Phật Thích Ca Khuyên Phụ Vương Tu Pháp Niệm Phật

Phật Thích Ca Khuyên Phụ Vương Tu Pháp Niệm Phật

Kinh Bảo Tích nói: “Phụ vương Tịnh Phạn đảnh lễ dưới chân Phật, một lòng chắp tay bạch Phật rằng:

– Bạch Thế Tôn, làm sao tu hành để được đạo của chư Phật?

Đức Phật đáp:

– Tất cả chúng sinh đều là Phật. Nay Phụ vương nên niệm Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương, thường siêng năng tinh tấn thì sẽ được đạo của chư Phật.

Phụ vương hỏi:

Ngày Ngày Bạn Thân Thứ Gì Trên Internet Thì Sau Này Sẽ Thành Thứ Ấy

Ngày Ngày Bạn Thân Thứ Gì Trên Internet Thì Sau Này Sẽ Thành Thứ Ấy

Người xưa nói “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, đây là nói tập tánh. Bạn thường hay ở chung với thánh nhân, bạn liền thành thánh nhân, bạn thường hay ở chung với người ác thì bạn thành người ác, bạn thường hay cùng người tà tri tà kiến ở chung, bạn liền biến thành người tà tri tà kiến, đạo lý này chính là như vậy.

Hôm qua có vị đồng tu có câu hỏi rất hay. “Hiện tại mọi người đều có vi tính, ngày ngày ở trên mạng”. Những thứ ở trên mạng thì rất là phức tạp, hay nói cách khác, duyên của mười pháp giới đều ở ngay trong đó

Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Tuy Nhiều Nhưng Người Thành Tựu Lại Rất Ít?

Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Tuy Nhiều Nhưng Người Thành Tựu Lại Rất Ít?

Kiểm nghiệm chính mình có thật đủ niềm tin sâu và nguyện tha thiết hay không? Xem lại chính mình nơi chữ “xả” được khoảng chừng bao nhiêu công phu? Xả và buông xuống một phần thì niềm tin và tâm nguyện của mình đạt được một phần; xả bỏ và buông xuống mười phần thì niềm tin và tâm nguyện của mình đạt được mười phần.

Nếu trên miệng cứ khăng khăng nói tự mình đã đầy đủ lòng tin và tâm nguyện, nhưng trên hành vi đều lo nghĩ về danh lợi, bám vào chuyện thế gian, dính mắc vào tình ái, gặp một chút trở ngại xả bỏ và buông xuống

Khi Tâm Bất Thiện Phát Khởi Hãy Mau Lớn Tiếng Niệm Phật

Khi Tâm Bất Thiện Phát Khởi Hãy Mau Lớn Tiếng Niệm Phật

Nếu người niệm Phật còn chưa sạch trần cấu, khi ác niệm nổi lên thì nên tự kiểm điểm. Nếu như mình có tâm keo tham, tâm sân hận, tâm si ái, tâm ganh ghét, tâm khinh dối, tâm hợm mình, tâm kiêu căng, tâm dua vạy, tâm tà kiến, tâm khinh mạn, tâm năng sở(*), và khi gặp phải hết thảy hoàn cảnh thuận – nghịch liền thuận theo nhiễm cấu phát sanh hết thảy các tâm bất thiện; nếu khi các tâm như vậy phát khởi thì nên mau lớn tiếng niệm Phật, gom ý niệm về chỗ đúng đắn, đừng để cho tâm ác tiếp nối. Niệm miết cho đến khi ác niệm hết sạch, vĩnh viễn không còn sanh lại nữa.

Bí Quyết Để Luôn Được Trẻ Đẹp Và Khỏe Mạnh Sống Lâu

Bí Quyết Để Luôn Được Trẻ Đẹp Và Khỏe Mạnh Sống Lâu

Trong nhà Phật đã khẳng định sinh lý cơ thể của chúng ta hoàn toàn chịu sự khống chế của ý niệm. Nếu ý niệm của chúng ta là thanh tịnh thì sinh lý cơ thể sẽ thanh tịnh, dẫn đến cơ thể luôn khoẻ mạnh, sống lâu. Còn nếu như cơ thể của bạn luôn ở trạng thái mệt mỏi, không khoẻ thì đó chính là do ý niệm của chính bạn không thanh tịnh. Thế nào là không thanh tịnh? Suốt ngày từ sáng đến tối trong tâm chổ nhớ nghĩ đều là danh văn lợi dưỡng, đều là thị phi nhân ngã, đều là phiền não tật đố, đều là tự tư tự lợi.

Hiện nay rất nhiều người chổ nhớ nghĩ

Muốn Tâm Thanh Tịnh Hành Giả Phải Lịch Sự Luyện Tâm

Muốn Tâm Thanh Tịnh Hành Giả Phải Lịch Sự Luyện Tâm

Trong hiện tại ngày nay, cuộc sống khẩn trương, áp lực trầm trọng, công việc bận bịu như vậy chúng ta phải dùng phương pháp và thái độ thế nào để mà học Phật? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần chính là 1 tấm gương tốt cho chúng ta noi theo, đó là khi đãi người tiếp vật cần phải làm cho được “ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm”, thì câu Phật hiệu chúng ta niệm đó mới được đắc lực.

Nếu như khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, mà ngoài thì chấp tướng, trong lại động tâm thì dẫu