Bí Quyết Niệm Phật Nhất TâmBí quyết niệm Phật là “không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn”, không xem tạp bất kỳ vọng niệm nào. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói với chúng ta trong Tây Phương Xác Chỉ, ngay cả chúng ta tụng kinh, trì chú, lạy sám hối, làm pháp hội đều là xen tạp. Những việc này còn không được huống là việc gì khác. Niệm Phật như vậy mới gọi là nhất tâm.

Pháp môn Tịnh Độ thật như Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói trong Tây Phương Xác Chỉ: điều tối kỵ chính là xen tạp. Xen tạp pháp thế gian không thể vãng sanh, xen tạp Phật pháp cũng không thể vãng sanh. Bí quyết là ở chỗ “chuyên tu”. Thật ra pháp môn nào cũng đều phải chuyên, không được tu tạp, không được học quá nhiều. Càng đơn giản, càng chuyên càng tốt vì “chuyên” mới có thể được “từ tâm thanh tịnh” (tâm từ bi thanh tịnh). Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng thì cái gì cũng đạt được. Còn không chuyên thì cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Không phải Phật Pháp Đại Thừa không tốt, tất cả kinh pháp đều tốt, đều muốn học thì là xen tạp. Một đời này không có nhiều thời gian và sức lực như vậy thì làm sao có thể thành công? Vô lượng kinh điển, vô lượng pháp môn, bạn chỉ có thể học một môn. Điểm này rất quan trọng, vì một môn mới có thể thành tựu “tam muội”, mới có thể đắc định, mới có thể tiêu trừ được vọng tưởng, tạp niệm, phiền não. Dùng tâm thanh tịnh hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, không ai là không được vãng sanh.

Thật sự muốn thành tựu thì phải quyết một lòng lão thật niệm Phật. Lão thật là từ đây về sau không tu thêm pháp môn khác. Nếu lại đi hành hương, vẫn còn lạy Lương Hoàng Sám thì không lão thật. Lại đi tụng Kinh Kim Cang, Kinh Hoa Nghiêm cũng không lão thật. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói trong Tây Phương Xác Chỉ, người niệm Phật tối kỵ xen tạp. Xen tạp là gì? Ngoài việc tụng Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ ra, tụng kinh nào cũng đều là xen tạp. Trì chú cũng là xen tạp, tập tâm chuyện phiếm thì càng khỏi phải nói nữa. Vẫn muốn thần thông cảm ứng cũng đều là xen tạp. Ngay cả làm pháp hội cũng là xen tạp. Tại sao vậy? Tâm không chuyên, Phật hiệu gián đoạn rồi.

Trích Niệm Phật Thành Phật
Lão pháp sư Tịnh Không giảng
Tịnh Nghiệp chuyển ngữ