Niệm Phật Thành Khối Thì Có Thể Tự Tại Vãng Sanh“Nhất tâm bất loạn”, xem thấy câu này trên Kinh Di Đà họ e ngại, việc này tôi làm không được, không chịu niệm Phật, tôi gặp qua loại người này. Nguyên bổn tiếng Phạn cũng không có nhất tâm bất loạn, hay nói cách khác nhất tâm bất loạn là đại sư Cưu Ma La Thập ngài dịch, ngài dùng nhất tâm bất loạn. Có đạo lý hay không? Có đạo lý, chúng ta niệm Phật muốn niệm đến thành khối thì có thể vãng sanh.

Công phu thành khối không phải nhất tâm bất loạn, chính là trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, đây gọi là công phu thành khối, đây là mỗi một người đều có thể làm đến được, có được công phu này thì có thể tự tại vãng sanh.

Ba vị lão nhân của chùa Phật Lai, đều đạt đến cảnh giới này, tại vì sao đại sư La Thập dịch thành nhất tâm bất loạn? Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, trước tiên dùng Phật quang chiếu đến bạn, khi Phật quang chiếu đến bạn, công phu của bạn liền nâng cao gấp bội, công phu thành khối chính là nâng lên sự nhất tâm bất loạn.

Ngài không dịch sai, thế nhưng người thông thường không biết, không giảng rõ ràng họ không biết được, người sự nhất tâm bất loạn, thì nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn, Phật quang vừa chiếu, công phu lập tức tăng lên gấp bội, vậy người không có công phu, Phật quang vừa chiếu liền được công phu thành khối, chỉ cần bạn có thật tin thiết nguyện, khi lâm chung đầu óc rõ ràng niệm mười câu Phật hiệu, thậm chí một câu Phật hiệu đều có thể vãng sanh, đó chính là Phật quang phổ chiếu, đem bạn nâng lên đến công phu thành khối, quyết định không thể hoài nghi, quyết định không thể xen tạp vọng tưởng tạp niệm, tâm phải thanh tịnh…

Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (giảng lần thứ 4, tập 13)
Pháp sư Tịnh Không giảng