49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

I. THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP

– Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát.

– Trong đám tang người quá cố, khi nhập liệm, gia đình nên mang những đồ quý báu của người mất bố thí cho người nghèo rồi hồi hướng công đức ấy cho người chết.

– Nên làm lễ tang đơn giản, vì càng rườm rà càng hao tốn tiền của, sức lực một cách vô ích, người chết không những không được lợi ích gì, có khi còn phải gánh chịu thêm nghiệp quả xấu do thân nhân gia đình không biết tạo thêm nghiệp tội. Gia đình phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi phung phí gạo, rau… Phải vì người chết mà tích phước, làm việc công đức như: cúng dường Tam bảo, phóng sanh, in kinh, cứu giúp người nghèo khổ… Đem những công đước này hồi hướng cho người vãng sanh, họ sẽ được lợi ích thù thắng, không gì sánh bằng.

– Từ lúc người chết ra đi cho đến 49 ngày, gia đình thân quyến chớ có sát sanh đãi đằng cúng tế, vì làm vậy người mất sẽ bị oan đối không được siêu thoát. Cả nhà ai nấy đều phải nhất luật giữ gìn trai giới, dù có khách khứa cũng không được thiết đãi rượu thịt, tránh làm các thứ ô uế khác như phải cữ việc vợ chồng, giữ ngũ giới thập thiện, tuyệt đối không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

– Gia đình tiếp tục luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát.

– Đối với Pháp sư, gia đình nên chọn mời những bậc đạo hạnh chân chính. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh. Nếu gia đình không biết đó là hạng pháp sư vi phạm giới luật, tịnh hạnh không nghiêm, không đúng đắn, ngông cuồng… thì người chết lúc này là thân trung ấm nên có sự cảm nhận rất bén nhạy, nếu biết kẻ ấy lừa gạt, người chết sẽ thất vọng sanh ra hối hận, tức giận, phải đọa vào khổ thú. Cho nên, gia đình phải cẩn trọng việc này.

– Trường hợp này, các thiện tri thức phải dùng những lời như sau đây mà khai thị cho hương linh: “Phật biết rằng thân của bậc tăng-già tên… tức là thân của Phật. Ngươi phải khởi ý tưởng rằng chỉ nương theo pháp, chứ không nương theo người. Mặc dù người tác pháp đó có lầm lỗi thế nào đi nữa, đều là do cái lỗi của ý thức chưa được trong sạch đó thôi. Tỷ như người soi gương, vì mặt mình không sạch, nên cái bóng trong gương cũng nhơ bẩn. Vậy thì biết chắc rằng sở dĩ kẻ tác pháp có sai lầm, đều do tâm niệm của ngươi chưa trong sạch vậy. Ngươi nên khởi tưởng như thế và phải hết lòng cung kính ái mộ, thì việc làm gì cũng đều biến thành Phật sự thanh tịnh và mình vẫn không mất lợi lạc”.

– Gia quyến trước khi rước Pháp sư làm Phật sự, cũng nên đối trước bàn hương linh mà khai thị bảy phen như thế, thì dù trong khi làm Phật sự có đôi chút sai lầm, cũng vẫn được.

II. CÁCH LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN

Điểm trọng yếu của việc phước thiện là phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Để hương linh được lợi ích, gia đình đem di sản của người chết đi bố thí là tốt hơn hết. Nếu không, thì bố thí của cải của gia đình người thân hoặc của bà con, bạn bè mà giúp vào cũng được, người chết chắc chắn được lợi ích. Kinh Vô thường đã nói: “Sau khi người thân mất, gia đình nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống: chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ đó mà người chết dù nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công đức phước lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mặc cho người chết để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi gì. Chỉ nhờ những công đức làm việc phước báu nói trên, người chết dù đọa vào Ngạ quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích”. Trong kinh Ưu-bà-tắc cũng có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỉ, mà người con vì cha làm những việc phước đức, nên biết, người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sanh lên Trời thì người chết không còn nghĩ đến vật dụng trong cõi Người nữa. Vì sao? Vì ở cõi Trời, người ta đã được đầy đủ bảo vật thù thắng rồi. Nếu phải đọa vào địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, không được thảnh thơi để nhớ nghĩ luyến tiếc mọi vật, vậy nên không được hưởng thọ. Kẻ đọa vào súc sanh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ quỉ người chết có thể liền được hưởng thọ lợi ích, thì biết vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên phải đọa vào ngạ quỉ. Khi đã làm ngạ quỉ, họ thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế họ được hưởng lợi ích”.

Đấy là nói rõ chỗ lợi của quỉ thú, còn đối với công phu làm việc phước thiện, thật không luống uổng, vì không những kẻ chết, mà người sống hiện tại cũng chung phần được hưởng. Như trong kinh nói: “Nếu như kẻ chết đã thác sinh vào ác đạo khác, nhưng còn bao nhiêu bà con còn đọa trong ngạ quỉ, nếu người sống có làm việc phước đức, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vì thế, người có trí, nên vì ngạ quỉ mà siêng năng làm việc công đức”.

Lưu ý rằng khi lấy di sản của kẻ chết làm việc phước đức, trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính tình có bỏn sẻn không. Điều này rất quan trọng, vì khi thấy gia đình người thân đem di sản của mình ra làm Phật sự hay bố thí, thấy vật dụng đó bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, người chết liền sanh lòng giận hờn, tiếc nuối, rồi khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hoặc người thân gia đình phải khai thị cho người chết những lời như sau đây “Ông/bà tên… Nay ta vì ông/bà mà đem di sản của ông/bà làm Phật sự hay bố thí. Làm như thế, tức là lấy của cải hữu lậu làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ông/bà sẽ được siêu sanh Tịnh độ, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Ông/bà phải chăm lòng thành kính niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản, ông/bà cần phải rời bỏ, chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại, ông/bà cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ông/bà, chúng đã thành vô dụng, còn luyến tiếc làm gì?”.

III. CÁCH SẮP ĐẶT CÚNG TẾ

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

PHẦN THAM KHẢO THÊM:

     1. Khai thị cho người bệnh

Bất luận người bệnh đã tắt thở hay chưa, đều phải khai thị. Xin gợi ý các lời khai thị như sau:

– Bài thứ nhất

“Kính thưa cư sĩ… A-di-đà Phật! Ông/bà nên buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ nơi Tây phương Cực Lạc. Con cháu tự có phước phần riêng của họ. Thế gian này rất khổ, không nên lưu luyến. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà có bảy hàng cây báu, tám loại nước công đức, đất trải bằng vàng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Ông/bà nên lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn ông/bà vãng sanh Tây phương. Chỉ khi gặp Phật A-di-đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng (kim sắc) ôn hòa của Tây phương Tam Thánh, ông/bà mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không thèm để ý đến. Như vậy, ông/bà nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật, xin ông/bà hãy cùng niệm Phật với chúng tôi”.

– Bài thứ hai

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh…

Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử.

Phật đã nói thể gian này là khổ, là vô thường. Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho thân tâm được tự tại.

Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-di-đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A-di-đà Phật với chánh niệm.

Hãy khẩn vầu Phật A-di-đà đến tiếp độ, niệm niệm A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam mô A-di-đà Phật.

     2. Khai thị cho oan gia trái chủ

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh… từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ.

Ông/bà… và quí vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên, quí vị nên kết thân tâm pháp duyên với ông/bà…, đừng nên gây chướng ngại cho ông/bà…, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà… được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải và được an lạc.

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ.

Nam mô A-di-đà Phật.

Trích Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi cẩn biên

604 Phúc đáp

 1. Minh Lý

  Nam mô a di đà phật
  Kính thầy
  Bằng giờ này tuần trước tức là 25/2 /2018 duog lịch, 2 anh em trai nhà con bị tai nạn và tử vong tại chỗ, khi hỏi thì 2 ae con chết ko nhắm mắt vậy có điềm gì ko âh? Giờ đấy còn đọc trên mạng cúng thất tuần nhưng con ko biết sao tính từ ngày nào để cúng cho đúng? Trong 3 ngày đầu bme ko biết nên ko cúng luôn, giờ đi hỏi thầy thầy bảo phải giải cầu siêu đưa vào chùa gửi ko chưa đến 49 ngày sẽ bắt thêm người trong nhà đi nữa là sao âh thầy??? Được biết tuổi vk ck đứa út lấy nhau một ba mẹ ra ruộng ở hai là chồng vào hòm ngồi nhưng 2 đứa ko nghe. Chồng tuổi canh ngọ sinh năm 1990 vợ sinh năm 1992 con sinh năm 2017. Thầy ơi giờ con phải làm sao? A di đà phật.

 2. Nguyễn Thị Thúy

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Kính thầy.
  Cha con mất đến nay là 20 ngày. Từ khi cha con mất, hàng ngày con vẫn tụng 1 biến kinh A Di Đà và kinh Bát Nhã để cầu siêu cho cha. Nhà con vẫn cũng chay, thắp hương 24/24. Nhưng nay con muốn hỏi thầy việc này, kính mong thầy giải đáp giúp con: vì nhà con là nhà ống khép kín,không có phòng thờ riêng, nhà con lại có trẻ nhỏ nữa ah. Vậy thầy cho con hỏi có cần phải thắp hương 24/24 không hay chỉ cần thắp vào lúc nào, lúc nào k cần thắp ah. Vì con nghe có người bảo k cần thắp cả ngày cả đêm như vậy. Nhưng con lăn tăn lắm nên con muốn hỏi cho rõ. Con kính mong nhận được hồi đáp của Thầy.
  A Di Đà Phật.

  • Nguyễn Thị Mỹ Liên

   Con Nam mô a di đà phật.Thưa thầy thầy cho con hỏi. Mẹ chồng con mất ngày 01/12/2018 ( âm lịch) lúc 8h48 phút. Con là con Dâu thứ 2( nhà có 2 con trai). Bà ăn uống cùng gia đình con. Đến tháng cuối cùng bà yếu quá được các bác chuyển bà đến con trai cả. Bà đã mất tại đó. Bjo khi mai táng cho bà xong bác cả đang cúng hằng ngày. Con là Dâu 2 rất thuơng bà và bà trước đây ở với vợ chồng con. Vậy con muốn hằng ngày con vẫn cúng đồ ăn chay trên ban thờ nhà con được không thầy. Vì cv đi làm xa ko cho phép về trưa. Con mời bà ăn sáng và chiều tối . Có nhất thiết phải thắp huơng liên tục không thầy. Đến ngày tuần thất con phải làm gì khác ngày thường trong tuần.( cơm mặm hay cơm chay). Ngày thất tuần con có thể nhờ thầy trên chùa lễ giúp con 7 ngày liên tục( vì cũng sắp đến tết nguyên đán rồi để kéo dài đủ 7 tuần thì sang đến tận năm 2019 , nhờ thầy khấn tại chùa giúp,) dc ko vì do cv của con ko cho phép nghỉ nhiều.con muốn thờ ảnh mẹ con trong ban thờ nhà con thì làm thế nào ah. Con còn ít tuổi ko biết khấn thế nào mong thầy cho con xin bài khấn mời mẹ con về ăn cơm, khấn mẹ con ngaỳ
   Thất tuần, 49 ngày. Con xin cảm ơn. Nam mô a di đà phật.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Mỹ Liên,

   *Trong Bài “49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?” đã có rất nhiều trao đổi của các liên hữu và phương cách thực hành giúp người thân mới qua đời. Bạn ráng bỏ chút thời gian đọc kỹ những chia sẻ này thì sẽ rất hữu ích.

   *Cúng thất mỗi tuần phải tự mình và người thân phát tâm lên chùa, kết hợp cùng chư Tăng Ni làm lễ siêu độ thì mới có tác dụng, còn bạn phó thác cho chùa thì không có tác dụng, bởi người trong chùa vốn không có liên hệ thân quyến với mẹ chồng bạn, vì thế khi tụng kinh, lễ sám nếu không có thân quyến người mất bên cạnh, sẽ khó có cảm ứng, vì vậy người chết khó mà nhận được phước phần vốn rất nhỏ này. Bạn và gia đình chồng phải phát tâm làm và làm thật chân thành và thanh tịnh thì mẹ bạn mới có phước duyên để hưởng.

   TN gửi cho bạn một Nghi Thức Cúng Vong (người mới mất, hoặc mất đã lâu) đơn giản để bạn tuỳ nghi thực hành tại gia. Bạn có thể phát tâm thực hành mỗi ngày cho tới hết 49 ngày của mẹ chồng thì rất lợi lạc.
   ……………………………………………………………………

   NGHI THỨC CÚNG VONG THEO TỊNH ĐỘ

   Khái lược: Có rất nhiều nghi thức cúng vong theo Phật giáo, tuy nhiên vì nhân duyên, điều kiện cuộc sống mỗi cá nhân, gia đình đều khác biệt, vì thế TN mạo muội soạn một Nghi Thức ngắn để chúng ta có thể tuỳ duyên, chọn phương pháp cúng vong (người mới mất, hoặc mất đã lâu) đơn giản nhất để hành trì, nhằm giúp cho người còn kẻ mất đều lợi lạc.

   1- Thông thường trước khi cúng vong, người thân (nếu có bàn thờ Phật) thì nên dâng cúng Phật một bát cơm nhỏ, một ly nước trắng, hoa, trái cây, kế đó giữ tâm thật thanh tịnh, tụng một thời Kinh A Di Đà hoặc một quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN rồi hồi hướng cho người vừa mất hoặc người quá cố. Nghi thức này giúp cho người thân mới qua đời hoặc quá cố hiểu được ý nghĩa của việc tu học, nghe được giáo lý Phật dạy, biết được cảnh giới Tịnh độ, hiểu được nhân quả, từ đó mà hiểu được cuộc đời vốn dĩ vô thường, sống trong sanh lão bệnh tử…là khổ nạn. Nhờ niệm giác này mà vong linh người thân phát tâm hồi đầu, buông xuống vạn duyên (quyến luyến tiền tài, địa vị danh vọng, thân quyến…), từ đó phát tâm tu học, niệm Phật rồi phát nguyện sanh về cõi an lạc). Do vậy Nghi Thức Khai Kinh tại bàn thờ Phật rất quan trọng, bởi nó giống như người dẫn đường, giúp cho vong linh tỉnh thức thân tâm mà hồi đầu, đi theo con đường chánh đạo để tự giải thoát chính mình.
   Trường hợp không có bàn thờ Phật, hoặc không có nhiều thời gian, có thể thực hành luôn bước thứ hai:

   2- Bước kế tiếp là sang bàn thờ người thân (có thể là bàn thờ tổ tiên hay mới lập riêng cho người mới mất) thì chỉ cần sắp đồ chay tịnh. Quan trọng: không có ngũ vị tân, cùng hoa, trái cây. Tuyệt đối không được dâng cúng đồ mặn hay rượu, bia vì sẽ khiến cho thân quyến mới qua đời phải chịu thêm nghiệp quả sát sanh.

   Ghi chú: Nếu gia đình không có bàn thờ Phật có thể thực hành nghi thức Tụng Kinh A Di Đà hay KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN tại bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ vong cũng được.

   NGHI THỨC CÚNG VONG:

   Tán Hương:
   (Chủ lễ quỳ trước bàn thờ Phật, hay Tổ tiên, hay bàn thờ vong, tay cầm 3 nén hương cúng dường, sám hối, phát nguyện)

   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật (1 lạy)
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp (1 lạy)
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

   Nguyện mây hương mầu này
   Khắp cùng mười phương cõi
   Cúng dường tất cả Phật
   Tôn Pháp, các Bồ Tát,
   Vô biên chúng Thanh Văn
   Và cả thảy Thánh hiền
   Duyên khởi đài sáng chói
   Trùm đến vô biên cõi,
   Khắp xông các chúng sanh
   Ðều phát lòng bồ đề,
   Xa lìa những nghiệp vọng
   Trọn nên đạo vô thượng.
   Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát.(3 lần)
   (Lạy 1 lạy rồi cắm hương lên lư hương hay bát hương)

   (Chủ lễ cùng thân quyến đứng lên, chắp tay, thanh tịnh đồng tụng):

   TÁN THÁN PHẬT

   Sắc thân Như Lai đẹp
   Trong đời không ai bằng
   Không sánh, chẳng nghĩ bàn
   Nên nay con đảnh lễ.

   Sắc thân Phật vô tận
   Trí huệ Phật cũng thế,
   Tất cả pháp thường trú
   Cho nên con về nương.

   Sức trí lớn nguyện lớn
   Khắp độ chúng quần sanh,
   Khiến bỏ thân nóng khổ
   Sanh kia nước mát vui.

   Con nay sạch ba nghiệp
   Quy y và lễ tán
   Nguyện cùng các chúng sanh
   Ðồng sanh nước An Lạc.

   Án phạ nhựt ra vật (7 lần)

   ĐẢNH LỄ:

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Thường tịch quang tịnh độ A Di Ðà Như Lai Pháp thân mầu thanh tịnh Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Thật báo trang nghiêm độ A Di Ðà Như Lai Thân tướng hải vi trần Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Phương tiện thánh cư độ A Di Ðà Như Lai Thân trang nghiêm giải thoát Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây A Di Ðà Như Lai Thân căn giới đại thừa Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây A Di Ðà Như Lai Thân hóa đến mười phương Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Giáo hạnh lý ba kinh Tột nói bày y chánh Khắp pháp giới Tôn Pháp (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Quan Thế Âm Bồ Tát Thân tử kim muôn ức Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Ðại Thế Chí Bồ Tát Thân trí sáng vô biên Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

   Chí Tâm Ðảnh Lễ: Cõi An Lạc phương tây Thanh tịnh đại hải chúng Thân hai nghiêm: Phước, trí Khắp pháp giới Thánh chúng (1 lạy)

   SÁM HỐI:

   (phần này rất quan trọng vì người sống có giác ngộ, có thành tâm phát lồ sám hối tội chướng của mình thì mới cảm động được người vừa mất hoặc đã quá vãng. Do vậy khi sám hối phải thực thành tâm thì mới có hiệu quả).

   Hương linh (tức tên, tuổi, pháp danh của người mất) xin hãy lắng nghe rồi cùng phát lồ sám hối theo tôi!

   Ðệ tử (tên, họ, pháp danh) và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián (5) và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Ðức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

   Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết, vì nhơn duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: “Ðức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường tịch quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ lại theo giòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các Ðức Phật và A Di Ðà Thế Tôn mà phát lồ (7) sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc bảo người, hay là thấy nghe người gây tạo mà mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

   Ðệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ, khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An Dưỡng.

   Nguyện đức A Di Ðà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhơn duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Ðà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ Tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.

   Ðệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ:
   Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Ðà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo. (3 lạy)

   (Ngồi xuống, để tụng Bát Nhã Tâm Kinh và Vãng Sanh Thần Chú)

   MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

   Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
   Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
   Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
   Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
   Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
   Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
   Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

   VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:
   Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ,
   A di rị đa tất đam bà tỳ,
   A di rị đa tì ca lan đế,
   A di rị đa, tì ca lan đa,
   Dà di nị dà dà na,
   Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)
   Sông ái chẳng bến bờ
   Biển khổ muôn trùng sóng
   Muốn thoát luân hồi khổ
   Hãy mau niệm Di-Đà.
   Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.
   Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần là tối thiểu. Nếu đủ duyên nên niệm cùng gia quyến từ 20-30 phút)
   Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
   Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

   PHÁT NGUYỆN: (chủ lễ và đại chúng cùng quỳ)

   Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức, của Phật Di-đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết Phật thân, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện, cho con được thấy. Lại thấy tướng mầu, Quán-Âm Thế-Chí, các chúng Bồ-tát và thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ.
   Con nguyện lâm chung không chướng ngại.
   A-di-đà đến rước từ xa.
   Quán-Âm cam lồ rưới nơi đầu.
   Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
   Trong một sát na lìa ngũ trược.
   Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì.
   Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
   Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
   Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn.
   Không rời An Dưỡng lại Ta-bà.
   Khéo đem phương tiện lợi quần sanh
   Hay lấy trần lao làm Phật sự.
   Con nguyện như thế Phật chứng tri
   Kết cuộc về sau được thành tựu.

   SÁM THẬP PHƯƠNG (chủ lễ cùng đại chúng ngồi tụng)

   Thập-phương Tam-thế Phật,
   A-Di-Ðà đệ nhất,
   Chí-phẩm độ chúng-sanh,
   Oai-đức vô cùng cực.
   Con nay vì hương-linh,
   Sám-hối tam-nghiệp tội.
   Phàm được bao phước-thiện.
   Chí tâm nguyện hồi-hướng,
   Nguyện cùng người niệm Phật
   Vãng sanh nước Cực Lạc +
   Thấy Phật ngộ pháp-tánh,
   Phát tâm đại Bồ-đề,
   Đoạn vô biên phiền-não,
   Tu vô-lượng pháp-môn,
   Thệ nguyện độ chúng-sanh,
   Đồng trọn thành Phật-đạo.
   (Rót trà, dâng cơm cúng vong linh)

   BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN: (Nhờ sự gia trì câu chú của Phật, thức ăn sẽ được biến thành hương thực giúp cho người mất có thể hưởng dụng, vì thế khi trì những chú này phải ráng giữ tâm thật thanh tịnh thì người thân mới có cơ hội hưởng dụng)

   Nẳn mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

   CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN: (Nhờ sự gia trì câu chú của Phật, đồ uống
   sẽ được biến thành hương thực giúp cho người mất có thể hưởng dụng)

   Nẳn mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

   PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:
   Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) (biến đồ ăn, thức uống thành hương thực, cúng dường hư không giới chúng sanh)

   Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
   Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ-mẫu,
   Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
   Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
   Nguyện dĩ thử công-đức,
   Phổ cập ư nhứt thiết,
   Ngã đẳng dữ chúng sanh,
   Giai cộng thành Phật-đạo.

   PHỤC NGUYỆN (chủ lễ và đại chúng cùng quỳ)

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

   Đệ tử chúng con hôm nay cung đối Phật tiền phát tâm trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, nguyện đem công đức này:

   Hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Tịnh độ. Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sinh đều được độ thoát.

   Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sinh đã bị con não loạn vì bất cứ lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sinh linh đã bị con giết hại hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý… hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sinh, đồng sinh Cực Lạc.

   Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sinh về Tịnh Độ

   Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sinh Tịnh độ.

   Hồi hướng cho tất cả chồng (vợ) con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi Tín – Hạnh – Nguyện cầu sinh Tịnh độ, và đều được thành tựu.

   Hồi hướng cho tất cả chúng sinh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sinh Cực Lạc Quốc.

   Hồi ngày chúng con lâm chung được Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí cùng chư Bồ Tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Con nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô sinh, nguyện tu chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sinh trong mười phương pháp giới đều vãng sinh Tây phương, viên thành Phật đạo.
   Nam mô A Di Đà Phật.
   Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát. (3 lần)
   TAM TỰ QUY-Y
   Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)
   Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
   Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

   HẾT

 3. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Thuý,

  1. Thắp hương không cần thiết 24/24h mà một ngày 3 thời sáng-trưa-chiều là đủ. Nếu lạm dụng thắp quá nhiều thì người chết không những không lợi lạc, mà người sống sẽ bị tổn hại về sức khoẻ. Điều Cha bạn mong muốn và có thể hưởng dụng chính là tâm chân thành hướng về Cha, làm mọi phước thiện để hồi hướng cho Cha bạn, giúp ông có đủ duyên lành để siêu sanh về Tịnh Độ.

  2. Mỗi tuần thất, gia đình bạn nên đến chùa, thỉnh chư Tăng, cùng gia đình thanh tịnh làm lễ siêu độ cho cha bạn sẽ có lợi lạc. Tại gia, mọi người trong 49 ngày nên phát tâm ăn chay trường, khi tụng kinh nên tránh ăn hành, tỏi, hẹ thì tốt. Nếu không thể cũng đừng sát sanh, hại vật rồi cúng tế mà tạo thêm nghiệp cho Cha bạn.

  3. Gia đình bạn nên phát tâm tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, làm mọi phước thiện để hồi hướng cho Cha. Mọi chuyện phải thật chân thành và thanh tịnh thì mới có hiệu quả.
  Nguyện hương linh Cha bạn sớm được siêu sanh về cõi an lạc.

 4. Nguyễn thị thùy hương

  Thầy cho con hỏi theo tâm linh ,ba con mất 20/1âm lịch, thì thường người nhà cúng làm tuần 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày và 49 ngày hay 50 ngày ạ.Mẹ con ko biết, người nói cúng 49 ngày, người nói cúng 50 ngày. Thầy cho con biết với ạ
  Nguyễn thị thùy hương

 5. Trung Đạo

  A DI ĐÀ PHẬT

  Bạn Thuỳ Hương,

  Cúng Thất tuần sẽ tính từ ngày mất cho tới ngày thứ 7 là tuần thất thứ nhất, kế đó sau 7 ngày là tuất thứ 2, 3,4,5,6,7. Tuần thất thứ 7 có thể làm lễ siêu độ trong khoảng từ ngày thứ 43-49, muộn nhất là ngày thứ 49, bởi sau 49 ngày hương linh sẽ phải theo nghiệp báo mà đi thọ sanh trong cảnh giới tương ưng. Do vậy để Ba bạn đưởng phần lợi lạc gia đình bạn phải tận tâm vì Ba mà tụng kinh Địa Tạng, ăn chay, phóng sanh, bố thí… Để hồi hướng cho Ba bạn đủ phước duyên siêu sanh về cõi an lạc.
  Nam Mô Nam A Di Đà Phật

 6. Nam mô A Di Đà Phật! Chồng con mất ko trăn trối gì với gia đình và người thân nên cả nhà rất đau khổ nhưng khi liệm mọi người ai cũng thấy miệng cười rất tươi. Và mọi người ai cũng mơ thấy lúc nào cũng cười. Vậy là sao hả Thầy? Vậy là dược thọ sanh vào nơi nào mặc dù con đã hồi hướng tụng Địa Tạng cúng dường phóng sanh…

 7. nguyễn thị phuơng Ngân

  Nam mô a di đà phật! quý thầy cho con hỏi. chồng con mới mất được 44 ngày a ấy mất đột tử trong một đêm đi trực ở cơ quan ( anh ấy 34 t) . Làm lễ tang xong gd con ko đốt quần áo của a ấy đi ma giữ lại hết. cách đây 2 hôm anh họ con có mơ chồng con về và có nói với anh họ con là”em chả có quần áo mặc đi đâu cũng phải mặc bộ này “( bộ quần công và cái áo phông màu đỏ lúc mất anh ấy mặc) mặc dù lúc chồng con mất đưa về nhà cho tới lúc niệm anh họ con không được gặp chồng con. quý thầy cho con hỏi như vậy liệu gia đình con có nêm đốt quần áo của anh ấy để gửi cho a ấy. hay làm như thế nào mong quý thầy chỉ bảo con ạ. con xin cám ơn.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Phương Ngân,

   *TN xin thành tâm chia buồn cùng bạn. Trường hợp bạn nói cho thấy chồng bạn còn luyến tiếc về thân mạng và chưa chịu chấp nhận mình đã chết, bởi khi làm lễ nhập quan (cho vào quan tài), chắc chắn gia đình đã thay quần áo mới cho chồng bạn? Nếu có thì chứng tỏ chồng bạn đã nuôi tâm thức mình vẫn đang sống và còn mặc bộ quần áo lao động, và nay vẫn như vậy. Đó là lý do chồng bạn khởi tâm chấp trước mình không có quần áo thay đổi.

   *Để chuyển hoá tâm thức chồng bạn là đơn giản, nhưng cũng lại khá nan giải. Đơn giản nếu gia đình bạn đúng pháp thực hành; nan giải nếu không làm đúng như chánh pháp. Do vậy TN khuyên bạn cùng gia đình nên thỉnh chư Tăng, làm lễ siêu độ cho chồng bạn theo đúng chánh pháp trong vòng 49 ngày (nếu chưa làm), đừng đầu tư tốn kém tiền bạc trong việc mua bán đồ hàng mã mà không lợi lạc, trái lại, phát tâm thật thành kính với chư Tăng, với Tam Bảo và thật chân thành với chồng bạn, khuyên chồng bạn hoan hỉ chấp nhận mình đã chết, nương theo chư Tăng, nghe kinh, thỉnh pháp, phát tâm niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ.

   *Trường hợp gia đình không thể mời chư Tăng làm lễ siêu độ tại chùa, tuyệt đối không nên mời thầy cúng ngoài đời vì không có lợi lạc, mà bạn nên bàn cùng gia đình chồng, thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, phát tâm thật thanh tịnh trì tụng liên tục trong vòng 49 ngày, mỗi ngày tối thiểu là một quyển nhỏ (quyển lớn gồm 3 quyển: Thượng-Trung-Hạ) kết hợp cúng đồ chay và khai thị (xem phần hướng dẫn bên dưới) cho chồng bạn biết về cái chết của mình. Kết hợp phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo theo đúng chánh pháp, tất cả hồi hướng cho chồng bạn và chư vị oan gia trái chủ của chồng bạn, nguyện họ cùng phát tâm tu đạo, niệm Phật nguyện sanh về Tịnh Độ.
   Nguyện chúc bạn tỉnh giác, cùng gia đình phát tâm tu đạo để cùng lợi lạc.

   Tham khảo:

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.
   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 8. Nguyễn Thị An Tín

  Nam mô a di đà phật. Quý Thầy cho con hỏi: mẹ con mất được 5 tuần(76tuoi).Mẹ con mất do đột quỵ không nói với con cái câu nào. Sau thời gian mở cửa mã 2 người cháu của mẹ con ( kêu mẹ con bằng O ruột) ở xa nằm mơ mẹ con đứng nhìn cười và không nói gì. Con thì mới nằm mơ hôm qua thấy trong đám tang mẹ con,một em bé khoảng 8 tuổi bước từ trong hòm ra,rồi con dọn thức ăn mời em bé ăn. Em bé cũng ăn sau đó di quan em bé cũng đi bên cạnh. Có phải mẹ con được đầu thai kiếp khác rồi phải không thầy.

 9. Điêu Thị Thảo

  Nam mo A Di Da Phat. Con xin Thầy giải đáp giúp con một vấn đề là,ngoại con vừa mất gần đến thất thứ hai mà con ở xa không về được mà con muốn tụng Kinh Cầu Siêu cho ngoại thì con vào chùa đọc Tên tuổi bà nhờ thầy trong chùa cầu giúp được không thưa Thầy.

  • Lăng Nghiêm

   Bạn nên tự đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 7 lần hồi hướng cho bà, và làm các việc công đức như bố thí tiền gạo, phóng sanh, in ấn kinh điển , rồi hồi hướng công đức cho bà. Chứ việc nhờ người khác cầu thì không phải không được , nhưng tự hỏi như vậy có lòng thành không? A Di Đà Phật!

 10. Thuy

  Con xin chào thầy. Mẹ con mất được hơn 30 ngày, vì không có điều kiện về thời gian nên con cúng tuần. Đạo tràng cầu siêu cho mẹ liền cả tuần. Con muốn hỏi thầy mỗi tuần con có phải cúng tuần nữa không ạ? Con mời mẹ đi cho thì mẹ con muốn được lên chùa. Vậy có phải làm lễ xin cho mẹ con lên chùa không ạ? Con cảm ơn thầy.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 11. Duy Huỳnh

  Mẹ con 64t chết đột ngột do bị nhồi máu cơ tim.không kịp nói gì.Vậy có phải do nghiệp hay gì không thầy?

 12. Nguyễn Thị Thu Làn

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Quý Thầy cho con hỏi ạ: Chồng con mất đã qua 100 ngày, hưởng dương 31 tuổi ạ. Bây giờ con muốn chuyển bát hương ở bàn thờ vong lên trên ban thờ thì con phải làm những gì ạ?Do con bận con nhỏ (cháu được 3 tháng tuổi), cháu lại hay ốm yếu, bên gia đình chồng con theo Đạo Thiên Chúa, con bên Đạo Phật, nhiều việc lu bu nên con chưa làm được gì cho anh ấy cả, ở quê bố mẹ chồng con cũng lập bàn thờ rồi ạ, nhưng do 2 Đạo khác nhau nên cách thờ cúng cũng khác nhau. con muốn thờ chồng con tại nhà riêng của vợ chồng con ạ ( nhà chung cư). Xin thầy chỉ bảo cho con ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật

  • Mã Thúy Bạch

   Nam mô A Di Đà Phật!
   Xin phép quý thầy cho con hỏi 1 số vấn đề ạ!
   Ba con mất mùng 23 tháng chạp âm lịch, tới nay đã được 13 ngày. Gia đình con đã xả tang vào thất đầu của ba là mùng 29 tết và đã đưa ly huơng ba con lên chung với bàn thờ tổ của dòng họ. Mấy ngày đầu đưa lên thì gia đình có mơ thấy ba về báo là đưa ba xuống, cúng đồ ăn gì ba không dùng được, bị những vong khác dành hết phần. Xin thầy cho con hỏi vậy là có phải ba con chưa đủ phước duyên để ngồi chung bàn thờ với dòng họ không ạ? Và gia đình phải làm thế nào để ba được hưởng ạ?Từ lúc xả tang xong là không có cúng cơm canh chay ngày 3 bữa cho ba nữa, chỉ có lúc gia đình ăn cơm thì cũng làm 1 phần cho ba như lúc sống và mời ba dùng chung. Vậy ba con có hưởng được không thưa thầy? Và thất 2 của ba gia đình cũng không cúng hay đọc kinh gì nữa, như vậy con sợ ba sẽ không đủ duyên phước để vãng sanh cực lạc. Con ở nhà chồng thì có thể lập bàn thờ ba tại nhà được không thầy? Bây giờ Con muốn đọc kinh để ba mau đủ phước duyên vãng sanh cực lạc thì còn kịp không ạ? Còn nếu không có bàn thờ ba thì mỗi lần đọc kinh hay cúng thất cho ba con sẽ phải làm như thế nào ạ? Và nên thực hiện vào giờ nào trong ngày là tốt ạ? Con xin quý thầy phát tâm giải đáp cho con ạ!
   Con xin cám ơn
   Nam mô A Di Đà Phật!

  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Chào bạn!

   Xem ra việc xả tang của gia đình bạn chóng vánh quá. Người Việt, rất xem trọng việc để tang; với con cái, vợ/chồng, cháu nội thì thường “để” ba năm; còn lại thì một năm. Để tang cho người đã khuất thể hiện chữ hiếu. Người xưa, khi có tang họ rất lấy làm trọng, [trong ba năm] có người không dám cắt râu tóc, nằm đất và tránh việc chung chạ. Họ hành như vậy để thể hiện lòng hiếu kính với người đã khuất. Việc làm này tất nhiên có ý nghĩa, có lợi ích. Người hiện nay có người không hiểu ý nghĩa của việc để tang, hoặc hiểu nhưng họ không kiên nhẫn, cho rằng tang chế rất phiền phức vì Tết nhứt khó mà đi đến nhà này nhà kia được, khó mà thoải mái đi chơi đi ăn. Thực sự thời đại này mà nói chữ hiếu đang dần xuống cấp rồi.

   Trở lại vấn đề của gia đình bạn, cha bạn mất vào ngày 23/12 năm trước, tính đến nay chỉ mới 21- 22 ngày nên thời gian này hãy cố gắng mà tận lực làm các việc phước thiện như phóng sanh, in ấn kinh sách hồi hướng cho cha. Đặc biệt mỗi ngày nên ngồi trước bàn thờ cha, tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện; khấn nguyện cha chớ tham nhớ tình thân, tài sản mà bị đọa lạc trong đau khổ, khuyên cha hãy buông bỏ trần ai giả tạm này mà sớm được siêu sanh về cõi lành. Hãy thực hành cho đến hết 49 ngày hoặc một năm, ba năm… Trường hợp bạn ở nhà chồng thì có thể ngồi đọc Kinh dưới bàn thờ Phật, việc đọc Kinh vào thời gian rỗi rãi nhất trong ngày, ngoài ra mọi nơi mọi chốn bạn nên thường niệm A Di Đà Phật, mong cha cùng niệm Phật cầu vãng sanh.

   Chúng sanh ở cõi vô hình tùy theo nghiệp mà thọ nhận nỗi thống khổ khác nhau. Phần nhiều họ không thể thọ nhận được đồ ăn thức uống, nếu có thọ nhận cũng vô cùng đói khát. Cõi người chúng ta đây vô cùng ngắn ngủi, chẳng biết chết lúc nào, sống thì lo lắng đủ điều, chết đi rồi khó ai mà tránh được tam ác đạo. Nếu không giác ngộ Phật pháp, giác ngộ Nhân quả luân hồi thì chuyện chết- sống trong gang tất này sẽ tiếp diễn không ngừng, hôm nay con khóc cha, vợ khóc chồng, ngày mai… sẽ có người khóc ta thôi. Chỉ đáng tiếc một nỗi, từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta được thân người chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là ở tam ác đạo, khi được thân người rồi thì chỉ biết hưởng thụ, mất thân người rồi lại tiếp tục vào ba đường ác chịu khổ vô lượng vô biên kiếp.

   A Di Đà Phật

 13. Triệu Huệ

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

  Quý Thầy cho con hỏi ạ : Con năm nay 27t, mẹ chồng con mới mất được 24 ngày. Con hiện nhờ được quý Thầy trong Chùa và làm được tuần thất thứ 3 cho mẹ con rồi ạ. Nhưng do ở nhà con không biết tụng kinh nên hàng ngày con vẫn bật đài niệm Phật bên ban thờ riêng của mẹ và vẫn hàng ngày ra chùa tụng kinh theo các già trong chùa, không tụng kinh như trên. Như vậy có được không ạ ? Điều nữa là mẹ con ngày trước có 1 dây vàng tây nói cho con gái của con, nhưng sau khi mẹ con mất, con có bán dây đi và công đức 1 phần vào chùa, nhưng chưa có khai thị với mẹ con về việc đó. Vậy con phải làm như thế nào ạ ?

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Triệu Huệ,
   Bạn hãy sắp xếp để tự mình và chồng niệm Phật, đọc kinh cho mẹ chồng thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho bà. Đọc kinh rất dễ, bạn hãy lên mạng tìm “nghi thức tụng niệm” thì sẽ thấy, và cứ theo đó mà nghiêm trang cung kính đọc thôi, không cần phải lên xuống giọng gì cả. Ở nhà không có chuông mõ cũng không sao hết. Quan trọng là bạn có tâm chân thành,thiết tha, cung kính. Bạn có thể đọc kinh Địa tạng, kinh A Di Đà,..rồi hồi hướng công đức cho mẹ chồng. Nếu thấy không thuận tiện thì bạn chỉ niệm Phật không thôi cũng rất tốt, những lúc bạn không niệm Phật thì hãy mở máy, máy niệm Phật chỉ là phụ, chính yếu là người thân cần tự mình niệm Phật cho người mất.

   Về việc dây vàng, bạn cần đến trước bàn thờ mẹ chồng, thưa rõ với bà về việc đó và giãi bày với bà rằng bạn làm thế vì muốn giúp bà có thêm phước báo, giúp bà tái sanh tốt hơn nên cầu mong bà vui vẻ chấp thuận việc làm của bạn.
   Mong rằng qua việc này bạn cũng phát tâm tu tập thì thật là tốt vì ai cũng phải chết, không biết là lúc nào, mình nên tự mình tu tập để chuẩn bị hành trang là tốt nhất.
   Chúc bạn an lành.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 14. Diệu My

  Nam mô A Di Đà Phật

  Kính bạch quý thầy! Năm nay con 20 tuổi. Chồng con mới mất được 49 ngày. Con gửi anh vào chùa để tu hành từ lúc vừa mở cửa mã xong. Thất 49 ngày của chồng con con có làm lễ chay tăng cũng trúng ngày bát quan trai. Con cũng có phóng sanh, cúng áo tăng. Mọi nghi lễ điều đựơc chuẩn bị chu đáo hơn nữa tháng trứơc. Nhưng làm lễ vừa xong. Nhà con có chuyện xích mít cãi nhau lớn tiếng. Anh chồng con còn sát sinh. Hôm qua giờ con thấy lòng không yên.
  Qúy thầy cho con hỏi như vậy có sao không ạ. Có ảnh hửơng gì đến chồng con không ạ. Con phải làm gì ạ.
  Kính mong qúy thầy từ bi hoan hỷ chỉ giúp cho con.
  Nam mô a di đà phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Diệu My!

   MD là người tu tại gia chia sẻ vấn đề cùng bạn như sau.

   Theo lời kể của bạn việc xích mích trong gia đình và anh chồng có sát sanh nhưng đã qua 49 ngày, nên bạn đừng quá lo lắng. Chuyện đã xảy ra qua cũng đã qua rồi, bạn chớ nên mang tâm sân phiền, việc nên làm là vì chồng và hàng thân quyến mà tiếp tục tụng Kinh, niệm Phật thì cho dù họ đang tái sanh ở đâu cũng nương nơi công đức này mà đặng thác sanh cõi an lành.

   Tổ Pháp Nhiên dạy “Vì người chết mà Niệm-Phật hồi-hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát”. Vậy hàng ngày bạn nên sắp xếp thời gian, có thể là buổi tối hoặc sáng sớm, ngồi dưới bàn thờ Phật mà niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật/ A Di Đà Phật) nhiều thì 1000- 2000 câu… ít thì 200- 500 câu Phật hiệu, rồi hồi hướng cho người thân quá vãng được A Di Đà Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc.

   Chúc bạn gắng tâm tu trì, đạt sự lợi ích chân thật nhé!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 15. Ttruc

  Thầy cho con hỏi là ăn chay 49 ngày cho người thân đã mất. Người ăn chay có quan hệ chuyện vợ chồng được không ạ

 16. Thanh Hải

  A di đà Phật, bạch thầy cho con hỏi! Anh trai con bị đột quỵ qua đời được 1 tuần, con ở xa phải làm gì để anh con được siêu thoát ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thanh Hải,

   Nếu nơi bạn ở có chùa hay niệm Phật đường, bạn có thể trong vòng 49 ngày, mỗi tuần thất lên chùa hay niệm Phật đường để nhờ chư Tăng Ni làm lễ siêu độ cho anh trai bạn. Trường hợp không có điều kiện, bạn hàng ngày có thể phát tâm ăn chay trường trong vòng 49 ngày để tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN liên tục không gián đoạn (mỗi ngày tối thiểu là 1 quyển nhỏ. Quyển lớn gồm 3 quyể nhỏ: thượng, trung, hạ), kết hợp niệm Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho anh trai bạn, nguyện anh trai biết nắm bắt cơ hội này, phát tâm tu học, cùng niệm Phật để sanh về Tây Phương Tịnh Độ.

   Trong bài “49 ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì” có rất nhiều trao đổi sẵn về chủ đề này, mong bạn hoan hỉ dành chút thời gian tham khảo để biết thêm chi tiết nhé.

   Nguyện chúc bạn phát tâm tu học để hướng dẫn anh trai đồng biết hồi đầu, cùng tu học để siêu sanh về cõi anh lạc.

 17. Nguyễn Thị Phương

  A DI ĐÀ PHẬT. BACH THẦY CHO CON XIN HỎI Ạ. CON SINH BÉ GÁI Ở TUẦN THỨ 28 Ạ. CHÁU NẰM LỒNG KÍNH GẦN 2 THÁNG,VỀ VỚI MẸ ĐƯỢC GẦN 2 THÁNG Ạ THÌ CHÁU BỊ BỆNH VÀ QUA ĐỜI. CON THÌ CHƯA GẶP TRƯỜNG HỢP NÀY , THẦY CHO CON XIN HỎI CON THỜ CÚNG CHÁU NHƯ THẾ NÀO THÌ HỢP LÝ Ạ. VÀ CON PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TỐT CHO CHÁU DƯỚI CÕI ÂM Ạ. CON THẮP HƯƠNG CHO CHÁU CHỈ TOÀN SỮA BỘT PHA THUI Ạ. 1 NGÀY CON THẮP 6 LẦN VÀ CON BẬT ĐÀI TỤNG A DI ĐÀ PHẬT Ạ. MONG THẦY GIÚP CON Ạ

  • Lê Hương Giang

   Gửi bạn Nguyễn Thị Phượng.

   Xin chia sẻ với nỗi đau của bạn. Tuy nhiện, bạn không nên quá đau khổ, vương vấn nếu không vong linh của bé sẽ quyến luyến mẹ và khó siêu thoát.Sẽ lợi lạc hơn nếu bạn vì con mà tự mình tụng Kinh A Di Đà, Kinh Địa Tạng Vương và các việc Phật sự khác như phóng sinh,làm các việc phước thiện,in kinh, tống sách… tránh các việc sát sinh, cúng tế.

   Nguyện cho vong linh của bé được siêu thoát.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 18. Dạ bạch Thầy cho con hỏi là mẹ con mất đến cúng Tuần thất 1 có thầy đến tụng kinh cầu siêu cho mẹ, trên bàn thờ mẹ có đặt máy niệm phật. Nhưng con lại đi làm xa nhà không đọc kinh tại bàn thờ mẹ. Vạy bạch thầy cho con hỏi con muốn tụng kinh hoìi hướng cho mẹ tại nơi con ở được không hay con cần phải vào chùa tụng kinh ạh.
  Nam Mô A Di Đà Phật

 19. Vũ Đại Tú

  A di đà Phật!
  Kính bạch thầy cho con hỏi mẹ con mất cách đây hơn 2 năm rồi. Con có ý định thờ chung mẹ con vào bát huơng cộng đồng gia tiên thì có được không ạ? Con có đi hỏi thầy cúng thì thầy nói nếu chưa bốc mộ mẹ con thì chưa đựoc thờ chung với tổ tiên. Thưa thầy, Theo Kinh Phật thì có thể thờ mẹ con chung vào bát huơng gia tiên không ạ? Và thủ tục cần phải làm những gì ah?
  Con Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe !

 20. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Vũ Đại Tú,

  1/ Nếu bạn thực tin theo chánh pháp và giáo pháp của Đức Phật thì bạn phải phát tâm hành theo. Việc thờ cúng tổ tiên của người Việt rất phức tạp và mê tín. Một người chết, theo đúng pháp Phật dạy, ngay lập tức họ sẽ phải tái sanh vào cảnh giới tương ưng với nghiệp họ tạo tác. Trường hợp không đủ phước duyên, trong vòng 49 ngày họ sẽ phải sống trong cảnh thân trung ấm để tìm duyên tái sanh. Nếu phước thiện không đủ, họ sẽ phải tái sanh vào những cảnh giới không an lạc (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh); nếu đủ phước thiện họ sẽ tái sanh vào 3 cõi trời, người, a tu la. Nếu người đó là người thọ tam quy, ngũ giới, thường hành thập thiện, phát tâm niệm Phật, nguyện sanh cõi Phật, tinh tấn hành trì, khi xả báo thân, biết trước ngày, giờ và ra đi trong chánh niệm. Trường hợp này là hy hữu. Đó cũng là lý do vì sao Phật nói thân người khó được. Vì vậy, một người khi qua đời, nếu người thân thực muốn biết cảnh giới họ đi về đâu, không cần phải tìm cầu xa xôi mà hãy xét xem khi còn sống họ năng hành những nghiệp gì và khi họ chết cảnh giới và thân xác ra sao là có thể đoán được.

  2/Theo giáo lý Phật dạy trên thì sau 7 tuần thất, mọi chuyện đã an bài, nhưng để giúp cho người mất và để tạo duyên lành cho người còn sống thì nên thờ riêng trong 100 ngày, sau đó gia đình có thể làm lễ để dâng ảnh người mất lên bàn thờ tổ tiên là đủ. Nghi thức chỉ cần làm một mâm chay tịnh, toàn gia đình phát tâm tụng một thời kinh A Di Đà theo nghi thức Cầu Siêu hay tụng một thời Kinh Địa Tạng rồi niệm Phật hồi hướng cho người mất, nguyện cho họ được sanh về Cực Lạc là đủ.

  Người Việt từ xưa nay do không hiểu đạo Phật nên hễ có ai chết là thỉnh một bát hương rồi dâng lên bàn thờ, vì thế bàn thờ qua nhiều đời, chồng chất bát hương, thực không cần thiết. Bởi thờ cúng chỉ nên một bát hương lớn, chung cho một bàn thờ là đủ, không ở nơi nhiều bát hương, cũng không ở nơi thắp dâng thật nhiều hoa trái, cỗ bàn hay nhang khói, mà ở nơi tâm người thờ.

  Nếu người thờ có tâm thì hàng ngày tu học theo giáo pháp của Phật, nguyện hành thiện, bỏ ác, giữ giới, tạo phước thiện, hồi hướng cho thân quyến đã mất, nguyện cho họ được siêu sanh về Cực Lạc, ý nghĩa hơn là hàng ngày chỉ dâng đồ cúng, thắp hương khói nghi ngút, nhưng tâm bất thiện thì không được tiêu trừ, thực tế làm vậy chỉ khiến người chết thêm tổn phước và người sống đều cùng tổn phước theo vậy.

  Hy vọng bạn sẽ biết tìm ra phương cách hữu hiệu nhất, giúp cho mẹ bạn sớm siêu sanh về cõi an lạc.

 21. Pháp Đạo

  A Di Đà Phật!
  Đây là kinh nghiệm của tôi khi đã độ thành công cho vong linh của ba tôi – từ một người chưa biết gì về Phật Pháp – sau khi mất biết niệm danh hiệu A Di Đà Phật, và được Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện tiếp dẫn vong linh trong ngày thứ 49 (ba tôi mất đột ngột do tai nạn giao thông). Tôi sống xa gia đình, đã quy y và tìm hiểu về Phật Pháp cũng khoảng 2 năm nay. Rằm tháng 7 năm nay (1 tháng trước ngày ba mất), tôi có phát tâm ăn chay và thường xuyên đi chùa tụng kinh, và niệm Phật tại nhà. Hôm ba tôi mất, do tôi không mua vé máy bay về kịp nên phải ở lại 1 đêm. Tối đó tôi tranh thủ đi chùa cúng dường, nhờ mấy sư tụng kinh và siêu thoát cho ba. Hôm về tới nhà, nghe lời mấy sư dặn nên tôi tuyệt đối không khóc. Từ khi về dự tang, tôi chỉ ngồi bên linh cữu của ba và chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó lâu lâu tôi lại nói chuyện với ba tôi, rằng nếu có nghe thấy thì hãy cùng tôi niệm Phật để được độ thoát. Và cũng hồi hướng công đức, xin Chư Phật và Bồ Tát tiếp dẫn vong linh của ba tôi. Mẹ và các anh chị trong gia đình tôi đều đau buồn và khóc rất nhiều mặc dù tôi có khuyên và giải thích nhưng dường như không ai nghe & tin. Tôi không biết do tôi phát tâm ăn chay trường, kiêng cữ ngũ giới trước đó, và do nguyện lực thiết tha mà buổi sáng hôm làm lễ 3 ngay, tôi vẫn quỳ trước bàn thờ ba và nhất tâm niệm Phật và thầm nguyện cho Chư Phật và Bồ Tát cho vong linh ba tôi về để chỉ bảo mọi người cho họ biết làm điều lành cho vong linh ba tôi. Khi tôi vừa dứt niệm, vong ba tôi về nhập vào chị dâu tôi. Lúc đầu kêu đau đớn thảm thiết do ba tôi bị tai nạn khá nặng và mất sau đó ít giờ. Lúc đó, tôi hiểu nguyện lực của mình đã thành. Tôi vái Phật rồi nói với ba tôi rằng hãy nghe lời tôi, niệm danh hiệu Phật để hết đau đớn và được độ thoát. Ba tôi cũng nghe thấy, và sau một hồi dặn dò tất cả mọi người trong nhà thì ngồi chắp bằng ngay ngắn trước bàn thờ của ông, hai tay chắp lại trước ngực rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn dặn gia đình tôi nếu thương ông thì tuyệt đối không được khóc, phải cúng chay, ăn chay và niệm Phật càng nhiều càng tốt cho tới hết 49 ngày cho ông. Dặn tôi gắng tụng kinh Địa Tạng để cho ba tôi không còn chịu đau đớn nữa. Xong sau đó ông mới yên lòng để đi. Nhưng khi muốn thoát khỏi chị dâu tôi thì lại không thể được, ông nói vì tối qua do mẹ và chị gái tôi khóc nhiều quá, nửa đêm còn dậy khóc rất lớn (do quá đau lòng). Lúc đó tôi nói cả nhà hãy cùng nhau niệm Phật để ba tôi được thanh thản hơn. Và sau một hồi ba tôi mới đi được. Và trong 49 ngày, ông còn về thêm 1 số lần nữa, dặn dò gia đình trong lễ 49 ngày của ông để công đức được viên mãn. Chuyện xảy ra với chính gia đình tôi, và nhiều điều cho thấy Phật pháp nhiệm màu, nhưng tôi xin tóm lược lại kinh nghiệm ở một số việc nên làm cho người mất như sau:
  1. Trong những ngày đầu mới mất, vong linh vẫn còn quanh quẩn ở nhà, vẫn nghe vẫn thấy người thân quyến thuộc của mình nên lúc này cả nhà phải kiêng kỵ khóc lóc, đau buồn. Thay vào đó, hãy ngồi gần linh cữu người mất hoặc bàn thờ, nhất tâm niệm danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” càng nhiều càng tốt, rõ ràng, vừa niệm vừa hồi hướng công đức này cho vong linh người mất. Và đặc biệt hãy nói chuyện với người mất rằng nếu có nghe thấy thì hãy cùng mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật để được độ thoát. Thành tâm tha thiết niệm Phật và tin sâu sẽ có hiệu nghiệm. Vong linh lúc này thần hồn vơ vẩn không biết đi về đâu, dễ bị ma quỷ dẫn dụ và đọa vào địa ngục, hoặc do nghiệp nặng mà đọa vào địa ngục nên nếu nghe được danh hiệu 1 đức Phật, niệm được danh hiệu Phật sẽ được công đức vô lượng.
  2. Tuyệt đối không khóc, vì khóc sẽ làm cho vong linh vương vấn không siêu thoát được.
  3. Kiêng sát sanh. Vì sát sanh sẽ cộng thêm nghiệp cho người mất. Thay vào đó, hãy cúng chay đơn giản cho người mất. Cả nhà cùng nhau ăn chay và cúng chay cho người mất tới hết 49 ngày.
  4. Làm nhiều việc công đức như: bố thí, cúng dường, phóng sanh…và hồi hướng công đức cho người mất.
  5. Lên chùa nhờ các sư, hoặc cùng các sư, hoặc tự tụng kinh Địa Tạng và Kinh Di Đà rồi hồi hướng công đức này cho người mất. Cố gắng tụng 3 biến hoặc 7 biến trong suốt 49 ngày. Những gì xảy ra sau đám tang ba tôi không hề sai khác so với những gì Phật nói trong Kinh Địa Tạng.
  6. Quan trọng nhất vẫn là thành tâm cũng như tu thiện tích đức của người thân quyến còn ở lại. Vì cứ 7 phần phước đức của người thân làm, người mất được hưởng 1 phần.
  Mong rằng những chia sẻ trên đây của tôi sẽ giúp ích cho những ai đọc được và tin vào sự nhiệm màu của Phật Pháp!
  Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Nguyễn May

   Chia sẻ rất hay. Hình như bạn chưa kể phần “Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện tiếp dẫn vong linh trong ngày thứ 49” thì phải?

  • Thanh

   bạn có thể cho mình số điện thoại để mnhf hỏi thêm không ạ

 22. Trần Đình Phú

  Nam mô a di đà phật cha tôi đã mất được 50 ngày vậy sau 50 mươi ngày sẻ cùng thế nảo

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trần Đình Phú,

   Sau 49 ngày bạn có thể phát tâm trì KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN hoặc A Di Đà Kinh, tiếp tục làm mọi phước thiện hồi hướng cho Cha bạn. Trường hợp Cha bạn nếu đủ phước được tái sanh trong cõi an lạc, nhờ phước báu bạn hồi hướng ông vẫn được hưởng và tăng thêm phẩm vị.
   Mong bạn tinh tấn.

 23. Nguyễn Minh Tiến

  Nam mô a di đà phật
  Kính thầy,
  Thưa thầy, ông con vừa mới mất ngày 8/12/2019, cho đến nay cũng đã gần hết 49 ngày. Cho con hỏi con có thể để quà lại cho ông của con sau 49 ngày được hay không? Nếu được thì con nên gửi quà gì cho ông ạ? Con cảm ơn thầy.

  • Mai Dung

   Món quà tốt nhất cho người chết là giúp họ sớm siêu thoát tái sanh cõi lành. Bạn hãy niệm Phật và gọi người mất cùng niệm chung, khuyên lơn ông hãy buông bỏ hết và nguyện tái sanh về nước của Phật A Di Đà tại Tây Phương Cực Lạc. Đó là món quà tốt nhất và ý nghĩa nhất bạn dành cho ông.

 24. Mộng Huyễn

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP VONG LINH NGƯỜI THÂN BỊ TAI NẠN ĐỘT NGỘT QUA ĐỜI?

  Trong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến 1 vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì? Làm điều gì là tốt nhất cho những vong linh này, đây là vấn đề mà đa số mọi người rất quan tâm, ví dụ hiện tại có người bị bệnh tim, tuổi còn rất trẻ đột nhiên bệnh tim phát tác họ liền qua đời, còn có người bị tai nạn giao thông, v,v.

  Bạn thấy sau những biến cố bất ngờ này xảy ra, chúng ta thấy trong kinh Phật nói thần thức sẽ phải chịu những sự kinh hãi vô cùng lớn, họ vô cùng sợ hãi, sau khi rời khỏi thân thể họ đến 1 chiều không gian khác, cái thân này thì đã hư hoại rồi.

  Ở nhà phải nhanh chóng tìm một tượng Phật, đem thờ cúng tượng Phật này, tượng Phật có thể là loại tượng đúc hoặc tranh ảnh in ra, ở đây chúng ta thấy đây là tượng A Di Đà Phật, cũng có thể là tượng vẽ, tượng cũng có thể rất nhỏ, một tôn tượng A Di Đà Phật rất nhỏ cũng được có thể cầm ở trên tay.

  Xung quanh có những người học Phật hoặc là đến chùa thỉnh máy niệm Phật về, bạn mở nó lên, bên trong phát ra tiếng niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, có lúc là đại chúng cùng nhau tụng niệm, âm thanh có tiết tấu hài hòa, khi nghe sẽ khá nhiếp tâm, khá an định, không cần tiếng niệm Phật quá nhanh, còn có chính sư phụ ngài đích thân niệm Phật làm mẫu, cái đó cũng rất tốt, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…, ở nhà tìm 1 nơi an tĩnh và đặt tượng Phật này ở nơi đó, sau đó ở chỗ thờ Phật bạn mở máy niệm Phật lên, bất luận bình thường bạn có học Phật hay không cũng đều có lợi ích, việc này bạn không cần phải tốn tiền, và nó càng không liên quan gì tới mê tín phong kiến, đó là mọi người có hiểu lầm đối với nền giáo dục Phật Đà, Phật giáo mà thôi, bạn sẽ nói, vậy nó có lợi ích gì?

  Tôi nghe sư phụ ngài giảng kinh nên rất rõ ràng đối với sự việc này, nó sẽ phát quang, sư phụ thường nói, khi bạn đi công tác, đi du lịch hay tới bất cứ 1 nơi nào mà mang theo tượng Phật, mang theo máy niệm Phật thậm chí mang theo kinh Phật, bởi vì có lúc bạn phải phải lập công khóa tụng kinh niệm Phật, chỗ bạn ở nó sẽ phát quang, quang này [đối với] những chúng sanh ở những chiều không gian khác, mà chúng ta gọi là những chúng sanh ở thế giới quỷ thần, họ đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được, chúng tôi nói thêm 1 câu là giống như những động vật nhỏ vậy chúng đều có cảm giác, vậy con người có cảm giác hay không? Có cảm giác, cảm giác gì? Cảm giác từ trường ở khu vực này đặc biệt tốt, vô cùng dễ chịu. Đến nhà các bạn chúng tôi đều không muốn về, đều muốn ở lại nhà các bạn? Vì sao vậy? Vì từ trường ở chỗ bạn rất tốt, tại sao ở đây lại cảm thấy rất dễ chịu, do vậy nên vì sao mà có rất nhiều ngôi chùa, đặc biệt là thời cổ đại, mọi người đều muốn tới đó, vì sao vậy? Vì từ trường nơi đó rất tốt, mọi người sẽ hỏi vì sao mà từ trường lại tốt như vậy? Bạn nói tôn tượng Phật này, tượng đắp bằng đất cũng được hoặc là 1 bức ảnh Phật, nó có thể phát quang không? Mọi người chúng ta nhất định phải biết, tối quan trọng là cái gì vậy? Là bản thân bạn phải niệm Phật, nhất tâm hướng về Phật thì nó sẽ phát quang, do vậy sức mạnh của tâm bất khả tư nghị, nguyên nhân phát quang là ở tại tâm, ở tại trái tim vô cùng kiền thành tha thiết của bạn.

  Ở trong nhà nên cúng tượng A Di Đà Phật này, bạn lên mạng tra tìm ảnh A Di Đà Phật sau đó in ra, tượng sứ trắng là tốt nhất, mở máy niệm Phật lên, sau đó phải lập 1 bài vị. Vãng sanh liên vị, cái này có ý nghĩa là gì? Bài vị này cũng giống như chỗ ngồi của họ vậy, đây là vị trí của họ, vì trên mặt bài vị có tên của họ, bài vị này sau khi viết xong, mọi người nhất định phải ghi nhớ, Phật pháp nói với chúng ta, người mất đó họ có thể nhìn thấy bởi vì nó phát quang, có duyên phận với họ, dường như ở nơi rất xa nhưng khi chúng ta gọi người này thì họ liền có thể nghe thấy, họ liền trở về nhà, sau khi về nhà nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy ảnh của họ, nhìn thấy bài vị của họ, nghe thấy tiếng niệm Phật. Đây là những điều kiện căn bản.

  Bạn đang đi công tác, đang ở bên ngoài, người trong nhà có người không tin tưởng họ phản đối, vậy phải làm sao? Không sao cả, chúng ta dùng tâm hoặc là dùng miệng từ từ nói ra, nói nhỏ tiếng cũng được, là vì điều kiện hoàn cảnh xung quanh không cho phép, nói nhỏ tiếng cũng được, niệm thầm trong tâm A Di Đà Phật, phải nhanh chóng câu thông với người mất này, câu thông như thế nào?

  Cũng giống như nói chuyện với người vậy, chúng ta phải nói với họ, tìm 1 nơi an tĩnh để nói với họ, gọi tên của họ nói cha là cha của con, hoặc là con là con gái của mẹ, mẹ à, hiện nay xảy ra tai nạn giao thông hoặc là xảy ra tai nạn gì đó, mẹ đã gặp nạn, hiện nay người cả nhà đều đang niệm Phật cho mẹ, thần thức của mẹ rời khỏi thân thể rồi, nhưng mẹ đừng lo sợ, đừng hoang mang, con người không có sanh tử, mẹ chẳng qua là thay đổi thân thể mà thôi, sau đó thì sao? Nếu mẹ nhìn thấy xung quanh có bất cứ cảnh tượng gì mẹ cũng đừng sợ hãi, đừng hoang mang, mẹ nên làm như thế nào? mẹ hãy trở về nhà, mẹ xem trong nhà có tượng Phật, có bài vị của mẹ, cả nhà chúng ta đều ở cùng nhau để làm gì? Mẹ ở đây cố gắng niệm Phật, đừng đi đâu cả”, nhất định phải nói câu này, đừng đi đâu cả.

  Phật môn có 1 bộ kinh rất quan trọng là “ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh” người mới học Phật đều phải đọc tụng, đều nghe sư phụ giảng bộ kinh điển này, trong đó nói rất rõ ràng, con người sau khi chết họ sẽ gặp oan gia trái chủ, chính là những chúng sanh mà bạn đã kết oán với họ trong đời quá khứ hoặc là trong đời này, chúng ta gọi là linh quỷ sẽ tới tìm họ, sẽ tới báo oán hoặc là như thế nào đó, điều này trong Kinh Phật có nói, vậy phải làm thế nào? Nhất định không được đi cùng họ, những linh quỷ này họ biết biến hóa, họ sẽ biến thành người thân quyến thuộc của bạn, bạn xem trên kinh Phật đều có câu nói này hoặc là biến thành người thân quyến thuộc để dẫn họ đi, khiến họ đi vào đường ác, vậy thì phiền phức rồi, do đó lúc này phải làm như thế nào? Bất cứ người nào tới đón bạn, nói: chúng ta đi thôi, tuyệt đối không được đi, bạn phải đem những lời này nói với người mất. Bạn thấy trong “ Hiếu Kinh” có câu nói này, tâm con người đạt tới 1 mức độ chân thành nhất định, sẽ như thế nào?” thông với thần minh, quang minh chiếu soi khắp 4 biển, chẳng chỗ nào không thông , hiếu đễ đến chí thành”. Đây là trong “ Hiếu Kinh” nói , thông với quỷ thần, chẳng chỗ nào không thông, nhất định phải có tín tâm.

  Nếu gặp phải bất cứ tình huống gì thì Phật Bồ Tát cũng có thể cứu bạn, giúp người mất tới 1 cảnh giới tốt lành, đặc biệt là tai nạn vừa mới xảy ra, thì ngày hôm đó điều này là tối quan trọng, bạn vội vàng tới nơi đó, trên đường tới hiện trường bạn phải bắt đầu niệm Phật, liền phải nói chuyện với người bị nạn, bạn nói sau tai nạn, hiện nay họ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, họ vẫn chưa chết, vậy cũng phải nhanh chóng nói chuyện với họ, sức mạnh này của bạn vô cùng lớn, họ đều có thể nghe thấy.
  Hiện tại cái gì cũng không quan trọng, trước tiên là vì những người mất trong gia đình mình, phải giúp họ trước, nhưng bên trong có 1 điều kiện tiên quyết, điều kiện gì vậy?

  Bản thân bạn không được đau thương quá, tâm bạn loạn rồi thì bạn nói gì họ cũng không nghe thấy, vì sao vậy? Cũng giống như chúng ta nghe phát thanh nhưng không nghe rõ ràng vậy, cái tín hiệu đó của bạn quá tạp loạn, vậy thì không được. Do vậy trong lúc bình thường Phật Đà, Phật giáo dạy chúng ta những gì? Chính là phải buông tình chấp xuống, phải coi nhẹ đi, nếu không thì bạn chịu không nổi, tinh thần của bạn không chịu nổi, bạn đừng nói muốn cứu người khác nhưng bản thân bạn đã ngã trước rồi, bạn như vậy có thể được không?

  Bạn nói chuyện với họ, họ có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, bạn vừa phát tâm, bạn chuẩn bị xong những thứ này cho vong nhân của mình rồi, thì họ lập tức có thể nhìn thấy, họ liền có thể về nhà, mỗi ngày bạn thường xuyên nói với họ : “ mẹ phải niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đó là 1 nơi tốt, ai tới tiếp dẫn mẹ đi? là A Di Đà Phật, ngài có hình dáng như vậy, mẹ nhìn thấy ngài giống y như tượng Phật này vậy, ngài sẽ tới tiếp dẫn mẹ, mẹ đừng có sợ hãi”, nói với họ “ mẹ nhất định phải tới 1 nơi tốt lành, đừng tới đường ngã quỷ, đừng tới đường súc sanh, đừng tới những nơi không tốt, ai tới đón mẹ cũng không được đi theo, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, gọi là Tây Phương Tam Thánh, bên cạnh A Di Đà Phật có 2 vị đại Bồ Tát, là trợ thủ của A Di Đà Phật, một vị là Đại Thế Chí Bồ Tát, 1 vị là Quán Thế Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật đứng ở giữa, A Di Đà Phật sẽ tới đón mẹ đi, A Di Đà Phật vừa tới tiếp dẫn mẹ liền có thể đi theo ngài, mẹ có thể đến Cực Lạc Thế Giới rồi, đó là nơi tốt nhất đẹp nhất, đẹp hơn không biết bao nhiêu so với lục đạo này”

  Ngoài ra chúng tôi còn đặc biệt dặn dò, nhất là đối với những người mới học Phật chưa hiểu rõ lý, trong tình trạng này, có mấy sự việc nhất định không được làm.

  Thứ nhất, bạn nói tôi tổ chức tang lễ cho người mất nên cần làm rất nhiều món ăn, giết rất nhiều gà vịt cá, bạn vừa giết những chúng sanh này thì tội nghiệp của vong linh càng nặng hơn, rất là khủng khiếp, đây không phải là bạn yêu họ mà là bạn đã hại họ, cái tội nghiệp này là vì họ qua đời, nên nhiều chúng sanh như vậy mới phải chết, đây chẳng phải là bạn hại họ hay sao? Về mặt tình lý đều có thể nói được thông, bạn đừng sát sanh, đừng tạo sát nghiệp nữa, ăn chay cũng rất tốt mà.

  Thứ hai, có rất nhiều người lấy tiền ra, họ nói nhà chúng tôi không biết nghi thức cầu siêu, nói chúng tôi không biết nói những lời này nên mang tiền tới chùa, ở chùa có những nơi họ làm siêu độ, họ phải thu tiền, do đó chúng tôi khuyên mọi người nên tự mình giúp đỡ vong linh nhà mình, hiệu quả là tốt nhất, vì sao vậy? Bạn thấy những người giúp tụng kinh niệm Phật đó, họ có quen biết con cái bạn không? Có quen biết cha mẹ bạn không? Họ không quen mà, vậy thì cảm tình của ai sâu đậm hơn, là cảm tình của bạn sâu đậm hơn, do vậy cảm tình của bạn là thật , họ không quen biết thì họ làm sao có thể phát ra tâm từ bi được, rất không dễ dàng, do đó tốt hơn là bạn tự mình siêu độ vong linh của bạn, siêu độ như thế nào? Bạn ở nhà nếu không có việc gì thì nên niệm Phật, cùng niệm với vong linh, phải thường xuyên giảng cho họ, nói với họ, họ liền cảm nhận được, những vong linh này họ sẽ cảm thấy rất được an ủi, họ liền có thể an định lại, đây là phương pháp tốt nhất, họ sẽ không mãi quẩn quanh bên di thể của mình ở chỗ bị nạn đó nữa, mà họ sẽ nhanh chóng trở về nhà, về nhà thì tốt, Phật quang chiếu trên thân họ ấm áp, êm dịu, họ sẽ cảm thấy vô vùng an định, bạn không mong muốn vong linh được như vậy sao? Do vậy Phật Bồ Tát, Phật giáo là từ bi nhất, vĩ đại nhất, bạn có thể từ từ thể hội, thêm nữa, nếu bạn thật có tiền thì nên thay người mất làm một số việc tốt, làm gì?

  Chúng tôi kiến nghị với mọi người việc tốt thứ nhất, cấp thời nhất là tới chợ thấy những loại tôm cá nào sắp bị giết thì bạn nhanh chóng nói, những tôm cá này tôi sẽ mua hết, rồi tìm 1 con sông gần đó thả xuống, hoặc thả xuống ao, thả xuống hồ nước, còn nghi thức phóng sanh bạn có biết hay không cũng không quan trọng, sư phụ nói mau chóng niệm A Di Đà Phật cho chúng, niệm A Di Đà Phật cho những con cá này, đây là phương pháp tốt nhất, cũng không cần cử hành bất cứ nghi thức nào, trước tiên mau chóng phóng sanh tôm cá xuống hồ, sau đó bạn tiếp tục làm các nghi thức khác cũng được, trước tiên hãy niệm Phật, đối trước chúng mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vốn dĩ buổi trưa chúng đều sẽ bị giết chết để làm thành các món ăn, nhưng bởi vì trong nhà xảy ra tang sự như vậy, nên những người này đều được cứu, bạn đang giúp vong linh bồi phước, bạn cứu được không biết bao nhiêu người, cứu được không biết bao nhiêu chúng sanh, là cái ý nghĩa như vậy.

  Việc tốt lớn thứ 2 là lưu thông Pháp Bảo, những đĩa giảng kinh của sư phụ, một đĩa mấy đồng thôi, sau khi lấy tiền thỉnh những đĩa giảng này về thì gửi nó tới những vùng nghèo khổ hẻo lánh, hoặc mang tới chùa để họ lưu thông. Đây là giúp người chết tu đại phước báo, bởi vì cha hoặc mẹ hay con bạn vì họ qua đời nên mới có nhiều người nhận được kinh sách như vậy, phải không? Mặc dù là 1 tang sự rất bi thảm nhưng chúng ta vẫn phải vì người chết tu chút phước báo, đây là những việc mà người còn sống chúng ta nên làm, thật sự được lợi ích, bạn đừng nên làm những việc toàn là mê tín phong kiến đó, những thứ đó ý nghĩa không lớn, vậy bạn nói tôi muốn đốt chút tiền giấy cho họ có được không? Cũng được, nhưng bạn đừng quên khi đốt tiền giấy thì hãy niệm Phật cho họ. Phương pháp tốt nhất lúc nãy chúng tôi đã nói cho mọi người rồi, đầu tiên là bạn phải nhanh chóng niệm Phật cho những vong linh này, bạn vừa niệm Phật thì họ liền có cảm ứng, họ liền có thể nhìn thấy, họ liền muốn cùng bạn niệm Phật, vì sao? vì Phật quang êm dịu, họ nhìn thấy quang minh rồi, việc này rất tốt.

  Cho nên Phật Pháp nói với mọi người, sau khi con người qua đời, vong linh đó trong 7 ngày, chúng ta nhớ kỹ, 7 ngày họ có 1 lần sanh tử, có 1 lần biến dịch sanh tử, 7 ngày luân hồi 1 lần, do vậy nói 7 lần 7 ngày này, thông thường họ sẽ đi đầu thai, cho nên 7 ngày đầu vô cùng quan trọng, đó chính là lần biến dịch sanh tử đầu tiên của họ, họ sẽ có thay đổi, họ đến 1 chiều không gian khác, thần thức sẽ đi tới đó, cho nên khi tai nạn vừa mới xảy ra thì mau chóng phải tức tốc tổ chức mọi người niệm Phật, ở đó tổ chức giải quyết tốt hậu sự và cấp cứu làm những việc này, còn ở nhà tốt nhất nên có 1 niệm Phật đường nhỏ, để cùng vong linh nghe lão pháp sư giảng kinh, hiện nay có loại máy giảng pháp như thế này, bạn đến chùa hay lên mạng đều có thể thỉnh được, tượng Phật cũng có tặng miễn phí, máy giảng kinh này cũng có tặng miễn phí, bạn không phải tốn tiền mua, bạn nói có tốt không? Do vậy mọi người phải tường tận, phải biết rõ giáo dục Phật Đà, Phật pháp thật sự là sống cũng có thể giúp đỡ mà chết cũng có thể giúp đỡ được, bạn thấy Phật pháp thật sự rất vĩ đại.

  Nếu người trong nhà cùng nghe kinh niệm Phật với những vong linh này, vậy thì rất tốt, đừng chỉ ngồi khóc, bạn khóc lóc sẽ có thêm 1 cái phiền phức nữa là thần thức của người mất đó, chúng ta gọi là linh hồn, tâm họ sẽ càng đau khổ, họ đau khổ thì họ còn có thể niệm Phật được sao? Họ còn có thể an định lại được không? Bạn khóc họ cũng khóc, vậy thì họ làm sao có thể đến nơi tốt lành được chứ?

  Do vậy chúng ta nhất định phải biết, người còn sống phải tận khả năng giảm thiểu đau thương, trong tâm an định, bạn muốn khóc thì sau 49 ngày hãy khóc, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất, nhanh chóng giúp họ niệm Phật, tâm bạn an định, họ thấy bạn an định như vậy thì họ cũng an định lại, bạn suốt ngày từ sáng đến tối khóc tới mức đòi sống đòi chết, bạn nói xem họ làm sao có thể niệm Phật, do đó điều này vô cùng quan trọng, ngoài ra trong lúc gặp nạn nếu như có cả những em nhỏ, bạn nói những em nhỏ này phải làm như thế nào? Cũng giống vậy, một khi thần thức của chúng rời khỏi thân thể, chúng cũng nghe hiểu lời của bạn, chúng ta cũng đối đãi với chúng giống như người lớn vậy, như thế thì sẽ rất tốt. A DI ĐÀ PHẬT.

  (Trích từ LÀM THẾ NÀO GIÚP ĐỠ NGƯỜI THÂN BỊ TAI NẠN QUA ĐỜI – Thầy TRẦN ĐẠI HUỆ chủ giảng)

 25. Minh Phương

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Con là sinh viên đang ở trọ. Bố Dượng con mới mất. Trong vòng 49 ngày con muốn ăn chay tụng kinh niệm phật cho bố nhưng con lại không có bàn thờ Phật có được không ạ?

  • Thúy Vy

   Không sao cả bạn ạ. Để tăng thêm phần công đức cho ba bạn, hãy nên ăn chay trong 49 ngày và nên cúng đồ chay. Tuyệt đối không được sát sanh trong nhà. Vợ chồng cũng nên tránh gần gũi nhau trong 7 thất.

   A Di Đà Phật.

 26. Thanh phương

  Thưa thầy con mới giải vong linh của đứa con .con pha cách đây 7 năm hiện con đang ăn chay niệm phật cử quan hệ vợ chồng trong vòng 49 ngày …
  Nhưng nghề nghiệp của con làm massage thư giãn cho đàn ông có phải là tội lỗi k ạ

 27. ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

  DẠ THƯA THẦY CON ĐI LÀM XA KHÔNG Ở NHÀ. CON MUỐN TỤNG KINH ĐỊA TANG CHO BÀ NỘI CỦA CON. CON Ở TRONG PHÒNG TỤNG ĐƯỢC KHÔNG THẦY. TẠI CHỖ CON Ở KHÔNG CÓ BÀN THỜ. CON NHỜ THẦY CHỈ GIÚP DỤM CON. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Được bạn à, miễn sao nơi đỏ sạch sẽ và bạn giữ tâm cung kính và thanh tịnh khi trì tụng là đựợc.
   Chúc bạn tinh tấn

 28. Lan Anh

  Con kính chào thầy!
  Thầy cho con hỏi là ba con mới mất và đang ở thất thứ 4, chúng con muốn thay ảnh thờ hiện tại bằng ảnh thờ khác thì phải làm như thế nào và bao giờ thì có thể thay được ạ (vào thất thứ 7 sau khi cúng thất xong thì có được không ạ?. Lý do là lúc ba con mất tụi con bối rối quá và không tìm được ảnh thẻ của ba con nên đã chọn 1 ảnh chụp lúc bình thường và vì vội nên không kịp chỉnh sửa ảnh cho trang trọng. Con xin cảm ơn ạ.

 29. Linh

  Nam mô A Di Đà Phật,

  Con có người ba nuôi vừa mất được 9 ngày, ông mất 56 tuổi. Trước tết ba con phát hiện bệnh ung thư máu và khoảng 2 tuần sau thì qua đời. Trước lúc mất còn cố gắng bấm điện thoại gọi cho con nhưng ông đã không còn nói chuyện được nữa. Khi mất con nghe người thân ba con nói là thấy vẻ mặt ba con chưa được thanh thản, vì ba con mất ở Mỹ, con thì ở Việt Nam nên không thể đến gặp ba lần cuối. Khi sinh thời, ba con hầu như không đi chùa, không biết đến Phật pháp. Tuy nhiên, ba con là người lúc nào cũng giúp đỡ người khác khi có thể, không bao giờ màng đến lợi ích bản thân. Con đã phát tâm ăn chay từ khi biết ba con bệnh đến bây giờ, con nguyện sẽ ăn chay cho đến khi nào còn có thể, đồng thời, con cũng đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện hồi hướng mỗi ngày cho ba nuôi con, con sẽ cố gắng đọc từ đây đến 49 ngày đủ 7 biến để hồi hướng cho ba. Con xin quý Thầy, các huynh đệ cho con được hỏi, liệu ba con có thấy nghe và nhận được công đức con đang hồi hướng không vì con rất lo khi còn sinh thời ba con không tin vào Phật Pháp.

  Con rất thương ba dù ba không phải là ba ruột nhưng ông xem con như con gái ruột, nên con thực sự rất thành tâm mong ông sớm được sanh về cõi lành, mong nhận được hồi âm sớm từ quý Thầy, các huynh đệ nếu có thể.

  Con xin cảm ơn

  Nam mô A Di Đà Phật.

 30. Nguyên Hậu

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Ông nội con mới mất đến nay là 20 ngày , trước đó con không có ăn chay. Nay con muốn ăn chay 49 ngày cho ông được không ạ ? Và ăn chay có đc dùng trứng gà công nghiệp không ạ ?
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Nguyên Hậu!

   Ông mất đã được 20 thì vẫn còn nằm trong khoảng thời gian vô cùng “trông ngóng” hàng thân quyến làm các việc công đức để hồi hướng cho. Trong thời gian này ngoài ăn chay (ăn chay thì không được ăn các loại trứng), bạn nên vì ông mà thành tâm niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, đọc Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, cố gắng mua vật phóng sanh.

   Bạn là người cháu có hiếu,mong rằng với tâm chân thành, ông của bạn sẽ sớm sanh vào cõi lành.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 31. Thiện Tịnh

  A Di Đà Phật🙏
  Bạch chư Thầy, cho con xin hỏi là cha chồng con mới qua đời, trong lúc tang chế thì chồng con mong muốn thỉnh một vài quý chư Tăng lại hộ niệm tụng kinh mong trợ niệm cho cha chồng con được thêm duyên lành ra đi trong lúc đó, nhưng việc làm này lại bị cản bởi một vị Thầy chủ lễ giảng rằng: không được hợp tăng chúng trong lúc này vì (1) giới hạnh của các Thầy có trên một trăm mà Phật tử thì chỉ có 5 giới, cho nên mời nhiều Tăng lúc này sẽ không tạo nên phước duyên mà lại tội cho người quá vãng vì giới hạnh “hợp tăng” ưuá nhiều cộng lại so với trì niệm chỉ cho 1 Phật tử. (2) Nếu mời nhiều Tăng cùng tụng niệm trong tang lễ mà gia chủ không lo chu toàn cho các Thầy thì gia chủ sẽ mang tội, liên luỵ đến thân nhân đó đã qua đời.
  Nếu muốn thỉnh Tăng, không được là giới Sa Di mà phải là Tăng Thượng Toạ đức độ, tuyệt đối không được mời Thầy cúng và mời chư Tăng là phải trên 4 vị mà có thể mời trong 49 ngày.
  Thưa Thầy, những lời giãi thích trên làm cho 1 số Phật tử chúng con hơi hoang mang bối rối một chút khi chúng con nghĩ nếu có thể chư cầu thỉnh được các vị Tăng hộ niệm chứng minh, cũng như cùng nhau trì tụng trong những ngày tang chế đó là một phước duyên đâu phải ai cũng muốn hay thỉnh cầu là được? Cho nên khi cha chồng con mất, chỉ còn lại có 1 vị chủ lễ và 1-2 quý Thầy ở chùa địa phuơng đến tụng trong giờ xen kẽ lịch trình tang chế và ngày đưa đi thay vì nguyện vọng của chồng con cho ba ảnh, mong được thêm. quý Thầy hộ niệm trì tụng tiễn đưa thì chỉ có Thầy chủ lễ vì lời giải thích trên của Thầy.
  Kính xin Thầy ban cho vợ chồng con một đăo từ giải thích trên.
  A Di Đà Phật

 32. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Thiện Tịnh,

  Lời giải thích của vị Thầy nọ ở góc độ nào đó không phải không có lý. Tuy nhiên vì sự lý giải không rõ nghĩa nên khiến bạn và gia đình hiểu lầm về việc Chư Tăng hộ niệm.

  1/ Nói đúng nghĩa thì việc hộ niệm cho người quá vãng là tối ưu cần thiết, vì thế sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong tang lễ là rất quan trọng, bởi Phật tử tại gia, cho dù có giỏi tu đến đâu, về nghi thức Phật giáo cũng không thể tỏ tường bằng chư Tôn Đức Tăng Ni đã học qua giới luật và nắm vững nghi thức Phật giáo. Rất có thể vị Thầy chủ lễ mà gia đình bạn mời e ngại, gia đình bạn đã mời họ tới để hộ niệm cho cha chồng, nhưng có vẻ thiếu niềm tin nơi họ, vì vậy lại muốn thỉnh thêm chư Tăng khác đến để hộ niệm thêm cho cha chồng bạn thêm phần phước. Nói về lý thì đúng, nhưng đi vào sự thì sẽ khiến cho các vị Tăng khó xử, bởi nếu các vị Tăng được mời đến sau không cùng một dòng truyền thừa, không cùng pháp môn, nay hợp chung để cùng làm tang lễ sẽ khiến họ bị đụng chạm về nghi thức cũng như về pháp môn khi hộ niệm. Có lẽ vì lý do này nên vị Thầy chủ lễ mới nói vậy.

  2/ Việc thỉnh chư Tăng Ni đến nhà làm lễ hộ niệm cho người mới mất theo vị Thầy nói là đúng, vì nếu gia đình không hiểu Phật pháp, không biết nghi thức đón tiếp và thái độ không cung kính với chư Tăng Ni, ngay cả người sống cũng bị tổn phước, chưa nói tới người chết. Điều này hết sức quan trọng, bạn cùng gia đình phải lưu tâm, để khi thỉnh chư Tăng Ni đến nhà làm lễ siêu độ cho cha chồng không mắc phải những sai lầm mà nhiều người đã phạm phải.

  3/ Việc cúng thất Tuần 49 ngày nếu gia đình bạn gần chùa, tốt nhất nên lên chùa, thưa chuyện cùng vị Thầy trụ trì và nói tâm nguyện của gia đình trong việc cúng thất tuần 49 ngày cho cha chồng, kế đó nên phát tâm cúng dường trai tăng, ngày đó gia đình đoàn kết, tất cả cùng hợp mặt, thỉnh chư Tăng Ni làm lễ siêu độ cho cha chồng bạn, kết hợp cúng dường trai tăng, cúng dường tam bảo thật thanh tịnh, rồi hồi hướng cho cha chồng bạn, được vậy cha chồng bạn sẽ được hưởng 1/7 phần công đức. Còn nếu chỉ làm qua loa cho có đủ, người nhà đến dự chiếu lệ cho xong chuyện thì cả người sống lẫn người chết đều không có một chút công đức nào, trái lại còn bị tổn phước vì không có tâm lễ kính với chư Tăng Ni, với Tam bảo và với người đã mất.

  4/ Việc làm lễ siêu độ là rất quan trọng, do vậy việc thỉnh chư Tăng có đạo hạnh lại càng quan trọng hơn. Nếu không đủ duyên để làm tại chùa thì gia đình có thể mời chư Tăng có đạo hạnh về nhà làm lễ cúng dường trai tăng cũng tốt. Với điều kiện toàn gia đình phải hợp sức, một lòng vì người cha mới mất mà làm thì may ra cha chồng bạn mới được trợ duyên mà được hưởng thêm phần công đức để siêu sanh về cõi an lành. Số lượng cũng là tuỳ duyên chứ không nhất thiết phải là con số cụ thể. Bởi một vị có đạo hạnh có thể làm được mọi điều mà nhiều khi cả một tập thể không làm nổi.

  5/ Việc hộ niệm tốt nhất vẫn là người thân trong gia đình, bởi người thân là người gần gũi cha chồng bạn, có thể hiểu được tâm nguyện của ông khi còn sống cũng như trước khi mất. Việc chư Tăng hộ niệm là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là người nhà phải phát tâm thật thanh tịnh, hợp sức cùng chư Tăng thì sự hộ niệm mới thành công, còn nếu chỉ phó thác cho chư Tăng, người nhà không quan tâm thì cha chồng bạn khó mà có sự trợ duyên.

 33. Mỹ Diệp

  A Di Đà Phật

  Chào Thiện Tịnh!

  Bạn nên nói rõ hơn về vị “Thầy chủ lễ” là ai? Vị này là Trưởng ban hộ niệm hay thầy cúng? Vì ở Việt Nam hiện nay thông tục thì khi có tang gia, thường mời đến các vị thầy cúng, các vị này tuy cũng đọc Kinh cầu siêu trong nghi thức nhưng họ chỉ là người phàm tục, thậm chí chẳng giữ được ngũ giới. Nếu mời vị “Thầy chủ lễ” như vậy thì người mất chẳng mảy may có chút phước nào cả, lại càng khiến họ thêm nặng tội. Và như vậy tất nhiên họ sẽ cản trở việc gia đình mời chư Tôn Đức Tăng Ni hộ niệm âu là việc dễ hiểu.

  _()_

 34. Nguyễn Trà My

  Con thưa thầy khi qua 49 ngày băng tang đen trên ảnh của ng mới mất có cần mang đi thả đi k ạ

 35. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Gia đình có thể giữ lại cho tới ngày xả tang thì nhờ chư Tăng làm lễ rồi đốt cùng khăn tang là tốt nhất.

 36. Vũ Thị Thanh Hương

  Bạch thầy
  Em trai con mất hôm 23/12 âm lịch 2018
  Nay đã được gần 49 ngày
  Con xin hỏi thầy có lập bàn thờ riêng cho em con hay nhập vào bát hương gia tiên ạ
  Mong thầy hồi âm sớm . Con xin cảm ơn ạ.

 37. Ngọc Trang

  Thưa thầy cho con hỏi người mất sau 49 ngày báthương có được đặt ở bàn thờ tổ tiên không ạ. Hay là để hết tang mới được chuyển lên.

 38. Bích chi

  Cho con hỏi là mẹ con mới mất được ba ngày vì đột quỵ. Khi mẹ con mất chỉ có cháu ngoại 4 tuổi bên cạnh. Bây giờ con thành tâm muốn mẹ siêu thoát nhẹ nhõm thì ăn chay con cần làm gì nữa ạ? Mỗi ngày con cần đọc kinh gì cho mẹ con hả thầy? Con không biết tụng kinh thi con đọc bình thường như đọc sách được không thầy? Con cảm ơn thầy.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Bích Chi!

   Muốn mẹ được siêu thoát bạn cần:

   -Đọc Kinh cầu siêu cho mẹ, nên chọn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mỗi ngày đọc một Quyển (một bộ gồm 3 Quyển: Thượng, Trung, Hạ). Khi đọc tụng không cần phải ca kệ, hay vừa đọc vừa suy diễn nghĩa Kinh, chỉ cần bạn thành tâm đọc từng câu từng chữ sao cho rõ ràng, rành mạch là được.

   -Mọi thời đều siêng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật; thành tâm khuyên nhủ mẹ cùng niệm Phật theo mình, một lòng cầu Phật tiếp dẫn về Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

   -Gia quyến phát tâm ăn chay trong 49 ngày. Các tuần thất, giỗ chạp đều cúng chay. Tránh sát sanh, rượu thịt đãi đằn khách khứa.

   -Dùng tiền, tài sản của mẹ để lại làm các sự lành (phóng sanh, ấn tống kinh sách, bố thí…).

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thanh Tịnh

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

   Chào bạn Bích chi,
   Bạn lên chùa hoặc nhà sách Phật giáo thỉnh kinh địa tạng. Nếu chưa thỉnh được xin để lại họ tên, địa chỉ và số điện thoại ở đây hoặc gửi cho Thanh Tịnh qua mail: [email protected] . Thanh Tịnh xin gửi bạn trọn bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (mọi chi phí Thanh Tịnh xin chi trả).

   Nam Mô A Di Đà Phật

 39. Hằng

  Con nam mô a di đà phât
  Con chào thầy ạ
  Bố con mất lúc 50 tuổi đên ngày hum nay là được 50 ngày. Gia đình con muốn thờ bát hương của bố con lên trên thì thờ vào bát bà cô ông manh hay thờ vào bât của gia tiên ạ thầy

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hằng,

   Nếu bàn thờ Gia tiên đã có sẵn bát hương thì gia đình bạn chỉ cần làm một mâm cơm chay tịnh, cả nhà cùng phát tâm thanh tịnh tụng một thời Kinh A Di Đà, niệm Phật hồi hướng cho Bố bạn, nguyện cho ông nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Kế đó dâng hình của Bố bạn lên bà thờ là đủ và đúng pháp.

   Chúc bạn an lạc.

 40. Lê thị giang

  A di đà phật
  Kính bạch thầy
  Chồng con bị tai nạn ngày 1-6-2019 nay đc 3 ngày do bị tai nạn giao thông mất ngay tại chỗ
  Con muốn niệm phật cầu kinh cho Ck con thì nên làm như thế nào và bắt đầu cũng như thế nào để chồng con được siêu thoát về cõi phật ạ

 41. tâm

  Kịnh bạch thầy
  Mẹ con mất đến nay được 110 ngày rồi ah
  Trong 49 ngày con có phát tâm ăn chay niệm phật
  Con có gửi linh của mẹ con lên chùa gần nhà con ah
  Nhưng trong 49 ngày con có con nhỏ nên con làm chưa được chu toàn
  Con luôn day dứt điều đó
  Nay con có thể tiếp tục niệm phật, phóng sinh, cúng dường hồi hướng cho mẹ được không thầy?
  Và nếu con tiếp tục làm những việc đó mẹ con có thể nhận được công đức của con mang lại không ah?
  Con cảm ơn thầy
  Mong thầy hồi âm ah

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tâm,

   *Việc phước thiện thì không bao giờ, không lúc nào là vô ích cả, bởi người chết không nhận được thì người sống sẽ được thừa hưởng những phước thiện mình gây tạo. Hai chữ phước thiện chúng ta nên hiểu ở sự tu học và thanh tịnh hồi hướng. Do vậy việc bạn phát tâm muốn làm phước thiện để hồi hướng cho mẹ bạn là điều rất nên làm. Nhưng bạn đừng quên một điều: ngay chính bản thân bạn cũng rất cần được hồi hướng. Lý do? bởi chính bạn cũng sẽ không tránh khỏi vô thường. Vì vậy nếu ngay khi này bạn không chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc, khi cơn gió vô thường ập tới chính bạn sẽ không biết mình sẽ đi về đâu. TN đã nhiều lần chia sẻ: người thân mất là cơ hội tốt để người còn sống quán xét lại chính mình rồi phát tâm tu đạo chân chánh, trước là tự cứu mình, sau mới đến người quá cố được nhờ cậy. Điều này chúng ta phải hiểu thật minh bạch thì sự hồi hướng mới có lợi lạc.

   *Phước đức và công đức là hai khái niệm khác nhau. Phước do mình tự tạo: bố thí, cúng dường, phóng sanh, in ấn tống kinh sách, khuyến tấn nhau tu đạo chân chánh…; công đức thì phải do chính mỗi người chân chánh tu đạo mới có được. Tu là sửa lỗi cũ, không tạo lỗi mới. Muốn thế chúng ta phải thực sự giữ giới thanh tịnh thì mới có công đức. Ngược lại, chỉ là tu kết duyên để có một chút phước cho hậu kiếp.
   Kết lại: người chết có thể nhận được phước đức do người sống hồi hướng vốn phụ thuộc vào sự thanh tịnh tu học của người sống. Thiếu yếu tố này cả đôi bên đều không có một chút lợi ích nào.
   TN mong bạn hiểu rõ những điều này thì việc tu học và hồi hướng mới có lợi lạc.
   Chúc bạn thường tinh tấn.

 42. Phạm thị thúy trinh

  Nam mô a di da phat thầy cho con hoi chồng con nằm ngủ thấy 1người bạn mới chết gần 49 ngày về bóp cổ mình ,mình có sao ko thầy

 43. Nguyễn Phương Loan

  A di đà phật
  Kính bạch thầy
  Bố chồng con mới mất được 2 tuần, được an táng ở quê, thầy cho con hỏi gia đình làm lễ 49 ngày cho bố con thì cúng ở nhà nhà hay ở mộ trước ạ vì quê ở xa nên ko thể làm được cùng 1 ngày ạ
  Con cảm ơn thầy ạ
  Mong thầy hồi âm

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Phương Loan,

   Có ba phương cách để làm lễ siêu độ cho bố chồng bạn:

   *Gia đình cùng lên chùa, thỉnh chư Tăng Ni làm lễ siêu độ và cúng dường trai tăng, đem công đức đó thanh tịnh hồi hướng cho bố chồng bạn, nguyện cho ông được siêu sanh về Tịnh Độ.

   *Nếu khả năng trên không khả thi thì gia đình có thể mời Chư Tăng Ni về nhà, cả nhà phát tâm cúng dường trai tăng, làm lễ phóng sanh, cúng đồ chay tịnh, cùng Chư Tăng tụng kinh siêu độ cho bố chồng cũng tốt. Điều quan trọng là mọi người đều đồng lòng, phát tâm thanh tịnh để cùng chư Tăng Ni làm lễ siêu độ thì bố chồng bạn mới được trợ duyên.

   *Nếu cả 2 trường hợp trên đều không thể thực hiện thì bạn và người thân hãy phát tâm trong ngày cúng thất tuần (49 ngày) đồng phát tâm tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, niệm Phật, phóng sanh, đem tất thảy công đức đó hồi hướng cho cha chồng bạn, nguyện ông cùng niệm Phật để sanh về Tịnh Độ. Thông thường khi một người mới mất nếu không có sự tu học khi còn sống, thường sau khi mất sẽ phải trải qua 49 ngày để xác định cảnh giới tái sanh. Do vậy trong những ngày này gia đình bạn nên hàng ngày phát tâm thật thanh tịnh tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, kết hợp phóng sanh, bố thí, cúng dường thật thanh tịnh để hồi hướng cho cha chồng. Những việc này là sự trợ duyên cho cha chồng có thêm phước báu để ông tái sanh vào cảnh giới an lạc.

   Bạn ráng đọc thêm những chia sẻ trong mục “49 ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì” để biết thêm chi tiết nhé.

   Nguyện chúc gia đình tinh tấn đồng phát tâm tu học để vừa độ mình, vừa độ cho cha chồng cùng lợi lạc.

  • Thanh Tịnh

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

   Kính gửi Nguyễn Phương Loan,
   Nếu NPL chưa thỉnh được KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN. Xin Loan hoan hỷ cho Thanh Tịnh biết Tên , địa chỉ và sđt. Loan có thể để trong phần Hồi âm hoặc có thể gửi cho Thanh Tịnh qua Gmail: [email protected]
   Thanh Tịnh xin kính gửi NPL trọn bộ KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN (gồm Quyển Thượng, Quyển Trung và Quyển Hạ) cùng tràng hạt niệm Phật, NPL có thể thường xuyên dụng công niệm Phật.
   * Mọi chi phí Thanh Tịnh xin được chi trả

   Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
   Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát
   Nam Mô A Di Đà Phật

 44. Ba bông

  Mẹ con mất hơn 1 tháng rồi
  Nhưng có điều khó hiểu là hôm mở cửa mã vừa xong thì có mưa nhưng lạ kì khó hiểu mưa chỉ riêng phần mộ của mẹ con
  Xin hỏi điều đó có ý nghĩa gì

 45. Hạnh

  Thưa thầy chồng con mất được 21 ngày con tính 49 ngày thì đúng vào ngày xá tội vong nhân vậy thầy cho con hỏi 49 ngày có cứng được không ạ con muốn đốt 1 ít vàng mã gửi xuống thì có nhận được không ạ

 46. Hường

  Thưa thầy! Thầy cho con hỏi con gái con mới mất khi chưa đầy 3 tháng tuổi ở bệnh viện do cháu mắc bệnh hiểm nghèo, mai là 1 tuần của cháu vậy con phải thắp hương như thế nào cho cháu ạ. Bình thường hàng ngày con vẫn thắp hương cho cháu bằng sữa tươi.
  Đến 49 ngày con có thể đưa bát hương của cháu lên bàn thờ riêng được không ạ

 47. Nam Mô A Di Đà Phật

  Dạ con chào thầy:
  Việc gia đình con muốn nhờ thầy bảo ban cho con xin hỏi thầy về việc của mẹ con bị tai nạn mất ở ngoài đường, mẹ con bị ô tô va vào ngã ra đập gáy vào lan can bảo vệ ở đường song lái xe đưa mẹ con đi viện là mẹ con đã mất song gia đình con đưa mẹ về nhà làm lễ chỗ đất chôn mẹ con thầy có xem hướng tuổi cho mẹ con song thầy lễ ở mộ mẹ con song lên chỗ bị tai nạn làm lễ để đón vong mẹ con về nhà song thầy làm lễ tiếp ở nhà con nữa, con đang băn khoăn không biết gia đình con làm như thế thì vong mẹ con đã về được nhà chưa hả thầy.
  Nam Mô A Di Đà Phật con xin cảm ơn thầy ạ.

  • Mỹ Diệp

   Nam Mô A Di Đà Phật!

   MD chỉ là người tu tại gia muốn được chia sẻ cùng bạn vài ý, bởi đọc phúc đáp của bạn MD có sự đồng cảm, MD cũng từng có anh trai cũng bị tai nan giao thông ra đi ở tuổi đời khá trẻ.

   Lúc trước MD chưa học Phật pháp, dù gia đình có tin Phật nhưng không hiểu sâu đạo lý nên khi anh trai mất, gia đình cũng lo sợ anh không về được nhà, rồi mướn thầy rước vong, cúng bái,… nhưng rồi toàn gia cũng bất an, cảm thấy vô cùng mờ mịt. Hiện MD đã học Phật nên muốn chia sẻ đến bạn đôi điều, hy vọng bạn có thể đọc và tìm ra một hướng đi đúng để người khuất được siêu thoát và gia đình an lạc.

   Người bị tử nạn (chết đường, chết nước…), thường tục của người dân mình cho rằng người chết ở đâu sẽ ở tại chỗ ấy, không rời khỏi được. Thật ra, linh hồn có ở nơi đó (tại nơi đã chết) hay không chính họ quyết định, chẳng có thế lực nào níu giữ được cả. Song thông thường linh hồn sẽ ở tại chỗ tử nạn. Vì sao vậy? Vì tâm tham chấp, tâm sân hận nên linh hồn họ không muốn rời khỏi vì cho rằng họ bị tử nạn là vô cùng uất khuất nên sẽ ở đó chờ cơ hội mà hãm hại người. Chính tâm tham sân khiến họ lẩn quẩn tại nơi tử nạn nên không được siêu sanh và phải chịu nhiều đau khổ. Khi hiểu được nguyên nhân, muốn cho linh hồn người tử nạn về nhà phải giúp họ hiểu ra vấn đề; vấn đề là họ chết vì số mạng đã hết chứ chẳng phải chết oan uổng, và phải buông bỏ vọng trần khổ đau; chúng ta nói như vậy họ nghe được, hiểu được thì liền tự mình giải quyết vấn đề chính họ. Và rồi cũng không mong cầu người đã khuất về nhà nữa, vì còn về nhà là còn ở cõi ngạ quỹ, không được siêu sanh.

   Vậy việc cần làm:

   -Gia đình bạn phải chấm dứt coi bói toán, làm lễ…

   -Trong vòng 49 ngày, gia quyến nếu phát tâm ăn chay thì càng tốt, nếu chưa ăn chay được thì không được sát sanh hại vật, uống rượu ăn thịt;

   -Các tuần thất và ngày giỗ chạp phải làm chay cúng kính;

   -Lấy của cải của mẹ để lại và tiền phúng điếu làm phước lợi như phóng sanh, ấn tống Kinh sách Phật…

   -Hơn hết, bạn vì mẹ mà phát tâm tụng 49 bộ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Trước khi tụng bạn nên khấn nguyện “mẹ buông bỏ oán tham trong lòng, cùng con đọc Kinh Địa Tạng để được sanh về cõi An Lạc”.

   MD viết những lời chân thành này với mong muốn bạn cùng gia đình sẽ tìm thấy ánh sáng Phật pháp từ đau thương mất mát, âu ấy là cách báo hiếu cho Mẹ một cách trọn vẹn nhất vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 48. Trần Văn trung

  A di đà PHật. Con chỉ hỏi câu ngắn gọn là anh trai con mất đc 1 tuần rồi. Thầy cho con hỏi con có đc cắt tóc không. Và khi nào mới đc cắt ạ. Và cắt tóc có bị làm sao k ạ

 49. Trần Văn trung

  Con đang chịu tang anh trai. Con cắt tóc khi chưa đến 49 ngày có làm sao không ạ. Mog thầy chỉ giúp con ạ

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Trần Văn Trung,

   Chuyện cắt tóc không liên quan gì tới chuyện để tang anh trai bạn. Điều bạn và gia đình không nên làm là không nên sát sanh, hại vật để cúng, tế cho anh trai bạn vì sẽ khiến anh bạn tổn phước và phải chịu quả nghiệp.

   Bạn và gia đình nên phát tâm trong vòng 49 ngày ăn chay, hàng ngày tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, niệm Phật, phóng sanh để hồi hướng cho anh bạn. Những việc này mới thực giúp cho anh bạn có thêm phước duyên để siêu sanh về cõi an lành.
   Hy vọng bạn và gia đình có thể làm nhiều phước thiện để hồi hướng cho anh bạn.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *