Ba Tấm Gương Cư Sĩ Tại Gia Vãng Sanh Thượng Phẩm

Ba Tấm Gương Cư Sĩ Tại Gia Vãng Sanh Thượng Phẩm

Sách Báo Ân Luận có nói: “Ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật, [được Phật] dùng áo phủ lên, [được] tay Ngài xoa đầu, tự thấy mình thuộc về Thượng Phẩm, nhưng ông chẳng phải là bậc xuất gia. Với chư tổ của Liên Tông và các vị Duy Ma, Hiền Hộ v.v… hết thảy các bậc vãng sanh danh đức tăng lẫn tục, ta đều có thể dựa theo đó mà suy vậy”. Ðời Tấn, ông Lưu Di Dân hợp cùng ngài Huệ Viễn niệm Phật ở Lô Sơn, được vãng sanh trước cả ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn lúc sắp tịch, vừa xuất định thấy A Di Ðà Phật thân chật cả hư không. Trong viên quang của Ngài có các hóa Phật, Quán Âm, Thế Chí đứng hầu hai bên. Lại thấy dòng nước tỏa quang minh chia làm mười bốn nhánh, cùng chảy lên rót xuống, diễn thuyết các âm Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã. Phật bảo ngài Huệ Viễn: “Ta do bổn nguyện lực nên đến an ủi ông; sau bảy ngày nữa, ông sẽ sanh về cõi ta”. Tổ lại thấy, những vị trong Liên Xã đã vãng sanh trước như các vị Phật Ðà Da Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân v.v… đều đứng hầu bên Phật, bước đến bảo: “Sư phát tâm sớm nhưng sao về muộn thế?” Lúc còn sống, ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật; sau khi tịch theo Phật đến đón ngài Huệ Viễn. Ðấy là một chứng cớ chứng tỏ cư sĩ cũng có thể vãng sanh trong Thượng Phẩm.

Quán kinh cũng dạy: “Vy Ðề Hy và năm trăm thị nữ nghe lời Phật dạy, ngay lập tức thấy được tướng rộng lớn của thế giới Cực Lạc, được thấy thân Phật và thân hai vị Bồ Tát, tâm sanh hoan hỷ, khen là chưa từng có, hoát nhiên đại ngộ, đạt Vô Sanh Nhẫn. Năm trăm thị nữ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nguyện sanh cõi kia. Ðức Thế Tôn thọ ký họ sẽ đều được vãng sanh. Sanh trong nước ấy rồi sẽ đắc Chư Phật Hiện Tiền tam-muội. Vô lượng chư thiên phát Vô Thượng Ðạo Tâm”.

Ta thấy rõ, trong pháp hội Quán kinh, bậc đương cơ toàn là căn khí Ðại Thừa, lại đều là hạng tại gia phát tâm. Những người như thế chắc chắn là hạng vãng sanh trong bậc Thượng.

Vả lại, Vy Ðề Hy phu nhân chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn ngay trong hiện đời nên ắt phải thuộc bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh nơi cõi Cực Lạc. Vy Ðề Hy là phụ nữ tại gia lại chứng đắc pháp nhẫn ngay trong hiện đời, Thượng Phẩm vãng sanh; đủ chứng tỏ người vãng sanh trong bậc Thượng chẳng phải chỉ hạn cuộc trong hạng xuất gia, cũng như chứng tỏ diệu pháp Tịnh tông phá tan mọi quy cách, chí viên, cực đốn chẳng thể nghĩ bàn.

Trong kinh Hoa Nghiêm, hàng tại gia chiếm đa số trong năm mươi ba vị thiện tri thức của Thiện Tài đồng tử. Trong Mật Tông, tổ sư phái Cát Cư (Kargyupa) là cư sĩ (ngài Mã Nhĩ Ba (Marpa)). Do tổ sư là hàng bạch y nên phái ấy thường được gọi là Bạch Giáo. Cư sĩ Duy Ma chính là Kim Túc Như Lai thị hiện. Mười sáu vị Hiền Hộ Chánh Sĩ đều là tại gia Bồ Tát, là thượng thủ hàng Bồ Tát trong hội này. Do vậy, ta chớ nên chấp vào tướng tại gia hay xuất gia mà sanh phân biệt!

Trích Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập
Chú giải: Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ

0

6 Phúc đáp

 1. sơn

  Cho con hỏi có phải tất cả những vong linh là họ đều có được tha tâm thông, tức là họ có khả năng đọc được ý nghĩ cua mọi nguoi phải không. Con xem video vãng sanh thấy nguoi ta khai thị với nguoi mất họ nói như vậy nhưng con không biết đúng không kính mong các cô chí chỉ dạy con biết. A DI ĐÀ PHẬT.

  0
  • bão

   nam mô a di đà phật.

   0
  • Trọng Vương

   Chào bạn Sơn.
   Tha tâm thông là 1 trong 6 thần thông của một người khi đắc đạo, nghĩa là đã bỏ được phần nào phiền não.Một số thần linh ở miếu, đền cho đến chư Thiên có một phần nào thần thông trong 6 thần thông đó tùy theo cảnh giới.Những người bình thường và những vong linh không thể có được những thần thông đó. Những vong linh chỉ hơn con người là họ nhìn được tâm mình, biết mình nói dối hay thật. Vì cảnh giới của họ khác của mình, nên người ta thường nói: lừa được người chứ không lừa được ma quỷ hay thần thánh.

   Những người sau khi vãng sanh về cõi Cực Lạc sẽ khác những Chư Thiên, Họ có thần thông gần bằng Phật tùy theo cấp bậc. Họ là những vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ.Cõi nước Cực Lạc khác xa so với các cõi nước khác. Cõi đó là cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ – Cảnh giới của chư Phật (Bồ Tát cõi nước khác nếu không phát nguyện cũng không vào được.Cũng là tha tâm thông nhưng thần thông của họ hơn hẳn và khác xa rất nhiều thần thông của chư thiên kể cả các vị đã chứng A La Hán. Nên nguời khai thị họ thường nói như vậy là để khuyến khích vong linh buông xả để vãng sanh.

   Cõi nước Cực lạc rất vi diệu và Pháp môn niệm Phật là con đường nhanh nhất đưa ta đến đó. Mong bạn tinh tấn và tin tưởng vào Pháp môn niệm Phật.

   Nếu có câu hỏi nào vè Phật Pháp bạn hãy vào trang này đặt câu hỏi. Quý Thầy sẽ tư vấn ngay cho bạn.
   https://www.facebook.com/vandapphatphap

   A Di Đà Phật!

   0
  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Tịnh Thái chỉ xin nói rõ hơn về thần thông: Chúng sanh trong lục đạo luân hồi chỉ có thể đạt đến 5 loại thần thông: Tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông mà thôi. Còn Lậu Tận Thông thì phải chứng được Quả Vị Tiểu Thừa – A La Hán. Chư thiên, quỷ thần ko có được Lậu Tận Thông:

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/02/lau-tan-thong-la-gi/

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 2. bão

  nam mô a di đà phật. mong các bạn đọc được tin này mà niệm phật a di đà để cầu vãng sanh thế giới tây phương cực lạc quốc. nếu không khó tránh địa ngục. Nam mô a di đà phật.

  0
 3. Vạn

  Mã Vu sống vào đời Tống, ông nội của Mã Vu là Trung Túc công. Khi còn làm thái thú ở Hàng Châu, ông nội của Mã Vu được Từ Vân sám chủ dạy niệm Phật. Vì thế tất cả mọi người trong gia đình đều tôn sùng, kính ngưỡng Phật. Mã Vu chí tâm niệm Phật suốt hai mươi lăm năm. Đến niên hiệu Sùng Ninh (1102) bị bệnh nhẹ, ông tắm rửa thay y phục ngồi ngay thẳng và qua đời. Lúc ông qua đời có làn khí như chiếc dù màu xanh từ cửa phòng bay vào hư không và biến mất. Tất cả mọi người trong nhà đều mộng thấy ông vãng sinh thượng phẩm.

  Trích: Bốn Chúng Vãng Sanh
  Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *