Muốn Tâm Thanh Tịnh Hành Giả Phải Lịch Sự Luyện Tâm

Muốn Tâm Thanh Tịnh Hành Giả Phải Lịch Sự Luyện Tâm

Trong hiện tại ngày nay, cuộc sống khẩn trương, áp lực trầm trọng, công việc bận bịu như vậy chúng ta phải dùng phương pháp và thái độ thế nào để mà học Phật? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần chính là 1 tấm gương tốt cho chúng ta noi theo, đó là khi đãi người tiếp vật cần phải làm cho được “ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm”, thì câu Phật hiệu chúng ta niệm đó mới được đắc lực.

Nếu như khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, mà ngoài thì chấp tướng, trong lại động tâm thì dẫu

Bài Học Quý Giá Từ Những Tấm Gương Niệm Phật Không Vãng Sanh

Bài Học Quý Giá Từ Những Tấm Gương Niệm Phật Không Vãng Sanh

Chuyện này xảy ra vào năm 1996 lúc tôi đang ở Úc Châu, một vị tín đồ người Mã Lai kể với tôi một chuyện thật người thật. Ở Mã Lai có một vị sư cô, từ mười mấy tuổi đã thế phát niệm Phật, không có thọ giới, tự mình xây lên một gian miếu để thanh tu. Vị sư cô này thường ngày niệm Phật rất tinh tấn, một câu Phật hiệu thường luôn ở đầu môi, thế nhưng không có nền tảng về kinh điển, chỉ là thích niệm Phật. Cho dù sanh bệnh, cũng niệm Phật đến hết bệnh, rất ít khi xem bác sĩ. Từ mười mấy hai mươi tuổi niệm đến năm 1996, thì đã tám mươi mấy tuổi rồi. Lúc cô lâm mạng chung, có nhiều bạn bè và tín đồ

Không Thể Khống Chế Được Phiền Não Không Thể Vãng Sanh

Không Thể Khống Chế Được Phiền Não Không Thể Vãng Sanh

Những người lục đạo phàm phu chúng ta không nghe lời, nghe rồi không chịu làm, gọi là trước vâng lời nhưng sau không làm. Vẻ bên ngoài, giả bộ giống như một người đệ tử Phật, bên trong vẫn khởi tâm, động niệm, hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Phật, vẫn còn tự tư, tự lợi, theo danh văn, lợi dưỡng, vẫn cứ tham, sân, si, mạn, nghi, chưa chuyển đổi trở lại, đây là Lục đạo chúng sinh. Tuy đã học Phật nhưng cứ tạo nghiệp, vẫn chịu quả báo, không ra khỏi Lục đạo.

Thực sự muốn vượt khỏi Lục đạo, Phật Di Đà từ bi.

Người Trên Thế Gian Siêu Thăng Rất Khó Đọa Lạc Thật Dễ

Người Trên Thế Gian Siêu Thăng Rất Khó Đọa Lạc Thật Dễ

Người sống trong thế gian có đủ tám khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy(1). Kinh dạy: “Ba cõi không yên, khác nào nhà lửa, các khổ dẫy đầy, thật đáng kinh sợ” hay sao? Mạng người vô thường, nhanh như ánh chớp, đại hạn xảy tới, ai lo phận nấy. Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp thì khác gì gỗ đá vô tình cùng sanh trưởng trong vòng trời đất. Là trang nam tử có huyết tánh, há chịu sống làm thây đi, thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, đề cao thánh cảnh nhưng tự mình lại chịu phận phàm ngu, gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát phẫn

Những Điều Vi Diệu Về Cố Lão Hòa Thượng Hải Hiền

Những Điều Vi Diệu Về Cố Lão Hòa Thượng Hải Hiền

Lão Hòa thượng truyền giới – sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền – sau khi thế độ cho Ngài xong, nói với Ngài một câu: “‘Nam Mô A Di Đà Phật’, phải luôn niệm như vậy.” Sau đó lại bổ sung một câu: “Hiểu rõ rồi thì không được nói lung tung, không được khua tay múa chân.” Câu “hiểu rõ rồi” này của lão Hòa thượng Truyền Giới là có ý gì? Là chỉ khai ngộ. Khai ngộ rồi thì cái gì cũng biết, nhưng mà không được nói. Hòa thượng Hải hiền nghe lời, Ngài thật làm, thật sự có trí tuệ, thật sự có thần thông, mà lại không để lộ chút gì, vết tích cũng không có.

Một Niệm Lúc Lâm Chung Quyết Định Thành Thánh Nhân Hay Phàm Phu

Một Niệm Lúc Lâm Chung Quyết Định Thành Thánh Nhân Hay Phàm Phu

Vua A Kỳ Ðạt lúc lâm chung bị người hầu [chuyên giữ việc] đuổi ruồi dùng phất trần phất qua mặt, vì khởi lên một niệm sân hận nên bị đọa làm rắn độc. Một người đàn bà vượt sông, xẩy tay, đứa con rơi xuống nước; do cứu con nên cùng bị chìm. Vì bà từ tâm nên được sanh lên trời.

Chỉ do một niệm Từ hay Sân mà phân ra trời và súc sanh. Như vậy, há đâu chẳng dè dặt một niệm duyên sanh lúc lâm chung sao? Nếu như đem tâm này duyên niệm đức Phật Di Ðà, cầu sanh Tịnh Ðộ thì lẽ đâu chẳng được thấy Phật vãng sanh? Nhưng nhất niệm ấy chẳng thể