Vì Sao Niệm Phật 10 Niệm Có Thể Diệt Tội Nhiều Kiếp?

Vì Sao Niệm Phật 10 Niệm Có Thể Diệt Tội Nhiều Kiếp?

Hỏi: Tạo tội chướng đã nhiều vì sao niệm Phật 10 niệm có thể diệt tội nhiều kiếp được?

Đáp: 10 câu hiệu Phật nhất định trừ diệt được các tội trong nhiều kiếp. Vì sao được biết? Xin đem vài thí dụ để giải thích. Có người chứa củi một ngàn ngày, chỉ cần châm một mồi lửa nhỏ thì đống củi ngàn ngày bị cháy trong nửa ngày là tiêu sạch. Tội nghiệp phiền não cũng như đống củi, niệm Phật cũng như mồi lửa, tội chướng từ vô lượng kiếp đến nay do một công đức câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tất cả tội chướng đều tiêu diệt. Tội chướng cũng như ngôi nhà tối, niệm Phật cũng như đèn sáng. Nhà tối ngàn năm, đèn sáng vừa chiếu đến các bóng tối liền trừ, công đức niệm Phật lại cũng như thế. Tội chướng từ vô lượng kiếp đến nay do công đức niệm Phật A Di Đà mà tất cả tội chướng đều tiêu diệt. Nên biết niệm Phật nhất định trừ diệt được các tội trong nhiều kiếp. Quán Kinh nói: “Ông xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta nay đến rước ông.” Niệm Phật mười tiếng công đức còn vô biên, huống chi có người một ngày niệm được mười muôn danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc 1 ngày niệm được 20 muôn câu A Di Đà Phật. Công Đức 1 ngày niệm Phật còn vô biên huống là 2 ngày đến 7 ngày công đức vô cùng.

Kinh A Di Đà nói: “Khi sắp lâm chung, mau thì 1 ngày chậm thì 7 ngày niệm Phật liền được vãng sanh Tịnh Độ. Lại nói: “Chúng sanh sanh về cõi ấy đều ở vị Bất thối.” Địa vị bất thối là hàng Bồ tát Bát địa, đây là pháp vãng sanh của Thượng Phẩm Thượng Sanh. Vì sao được biết? Ví như ở thế gian người mua nhà cửa, người có nhiều tiền thì mua ngôi nhà đẹp, nếu tiền của ít thì mua ngôi nhà xấu. Niệm Phật công đức rất nhiều nên sanh về Tịnh độ dự vào Thượng Phẩm, niệm Phật ít thì sanh về Hạ Phẩm. Đức Như Lai nói các công đức lành của 8 muôn 4 ngàn pháp môn chỉ có pháp môn niệm Phật là pháp tối thượng. Đức Như Lai tuy nói các công đức lành duy có Pháp môn niệm Phật là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nếu đem các tạp thiện mà so với niệm Phật thì ít căn lành, ít phước đức, pháp môn Niệm Phật thật chẳng phải của các môn khác có thể sánh kịp.

Lại nữa, pháp môn Niệm Phật y theo Kinh nói thì rất khó gặp. Vì sao được biết? Kinh Đại A Di Đà nói: “Thuở quá khứ có một quốc vương, phát khởi lòng tin nghĩ sẽ thực hành yếu pháp Niệm Phật liền đến gặp thiện tri thức, quyết chí cầu pháp Niệm Phật. Lúc bấy giờ thiện tri thức mới đáp rằng: Này đại vương chỗ cốt yếu của pháp Niệm Phật này, lý rốt ráo thật khó nghe. Nhà vua quyết tâm học pháp Niệm Phật nên đáp: Thưa Đại sư, xin Ngài vui lòng vì tôi mà nói pháp yếu Niệm Phật, tôi sẽ trọn đời cúng dường để ngài sai xử. Khi đó Thiện tri thức đáp: Này đại vương! Nếu ngài muốn biết pháp yếu Niệm Phật trước phải bỏ ngôi vua, ở đây phục vụ cung cấp cho ta không thối chuyển, ta sẽ vì vua mà nói pháp yếu Niệm Phật. Lúc ấy nhà vua bỏ ngôi vua theo hầu thiện tri thức cung cấp những điều cần dùng, không nề khổ cực, không sanh lòng thối chuyển. Nhà vua nghe dạy về pháp Niệm Phật Tam Muội, vua chuyên tu pháp này, sau đó gặp 2 muôn 8 ngàn Chư Phật đều vì nhà vua mà nói Niệm Phật Tam Muội. Nhà vua nghe được pháp Niệm Phật nên được thành Phật.” Huống chi ngày nay được nghe và chí thành tin niệm, đâu thể không được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Ức ức chúng sanh bị chìm đắm trong đường ác, chẳng được thành Phật, chỉ vì không gặp được pháp môn Niệm Phật. Nên biết pháp môn Niệm Phật thật khó gặp.
 
Trích Niệm Phật Kính
Tuyển tập: Đại Sư Đạo Cảnh và Đại Sư Thiện Đạo

11 Phúc đáp

 1. Ngọc Hương

  hay quá

 2. trần thanh thủy

  Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới 1 đời này đều được vãng sanh Tây Phương, gặp Phật A Di Đà.

 3. Nguyễn

  Cầu mong cho mọi người đều được sự an lành về Tây phương cực lạc.
  Mong cho moi người điều bỏ ác mà theo thiện

 4. duyên lành

  Mong cho mọi người biết đến phật pháp nhiều hơn. Thường xuyên làm những việc lành. Nam mô a di đà phật.

 5. ĐOÀN THỊ TUYẾT

  Nam Mô A Di Đà Phật!Cảm ơn trang web phật pháp “Đường Về Cõi Tĩnh” đã có nhiều bài viết rất hay và ý nghĩa giúp tôi hiểu thêm về Phật Pháp điều mà bấy lâu nay tôi còn mơ hồ.Cầu mong cho ngày càng có nhiều người biết đến trang web này để có thể tìm hiểu sâu hơn và có thêm kiến thức về phật pháp làm hành trang vững chắc trên con đường tu tập của mình. Chúc cho trang web Đường Về Cõi Tĩnh ngày càng có thêm nhiều bài viết hay nữa để cùng chia sẻ với mọi người.Nam Mô A Di Đà Phật!

 6. Bạch Lan

  Niệm Phật cùng chánh niệm, tâm tịnh giúp ta thấu rõ bản chất mọi việc, trí tuệ sáng suốt, từ đó thay đổi hành vi, lối sống cho đạo đức hơn và chuyển hóa nghiệp xấu. Nếu niệm Phật mà tâm còn ác thì niệm đến chết cũng không được gì cả vì mọi sự đều theo luật nhân quả, Đức Phật ko hề dùng quyền năng để tiêu nghiệp cho ai cả, Ngài rất công bằng, nếu người đó ko tu tâm, hành thiện thì niệm Phật vô ích.

 7. Duyên Lành

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Xin mọi người thường niệm .
  Nếu có kẻ thấy nghe
  Đều phát bồ đề tâm
  Hết một báo thân này
  Đồng sanh cực lạc quốc.

 8. Nguyễn Thị Hải Yến

  Khi chúng ta đã biết lời: Nam mô A Di Đà Phật vi diệu đến thế rồi. Thì càng đọc nhiều, càng biết nhiều, chúng ta sẽ thấy lời Nam mô A Di Đà Phật càng thêm vi diệu.

 9. Huỳnh Thanh Tuyên

  Nam mo a di đà phật xin cư sĩ cho con hỏi khi niệm thánh hiệu a di đà một thời gian con gặp cảnh giỡi nội tâm xuất hiện nhưng con không thể vươt qua xin cư sĩ cho biết có phải nghiệp chướng của con sâu dày xin cư sĩ chỉ đường sáng cho con đi để khỏi sai đường mà uổng phí một đời

 10. Buu kien ngo

  Tội nạo phá thai và tà dâm niệm phật có tiêu trừ tội nghiệp không

 11. Đỗ Ly

  Con cảm cơn người đã chỉ đường cho con để tu tâm,tích đức, giải nghiệp báo. Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *