Làm Tất Cả Việc Thiện Dù Nhỏ Đến Đâu Đều Hồi Hướng Tây Phương Ắt Được Vãng Sanh

Làm Tất Cả Việc Thiện Dù Nhỏ Đến Đâu Đều Hồi Hướng Tây Phương Ắt Được Vãng Sanh

Trai Tăng, cúng Phật, dâng hương, hiến hoa, treo phan, xây tháp, niệm Phật, lễ sám, mọi việc phụng sự Tam Bảo, đem công đức này hồi hướng nguyện sinh Tây Phương đều được. Hoặc làm mọi phương tiện việc lành lợi ích trong thế gian, hoặc hiếu dưỡng cha mẹ, thương mến anh em, tông tộc thuận hòa. Hương thôn xóm làng, thân nhơn quyến thuộc, tiếp với nhau bằng lễ nghĩa, làm việc ơn nghĩa cho nhau. Cho đến kẻ thờ Vua thời hết lòng vì nước, kẻ làm quan thời nhơn từ lợi dân. Làm người lớn thời khéo điều hòa trong chúng. Làm bực hạ, thời khéo thờ bề trên. Hoặc dạy bảo kẻ ngu mê; hoặc giúp đỡ kẻ côi cút, yếu đuối; hoặc giúp người cấp nạn; hoặc cho kẻ bần cùng; hoặc sửa cầu, đào giếng; hoặc tặng thuốc, cho cơm; hoặc bớt phần mình, nuôi kẻ thiếu lợi ích tha nhơn; hoặc chia của lợi người mà phần mình bớt ít; hoặc dạy người làm phải; hoặc khen ngợi việc lành, cản ngăn điều dữ. Tùy sức, tùy trường hợp làm tất cả việc lành, lấy công đức đây mà hồi hướng, nguyện sinh Tây Phương cũng đặng.

Hoặc vì trong thế gian, làm tất cả việc lợi ích, chẳng luận là lớn hay nhỏ, chẳng luận là nhiều hay ít. Hoặc lấy một đồng tiền cho người, hoặc bưng một bát nước cho người, nhẫn đến lượm một chà gai giữa đường cũng là việc thiện. Ta nên khởi một niệm tưởng rằng: đem duyên lành này, hồi hướng cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thường khiến tâm giữ một niệm như vậy, đừng cho gián đoạn, mỗi niệm mỗi niệm chí thú nơi cõi Cực Lạc, quyết định một ngày kia được sinh về Thượng phẩm Thượng sinh.

Người tu Tịnh độ nên tùy trường hợp ra công làm lành, để giúp sự tu hành mau tiến triển. Chư Tăng phải tu Tịnh độ, mau khỏi luân hồi, gặp Phật Di-đà, mới là xong việc của người xuất gia. Phàm thọ nhận người ta một đồng tiền, hộ ta một bữa ăn, ta đều sẽ vì kia mà giảng nói pháp môn Tịnh độ này để đáp đền ân đức. Dù không tin cũng khiến cho họ biết, nghe quen lần rồi tự tin, thường khuyến hóa người khác như thế, hiện đời được người kính nể, đời sau chắc chắn sinh lên Thượng phẩm.

Kẻ sĩ chuyên cần nơi học vấn, dốc lòng hiếu thuận, xa nghĩ về tổ tiên của ta đến nay có mấy người còn sống, nên lưu tâm nơi đạo này.

Quan lại tu phước, làm mọi việc phương tiện thương người lợi vật, dùng đó hồi hướng Tây Phương, thoát khỏi luân hồi, thọ mạng và an vui vô cùng.

Người giàu sang phải tùy phận làm ăn nuôi sống, bớt chút ít giúp người, không keo kiệt đối với tiền của là thiện, tham lam tiền của là ác. Nên nghĩ phước thế gian có ngày hết, nếu đem hồi hướng Tây Phương thì vô tận.

Người nhiều khó khăn vất vả, chớ oán trời, chớ trách người, nên siêng năng sám hối, thường niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng cũ, tăng trưởng duyên lành. Nếu có thể dạy người và bảo người thay nhau khuyến hóa, hiện đời tiêu trừ tai nạn được phước, đời sau ắt được sinh lên phẩm Thượng của bậc Trung.

Người làm nghề nông và buôn bán đều nên tự nghĩ, việc cày ruộng cuốc đất sao tránh khỏi sát hại các loại vật mạng vi tế, chẳng phải là ít; nghề buôn bán sao tránh khỏi sự dối trá chút ít, nên khéo léo gìn lòng giữ cho vẹn toàn, nhưng biết sám hối là tốt.

Người thợ khi làm việc, chớ quá mong cầu tài vật tiền của, làm việc cho hết lòng, nên thường niệm Phật, nguyện sau khi thấy Phật được đạo, trước sẽ độ tất cả những chúng sinh đã bị mình sát hại từ trước đến nay và những người đã từng qua lại, kế đó độ kẻ oán người thân và chúng sinh hữu duyên vô duyên. Như thế, mỗi niệm chẳng dứt, niệm tự thuần thục, quyết định được vãng sinh Cực Lạc. Nếu dạy bảo người và khiến người rộng khuyến hóa, thời hiện đời đặng phước, thân đời sau ắt sinh lên phẩm Thượng bậc Trung vậy.

Người chài lưới, đi săn, đồ tể, làm bếp, mở tiệm ăn, đều nên tự nghĩ: cá, tôm, cầm thú cùng có tánh mạng, ta nay sát hại mắc tội vô lượng. Nếu có thể đổi nghề thì tốt nhất, nếu chưa có thể nhanh chóng sửa đổi thì phải giảm bớt. Vả lại, đừng sát hại những con vật nhỏ mạng nhiều, và các loài ốc, sò, ba ba, lươn, những vật khó chết ấy. Thường niệm Phật sám hối, phát đại nguyện rằng: “Nguyện sau khi ta thấy Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả những vật mạng bị ta giết hại ăn dùng, từ trước đến giờ đều sinh về Tịnh độ”. Niệm niệm không dứt, niệm tự thuần thục, cũng được sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp này dạy người và khiến người truyền bá rộng ra, thì hiện đời cũng có thể tiêu tai diệt tội, thân sau đâu chỉ ở phẩm Hạ của bậc Hạ vậy.

Người ở chốn phong trần phải tỉnh ngộ đoạn trừ dâm nghiệp, bằng chưa đoạn liền nên thường niệm Phật phát lời đại nguyện rằng: “Nguyện ta nghiệp ác lần tiêu, nghiệp lành mỗi ngày thêm lớn. Áo cơm vừa đủ, sớm bỏ nghề này. Sau khi ta thấy Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả người nhân ta mà làm nghiệp dâm, đều được sinh về Tịnh độ”.

Người tội ác, bệnh khổ phải gấp sám hối, hồi tâm niệm Phật, thệ nguyện không làm ác sát sinh nữa, không não hại tất cả chúng sinh nữa, nguyện đời này sớm lìa bệnh khổ, sau khi thấy Phật được đạo, độ hết tất cả chúng sinh bị ta sát hại trong đời này và đời trước, tất cả kẻ oán người thân đều sinh về Tịnh độ. Niệm niệm không dứt, niệm tự thuần thục, nhất định vãng sinh cõi Cực Lạc. Nếu đem pháp này chỉ dạy mọi người, khiến người thay nhau khuyến hóa, thì hiện đời có thể diệt trừ tai nạn tội lỗi, bệnh khổ nhất định được lành, phước báo vô cùng, đời sau ắt vãng sinh về cõi Cực Lạc.

Trích Tịnh Độ Thặng Ngôn
của Cư sĩ Quang Vĩ

10 Phúc đáp

 1. nguyên

  Xin 1 vị dạy 2 chữ hồi hướng

  • Lê Hương Giang

   Xin gửi Quý vị!

   “Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng : Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới!”

   Sau khi làm những việc công đức như niệm Phật, niệm Kinh hay làm một việc phước thiện nào đó thì tôi thường hồi hướng như sau:

   Con tên là … ở số nhà … xin nguyện hồi hướng hết thảy công đức và những việc phước thiện con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sinh trong toàn cõi pháp giới, trong đó có:

   Ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời, nhiều kiếp, thân bằng quyến thuộc, cô dì chú bác, mãnh lại tướng quân, các cô bé đỏ cậu bé đỏ có tên hay không có tên, còn cốt hay không còn cốt của dòng họ nội, ngoại con là …
   Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột thịt, họ hàng nội ngoại ba bề bốn bên đang sống trong kiếp hiện tại này.
   Các chư vị gặp nạn mà mắt con nhìn thấy, tai con được nghe.
   Các chư vị oan gia trái chủ trong và ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, vì sự hưởng thụ của con mà phải sinh tâm phiền não, vì sự hưởng thụ của con mà phải tổn hại đến hy sinh thân mạng.
   Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm giác ngộ Phật tánh, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật tịnh độ
   Trên đền bốn ơn sâu
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có ai thấy nghe
   Liền phát tâm bồ đề
   Hết một báo thân này
   Đồng sanh về cực lạc
   Hết một báo thân này
   Đồng sanh cực lạc quốc.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 2. nguyện

  Khi tìm hiểu PHẬT GIÁO. Điều mình cảm thấy tâm niệm là. Mạng sống ngắn như hơi thở. May mắn hôm nay vẫn có ở đây. Mặc dù đến đây có anh chị,cô chú. Có vị không vui,không hoan nghênh. Nhưng giờ phút này có người đang giành giựt sự sống trên giường bịnh,có người không về nhà….và có người cũng sẽ đi. Mang đi.cái gì và giữ lại điều gì tuỳ thuộc vào mỗi người.

 3. Gút Mắt

  A Di Đà Phật! Xin các thầy giúp con với (đừng cười con nha)
  Số là con thích đọc truyện tranh lắm ạ, lại còn mê anime Nhật nữa, con luôn trong tâm trạng bị ma chướng truyện tranh lôi kéo, rất muốn đọc tập cuối của bộ truyện đang dở dang, con biết đó là xấu và bỏ rồi nhưng khi niệm Phật thì cảm giác thôi thúc con quay về coi truyện lại nhá nhem, làm sao dứt được căn bệnh này ạ, mong các thầy giúp con với.

  • alan banh

   Đừng bỏ cuộc nửa chừng, cứ tiếp tục niệm Phật, xin chư Phật và chư Bồ tát gia hộ cho mình, chắc chắn bạn sẽ vượt qua mọi cám dỗ.
   A Di Đà Phật.

   Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để tránh hiểu lầm, mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.

  • Gút Mắt

   A Di Đà Phật! Xin cảm ơn đạo hữu Alan Banh ạ!

  • trần thị kim dung

   đọc truyeenjtranh không phải xấu .bạn sẽ học được nhiều thú vị,nhưng muốn dứt bỏ bạn chỉ việc nghĩ đến những việc thực sự quan trọng khác.hãy say mê học tập hoặc nghĩ đến việc kiếm tiền khi đẵ thực sự bận rộn bạn chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến chuyện tranh nữa.chuyện tranh nhật bản là nhất thế giới đấy nhỉ?nó hấp dẫn từ nội dung đến minh họa,ai chẳng mê cơ chứ.tóm lại hãy để những chủ đề khác xâm chiếm tâm hồn và trái tim của bạn.

 4. Gút Mắt

  A Di Đà Phật! Cảm ơn phúc đáp của đạo hữu ^.^

 5. nguyên

  Chào bạn GÚT MẮT.TÔI có một phương pháp có thể khiền bạn bỏ được truyện tranh. BẠN HÃY ĐI NHIỀU ĐẾN BỆNH VIỆN TÂM THẦN VÀ XEM NHIỀU ĐẾN NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN GAME,CHÁT CHÍT SỐNG ẢO .sau đó hãy đặt câu hỏi: những người này thân thể đều khoẻ mạnh mà sao lại cười khành khạch suốt ngày,kẻ thì múa hát,kẻ thì la ó kẻ thì trèo leo nhảy nhót khắp cả…..Đa số tai ương hoạn nạn đều do người lành lặn về tay cân nhưng tàn tật về tâm hồn làm ra cả.gieo nhân….gặt quả.

  • Gút Mắt

   A Di Đà Phật! Cảm ơn bạn Nguyên, bạn nói đúng!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *