, em cũng gặp những người bất hòa, đối xử không tốt với mình và cảm thấy rất phẫn nộ trước cách cư xử của họ. Khi đến chùa được nghe sư thầy giảng giải dù ai mắng chửi hay đánh đập ta thì hãy coi đó là trả nợ, họ đòi nợ(làm điều không tốt với mình) thì hãy nhẫn nhịn, nhẫn nhịn chính là trả nợ, và càng không nên vay nợ thêm họ. Hãy cứ nghĩ là do trong quá khứ ta đã có lỗi với họ trước ta gieo nhân nên giờ gặp quả, theo luật nhân quả không có gì xảy ra tình cờ mà đời hiện tại ra sao là do việc làm của mình trong đời trước, tương lai là do hiện tại quyết định. Chị cũng không nên oán hận sẽ làm sợi dây oan thêm rắc rối, muốn gỡ được chỉ cần buông bỏ tất cả. Nói vậy nhưng làm cũng không dễ, mong chị luôn vững tâm tin vào đạo Phật gieo nhân lành chắc chắn sẽ gặp quả tốt.
  Đôi dòng chia sẻ của em
  Mong chị được thân tâm an lạc, Nam Mô A Di Đà Phật.

 20. ngocthanh

  ở nhà mình cũng có quyển sách này của hòa thượng Tịnh Không
  không biết là cách giải trừ oán chủ này là 1 tháng mình tụng bao nhiêu lần vậy nhỉ
  Và có phải tụng thường xuyên hay không
  ở đây mọi người ai biết chỉ bảo cho mình với

 21. lê hông thắm

  Con xin mọi người giải trừ nỗi khổ cho con .Con lấy chồng đã được 3 năm ,trong 3 năm này con như rơi vào địa ngục, hết khổ đau này đến khổ đau khác.Giờ con nhw thân tàn ma dại có nhưng lúc con chỉ muốn được giải thoát khỏi cái thế giới khổ ải trần ai này.Nhưng con biết mình còn nhiều duyên nghiệp chưa thể dứt khỏi cuộc sống nhân gian.
  Ngày lấy chồng tất cả mọi người đều khuyên ko nên lấy chồng con hiện giờ,gia đình cũng như bản thân anh ta đều không tôt,nhưng con thấy trong lòng anh ta có sư thành tâm, a ta nói cho anh ta một cơ hội để quay đầu về núi.Vì thương cảm con đã lấy cuộc đời mình ra để đánh cuộc .Con biết con là một người nhẹ dạ.Nhưng đã lỡ lấy rồi thì biết làm sao.Bao nhiêu chuyện xảy ra con ko nói hết được dày vò thể xác và tinh thần con,con mang thai đữa thứ nhất mọi người đều khuyên bỏ và quên anh ta đi.Nhưng làm mẹ ai lỡ làm được điều ấy ?Con vẫn về với anh ta vì con ko muốn con con ko co cha .(anh ta cờ bạc rượu chè ,giữa bố chồng và chồng con ko hợp nhau hay đảo lộn cuộc sống gia đình ,suốt ngày đánh nhau lúc ấy con lại sinh e bé nên con khổ sở vô cùng ,sinh con mà suốt ngày khóc,con khóc âm thầm và không cho ai thấy )Bé lại sinh non có lẽ vì on suy nghĩ nhiều và tấbom lý bất ổn ,bé khó nuôi đau yếu suốt ngày.Nhưng ngày ấy con vẫn thấy trong lòng anh ta có vợ có con và thực sự muốn thay đổi.Con nghĩ chỉ vì anh ta ko có việc làm nên mới thế.Vậy là con ve nhà ngoại (nhà ngoại khổ vì con nhiều lắm)xin bố con cho anh ta đi nước ngoài,mọi người ko ai đồng ý nhưng vì bố con cũng tin là a ta đã thay đổi nên tìm mọi cách cho a ta đi,ngay cả bố chồng cũng ko muốn cho a ta đi và nói ”cái loại ấy có chết tao cũng ko giúp “.Mẹ con phải nên tận nhà để xin bố chồng con.Vì nể nên ông ta đồng ý.Ngày sắp đi con lại có thai dù đã có giải pháp tránh thai nhưng do 1 lần sơ xuất con biết là sẽ khó khăn nhưng con vẫn luôn tin chồng mình sẽ làm được.Rồi mới sang anh rất thành tâm gửi tiền cho con trả nợ hết bố chồng .Trả cho bố đẻ con ,mua máy tinh và bù tiền với con để mua xe máy.Nhưng chưa đủ tiền vốn cho con anh ta bắt đầu đổ tâm tính.Mẹ con nóng tính suốt ngày cằn nhằn con rể con nói đã là con rể mẹ rồi mẹ nên cầu cho chồng con được tôt sớm về với mẹ con con.Suốt ngày bà lôi chuyện cũ ra để đày đọa con,con khổ tâm lắm nhưng vẫn tin một ngày chồng con sẽ làm con nở mày nở mặt.Dù có chuyên gì con chỉ im lăng ko bao giờ than thở với chồng con một lời,dù con biết bố chồng hay nói xấu gia đình con và con với chồng.Nhưng a ấy khi ở nhà luôn bênh con nên con ko minh oan gi mà tin chong con sẽ hiểu.Nhưng chồng con đã thay đổi tâm tính khi gặp một người đàn bà khác,hơn a ta 3 tuổi và có một đứa con gái 6 tuổi.A ta ko gửi tiền về cho con nữa kể từ khi a ta ta ngoài cũng gần 1 năm nay 3 me con sống vô cùng cực khổ.Rồi hóa ra anh ta gửi tiền về cho bố mẹ a ta,lúc đầu con giận dữ lắm vì nghĩ con cái khổ cực quá mà sao người ta lại đối xử với con như thế.Nhưng rồi con nghĩ coi như vợ chồng con báo hiếu cho bố mẹ chồng.Khi biết anh ta có bồ con vô cùng khổ đau và suy sụp,nghĩ sao lại đối xử với con cái như vậy ,con anh ta còn không bằng con người khác ư?Nhưng có lẽ vì cô ta giàu co,anh ta giờ đàng hoàng lắm ở nhà đẹp ăn ngon,quần áo xịn…Bảnh bao.Càng nghĩ mà con càng tủi cho thân phận mình,va thương con cái.Con khuyên a ta nên nghĩ lại dưng gây nên vết hằn cho con cái,nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.Anh ta cũng ko nói rõ ràng mọi chuyện,để con biết đương hướng,con nghĩ là thôi có lẽ không có duyên phân bây giờ con phải sống cho minh ko chạy theo anh ta nưa.Nhưng chính thái độ của 2 người họ đã gieo trong lòng con sự hân thù,họ cười nhạo và khinh bỉ con,còn ngang nhiên đăng hình lên facebook.Bây giòe tâm tính con thay đổi không còn luêong thiện như ngày trước,(thực lòng ngày trước đến con kiến con cũng không dám giết ).Con biết là mình đang sai đương.May mà con tìm đến Phật giáo khiên con sớm nhân ra sai lầm của mình.Con nghĩ có lẽ con nợ anh ta(con trùng giờ,ngày tháng năm sinh vói chồng con ).Còn phaỉ gánh cái nghiệp của nhà chồng,nhà chồng con giết lợn,và bố chồng con bất chấp tất cả vì tiền (ngày xưa còn bán cả cháu để lấy tiền ).Cái nghiệp của con có lẽ suốt đời,vì 2 đữa con con tâm tính trái ngược nhau,đứa lớn giống hệt tính bố nó,còn đưa bé giống tính nhà ngoại con (xin thề nhà ngoại con sống có Đức lắm ).Vì vậy giờ con muốn các ngài soi đường chỉ lối cho con nuôi dạy đứa thứ 2 cho nó đi khác con đường của bố nó.Và con xin lời chỉ giáo của các vị,con định cắt đứt mọi thứ với a ta cả về hôn pháp lẫn tâm linh để con thoát khỏi cái duyên nghiệp này và nuôi dạy con cái cho tốt,thoát khỏi cái nghiệp do bố nó để lại.Và con cũng không muốn gánh cái nợ đằng chồng nũa,con phải nuôi con con,ai gieo người đó phải gánh chứ tại sao họ vẫn yên vui nhà cửa đàng hoàng làm ăn được mà me con con khổ như vậy.Liệu có sự nhân quả ở đay không.Bây giwò tâm tính con trở nên thù hận và hay cáu giân lăm.Xin các ngài chỉ dạy cho con ,con muốn đi theo Phật Pháp để tu nhân tích đức cho con cái và thoat khỏi cái nghiệp chướng này.Ai chỉ dạy cho con người thường thì đi theo phật như thế nào, vì bây giờ thực sự con bận rộn kiếm kế sinh nhai và nuôi dạy 2 đứa con còn quá nhỏ.Nên không thể siêng năng đi Chùa thỉnh an các ngài được.Xin quý vị soi đường dẵn lối cho con .Con xin cảm ơn!

 22. bạch phượng

  Gởi Liên [email protected]: xin bổ sung thêm ý, mỗi khi gặp phải trở ngại mẹ chồng,gđ chồng, hoặc mọi người chung quanh đem đến tuy khách quan không là lỗi của mình. bạn hãy bình tâm nín nhịn, khi ấy chỉ cần niệm Phật và nguyện: xin cho con thân tâm bình yên để nhận trả oan trái này, và xin cho oan trái giữa người với con sớm được tiêu trừ.
  Được chồng thông cảm hiểu chuyên đã là 1 phúc đức, trong đó công lớn cũng là của mẹ chồng để hôm nay ta có được người chồng tốt.Làm tốt nghĩa vụ dâu con,mặc ai nói gì. buông xã, thân tâm an lạc,người làm trời biết.

  • Ngọc Vũ

   A Di Đà Phật tôi muốn chia sẻ chút phiền muộn về gia cảnh của tôi mong mọi người hoan hỉ góp ý giúp tôi tháo gỡ vấn đề rắc rối của gđ tội Chồng tôi trước khi lấy tôi đã có 1 đời vợ và 1 con trai năm đó 14tuôi ( nay cháu đã 33 tuổi rồi và đã có vợ 2 con) khi họ chia tay thì nhà tôi lúc đó đã cho 2 mẹ con chị ấy căn nhà của bố chồng cho 2 vợ chồng họ còn anh về ở trong căn nhà cũng của bố chồng tôi cho chú em nhưng chưa sang tên vì chú ấy lấy vợ trong nam và ở trong đó. Vợ chồng tôi ở trong căn nhà đó đến nay đã 18n hoàn canh của gđ tôi cả 2 đều công nhân ba cọc ba đồng chồng t lại có con riêng lên kinh tế khó khăn ko có điều kiện mua nhà riêng. Cách đây mấy năm tôi có bàn vs chồng tôi hay sửa qua nhà đi để ở cho sạch sẽ lúc đó cũng vì nghe gđ nên anh ko đồng ý.Tư đó tôi cubg ko nhắc đến sửa nhà nữa. Và sau này cô em chồng tôi có nói vs tôi là anh chị thực ra ko có nhà. Nghe vậy tôi hiểu nên chỉ nói tôi vs anh cô lấy nhau 2 bàn tay trắng. Rồi từ năm ngoái trở lại đây vì là nhà cấp 4 nên xập xệ hơn nhiều t lại nói vs chồng nhưng anh vẫn ko định sửa nhà và bà cô ruột a cũng nói ko muốn anh sửa nhà ngoài này mà muốn bán đi để anh về trong quê ở. Bên nhà mẹ tôi thấy vậy nên đã cho mẹ con tôi hơn trăm triệu ( vợ chồng tôi có 1 cháu gái năm nay 17t). Và tôi đã dồn tiền vào mua căn hộ tập thể hơn 2 trăm ( bên nhà tôi cho nhưng chồng tôi ko biết) nên khi mua nhà chồng tôi cũng ko biết. Sang năm nay gần đây chồng tôi lại muuoon xây lại căn nhà này. Lúc này tôi nói lên quan điểm của tôi là chú em chồng cũng ko nói cho vợ chồng mình căn nhà này mà mọi người trong nhà anh cũng ko muốn anh sửa vậy em muốn trả lại căn nhà này cho nhà anh vợ chồng mình đi nơi khác ở anh có đồng ý ko? Thì anh có ý ko hài lòng và nói là con chưa học xong nên chưa quyết định được( bởi vì tôi đã dồn vào lấy căn hộ đó rồi). Vậy đó chuyện của nhà tôi là vậy chúng tôi ở trong căn nhà đó đã 18n nhưng chưa một lần bên gđ chồng tuyên bố cho vợ chồng tôi căn nhà này (rộng 36m2) lúc tôi bàn sửa chữa cho sạch sẽ thì ko nghe bây giờ lại muốn tôi bỏ tiền ra sửa. Tôi cũng băn khoăn liệu tôi mua nhà khác như vậy có sai ko nếu sai chắc là chỉ sai khi mua mà ko bàn gì vs anh ấy cà. Mong mọi ngươi hoan hỉ tư vấn giúp tôi. Nếu tôi quyết định ko sửa nhà đó nữa mà mua nơi khác để ở thì có sai ko và nếu chẳng may vì mâu thuẫn này mà vợ chồng chia tay thì liệu tôi và anh đã hết nợ vs nhau chưa?mong mọi người hãy trả lời giúp tôi vướng mắc này ạ. Trân thành cám ơn mọi người. A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Ngọc Vũ,
   Trong cuộc sống có những quyết định đem lại kết quả xấu, tốt lẫn lộn. Để có một quyết định đúng cả cho mình và những người thân, rộng hơn là những người xung quanh là rất khó vì có sự xung đột lợi ích. Tuỳ mỗi người mà có sự suy xét sâu rộng (càng sâu thì càng ít bị sai) và có quyết định thích hợp (không hẳn phải là quyết định đúng nhất, tốt nhất).

   Bạn giấu chồng việc có tiền riêng và mua nhà, đổi lại nếu chồng bạn cũng hành xử như thế đối với bạn thì bạn thấy thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh của chồng thì tự bạn sẽ biết đúng hay sai. Khi đã bước vào đời sống hôn nhân mà còn tâm ý lo riêng cho mình thì hôn nhân dĩ nhiên khó bền vững được vì mình chưa hết lòng với gia đình nhỏ của riêng mình.

   Vì nhà đang ở không thuộc sở hữu của vợ chồng bạn, hãy nghĩ khách quan một chút, nếu không có ngôi nhà đó, thì vợ chồng bạn đã phải đi thuê nhà để ở và tốn bao nhiêu là tiền cho 18 năm. Như vậy, dù không được như ý (được cho căn nhà đó), nhưng vợ chồng bạn chính là đang mang ơn bên chồng (chính xác là vợ chồng cậu em đã cho ở tạm). Ngoài ra, nghĩ thêm chút nữa, chồng bạn vốn đã có phần, nhưng đã cho nhà đó cho người vợ trước và con thì bây giờ bên chồng đâu thể nào cho vợ chồng bạn ngôi nhà hiện tại được, đó là điều rất bình thường và hợp lý, bạn đừng nên cảm thấy khó chịu. Đó không phải là của mình.

   Chồng bạn không muốn đi nơi khác có thể vì anh ta không biết sẽ ở đâu. Bạn hãy thử nghĩ những cách này xem sao. Nói thật cho chồng biết về căn nhà tập thể bạn đã mua và gia đình đi về đó ở. Hoặc bán căn nhà tập thể đó, mua lại ngôi nhà đang ở từ vợ chồng người em trai, rồi dành dụm tiền để sửa chữa. PH cũng như phần đông các bạn trên đây không thể nói được với bạn là hai người đã hết duyên nợ với nhau hay chưa. PH nghĩ quan trọng không phải ở vấn đề hết hoặc chưa hết duyên nợ, mà là trong quá trình sống cùng nhau, mình đối đãi như thế nào với nhau, mình có hết lòng với nhau chưa, mình có hạnh phúc không,.. Những thứ đó mới là yếu tố quyết định chất lượng đời sống hôn nhân và nằm trong tầm tay, khả năng của mình.

   PH dài dòng vì muốn đem đến với bạn một góc nhìn khác. PH cũng sẽ không khuyên bạn nên như thế nào, vì quyết định nào cũng có thể đem lại kết quả xấu, tốt cùng lúc, và bạn cần suy gẫm cho thấu đáo. PH nghĩ có lẽ sẽ không có một quyết định hoàn hảo, nhưng hãy gắng hành xử thế nào để mình không thẹn lòng, và càng ít tổn hại tới người thân càng tốt, và đôi khi, mình cần hạ lợi ích của chính mình xuống một chút để đem lại lợi ích cho thứ lớn hơn: gia đình.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 23. Tịnh Tâm

  Con có một vấn đề muốn được các cô các chú giải bày giúp con.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Dạ là nhà con ở sát nhà cậu con, 2 nhà có mâu thuẫn với nhau, cậu con ăn hiếp mẹ con rất nhiều vì nhà con chỉ có 3 người phụ nữ không có đàn ông bảo vệ nên gia đình cậu con ăn hiếp , cậu rất ngang tàn và độc ác, đã từng nhận nước muốn giết chết dì của con, bỏ thuốc độc vào nước uống của dì và còn vô vàn những chuyện tày trời khác, bà ngoại con không những không dày bảo khuyên lơn mà còn tiếp tay cho cậu con làm nghich.

  Cách đây 2 năm, vào những buổi tối vào khoảng 10h tối đến 1,2h sáng thì nhà con nghe tiếng chân người đi trên tôn ầm ầm, lúc đầu con tưởng đó là ăn trộm nhưng khi thức canh thì không phải, sau này con có xem clip của thầy Thích Chân Quang thì biết đó là âm binh, ở nhà chỉ có vợ chồng cậu con là xài ngãi, âm binh thôi. Hai vợ chồng hay mời thầy phù thủy về nhà lắm. Thời gian gần đây , âm binh đi càng ngày càng nhiều và hù dọa nhà con ngày càng trắng trợn nên cả nhà con cùng nhau niệm Phật , lạy Phật , trí chú đại bi và tập chú ( đặc biệt là chú dược sư vì con có tìm hiểu công năng của chú là trừ tà ma) con tụng kinh , đọc chú rất nhiều thì nhà con được thanh tịnh khoảng 1 tuần thì nhà cậu con phát hiện và ra sức ngăn cản, tối nào cũng mở nhạc thật to để nhà con không đọc kinh , chú được, rồi tối đến thì âm binh quay lại và còn quậy bạo hơn trước, làm con rất sợ, con chỉ thắc mắc là tại sao con trí chú nhiều và thành tâm và khuyên âm binh nên niệm Phật tu hành để được tái sinh nhưng vẫn thất bại ? Xin cho con lời khuyên , con đang rất hoang mang !

  Con xin đa tạ !
  Nam Mô A Di Đà Phật

  • Nam Mô A Di Đà Phật
   Mến chào Tịnh Tâm

   Như kinh Hoa Nghiêm có nói :” Tâm như họa sỉ khéo, vẻ thế giới muôn màu, không pháp nào không tạo “. Chính vì thế trong tâm của người cậu thường nghĩ ác nên nói lời ác và làm việc ác, sau đó ” đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ” cho nên đã chiêu cảm các loài yêu ma quỷ quái đến gần, từ từ rồi sẽ dẫn dắt cậu vào ma đạo cuối cùng sẽ rơi vào tam ác đạo…

   Về việc trì chú thì có người được linh nghiệm, có người thì không, cần phải xem cách hành trì có đúng hay không. Nghe nói các thầy bên hệ phái Mật Tông nói :” Muốn trì chú được hiệu nghiệm thì phải được tam mật tương ưng…”. Điều này VT cũng không rành cho lắm, hơn nữa nơi đây là đạo tràng niệm Phật chuyên nhất không xen tạp và cũng có bài viết là :Bỏ Tụng Chú Để Niệm Phật.

   Các loài yêu ma quỷ quái, âm binh, cô hồn… đều ở thế ” trên cơ ” mình, họ hại mình rất dể như là xuôi khiến cho mình bị bệnh, bị đụng xe, nhập vào người mình, xui khiến mình đi tự tử… nếu như ở khu mình ở có quá nhiều yêu ma quỷ quái giống như bạn Gia Hoa vậy thì trước hết mình hãy nên bảo vệ bản thân mình trước bằng cách :
   1: Thọ trì Tam Quy Ngủ Giới để được chư Hộ Pháp bảo vệ như trong câu Chuyện quỷ La Sát
   2:” Đức trọng quỷ thần kinh ” , vì thế nên làm nhiều việc công đức để vun bồi thêm. Phóng sanh có công đức rất lớn, cứu một mạng còn hơn xây thất cấp phù đồ. Bởi vì chúng sanh thương yêu nhất chính là sinh mạng. Chư Phật thương yêu nhất chính là chúng sanh. Vì thế phóng sanh tức là hoàn thành tâm nguyện của chư Phật, sẽ được chư Phật tán thán.
   3: Nên thường xuyên niệm Phật, đây là điều quan trọng nhất vì một câu ” Nam Mô A Di Đà Phật ” đã bao gồm hết tam tạng kinh điển, hết thảy thần chú… người niệm Phật lại được sự gia bị của chư Phật và Bồ Tát nên không bị các loài yêu ma quỷ quái xâm phạm.

   Một khi mình đã được sự bảo hộ, che chở của chư Phật và Bồ Tát rồi thì lúc đó mới nghĩ đến việc “lợi tha”, khuyên các vong linh, âm binh xả bỏ oán cừu, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tuy là mình đã khuyên nhưng họ không nghe theo là bởi vì họ chưa đủ nhân duyên phước báo để thọ nhận pháp môn niệm Phật. Đây gọi là ” nan tín chi pháp ” như bài viết : Cúng Dường 400 Ức Phật Vẫn Chưa Đủ Phước Đức Để Cầu Sanh Tây Phương.

   Còn về việc mỗi khi bạn bắt đầu ” hạ thủ công phu ” thì bị người cậu mở nhạc to quá làm cho bạn bị phân tâm thì đó cũng chính là thử thách, cần phải vượt qua thì mới tiến bộ được. Có câu ” vô ma khảo bất thành đại đạo ” là thế. Lúc bình thường, cảnh yên tịnh thì tâm mình thanh tịnh, điều này là công phu của hàng sơ cơ buổi đầu, khi lên đến giai đoạn cao hơn, hãy tập cho tâm mình vẫn thanh tịnh khi cảnh loạn động… ( Thanh = trong ; Tịnh = Sạch ). Pháp danh của bạn là Tịnh Tâm vậy thì hãy giử cho tâm của mình luôn thanh tịnh mà niệm Phật, dù cho gặp bất kỳ hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt nào. Phần của bạn chỉ là giử chặt một câu ” Nam Mô A Di Đà Phật ” là đủ rồi, khỏi phải lo gì chuyện bên ngoài, họ chỉ hù dọa làm cho bạn bị phân tâm thôi chứ họ không làm gì được bạn đâu vì đã có chư Hộ Pháp Bồ Tát, chư Phật che chở cho bạn, nếu như bạn còn giử chặt chưa buông xuống 6 chữ hồng danh này. Họ không làm gì được bạn cho nên họ phá cho bạn bị phân tâm để bạn buông 6 chữ đó xuống, nếu buông xuống 6 chữ đó là mất đi tha lực của chư Phật, chừng ấy sẽ nguy hiểm vô cùng, hãy thận trọng.

   Khi xưa Đức Bổn Sư có nói :” Như Lai mau chóng thành tựu Phật Quả là nhờ sự thử thách của Đề Bà Đạt Đa… ” Vì thế nghịch duyên là động cơ thúc đẩy sự tinh tấn để mau thành tựu vậy. Chung quanh bạn có rất nhiều yêu ma quỷ quái rình rập, tìm cơ hội để ám hại bạn, chính vì lo sợ như thế cho nên bạn nhiếp tâm niệm Phật, không dám lơ là bê trể, vì thế mà mau chóng được bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn, được Phật Thọ Ký… rồi được vãng sanh. Như vậy thì khi bạn được vãng sanh rồi, có nên cám ơn các loài yêu ma quỷ quái kia không? Giống như Phật đã cám ơn Đề Bà Đạt Đa, nhờ sự thử thách ấy mà mau chóng viên thành Phật Quả.

   Thôi,xin chào bạn
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Linh

   Chào Tịnh Tâm,
   Về vấn đề của bạn mình có vài ý kiến sau:
   – Hiện tại giải bùa chú là điều quan trọng nhất nếu không âm binh ngày càng quấy phá nên tìm những người tu tập Mật tông họ rất rành về vấn đề này, việc tìm Thầy cũng phải cẩn thận tà sư thì cũng rất nhiều.
   – Việc giải bùa bạn đọc Chú Đại Bi là tốt rồi, tuy nhiên bạn có thể dùng Lục Tự Minh Chú của Quán Thế Âm Bò Tát: Úm Mani Padme Hum ngắn gọn niệm dễ tập trung.

 24. Bui van ut sang

  Mỗi khi đi ngủ là con bị nguòi nào đó đang phá thân xác con nói đúng hơn là đang quan hệ với con ko ngày nào mà con ngủ yên được còn bây giờ thì mỗi lúc mỗi nơi con đều cảm thấy như ai đó đang phá thân xác con, con bị như vậy gần 1 năm rồi . Lúc con mới bị được gần 3 tuần thì con có tham khảo kinh phật và con biết được chú đại bi và con coi phần mục lục nói là nếu ai niệm được 12000 biến thì sẽ được xóa tan nghiệp chướng và ma quỷ ko ám hại, con đã làm theo như vậy mỗi ngày con niệm 5 biến cho tới bây giờ luôn nhưng sao con cảm thấy nó ko giảm bớt chút nào hết và con có nguyện nếu con hết bệnh thì con sẽ in 1200 quyển kinh để sám hối và con sẽ làm nhiều công đức . Con làm như vậy có tiêu tan nghiệp chướng đuọc ko thầy

  • Tịnh Thái

   Mỗi ngày niệm 5 biến Chú Đại Bi thì hết khoảng 15 phút, trong 15 phút niệm thì bạn kiểm tra lại xem mình bị xen tạp hết bao nhiêu lần, niệm một biến Chú Đại Bi nếu bị xen tạp bởi một ý nghĩ nào khác thôi thì hiệu quả niệm Chú đã giảm sút rất lớn rồi…huống hồ chi là xen tạp nhiều hơn một vọng niệm. Lại nói một ngày có 24 giờ mà chỉ có 15 phút niệm Chú, còn lại thời gian thì có phải bạn nghĩ tưởng lung tung, vẫn là niệm niệm vì chính mình, niệm tham sân si nhiều hay không? Vậy thì không được.

   Hơn nữa thường ngày vẫn là bị hoàn cảnh bên ngoài tác động (nhất là internet, phim ảnh, truyện, tivi…) làm tăng trưởng cái tâm dục vọng của chính mình thì làm sao mà bệnh giảm bớt được? Không muốn nói là bệnh ngày một nặng hơn…

   Đầu tiên phải buông xả được cái tâm tham dục và đoạn các duyên làm cho mình tăng trưởng tâm tham dục (nhất là internet, phim ảnh, truyện, tivi…), sau phải vì oan gia trái chủ mà phát tâm mỗi ngày niệm A Di Đà Phật 10.000 câu Phật hiệu trong năm đầu tiên, mỗi ngày không thể ít hơn 10.000 câu Phật hiệu, lại phải sớm ăn trường chay, các gia vị ăn uống phải xem nhẹ, đặc biệt là không ăn ớt. Lại phải nên tăng cường phóng sanh.

   Cuối mỗi ngày thì hồi hướng công đức niệm Phật và tất cả việc lành làm được cho Oan Gia Trái Chủ và tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới.

   Làm được như vậy một năm, mỗi ngày chân thành mà làm thì sau này bệnh sẽ thuyên giảm và sớm hết bệnh.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Bảo Tịnh

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   Bạn Bui van ut sang mến,
   Hòa Thượng Thích Giác Hạnh có duyên cứu độ các vong linh bằng cách Quy Y Tam Bảo cho họ để họ được siêu thoát, như trường hợp của bạn. Hiện Hòa Thượng là UV HĐTS TW GHPGVN Phó Ban Trị sự Kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh BRVT Trụ trì chùa Hội Phước. Thị xã Bà Rịa Số ĐT 064.3825903. Những bài giảng của Pháp sư về pháp môn Tịnh Độ cũng rất hay tại trang http://www.phatam.com/video/tac-gia-1-date-Th%C3%ADch_Gi%C3%A1c_H%E1%BA%A1nh.html

 25. Bui van ut sang

  Thầy ơi cho con hỏi trên youtube có nhiều clip thầy hau trừ ma quỷ ám hại cũng giống tình trạng con hiện giờ vậy con có nên đi lại thầy hau chửa bệnh không thầy , bởi vì con còn công ăn việc làm nên không có nhiều thời gian để trì niệm đủ 10000 được vậy con phải làm sao đây thầy

  • Tịnh Thái

   Niệm 4 chữ A Di Đà Phật theo cách một hơi niệm mười câu Phật hiệu thì một phút niệm được 5 hơi là ít nhất, tức là 50 câu Phật hiệu, vậy 1h sẽ niệm được khoảng 3000 câu Phật hiệu. Sáng dậy niệm từ 6h00 đến 7h30, trưa niệm 30 phút sau khi ăn cơm, tối niệm từ 9h00 đến 10h30, vậy là được 10.000 câu Phật hiệu rồi. Thời gian như vậy nếu cũng chưa thể sắp xếp được thì giảm xuống 5000 câu Phật hiệu/ngày, mỗi ngày cũng ko thể gián đoạn. Nếu ít hơn thì không hiệu quả, vì thiếu tâm CHÂN THÀNH. Người có tâm CHÂN THÀNH thì chịu niệm Phật, chịu sắp xếp thời gian mà niệm Phật ngày một nhiều, chỗ này mình phải chú ý thì liền biết rõ mình có đủ lòng chân thành thật muốn niệm Phật hay không?

   Còn việc tìm Thầy trừ tà, dùng bùa chú trừ ma quỷ thì trên Phật Kinh chưa từng thấy qua, cho nên việc này ko nên làm, chỉ tổ tạo nghiệp gây oán thù với chúng sanh nhiều hơn mà thôi, tiền mất tật mang…

   A Di Đà Phật.

 26. HẰNG DUYÊN

  Thầy ơi cho con hỏi để giải trừ oan gia trái chủ này mỗi ngày con đều phải đọc theo bài viết của Thầy hay con chỉ đọc 1 lần thôi rồi sau đó con mỗi ngày niệm câu A DI ĐÀ PHẬT là đủ rồi đúng không thầy, khi đọc con o trên phòng ngủ và mở ipad có hình phật ra đọc được không, hay phải xuống bàn phật ở nhà mà đọc, vì nhà con là người hoa chỉ thờ Ông Thổ Địa, Thần Tài, Quan Công Và Quan Âm thôi nên con không biết có đọc kinh ở đó dược không?
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Hăng Duyên

   Trong phúc đáp mà VT gửi bạn Huệ Mỹ cũng đã có đề cập sơ qua về vấn đề hoá giải oán cừu của oan gia trái chủ ở đây.

   Trong nhà có bàn thờ Quan Âm Bồ Tát thì nên ra đó tốt hơn. Nếu dùng hình Phật trong iPad thì nên để iPad lên bàn cao giống như bàn thờ, nếu có thêm hương đăng hoa quả thì tốt, không có cũng không sao, quan trọng là tấm lòng chân thành.

   Tuỳ theo hoàn cảnh của từng người, thời gian nhiều thì đọc mỗi ngày, thời gian ít thì lâu lâu đọc một lần, còn nếu như quá bận rộn thì sau mỗi thời khoá tụng niệm, khi đọc xong bài hồi hướng thì mình kèm theo một câu, đại khái là :” Và cũng nguyện mang công đức này, xin chư Phật chứng minh cho con được hồi hướng đến các chư vị oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước của con, ngưỡng mong tất cả đều được tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh Độ. Thời gian niệm Phật nên dành nhiều hơn.

   Nam mô A Di Đà Phật

 27. Mai liên

  Lương y Phan Văn Sang
  Cháu thấy thích bài sám nguyện của chú nên viết thành văn vần cho dễ nhớ . Chú xem có sai sót không ạ !
  Từ vô thỉ kiếp đến nay
  Con… Tên họ ….. Pháp danh,
  Gia đình cùng cả chúng sanh
  Từ Thân- Khẩu-Ý gây nên lỗi lầm :
  Sát sanh- trộm cắp – tà dâm,
  Nói dối – rượu , thuốc say mềm bao năm
  Gây tội nhiều đến vô biên
  Nghiệp kia vô lượng gây lên bao đời
  Kể không thể hết bằng lời
  Nhớ hay chẳng nhớ , biết và chẳng hay
  Núi cao, biển cả chứa đầy
  Tội từ muôn kiếp chất dầy hư không
  A tỳ , vô gián … Thoát chăng ?
  Địa ngục chờ sẵn, đoạ trong ác đồ
  Luân hồi sinh tử ra vô
  Tội kia đáng vậy, cơ hồ khó thay!
  Nhờ ơn Phật dạy hôm nay!
  Con cùng tất cả có ngày hiểu ra !
  Đồng xin quy mạng Phật đà
  Đầu thành đảnh lễ, thật thà thành tâm !
  Sám hối tất cả lỗi lầm !
  Mười phương tam bảo xin cùng chứng cho !
  Con tên là … Cầu sám hối
  ……

  Còn phần hồi hướng hơi khó , cháu chưa viết đươc !

  • Mai liên

   Xin gửi tiếp phần hồi hướng:

   Con nguyện đem công đức
   Niệm,lạy Phật hôm nay
   Sám hối lỗi bao ngày
   Hướng Bồ Đề vô thượng
   Trang nghiêm Phật Tịnh độ
   Về tất cả chúng sinh
   Về cả cõi chư thiên
   Nguyện khi xả báo thân
   Không sáu đường đoạ lạc
   Sinh Tây Phương Cực Lạc
   Thấy Phật A MI Đà
   Được Đức A MI Đà
   Xoa đầu thọ thánh ký
   Hướng cầu siêu các vị
   Đời thất tổ cửu huyền
   Ông, bà, cha, mẹ , con…
   Thân bằng cùng quyến thuộc
   Đều siêu sinh Lạc Quốc
   Công đức này kính xin
   Tất cả chư hương linh
   Oan gia cùng trái chủ
   Cừu thù và chấp đối
   Với chúng con bao đời
   Cầu xin giải hận thù
   Xin hoá trừ oán kết
   Đồng giúp nhau hộ pháp
   Đồng tu Tịnh Độ chuyên
   Đồng thoát khỏi khổ luân
   Đồng sanh nước Cực Lạc
   Nam Mô AMI Đà Phật

 28. vô danh

  Xin hỏi, khi mình đang tụng bài giải trừ oan gia trái chủ của HT Tịnh Không này thì có cảm giác nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn là sao ạ? Có phải oan gia trái chủ ngăn cản không cho mình tụng tiếp không ạ?

  • Hat Nang

   Tôi và các bạn đồng tu Tịnh Độ thường dùng bài khai thị và phương thức hóa giải oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không soạn, có in trong quyển sách “Tuyển Tập Khuyến Tu Tịnh Độ”, thấy rất hay và rất là hiệu nghiệm. Bên cạnh đó tôi cũng làm phóng sanh và niệm Phật để hồi hướng cho họ. Tôi dùng hết sức tâm chân thành của tôi để xin hóa giải nên tôi tin chắc là họ đã và sẽ tha thứ cho tôi, vì kể từ đó tâm tôi thường an lạc.

   Bạn bị nhức đầu buồn nôn chẳng phải do oan gia hành hạ, chỉ vì tâm bạn bất an và chưa thật đủ tín tâm, thành tâm nên làm bạn có cảm giác đó thôi. Hãy tận lực và thành tâm mà hóa giải chắc chắn sẽ thành công.

   Nếu bạn ở Mỹ muốn có sách này thì email cho chú Long Nguyễn [email protected]; nếu ở VN thì email [email protected] để xin sách này. Sách này rất hay.

 29. Thiên Phúc

  Mình có vài vấn đề về Oan gia trái chủ chưa hiểu, Quý vị nào thông suốt xin chia sẽ, chỉ giáo cho! Thành thật cám ơn!
  Theo mình biết:
  – Oan gia trái chủ có 2 loại: chúng sanh còn sống, đã chết.
  – Mỗi chúng sanh sau khi chết sẽ đi đến một cảnh giới thích ngay lập tức hoặc tối đa là 49 ngày để đầu thai hoặc chịu tội.

  Oan gia nào cũng làm khó mình hết. Vậy cho mình hỏi Oan gia trái chủ là những chúng sanh đã chết thì làm sao mà trở lại nhân gian và báo oán cho mình.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào bạn Thiên Phúc:

   Oan gia trái chủ mà nhà Phật thường nói đến, là những chúng sanh mà trong đời quá khứ chính bản thân chúng ta làm cho họ bị đau khổ, bị tổn thương cho đến tổn hại sanh mạng của họ,v.v…do vậy đến ngày hôm nay hội đủ nhân duyên thì ta phải gặp họ thì họ “đòi nợ” ta 🙂 ta khiến họ đã từng khổ đau như thế nào thì họ sẽ làm cho chúng ta khổ đau y như vậy, thậm chí còn có phần khốc liệt hơn, gọi là Nhân nào thì Quả đó…Oan gia vốn dĩ có thể là người trong một gia đình, một động vật nào đó, cho đến một chúng sanh li ti nhỏ bé gọi là tế bào ác tính (tế bào ung thư chẳng hạn), hay virus Ebola 🙂 nằm trong ngay thân thể của chính chúng ta, chúng ta có chạy đằng trời cũng ko tránh được họ khi mà nhân duyên “gặp nhau” đã đầy đủ, họ đợi nhân duyên đầy đủ thì liền trả thù. Cho đến oan gia là những chúng sanh vô hình như người cõi âm, hay quỷ thần,v.v…

   Chúng ta học Phật đã tường tận nhân quả rồi thì chúng ta mới có thể tiếp nhận “oan gia”, mới hoan hỉ “trả nợ” 🙂 Mình còn né, mình còn tránh, cho đến dùng đủ biện pháp để xua đuổi “oan gia” thì nợ càng nhiều hơn, cứ theo nghiệp tạo tác tăng thêm mà “oán cừu” ngày một sâu nặng hơn…Hễ chúng ta sống thì chúng ta có oan gia “sống” theo ta, hễ chúng ta chết thì chúng ta có oan gia “chết” theo ta, chúng ta sống hay chết đều phải tuân theo quy luật Nhân Duyên Quả Báo – như bóng theo hình, chẳng chạy đâu được.

   Oan gia “sống” hay “chết” làm khó mình là do khi quá khứ mình cũng làm khó người ta, khiến người ta phải oan ức bỏ mạng vì mình nên gọi họ là oan gia…Từ oan thành oán, từ oán thành thù hận vậy. Mình đi đâu họ theo đó, mình tái sanh trong cảnh giới này thì họ cũng sẽ tái sanh theo để đòi nợ, để báo oán…xem mình chạy đằng nào 🙂 Vấn đề là bạn có chịu tiếp nhận nhân quả hay không?

   Phần lớn chúng ta ai cũng mạnh miệng nói rằng “tôi tin nhân quả” nhưng thật ra đều giả hết: Quả tốt đến thì tin, quả xấu đến thì chẳng chấp nhận, hoặc rất miễn cưỡng tiếp nhận, bằng mặt mà chẳng bằng lòng, thấy người ta đến đòi nợ thì…tìm cách trốn nợ, thấy người ta đến đòi mạng thì thậm chí nhanh tay…đoạt mạng họ trước và tự cho mình thật lợi hại, thật thông minh. Miệng nói tin Nhân Quả nhưng hành vi cho đến tâm ý đều thường tương ứng với Thập Ác, với tham sân si, vậy mà khi làm chút việc thiện thì lại muốn sớm gặt quả Thiện liền, vậy là như thế nào? Gọi là “đáng phải sanh tử như thế nào thì phải sanh tử như thế ấy mà thôi”.

   Cảm ơn bạn Thiên Phúc đã có một bài chia sẻ rất hay. Hi vọng với vài lời ở trên thì cũng giúp cho bạn được một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 30. nguyễn khoa

  CHO CON HỎI LÚC NIỆM ,tụng phải to rõ ràng PHÁT RA TIẾNG TO hay đọc nhẩm cũng đc ạ, và phải quay mặt về hướng tây ạ, kết hợp vói lạy sát đất ạ .con xin cảm ơn!
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào bạn Khoa:

   Khi đọc tụng văn phát nguyện sám hối thì bạn nên đọc to thành tiếng. Còn trong phòng thờ gia đình thì bạn cứ hướng về phía bàn thờ là được. Cách lạy Phật thì bạn nên xem trong bài sau, có video clip hướng dẫn:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/01/le-phat-va-y-hoc-video/

   Quan trọng nhất là bạn phải có niềm tin tuyệt đối vào cách hành trì này và trong thời gian này bạn nên phát tâm ăn chay thì sự chuyển biến sẽ mạnh mẽ hơn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • nguyễn khoa

   Cho em hỏi Tiền bối @TINH THÁI sao lại có 1 vị tiền bối bảo ko nên quay mặt về bàn thờ gia tiên để tụng (Nếu nhà em không có bàn thờ Phật thì cứ quỳ xoay mặt về hướng Tây (cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà). Nhớ đừng có quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên mà tụng trì Phật pháp không nên. )
   Em chỉ tò mò thôi ạ. Mong dc chỉ bảo thêm.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào bạn Nguyễn Khoa:

   Về hướng khi tụng niệm Kinh Phật thì phải tùy duyên, chẳng nên chấp chặt vào câu chữ: Nếu hướng Tây lại khiến mình quay “mông” về phía bàn thờ thì chắc chẳng nên, nếu hướng Tây lại khiến mình quay mặt về phòng vệ sinh thì cũng ko ổn…cho đến quay mặt về lối đi qua lại của mọi người trong nhà cũng khiến tâm mình chẳng thể tập trung,v.v…Do đó, bạn chỉ nên tùy vào chính hoàn cảnh của mình mà chọn một hướng mà mình cảm thấy ổn thỏa nhất – đó chính là hướng “Tây” của bạn. Phật A Di Đà cũng chẳng có chấp trước là bảo bạn phải cứ hướng về hướng Tây thì Ngài mới đón, hay mới có phước, còn nếu tụng niệm hướng khác thì Ngài không gia trì, không đến rước…Có cái nghĩ như vậy là mê tín rồi. Vậy lúc lâm chung người nằm mắt hướng lên trần nhà, chẳng thuộc Đông Tây Nam Bắc mà họ thấy A Di Đà Phật đến rước thì lý giải làm sao về hướng “Tây” đây? Chớ nên khởi tâm phân biệt chấp trước khi đọc tụng Kinh Phật rồi giải Kinh theo văn tự và theo suy diễn của phàm phu mà chẳng được phần lợi ích, thậm chí còn tạo thêm tội nghiệp, vì tự cho mình hiểu đạo, diễn giải ý Phật theo văn tự, theo cách ngộ của mình rồi giảng cho người khác nghe, khiến họ hiểu sai ý Phật mà hành pháp sai vậy, nhân quả việc này khá là nghiêm trọng, đây cũng là một tri kiến sai lầm thường thấy ở những người học Phật được một thời gian rồi tự cho mình có “chút công phu”, rất là nguy hiểm.

   Bạn cứ chân thành tụng niệm trước bàn thờ là được, chẳng cần nghĩ đông nghĩ tây nữa, buông xả hết vọng niệm mà nhất tâm đọc tụng, hiệu quả liền hiện tiền.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Phúc Bình

   Ý của huynh Tịnh Thái và thắc mắc của bạn Nguyễn Khoa đều rất hợp lý. Vậy cách lựa chọn trung đạo cho hợp tình nhất là như thế nào. Theo ngu ý của PB có 3 trường hợp:
   – TH1: Đó là đặt hướng ban thờ nhà bạn trùng hướng Tây ( Tuổi PB hướng Tây là hướng xấu nhất nếu theo quan điểm phong thủy nhưng ban thờ gia đình Phúc Bình chọn là đặt hướng Tây). Tuy nhiên đấy là trường hợp bạn có thể quyết định được hay thương lượng được với gia đình về hướng đặt ban thờ ( lưu ý phía sau ban thờ, bên trên, bên dưới, xung quanh nên là nơi sạch sẽ).
   – TH2: Nhà bạn đã có ban thờ, hướng không thay đổi thì cứ theo đó mà thực hành như những gì huynh Tịnh Thái đã hướng dẫn.
   – TH3: Nhà không có ban thờ, xung quanh hướng nào cũng như nhau thì bạn cứ lựa chọn hướng Tây làm hướng chính để hành trì, tu tập.
   Đôi lời chia sẻ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • nguyễn khoa

   e xin cảm ơn ạ! e cũng hiểu ra rồi ạ, niệm phật và sám hối không nhất thiết phải theo khuôn khổ ạ, chỉ cần xuất pháp từ tâm của chính mình là tốt nhất
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

 31. Huệ Tịnh

  Mô Phật.

  Em Khoa nên đọc bài nầy sẽ hiểu thêm chính xác phải làm như thế nào. Em có thắc mắc gì thì google cũng được. Good luck.

  http://kienthuc.net.vn/thien/chua-co-ban-tho-phat-tung-kinh-co-duoc-khong-226238.html

  http://phatgiao.org.vn/hoi-dap/201304/Chua-co-ban-tho-Phat-tung-kinh-co-duoc-khong-10510/

  A Di Đà Phật.

 32. Nguyễn Thanh Minh

  Nam Mô A Di Đà Phật ! Xin chân thành cảm ơn những lời chỉ dạy quý báu !

 33. nguyễn thu vân

  NAM MO A DI ĐÀ PHẬT!
    Mình có vấn đề,qua diễn đàn này thật sự mong được có lời khuyên và chỉ dạy.Mình tên là Vân.sn 1988,điều mình muôn hỏi để tìm cach hóa giải vì đến thời điểm này là mình cảm thấy thật sự mệt mỏi đến vô cùng vì.Từ bé thường thì mình k có ý thích hay mong muốn nuôi động vật,khi lớn cũng vậy,nhưng nó không đồng nghĩa với ko quý hay ghét. Ở  thời điểm này mèo nhà minh đã là 12 con và vài tháng tới có thể là 15,nó k phải là nhiều nhưng vì môi trường và diện tích gia đình của mình ko đc lớn,mọi vấn đề ngày càng khó với mình.Mình k mua mèo về,cũng k xin.Nhưng khi đang đi đâu,hễ nhìn thấy 1 con vật j bị bỏ rơi là mình mang về,vì đúng thật sự thấy thương,k để nó bơ vơ lang thang 1mình  ngoài bãi rac hay ngoài đường 1mình đc.Thường mình hay nhìn thấy mèo,dù đi vào Miền Nam,bất chợt trên đg đi bị đập vào mắt là mình phải dừng lại,hỏi xung quanh k ai nhận nó thì mình lại mang về,r mang ra HN,sau này hay bây h mỗi lúc bất chợt nhìn thấy 1 con mèo nào bị bỏ nữa,mình đã có lúc thử đi qua nhưng k làm đc.Ai nói vừa nhìn thấy ở đâu có 1 con mèo đang bị bỏ rơi bay bị sao,dù đập vào mắt hay vaò tai.Là mình phải hỏi,ra đó tìm r mang về.H mình cảm thấy quá mệt mỏi vì càng ngày cuộc sống của mình bi đảo lộn.Vì đến cả tinh thần của mình cũng bi tập trung hết vào đấy.Thường nuôi con j lâu và yêu quý đều hiểu đc hết  con đó.Vì mình tập trung tinh thần quá cao vào mèo và mình hiểu đc bọn mèo nên hình thành những hành động khác thường.Có khi buổi đêm chỉ cần nghe bước chân của chúng nó khác và nhìn vào mắt,thái độ nhưng con mèo xung quanh,mình đã biết đc đang có người rình bắt.tất cả mình k đc nhìn đc = mắt nhưng vì tập trung vào mèo quá nhiều nên mình biết đc.Mình cũng k tin vào mắt mình khi cầm cái kéo ra đg buổi đêm hôm đó đúng con mèo nhà mình đang dẫy vì bị thắt cổ thật và cái kéo mình cầm theo cũng là quá kịp thời để cứu đc nó.Lúc đó mình đã khóc rất nhiều và cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng,trước đấy mình cũng bị cảm giác đấy nhưng k biết tại sao lại thấy bị khó chịu như vậy,k biết khó chịu vì cái j,mọi ng k dám phủ nhận cái mà mọi người “cho là linh cảm” của mình với mèo là đăc biệt nhưng nhiều ng cho rằng mình ngày càng gần như bị điên,và thật sự bản thân mình h cũng tự biết rằng minh có thể thế thật.Cả ngày lẫn đêm đầu óc mình chỉ tập trung vào mèo,chỉ lo chúng nó bị sao,bị bắt nạt..vv..Đi đâu minh thật sự trong lòng k đc yên vì luôn thấy lo lắng trong lòng.Mình ko hề tức bọn mèo dù có lúc chúng nó phá phach đảo lộn nghịch 1 cach quá đang.Nhưng đến hnay mình cảm thấy bị kiệt sức,vì có những con cũng 9 gần 10 năm r,chỉ là mình thấy kiệt sưc thôi,mình k biết phải nên làm ntn nữa.Từ lâu mình biết đấy là cái duyên nợ của mình và kiếp trước mình nợ nên h mình sống như vậy và đôi lúc là phải như vậy.Dù biết cs sống mình bị chi phối quá nhiều,mệt mỏi,căng thăng cao độ,càng ngày mình tự cảm thấy hút sâu vào hơn nhưng k thể cưỡng lại đc.trong đầu,trước mắt,hay cs xung quanh mình từ lâu chỉ có mèo,lâu dần mình cảm thấy bản thân k đc bth và thần kinh đã bị ảnh hưởng.Cả ngày mình gần như tập chung chăm bọn mèo,đêm thì lo.Có lúc mệt mỏi mình cảm thấy ngột ngạt,khó thở.Tâm trí mình đang rối,và tất trong ng mình thấy rất dằn vặt,kho chịu,cảm giác thật khó tả.Đó là cái nợ mình phải trả,và mình thật sự rất thương và yêu quý chúng nó.Mong mọi người hay hiểu tâm trang của mình dù 1 phần nhỏ,và cho mình lời khuyên và cái hướng để trả,để giải được bớt cái nợ của mình.Để tâm trí và lòng mình đc nhẹ,đc yên.sống bớt bị lo lắng cho mèo và bớt cảm giác sợ hãi mỗi khi mèo bị ai bắt hay hành hạ,mỗi khi thấy trên đời này con vật ai nuôi bị đánh đập lòng mình rất đau và buồn.Mong mọi người giúp mình

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Đọc lời tâm sự của bạn thì TT thấy bạn rất thương động vật, và đặc biệt là rất thương mèo. Đúng là như vậy, có vài người thì thích con vật này, còn người khác thích loại khác, là do sở thích khác nhau. Mà nói thẳng ra, là do “có duyên” sâu đậm với loài nào đó từ kiếp lâu xa rồi nên đời này gặp lại “cố nhân” thì tâm đặc biệt ưa thích và có cảm tình với loài đó.

   Mọi việc xảy đến với mình cũng ko ngoài Nhân Duyên Quả Báo, cho nên hiện nay bạn đã nuôi được 10 con rồi thì cũng cố gắng tận lực mà chăm sóc cho tụi nó, phần điều kiện sống vật chất bạn lo tương đối rồi, phần tinh thần thì bạn cũng nên cho chúng nó nghe nhạc niệm Phật hay bật đĩa Kinh trong nhà cho chúng nó cùng nghe, giúp chúng tạo cái nhân duyên với Phật pháp sau này, việc này là rất tốt.

   Còn cái Khổ của bạn nó vốn dĩ từ tâm bi, thương chúng sanh khổ nhưng bạn bi lụy quá nên bạn khổ. Phật Bồ Tát cũng có tâm Bi nhưng Bi của các Ngài gắn liền với Trí nên ko có lụy vào tình chấp. Chúng ta phàm phu thì cũng có tâm Bi mà lại có xen tạp chấp trước, có phân biệt, có sân si trong đó nên mình…khổ. Thí dụ cụ thể là mình có thể thương con mèo, nhưng ko thương con cá mà mình thường nấu cho con mèo ăn. Mình chỉ biết mèo thích ăn cá, nên hay mua đầu cá về kho cho tụi nó ăn, chứ chẳng hề nghĩ thương mấy con cá kia bị cắt xẻo thân thể trước khi chết…tâm bi của mình là có chọn lọc, có si mê, có phân biệt đối tượng nên rất khổ, lý ra mình nên mở rộng tâm Từ mà yêu hết tất cả chúng sanh một cách bình đẳng.

   Nếu mấy con mèo đó được nuôi trong nhà một người có tâm thương yêu bình đẳng thì họ sẽ tập cho tụi mèo…ăn chay, quyết ko vì tụi mèo mà lại gián tiếp khiến tụi cá bị tổn hại, đói quá thì tụi nó cũng phải ăn chay như mình thôi, mình ăn gì thì nó ăn đó, ăn riết rồi cũng quen, giống như trong chuyện Trạng Quỳnh vậy. Còn mình nuôi nó mà mình thấy nó “meo meo” kêu đói là mình…tội nghiệp nên ko nỡ cho nó ăn chay, sợ nó chết đói,v.v…đó chính là tình chấp chứ ko phải Từ Bi thật sự.

   Tiếp đến, do bạn chưa tường tận Nhân Quả Nghiệp Báo của chúng sanh nên khi thấy chúng sanh chịu khổ nạn, bị đánh đập, lòng rất đau…Người biết đạo thì họ cũng đau khi thấy như vậy nhưng ngay sau đó họ liền niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho chúng sanh kia sớm tiêu nghiệp ác mà được sanh về cõi an lành, tốt đẹp hơn, và hơn ai hết họ thấu rõ tại sao con vật đó bị hành hạ, chính là trong đời quá khứ nó cũng từng hành hạ chúng sanh khác tàn bạo cũng ko kém gì nên bây giờ phải nhận lại quả báo như vậy. Gọi là Nhân nào thì Quả đó. Mình thấy rõ vậy thì tâm mình liền ko dao động mạnh nữa, ko bi lụy nữa mà trong cái tâm Bi khi đó liền có thể lý giải tường tận nhân quả, rồi từ đó mới quán chiếu xem mình nên giúp họ cách nào đây: Có thể khuyên can được ko? Nếu ko thể thì chỉ còn cách niệm A Di Đà Phật vài chục câu mà hồi hướng cho con vật tội nghiệp kia cùng oán thân trái chủ của nó (tức người hành hạ nó) từ vô lượng kiếp đến nay sớm hóa giải hận thù, giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ…là hiện thực tâm Bi thành một thời công phu niệm Phật ngắn và hồi hướng cho họ, là rất thiết thực. Chứ mình đau và buồn, tự cắn rứt lương tâm, cho đến hận người đánh đập con vật kia thì lại càng sai…trong tâm Bi khi đó có sân hận, có chán ghét,…mà mấy cảm xúc này là tiêu cực, là cái nhân làm cho mình đọa vào 3 đường ác trong tương lai, tự nhiên làm thiện thương chúng sanh thì sau này lại đọa vào 3 đường ác, tự nhiên mình đang có tâm Bi thì chuyển sang sân hận chán ghét, buồn bực, chán đời…Do vậy Phật nói: Làm thiện mà ko được hoan hỉ, tự tại, ko được giải thoát là do trong đó có xen tạp bất thiện – chán ghét, buồn bực, sân hận là tâm bất thiện, phân biệt, chấp trước chính là bất thiện, là gốc của sanh tử luân hồi, là gốc của Khổ.

   Giờ gốc Khổ mình biết rồi, mình cũng biết “khuyết điểm” của mình là ở đâu rồi, thì mình sửa từ từ:

   1/ Nuôi mèo 1 con cũng như 10 con nhưng phải biết tùy vào năng lực của bản thân mà tự mình cân đối mọi chuyện.

   2/Nuôi mèo 10 năm cũng như 1 ngày, có 1 ngày biết 1 ngày. Chứ lỡ mai mình chết đi mà tâm còn dính mắc với mấy con mèo thì mình có xu hướng sẽ đầu thai làm…1 con mèo. Lý ra mình nên độ mấy con mèo cho nó sớm thành người, sớm siêu thoát thì nay nó lại độ ngược mình lại từ kiếp người ngon lành lại đọa xuống làm mèo chung với tụi nó…vậy có oan ức ko…Mình chỉ cần tận hết bổn phận 1 ngày, còn ngày mai thì để mai tính. Mình phải tự thường nhắc mình: “Sanh ko mang đến, Chết ko mang theo – Việc gì phải quá bận lòng vì những thứ này? Có duyên thì làm, hết duyên thì thôi, cái chết mà đến rồi thì chỉ có theo A Di Đà Phật về Cực Lạc thế giới, chứ chẳng dại gì mà lúc đó lại ôm mấy con mèo, giờ còn duyên với tụi nó thì chăm cho tụi nó 1 ngày, thế thôi.”

   3/Mình phải thực tập ăn chay và thương yêu các động vật bình đẳng. Sau đó mình sẽ tập cho tụi mèo ăn chay theo mình luôn.

   4/Bật Phật pháp cho mình và mèo đều nghe, cả 2 cùng tiến bộ, cùng học Phật. (Cái chính là mình học chứ ko phải là mèo)

   5/Khi thấy những cảnh trái tai gai mắt thì mình nên khuyên họ nếu đủ duyên, ko thì niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho họ & cả con vật tội nghiệp kia. Thật ra cả hai đều đáng thương cả, người đánh đập thì vừa trả thù, lại vừa tạo nghiệp ác tiếp, còn con vật kia thì vừa trả quả báo ác mà lại sanh tâm oán hận nên tạo cái nhân thù hận với người đánh nó tiếp. Gọi là oán chồng thêm oán, đời đời kiếp kiếp là cứ oán thù chồng chất, ăn nuốt, đánh đập, hành hạ lẫn nhau, chưa từng ngừng nghỉ.

   Mục cuối cùng: Bạn nên cố gắng nghe pháp của HT. Tịnh Không nhiều hơn (http://www.tinhthuquan.com/TrichDoanKhaithi.htm) thì bạn sẽ nhìn thấu được những vấn đề trên mà có thể thực hành làm thiện một cách rốt ráo với tâm từ bi bình đẳng yêu thương tất cả muôn loài.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 34. Tường Vy

  A DI ĐÀ PHẬT
  Xin cho con hỏi..
  Con 21t và mới có gđ..Chồng con đã từng có 1 vợ và 1 con trai đã mất.Trong lúc vợ trước của chồng con mang thai thì e bé trai trong bụng bị dị tật bẩm sinh là thoát vị thành bụng(ổ bụng thoát ra ngoài).Và sau khi sinh thì e bé mất.Do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên họ đã li hôn..Một thời gian sau 2 vợ chồng con qen nhau,cảm thấy hợp nên con và ãnh làm đám cưới r chung sống với nhau.khoảng mấy tháng sau con co bầu,Di siêu âm thì biết là bé trai và bé lại bị bệnh thoát vị thành bụng như đứa con trước của ãnh,vì bệnh của bé qá nặng và nguy hiểm nên gđ con quyết định bỏ bé khi bé đang còn nhỏ,con thực sự rất buồn.Mà con có tìm hiểu và được biết bệnh thoát vị thành bụng nguyên nhân k phải di truyền mà do yêu tố bên ngoài… Có rất nhiều người biết chuyện vợ chồng con như vậy thì có bảo là do thằng cu trước nên vợ chống con rất hoang mang.Hiện vợ chồng con đang rất muốn có e bé lại nhưng vẫn đang còn lo lắm vì sợ các con sau này lại bị như vậy.Con cũng rất thắc mắc k biết vì lý do gì mà 2 đời vợ , 2 con đều là bé trai lại bệnh y chang nhau k biết có phãi do luân hồi hay không? mong Thầy giúp con 1 câu trả lời và nếu là luân hồi thì chỉ cho con cách thoát khỏi để vợ chồng con có 1 đứa con theo ước nguyện..Nam mô a di đà phật!!!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Tường Vi
   Thiện Nhân cùng các Đạo hữu ĐVCT xin thành tâm chia buồn và chia sẻ nỗi đau cùng những hoang mang trong bạn.
   Phật nói con cái có 4 cái duyên để đến với chúng ta: Báo ân; báo oán; Trả nợ; đòi nợ. Báo ân và Trả nợ=thuận duyên; Báo oán và Đòi nợ=nghịch duyên.

   Việc đứa con trước của chồng bạn và đứa con mới qua đời của hai bạn hiện giờ đều có chung cách thọ thai: “thoát vị thành ổ bụng” cho thấy đây là túc nghiệp. Nghĩa là những nghiệp không lành được hun đúc từ vô lượng kiếp tới nay, nay gặp nhân duyên chín mùi, nên đã trổ quả không lành. Căn cứ vào lời Phật dạy, hai người con này đến với vợ chồng bạn vốn chẳng phải để báo ân, hay trả nợ cho bố mẹ. Bởi những người con đến để báo ân và trả nợ cho bố mẹ chúng thường mang tới sự an lạc ngay từ khi thọ thai cho tới hết quãng đời còn lại.
   Sự thọ thai trùng hợp hai bạn có thể nhận biết: Hai chính là một. Nghĩa là đứa con đầu của chồng bạn cũng chính là đứa con mà hai bạn hiện có và đã từ chối nó. Đây là điều thật đau lòng và đáng tiếc.

   Nói chuyện về duyên nghiệp sẽ thật dài dòng, do vậy theo thiện ý của TN việc quan trọng hàng đầu hiện nay hai bạn nên phát tâm và hoan hỉ làm:

   1. Trong vòng hai năm hai bạn đừng nghĩ tới chuyện có con vội. Thế vào đó, hai bạn hãy thành tâm sám hối; Phát nguyện Quy Y Tam Bảo và Nguyện Thọ Ngũ Giới.
   Tại sao TN khuyên hai bạn nên làm điều đó? Đây là con đường chân thiện để hai bạn làm hành trang cho việc tạo dựng hạnh phúc một gia đình trong tương lai – nơi bố mẹ, con cái đều được sống chan hoà trong giáo lý của Phật pháp. Giáo lý đó là gì? Đó là hành thiện, bỏ ác. Những việc ác cho dù nhỏ nhất cũng nhất quyết không làm; ngược lại việc thiện dù bằng mảy lông cũng không từ chối. Thứ nữa: Phá mê-khai ngộ. Mê là gì? Từ vô thỉ tới nay chúng ta sống trong điên đảo, vọng tưởng, sát người, hại vật vô số kể. Trong kinh Phật nói: những tội chướng mà chúng ta gây tạo nếu có hình tướng thì tận hư không pháp giới cũng không có nơi chứa đựng. Mê là vợ, chồng lấy nhau theo thị hiếu, theo cảm tính, thích thì ở, chán thì bỏ rồi tìm, lấy người khác; Con cái sanh ra cũng vậy, thích thì cho chúng sống; ngược lại thì sẵn sàng từ chối. Nói vậy để hai bạn hiểu, những gì hai bạn đang gánh chịu, chính là quả của những cái nhân không lành mà rất có thể trong vô lượng kiếp hai bạn đã từng gây ra cho những người con mới mất. Nhận biết được như vậy hai bạn sẽ không còn phải hoang mang hay buồn phiền quá nỗi làm gì. Đạo Phật gọi đó là Nhân-Quả. Mình tạo nhân lành, thiện=sẽ có quả thiện, lành. Ngược lại thì chính mình phải tự gánh. Ngộ là gì? Ngộ – gốc chính từ Mê, bởi hai bạn nhận biết được mình làm điều sai quấy, nay phát tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm=Ngộ.

   2. Hai bạn nên tìm đến một chùa gần nhất, thuật lại sự việc của hai bạn thật chi tiết và thành khẩn, kế đó nhờ Chư Tăng làm lễ siêu độ, khai thị, quy y Tam Bảo và đặt pháp danh cho hai cháu nhỏ đã qua đời. Điều này hết sức quan trọng, hai bạn phải làm ngay. Thứ nhất giúp cho hai vong linh (hai thai nhi) có nơi nương tựa về tâm linh; thứ hai giúp hai thai nhi giác ngộ về nhân quả báo ứng, từ đó sẽ buông bỏ những kiến chấp, oán thù hun đúc từ vô thỉ với hai bạn, nhờ đó hai thai nhi này sẽ được sanh về cõi lành và sẽ không trở lại thọ sanh trong gia đình hai bạn nữa.

   Về phần hai bạn: phải thực hành phóng sanh thường xuyên. Nghi thức, Ý nghĩa Phóng sanh hai bạn có thể thỉnh tại chùa hay bất cứ Đạo tràng nào. Tại sao phải thường xuyên phóng sanh? Phóng sanh là bố thí vô uý=mang lại sự bình yên, an lạc cho chúng sanh khác; Để trả bớt những nghiệp sát mà hai bạn đã gây ra từ vô thỉ tới nay; Tạo và kết những nhân duyên thiện phước với các chúng sanh khác. Kết hợp việc cúng dường Tam Bảo, bố thí và làm tất thảy những phước thiện khác kế đó thành tâm hồi hướng cho hai thai nhi đã qua đời và tất cả chúng sanh, những thai nhi xấu số khác đều được sanh về Tịnh Độ.

   3. Phát nguyện trì Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện từ 6 tháng đến 1 năm liên tục và nguyện ăn chay (ít nhất là 10 ngày trong tháng). Lí do tại sao hai bạn cần tìm hiểu thật kỹ quyển kinh này. Quan trọng: Khi đã phát nguyện hai bạn phải thực tâm và dũng mãnh, tinh tấn thực hiện.
   Chuyện tu hành để chuyển nghiệp là của chính hai bạn. Do vậy nếu có ai chê bai, dèm pha, khích bác hai bạn cũng chớ thoái tâm. Tấm lòng chân thành tu hành của hai bạn sẽ khiến cho các oán đối (sự oán thù sâu nặng) giữa hai bạn với các oan linh vô hình từ vô lượng kiếp được giác ngộ, từ đó họ cảm niệm được tấm lòng của hai bạn mà buông bỏ những tư thù rồi hoặc họ thọ sanh những nơi khác, hoặc giả có thọ sanh trong gia đình hai bạn thì cũng là những thai nhi (đứa con) mang nhiều thiện phước.

   TN cùng nguyện chúc hai bạn thật tỉnh táo, chân thành và sáng suốt tu đạo để chuyển hoá những nghiệp không lành, giúp cho cuộc sống gia đình đời-đạo đều an lạc.
   A Di Đà Phật
   TN

 35. Tường Vy

  A DI ĐÀ PHẬT
  Con xin chân thành cảm ơn những lời chia sẽ chân thành và những lời khuyên bổ ích của thầy..Mấy ngày nay vợ chồng cứ nao nức chờ có người hồi âm,khi đọc được những lời trên con thực sự thấy nhẹ nhõm được phần nào. Thầy vui lòng cho con hỏi thêm
  đọc kinh vào h nào và tại đâu thì mới có ứng nghiệm..2 đứa nhỏ mất con đều có chôn cất và đưa vào chùa gửi đàng hoàng,rằm hay mùng 1 con đếu vào thăm thắp nhang cho các con. Cho con hỏi thêm mùng 1 hay rằm có cần phải lập đàn cúng tế gì k ạ?…cho rất cảm ơn!!
  A DI ĐÀ PHẬT!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Tường Vy,
   Hai bạn làm được vậy là tốt rồi.
   Như TN đã trao đổi, hai bạn hoan hỉ tham khảo 3 điều mà TN góp ý rồi tuỳ duyên để lựa chọn và thực hành cho viên mãn là được.
   Kinh tụng hai bạn ráng phát tâm tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hàng ngày. Thời giờ do hai bạn sắp xếp sao cho phù hợp với cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Nhưng thích hợp nhất vẫn là lúc sáng sớm, bởi khoảng thời gian này chúng ta chưa bị những vọng động, phiền não từ cuộc sống làm việc và sinh hoạt trong ngày chi phối, vì thế tâm sẽ thường được an định hơn.
   Nếu hai bạn đã có nơi thờ Phật thì nơi đó sẽ là nơi thích hợp nhất. Trường hợp chưa có nơi thờ Phật, hai bạn nên chọn một nơi nào đó thật thanh tịnh nhất trong nhà, rồi cùng nhau nhất tâm tụng kinh cũng được. Quan trọng là sự nhất tâm và thành tâm. Khi tụng kinh xong chớ quên hồi hướng tất thảy công đức cho hai vong linh là hai thai nhi mới qua đời, nguyện cho họ và các thai nhi vô tội khác đều được sanh về Tịnh Độ.

   Hàng ngày sau thời khoá tụng kinh, hai bạn ráng tập cho mình thói quen niệm hồng danh A Di Đà Phật mọi nơi, mọi chốn. Việc thường xuyên niệm Phật sẽ tạo những chủng tử lành, giúp cho những chúng sanh vô hình đang sống xung quanh hai bạn đều thấy nghe và họ sẽ dần giác ngộ và noi theo.

   Những ác nghiệp mình gây ra, thì cũng chính mình có thể hoá giải. Nhanh hay chậm vốn phụ thuộc vào chính hai bạn.
   Thông thường khi những nỗi đau vừa ập đến, nhiều người thường rất tinh tấn và dũng mãnh phát tâm để làm tất cả những chuyện phước thiện và tu đạo, nhưng thời gian dần trôi qua, nỗi đau cũng ngày một nguôi ngoai, nên không ít người thường sanh ra chểnh mảng, rồi dẫn tới thoái tâm, hoặc có làm nhưng theo kiểu chống đối. Đây là điều hai bạn thật nên tránh. Muốn giải quyết được những chướng duyên về đường con cái, hai bạn phải thực tâm và dũng mãnh tu hành, nhờ vậy những đứa con trong tương lai sẽ là những đứa con hiền ngoan và có đức hiếu với hai bạn.

   Hàng tuần, nếu thu xếp được thời gian, hai bạn nên đến chùa, nhờ Chư Tăng làm lễ cầu siêu cho hai vong linh là hai thai nhi mới qua đời. Tấm lòng trân thành của hai bạn ắt sẽ có ngày cảm hoá được họ.
   Chuyện con cái mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc đời. Phía trước và đằng sau chuyện con cái là cả một quãng đời thật dài nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. TN hy vọng hai bạn sẽ biết đúc kết từ những oan trái đang trải qua, làm nền tảng tốt đẹp cho cuộc sống tương lai…

   Chúc hai bạn tinh tấn tu hành để sớm vượt qua khổ nạn.
   TN

 36. nguyễn xuân

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Đệ tử là con nhà Phật. Nhưng có chồng là bên Thiên Chúa. Khi xây nhà xong thì chồng con không cho con thờ Phật và con cũng không cho anh thờ Chúa luôn. Sắp tới đây con muốn thờ mẹ ruột của con và có có nghĩ tới chuyện là sẽ mời thầy về tụng cho mẹ con một hồi kinh nhưng con đang lo lắng là trong nhà con không thờ Phật như vậy thì con mời thầy về tụng như vậy con có sai điều gì không? Con kính xin quý thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật!

 37. Bích Phượng

  Ai cần hiểu thêm về Phật Pháp và những điều cần giải đáp ,nên vào Trang Đường về cõi tịnh nhé !Nhờ các qúi thầy giải thích thêm nhé !
  Nam Mô A Di Đà Phật .
  Các bạn nên vào để đọc ,rất hay và ý nghĩa.

 38. HANH TAM

  Đệ tử con tên Hạnh Tâm. Cách đây 7 năm con lập gia đình. Hai vợ chồng con cũng hạnh phúc nhưng lại không có con cái. Cách đây nửa năm trong quá trình đi làm việc con có gặp 1 người đàn ông khác. Khi gặp nhau chúng con đều đã có gia đình nhưng đều chưa có con cái. Rồi tụi con nhận ra là tụi con có tình yêu với nhau, cảm giác như yêu nhau từ rất lâu. Không có cách nào để lý trí thằng được tình cảm tụi con đã đi quá giới hạn và con có thai. Khi phát hiện ra con có thai, không còn cách nào khác con đành phải nói that vối chồng và gia đình. Vợ chồng con ly hôn. Con không yêu cầu người yêu phải ly hôn nhưng quá trình chung song vợ chồng cũng có cãi vả, người vợ bỏ đi. Thế rồi tụi con đến với nhau. Nhưng từ khi về ở với nhau con phát hiện anh này có khả năng giao tiếp với người cõi âm. 1 trong những người mà anh hay nói chuyện mà anh gọi là chị đó là 1 hồn ma hiện đang được thờ tại 1 ngôi chừa. Chị này có vẻ không thích con, hay nói những điều không đúng về con trong quá khứ với ảnh tạo nên nhiều mâu thuẫn. Tuy vậy tụi con vẫn cố gang vượt qua để song vui vẻ. Nhưng chị lại không chịu, chị lại nói xấu con quan hệ lung tung bên ngoải với nhiều đàn ông và đứa bé trong bụng con không phải con của anh. Con hoang mang và có đi tìm thầy để hỏi thì thầy bảo chị đó do kiếp trước có oan tình với con (2 người lấy chung chồng là người cha của đứa bé hiện tại). Kiếp này tụi con gặp lại và vẫn yêu thương nhau nên chị không chap nhận. Chính chị là người dẫn dặt anh đến với vợ anh. Con phải làm sao với sự việc này? Nếu quả that tình duyên anh chị ko thể chia cắt con nguyện chúc phúc cho 2 người nhưng con không muốn mình bị hàm oan và con muốn bảo vệ đứa bé trong bụng con. Kính xin thầy hay chỉ bảo giúp con. Con xxin cảm ơn.

 39. Nguyễn ngọc anh

  Con ngủ hay bị nằm mơ có một nữ oan gia theo ạ,con cug hay mơ nhữg giấc mơ nói xấu về mọi ngừời,ma quỷ con sợ lắm,đợt trứớc vào năm dê bố con cũg ghi lời khấn nguyện cho con và con biết là mình có một vong nữ khôg có nhà cửa theo ạ va làm vía con yếu làm con ăn khôg ngon ngủ khôg yên,ngày xưa lúc chưa biết về phật pháp con cũg giết nhữg chú kiến hay nhện vàcon có mua một em mèo bị bệnh vì đã dùg thuốc cho em mèo uốg nhưg em khôg uốg dc nên con mag để ở ngoài đừog con hối hận lắm con khôg biết phải làm thế nào để cho đúg..để giải nghiệp và oan gia của con cũg đc giải thoát về cõi làh.từ ngày xưa con luôn trog trạg thái buồn ngủ từ lúc bé đến khi thành một cô gái con cũg trog tình trạg mệt..mẹ con bảo con là mắc bệnh lừời nhưg lúc đấy con mệt lắm lúc con đi khôg dc thẳg ngừoi mà nó cứ còg lưg,con khôg muốn làm gì và mệt chỉ muốn ngủ và khi ngủ con lại mơ thấy nhữg giấc mơ xấu,bây giờ con cũg đỡ hơn roi chắc do nghe kinh. Phật nhưg con cũg nghe ít lắm thỉnh thoảg con mới nghehoặc đoc. Vì con hay bị đau đầu ạ

 40. Phật Pháp Vô Biên

  Nếu mình chưa quy y tam bảo thì mình có thể quy y cho oan gia trái chủ được không ạ?

 41. văn tuyến

  kính thưa thầy Thiện Nhân tên con là tuyến năm nay con 28 tuổi con có một câu hỏi là con luôn có cảm giác là các vong nữ cô hồn bám theo con và con cũng nhìn thấy họ rất nhiều lần rồi bởi vì đêm nào cũng gặp đến ác mộng như chết đổ máu hay như mơ đến dục vọng với họ mơ thấy đống mả hay quan tài..vvvv….nói chung trong giấc mơ chỉ toàn là những thứ như vậy….suốt bao nhiêu năm qua….sự nghiệp công việc tình duyên thì luôn gặp khó khăn và không thành công…và con luôn gặp điềm báo như con nhớ cách đây mấy năm con nằm mơ thấy bạn con bảo SAO TAM QUANH NHÀ CHƯA CON BẢO CHƯA THÌ BẠN CON BÀO LÀ MÀY SẼ CHẾT hồi đó con không để ý..quả đúng như vậy vào tháng 7/2015 hôm đó con đi từ nhà qua sang làng bên và lúc về con đi qua một nghiã điạ của làng đó lúc đó là khoảng 16h chiều khi con đi qua đó con bị một nữ nhi hồn đi xe đạp cùng chiều chặn đầu xe khi đang đi khu vực đó là ngã ba cũng có dân cư lúc đó con đang đi xe máy về nhà mà con chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối bên phải và lúc đó con hỏi thì ma nữ nhi đó có sao không? ma nữ nhi đó bảo không sao lúc đó con hoảng loạn quá con bảo người hay ma mà không nghe thấy và bấm còi rồi và đi rất chậm thì ma nữ nhi đó cầm xe đạp bỏ đi ngay…sau 2 hôm con lại đi qua đấy không sao nhưng ngay sáng hôm sau thì con lại gặp hiện tượng là buổi sáng hôm đó cọn dậy và con vừa mới đánh răng rửa mặt song đứng trước cửa thì gặp ngay CHIM SA lăn quay ra trước mặt con con chim đó có bị thương ở vùng đầu và không may con chim đó bị chết và con mang đi chôn….và rắc gạo và muối để giải hạn… hơn một năm nay con không giám đi qua đó nữa….và rất nhiều điềm báo khác con gặp phải như cá nhảy trước mặt hay rắn bò ngang qua khi đi xe máy và có một số lần khi đi xe máy mấy lần con gặp ngay ngay ô tô phi ngang qua mặt cũng may con phản xạ kịp thời không thì có chuyện xảy ra…..và bây giờ con ở nhà ngày nào cũng có con bướm đen cứ bay theo sau mình khi con đi ra khỏi nhà hay ra ngoài sân.. con nghĩ do nghiệp chướng của con quá nặng lên bây giờ con phải chịu hậu qủa mình gây ra vậy cho con hỏi có cách nào giải quyết tỉnh cảnh này không mong thầy thiện nhân giúp con với…

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Diệu Minh

   Mơ là do các chủng từ trong thức thứ tám (A Lại Da thức) biến hiện ra. Qua việc bạn tả thì nghiệp dâm và nghiệp sát của bạn rất nặng. Cách giải quyết là thành tâm thành ý học thuộc & trì tụng chú Đại Bi (dần nâng lên 108 biến/ngày, mới thì có thể, ví dụ, từ 21 biến nâng dần lên); lạy Phật ít nhất 300 lạy/ngày và nghe giảng Kinh pháp. Lưu ý khi phát tâm tụng chú không ngày nào được phép ít hơn số biến đã nguyện, và phải dõng mãnh. Khi bạn tu tập nghiêm túc ma chướng sẽ xuất hiện nhiều (ví dụ công việc ko may mắn, người thân ngăn trở gây sự, ốm bịnh, v.v) để thử thách, nhưng hãy giữ vững đạo tâm. Bất cứ lúc nào quá bất an mệt mỏi hãy niệm thầm Chú Đại bi. Nếu bạn vượt qua được mọi thứ sẽ dần ổn, các hiện tượng trên sẽ dần hết. Tất cả đều do bạn hết: bạn tạo nghiệp bạn phải tự chuyển nghiệp. A Di Đà Phật!

 42. văn tuyến

  Diệu Minh
  Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình sẽ làm theo lời bạn dậy chúc bạn sức khoẻ thành đạt và thành công.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 43. văn tuyến

  dạ chào Diệu Minh việc tụng chú đại bi 108 lần trên một ngày thì có thể chia nhỏ ra lúc có thời gian rảnh rỗi thì tụng 21 biến….vv…hay là tụng trì một lúc liên tục 108 biến có được không và cách tụng trì sao cho đúng mong Diệu Minh giải đáp giúp ?

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Diệu Minh

   Chào bạn, bạn thực hiện tuần tự các bước sau:

   1. Bạn học thuộc Chú Đại bi theo link sau:

   http://www.dharmasite.net/bdh41/ChuDaiBi.html

   2. Về tác dụng của Chú Đại Bi và 1 số lưu ý, bạn tham khảo qua các link sau – đọc mỗi link ít nhất 5 lần. Mỗi ngày phát tâm đọc ít nhất bao nhiêu thời gian (ví dụ 30 phút hay 1 tiếng, hơn là tốt). Bước này có thể thực hiện song song bước 1:

   http://www.dharmasite.net/ThanChuDaiBiThongThienDia.htm

   http://www.dharmasite.net/bdh79/KinhDaLaNi.htm

   http://www.dharmasite.net/bdh80/KinhDaLaNi.htm

   http://www.dharmasite.net/bdh82/KinhDaLaNi.htm

   3. Người nghiệp sát nặng sức khỏe sẽ dần yếu kém, mắc nhiều bệnh tật, thậm chí là bệnh hiểm nghèo (như ung thư), yểu mệnh. Để tiêu nghiệp thì tập ăn chay, bắt đầu từ 2 ngày/tháng nâng dần lên, nếu ăn chay trường được là rất tốt. Bạn có thể tự nhìn lại những giấc mơ rùng rợn của bạn mà khởi tâm lo sợ quả báo nếu tạo thêm nghiệp sát sanh, từ đó không bao giờ dám có hành động sát sanh, thậm chí giết các động vật nhỏ như muỗi, kiến, v.v, hơn nữa là không khởi tâm giết. Khi khởi ý niệm thèm thịt hoặc sân với động vật nhỏ thì mặc kệ nó, niệm Chú Đại bi hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.

   Thực hiện song song bước 1.

   4. Tìm hiểu về ngũ giới và luôn ghi khắc trong tâm gìn giữ ngũ giới.

   Thực hiện song song bước 1.

   5. Dần bỏ các thói quen như xem TV, nghe nhạc, xem chiếu bóng, đọc báo lá cải. Những thứ này sẽ kéo bạn khỏi việc tu tập rất dễ dàng.

   Thực hiện song song bước 1.

   6. Khi đã thực hiện xong bước 1 & 2 bắt đầu phát tâm trì tụng. 1 số lưu ý về cách thức tụng như sau:

   – Người mới phát tâm thường bắt đầu từ con số nhỏ, ví dụ 18 hc 21 rồi 36 rồi 54 biến. Có thể chia nhỏ ra trong ngày, ví dụ sáng 18 biến trưa 18 biến tối 18 biến. Việc trì tụng 108 biến liên tục thật sự không dễ vì mất rất nhiều thời gian, tuy nhiên, tùy bạn.

   – Để thể hiện tâm cung kính thì việc đếm số biến chỉ tính lúc bạn ngồi kiết già hoặc bán già hoặc quỳ gối chắp tay ngang ngực niệm. Niệm như vậy quay mặt về hướng Tây. Có thể niệm ra tiếng, niệm nhép môi hoặc niệm lặng . Lưu ý niệm ra tiếng lâu mà mệt thì chuyển sang nhép môi hoặc niệm thầm. Lúc nào buồn ngủ (hôn trầm) thì nên niệm ra tiếng.

   – Còn lại mọi lúc mọi nơi, kể cả khi lên giường ngủ bạn có thể niệm đều được (nhưng không tính vào số lượng phát nguyện như ở trên). Những nơi bất tịnh (như nhà vệ sinh) hoặc khi nằm thì chỉ niệm thầm.

   – Khi đã phát tâm nâng số lượng lên thì không được phép bỏ dở vì những lý do rất thông thường (ví dụ vì bạn bè rủ đi nhậu nên hôm nay tạm nghỉ niệm 1 hôm, hoặc chỉ niệm ít biến hơn). Thậm chí ốm mệt nhẹ cũng phải cố mà ngồi/quỳ niệm, bạn sẽ thấy khỏi ốm nhanh hơn nếu thực sự quyết tâm.

   7. Lạy Phật: bạn tham khảo trong link này. Nên ít nhất 300 lạy/ngày, chia nhỏ ra trong ngày mà lạy, lúc nào mệt thì có thể nghỉ 1 lúc. Đặc biệt khi bị buồn ngủ quá nặng mà niệm chú ra tiếng không hết thì lạy Phật.

   http://giacngo.vn/mobile/?CategoryID=290&Year=2013&Month=11&Day=19&ContentID=3A5208

   Thực hiện song song bước 6.

   8. Đọc/nghe giảng pháp – thực hiện song song bước 6:
   – Mỗi ngày ấn định đọc ít nhất bao nhiêu thời gian. Đọc tập trung, không bỏ dở. Mỗi quyển đọc đi đọc lại 5-10 lần. Khi đọc quyển này thì không đọc lan man quyển khác hoặc bạ gì cũng đọc. 1 số link đáng tin cậy:

   http://www.tinhkhongphapngu.net

   http://www.dharmasite.net

   – Bắt đầu đọc từ những nội dung như An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (bạn tìm loạt bài giảng này của PS Tịnh Không), Đệ Tử Quy.

   – Sau đó mới đọc giảng Kinh. Có thể bắt đầu từ những bộ Kinh ngắn như A Nan vấn Phật sự Kiết hung, Phật thuyết thanh tịnh tâm Kinh.

   9. Khi thực hiện theo các nội dung trên rất nhiều việc kỳ lạ không vừa ý xảy ra – hãy giữ vững quyết tâm.

   Bạn thực hiện đầy đủ được các điều trên trong ít nhất 3 tháng rồi hãy bàn luận tiếp.

   A Di Đà Phật!

 44. Lê văng thăng

  Chào bạn Văn Tuyến. Mình có vài ý kiến muốn góp ý với bạn. Nếu sai thì mong bạn hoan hỉ nên không nghe nhé. A Di Đà Phật.
  Đức phật thuyết kinh suốt hơn 40 năm để đưa ra 8400 pháp môn, để trừ cái phiền não của chúng sanh. Ta phải trọn pháp môn nào phù hợp với mình. Nhưng đức phật đã chọn hộ ta rồi. Đó là pháp môn niệm phật cầu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật.
  Nếu mà bạn mà niệm phật và đọc chú là xen tạp đó bạn ạ. Xen tạp thì khó vãng sanh lắm, A Di Đà Phật.
  Nếu chỉ một đọc chú thôi thì công đức làm sao nổi bằng niệm phật được. Tổ dạy” đọc kinh không bằng đọc chú, đọc chú không bằng niệm phật” như vầy rồi thì chú tâm mà niệm phật cho vững vàng. Nói khác, niệm phật thù thắng hơn tất cả, gọn gàng đầy đủ. A Di Đà Phật. Tóm lại là xen tạp
  Mình có vài ý kiến đóng góp như vậy thôi.
  Chúc bạn tinh tấn dõng mãnh.
  A Di Đà Phật

  • Diệu Minh

   Bạn Thăng thân mến, thứ nhất bạn hãy nhớ câu “Pháp này bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề” (trích Kinh Kim Cang). Pháp nào cũng là đệ nhất. 84000 thứ bệnh của chúng sanh có 84000 cách đối trị, nên tùy căn cơ duyên phần mỗi người mà có các pháp phù hợp. Ví dụ bạn nói đau đầu thì thường uống Paracetamol sẽ đỡ nhưng có những người uống thì không đỡ.

   Thứ hai, đúng là PS Tịnh Không hay tán thán Tịnh Độ, nhưng có những câu Ngài nói ra thì được, vì Ngài hiểu và tùy căn tánh chúng sanh mà nói, Ngài có trí huệ và đã thâm nhập Kinh tạng, còn phàm phu không hiểu rõ mà phát ngôn nên rất cẩn trọng.

   Thứ ba, niệm chú Đại bi cũng chính là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu bạn tìm hiểu về Hòa Thượng Tuyên Hóa bạn sẽ biết, tại sao vị Bồ Tát này lại tán thán, hoằng dương Chú Đại bi đến vậy.

   Không phải tự nhiên mà Diệu Minh khuyên bạn Tuyến niệm Chú Đại bi, mà Diệu Minh có đọc & suy xét các triệu chứng, cũng như cách hỏi, phúc đáp của Tuyến nên mới phúc đáp như vậy. Tất nhiên, còn tùy căn cơ, phước đức, nhân duyên của bạn Tuyến nữa.

   A Di Đà Phật!

  • Một Đời Vãng Sanh

   Ý của bạn Lê Văn Thăng rất giống với ý của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát và Hòa thượng Tịnh Không. Xin hoan hỉ.

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2016/05/nguoi-tu-tinh-do-tam-chang-chuyen-nhat-thi-kho-thay-phat-vang-sanh/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/nguoi-niem-phat-co-can-phai-niem-them-chu/

  • Lê văng thăng

   A Di Đà Phật.
   Cám ơn liên hữu đã nhắc nhở. Tuy con hay nghe lão hoà thượng Tịnh Không và bác Diệu Âm. HT Tịnh Không nói, thì con theo lời ngài mà làm. nhưng không nghĩ tới các nghĩa khác của nó. Vì con đây sơ học không biết mấy. Còn phàm phu, tục tử lên không thấy những nghĩa khác đó ạ.
   Bác Diệu Âm nói với con rằng đừng lên xen tạp thì khó vãng sanh lắm. Như vầy thôi ạ. Thấy bạn Tuyến cứ toàn là hỏi về chú đại bi nên con trả lời theo ý mình thôi. Theo như lý và pháp đó là xen tạp mà xen tạp khó vãng sanh nên con comment lại để cho bạn ấy hiểu chứ con không biết là các pháp bình đẳng như vầy. Con thành thật sám hối vì không biết mấy về phật pháp, mà cứ comment cho mọi người hihi. Con thành thật xin lỗi bạn Tuyến nhé và mọi người đọc comment này. Thôi con chào cô chú nhé. A Di Đà Phật

  • Một Đời Vãng Sanh

   Đúng thế, đúng thế. Cứ chân thật mà niệm Phật như thế chắc chắn sẽ vãng sanh bạn Thăng ạ.

 45. văn tuyến

  Cảm ơn Diệu Minh Lê văng thăng đã góp ý chúc các bạn sức khoẻ nhiều may mắn và thành công.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 46. văn tuyến

  dạ xin lỗi đã làm phiền Diệu Minh Lê văng thăng Một Đời Vãng Sanh và cảm ơn rất nhiều… do nghiệp chướng của Văn Tuyến qúa nặng lên Văn Tuyến muốn sám hối sửa lại bản thân cũng vì do mê muội mà không kiểm sóat được bản thân nên bây giờ mới tạo ra nghiệp chướng nặng đến vậy. Vậy mong các bác các cô các phặt tử có kinh nghiệm chỉ dẵn giúp, bởi vì Văn Tuyến đã đọc các comment ở trên nên đang phân tâm không biết chọn cách nào cho phù hợp, vậy cho Văn Tuyến một lời khuyên và cho Văn Tuyến xin lỗi nếu khẩu ý có gì đó làm phiền đến đến các bác các cô các phật tử.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Diệu Minh

   Không phải tự dưng DM phúc đáp bạn dài vậy. Vì DM thấy bạn là người có chút thiện căn.

   Những gì DM viết ở trên là đã có thực chứng của bạn đồng tu, cũng bị hiện tượng gần như bạn vậy. Qua lời bạn hỏi, DM biết bạn chưa tu tập, và thấy bạn là người cần “cấp cứu” nên DM trả lời bạn như vậy.

   DM xin kết thúc ở đây, tùy duyên bạn. Nếu bạn có duyên thì 3 tháng sau bàn tiếp.

   A Di Đà Phật!

 47. Lê văng thăng

  Chào chú Văn Tuyến.
  Con không hiểu chú như thế nào nữa, ý con là không hiểu ý của chú. Tại sao lại phải như vầy. A Di Đà Phật.

  Cứ có ai bám theo chú đúng không mà chú muốn sám hối nghiệp chướng phải không ạ. Theo cháu, chú niệm Phật + lạy Phật đi ạ, sám hối đó. Dùng tâm chân thành, thật thà khẩn thiết xem ra sao. Nếu như vầy ắt chú sẽ tiêu nghiệp chướng của mình.
  Cháu có nghe câu này: “Niệm Phật nhất thinh tuệ khai vô lượng, lễ Phật nhất bái phước đẳng hà sa”. Tóm lại niệm Phật và lạy Phật sẽ được công đức và tiêu nghiệp. Một niệm tiêu nghiệp trong 80 ức kiếp (Kinh Quán Vô Lượng Thọ). Vậy thôi. Xin các cô chú chia sẻ thêm. A Di Đà Phật

 48. Diệu Niệm

  Bạn Văn Tuyến thân mến.
  Mình đoc va thấy ban bi phân tâm như chưa biêt chon cho minh một phương pháp tu hành phai không? Theo như sự hiểu của mình thì,đây là bước đầu đưa bạn tìm về cửa Phật. Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn nên ngài biết căn cơ phù hợp của chúng sanh ma cho đơn thuôc trị bệnh vậy nên Phương Pháp của ngài rất nhiều. Chẳng hạn như Thiền, Mật, Tịnh Tông… Theo như thời đại này Đuc Phat chỉ rõ là chúng sanh hợp với Tịnh tông tức Tịnh Độ thì thích hợp va dễ thành công một đời tu hành vãng sanh tu tiep thành Phật…( bạn nên cố gắng tìm đọc va nghe băng giảng của các Thầy cô giảng về Niệm Phât và giảng Kinh Vô lượng Thọ , A Di Da kinh ..vv thì sẽ hiểu để tu hành cho đúng nhe). Bây giờ minh chuyển sang nói về việc của ban : mình nghĩ trong kiếp quá khứ co gây nhiều tội tổn hại chúng sanh nên thâm tâm không đuọc vui vẻ sáng suốt hay chiêu cảm những điều dị lạ. Phương pháp tu hành thì theo như bạn Diệu Minh và Lê văn Thang nói cũng rất đúng: chú đại bi phá nghiệp rất mạnh chỉ sợ bạn không có thời gian để tu như vậy mãi . Niệm Phật thì dễ hơn vì bạn co thể vừa làm việc vừa niệm thầm được. Niệm phât , tụng kinh, tụng chú công Đức bằng nhau nếu như mình nhất tâm . Ví dụ mình vừa đọc chú vừa nghĩ lung tung thi khong được nhất tâm…vậy nên mình nghĩ bạn chọn cho mình một phương pháp phù hợp để tu lâu dài mà không nên lùi sụt. À sau mỗi thời khoá hoạc mỗi ngày bạn phát tâm hồi hướng công đức ấy cho tất cả oan gia trái chủ của bạn nhé. Nguyeenj cho taat ca minhf vaf chungs sanh được vãng sanh Cực lạc quốc
  Bạn nên tích cực làm điều lành thiện giúp đỡ mọi người và qui y tam bảo giữ gìn 5 giới thì thâm tâm sẽ vui ve sáng suót. Đừng để ý gì đến những điều như Chim sa hay rắn… vì nó là tự nhiên trên thế giới này mà hãy tin vào nhân quả ví dụ tâm bạn bây giờ rất trong sáng, thân bạn đang làm điều tốt thì bạn sẽ nhận được tương tự trong tương lai, nếu thời gian nào đó bạn suy nghĩ va hành đọng xấu thì thời điểm nào đó trong tuong lai bạn sẽ nhận lại thôi.bạn đừng nên để ý gì dến những giấc mơ vì nó do tâm thức biến hiện ra mà thôi . Vì chúng sanh chúng ta còn đang sống trong mê muội không có tỉnh giac thì cuộc đời này cũng chỉ là giấc mông nữa là mơ trong mộng thì nghĩ đến làm gì chứ. Mình nên dựa vào phương thuốc của Phật mà mong thoát ra trong kiếp này thôi chứ đợi đến bao giờ mới được làm người mà gặp đươc Phap Phật là quí báu hiếm hoi lam.? Thôi mình mấy lời chia sẻ , sự hiểu biết của minh còn nông cạn nếu có điều không đũngin bạn bỏ qua và xin sam hối các vị Đại Thiện Nhân ạ.

 49. Nguyễn Thành Lộc

  nay mình 29 tuổi mình tu tập chưa được bao lâu.ba mẹ mình thì 60 tuổi.mình cảm giác lúc này có oan gia trái chủ đến với ba mẹ mình.nay mình muốn tự làm lễ sám hối cho họ và mình được không

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Thành Lộc,
   Tội của ai thì người đó sám. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, người đó bệnh nặng không quỳ lạy sám hối được thì người thân vì họ mà sám hối thì được. Còn nếu họ không tin, nên không sám hối thì người thân làm giùm cho họ sẽ chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể gieo chút duyên thôi. Sám hối phải xuất phát từ tâm chân thành, thật sự thông cảm với những nỗi khổ mà mình đã gây ra cho các vị oan gia trái chủ, từ đó thật tâm thấy mình đã sai, rồi mới khởi tâm thật sự ăn năn, không gây thêm nghiệp xấu ác cho các chúng sanh nữa, đó mới là chân thật sám hối. Ngoài thực hiện nghi thức sám hối với tâm chân thành như trên, bạn hãy nên gắng làm các việc thiện lành như phóng sanh, bố thí, niệm Phật,..rồi hồi hướng công đức, phước báo đến họ và tất cả chúng sanh nhé.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Ngọc anh

   Cháu muốn làm lễ giải trừ oan nghiệp tại gia có được không, và phải lam như thế nào, xin chỉ giup chau. Nam Mô A Di Đà Phật

 50. Ngọc anh

  Xin cho cháu hỏi nhà cháu không có bàn thờ Phật thì làm lễ sám hối thế nào?

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *