Vì Sao Tà Niệm Khởi Lên Mạnh Mẽ Lúc Mới Phát Tâm Tu Hành Và Cách Khắc Phục Ra Sao?

Vì Sao Tà Niệm Khởi Lên Mạnh Mẽ Lúc Mới Phát Tâm Tu Hành Và Cách Khắc Phục Ra Sao?

Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. Nếu không có tâm tu hành, đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành thì ý niệm đó càng nhiều hơn (sẽ cảm thấy có nhiều ác niệm hơn). Đó là do chân vọng giao xen hiện ra, chứ không phải là lúc trước không có nên chẳng hiện ra! Lúc đó, hãy nên tưởng A Di Đà Phật hiện ra trước mặt mình, chẳng dám móng lên một tạp niệm hay vọng tưởng nào, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Phải từng chữ từng câu, trong tâm niệm khởi lên rõ ràng rành rẽ, miệng niệm ra tiếng rõ ràng rành rẽ, tai mình nghe tiếng mình niệm rõ ràng rành rẽ. Nếu có thể thường niệm như vậy thì hết thảy tạp niệm liền có thể tiêu mất. Khi tạp niệm khởi lên, cứ dốc hết toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho tạp niệm tung hoành trong tâm mình. Nếu có thể thường niệm như vậy thì ý niệm tự nhiên thanh tịnh. Khi tạp niệm vừa phát khởi giống như một người chống chọi vạn người, chẳng thể dụng tâm lơ là. Nếu không, sẽ bị nó làm chủ, mình sẽ bị hại. Nếu cố hết sức để chống chọi, nó sẽ bị ta chuyển, tức là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Nếu quý vị có thể dùng vạn đức hồng danh của Như Lai để đối trị [vọng niệm], lâu dần tâm sẽ được thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì vẫn niệm như vậy, không thể buông lỏng, ắt nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ mở mang. Tâm trọn chớ nên hấp tấp vội vàng. Bất luận là ở nhà hay ở chùa, nhất định phải là kính trên, nhường dưới, nhẫn điều người khác không thể nhẫn, làm điều người khác không thể làm; giúp đỡ người ta, thành toàn cho kẻ khác. Khi tịnh tọa thường nghĩ tới lỗi của mình, khi trò chuyện đừng nói tới thị phi của người khác. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng niệm câu Phật hiệu đừng cho gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Trừ việc niệm Phật ra, chẳng khởi ý niệm khác. Nếu vọng niệm vừa khởi, liền diệt trừ nó. Thường khởi tâm xấu hổ, thường khởi tâm sám hối. Dù có tu trì, cứ cảm thấy công phu của mình còn rất kém, chẳng tự khoa trương. Chỉ bận tâm chuyện của mình, không lo chuyện của người khác. Chỉ nhìn vào mặt tốt, chẳng xét tới mặt xấu. Coi hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình là phàm phu. Nếu quý vị có thể y theo lời tôi nói mà làm theo, chắc chắn sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Nếu khi niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm sẽ có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không gì chẳng bắt đầu từ chí thành khẩn thiết. Nếu tâm không chí thành, muốn nhiếp rất khó. Đã chí thành rồi mà còn chưa thuần nhất, hãy nên nhiếp nhĩ căn và lắng nghe. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải niệm từ tâm khởi, âm thanh niệm từ miệng phát ra rồi trở vào tai. Niệm thầm tuy không nhép miệng ra tiếng, nhưng trong ý niệm cũng có tướng miệng niệm. Tâm và miệng niệm cho thật rõ ràng, tai nghe thật rõ ràng, nhiếp tâm như vậy, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn trào dâng chẳng dứt, nên dùng pháp thập niệm ghi số, dùng toàn thể tâm lực dồn sức vào một câu Phật hiệu này, tuy muốn khởi vọng, nhưng sức của nó cũng sẽ yếu bớt. Đó là diệu pháp rốt ráo để nhiếp tâm niệm Phật. Chư vị hoằng dương Tịnh Độ thời xưa chưa đề ra là vì người đời xưa căn tánh bén nhạy, chưa cần đến pháp này cũng có thể nhiếp tâm quy nhất. Do vì Quang (“Quang” là lời đại sư Ấn Quang tự xưng) khó chế phục tâm, nên mới biết sự mầu nhiệm của pháp này. Quý vị nên sử dụng lâu ngày sẽ biết lợi ích của nó, xin chia sẻ cùng những người độn căn đời sau, để cho vạn người tu vạn người vãng sanh vậy.

Pháp thập niệm ký số là khi niệm Phật, niệm từ câu thứ nhất tới câu thứ mười phải niệm cho thật rõ ràng, phải ghi nhớ từng câu cho rõ ràng. Niệm tới câu thứ mười xong, bắt đầu đếm trở lại từ câu thứ nhất, chứ đừng niệm tiếp tới hai mươi, ba mươi. Vừa niệm vừa ghi nhớ số, đừng lần chuỗi, chỉ dùng tâm ghi nhớ số câu mình niệm. Nếu nhớ mười câu khó quá, có thể chia thành hai đoạn: từ một đến năm và từ sáu đến mười. Nếu vẫn thấy khó thì nên chia thành ba đoạn: từ một đến ba, từ bốn đến sáu, từ bảy đến mười. Niệm cho rõ ràng, ghi nhớ số rõ ràng, nghe tiếng mình niệm rõ ràng, vọng niệm sẽ chẳng xen vào được, niệm lâu dần sẽ được nhất tâm bất loạn.

Nên biết pháp thập niệm này so với pháp niệm mười hơi buổi sáng và mười hơi buổi tối giống nhau ở chỗ cả hai đều nhiếp tâm dứt vọng niệm, nhưng cách dụng công hoàn toàn khác nhau. Pháp niệm mười hơi sáng tối là niệm hết một hơi kể là một niệm, bất luận trong một hơi đó niệm được bao nhiêu Phật hiệu. Còn pháp thập niệm ký số này tính một câu Phật hiệu là một niệm. Pháp niệm mười hơi là chỉ niệm mười hơi mà thôi, đừng niệm tới hai chục, ba chục hơi sẽ tổn khí và thành bịnh. Còn trong pháp thập niệm ký số này, niệm một câu Phật hiệu, tâm ghi nhớ một câu; niệm mười câu Phật hiệu, tâm mình biết đã niệm mười câu. Từ một tới mười, dù cho một ngày niệm tới cả vạn câu cũng phải đếm số, đếm số từ một tới mười như vậy. Không chỉ có thể dứt trừ vọng niệm, lại còn có thể dưỡng thần. Niệm nhanh hay chậm đều được, từ sáng tới tối khi nào niệm cũng được. So ra, lợi ích hơn cách niệm lần chuỗi rất nhiều. Niệm lần chuỗi mệt thân, động trí, còn niệm ghi số này thân khỏe, tâm an. Khi làm việc khó ghi nhớ số thì nên khẩn thiết niệm và không đếm số. Khi làm việc xong, tiếp tục niệm theo cách ký số. Cứ tiếp tục niệm theo cách ký số, chuyên chú vào câu Phật hiệu. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, được Tam-ma-địa, đó là đệ nhất”. Căn tánh bén nhạy thì không bàn tới, còn những người độn căn như tôi nếu không dùng pháp niệm Phật ký số này rất khó đạt đến mức “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”, quá khó, quá khó! Lại nên biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này là pháp chẳng thể nghĩ bàn, vừa cạn, vừa sâu, vừa nhỏ, vừa lớn. Hãy nên tin lời Phật dạy, đừng vì mình nghĩ khác mà sanh nghi ngờ, đến nỗi thiện căn nhiều đời bị tổn hại, chẳng thể gặt hái được lợi ích rốt ráo của sự niệm Phật, rất đáng tiếc thay! Niệm Phật lần chuỗi chỉ thích hợp khi đứng hoặc đi kinh hành. Còn lúc tịnh tọa dưỡng thần nếu lẫn chuỗi thì tay phải động, thần trí khó an định, lâu ngày sẽ sanh bịnh. Pháp thập niệm ký số này đi, đứng, nằm, ngồi đều dùng được.

Ấn Quang Đại sư

20 Phúc đáp

 1. Hãy Niệm A Di Đà Phật

  A Di Đà Phật
  Chào các vị thiện tri thức.Hôm nay mình mạnh dạn chia sẻ với mọi người về việc đọc kinh Vô Lượng Thọ.Thật ra đối với những vị đã chuyên tâm tụng kinh,niệm Phật thì mình chẳng dám nói.Đại để là đối với những người mới tu tịnh độ,mới đọc kinh Vô Lượng Thọ.Mình biết có một số người hơi dị ứng với chữ nghĩa,tức là khi mở kinh ra họ thấy toàn là chữ dày đặc khiến họ cảm thấy rối mắt,buồn ngủ,nhàm chán dẫn đến việc không thể đọc hết bộ kinh này.Thì đây mình xin giới thiệu bộ kinh Vô Lượng Thọ này ngoài phần chữ ra còn có hình ảnh kèm theo,có thể làm cho dễ đọc hơn.Chỉ có 70 trang thôi,mỗi ngày đọc 5-10 trang thì chỉ trong 7-15 ngày là đọc xong 1 lượt.
  https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxR0cxdldKZnhuRlk/view?usp=sharing
  Đồng thời với việc đọc kinh bạn kết hợp xem video clip này.clip này chưa đầy 1 tiếng.Theo như mình thì clip này cực hay.
  https://www.youtube.com/watch?v=WV-2YqBBjYM&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt&index=10
  Chúng ta tâm còn loạn động chưa thể chuyên tâm được,thời gian đầu để đưa kinh Vô Lượng Thọ vào trong tâm phải dùng đủ mọi phương pháp.Khi nào chán đọc kinh,thì chuyển sang xem video.Khi chán xem thì lại đọc kinh.Cứ thế bổ xung cho nhau trong vòng khoảng 2-3 tháng thì cũng đọc hết được bộ kinh này ít nhất là 3 lần.Khi đã đọc 3 lần thì mình nghĩ ít nhiều cũng có ấn tượng với bộ kinh Vô Lượng Thọ,ít nhiều cũng biết được bộ kinh này nói về điều gì.
  Sau đó nếu bạn muốn tìm hiểu hơn bộ kinh Vô Lượng Thọ thì đọc bạn chú giải này của ngài Hoàng Niệm Tổ.
  https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxU3dWaW9TSHdzQ3c/view?usp=sharing
  Bản chú giải này rất sâu và rộng.Nếu ngay từ đầu bạn đọc bản này,e rằng một số người không đọc nổi vì nó rất dài.Không phải là đọc vài tháng mà là đọc hàng năm.Nhưng theo mình nghĩ nếu như bạn đã đọc bản chánh kinh và xem video phía trên trong vòng 2-3 tháng thì khi đọc bản của ngài Hoàng Niệm Tổ thì cũng cảm thấy dễ đọc hơn.
  -Ngay từ đầu chuyên tâm niệm Phật là khó.Cho nên phải đọc kinh Vô Lượng Thọ.Do đọc kinh mà bạn biết về đại nguyện của A Di Đà Phật,từ đó mà phát sanh bồ đề tâm. Do đọc kinh mà bạn biết về cảnh giới thù thắng trang nghiêm của Cực Lạc,từ đó hâm mộ mà phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Do đọc kinh mà bạn biết hết thảy đại nguyện và sự trang nghiêm Cực Lạc đều ở trong câu A Di Đà Phật,từ đó mà kiên cố dứt bặt lòng nghi mà chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.
  A Di Đà Phật

  • Niệm Phật

   A Di Đà Phật! Cảm ơn bạn nhiều nha! Mong bạn cùng mọi người tinh tấn niệm Phật vãng sanh Tây Phương!

  • An Lạc

   Xin cảm ơn quý Phật tử đã chia sẻ! Chúc đồng tu vãng sanh Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật

  • cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã chia sẻ bộ Kinh Vô Lượng Thọ thật chi tiết cho mọi người trên này. Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều lắm

 2. Niệm Phật

  A Di Đà Phật! Cho mình hỏi nha, lúc sắp lâm chung khoảng 1 2 ngày mà mình niệm Phật mà thấy được A Di Đà Phật đến rồi thì mình vẫn phải Niệm cho đến khi được Phật lực của ngài tiếp dẫn thần thức của mình sang Tây Phương phải không ạ! Lúc đó thấy ngài rồi những vẫn phải tiếp tục niệm Phật phải không ạ!

  Mình hỏi hơi buồn cười nhưng mong các đạo hữu chỉ bảo ạ! A Di Đà Phật!

  Cho mình bổ sung ạ, tại mình đọc có một bài nói về một cô sư cô niệm Phật lúc sắp lâm chung khoảng 1~2 ngày rồi đã thấy Phật rồi mà lại khởi niệm “Tôi không đi!” Cho nên A Di Đà Phật liền biến mất luôn, vì vậy lúc đó mình vẫn phải niệm Phật phải không ạ!

  • nguyễn thành

   Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc các Bồ Tát ở đó còn tu hành Niệm Phật huống hồ ở thế giới Ta Bà này muốn cầu sanh mà lại không Niệm Phật sao, ở đây Niệm Phật về đó cũng Niệm Phật thì dĩ nhiên là ta phải Niệm Phật liên tục không gián đoạn cho đến khi sanh về ao thất bảo của thế giới Cực Lạc rồi.

 3. hy vọng

  Vậy thì nguy hiểm quá,nhỡ lúc đó m mà khởi niệm:”tôi không đi!”thì m kpit làm tn.:(.
  A di đà phật.

 4. Ngoc Tam

  A Di Đà Phật .Hãy cứ Tinh Tấn Niệm NAm Mô A Di Đà Phật đừng lo nghỉ gì cả. Hãy để Tâm Binh Thế giới Bình .A DI ĐÀ PHẬT

 5. Thành Tâm

  Nam mô a di đà phật !
  Kính thưa toàn thể chư vị , con xin được hỏi , làm cách nào để loại bỏ tạp niệm , không vương vấn . Và cho con hỏi , niệm Phật có được nằm không ạ , do con còn đi học nên chỉ có thời gian khi ngủ niệm 10 câu A DI ĐÀ PHẬT thôi nên xin chỉ cho con !
  Con xin cảm ơn !

  • Quốc Huy

   Chào bạn Thành Tâm

   Miệng niệm tai nghe rõ ràng rành mạch từng chữ từng câu, khi tạp niệm khởi liền giác ngộ quay lại niệm Phật. Hoặc có thể sử dụng pháp niệm Phật ký số ở bài này:http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/07/cach-nhiep-tam-niem-phat-khong-loan/ Tổ Ấn Quang tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông cũng nói rằng niệm Phật dù là đi đứng nằm ngồi thì đều niệm được nhưng khi nằm thì nên niệm thầm vì niệm ra tiếng bị tổn khí mà còn mất cung kính. Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Lan Vy

   chào bạn Thành Tâm!
   con người chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, tạo ra không biết bao nhiêu là nghiệp ác thật không thể kể xiết. vì thế tạp niệm tự nhiên tích lũy từ nhiều kiếp và khi chúng ta phát tâm siêng năng tu hành thì chúng lại khởi lên làm cản đường tu hành của chúng ta vậy. vì thế chúng ta cần phải biết cách để dẹp tâm tán loan. nhưng bằng cách nào ? Đơn giản hãy cứ kiên trì niệm Phật là đủ, không nên nghĩ ngợi gì nhiều. mỗi khi tạp niệm khởi lên thì nên niệm ngay hồng danh của Phật, phải tập trung làm chủ chủ tâm mình đừng để mình bị hại. như vậy thật nguy nan. vì thế khi tạp niệm khởi thì nên nghĩ ngay tới Phật, đừng nên lo nghĩ vẩn vơ làm gì như vậy tạp niệm không hết mà còn sanh thêm!
   niệm Phật có thể nằm, ngồi, đi làm, học hành cũng có thể niệm Phật,khi nằm ngủ thì nằm thẳng đầu chân và tay chắp ngang trc ngực, thả lỏng toàn thân tâm nhớ nhgix tới Phật, lập nguyện rồi niệm Phật. Niệm bằng lòng tin, sự thiết tha và niệm niệm không rời bỏ đc vậy thời sẽ đc “nhất tâm tán loạn”..
   chúc bạn tu hành ngày càng tinh tấn!
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 6. Định

  Mình là người vừa tu vừa phải trải qua rất nhiều buồn phiền trong thời gian gần đây. Nay đựơc Phật gia hộ cho mình biết đến trang ciả chúng ta thật là trong cảm xúc mình đang tràn đầy hoan hỉ!
  Không biết nói gì hơn mình chỉ muốn trang ngày càng phát triển hơn nữa, có nhiều bài viết hay hơn nữa để mình, và những người như mình có thể ngày càng tin tưởng hơn vào chánh đạo, công phu ngày càng tăng tiến để về với đức từ phụ để rồi cứu độ thêm nhiều chúng sanh vẫn đang phải chịu khổ trong luân hồi, đồng sanh về Cực Lạc.
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. Lệ ngọc

  A di đà phật kinh thưa toàn thể chư vị cho con xin được hỏi ? Niệm phật ký số tâm con niệm nam ôm a di đà phật rồi tâm con cũnng đến là 1 như vậy cho đến 10 con niệm vậy có đúng không ?

  • Ngọc Anh

   A Di Đà Phật, bạn niệm thì nhớ trong tâm mình niệm đến bao nhiêu chứ đừng có đếm . cách dễ áp dụng là: A Di Đà Phật, A Di Đà Phât, A Di Đà Phật — thở lấy hơi– A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật –thở lấy hơi— A Di Đà Phât, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phât. Niệm liên tục ko gián đoạn. Niệm thế là niệm theo nhịp 3 câu 3 câu 4 câu đủ 10 niệm, cứ niệm tiếp mãi như thế. Khi niệm nhiếp tai nghe cho kỹ tiếng mình niệm Phật. Chúc bạn tinh tấn .

 8. Minh binh

  Phuong pháp niệm phật kí số trừ tà niệm rất hay , cám ơn đại sư . nam mô a di đà phật

 9. Bùi Bích Tâm

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Cho con xin được hỏi là trong ngày “Đèn Đỏ” mình có được niệm danh xưng Phật không ạ? Vì con nghe người lớn nói rằng nếu niệm Phật trong ngày này sẽ làm ô uế Phật, tội nặng lắm. Con mong được giải đáp ạ!

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Bùi Bích Trâm thân mến,

   Trong khi chờ đợi quý thiện tri thức trình bày cặn kẻ cho bạn, mình xin nói vắn tắt nhe! Vào ngày “Đèn Đỏ” bạn vẫn niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, đi chùa…v.v như mọi ngày, chẵng có tội lối gì cả vì chư Phật và chư Bồ Tát vô cùng từ bi! Nhưng tiệt đối không đến những nơi thờ các loài Quỷ Thần cấp thấp như Đình, Đền, Miếu, Phủ…v.v. (vì họ rất nghiện máu tươi nên nổi giận khi thấy bạn đến, và có thể sinh tâm hảm hại bạn)

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 10. Bùi Bích Tâm

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Lựu đã giải đáp giúp mình. Bạn có gì cứ hỏi mình sẽ trả lời.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *