Một Cách Niệm Phật Đạt Hiệu Quả CaoKhi niệm Phật nếu chúng ta tập trung được tinh thần thì trên đỉnh đầu (huyệt bách hội) phóng ra 1 tia gamma. Tia này như một điểm sáng và các chư vị bồ tát, chư thiên, và mười phương chư Phật phóng quang theo tia sáng này để chụp lấy người niệm Phật và gia hộ người ấy (gọi là kim cương hộ thể). Khi quý vị tập trung tinh thần để niệm Phật tức sẽ được kim cương hộ thể. Vậy chúng ta làm sao có thể tập trung tinh thần để niệm Phật? Có nhiều kinh nghiệm của các vị dạy khác nhau. Đại đức Thích Trí Huệ có gặp một vị hòa thượng đã và đang tu Tịnh Độ nhiều năm tại California, hòa thượng chia sẻ rằng sau mấy mươi năm niệm Phật giờ mới đạt được kết quả trong pháp môn Niệm Phật. Hòa thượng đã chia sẻ một yếu chỉ rất quan trọng cho hành giả niệm Phật. Xin quý vị đừng bỏ qua và hãy lắng lòng nghe.

Trích từ video Kinh Nghiệm Niệm Phật
Đại đức giảng sư: Thích Trí Huệ