Niệm Phật Thế Nào Mới Đúng Và Nhất Tâm Bất Loạn Là Sao?

Niệm Phật Thế Nào Mới Đúng Và Nhất Tâm Bất Loạn Là Sao?

HỎI: Chúng tôi chuyên tu tập theo pháp môn Tịnh độ, niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà. Hiện có người khuyên nên niệm sáu chữ (Nam mô A Di Đà Phật), có người bảo nên niệm bốn chữ (A Di Đà Phật), vậy tôi nên niệm theo cách nào? Nhất tâm bất loạn là sao? Có người cho rằng niệm Phật phải chí thành, tiếng nào chắc tiếng ấy là nhất tâm bất loạn. Người khác lại nói niệm Phật liên tục không gián đoạn cho đến khi tâm không còn vọng tưởng mới đạt nhất tâm bất loạn. Thế nào là “lão thật niệm Phật”? Niệm sâu và niệm cạn là thế nào? Kết quả ra sao?
VÕ THIỆN ĐỨC, Đồng Tháp; TRẦN HỮU ĐỊNH, Sóc Trăng

ĐÁP: Bạn Võ Thiện Đức và Trần Hữu Định thân mến!

Niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà là pháp môn Trì danh niệm Phật, rất phổ biến cho các hành giả tu tập theo tông Tịnh độ. Trì danh niệm Phật hiện có hai cách: niệm sáu chữ (Nam mô A Di Đà Phật) và niệm bốn chữ (A Di Đà Phật). Niệm theo cách nào cũng được, không bắt buộc phải niệm theo bốn hay sáu chữ, tùy thuộc thói quen, sự huân tập của mỗi người.

Về nhất tâm bất loạn, theo Hòa thượng Thích Thiền Tâm: “Nhất tâm là chỉ có một tâm niệm Phật và bất loạn là lòng không rối loạn duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật” (Niệm Phật thập yếu, THPG TP.HCM ấn hành, 1991, tr.194). Nhất tâm có hai, Sự và Lý: Khi hành giả tâm chuyên chú sáu chữ hồng danh, lâu ngày tạp niệm đều dứt, đi đứng nằm ngồi chỉ có một câu niệm Phật hiện tiền, gọi là Sự nhất tâm. Trên nền tảng của Sự nhất tâm, tiếp tục dụng công đến chỗ tâm địa rỗng suốt, ngộ vào thật tướng. Khi ấy hiện tại tức là Tây phương, tánh mình chính là Di Đà. Đây là cảnh giới Lý nhất tâm (Sđd, tr.212).

Theo Hòa thượng Tịnh Không, vị pháp sư hoằng truyền pháp môn Niệm Phật người Trung Quốc nổi tiếng trên thế giới hiện nay thì: “Công phu đến “nhất tâm bất loạn” thường được chia ra ba hạng: thượng, trung, hạ. Công phu mức thượng gọi là “Lý nhất tâm bất loạn” có cùng một cảnh giới với mức “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật” trong Thiền tông. Kế đó là “Sự nhất tâm bất loạn” tức đoạn dứt kiến tư phiền não, công phu này tương đương với bậc A la hán. Mức thấp nhất gọi là “Công phu thành phiến”. Rất ít người có thể đạt được công phu mức thượng và mức trung, nhưng “công phu thành phiến” đích thật là ai cũng có thể đạt được. Trong vòng 24 giờ đồng hồ trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài ra không khởi lên một vọng niệm gì khác, gọi là “Công phu thành phiến”.

Như vậy, “niệm Phật liên tục không gián đoạn cho đến khi tâm không còn vọng tưởng” chỉ là Sự nhất tâm hoặc Công phu thành phiến mà thôi. Ngoài ra, vấn đề “niệm Phật phải chí thành, tiếng nào chắc tiếng ấy là nhất tâm bất loạn” là dựa theo quan điểm “Tán tâm niệm Phật vẫn được vãng sanh” của ngài Pháp Nhiên (1133-1212), Sơ tổ Tịnh Độ tông Nhật Bản. Theo Tổ Pháp Nhiên: “Nhất tâm bất loạn nghĩa là khi niệm Phật, tâm không tán loạn, dùng tín tâm chí thành mà chuyên niệm Phật danh” bởi “Đã sinh ra làm người trong cõi tán địa này, tâm làm sao khỏi tán loạn được. Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh là chỗ đáng quý của bổn nguyện vậy”. Quan niệm này chú trọng vào tâm chí thành, nguyện tha thiết trong khi trì niệm danh hiệu Phật, nhất tâm hay không chưa phải là vấn đề quan trọng, đã khuyến tấn nhiều người phát tâm niệm Phật dù cho bản thân còn nhiều hệ lụy bởi phước mỏng nghiệp dày.

Đối với vấn đề “lão thật niệm Phật”, lão thật là rất thật thà, rất chân thật, không một mảy may nghi ngờ, toan tính hay vọng cầu. Niệm Phật với tinh thần: Chỉ cần thật thà niệm, không cần hỏi tại sao (Đán chỉ lão thật niệm, bất tất vấn như hà) chính là lão thật niệm Phật.

Niệm sâu và niệm cạn là mức độ nhất tâm của hành giả khi dụng công niệm danh hiệu Phật. Đại sư Ngẫu Ích có dạy: “Được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Theo Đại sư: “Người đã tin sâu, nguyện thiết niệm Phật, nhưng lúc niệm Phật, tâm nhiều tán loạn thì sinh ở hàng Hạ phẩm hạ sinh. Tín sâu, nguyện thiết niệm Phật, nhưng lúc niệm Phật tán loạn giảm thiểu thì sinh ở hàng Hạ phẩm trung sinh. Tin sâu, nguyện thiết niệm Phật, nhưng lúc niệm Phật lại chẳng tán loạn thì sinh ở hàng Hạ phẩm thượng sinh. Niệm đến Sự nhất tâm bất loạn, chẳng khởi tham, sân, si thì thuộc vào ba phẩm Trung sinh. Niệm đến Lý nhất tâm bất loạn, đoạn Kiến tư hoặc hay Trần sa hoặc và cũng hàng phục được vô minh thì thuộc vào ba phẩm Thượng sinh. Vì thế, Tín-Nguyện trì danh niệm Phật có thể sinh trong chín phẩm, thật đích xác và rõ ràng” (Thích Định Thông, Ngẫu Ích Đại sư- Hành trạng và Pháp ngữ). Chúc các bạn tinh tấn!

Tổ tư vấn Giác Ngộ

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

122 Phúc đáp

 1. Xuân Lan

  A Đi Đà Phật,
  Xin cho con hỏi. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn có phải là trong tâm hoàn toàn rỗng lặng, đến cả câu Phật hiệu A Di Đà cũng không còn thì mới gọi là nhất tâm đúng không ạ? Vì còn một câu Phật hiệu thì lúc đó chỉ đạt được nhất niệm ?
  Xin giải đáp giúp con. Mô Phật.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Xuân Lan,

   Bạn cứ ráng niệm Phật đi, đừng mảy may nghĩ tới “nhất tâm bất loạn” hay “niệm tam muội” hay “niệm bất tự niệm” làm gì cả. Người niệm Phật giống như người uống nước, nóng-lạnh chỉ mình tự hay, đem diễn nói cho người khác biết chẳng khác bảo người không uống nước diễn tả sự nóng-lạnh cho mình nghe.

   Chúng ta niệm Phật là để làm hành trang sanh về Tịnh Độ. Bạn chớ nên vọng cầu tới những chuyện thần biến trong tâm mà đi vào chướng cảnh và dễ gặp ma sự. Vạn sự đều buông. Tâm thông – Pháp cũng thông.
   Chúc bạn tinh tấn.

   TN

  • Huệ Tịnh

   A Đi Đà Phật.

   Gửi bạn Xuân Lan,

   21) Hỏi: Niệm Phật khi tâm thanh tịnh với niệm Phật khi tâm động hơn kém ra sao?

   Đáp: Công Đức bằng nhau, không có gì sai khác!

   22) Hỏi: Tôi tuy niệm Phật mà tâm cứ tán loạn không biết làm sao đây?

   Đáp: Chuyện đó thì Pháp Nhiên nầy cũng làm không nổi!

   23) Tâm của hạng phàm phu làm sao mà không tán loạn được. Cũng chính vì thế mới gọi là Pháp Môn Dễ Tu.

   24) Đã sinh làm người trong cõi dục giới tâm địa nầy thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sinh được thì thật là vô lý.

   Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN NGUYỆN vậy.

   25) Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng nầy rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt.

   26) Dù trọng tội vô gián (ngũ nghịch) cũng không thể thắng công đức xưng Danh. Thanh bảo kiếm là Danh hiệu Đức A Di Đà, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được. Thường xưng niệm Danh hiệu Ngài thì tội chướng tiêu diệt.

   27) Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có >>> chí nguyện vãng sinh <<< mà Niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.

   28) Lấy người Niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen, vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm. Đối với Danh hiệu của Bổn Nguyện Thanh Tịnh (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT) thì sự dơ bẩn của thập ác, ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được nên mới thí dụ như thế.

   29) Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xưng Danh hiệu. Nếu thường xưng Danh hiệu thì do công đức của Phật Danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế:

   “ Khi nguyện tâm còn yếu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tâm tán loạn nhiều, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi vọng niệm sinh khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi thiện tâm phát sinh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi bất tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi thanh tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm còn thiếu kém, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm hiện khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm thành tựu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật ”.

   Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sinh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.

   Trích từ Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân.

   A Đi Đà Phật.

 2. Chân Ngọc - TV TLĐG Sa Pa

  Niệm Phật để sống trong chánh niệm, đó là một con đường trong Bát Chánh đạo. Vậy thế nào là chánh niệm: Chánh niệm là phá bỏ vô minh, sống tỉnh giác, bỏ dữ, làm lành, tạo quả lành như trong 12 nhân duyên Tứ diệu đế. Bỏ ác pháp, hành thiện pháp, dứt nhân duyên sanh, tức là đã sống trong chánh niệm. Niệm Phật là niệm cái gương đạo hạnh và công đức của Phật, sống như đức thế tôn là sống chánh niệm. Còn làm ác pháp, chưa hành thiện pháp mà niệm danh hiệu Phật có niệm đến rụng răng cũng không thấy chánh niệm. Có thấy Phật chỉ là tướng giả, đánh lừa thức uẩn mà thôi.

 3. Huệ Tịnh

  Niệm Phật lìa tà niệm
  Mỗi ngày sanh chánh niệm
  Lấy gì để làm ác
  Tâm khẩu ý thanh tịnh
  Lòng tin nguyện vững chắc
  Lâm chung Phật lai nghinh.

  A Đi Đà Phật.

 4. Huệ Tịnh

  Kinh A Di Ðà Sớ Sao – Liên Trì Đại Sư soạn thuật.
  GIAO DẪN PHẬT NGÔN LINH ĐOẠN NGHI HOẶC

  BỔN PHẬT TÁN

  “Nầy Xá Lợi Phất! Như ta nay đây tán thán cái lợi ích là công đức bằng số bất khả tư nghì của Phật A Di Đà.”

  Sớ: Nói văn trên chẳng những chỉ mình ta thấy lợi ấy và nói lời nầy, mà cả đến 10 phương các đức Phật cũng đồng thấy lợi ấy và nói lời này nữa.

  Chữ TÁN là ngợi khen tột bực; chữ THÁN là quá cảm động phải thán phục!

  Câu “bất khả tư nghì” là trước kia nói ta thấy lợi ấy, nay đây lại cực lực nói cái lợi ấy nữa là không phải nói cái lợi tầm thường đâu. Văn nghĩa gấp ba lần chuyển lên: 1. Chẳng phải vô ích nên nói là lợi. 2. Chẳng những cái lợi về phước, về sự; cho nên nói cái lợi công đức. 3. Chẳng những cái lợi chỉ là công đức mà thôi, cho nên nói cái lợi công đức mà bất khả tư nghì nữa.

  Do vì thế nên đức Phật Ngài phải cực lực tán thán, chứ không phải một sự ngẫu nhiên.

  Sao: “Xưng tán” là tỏ bày khen ngợi công đức quảng đại của Phật kia để cho người ta biết mà qui tín; hầu đặng phần tiếp độ.

  Cảm Thán là quá cảm khích phải than thở, vì nói pháp nầy cõi Nhơn Thiên ít có nên nhiều kiếp khó gặp, là để khiến người vừa thương lẫn mừng. Hỷ là mừng rằng nay mình đặng nghe. Bi là tủi rằng mình nghe đây rất muộn vậy!

  Câu “bất khả tư nghì” là nguyên tên kinh nầy, nghĩa nó đã thấy trong lời tựa văn trước. Kinh tên “bất khả tư nghì” là chính rằng đức Phật A Di Đà có đại công đức chẳng khá nghĩ bàn đó vậy.

  “Văn có ba lần chuyển” là: Trong việc lợi gồm nhiều bực dần dần sâu rộng: 1. Cái lợi phước sự là: Tu về phước sự tướng, là vì cái nhơn trong thế gian nên kêu là lợi nhỏ. 2. Cái lợi công đức là vì cái nhơn xuất thế gian nên kêu là lợi lớn. 3. Công đức chẳng nghĩ bàn là vì cái nhơn bực thượng thượng xuất thế gian nên kêu là công đức lớn hơn trong các công đức lớn.

  Số là công đức tuy hơn phước đức và sự tướng, nhưng ở trong đấy lại còn phân ra có hơn có kém: Có thứ công đức còn khá nghĩ bàn, có thứ công đức chẳng khá nghĩ bàn. Nay pháp trì danh đây là công đức chẳng khá nghĩ bàn vậy, cho nên trong lợi lớn lại nói là lợi lớn hơn!

  Sớ: Với câu “bất khả tư nghì” như trong kinh Thanh Vương nói: “Thế giới nước An Dưỡng kia, phàm những gì của Phật pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, với pháp thần thông hiển hiện biến hóa chẳng khá nghĩ bàn. Nếu ai có thể tin nhận được sự như vậy thì người ấy chẳng khá nghĩ bàn; với chỗ đặng nghiệp báo tốt cũng chẳng khá nghĩ bàn”.

  Lại nữa với tất cả bốn món y báo, chánh báo, nhơn và quả cũng đều chẳng khá nghĩ bàn: Không thể lấy trí thức để suy nghĩ và không thể dùng lời lẽ để bàn nói cho tường tất được!!!

  Sao: Với công đức ấy phân làm bốn món: 1. Công đức thí pháp rộng lớn, nghĩa là đối với thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, ngôi Tam Bảo vô lượng, 37 phẩm và các pháp môn khác nữa đều bất khả tư nghì. 2. Công đức thần thông biến hóa khắp cùng, nghĩa là đối với nước, chim, cây, rừng đều nói pháp nhiệm mầu; món ăn, thức mặc, đến cả việc thọ dụng đều tự nhiên sẵn có, chúng sanh đều đủ tướng hảo, đều đủ thần thông biến hóa, cũng đều bất khả tư nghì. 3. Công đức tín thọ do căn lành đời trước, nghĩa là đối với pháp “nan tín” đây, những người mà hay tín thọ được là người đó đời trước đã có tu căn lành nhẫn đến vô lượng, với người cũng bất khả tư nghì. 4. Công đức quả báo khó hơn nghĩa là đối với hễ niệm Phật được nhứt tâm liền đặng vãng sanh, liền đặng vào ngay hội Thượng Thiện, chứng liền bực bất thối chuyển, rốt ráo thành quả Phật, đều vượt khỏi thường tình; cho nên đều nói công đức chẳng khá nghĩ bàn. Như Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: “Nghĩa kinh nầy chẳng khá nghĩ bàn, đặng quả báo cũng chẳng khá nghĩ bàn”, thật thế.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 5. tuê giác

  xin hỏi niệm phật thường xuyên tự nhiên tâm con lúc nào cũng bình lặng lúc vui cũng như buồn đó là tâm gì?

  Thưa thầy cho con hỏi, lúc bắt đầu niệm phật, nằm mơ tự con thấy con là thầy tu, tự thấy mình phát hào quang, về sao có lần thấy thật phật thân mình màu kim, nhưng chưa nhìn rỏ, có lần con thấy mình dùng câu niệm phật và chú lục tự minh vương thần chú đánh với ma con thắng, vừa thắng xong thấy được mây ngủ sắc, xin hỏi hiện tượng đó là gì?

  • Phước Huệ

   Xin chào bạn Tuệ giác,
   Có lẽ bạn niệm Phật có đôi chút công phu nên tâm được an ổn bình lặng một chút. Bạn đừng chú ý là tâm gì hết, cứ tinh tấn niệm Phật, vì đường đi còn dài lắm.
   Những giấc mơ như vậy, có thể là do chủng tử lành trong A lại da thức của bạn phát hiện nên bạn thấy giấc mơ đó, cũng có thể bạn ít nhiều thích thần thông nên tâm tưởng tượng ra như vậy. Bây giờ bạn không cần biết đó là hiện tượng gì, vì đó đều là không thật, đừng để ý tới nữa, nếu không bạn sẽ đi lạc đường mà không hay đó. Trong giấc mơ nếu nhớ niệm Phật thì hãy tập trung niệm Phật, lúc thức thì cũng cứ tinh tấn niệm Phật, đừng nghĩ tới giấc mơ hay cảnh gì lạ. Nếu bạn tự nhận thấy mình có ít nhiều thích thần thông, những điều lạ thường…thì phải nên cầu Tam Bảo gia hộ để bỏ được ý thích này vì đó là chướng nạn rất lớn. Ngoài ra bản thân bạn cũng tự hiểu rằng, thân này, cảnh này đều do duyên hợp thành, có mà không thật, huống gì là mơ. Bạn có thời gian thì xem Niệm Phật Thập Yếu của cố hoà thượng Thích Thiền Tâm theo link bên dưới nhé, rất hữu ích cho người niệm Phật.
   http://thuvienhoasen.org/a449/niem-phat-thap-yeu
   Chúc bạn luôn tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 6. hy vọng

  A di đà phật.
  Người Trong Mộng có nhắc đến niệm phật 4 chữ hay 6 chữ.Nhân tiện đây con xin phép được hỏi quý thầy về phần này với.Con có nghe bài giảng của PS.Tịnh Không, ngài có nói là “nên” niệm 6 chữ vì như vậy mới là cung kính…vì vậy con vẫn theo niệm 6 nhưng khi niệm 6 chữ như vầy thì…con niệm k dk rành rõ,hai chữ “nam mô” còn rõ hơn bốn chữ “a di đà phật”,còn niệm bốn chữ thì con niệm dk rành rõ hơn và nhiếp tâm hơn nhưng con cảm thấy là m k cung kính,và PS Tịnh Không cũng khuyên nên niệm bốn chữ nên con k giám niệm 4 chữ.
  Con kính mong quý thầy giúp con ạ.
  Con xin cảm ơn.:)
  A di đà phật.

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Hy vọng thân mến

   Hòa Thượng Tịnh Không có dạy trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ, xin bạn đọc kỹ một chút nhé bạn:

   “Chỉ cần trong lòng bạn nghĩ, chính xác đều đúng, đây là Phật pháp thù thắng!

   Cho nên, Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức, trong lòng chân thật có, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật đều như nhau, chỉ cần trong lòng bạn thật có, nhất là bạn sợ phát ra cái âm sai đi, e rằng tương lai có sai lầm.

   Vậy bạn nghĩ đến “Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác”, đây là trên kinh Vô Lượng Thọ nói, trong tâm thanh tịnh – bình đẳng – giác, ta niệm A Di Đà Phật được, đúng rồi, niệm A Mi Đà Phật cũng đúng. TA NIỆM 4 CHỮ CŨNG ĐÚNG, NIỆM 6 CHỮ CŨNG ĐÚNG, KHÔNG NÊN Ở NƠI NÀY MÀ SO ĐO

   Tổng nguyên tắc chính là “Tâm tịnh, thời Cõi Phật tịnh”.

   Còn Thầy Minh Trị Úc Châu thì dạy:

   “Muốn tu hành thì nhất định phải nghe theo lời Phật dạy. Tuyệt đối không được nghe theo lời người nói. Người nói như thế này, người nói như thế nọ. . . Người nói đủ cách! Chớ nên để tâm mới tu hành được.

   Muốn niệm 6 chữ hay 4 chữ đều được. Tất cả đã được kinh Phật nói rõ ràng. Ai cảm ứng 4 chữ thì cứ niệm 4 chữ. Ai cảm ứng 6 chữ cứ niệm 6 chữ. Không có chuyện cao hay thấp trong vấn đề này. Nếu ai nói có cao thấp, thì hãy hỏi họ, Phật nói cao thấp trong kinh nào vậy? Hỏi như vậy thì tự nhiên rõ ràng.

   Niệm 6 chữ nặng về cung kính quy mạng, vì chữ “Nam Mô” là quy mạng, kính lễ, quy y, v.v… Niệm 6 chữ là chúng sanh như chúng ta cúi đầu cung kính đảnh lễ đức Phật A-Di-Đà trên cõi Tây-phương Cực-lạc, cầu Ngài gia trì tiếp độ. Niệm 6 chữ rất tốt.

   Niệm 4 chữ nặng về tự tánh. Tự tánh mình là Phật, niệm A-Di-Đà Phật thì vừa niệm đức Phật A-Di-Đà trên cõi Tây-phương Cực-lạc, vừa niệm ngay tự tánh của mình, nội ngoại tương ứng trong đạo lý duy tâm.

   Tổ Liên Trì dạy Phật-tử niệm 6 chữ để có sự thành kính, còn riêng Ngài thì niệm 4 chữ. Phật-tử hỏi tại sao vậy? Ngài nói, các người còn lễ mễ, chứ ta thì không. Nghĩa là, ý Ngài muốn nói, vì chúng sanh chưa nhận chân ra tự tánh, còn có năng có sở, có Ta có Phật. Còn Ngài đã ngộ ra tự tánh, không còn năng sở. Ta và Phật đã hòa một.

   Như vậy niệm 6 chữ “Nam-Mô A-Di-Đà Phật” có niệm tự tánh không? Có. Vì A-di-đà Phật chính là tự tánh rồi, thì đảnh lễ A-Di-Đà Phật là đã có đảnh lễ tự tánh. Tâm và Phật đã là một rồi, thì không còn phân biệt được nữa, chính lòng thành tâm tự nhiên hiển lộ Phật tánh.

   Còn niệm 4 chữ “A-Di-Đà Phật” có thành kính không? Có. Lòng thành kính thể hiện trong nội tâm. Niệm Phật mà không thành kính thì miệng niệm leo lẻo cho vui làm sao gọi là niệm Phật đúng nghĩa được!

   Như vậy niệm 6 chữ hay 4 chữ không có gì cần phải phân biệt. Người nào nhiếp tâm được cách nào cứ niệm theo cách đó, chớ nên phân vân.

   Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy, “Sau thời mạt pháp, kinh đạo của Phật bị diệt phá hết, Ta (Đức Thế Tôn) vì lòng thương xót chúng sanh, đặc biệt lưu lại kinh này một trăm năm, chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát. (Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 45).

   Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, “Nhất hướng chuyện niệm A-DI-ĐÀ PHẬT cầu sanh bỉ quốc”. (Phật dạy niệm 4 chữ).

   Hòa Thượng Tịnh không chuyên tâm niệm 4 chữ.”

   Vài chia sẻ, chúc bạn tìm ra được cách niệm tốt cho mình. Quan trọng không phải là 4 hay 6 mà là tâm bạn cung kính niệm và khi niệm cảm thấy thoải mái an lạc là ok.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 7. Ngoc Tam

  Mam Mô A Di Đà Phật

 8. hy vọng

  A di đà phật.
  Con xin chân thành cảm ơn cô Tìm Lại Phật Tánh.
  Những lời cô nói thật là hay và con đã hiểu rồi ạ!
  Con xin phép được hỏi thêm và con mong cô và các quý thầy giải đáp cho con thắc mắc này nữa ạ.
  Dạ,thời khóa niệm phật của con là 2 buổi sáng tối nhưng thời khóa sáng con niệm nhiều(với con thì mức 3000 con niệm là nhiều,chư với các quý thầy thì là quá ít ạ.:)) và trong lúc niệm con hay mỏi,lắm lúc con phải làm việc nữa,và cũng có lúc con phải thấp thỏm vì con sợ mẹ biết nên niệm không được liên tục,và hay dai dẳng kéo đến buổi vì khi rảnh con mới tranh thủ niệm dk.:)Con thắc mắc là nếu con niệm ngắt quãng như v thì công phu sẽ giảm phải không ạ???
  Và con muốn hỏi 1 câu nữa là: nhà con không có bàn thờ phật,con cũng không treo ảnh,cũng vì con tu giấu mẹ,nên có lúc con ngồi giường niệm, có lúc chỗ con hay ngồi niệm thì mẹ và em con ngủ ở đấy.Con lo sợ và có thắc mắc là chỗ con niệm như vậy k trang nghiêm phải không ạ??? Vậy con phải niệm như thế nào để không bất kính???
  Con kính mong các quý thầy hoan hỷ giải đáp cho con
  Con xin cảm ơn quý thầy nhiều.
  A di đà phật
  A di đà phật
  A di đà phật.

  • nguyễn vân

   A DI ĐÀ PHẬT.
   Giường là nơi bất tịnh,ko trang nghiêm.Nếu ngồi trên giường mà niệm Phật thì chỉ nên niệm thầm,hoặc chỉ khẽ động môi nhưng ko phát ra tiếng.Niệm như vậy sẽ ko mang tội bất kính!

   Mà bạn có thể ngồi dưới nền nhà sạch sẽ để niệm Phật,khi ngồi như vậy thì bạn có thể niệm thành tiếng.
   A DI ĐÀ PHẬT.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Hy Vọng,

   Bạn nên tùy duyên lập ra nghi thức thời khoá công phu cho thanh thản thoải mái một chút. Tu tập không nên căng thẳng lén lút sợ mẹ biết kỳ vậy bạn? Đức Phật đâu có ép mình tu theo hình thức kiểu đó.

   Nếu đời sống hoàn cảnh cá nhân không có duyên công phu thời khoá 3000 câu niệm Phật thì tùy duyên châm chế uyển chuyển bớt lại cho vừa đủ sức. Thời khoá nghi thức tuy quan trọng nhưng đừng cố chấp cho là công phu cứu cánh. Bạn nên để ý hai tư lương “tín” và “nguyện” mà tùy duyên tùy thuận chúng sanh mà hành trì niệm Phật. Nếu để hình thức chuyển tâm (làm chủ) thì bạn sẽ dễ sanh lòng nghi, phiền não trong quá trình tu tập.

   Bạn có thể ra ngoài phòng khách khi mọi người vô phòng đi ngủ, bạn có thể đứng chắp tay hướng mặt quay về hướng Tây Phương mà nhất tâm niệm Phật vừa đủ rồi hồi hướng công đức cũng được chứ. Xong rồi vô phòng đi ngủ không động ai cả.

   —————————————-

   NIỆM PHẬT PHÁP YẾU
   QUYỂN IV NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NIỆM PHẬT
   http://niemphat.net/Luan/niemphatphapyeu/niemphatphapyeu4.htm

   Pháp môn Chuyên Trì thứ nhất của cư sĩ Vương Long Thư:

   Trong bốn mươi tám nguyện của A Di Ðà Phật có một đại nguyện như sau: “Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa muốn sanh về cõi tôi, niệm danh hiệu của tôi mười tiếng mà nếu chẳng được sanh thì tôi chẳng làm Phật”. Ðấy là đức Phật sẵn có lời nguyện độ người, chỉ cốt người niệm Ngài mười niệm để biểu thị tấm lòng quy y. Mỗi sáng hướng về Tây, chắp tay, đảnh lễ, niệm Nam Mô A Di Ðà Phật mười tiếng. Rồi lại đảnh lễ, đọc một lượt bài Kệ Phát Nguyện của Ðại Từ Bồ Tát như sau:

   Nguyện đồng niệm Phật nhân
   Cộng sanh Cực Lạc quốc
   Kiến Phật liễu sanh tử
   Như Phật độ nhất thiết.

   (Tạm dịch:
   Nguyện người cùng niệm Phật,
   Cùng sanh về Cực Lạc,
   Gặp Phật hết sanh tử
   Như Phật độ tất cả).

   Rồi lại đảnh lễ lui ra. Chí thành như vậy thì không ai là chẳng được vãng sanh, chỉ e [phẩm vị trong] chín phẩm chẳng cao mà thôi! Nếu ai không biết chữ, ta dạy họ niệm bài kệ trên thì phước báo rất lớn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 9. hy vọng

  A di đà phật.
  Cám ơn bạn nguyễn vân đã chỉ giáo giúp mình.:)

 10. Ngô Văn Minh

  Kính gửi Phật tử Hy Vọng
  Sở dĩ PT Hy Vọng bị mệt là bởi nguyên do:
  -Khi niệm Phật hiệu mà mang theo cái tâm sợ sệt (sợ Mẹ phát hiện, sợ mang tội bất kính Tam Bảo)
  -Khi niệm Phật hiệu mà mang theo cái tâm lo lắng (lo lắng vì không đạt được thời khóa công phu để đạt được số lượng 1.000, 2.000, 3.000 câu Phật hiệu, lo lắng vì những lo lắng khác chồng chất lên nhau…).
  Vì chấp vào những nguyên do trên nên PT Hy Vọng có niệm Phật hiệu nhưng tâm không hoan hỷ thì chưa đạt được chất lượng.
  Tôi xin có vài ý nhỏ, nếu có thiếu sót xin các Liên hữu đồng tu chỉ giáo.
  Tùy vào cảnh mà niệm Phật
  Thứ nhất PT Hy Vọng không niệm ra tiếng thì niệm thầm, niệm thầm mà bớt đi những lo lắng như ở trên thì ta nên niệm thầm, không ảnh hưởng người bên cạnh.
  Thứ hai tùy vào cảnh mà niệm Phật không nhất thiết phải có Tam Bảo vì Tam Bảo hiện hữu chỉ là hình tướng (mà Phật thì không chấp vào hình tướng). Tam Bảo mà PT Hy Vọng cần phải cung kính chính là tâm Tam Bảo hay còn gọi là tâm bồ đề (Phật tánh) của chính mình.
  Thứ ba, niệm ít hay nhiều còn tùy thuộc vào sự sắp xếp của tâm chứ không phụ thuộc vào sự sắp xếp của thân. Cho nên chúng ta đừng chấp vào số lượng vì còn chấp vào số lượng là còn chấp trước, miễn sao tâm này được an lạc.

 11. hy vọng

  A di đà phật.
  Con cảm ơn các vị đã giải đáp giùm Hy Vọng.
  Như vậy là Hy Vọng có quá nhiều phiền não.Nhân tiện đây con xin được phép hỏi thêm mọi người,con xin mọi người giúp con với nhé.
  Con đang tạo phiền não cho m khi mà định thời khóa mà lại không có nhiều thuận lợi.Nhưng trong con giờ con thấy phiền não hơn vì mức tu niệm còn lẹt tẹt như vậy,con có đọc bài “mức công phu niệm phật từ yếu đến giỏi”thì mức con định là yếu,và vậy nên con cố…mà con cảm giác con xa Phật lắm ,dẫu biết là Phật tại tâm âm thầm giúp đỡ nhưng con cứ ngỡ Phật xa lắm,cũng vì v nên con cố để con có công phu,để con có thể cảm nhận được.Và con thắc mắc là kể cả không cảm nhận được, không hiểu được thì con cứ cứ niệm thì chắc chắn con sẽ dần dần hiểu được và cảm nhận được.:).Con kính mong mọi người cho con lời khuyên.:).
  Con xin cảm ơn.:)
  A di đà phật.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Hy Vọng,

   Hy Vọng:
   “…Nhưng trong con giờ con thấy phiền não hơn vì mức tu niệm còn lẹt tẹt như vậy,con có đọc bài “mức công phu niệm phật từ yếu đến giỏi”thì mức con định là yếu,và vậy nên con cố…mà con cảm giác con xa Phật lắm ,dẫu biết là Phật tại tâm âm thầm giúp đỡ nhưng con cứ ngỡ Phật xa lắm..”

   Trước khi tâm bạn “thấy phiền não hơn” hay “công phu niệm Phật còn yếu” thì tâm ấy ra sao? Xa Phật hay gần Phật?

   Ai cũng vậy thôi bạn, khi phiền não khơi dậy niệm niệm sanh diệt do tập khí của vòng nghiệp lực khi tiếp duyên trần cảnh phân biệt mà ra. Niệm Phật là phương tiện hình bóng để phàm phu như bạn và Huệ Tịnh dễ xa lìa những vọng tưởng sai biệt đó thôi. Nếu công phu còn yếu thì chỉ nên “biết” là yếu đừng sanh vọng tâm khác biệt trói buộc vào thêm. Nếu bạn “chỉ biết yếu” tức thời sẽ nhớ Phật niệm Phật lại. Nếu biết yếu rồi lại suy nghi so đo thì sẽ tiếp tục theo chu kỳ niệm niệm vọng tưởng phiền não (thiện ác lẫn chung nhau) sanh diệt không có gì ngạc nhiên.

   Theo bản thân kinh nghiệm thôi nhe đừng chấp cho là cứu cánh, Huệ Tịnh xin chia sẻ khuyên bạn khi phiền não sanh đừng bị chi phối quá rồi mặc cảm tự trách tự NGHI bản thân. Cứ bình tĩnh nhắm mắt lại tập lắng nghe câu A Di Đà Phật từng chữ từng chữ, từ từ lặng sâu cảm nhận pháp giới xung quanh không còn bất cái gì thu hút lay động được tâm bạn nữa, xem như mình chuẩn bị cho lúc khi lâm chung trở về Tây Phương Cực Lạc (Pháp hướng tâm). Cố gắng mỗi ngày tu tập vài lần sẽ tự hiểu nhe.

   Công phu quan trọng là ở chỗ khi tiếp xúc với sóng gió phiền não của nghiệp lực, hãy nên buông xả cái tâm “có công phu cao thấp” ra mà tự nhiên một chút theo quá trình “hễ nhớ Phật là niệm Phật”, đơn giản bớt so đo suy lường đi tránh phiền não nghi chướng.

   Vài dòng ý kiến nông cạn mong bạn dứt lòng NGHI mà cứ từ từ yên tâm niệm Phật đừng bị bệnh tâm lý mặc cảm giữa thanh tịnh và phiền não.

   Sóng gió khởi lên trùng trùng
   Khi sóng gió yên lặng xuống
   Sóng cũng trở về mặt biển
   Sóng biển vốn không sai biệt. [1]

   [1] Thể tánh vốn là nước tuy hình tướng khác biệt. Sóng như tâm chúng sanh trùng trùng khởi lên sai biệt, mặt biển như Phật tại tâm vốn không xa lìa tâm chúng sanh.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 12. hy vọng

  A di đà phật.
  Con cảm ơn Huệ Tịnh,đúng là như v thưa chú,dường như con đánh mất sự tự nhiên và giờ đàn khiến tâm này gò bó…:)..Nhừng giờ con thấy khó lấy lại sự tự nhiên như lúc con mới niệm…vì hồi đấy con cảm giác có một chút công phu và con cảm thấy an lạc,và dường như con cảm nhận dk một chút gì đó nhưng chỉ hai hôm thì mất…cứ như là bữa tiệc vui kết thúc r nhưng vẫn muốn cảm giác vui đó quay trở lại…nhưng con sẽ cố k thì con k dk tự nhiên nữa.:)
  A di đà phật.
  Con xin chân thành cảm ơn chú đã hoan hỷ trả lời giúp con.:)

 13. Ngô Văn Minh

  A Di Đà Phật. Chào bạn Hy Vọng
  Đừng cố bám vếu vào bất cứ cái gì cả, kể cả việc niệm Phật hiệu ít hay nhiều, gần Phật hay xa Phật. Vì còn bám vếu là còn ngã chấp, hãy để tâm tự nhiên như nước, nước chảy đến đâu ta biết đến đó, nước dâng đến đâu ta biết đến đó… Nếu còn bám vếu là còn ngã chấp thì việc tu tập sẽ không những không tiến bộ mà nó tạo thành thói quen bám vếu lâu dần nó trở thành cái tôi dũng mãnh sẽ khó quay trở lại (bị sai đường).
  Hãy để tâm ta tự nhiên muốn khởi cái gì cứ để cho nó khởi tự nhiên đừng bắt ép nó dừng lại. Lúc này ta chỉ việc quán sát nó khởi lên và mất đi như thế nào thôi (nhớ đừng cố lưu lại nhé) rồi sẽ quay về câu Phật hiệu và tiếp tục niệm.

 14. Hy Vọng

  A Di Đà Phật.
  Hy Vọng xin cảm ơn mọi người đã chỉ giáo giúp con,umk..con có thắc mắc này nữa ạ,con xin phép được hỏi và con kính xin mọi người giúp con.:))).
  Con niệm Phật thầm thì thấy khó vì con mới niệm nên câu Phật hiệu k được rành rõ,nhưng chỗ con ở con nghĩ là không trang nghiêm vì chỗ con ở là phòng trọ bao gồm cả bếp nấu và giường ngủ),con biết là m đang chấp= phiền não,nhưng con sợ m phạm tội bất kính,Phật k bắt tội con nhưng Diêm Vương thì có,vậy có cách nào để con có thể niệm thành tiếng mà k phạm bất kính k ạ???,…hay con phủ một tấm vải lên bếp và gấp chăn chiếu gọn gàng rồi niệm thành tiếng ạ???
  Mọi người giúp con nhé.
  A Di Đà Phật.:)))

 15. Kính gửi Phật tử Hy Vọng

  A Di Đà Phật. Chào bạn Hy Vọng
  Bạn biết sợ bất kính thì tốt. Nhưng bạn nhớ rõ điều này, niệm Phật với tâm trạng bất kính thì là bất kính, niệm Phật với tâm trạng tôn kính thì là tôn kính. Cho dù bạn có đứng trước Tam Bảo uy nghi tôn kính cở nào mà khi bạn khởi niệm bất kính thì vẫn mang tội bất kính. Thân mạng chúng sanh vốn dĩ nhơ nhớp rồi, chỉ có thân kim cang bất hoại mới không nhơ nhớp, nên bạn yên tâm nhé.
  Chúng ta biết tôn kính Tam Bảo 1 phần thì chúng ta nhận được 1 phần, Chúng ta biết tôn kính Tam Bảo 100 phần thì chúng ta nhận được 100 phần.
  Bạn nên xem lại mục đích việc niệm Phật của bạn là gì.
  Chúc bạn Tin tấn

 16. Quỳnh Nguyên

  A Di Đà Phật
  Thưa thầy cho con hỏi, con thường chỉ niệm Phật trong tâm, dù con khấn nguyện ở bàn thờ Phật con cũng chỉ khấn trong tâm. Con không khấn ngoài miệng
  Như vậy thì có tốt không ạ, như vậy lời khấn nguyện của con Đức Phật có thấu không ạ :(

  • Quốc Huy

   Phật thì có tha tâm thông đọc được tất cả suy nghĩ của mọi người nên bạn khấn trong tâm Phật vẫn biết

  • Quỳnh Nguyên

   dạ cám ơn ạ

 17. hy vọng

  A di đà phật.
  Cho con hỏi là khi con nằm niệm Phật thầm,con lần chuỗi được không ạ?không phải là chuỗi dài,mà con lần chuỗi nhỏ đeo ở tay ý.😊

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Hy vọng thân mến!
   Bạn cứ yên tâm nằm niệm Phật thầm lần chuỗi nhé! Việc lần chuỗi hiện nay rất phổ thông là phương tiện ký số từng câu Phật hiệu để được nhiếp tâm, do đó không phải nghi ngại chi cả.
   MD nhớ không nhầm là bạn vẫn đang học chữ? Vừa đi học vừa tinh tấn nỗ lực tu trì như bạn thật hiếm có, thật đáng hoan nghênh!
   Nam mô A Di Đà Phật

 18. Lê Văn Nghĩa

  Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy: Con nhất tâm niệm hồng danh đức Phật A Di Đà và tâm trí con băn khoăng một điều con niệm hoài từ ngày này sang ngày nọ vậy con có được Phật chứng không?

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để đọc giả dễ theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Tịnh Thái

   Người niệm Phật muốn được Phật chứng, trước phải được cha mẹ chứng minh. Chứng minh gì? Chứng minh bạn là 1 người con hiếu thảo, kính Thầy, lễ phép, khiêm cung, hòa ái với mọi người.

   Cha mẹ chưa chứng cho bạn thì Phật cũng chả chứng cho bạn, dẫu cho bạn niệm A Di Đà Phật nhất tâm, một ngày có thể niệm 100 ngàn câu Phật hiệu mà vẫn bất kính, bất hiếu với cha mẹ, lừa dối trong ngoài, đố kỵ tham lam, tự tư tự lợi…Việc niệm Phật nhất tâm như vậy thì đọa địa ngục.

   Cho nên miệng niệm Phật thì tâm phải tương ưng với tâm của Phật, hành vi, lời nói cũng phải tương ưng với lời Phật dạy. Đây là người biết niệm Phật.

   Nói đến đây thì “Nhất Tâm” không phải là chuyện nhất thời đạt được. Cái Tâm Chuyên Nhất Thuần Tịnh, Thuần Thiện, Thuần Hiếu, Thuần Kính hiển lộ ra bên ngoài 24/24, 365 ngày chưa từng gián đoạn, cho đến lúc mãi muôn kiếp về sau cũng là như vậy thì đây mới gọi là Nhất Tâm. Là phải chuyên cần nỗ lực tu học rất nhiều, chẳng thể vài năm, vài tháng mà có thể đạt được. Xin những phàm nhân đồng cảnh ngộ cùng TT hãy thường phản tỉnh điều này mà chớ nên tự ngộ nhận về cái “Nhất Tâm” mà mình đã đạt được, đều là giả cả, không đáng tin.

   Chỉ khi bạn niệm Phật thấy được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn về Tây phương thì khi đó mới gọi bạn là thật Nhất Tâm vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 19. Ngoc Tam

  A Di Đà Phật ,ban đừng lo nếu ta Thành Lòng có Cảm thì sẽ có Ứng, hãy An Tâm đửng lo nghĩ Bạn nhé

 20. Phương Thanh Loan

  Kính thưa Bach thầy! Con có một số điều băn khoăn xin thầy chỉ giúp. Từ nhỏ con sinh ra ở một làng quê nghèo của tỉnh Lạng Sơn, con là người dân tộc Nùng chưa từng biết đến chùa chiền, phật pháp. Khoảng năm con 15 tuổi một đêm con mơ thấy có rất nhiều yêu ma bám đuôi theo con, bầu trời nổi giông bất trọt trong lúc sợ hãi trong giác mơ con thốt lời cầu Quan Thế Âm từ bi, cứu khổ, cứu nạn…ngay lúc ấy con thấy Phật Quan Thế Âm cưỡi đám mây hồng bay đến một tay cầm bình, một tay cầm cành liễu phẩy nhẹ, bỗng xung quanh phát ra những tiếng nổ và có những tia lửa lóe lên và uêu ma tan biến. Bầu trời trở thành một mầu hồng rất đẹp, ánh hào quang tỏa ra từ phật bà khiến con ngỡ ngàng…con chưa kịp cảm ơn đưc phật thì đã choàng tỉnh (khoảng 2h sáng. Con vẫn ngỡ như đó là cảnh thực vừa xảy ra trước mắt con vậy. Đến nay con đã 37 tuổi, là công chức nhà nước rất bận rộn nhưng con vẫn canh cánh trong lòng về giác mơ đó, cách đây 2 năm có người cho con quyển Trú Đại Bi nhưng do con không có thời gian nên con đọc qua rồi lại bỏ đó. 2 tháng trước vào ngày 27/7 ngày thương binh liệt sĩ con đã phát tâm trì trú đại bi để cầu cho các vong linh liệt sĩ, tất cả các chúng sinh…và chỉ khoảng 10 ngày con đã thuộc bài trú. Từ đó mỗi tối con trì tụng trú đại bi ít nhất 5 biến. Đêm rằm tháng 7 vừa rồi con có mơ thấy cảnh tượng rất hỗn loạn, rất nhiều người tay dao, tay gậy gộc xông vào để đánh nhau rất hỗn loạn, trong giác mơ con có kêu xin Quan Thế Âm Bồ Tát cứu và chưa dứt lời con nghe thấy ai đó nói Bồ Tát đền rồi… con nhìn thấy Bồ Tát từ biển từ biển xa đền gần, đang mải nhìn ngài khi con quay lại nhìn đám người đang đang hỗn loạn, đánh nhau lúc nãy thì thật kỳ lạ, tất cả đã vứt hết vũ khí và cùng đứng chắp tay, miệng niệm nam mô a di đà phật…. đây là 2 giấc mơ rất rõ mà con không hiểu có là điềm báo gì? hay con có căn tu gì hay không? hiện con đang là công chức nhà nước, các con còn nhỏ nên con chỉ tự trì tụng tại nhà trước bàn thờ tổ tiên, không ai hướng dẫn, con trai và con gái của con còn bé nhưng thấy mẹ tụng trú đại bi nên 1 tháng trước chúng cũng tụng theo và đã thuộc, tuy nghiên con rất lo trẻ con vô tư nhiều lúc chưa thực sự nghiêm túc nên có thể mắc tội, hiện con đang lo lắng, rất mong bạch thầy chỉ giúp con con đường tu tập đúng đắn nhất cho con và các cháu. Con xin cảm ơn thầy!

  • Tịnh Thái

   Trẻ thơ năm xưa thời Đức Phật, chúng đang chơi đùa nghịch sỏi đá, thấy mọi người cúng dường đồ ăn cho Đức Phật một cách cung kính, chúng rất hoan hỉ, trong tay chúng chẳng có gì ngoài sỏi đá, chúng bèn lấy sỏi đá chạy đến cúng dường bỏ vào bát của Đức Phật.

   Chúng làm là xuất phát từ tâm chân thành, vô tư, hồn nhiên của trẻ thơ nên ko mắc tội. Bản thân người lớn chúng ta, mang tiếng cúng dường Tam Bảo, bày ra đủ thứ vật chất xa xỉ, chưa chắc gì đã có được tâm chân thành như bọn trẻ con kia.

   Từ đây mà suy biết, việc con chị thuộc Chú Đại Bi là điều tốt, là Chị đã trồng thiện căn cho chúng đối với Phật pháp. Không việc gì phải lo cả.

   Cái lo nhất là chính mình chẳng thể phân biệt được Thiện Ác, chẳng biết con đường giải thoát khỏi sanh tử khổ đau, đây là mối lo lớn của đời người. Chị đã có duyên đến duongvecoitinh, và có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất yếu sau này Chị sẽ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ thôi, thời điểm việc này xảy đến với Chị thì ko nhất định, chỉ khi duyên chín muồi thì tự nhiên thành tựu.

   Hiện tại chị thỉnh thoảng nên lên web duongvecoitinh mà đọc các bài pháp trên này sẽ được nhiều lợi ích. Chị cũng nên nghe các bài pháp sau:

   1. Nhận thức Phật giáo – giúp cho chúng ta có sự hiểu biết chuẩn xác về Phật giáo:
   https://www.youtube.com/watch?v=pOt1rX9oXQc

   2. Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý – Giúp cho chúng ta hiểu rõ phương pháp cải tạo vận mệnh và tin sâu nhân quả:
   https://www.youtube.com/watch?v=-CuYzyntvKc

   3. Tịnh nghiệp Tam Phước – Giúp cho chúng ta hiểu rõ về nền tảng & trình tự tu hành của người Phật tử:
   https://www.youtube.com/watch?v=HyozuD9MW-U

   4. Đệ Tử Quy (của Thầy Thái Lễ Húc) – Giúp cho chúng ta hiểu rõ làm một người tốt là như thế nào trước khi có thể làm một Phật tử sau đó tiến xa hơn là làm Bồ Tát hay làm Phật:
   https://www.youtube.com/watch?v=6IO11tqobM8&list=PLS1qGEdEAca11615Y6oUDFRpfyxBvSjJJ

   Bốn khóa trình này là đại căn bản để chúng ta chuẩn bị bước vào cửa Phật, bất kể bạn tu học theo pháp môn nào thì 4 khóa trình này nhất định mình phải thông đạt thì việc học Phật sau này của mình mới có thể có được thành tựu vì đây là nền móng của Phật pháp lẫn thế gian pháp. Bỏ qua bốn khóa trình này thì nhất định trên đường tu hành của mình sẽ có rất nhiều vấn đề, cho đến cuối cùng là chẳng thể thành tựu được đạo nghiệp.

   Hi vọng với vài lời chia sẻ ở trên có thể giúp ích cho Chị được một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. CÁ HÓA LONG

  mục đích người niệm Phật là vãng sanh cực lạc ngoài ra không cần gì khác , sau khi về đó muốn gì chẳn có . A DI ĐÀ PHẬT

 22. thư y

  Nam mô a dì đà phật
  cho con hỏi:năm này con 20tuổi,con rất hay mất đồ có giá trị nên bà mẹ con rất phiên
  lòng.Con không biết phải làm sao và làm thế nào kiếm lại nên con cảm thấy sợ và bất a
  cn.con ăn ở cũng cẩn thận như mọi ngươì.con là sinh viên ngành y va con hy vọng thầy giải đáp dùm con và làm thế naò để con chấm dứt tình trạng này ạ

 23. Kim chi

  Kính sư thầy.con năm nay 20 tuổi hiện tại con vẫn đang đi học .con rất muốn tụng kinh nhưng vì điều kiện phải ở phòng trọ, không gian gò bó.nên con không biết là ngoài việc rửa tay ,đánh răng ,ăn mặt trang nghiêm trước khi tụng kinh thì con có thể ngồi trên dường tụng kinh thì có tội không ạ.

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Kim Chi !
   Ko nên ngồi trên giường mà đọc tụng kinh.
   Nếu muốn đọc tụng kinh thì Bạn có thể ngồi dưới nền nhà sạch sẽ mà đọc tụng.

   Bạn có thể chọn đọc tụng kinh A DI ĐÀ ,vì quyển Kinh này ngắn,đọc tụng nhanh,công đức phước báo thì vô lượng.
   Kinh A DI ĐÀ cũng là kinh căn bản của Tịnh Độ Tông.
   Ngoài ra,bạn cũng nên niệm Phật.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

  • Trung Đạo

   Nam Mô Phật

   Bạn Kim Chi,

   Phật pháp tuỳ duyên. Nơi nào bạn nhớ nghĩ đến Phật, nguyện hành theo pháp của Phật tất nơi đấy có Phật. Bạn hãy phát tâm học thuộc A Di Đà Kinh (tốt nhất là âm Việt) để có thể hiểu trọn lời Phật dạy, kế đó bất cứ nơi nào thuận duyên đều có thể trì tụng Kinh A Di Đà cả, quan trọng là tâm thanh tịnh. Vì điều kiện sinh hoạt và không tạo chướng duyên và bất thiện nghiệp cho những bạn cùng phòng, nên bạn có thể rút ngắn nghi thức trì tụng lại kế đó trì Kinh A Di Đà. Nếu tâm bạn thanh tịnh, chỉ trong vòng 7-8 phút bạn đã có thể trì (thầm tụng trong tâm) xong Kinh, và như thế nếu bạn muốn bạn đã có thể trì từ 1-5-7 biến Kinh A Di Đà. Trái lại, bạn có thể nhiếp tâm ngồi niệm Phật là đủ.

   Chư Tổ dạy: Tụng kinh không bằng trì Chú, trì Chú không bằng niệm Phật. Trong hồng danh A Di Đà Phật đã chứa đủ thiên kinh, vạn chú rồi, do vậy bạn cứ tuỳ duyên mà hành trì.

   TĐ xin nhắc lại lời HT Tịnh Không dạy: Nhìn thấu-buông xả-tự tại-tuỳ duyên-niệm Phật. Bạn ráng nắm thật vững yếu lĩnh này là có thể đến đích.

   Chúc thường tinh tấn tu hành.

  • Liên bông

   Gửi Kim Chi,

   Đọc tụng Kinh thành tiếng thì ko ngồi trên giường.
   Nếu ngồi trên giường thì chỉ nên đọc trong tâm.

   Có ng duyên với cách hành trì: tụng kinh,niệm Phật.
   Có ng duyên với cách hành trì: chỉ niệm Phật.
   Cách hành trì nào thì cũng đều là Phật Pháp cả. Cho nên,TÙY DUYÊN ! Bạn thấy thích cách hành trì nào thì có nghĩa là bạn có duyên với cách hành trì đó.

   A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked (cần có)

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

Ngừa thư rác (cần điền)