Niệm Phật Nhưng Không Tin Chính Mình Sẽ Vãng Sanh Về Biên Địa

Niệm Phật Nhưng Không Tin Chính Mình Sẽ Vãng Sanh Về Biên Địa

Chánh kinh: Lại có chúng sanh tích tập thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, oai đức quảng đại bất tư nghị trí; đối với thiện căn của chính mình chẳng sanh nổi lòng tin nên đối với việc vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, ý chí do dự, chẳng thể chuyên chú, nhưng do liên tục niệm Phật chẳng ngớt, kết thiện nguyện ấy thành căn bản nên vẫn được vãng sanh.

Giải: Ðoạn kinh này nói đến một loại hành nhân khác bị sanh về biên địa: tin tha mà chẳng tự tin mình.

Tin tha mà chẳng tin nổi tự thì chính là trí còn kém cỏi. Không có trí quyết định thì chẳng sanh nổi lòng tin quyết định cho nên ‘ý chí do dự, chẳng thể chuyên chú’. Tín nguyện chẳng vững thì chỗ mình y cứ [để tu tập] chẳng chuyên nhất nổi. Tuy vậy, vì hành nhân niệm Phật liên tục nên nương theo sức niệm Phật và sức phát nguyện bèn được vãng sanh, nhưng chỉ được sanh nơi biên địa.

Chánh kinh: Những người này do nhân duyên ấy tuy sanh về nước kia nhưng chẳng thể đến ngay chỗ Phật Vô Lượng Thọ mà chỉ ở trong thành bảy báu nơi biên địa của cõi Phật. Phật chẳng hề tạo ra như vậy nhưng do thân hạnh đã tạo [của hành nhân] nên tâm tự hướng đến [nơi ấy].

[Biên địa] cũng có ao báu, tự nhiên thọ thân trong hoa sen; thức ăn uống, các thứ khoái lạc như trên trời Ðao Lợi. Ở trong thành ấy, chẳng ra ngoài được. Nhà cửa ở ngay trên mặt đất, chẳng thể lớn nhỏ tùy ý muốn. Trong năm trăm kiếp, thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bồ Tát, Thanh Văn thánh chúng.

Người ấy trí huệ chẳng sáng suốt, biết kinh càng ít hơn nữa. Tâm chẳng khai giải, ý chẳng vui sướng. Bởi thế, gọi đó là thai sanh.

Giải: Chữ ‘những người này’ chỉ hai loại người vãng sanh về biên địa đã nói ở trên.

‘Do nhân duyên ấy’ là do cái nhân tu thiện niệm Phật, phát nguyện cầu sanh nên cảm được chốn Biên Ðịa cõi Cực Lạc, sống trong cung điện bảy báu, ao báu, hoa sen, vui thú như ở trên trời Ðao Lợi và hưởng cái quả bất thối. Nhưng vì phạm lỗi nghi hoặc nên phải cảm lấy cái quả ‘chỉ ở nơi biên địa của cõi Phật’, sống trong nghi thành chẳng thoát ra được. Trong năm trăm kiếp chẳng được thấy nghe Tam Bảo.

Những điều như thế đều chỉ là do tâm tạo, do nghiệp lực dắt dẫn nên Phật bảo: ‘Phật chẳng hề tạo ra như vậy nhưng do thân hạnh đã tạo [của hành nhân] nên tâm tự hướng đến [nơi ấy]’. Ðây chính là điều kinh Hoa Nghiêm đã dạy: ‘Nên quán pháp giới tánh, hết thảy chỉ là do tâm tạo’. Ấy là vì tâm sanh thì các pháp sanh: địa ngục, thiên đường hay Tịnh Ðộ đều chỉ do tâm biến hiện. Thân mình hướng đến đâu cũng đều do nghiệp lực của chính mình lôi kéo. Nghiệp do tâm sanh nên bảo là ‘tâm tự hướng đến’.

Sanh trong biên địa cũng ‘tự nhiên thọ thân trong ao hoa sen báu’ nên chẳng phải là kiểu thai sanh như trong thế gian mà thật sự là liên hoa hóa sanh. Sanh sống khoái lạc như ‘trời Ðao Lợi’, nhưng ở miết trong ấy chẳng ra được ngoài. Chốn họ cư ngụ là ngay trên mặt đất, chẳng thể thăng lên hư không; nhà cửa cũng chẳng thể tùy ý hóa ra cao và to theo ý muốn.

Ðiều tệ nhất là trong cả năm trăm năm chẳng được thấy Phật, nghe pháp. Về ‘năm trăm năm’, bản Hán dịch chép rõ là ‘năm trăm năm trong cõi này’. Kinh chép ‘cõi này’ chứ không ghi là ‘cõi kia’, nên chữ ‘cõi này’ phải là cõi đức Thế Tôn đang thuyết pháp (tức là cõi Sa Bà). Vì lẽ đó, ngài Cảnh Hưng bảo: ‘Năm trăm năm là số năm trong thế gian này’, nghĩa là con số năm trăm năm vừa nói đó là năm trăm năm so với kiếp sống con người hiện tại.Nhưng ta chẳng thể chấp nhất định rằng năm trăm ấy chính là năm trăm năm trong cõi trần gian này bởi vì phẩm số trong Cực Lạc là vô lượng nên phẩm số trong cõi Biên Ðịa cũng sai biệt vô lượng. Chẳng hạn như trong Quán kinh bảo trung phẩm hạ sanh thì ‘ở trong hoa sen trọn mười hai đại kiếp thì hoa sen mới nở’. Ðấy là cả một thời gian dài.

Trích lục
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập – Hoàng Niệm Tổ chú giải – Như Hòa dịch Việt

18 Phúc đáp

 1. Diệu Quý

  Nam mô A di đà Phật! Cho con hỏi câu này, mẹ con mất được hơn 2 tuần, nhưng theo lời của BHN khi mẹ mới lâm chung thì mẹ con chỉ mới vào được “Biên địa” của Đức A di Đà thôi. ( Vì khi còn sống mẹ chưa Quy y Tam bảo, có niệm Phật nhưng không nhiều, và thời gian niệm Phật sau khi lâm chung chỉ thêm được 14 tiếng chứ không được như 24 tiếng)

  Hiện tại, thì con và bố làm hết mọi điều có thể (như trong Kinh Địa Tạng và sự hướng dẫn của BHN) thì liệu mẹ con có thể được Siêu sanh Lạc quốc hay không ạ (cho dù đạt được Quả vị thấp cũng được ạ)?????

  Con và bố rất mong muốn mẹ được Vãng sanh, thoát được mọi đường khổ … Các đạo hữu nào còn biết Gia đình con nên làm gì thêm cho mẹ thì hồi âm lại gấp cho con và bố con biết với nhé.

  Xin chân thành cám ơn!
  Nam mô A di đà Phật!

 2. huynh sang

  bẠn diỆu quý mẾn bhn nói chua hêt ý vỚi ban trong kinh vô lưỢng thỌ có nói rỎ vẤn đỀ này ban tim đỌc phẪm 40.nhỮng nguoi sanh vê biên đỊa ( biên giỚi)nguoi nay luc song phai chua thien căn tin tỘi phưỚc biêt vỀ cuc lac nhung không tin chăc còn do dỰ nhưng do nhơ nghĩ khi lam chung niỆm phât thi moi vê đưoc bia đia Ở đó 500 năm ko thẤy tam bao, tri hue ko sáng, nên Ở do goi la thai sanh, bhn niêm vẬy cho me ban vay la tot roi. ban có hỎi xem me ban nóng Ở vùng nào ko? thi biêt la mẸ ban sanh ve coi nào rỒi. trong kinh đia tang nói rỎ quang muc cỨu mẸ là niêm phẬt đó bẠn . chinh la nguoi con và nguoi thân trong nhà là quan trong nhẤt. ban tung kinh hẰng ngày nên thỈnh me ban vỀ cùng nghe kinh va niỆm phẬt cho nhiỀu. vì nguoi mẤt lúc này rẤt trong nguoi than tỪng giây tỪng phút lam công đỨc hỒi huỚng cho ho.ban nên làm thêm công đỨc phóng sanh bỐ thí đỂ hỒi hưỚng đỂ sau 49 ngay la me ban se sanh ve cõi lành chỨ ko dám nói la cuc lac. chuc ban tinh tẤn niỆm phât cho me ban. nam mô a mi đà phẬt

  • Diệu Quý

   Nam mô A di đà Phật!
   Tôi xin nói sơ qua mọi việc của mẹ tôi như sau: Mẹ tôi có tin tội phước, làm việc thiện nhiều; nhưng bảo quy y thì còn lưỡng lự, vì còn làm ăn buốn bán, ko tránh khỏi nói dối, … nên sợ phạm giới; về sau mẹ bị tai biến 9 năm thì cũng còn lưỡng lự, vì lúc này tâm trí bất ổn, mẹ Niệm Phật ko được nhiều và thông suốt lắm (nhưng trên đầu giường thì có để di ảnh nhỏ của Quán Thế Âm Bồ Tát, máy niệm phật, hay xâu chuỗi). Mẹ chỉ đi chùa như bao người khác, lễ Phật, cầu xin bớt bệnh tật,… => Phải chăng như vậy là còn lòng nghi ngờ?????
   Nhưng phải nói là nhờ làm việc thiện nên mẹ mới được hưởng duyên lành như sau: Thường giúp đỡ bếp ăn Từ Thiện ở Bệnh viện, nên tôi và bố vô tình gặp Cô Trưởng Bếp ăn Từ Thiện. Cô bảo, nếu thấy mẹ tôi bệnh tình ko qua khỏi thì hiện tại đang có BHN Hoa Sen Trắng ở Đà Nẵng mới vào, Gia đình nên Thỉnh BHN về nhà, Hộ Niệm giúp mẹ…(Trước giờ ở Tuy Hòa chưa có BHN theo Hộ Niệm suốt ko ngừng nghỉ từ khi còn hấp hối cho đến khi Thoại tướng tốt đẹp). Vì mẹ bị hôn mê nên trên người khi về nhà có rất nhiều dây nhợ, thở vất vả (đưa mẹ về nhà vào khoảng xế ngày 14/7)… Nhưng rất may nhờ việc Hộ Niệm nên hơi thở có phần tốt hơn. Sau đó mẹ nhẹ nhàng ra đi vào 6h10′ sáng ngày Rằm tháng 7… Mọi người vẫn Hộ Niệm cho đến 15h cùng ngày thì kiểm tra thấy hơi nóng tập trung ở giữa vùng ngực và bụng… Rất lo lắng, tất cả, đều cùng Nhất tâm Hộ Niệm và lạy Phật… Hơi ấm được đẩy lên từ từ … Đến 19h30′, Hơi ấm đã xuất hiện trên đỉnh đầu, tuy thoại tướng chưa được đẹp lắm, nhưng tất cả ngũ quan của mẹ đã khép lại, thân thể mềm mại… Nếu được BHN tiếp tục Hộ Niệm thêm 10 tiếng nữa thì có thể mẹ sẽ tốt hơn nữa ( nhưng vì áp lực phải liệm mẹ trong ngày tốt của họ hàng nên mọi việc phải kết thúc sớm hơn Quy định là 24 tiếng của BHN – Tôi và bố rất thành tâm xin lỗi BHN về vấn đề này, đã trải với những gì đã cam kết).
   Bố tôi cũng ko tin lắm vào Phật pháp hay vãng sanh (có lẽ giống mẹ tôi)… Nhưng vì chứng kiến mẹ ra đi như thế, nhất là phần kiểm chứng Thoại tướng thì mọi người đều tin (tuy hơi ấm trên đỉnh đầu của mẹ chỉ nhè nhẹ thôi, chưa vững lắm)…
   Tôi cầu mong sao mẹ chỉ cần đạt được Hạ Phẩm thôi cũng được rồi từ từ tu tiếp, nhưng sau này đọc mới thấy có thêm vùng Biên Địa (Nghe Cô trưởng BHN bảo là mẹ chỉ mới ở vùng Biên Địa, nhưng lúc đó tôi chưa biết thế nào là Biên Địa, nhưng bây giờ thì mới hiểu )… Điều này làm tôi lo lắng vô cùng … Tôi không cần mẹ được ở thành Bảy Báu, nhưng phải làm sao để được nghe Phật, Bồ tát … thuyết pháp, nghe kinh … Chứ ở như vậy thì mãi không sáng suốt nổi … Ở gần Phật mà không được nghe thấy Phật Pháp, thì làm sao tu tập được … Hưởng hết Phước, tôi sợ mẹ lại bị cuốn vào vòng xoáy luân hồi … Thật uổng công tạo nghiệp lành bấy lâu…
   Vậy bây giờ ngoài việc quỳ lạy trước 48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà 3 lần/ngày, Niệm Hồng Danh của Đức A Di Đà 1000 hoặc 500 tiếng/3 lần/ ngày, tối thì đọc kinh A Di Đà. Phóng sanh thì 1 tuần thường phóng sanh 3,4 lần. Vẫn làm tự thiện như mọi khi. Chỉ có việc Ấn tống Kinh sách là chưa biết Ấn tống kinh gì, sách gì (tôi thấy gia đình có duyên với Đức Phật A Di Đà và Tịnh Độ Tông lắm) … Các đạo hữu nào am hiểu việc ấn tống kinh sách thì mách nước giúp. Ngoài ra thì tôi nên làm gì thêm cho mẹ tôi được Thù thắng Hóa sanh…
   Đôi lời hơi dài dòng. Xin chân thành cảm ơn Các đạo hữu đã quan tâm!
   Nam mô A Di Đà Phật!!!

 3. Huỳnh Sáng

  theo như ban nói thi minh nghi me ban sanh ve coi lanh roi. con viec quy y giữ mấy giới thi tot hơn là ko quy y, tai vi quy y la chúng ta biết quay đầu, nuơng tựa vào PHẬT, tam bảo chính thức là người con cua PHẬT, me ban đi chua mà lòng còn nghi ngờ, lai còn ko chiu quy y tam ban khi bi bênh. nếu ko gap được BHN thi chăc chăn là mẹ ban ko tot roi, nhưng vì lúc me ban sống lam nhiêu viec thien nên khi mạng chung me ban gap được thiện tri thức(BHN) nhăc nh, do phần phươc tao ra luc sống.bạn độ vậy minh rât tán thán ban là ngươi con hiếu. nhưng ban nên lo độ cha mẹ, trả hiêu luc còn sống tốt hơn. còn việc ấn tống kinh thì kinh PHẬT điều tốt cả, còn tuỳ vào khả năng mỗi người bạn ạ. theo tôi thì kinh vô lượng thọ. hoặc hình ĐỊA TẠNG, mà nhất là bạn dùng đồng tiền để lại của nguòi mất thì công đức nguoi mất hưởng rất nhiều lợi lạc. Đôi dòng góp ý với bạn .chúc bạn cùng gia đinh an lạc.

  • Diệu Quý

   Chào bạn!!! Lâu rồi tôi mới vào online. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lời hướng dẫn của bạn cũng giống như mọi người chỉ bào cho tôi. Tôi đã ấn tống 500 quyển Phật thuyết Vô Lượng Thọ Kinh rồi. Mọi vệc cần làm vẫn làm đều đều. Chỉ còn 1 tuần nữa là đên 49 ngày của mẹ tôi rồi. Không biết còn cần làm gì nữa hay ko ???? Cõi lành là cõi nào vậy bạn??? ( cõi Người trở lên đúng hok ???).

 4. trang

  Hỏi : Nếu kinh tế gia đình khó khăn, mà bảo họ trong thời gian bốn mươi chín ngày ăn chay niệm Phật làm mọi công đức, e rằng cuộc sống của họ khó có thể duy trì được?

  Đáp : Trong tất cả mọi công đức để hồi hướng cho người chết thì công đức niệm Phật là lớn nhất, nếu như gia đình kinh tế khó khăn lúc này không cần thỉnh Tăng Ni đến làm lễ, chỉ cần toàn gia quyến phát tâm ăn chay niệm Phật là đủ. Thời gian niệm Phật, quy định sáng sớm niệm Phật xong đối trước bàn thờ người chết hồi hướng rồi dùng cơm sáng. Buổi trưa niệm Phật trước hay sau bữa cơm tùy theo công việc bản thân sao cho thích hợp mà sắp xếp. Buổi chiều sau bữa cơm mới niệm Phật, niệm xong đối trước bàn vong mà hồi hướng, mỗi ngày quy định ba thời niệm Phật ba lần hồi hướng, thời gian còn lại khi làm công việc cũng nên cố gắng mặc niệm niệm Phật.

  Phương pháp niệm Phật siêu độ người chết như thế, đối với cuộc sống kinh tế gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Phương pháp này vừa đơn giản nhưng lại tiện lợi hoàn toàn không chướng ngại cuộc sống mà công đức rất lớn. Gia đình lại có thể bình an thanh khiết, bà con mỗi người đều được phước đức mà người chết cũng được sự lợi ích vô cùng. Đây là phương pháp thù thắng làm cho cả hai người sống lẫn kẻ chết đều được sự lợi ích không thể nghĩ bàn
  (trích từ duongvecoitinh)

  bạn niệm thành tiếng thì sẽ tốt hơn niệm thầm vì khi bạn niệm thành tiếng tất cả chúng sanh đều nghe được theo đó mà phát tâm bồ đề

 5. trang

  cõi lành là cõi atula người trời (atula còn gọi là phi thiên hình tướng giống như ngạ quỷ tâm hay sân giận nóng nảy

 6. ban nên niệm phật và tụng kinh mỗi khi đều phải nhắc me ban niệm phật cùng ban để cho me ban biết hướng lành mà đi. ban phong sanh thêm và hoi hương cho me ban. cõi lành là cõi thiên có rất là nhiều tầng lắm bạn,tuỳ theo phước người mất mà được sanh về cõi cao tot hơn.

 7. DUYEN HAI

  Nam mô A di đà Phật! Chào các anh các chị,Tôi là một người đã được qui y tam bảo ,có thể nói trước kia (thời còn nhỏ và đến lớp 11 ) tôi là một cô gái tuyệt đối tin vào đạo nhân quả nhưng từ khi sự cố của gia đình xảy ra,bản thân tôi không còn tin vào luật nhân quả,k còn tin vào phật pháp,nhưng tôi vẫn đi chùa khi có dịp hoặc đi cúng bạn bè, tôi vẫn chắp tay lễ phật nhưng chỉ niệm Nam mô A di đà Phật nhưng trong đầu trống rỗng,không còn lòng tin.Tôi muốn lấy lại lòng tin, muốn có một đức tin để an ủi tinh thần,để được thanh thản mỗi khi gặp những tai ương trong cuộc sống.Xin các anh các chị chi cho tôi một hướng đi đúng đắn để tìm lại lòng tin vào phật pháp.
  Xin trân thành cám ơn.

 8. Chánh Thiện

  Bạn Duyen Hai: người học Phật mà không tin nhân quả cũng tựa như người xây nhà mà không xây móng hoặc xây nhà trên cát vậy. Hãy tưởng tượng nếu xã hội mình mọi người đều không tin nhân quả thì sẽ loạn mất vì cho rằng chết là hết, chỉ sống kiếp này sao cho sung sướng là được. Mạnh ai nấy sống, bất kể phải bước lên cả thân xác người khác. Rồi cướp giật, giết chóc sẽ xảy ra hàng loạt miễn sao đạt được mục đích của mình như vụ cướp tiệm vàng gần đây tại Bắc Giang gây chấn động cả nước vì tính chất tàn bạo và không nhân tính của kẻ gian…

  Người tin vào nhân quả luôn luôn tự cảnh tỉnh tất cả những hành động dù là rất nhỏ của mình, nhờ vậy mà không gây tạo nghiệp.

  Có những sự việc xảy ra mà ta cứ cho rằng ông trời thật bất công khi người xấu lại gặp toàn điều may, hoặc ngược lại người hay ăn hiền ở lành lại gặp toàn vận xấu. Đó là do nhân quả ăn thông nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải chỉ 2 đời mà thôi. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tham khảo ở đây các bài này rất hay. Nhất là bài pháp của lão hòa thượng Thích Giác Nhiên giảng rất xuất sắc hay vô cùng.

  Nhân Quả Ba Đời
  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/09/nhan-qua-ba-doi/

  Tranh Minh Họa Kinh Nhân Quả
  http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/09/tranh-minh-hoa-kinh-nhan-qua/

 9. phuongthuy

  BHN là gì vậy các bạn?

  • vinhanhdi

   Gởi Phương Thùy!
   BHN là ban hộ niệm Bạn ạ.

 10. Ngọc Mai

  Cho mình hỏi ” Pháp” là những bài Pháp Thoại mà các Thầy giảng về từng chủ đề cho mọi người nghe có phải khg ạ? Có thể cho mình xin thêm một link về Pháp khg ạ?
  Do ở nhà khg có bất kỳ một tượng Phật hay một hình ảnh nào của Phật hay Bồ Tát, vậy lúc niệm phật nên quỳ trước đâu, chỗ nào là tốt nhất ạ?
  Phòng ngủ, giường ngủ là một nơi khg trong sạch, nếu lúc nằm chuẩn bị ngủ mà niệm phật có phải khg nên khg ạ?
  Nếu như gửi phúc đáp rồi mà cần xoá hoặc chỉnh sửa thì làm như thế nào ạ?
  Nam mô A di đà phật

  • Nguyễn Thị Lựu

   Chị Mai thân mến,
   Chị hiểu chữ “Pháp” như vậy cũng đúng đó! Hihi… “Pháp” (hay Phật pháp) nguyên là lời dạy của đức Phật được tập họp lại trong Tam Tạng Kinh Điển (ba tạng kinh này thật đồ sộ, Phật giảng về mọi chuyện trên đời; nếu mỗi ngày đọc một quyển thì chưa chắc cả đời đọc xong), quý Thầy căn cứ vào đó mà giảng giải. Link về “Pháp” (Phật pháp) thì nhiều vô kể, nhưng thú thật L không biết giới thiệu link nào cho phù hợp với căn cơ(trình độ hiểu biết Phật pháp cũng như pháp môn chị ưa thích)của chi. Vậy thôi thì L giới thiệu chị vào Thư Viện Hoa Sen (https://thuvienhoasen.org), hoặc chị có thể chờ quý thiện tri thức giới thiệu cho chi một vài link phù hợp nhé!

   L có nghe quý liên hữu nói rằng nếu không có hình tượng Phật thì có thể mở hình trong laptop; đặt laptop ở vị trí sao cho hình Phật thấp nhất cũng ngang đỉnh đầu khi chúng ta quỳ xuống. Còn khi chuẩn bị ngũ thì nên niệm thầm nha chị!

   Lúc trước, khi muốn chỉnh sửa một vài điểm nào đó trong bài đã gỡi, L gỡi tiếp với lời nhắn muốn sửa đổi điều gì đó, và ban biên tập đã y theo ý của mình chị ạ!

   Chúc chị thân tâm thường an lạc,

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Pháp thì bao trùm tất cả bạn ạ,nhưng để dễ hiểu có thể chia thành hai loại:Pháp Danh và Pháp Tướng

   1. Pháp Danh
   Bao gồm tất cả những câu cú,văn tự,ngôn ngữ,thơ,kệ…..
   Tác dụng của pháp là quỹ đạo,là con đường để bạn đến một nơi nào đó ví như đường ray từ hà nội đến đà nẵng thì dẫn bạn đến đà nẵng,đường ray từ hà nội đến sài gòn thì dẫn bạn đến sài gòn
   Pháp thế gian là những ngôn từ trong thế gian do người thế gian suy nghĩ nói ra,nếu bạn nghe theo và làm theo thì đích đến sẽ là ở trong thế gian
   Pháp xuất thế gian là những ngôn ngữ của các bậc thánh do giác ngộ mà nói ra, nếu bạn nghe theo và làm theo thì đích đến sẽ ra khỏi thế gian.Ví dụ như kinh Phật là ngôn từ của Phật do giác ngộ mà nói ra
   2.Pháp tướng
   Là tất cả những thứ có hình tướng từ nhỏ như hạt bụi cho đến đến lớn như hư không ,từ thô cho đến diệu
   Pháp tướng thế gian là những hình tướng thế gian như các chúng sanh và các cõi trong luân hồi
   Pháp tướng xuất thế gian là những hình tướng xuất thế gian như các bậc thánh và các cõi mà các bậc Thánh ở

   3.Giới thiệu đường link nghe Pháp
   http://melabotat.com/may-niem-phat-j1336
   https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15xaydvZd_lilJYCPayGtfUeAh9AxMze3
   Bạn kéo xuống phía dưới trang và nhấn TẢI FILE MP3
   A Di Đà Phật

 11. Ngọc Mai

  M cũng ưa thích Pháp môn Tịnh độ như đa số mọi người ạ

  Mới đây M mới được biết là lúc còn trẻ Ba của M cũng đã có thời gian đi tu trong Phật giáo, sau đó Ba dường như đã quên mình đã từng là một phật tử suốt mấy chục năm nay, Ba khg làm theo các giới cấm. Giờ Ba cũng đã già, lại có bịnh, M khg biết nên khuyên nhủ Ba như thế nào là thuyết phục nhất để Ba nhớ về thời đó mà chuyên tâm niệm phật, xin quý vị giúp dùm.

  Trong nhà Phật thật thiêng liêng khi có thể hồi hướng, như hồi hướng công Đức… nếu như mong muốn được chuyển bớt tuổi thọ của mình cho Ba Mẹ – chắc chỉ là muốn chứ khó mà có cách đâu hả ạ?

  Nếu như trong 1 ngày có thời gian 1 tiếng để học Phật thì toàn bộ 1 tiếng đó dùng để niệm phật hay dùng một nửa để niệm, một nửa để nghe Pháp thì tốt ạ. Dẫu biết niệm càng nhiều thì sẽ càng tốt nhưng tối thiểu nên là bao nhiêu và có thể đếm bằng cách nào ạ?

  Trong đạo Phật, làm 1 chút tội sẽ phải bị đọa rất nhiều lần, nhiều kiếp, chỉ nhờ niệm Phật mà có thể vãng sanh… biết là chưa hết lòng tin thì sẽ mắc tội nhưng mong quý vị vui lòng giải thích thêm dùm để con có thể 100% với niềm tin đó được khg ạ. Có phải nhờ niệm phật, được phật rước nhưng do khg tu tấn, khg niệm nhiều nên khi hết phước cũng sẽ bị đọa, chịu cảnh luân hồi khg ạ?

  Tình cờ M tìm thấy được trang ” Đường về cõi tịnh ” này và quý vị trong đây thì M thật vui mừng, quý vị thật hoan hỉ giải đáp mọi vấn đề cho những người như M được hiểu biết thêm về Phật pháp, M rất cảm ơn

  Nam mô A di đà phật

 12. Thượng Phẩm

  A DI ĐÀ PHẬT. Nếu có 1 tiếng để học thì TP nghi nên từ vào căn cơ của M; nếu M thực sự có công phu, niệm Phật không gián đoạn, không có tạp niệm trong suốt khoảng thời gian đấy thì nên dụng công niệm Phật, nếu M còn có nhiều vấn đề vướng mắc thì có thể nghe pháp để bồi đắp cho công phu cho mình, dần dần thực hành thì nếu có thể niệm Phật miên mật được thì tốt, đấy là nếu không còn vấn đề gì nhé. Còn niệm bao nhiêu câu Phật thì TP nghĩ là phải niệm Phật tương tục, câu này nối tiếp câu kia, không gián đoạn, không tạp niệm xen vào, nghe từng câu từng chữ, trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương thì Bồ Tát dạy:”Đô nhiếp trọn cả sáu căn, tịnh niệm nối tiếp nhau để đắc Tam Ma Địa, đây là Pháp môn đệ nhất.” , nếu M còn tạp niệm thì không sao cả TP cũng thế, phải cố gắng dụng công niệm cho sạch vọng tưởng mới được, còn có thể M tham khảo “công phu niệm Phật từ yếu đến giỏi” trên trang ĐVCT này, bạn vào phần tìm kiếm để tra nhé và lấy mốc thời gian 24/24 để niệm nhé, không gián đoạn, không vọng tưởng xen tạp, trong tâm chỉ có Phật nếu chưa được 24/24 cũng không sao phải dần dần mới thành tựu. Còn nếu ta niệm Phật không thể vững sanh thì lại phải tiếp tục trôi lăn trong Lục đạo, phải tinh tấn niệm Phật mới được, chớ giải đãi, biếng lười, biếng trễ vì phát nguyện về Cực Lạc thì trong ao sen ở Cực Lạc sẽ mọc một đóa sen, niệm càng thành tâm tinh tấn thì hoa càng ngày càng lớn lên, thường phát ra hào quang đẹp sáng rực còn nếu giải đãi, lười biếng thì hoa không được to nếu thoái tâm không còn tín, nguyện thì hoa sẽ vì đó mà tiêu mất, hoa sen này đặc biệt để Phật A Di Đà cầm hoa tiếp dẫn về Cực Lạc đó, M có thể đọc và nghe các kinh Phật như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ để hiểu thêm nhé còn có thể đọc thêm các cuốn như:Tịnh độ Thánh hiền lục, Vãng sanh truyện, Long thơ Tịnh độ, …để giúp tăng trưởng lòng tin thêm nhé. Chúc hành giả M tinh tấn.

 13. Ngọc Mai

  Dạ, xin cảm ơn TP nhiều lắm ạ. Cho M hỏi thêm: vì mình cứ niệm ” A di đà phật” nên hình để nhìn lúc niệm sẽ là phật A Di Đà hả ạ? Nếu mở hình mà mình nhắm mắt, thỉnh thoảng mới nhìn có được khg, vì như vậy M mới có thể tập trung hơn.
  Nam mô A di đà phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *