Người Nhẫn Nhục Sẽ Được Trường Thọ

Người Nhẫn Nhục Sẽ Được Trường ThọHuyện Chuẩn An tỉnh Giang Tô có một người họ Cường tên Phú. Ông ta là một người hiền từ nhân hậu, đối đãi với mọi người rất ư độ lượng khoan dung.

Năm nọ, vào đêm giao thừa, bỗng ngoài cửa có một người lớn tiếng chửi mắng ông ta. Gia nhân thấy vậy rất tức giận toan mở cửa ra đánh nhưng ông ta ngăn lại và dạy rằng: “Do mừng năm mới, anh ta quá chén nên không tự chủ được bản thân. Vì vậy anh ta chưởi mắng người khác là chuyện bình thường, các ngươi không nên tranh cãi làm gì.”

Mặc dầu nghe theo lời dạy của chủ đọc tiếp ➝

Muốn Độ Chúng Sinh Thì Trước Hết Mình Đừng Ăn Thịt

Muốn Độ Chúng Sinh Thì Trước Hết Mình Đừng Ăn ThịtChúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành, từ mười hai nhân duyên mà biến thành người. Từ con kiến cho đến những thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi ra bên ngoài mà tìm chúng sinh, ngay trong tự tánh của mình cũng có vô lượng chúng sinh.

Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể ngũ tạng lục phủ con người có vô số loại vi khuẩn đọc tiếp ➝

Người Không Có Tài Nhưng Có Đức Vẫn Làm Nên Đại Sự

Người Không Có Tài Nhưng Có Đức Vẫn Làm Nên Đại SựTriệu Hùng từ lúc sinh ra đã chất phác phúc hậu, nhưng không được thông minh lanh lợi. Cha mẹ ông cho rằng người như ông chắc chỉ biết một ít chữ nghĩa mà thôi. Đối với những điển cố mà các vị tiên sinh giảng nói, Triệu Hùng không nhớ bao nhiêu, chỉ nhớ rõ ràng một câu chuyện thôi.

Chuyện kể rằng Vương Tằng có một người cha cả đời rất kính trọng con chữ, thường xuyên tích Đức làm việc thiện, một ngày nằm mộng thấy Khổng Tử nói với ông: “Ông cả đời kính trọng con chữ, tích đức làm việc thiện, âm đức to lớn, nay ban cho ông một đứa quý tử”. Quả nhiên đọc tiếp ➝

Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Lâu Ngày Vẫn Chưa Nhất Tâm?

Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Lâu Ngày Vẫn Chưa Nhất Tâm?Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: “Ức Phật, niệm Phật hiện tiền, tương lai tất định kiến Phật”. Đây tức là nếu chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và tương lai nhất định thấy được Phật. Chỉ cần quý vị niệm đến khi tâm thanh tịnh hiện tiền thì sẽ cảm ứng được A Di Đà Phật hiện ra trước mặt cho quý vị trông thấy. Phật hiện ra trước mặt là nhằm để chứng minh cho quý vị. Chứng minh cái gì vậy? Là chứng minh quý vị đã niệm Phật thành công rồi, đã đắc được nhất tâm.

Thế nhưng người niệm Phật chúng ta khi đọc đến đoạn này, trong tâm liền dấy lên vọng tưởng đọc tiếp ➝