Điều Kiện Để Vãng Sanh Tây Phương

Điều Kiện Để Vãng Sanh Tây Phương

Điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai, sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Muốn được sanh về cõi Tịnh độ, trước tiên cần phải đủ ba điều kiện sau đây:

1. Đức tin chắc chắn

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “Tin là mẹ các công đức. Tin có thể thành tựu quả bồ đề”. Lòng tin có ba khía cạnh:

a) Tin Phật là đáng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài. Vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh Tịnh độ của Phật A Di Đà là một cảnh có thật.

b) Tin giáo pháp của Phật nói ra là đúng đắn chơn thật, dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu vãnh sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công.

c) Tin ở nơi sức mạnh của mình. nếu ta thật tâm tin chắc: ta là Phật sẽ thành, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ được vãnh sanh cõi Tịnh độ.

2. Lập nguyện vững vàng

Nguyện là ý muốn tốt đẹp. lập nguyện vững vàng nghĩa là thiết tha mong muốn, lập chí nguyện không thối chuyển, quyết sinh về Cực lạc, dù có gặp bao trở ngại gian lao, khổ sở. Phải có tấm lòng thiết tha, không giờ phút nào xao lãng ý muốn được về gần Phật A Di Đà, như con đi xa thiết tha được về gặp mẹ.

Trong mọi công việc lớn lao, chí nguyện là quan trọng. Không có chí nguyện, thì không có gì thành tựu được cả. một nhà văn đã viết rất đúng: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Người có chi nguyện, như thuyền có lái, như ngựa có cương. Từ việc đời cho đến việc đạo, muốn thành công, điều cần yếu là lập chí nguyện cho vững vàng.

3. Thực hành theo đúng chí nguyện

Đã so chí nguyện rồi, phải thực hành theo đúng chí nguyện. Thực hành ở đây là luôn luôn trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm luôn luôn trong khi đi đứng, nằmd ngồi, cho đến “nhất tâm bất loạn”.

Tóm lại, điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai, sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Đó là: Có đức tin mạnh mẽ, lập nguyện vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Có đủ ba yếu tố Tín, hạnh, Nguyện, là có thể bước lên đường đi đến cõi Cực lạc. Cuộc hành trình ấy có thể chậm có thể mau, có thể khó khăn có thể dễ dàng, nhưng ai đã có đủ ba điều kiện ấy, thì thế nào cũng đến đích, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sẵng sàng chờ đợi để đón tiếp chúng ta, như mẹ chờ con đi xa về. Nhưng nếu mẹ chờ con mà con không nhớ mẹ, không muốn quay về, thì mặc dù có gần nhau đi nữa, cũng chẳng khác gì hai người xây lưng lại với nhau mà đi, một người đi về phương Nam, một người đi về phương Bắc, càng đi càng xa, không thể gặp nhau được nữa. Trái lại, nếu con nhớ mẹ, một lòng muốn gặp mẹ, trong lúc mẹ cũng đang nhớ và chờ đợi con thì cũng như hai người hướng về nhau mà đi, mọt người ở phương Tây đi về phương Đông, một người ở phương Đông đi về phương Tây, mặc dù có cách xa muôn trùng, thế nào cũng sẽ gặp nhau.

Ta tin có Phật A Di Đà, ta quyết tâm thực hiện chí nguyện ấy, thì mặc dù cõi Cực Lạc cách xa mười muôn ức cõi, khi lâm chung, ta cũng sẽ được đức Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ra để tiếp độ ta về cõi ấy.

Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Bài pháp Điều Kiện Sinh Về Lạc Quốc do thầy Thích Chân Tính chủ giảng:

0

6 Phúc đáp

 1. Ngô Thị Mỹ Châu

  Tôi được biết về Pháp môn Tịnh Độ được hơn 2 năm nay, cũng là từ các bậc thiện tri thức. nhưng do nghiệp nặng nên có tin mà tin không vững chắc, không chịu quyết một lòng cầu nguyện vãng sanh. tôi cũng cố gắng niệm Phật tuy nhiên vọng niệm quá nhiều. những lúc đó tôi nhớ đến lời của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói niệm Phật là Tâm Niệm Phật chứ không phải chỉ có miệng niệm Phật và Niệm Phật phải thành tâm, cung kính. sám hối tội lỗi và thiết tha nguyện vãng sanh Cực Lạc. niệm được như vậy thì thật sự được lợi ích lớn. tôi được nghe đến 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà. tôi thấy vô cùng hoan hỉ. quý vị nghĩ xem ở cõi Ta Bà này, có người nào tự nguyện xây một ngôi nhà đẹp, điều kiện tốt nhất, rồi CHÍ THÀNH mời chúng ta đến ở, lo lắng cho chúng ta mọi thứ từ đồ ăn thức uống đến những vật dụng, … đem đến cho ta tất cả sự sung sướng thật sự và bảo vệ ta qua tất cả những sự không may mắn Dù là chỉ trong một đời này. liệu có ai làm được tất cả những điều đó không? Một đời còn không thể có nói chi đến vô lượng vô số kiếp. Nhưng Đức Phật A Di Đà thì Ngài làm được đó! Ngài tu tập tạo nên cõi Cực Lạc trang nghiêm, đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói về Đức Phật A Di Đà rằng: Đức Phật kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không có quá hiện vị lai, CHỈ CÓ MỘT NGUYỆN ĐỘ SANH. Quang minh của Phật A Di Đà hơn tất cả quang minh của Chư Phật khác, Quang minh ấy chiếu thấu không ngần mé, chiếu khắp mười phương thế giới để che chở và nhiếp thọ tất cả chúng sanh niệm Phật. Ngài nguyện tạo cõi Cực Lạc đó vì ai? Vì chúng ta. Tất cả chúng sanh đang khổ trong vòng trầm luân sanh tử. vì tất cả mọi loài.

  Chỉ cần chúng ta thật tâm muốn thoát khổ, thật tâm muốn được Ngài cứu thì nhất định Ngài cứu liền.
  ôi thật là Pháp môn nhiệm màu dành cho hết thẩy chúng sanh, chỉ cần chúng sanh thấy cõi Ta bà này khổ, thực lòng muốn thoát ra, một lòng xưng niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật, nguyện cầu được sanh về Cực lạc thiết tha không chán mỏi, cảm mộ ân đức của Phật tin vào lời nguyện của Ngài thì đủ rồi.
  A DI ĐÀ PHẬT

  0
 2. Thầy giảng rất hay. Con nguyện làm theo những gì thầy dạy!

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  0
 3. Hồ Thị Kim Phúc

  Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa thầy, hòa thượng Thích Chân Tính, điều kiện cần và đủ để vãng sanh Tây phương chính là: tín, nguyện, hạnh. Tín theo con được biết, mình cần phải tin sâu vào đạo phật, tin sâu vào luật nhân quả, tin rằng mình sẽ vãng sanh tây phương, tin rằng mình sẽ làm được, nhất định mình phải được vãng sanh. Tránh mơ hồ, tu lệch hướng. Nguyện, mình phải thỉnh cầu với đức phật, có những lời thệ nguyện để đem lại lợi ích cho chúng sanh, cũng như xứng đáng với phật lực mà đức phật A Di Đà cứu giúp chúng sanh. Hạnh, mình cần rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nhân cách con người, tu chính là sửa đổi, tôi luyện bản thân, để thành một phật tử chân chính, không chỉ như vậy, mình cần có tầm lòng vị tha, luôn luôn hoan hỉ, đem lại an lạc, lợi ích cho chúng sanh, muốn nương nhờ vào phật lực cũng như phật hiệu của đức phật A Di Đà, trên con đường tu tập, mình cần biết từ, bi, hy, xả là như thế nào, “tu là cội phúc, tình là dây oan”, con từng nghe thầy giảng một bài kệ: “Đến, đi như gió. Hợp, tan như mây. Gió, mây vô thường. Vấn vương chi khổ.” Mình hiểu thế nào là hạnh, là hoan hỉ, là an lạc. Luôn hồi hướng công đức cho chúng sanh, cùng những vị phật tử khác vững bước trên con đường tu học, nhanh về với đất nước Cực lạc Di Đà Tây phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma ha tát.

  0
 4. Đặng Nguyệt Ánh ( 13/9/2000,Quảng Ninh )

  Con kính mong mọi người cùng niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật

  0
 5. Chí thiện pháp hỷ

  Niệm phật một niệm Phước sanh vô lượng
  Lễ phật một lễ tội diệt Hà sa
  Liên đài chờ sẵn Tây phương
  Đợi ai tỉnh mộng xả li ta bà
  A DI Đà Phật
  Con mong chúng sanh có thể giác ngộ ra và quay về với chánh pháp

  0
 6. Lâm Kiến An

  Nam mô A Di Đà Phật
  Niệm phật một niệm
  Phước sanh vô lượng
  Lễ phật một lễ
  Tội diệt hà sa
  Con cầu xin đức A di đà
  Chứng minh thành tâm, thành ý, thành tín quy ngưỡng Ngài, quy ngưỡng Tam bảo, quy ngưỡng Lạc bang cõi Tịnh.
  Xin ngài gia hộ con lòng tin vững chắc, nghe nhạc niệm hồng danh Ngài, niệm hồng danh Ngài thường xuyên thường nhật. Nguyện cầu cửu huyền thất tổ siêu thăng lạc quốc, âm siêu dương thới. Nguyện cầu song thân phụ mẫu vạn phúc an khương, hành nhiều việc thiện, trồng cây Đạo Đức cho ra quả ngọt để mà hưởng dùng và đem phân phát, hay đi bố thí giúp người nghèo khó, hoặc đem cúng dường chư phật, chư pháp, chư tăng. Nguyện cầu thế giới Ta Bà thoát ly cảnh khổ, xứ xứ tức đao binh, thành tâm quán đảnh, quy ngưỡng tôn danh, thánh hiệu đấng giác ngộ vô lượng Đại Từ Đại Bi Tây phương Cực Lạc thế giới tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nguyện cầu con sau khi lâm tử được thác sanh về cõi Tịnh A Di Đà để hành nhiều việc thiện, cây Đạo đức đơm bông kết trái cứu giúp vạn đại chúng sinh, vạn đại bá tánh không bỏ một ai. Nguyện cầu Đức A Di Đà Chánh giác chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *