49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

I. THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP

– Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát.

– Trong đám tang người quá cố, khi nhập liệm, gia đình nên mang những đồ quý báu của người mất bố thí cho người nghèo rồi hồi hướng công đức ấy cho người chết.

– Nên làm lễ tang đơn giản, vì càng rườm rà càng hao tốn tiền của, sức lực một cách vô ích, người chết không những không được lợi ích gì, có khi còn phải gánh chịu thêm nghiệp quả xấu do thân nhân gia đình không biết tạo thêm nghiệp tội. Gia đình phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi phung phí gạo, rau… Phải vì người chết mà tích phước, làm việc công đức như: cúng dường Tam bảo, phóng sanh, in kinh, cứu giúp người nghèo khổ… Đem những công đước này hồi hướng cho người vãng sanh, họ sẽ được lợi ích thù thắng, không gì sánh bằng.

– Từ lúc người chết ra đi cho đến 49 ngày, gia đình thân quyến chớ có sát sanh đãi đằng cúng tế, vì làm vậy người mất sẽ bị oan đối không được siêu thoát. Cả nhà ai nấy đều phải nhất luật giữ gìn trai giới, dù có khách khứa cũng không được thiết đãi rượu thịt, tránh làm các thứ ô uế khác như phải cữ việc vợ chồng, giữ ngũ giới thập thiện, tuyệt đối không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

– Gia đình tiếp tục luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát.

– Đối với Pháp sư, gia đình nên chọn mời những bậc đạo hạnh chân chính. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh. Nếu gia đình không biết đó là hạng pháp sư vi phạm giới luật, tịnh hạnh không nghiêm, không đúng đắn, ngông cuồng… thì người chết lúc này là thân trung ấm nên có sự cảm nhận rất bén nhạy, nếu biết kẻ ấy lừa gạt, người chết sẽ thất vọng sanh ra hối hận, tức giận, phải đọa vào khổ thú. Cho nên, gia đình phải cẩn trọng việc này.

– Trường hợp này, các thiện tri thức phải dùng những lời như sau đây mà khai thị cho hương linh: “Phật biết rằng thân của bậc tăng-già tên… tức là thân của Phật. Ngươi phải khởi ý tưởng rằng chỉ nương theo pháp, chứ không nương theo người. Mặc dù người tác pháp đó có lầm lỗi thế nào đi nữa, đều là do cái lỗi của ý thức chưa được trong sạch đó thôi. Tỷ như người soi gương, vì mặt mình không sạch, nên cái bóng trong gương cũng nhơ bẩn. Vậy thì biết chắc rằng sở dĩ kẻ tác pháp có sai lầm, đều do tâm niệm của ngươi chưa trong sạch vậy. Ngươi nên khởi tưởng như thế và phải hết lòng cung kính ái mộ, thì việc làm gì cũng đều biến thành Phật sự thanh tịnh và mình vẫn không mất lợi lạc”.

– Gia quyến trước khi rước Pháp sư làm Phật sự, cũng nên đối trước bàn hương linh mà khai thị bảy phen như thế, thì dù trong khi làm Phật sự có đôi chút sai lầm, cũng vẫn được.

II. CÁCH LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN

Điểm trọng yếu của việc phước thiện là phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Để hương linh được lợi ích, gia đình đem di sản của người chết đi bố thí là tốt hơn hết. Nếu không, thì bố thí của cải của gia đình người thân hoặc của bà con, bạn bè mà giúp vào cũng được, người chết chắc chắn được lợi ích. Kinh Vô thường đã nói: “Sau khi người thân mất, gia đình nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống: chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ đó mà người chết dù nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công đức phước lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mặc cho người chết để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi gì. Chỉ nhờ những công đức làm việc phước báu nói trên, người chết dù đọa vào Ngạ quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích”. Trong kinh Ưu-bà-tắc cũng có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỉ, mà người con vì cha làm những việc phước đức, nên biết, người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sanh lên Trời thì người chết không còn nghĩ đến vật dụng trong cõi Người nữa. Vì sao? Vì ở cõi Trời, người ta đã được đầy đủ bảo vật thù thắng rồi. Nếu phải đọa vào địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, không được thảnh thơi để nhớ nghĩ luyến tiếc mọi vật, vậy nên không được hưởng thọ. Kẻ đọa vào súc sanh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ quỉ người chết có thể liền được hưởng thọ lợi ích, thì biết vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên phải đọa vào ngạ quỉ. Khi đã làm ngạ quỉ, họ thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế họ được hưởng lợi ích”.

Đấy là nói rõ chỗ lợi của quỉ thú, còn đối với công phu làm việc phước thiện, thật không luống uổng, vì không những kẻ chết, mà người sống hiện tại cũng chung phần được hưởng. Như trong kinh nói: “Nếu như kẻ chết đã thác sinh vào ác đạo khác, nhưng còn bao nhiêu bà con còn đọa trong ngạ quỉ, nếu người sống có làm việc phước đức, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vì thế, người có trí, nên vì ngạ quỉ mà siêng năng làm việc công đức”.

Lưu ý rằng khi lấy di sản của kẻ chết làm việc phước đức, trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính tình có bỏn sẻn không. Điều này rất quan trọng, vì khi thấy gia đình người thân đem di sản của mình ra làm Phật sự hay bố thí, thấy vật dụng đó bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, người chết liền sanh lòng giận hờn, tiếc nuối, rồi khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hoặc người thân gia đình phải khai thị cho người chết những lời như sau đây “Ông/bà tên… Nay ta vì ông/bà mà đem di sản của ông/bà làm Phật sự hay bố thí. Làm như thế, tức là lấy của cải hữu lậu làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ông/bà sẽ được siêu sanh Tịnh độ, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Ông/bà phải chăm lòng thành kính niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản, ông/bà cần phải rời bỏ, chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại, ông/bà cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ông/bà, chúng đã thành vô dụng, còn luyến tiếc làm gì?”.

III. CÁCH SẮP ĐẶT CÚNG TẾ

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

PHẦN THAM KHẢO THÊM:

     1. Khai thị cho người bệnh

Bất luận người bệnh đã tắt thở hay chưa, đều phải khai thị. Xin gợi ý các lời khai thị như sau:

– Bài thứ nhất

“Kính thưa cư sĩ… A-di-đà Phật! Ông/bà nên buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ nơi Tây phương Cực Lạc. Con cháu tự có phước phần riêng của họ. Thế gian này rất khổ, không nên lưu luyến. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà có bảy hàng cây báu, tám loại nước công đức, đất trải bằng vàng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Ông/bà nên lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn ông/bà vãng sanh Tây phương. Chỉ khi gặp Phật A-di-đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng (kim sắc) ôn hòa của Tây phương Tam Thánh, ông/bà mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không thèm để ý đến. Như vậy, ông/bà nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật, xin ông/bà hãy cùng niệm Phật với chúng tôi”.

– Bài thứ hai

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh…

Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử.

Phật đã nói thể gian này là khổ, là vô thường. Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho thân tâm được tự tại.

Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-di-đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A-di-đà Phật với chánh niệm.

Hãy khẩn vầu Phật A-di-đà đến tiếp độ, niệm niệm A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam mô A-di-đà Phật.

     2. Khai thị cho oan gia trái chủ

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh… từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ.

Ông/bà… và quí vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên, quí vị nên kết thân tâm pháp duyên với ông/bà…, đừng nên gây chướng ngại cho ông/bà…, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà… được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải và được an lạc.

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ.

Nam mô A-di-đà Phật.

Trích Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi cẩn biên

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Các Bài Viết Khác:

477 Phúc đáp

 1. Nguyễn Thị Hoa Thắm

  Nam mô a di đà phật!
  Thưa Thầy, Bà nội chồng con mất hôm nay được 72 ngày. Hôm đưa đám bà về, đang làm thủ tục đưa vong linh bà lên bàn thờ thì con bị âm trong nhà nhập. Nguyên nhân là do các nghi thức cho người mất, gia đình làm không đúng nên âm trong nhà lên kêu cứu cho vong linh bà (Việc này sau 01 tuần gia đình con đi khắp nơi mới biết). Khi làm được việc rồi thì người con dần khỏe lại bình thường.
  Đến 49 ngày bà mất, con lại bị tiếp. Tức hôm đó gia đình con có mời pháp sư về làm lễ cầu siêu tại bàn thờ bà. Hôm đó con đi làm, đến giờ làm lễ ở nhà, đang làm ở công ty thì con có dấu hiệu bị âm báo bắt phải về nhà. Con về đến nhà, thầy đang làm lễ thì con khóc rất to, rồi đi thẳng vào ngồi trước bàn thờ trong khi đang làm lễ đó. Lúc đó con nhắm mắt lại thì thấy trời rất tối, trước mặt là một khoảng không lớn, tối thui không nhìn thấy hướng đi. Nhìn thấy tối bao nhiêu thì khóc to bấy nhiêu, đầu lắc ngầy ngậy. Thầy chùa làm lễ cho, đến đoạn cuối khi thầy bảo con cháu tập trung niệm “nam mô a di da phật”, niệm xong thì con thấy vui, nhắm mắt lại thì không còn thấy trời tối nữa.
  Xong lễ con nghe thấy bà nói với con và bảo con vào nằm, con vào nằm, bà bảo để bà cho con thấy và con được thấy “trước khi chưa làm lễ thì bà đi vào con đường mông lung, không có điểm đến, không biết đi đường nào. Nhưng sau làm lễ thì đi đến đâu có ánh sáng bao quanh người, đi đến đâu ánh sáng theo bao quang người tới đó”
  Sau đó bà có nói với con là muốn con niệm phật cho bà đến hết 100 ngày.
  Vài ngày sau có thầy cho gia đình con mượn cuốn kinh phật để tối đến con đọc trước bàn thờ bà, được mấy hôm thì thầy ấy đến lấy lại cuốn sách đó.
  Từ hôm đó tới nay đã hơn 10 ngày, đồng nghĩa tối đến con không niệm phật trước bàn thờ bà nữa. Mấy hôm nay con suy nghĩ rất nhiều, thấy áy náy, nhưng con không biết phải làm như thế nào, và đặc biệt là con rất hay bị nóng ruột, mà không biết vì sao mình nóng ruột, đặc biệt là mấy hôm nay con rất khó thở nữa.
  Thầy cho con hỏi:
  1. trường hợp như con là có căn nghiệp gì không ah?
  2. Còn 28 ngày nữa là hết 100 ngày của bà, theo ý nguyện của bà thì con có nên niệm phật trước bàn thờ bà nữa không a?
  3. Thầy có thể cho con bài niệm phù hợp từ giờ đến 100 ngày không a?
  Con rất mong giúp con sớm! con cám ơn Thầy!
  Nam mo a di da phat!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Hoa Thắm,

   Mong bạn hoan hỉ in Nghi Thức Khai Thị Cho Người Lâm Chung rồi hàng ngày thực hạnh để hồi hướng cho Bạ bạn nhé.
   TN
   ………………………………………………..
   NGHI THỨC KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.

   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)

   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)

   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn chậm rãi, tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Nam mô a di đà phật! Thưa thầy, e gái con vừa mất được mười ngày, e mất hưởng dương 33 tuổi, con gái của e con mới được hơn 11 tháng, gia đình chồng e con ko cúng cho e con vì họ nói nhà họ đang đi thuê, con thương e nên đã đưa e về nhà mình lo cúng bái cho e. Con thật sự không biết gì về khấn vái, chỉ biết thành tâm đọc kinh a di đà mong e con sớm được siêu thoát, vì mệnh e con lúc sống rất khổ. Thưa thầy con chỉ sợ do không hiểu rõ về Phật pháp mà con lại có thể gây ra những điều làm e ko đc siêu thoát. Từ lúc e gái con mất con thường xuyên ăn chay, niệm phật. Bố đẻ con nằm liệt giường hơn 3 năm nay con cũng đang chăm bố, con xin hỏi thầy con muốn thành tâm làm đệ tử của Phật, con muốn hồi hướng sám hối những nghiệp của con: tính con rất nóng, khi nóng giận hay ác khẩu nói năng làm đau lòng người khác. Con mong con có thể sửa đổi được khẩu nghiệp, mong cho e gái con sớm siêu thoát theo lời chỉ dạy của Phật a di đà về Tây phương cực lạc, mong cho bố con khoẻ, tâm bớt ưu phiền. Kính mong thầy chỉ bảo cho con ạ!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh,
   Việc bạn vì em gái đã mất mà thành tâm đọc kinh, niệm Phật, ăn chay đều đúng như pháp, bạn đừng lo ngại. PH xin nhắc thêm là cúng, hoặc làm giỗ cho em thì làm đồ chay nhé, và nhớ hồi hướng công đức các việc đọc kinh, niệm Phật,..cho em.
   Bạn thành tâm sám hối các nghiệp ác là bắt đầu làm đệ tử Phật rồi đó. Bạn hãy tìm hiểu về Tam quy, Ngũ giới cho kỹ rồi tìm đến một ngôi chùa, nhờ chư Tăng, Ni ở đó truyền Tam quy, Ngũ giới cho bạn. Trong lúc hiện tại, bạn hãy thành tâm đọc kinh, niệm Phật và tìm hiểu về nhân quả, vô thường, là giáo lý căn bản của Phật giáo. Từ đó, bạn hãy áp dụng vào đời sống hằng ngày để cuộc sống của mình và người thân được an vui. Bạn cũng hãy tìm hiểu về pháp môn Tịnh Độ để tự mình tu tập cầu sanh về cõi Cực lạc.
   Sân hận rồi buông lời ác khẩu rất là khó sửa, nhưng không phải không có cách. Bạn hãy gắng nhiếp tâm (tập trung hết tâm ý) niệm Phật trong mọi lúc (có thể), dần dần bạn sẽ kiểm soát được tâm ý của mình, cũng như nhờ lực gia hộ của Phật mà giảm và dứt được thói quen xấu đó.
   Bạn đang chăm bố bị bệnh, PH xin được tán thán lòng hiếu thuận của bạn. Để cho chữ hiếu được vẹn tròn, bạn hãy chia sẻ với bố về Tịnh Độ và khuyến khích ông niệm Phật cầu vãng sanh Cực lạc. Như vậy, bạn chẳng những chăm lo cho ông khi còn sống mà còn hỗ trợ để ông được thoát khỏi luân hồi nữa.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh

   Con xin cảm ơn lời chỉ dạy của Thầy, con sẽ cố gắng làm theo lời dạy của thầy, thành tâm niệm phật sửa đổi Khẩu nghiệp của mình! Nam mô A di đà Phật!

 3. Hữu thành

  Nam mô a di đà phật,con xin chào thầy,thầy con muốn hỏi , có một người khách của con la nhà tâm lý học có nói với vợ con la vợ chồng con âm dương đảo lộn, cuối năm 2018 la vc con chia tay, sau này vợ con nuôi con 1 mình, la sao hả thầy, hay la con có nghiệp chướng , va làm thế nao có thể hóa giải dc dc nghiệp chướng, mong thầy giải đap giúp con va chi cho con cách khắc phục ạ

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hữu Thành,

   Vợ chồng, con cái đều do duyên nghiệp mà thành. Duyên thì có thuận, có nghịch. Nghiệp thì có lành, có dữ. Thuận-nghịch, lành-dữ đều cho chính hai bạn bạn gây tạo. Muốn chuyển được nghiệp thì phải nhờ chính hai bạn thấu rõ nhân quả, thấu rõ cuộc đời là sanh tử vô thường. Vợ, chồng, con cái cho dù yêu thương, dành chọn cuộc đời cho nhau, nhưng khi thọ mạng mỗi người hết, mỗi người đều theo nghiệp mình gây tạo mà đi về cảnh giới của riêng mình. Hai bạn nếu thương yêu, quý kính nhau thì hãy nên trân quý những giây phút còn được bên nhau, làm hết thảy những gì mà người thân mong đợi, đừng nên nghe theo những lời phán bảo vô căn cứ của người khác mà tự huỷ hoại tương lai của bản thân.

   Trên đời, ngoài Phật, Bồ tát và các vị A la Hán đã chứng đắc mới có thể nhìn được quá khứ, vị lai của chúng sanh. Nhưng các Ngài nhất quyết sẽ không “phán” như nhà tâm lý học nọ đã phán với bạn, mà các Ngài sẽ khuyên bạn nên bỏ ác, hành thiện, phát tâm tu đạo để chuyển hoá tâm và nghiệp lực hiện tiền. Đó là con đường mà chư Phật, Bồ tát đã từng đi qua, vì thế bạn nên tin lời Phật, Bồ tát và nên tin chính mình thì tốt hơn.

   Không ai có thể phá vỡ hạnh phúc của hai bạn, nếu hai bạn quyết không rời nhau, trừ khi cả hai đều thấy sự có mặt của nhau là vô ý nghĩa, như thế thì chẳng cần ai phán thêm, mà hai bạn đã tự biết mình phải làm gì rồi.
   Mong hai bạn tự tin, ráng tu học đạo Phật để cuộc sống an lạc.

 4. Phạm Hương

  Thưa thầy hôm 20/3 con có hỏi việc con trai con sinh năm 2005 mất luc 16h52p ngày 25 /1 năm Đinh Dậu niệm 8h30 ngày 26/1 và nhập mộ 8h30 ngày 27/1 năm Đinh Dậu đến nay sắp 49 ngày.con phải làm gì và chuẩn bị những gì ạ . Kính thầy giúp con ạ

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn nên vì người mất (con) mà làm những việc công đức: phóng sanh, bố thí, cúng dường, cùng thỉnh chư Tăng làm lễ siêu độ cho con.

   Đặc biệt tránh sát sanh cúng tế người mất vì như vậy đều khiến kẻ mất người còn sa đoạ.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Bạn ơi trước tiên mình xin được chia buồn cùng bạn. Cho mình hỏi con bạn mất vì sao. Con mình bị tai nạn cháu mới 10 tuổi thôi. Đau đớn biết dường nào. Liệu con mình có đc tái sanh không bạn

 5. Nguyễn văn Thanh

  Kính thưa Thầy.
  Con là một Phật tử. Nam. Năm nay 65 tuổi. Hiện đang ở TPHCM. Con đã có gia đình và 4 con (1 Nữ, 3 Nam) đã lập gia đình, khôn lớn, thành đạt và có tất cả 10 cháu Nội, Ngoại.
  Vợ chồng con đang ở với người con trai Út. Khoảng 2 năm nay, con thường nghe Chánh Pháp (trên Youtube) do các Vị Hòa Thượng, Thương Tọa và Đại Đức giảng, tâm con rất hoan hỉ, và An lạc. Con chưa có duyên để Quy Y, nhưng con vẫn thường xuyên cúng Dường, Bố thí và lâu lâu có phóng sanh. Vì con cảm thấy gia đình con rất bình an, hạnh phúc.Con thường xuyên vào các Chùa gần nhà (Q 12) để cúng Dường, nhưng ít khi tiếp xúc với các Sư Trụ trì ( vì các Ngài rất bận Phật sự)
  Hằng đêm, trước khi đi ngủ con đều thắp hương ở các Bàn Thờ Phật thờ trong nhà, và niệm Phật (chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, khoảng 30 lần (vì con không biết Kinh gì hết.)
  Hiện nay, ngày nào con cũng đều nghe Phật Pháp của các Giảng Sư giảng trên Youtube Khoảng 2 đến 3 thời (Nghe xong lại nghe lại)
  Con chưa ăn chay, vì chưa có duyên, nhưng con không trực tiếp sát sanh. Đối với con ăn gì cũng được, miễn là no thì thôi.Không quan trọng việc ăn cái gì ?
  Hôm nay, con muốn xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con làm sao để được tinh tấn trong Tâm, mỗi ngày mỗi thêm an lạc và chuẩn bị những gì trước khi cởi áo cũ mặc áo mới.
  Con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Cầu xin Phật gia hộ cho Quý Thầy thân tâm luôn luôn an lạc
  Con Kính chào Thầy
  Con : Nguyễn Văn Thanh

  • NguyenPhu

   Kính chào đạo hữu.
   Thật đáng quy khi đạo hữu có niềm tin và thiện căn sâu dày về Phật pháp, nguyện cho đạo hữu và gia đình luôn luôn an lạc, luôn luôn được chư Phật gia hộ. Cuộc sống có rất nhiều phiền toái, nếu ta ko có một chỗ dựa một niềm tin vững chắc thì rất dễ bị kéo ra xa, phiền não cứ tìm đến rồi khiến cho tâm ta ko an lạc, đạo hữu hãy thường giữ cái tâm như hiện tại, thường xem kinh, thường nguyện được về với Phật, nổ lực xả bỏ những gì ko tốt trong nội tâm, thường xuyên giữ chánh niệm, cảnh tỉnh mình trong mỗi mỗi, chốn ta bà này đầy rẫy hiểm nguy, xung quanh ta phiền não luôn trực chờ ta mất cảnh giác rồi chúng sẽ nhảy vào mà làm cho ta đau khổ, ưu phiền, lo lắng….chúng ta muốn giữ được sự an lạc thì chúng ta phải thường xuyên cảnh tỉnh, giữ cái tâm của chúng ta trong chánh niệm, ta thường để trong tâm lời Phật dạy, thường hành nhũng lời dạy đó, và mỗi mỗi ta càng phải nổ lực xả bỏ những điều ko tốt, ko hay trong tâm mình, nếu chiến thắng được những điều ko tốt, những cái ngã sai lầm lệch lạc, những tên giặc tham, sân, si thì chúng ta mới thường an lạc, phải ngay nơi nội tâm mình mà cảnh tỉnh, đề phòng va buông bỏ chúng nó. Có một hạnh, mà khi ta làm theo, sức mạnh của hạnh đó vô cùng vĩ đại, hãy thường nuôi dưỡng tâm từ, thường hành hạnh từ bi, dùng sức từ bi để phá bỏ mọi lũ giặc tham sân si, giữ tâm ta thật chắc vào, đừng buông lỏng, đừng để tham, sân, si đánh lừa lôi kéo ta đi. Cả đời ráng thực hiện, thường nguyện với chư Phật, thường cầu vãng sanh, nếu tâm ta giữ được như vậy bền chắc, kiên cố thì cả đời ta an lạc, cuối đời ta sẽ thay một chiếc áo mới tốt đẹp hơn.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Văn Thanh,
   PH không phải là Thầy, xin được góp thêm chút ý. Để chuẩn bị mặc một cái áo mới an lạc, giải thoát, bạn nên phát nguyện cầu vãng sanh về Cực Lạc. PH có để ý là bạn có niệm Phật, tuy nhiên không rõ là bạn có đang hành trì theo pháp môn Tịnh Độ không. Theo Tịnh Độ, khi mình có đủ tín, nguyện, và duy trì việc niệm Phật mãi cho đến lúc lâm chung thì mình sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Về cõi đó rồi bạn sẽ không bao giờ bị đoạ lạc nữa, ngày đêm tự nhiên tinh tấn tu hành, cùng độ khắp người thân kẻ oán. Bạn hãy bỏ chút thời gian để đọc quyển Niệm Phật Thập Yếu của hoà thượng Thích Thiền Tâm (bạn gõ tên sách vào google là sẽ tìm được), sách này có đầy đủ những điều cơ bản về Tịnh Độ. Nếu bạn nhiếp tâm niệm Phật mọi lúc có thể (niệm thầm) thì tâm bạn chắc chắn sẽ ngày càng an lạc.
   Để được tinh tấn trong tâm, bạn hãy thường tự nhắc mình mạng sống vô thường, tất cả mọi thứ ta đang có, đang thấy đều vô thường,…từ đó mà nhiếp tâm niệm Phật, không buông lung tâm vào các việc khác nữa. Tinh tấn trong tâm là thường xuyên để ý tâm của mình, nó khởi lên ác niệm là mình biết liền và không bị lôi theo, rồi nhiếp tâm niệm Phật; tiến lên thêm một bậc, khi nó khởi ý dù ác, dù thiện,..mình cũng vẫn nhiếp nó vào câu Phật hiệu. Nếu cứ hành trì mãi như thế, chính là tinh tấn trong tâm và chắc chắn được an lạc.
   Chúc bạn thường tinh tấn, an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   Kính chào Chú,
   TT kính gửi chú một số đường link một số bài Pháp hay, quan trọng, chú đọc suy ngẫm kỹ nhé.

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/06/hay-tu-mau-keo-khong-kip/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/su-thu-thang-cua-the-gioi-tay-phuong-cuc-lac/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/06/sinh-tu-la-viec-lon/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/phap-tu-de-vang-sanh/

   https://hoasenvanno.wordpress.com/2015/09/03/tinh-do-vang-sanh-truyen-hoa-khai-kien-phat/

   Về hành trì tu tập, Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta đường tu cần phải chuyên nhất, đó là MỘT BỘ KINH, MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT. Cứ thế mà hành trì. Vì vậy, bên cạnh việc NIỆM PHẬT, chú hãy thỉnh một cuốn KINH VÔ LƯỢNG THỌ (hoặc KINH A DI ĐÀ) về đọc tụng nhé.
   Nghi thức hành trì niệm Phật thì chú tham khảo ở đây (dùng phần tiếng Việt)

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/nghi-thuc-niem-phat-hang-ngay/

   Về cách niệm Phật, chú tham khảo ở đây

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/doi-dong-to-bay/cac-phuong-phap-niem-phat/

   Chú cứ thường xuyên vào duongvecoitinh.com đọc tìm hiểu nhiều để tăng tín tâm nhé.
   Kính chúc chú tinh tấn!
   A Di Đà Phật

 6. Nguyễn Thị Lan

  Kính thưa Thây!
  Con có điều vô cùng trăn trở, rất mong nhận được lời phúc đáp của thầy ạ. Gia đình bên chồng nhà con có a trai của chồng mới mất do tai nạn giao thông và chưa được 49 ngày,hiện tại con đang mang bầu, dự sinh vào sau 100 ngày của a chồng vài ngày. Vợ chồng con hiện đang công tác xa nhà, nhưng đến khi sinh sẽ vê ở nhà chồng vì vợ chồng con chưa có điều kiện để ở riêng,trước khi mất thì a gia đình a chồng con đi làm ăn xa, cũng chưa có nhà riêng, nên mất đi thì đưa vê nhà chồng để thờ cúng.Vậy con muốn hỏi Thầy lúc sinh, con có nên để con nhỏ ở trong nhà hay không vì con sợ trẻ nhỏ mới sinh mà ở trong nhà đang có tang thì không tốt cho trẻ, con muốn về sinh ở nhà ngoại cho yên tâm (vì nhà ngoại gần nhà chồng), con mới lập gia đình chưa được 1 năm mà cưới xong thì con cũng công tác xa nhà nên mức độ thân thiết với bên chồng là chưa nhiều, về sinh trong trường hợp như vậy, bản thân con ở cũng thấy không an tâm và không thoải mái.Không biết con có lo lắng thái quá không nhưng con còn sợ a chồng con chết đột tử như vậy có khi nào nhập vào con nhỏ của con đang còn yếu bóng vía không thưa Thây? Kính mong Thầy cho con lời chỉ bảo ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Thị Lan,

   *Cái tâm lo sợ của bạn mới thực sự đáng lo ngại, bởi khi tâm ấy thường khởi lên nó sẽ tác động trực tiếp lên đứa con trong bụng của bạn và nó sẽ có sự chiêu cảm không tốt cho thai nhi. Vì thế bạn phải nắm vững một yếu tố: Nhân ai nấy gieo. Quả của ai người đó gánh. Anh chồng bạn chết do tai nạn là do phước mạng không tốt nên phải gặp khổ nạn như vậy. Vợ chồng bạn nên phát tâm thanh tịnh để cùng gia đình chồng lo việc cúng thất tuần, đặc biệt là 49 ngày của người anh vừa mất sao cho thật chu đáo, đúng pháp, tất sẽ không thể có chuyện không lành xảy ra; nhưng nếu vợ chồng bạn chỉ lo ma, nghĩ quỷ… tất cái tâm này sẽ là nhân duyên tốt khiến cho người anh trai thêm hoảng loạn và từ đó không còn chánh niệm để hướng về cảnh giới an lành nữa. Lời khuyên của TN với hai bạn: phải tận tâm tận sức làm mọi phước thiện, cho dù đang ở nơi xa cũng nên ráng sức phát tâm để làm. Tâm chân thành, thanh tịnh sẽ cảm hoá được người anh. Lý do? vì có chư Phật và chư Bồ tát gia hộ.

   *Tâm bạn không tịnh, bất an thì dù bạn cho con bạn vào trong chùa, hay ở trước Phật, tâm ấy đồng là một. Vì thế bạn phải khéo léo khi có ý nghĩ hai mẹ con về bên nhà mẹ đẻ ở, bởi ý nghĩ này nếu chồng bạn, nhà chồng bạn không thông thì sẽ dẫn tới đụng độ không cần thiết và sẽ chiêu cảm tâm hoảng loạn của người anh mới mất, lúc đó mọi sự sẽ diễn ra phức tạp, thật khó lường. Điều quan trọng bạn nên làm là hàng ngày phát tâm niệm A DI ĐÀ PHẬT mọi nơi, mọi chốn, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ đều luôn nhiếp tâm niệm. Khi bạn niệm Phật, thai nhi sẽ đồng niệm theo, tâm niệm Phật là giác tâm (trong sáng) vì thế không ai có thể cản phá được.
   Chúc bạn ráng tỉnh giác để chuyển hoá phiền não trong gia đình, giúp cho cuộc sống bình an nhé.

   TN

 7. Nguyễn văn Thanh

  Kính gởi các Thầy :
  NguyenPhu – Cư Sĩ Phước Huệ – và Tâm Tịnh.
  Con đã nhận và đọc các lời chỉ dạy của các Thầy. Thật là quý hóa vô cùng. Con sẽ cố gắng hành theo các lời dạy của Quý Thầy. Con rất mang ơn.
  Cầu xin Chư Phật gia hộ cho Quý Thầy ngày càng tinh tấn trong việc tu tập.
  Xin kính chào
  Con : Nguyễn Văn Thanh

 8. XIN MỌI NGƯỜI TƯ VẤN DÙM

  HỒI CÒN NHỎ CON ĐI CHƠI TẾT VỚI ĐÁM BẠN.2 AANH EM CON THẤY RỒNG TẬN MẮT.CON RỒNG VỒ RỒI BIẾN MẤT.CON CHỈ THẤY ĐẦU RỒNG.ĐÁM BẠN CON THÌ KHÔNG THẤY.KHI ĐÓ CON RẤT HOẢNG SỢ.CON NÓI NHƯNG KHÔNG AI TIN.TỪ NGÀY NHÌN THẤY CON KHÔNG ĐƯỢC MAY MẮN.XIN THẦY TƯ VẤN DUM.

 9. XIN MỌI NGƯỜI TƯ VẤN DÙM

  DẠ THƯA THẦY.BA CON VỪA MỚI MẤT ÐƯỢC 4 TUẦN.NGÀY 13 THÁNG 4 LÀ TUẦN THỨ 5.TRONG 7 LẦN 7 LÀ 49 NGÀY.TUẦN NÀO CON CỦNG CẦU SIÊU CÓ MỜI THẦY VỀ CÚNG.CON RẤT LO LÀ KHI BA CON VỪA MỚI MẤT KHOẢNG 5 TIẾNG.BÀ CÔ CON NÓI CON LẤY RƯỢU LÊN VỆ SINH CHO BA CON RỒI MẶC ÁO VÀO.CON HƠI LO CON LÊN MẠNG NGƯỜI TA NÓI 8 TIẾNG MỚI ĐƯỢC.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn!

   *Việc cúng cầu siêu cho cha, bạn nên thỉnh chư Đức Tăng Ni. Giả như không có điều kiện thì người thân hãy tự mình đọc Kinh niệm Phật hồi hướng cho người mất. Hiện nay có rất nhiều người làm nghề cúng bái, sau đó thì nhận tiền từ gia đình người cần cúng bái- điều này cần hết sức cẩn trọng.

   *Thông thường người mất qua 8- 12 tiếng thần thức mới rời khỏi thân. 5 giờ sau khi mất thì đúng là không được chạm vào thân họ rồi.

   *Mọi việc ở đời cát, hung, họa, phước ra sao là chính ngay chúng ta, chúng ta tạo những gì sẽ nhận lại những ấy. Không ai, không có bất cứ thứ chi có thể mang may mắn hay rủi ro đến cho ta ngoài bản thân chúng ta. Hiểu Nhân quả thì cải tạo được vận mạng, không hiểu không tin thì mê mờ sẽ dễ dàng tạo nghiệp mà bị đọa lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 10. Nguyễn Thị Lệ Thu

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT…..
  Bạch thầy… trước đây khi cha chồng con chưa mất con không bao giờ tìm hiểu về pháp Phật…. Đến khi cha con mất được 10 ngày rồi thì mới có người giúp con về cách hồi hướng cuo cha.Con nghe theo và bắt đầu tụng kinh Phổ Môn và kinh A Di Đà.Đến nay cha con đã qua 49 ngày rồi nhưng con vẫn muốn tụng kinh và ăn chay mãi mãi vì con nhận ra rằng trong cuộc đời con từ nhỏ tới giờ con đã tạo nhiều nghiệp ác. Con cũng rất mong được làm tất cả các việc thiện trong phạm vi mình có thể ạ…Bạch thầy! Vậy con xin thầy chỉ giúp là con sẽ tụng kinh gì ạ. Con lên chùa tụng thì thấy nhà chùa tụng cả Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng có người mách cho con là tụng kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Địa Tạng. Con chưa có kinh nghiệm và khi tụng kinh con chưa đươc được nhập tâm. Vậy thì con có thể tụng Kinh đó được không ạ? Rất mong thầy chỉ giúp cho con… NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  • Lê Văn Hiếu

   Nam mô a di đà phật
   Dạ thưa thầy cho con hỏi: anh trai con mất cách đây hơn 1 tháng do tai nạn. Gia đình con đã mời sư thầy đến cúng theo nghi thức phật pháp. Gia đình con mỗi tuần đều lập đàn niệm phật + ăn chay và không sát sinh. Cho con hỏi như vậy đã đủ chưa và tại sao anh con chỉ về mấy hôm đầu còn nay không thấy về nữa? Cho con hỏi lí do hay gia đình con còn làm sai chuyện gì ạ?
   Nam mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Lê Văn Hiếu,

   *Gia đình bạn làm được vậy là rất tốt, anh trai bạn sẽ được trợ duyên rất nhiều và giúp cho hành trình tái sanh được thuận lợi.

   *Việc anh trai bạn không về nữa là một tín hiệu tốt, bởi nếu một người gặp khổ nạn, chắc chắn họ tìm cách trở về để thông báo cho người thân biết mà tìm cách giúp họ. Vì thế gia đình chớ nên lo ngại rồi tìm cách để mong cho anh bạn thường xuyên trở về thăm người thân, bởi làm thế là khiến cho anh bạn gặp thêm lưu luyến tình thân rồi quên đi hành trình tái sanh của chính mình. Việc tốt nhất gia đình bạn nên làm là tiếp tục làm mọi phước thiện, tụng kinh, niệm Phật…để hồi hướng cho anh bạn sớm ngày siêu sanh Cực Lạc Quốc. Được vậy mới thật là hoàn mãn.

   TN

 11. PHẠM DUY ANH

  A DI ĐÀ PHẬT, thầy cho con hỏi giờ người thân con mới mất, con rất muốn khai thị cho người thân mà không có cách gì về cạnh người thân được(VÌ Ở XA), Người thân ở xa đó không biết có nghe được lời khai thị của con không thưa thầy ? A DI ĐÀ PHẬT.

 12. Lê Phương

  A di đà phật! Thưa các thầy, cha con mất mới dc 7 ngày. Con thương cha nhiều lắm, vì cha mất đột ngột trong đêm, Hôm đó, cha ở có 1 mình. Mãi sáng mai 9h30 anh con mới biết. Cha đã lạnh cứng từ lâu. Trước đó, cha rất khỏe, không có dấu hiệu của bệnh tật. Cũng chưa bao giờ cha nguy kịch hoặc ốm nặng. Anh em con chỉ lo chăm sóc mẹ yếu. Nên lúc cha đi – nghĩ tới điều gì cũng hối hận. Con không biết cha mất giờ nào ! Và có nên làm lễ cầu siêu hay làm gì để cha được về nơi cửa phật. Cuộc đời cha khổ lắm, con chỉ mong cha được siêu thoát. Kính mong thầy rộng lòng từ bi, hướng dẫn con đúng đường để con có thể báo hiếu cho cha ! Dù đã muộn. Con chân thành cảm ơn!

 13. Chào bạn Lê Phương
  Xin được san sẻ nỗi đau khổ mất đi người thân với bạn.
  Nhớ lại công lao to lớn mà người cha đã làm cho con cái,ai cũng thấy thương xót cho cha mình và muốn làm tất cả để cha được thoát khổ,về với cõi Phật từ bi,an lạc.
  kinh Địa Tạng là “hiếu kinh”,nói về đạo hiếu thảo,do lòng hiếu thảo của phật Thích
  Ca với mẹ của Ngài mà Ngài đã tuyên thuyết.
  Địa Tạng bồ tát là vị bồ tát đời đời kiếp kiếp hiếu thảo với cha mẹ .ngài có nguyện lực độ sinh to lớn không gì có thể đo đếm được.
  vì thế,bạn nên thỉnh một bộ kinh Địa Tạng
  bồ tát bổn nguyện về,trong kinh có nói rõ ràng về việc người thân,con cái cần làm gì khi trong gia đình có người qua đời.
  Bạn nên vào trang web:dharmasite.net,đọc “kinh Địa Tạng bồ tát bổn nguyện thiển thích” do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng,chắc
  chắn bạn sẽ biết cần phải làm gì để giúp cha thoát khổ,được sinh về cõi thiện lành.
  vài lời chia sẻ,mong bạn lưu tâm.
  thanh minh.

 14. Thủy

  Zạ thưa thầy…hết 50 ngày có cần thắp hương liên tục ngày thâu đêm ko ạ ?

 15. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Thuỷ,

  Bạn có thể thắp nhưng một lần trong ngày là đủ và nên tụng một thời kinh A DI ĐÀ rồi hồi hướng cho vong linh thì tốt hơn. Quan trọng là nên có sự khai thị cho người vừa mất để họ biết được con đường mà họ cần phải đi chứ không nên nương chấp nơi bàn thờ hay ngôi mộ, rồi đánh mất cơ hội siêu sanh của mình.

  TN

 16. Hằng

  A di dad phật, cha con vừa mất được 1 tuần, đã hỏa táng và xây cất mộ xong, thầy cúng dặn kiêng ăn 1 số thứ trong đó có bún, con muốn hỏi lý do tại sao ạ.
  Xin trân trọng cảm ơn thầy.

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Hằng,

   Trong các kinh pháp Phật dạy TĐ chưa thấy kinh nào nói người chết không được ăn bún như vị nọ nói. Có lẽ đó là lối suy diễn theo nghi thức cúng mang màu sắc dân gian chứ không phải chánh pháp. Vì trong dân gian mọi người cho rằng người chết, ăn bún sẽ bị rối ruột? Người đã chết thì làm sao ăn mà sợ rối ruột? Muốn người chết có thể thọ hưởng đồ dâng cúng, người còn sống phải biết cách hiến cúng theo đúng nghi thức Phật dạy: tụng kinh, gia trì ấn chú… Tụng kinh là để khai thị, giúp người chết hiểu được nhân quả, sanh tử và sự vô thường, tử đó mà giác ngộ để tu đạo; gia trì ấn chú nhằm giúp vật thực của người phàm (đồ ăn, thức uống)biến thành hương thực tương xứng với cảnh giới của người chết, giúp họ thọ hưởng hương thực, nhờ đó mà no đủ. Vì thế việc cúng tế cho người chết nếu không đúng theo nghi thức Phật giáo, người chết không thể thọ hưởng, thay đó là người sống tự bày rồi tự ăn uống với nhau.

   Bạn đến được Đường Về Cõi Tịnh, TĐ mong bạn ráng tìm hiểu thật thấu đáo những bài viết liên quan và những chia sẻ của các đạo hữu, nhằm tìm ra sự khúc mắc rồi tu hành, trước giúp mình, kế giúp cho người còn, kẻ mất đồng được ích lạc.

 17. A di đà phật
  xin hỏi chư vị đạo hữu
  Như thế nào gọi là cảnh giới “chân không-diệu hữu”
  A di đà phật

 18. Nguyễn Khuê Trang-PD: Diệu Hạnh

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Kính bạch thầy

  Mẹ chồng con vừa mất, ngày mai là thất đầu tiên của mẹ chồng con. Bên nhà chồng con theo đạo ông bà, cũng thờ phật nhưng không theo những lễ nghi mai táng của đạo Phật, mẹ chồng con lúc sống cũng chưa quy y phật. Nay gia dình chồng con nói lúc sống mẹ chồng con không ăn chay, nên bây giờ mất cũng không cúng chay mà cúng măn và lúc mất cũng không thỉnh thầy ở chùa xuống để cúng cho mẹ chồng con, chỉ nhờ thầy tụng. Cả nhà chồng con không ai ăn chay cả, vì con hiểu đạo, trong 49 ngày mình tránh sát sinh để không tạo nghiệp ác cho người thân của mình và con cái trong gia đình ăn chay, niêm phật và làm từ thiện để hồi hướng công đức cho mẹ đã mất. Con là dâu con, con ăn chay và làm từ thiện để hồi hướng công đức cho mẹ chồng con, như vậy mẹ chồng có hưởng được không?Ờ nhà chồng con chưa tin vào đạo phật, nên con chỉ nói với chồng con việc làm của con thôi. Con cũng muốn mỗi tối con tụng kinh, niệm phật ở nhà con để hồi hướng công đức cho mẹ chồng con được không? Và con không biết tụng như thế nào, con chỉ biết trì chú Đại Bi. Con rất mong thầy hướng dẫn cho con thêm để con hiểu Phật pháp. Con rất cám ơn thầy. Con Diệu Hạnh

 19. Khánh Ly

  A di đà phật….!
  Bố con vừa mất được 5 ngày, hôm nay 30 âm con đi lễ đền chùa cầu cho vong hồn bố con sớm siêu thoát thì nên cúng bái như thế nào ạ. Với lại con và mẹ con cần phải làm gì và kiêng những gì để bố sớm siêu thoát ạ? Bố con ra đi đột ngột quá, không có lời lẽ nào diễn tả được hết nỗi đau, mọi người bảo con muốn tốt cho bố thì không được khóc nữa, để bố không vướng bận duyên trần, bố mới siêu thoát được. Con mong thầy chỉ bảo con với ạ
  Nam mô a di đà phật…!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *