Bí Quyết Để Niệm Phật Công Phu Thành Khối

Bí Quyết Để Niệm Phật Công Phu Thành Khối

Cái gọi là công phu thành khối, tức là ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tâm này chỉ có một câu A-Di-Đà Phật, ngoài một câu A-Di-Đà Phật này ra, tất cả mọi vọng tưởng, bận tâm, lo buồn thảy đều buông xả rồi, đây gọi là công phu thành khối. Có thể niệm đến cái công phu này là nhất định được sanh, đây là sanh về phàm thánh đồng cư độ.

Công phu thượng thừa chúng ta chưa chắc chắn có thể đạt được. Công phu như thế này nói lời thành thật mỗi người đều có thể đạt được. Chỉ cần bạn thật sự chịu buông xả, thật sự tiếp nhận chân tướng sự thật mà Thế Tôn nói trong bản kinh, bạn có thể

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Niệm Phật Thành Khối Thì Có Thể Tự Tại Vãng Sanh

Niệm Phật Thành Khối Thì Có Thể Tự Tại Vãng Sanh

“Nhất tâm bất loạn”, xem thấy câu này trên Kinh Di Đà họ e ngại, việc này tôi làm không được, không chịu niệm Phật, tôi gặp qua loại người này. Nguyên bổn tiếng Phạn cũng không có nhất tâm bất loạn, hay nói cách khác nhất tâm bất loạn là đại sư Cưu Ma La Thập ngài dịch, ngài dùng nhất tâm bất loạn. Có đạo lý hay không? Có đạo lý, chúng ta niệm Phật muốn niệm đến thành khối thì có thể vãng sanh.

Công phu thành khối không phải nhất tâm bất loạn, chính là trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Làm Cách Nào Để Báo Ân Chư Tổ Và Chư Phật?

Làm Cách Nào Để Báo Ân Chư Tổ Và Chư Phật?

Ngày ngày chúng ta tụng Kệ Hồi Hướng “thượng báo tứ trọng ân”. Thứ nhất chính là ơn Phật. Lấy gì báo ơn Phật? Cái gì Phật cũng không cần, kỳ vọng của Phật đối với chúng ta là mong bản thân chúng ta một đời này có thể vãng sanh Tịnh Độ, có thể đem pháp môn niệm Phật giới thiệu phổ biến, rộng rãi cho tất cả mọi người, thay Phật hoằng pháp.

Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “đương hiếu ư Phật, thường niệm sư ân” (phải hiếu với Phật, thường nhớ ơn Thầy). “Hiếu ư Phật”, làm sao tận hiếu với Phật? Làm sao mới có thể báo đáp ân đức của thầy? Chỉ có một cách:

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Tập Hợp Tất Cả Sức Mạnh Của Kinh Chú, Sám Hối Đều Không Bằng Một Câu Phật Hiệu

Tập Hợp Tất Cả Sức Mạnh Của Kinh Chú, Sám Hối Đều Không Bằng Một Câu Phật Hiệu

Chư Phật Như Lai, Tổ sư đại đức dạy chúng ta một câu “A Di Đà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm niệm liên tục, vừa không có phiền não cũng không có tri kiến, thật là một câu Phật hiệu dẹp sạch vọng tưởng, chấp trước. Đây là pháp môn tiêu nghiệp chướng không thể nghĩ bàn.

Tập hợp tất cả sức mạnh của kinh chú, sám hối đều không bằng một câu Phật hiệu này. Đây là lời của Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư – thời Càn Long, triều Thanh.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Bí Quyết Để Được Phú Quý Và Trường Thọ

Bí Quyết Để Được Phú Quý Và Trường Thọ

Phật pháp nói “Quả báo thông tam thế” (nghĩa là quả báo thông ba đời). Thứ nhất là hiện báo, đây là tạo thiện ác rất nặng, đời này thay đổi vận mạng, liền được báo ứng. Thứ hai là sinh báo, chỉ đời sau thọ báo ứng, quả báo không ở đời này. Thứ ba là hậu báo. Hậu báo thì không nhất định ở đời nào, có thể ngàn vạn kiếp sau. Vì quả báo nhất định phải “hội đủ nhân duyên” mới có thể báo ứng. “Tạo” của bây giờ là nhân, nếu duyên không hội đủ, quả báo không thể hiện tiền. Nhưng nhân của nghiệp tồn tại, sớm muộn khi gặp duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Vì vậy, trong cửa Phật thường nói

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
1/161123...10...Cuối