Chết Ta Đi Về Đâu?

Tùy theo nghiệp nhân con người đã gây tạo trong qúa khứ có sai khác, mà đến khi lâm chung mỗi người hấp hối đều có những biểu hiện lâm chung khác nhau. Hoặc có người biết trước giờ chết vui vẻ niệm Phật mà chết, hoặc có người đầy sự thảng thốt, run sợ… thậm chí có người khi sắp chết đã có những tướng biểu hiện của các cảnh giới Ngạ quỷ, Súc sanh… Như thế tuỳ theo nghiệp nhân thiện hay ác mà con người sắp chết có những biểu hiện lâm chung khổ đau hay hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành hay dữ. Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ưng với sự khao khát và thoả mãn tự thân của mỗi người.

CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

A. DẪN NHẬP:

Tựu trung các cảnh giới mà con người sẽ tái sanh vào là cảnh giới gì ? Do động lực căn bản nào dẫn dắt thần thức con người đi tái sanh? Sự thọ dụng khổ đau hay hạnh phúc của từng cảnh giới ra sao? Nỗi bình an hay hốt hoảng để tương ứng với từng cảnh giới chuẩn bị tái sanh của con người như thế nào? Các yếu tố cần và đủ để biện minh về sự hình thành một cảnh giới là yếu tố gì? Đó là những vấn đề mà người Phật tử chúng ta không thể không biết.

B. CHÁNH ĐỀ

I. NGHIỆP VÀ CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

1. Nghiệp – Nhân tố quyết định cho sự tái sanh:

Theo quan điểm đạo Phật con người sau khi chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là một trạng thái biến dạng của nghiệp thức. Thể xác phân tán nhưng phần tâm thức tiếp tục cuộc truy cầu trong sự khao khát được thoả mãn về đối tượng ( cảnh giới) tương ứng. Và cứ như thế con người chúng ta khi chưa đạt đến Thánh vị, thì mãi luẩn quẩn trong cuộc rượt bóng bắt hình nơi trò chơi luân hồi huyễn mộng hư hư thực thực này.

Ai là tác giả của cuộc chơi hư hư thực thực này ? Đó chính là nghiệp- là nguyên động lực dẫn dắt con người đi vào tái sanh trong các cảnh giới luân hồi. Nghiệp là những hành động có tác ý, từ nghiệp tạo thành sức mạnh của nghiệp hay còn gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực chi phối tái sanh của con người qua một trong bốn loại sau:

a. Cực trọng nghiệp : Nghĩa là những hành động trọng yếu hay là những hành nghiệp nhân cực trọng. Nếu Cực trọng nghiệp thuộc về loại bất thiện đó là những nghiệp như : Ngũ nghịch, Thập ác. Bằng như Cực trọng nghiệp thuộc về loại thiện đó là những nghiệp như: Người chứng đắc các quả vị tứ thiền sắc giới trở lên.

b. Tập quán nghiệp: Còn gọi là Thường nghiệp. Tập quán nghiệp là những việc làm, lời nói hàng ngày chúng ta hay làm và thường nhớ đến ưa thích hơn hết. Những thói quen lành hay dữ dần dần uốn nắn tạo thành bản chất của con người. Ngay trong lúc vô thức đôi lúc nó vẫn hiện khởi. Trong các loại nghiệp thì nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng.

c. Tích lũy nghiệp: Đời sống của con người hôm nay là sự tích góp bởi vô số các nghiệp từ trong quá khứ đã tạo. Trong sự luân hồi bất tận con người ai cũng đã tích luỹ cho mình một số lượng lớn tài sản nghiệp. Như thế, Tích luỹ nghiệp là những nghiệp do tích luỹ nhiều đời. Nghiệp này có công năng dẫn dắt con người đi tái sanh, khi ba loại nghiệp trên vắng mặt.

d. Cận tử nghiệp: là nghiệp nhân sau cùng con người nhớ tưởng lúc lâm chung. Tâm niệm sau cùng của con người nếu là niệm ác tức sẽ tái sanh vào một trong các cảnh khổ. Tâm niệm sau cùng của con người nếu là niệm thiện tức sẽ tái sanh vào một trong các cảnh giới lành, đây gọi là Cận tử nghiệp.

Khi con người lâm chung, nếu không có Cực trọng nghiệp hay Tập quán nghiệp nào làm động cơ cho sự thúc đẩy tái sanh thì Cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt con người thọ sanh. Hoặc nếu không có cả ba loại nghiệp kể trên thì Tích luỹ nghiệp sẽ dẫn dắt con người tái sanh.

2. Các cảnh giới tái sanh:

Trong vũ trụ mênh mông có tất cả mười cảnh giới mà tuỳ theo nghiệp lực của mỗi người tạo ra, tương ứng để tái sanh vào một trong mười cảnh giới đó. Mười cảnh giới đó bao gồm bốn cảnh giới Thánh và sáu cảnh giới phàm.

Thần thức con người sau khi chết sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu người nào có công phu tu hành đạt đến được cảnh giới nghiệp sạch tình không, tuỳ mức đoạn vô minh vi tế có sâu hay cạn hoặc dứt sạch mà sanh về một trong bốn cảnh giới Thánh là Phật, Bồ Tát, Duyên giác và Thanh Văn. Hoặc như người nào tuy tu hành nhưng chưa đoạn được phiền não, chưa đạt đến cảnh giới nghiệp sạch tình không…nhưng do tâm nguyện khẩn thiết cầu sanh thế giới Cực lạc và thường trì Thánh hiệu Phật A Di Đà, người đó cũng được thoát ly sanh tử, khi lâm chung được vãng sanh về thế giới Tịnh độ của chư Phật, lần hồi tiến tu cho đến ngày thành Phật.

Còn bằng người nào còn nghiệp sau khi chết đều phải tái sanh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Tuỳ theo nghiệp nhân quả của mỗi con người có sai khác mà họ phải sanh vào cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc. Sáu cảnh giới mà con người phải luân hồi qua lại đó là: Thiên đạo, Nhân đạo, A tu la đạo, Súc sanh đạo, Ngạ quỷ đạo và Điạ ngục đạo. Trong đó hai cảnh giới đầu là cảnh giới thiện đạo đây là cảnh giới hạnh phúc, bốn cảnh giới sau là cảnh giới ác đạo là cảnh giới khổ đau. Chung quy, con người trong dòng sống bất tận, phần nhiều vì vô minh che lấp tạo ra các nghiệp lành hay dữ rồi phải tùy theo nghiệp lành hay dữ mà tái sanh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi.

II. Luân hồi trong lục đạo

Trong phạm vi bài viết chúng tôi xin trình bày giản lược về cảnh giới thọ dụng và nghiệp nhân tái sanh, biểu hiện lâm chung… trong sáu cảnh giới luân hồi và cảnh giới Tịnh độ mà thôi. Nơi cảnh giới Tịnh độ chúng tôi triển khai về cảnh giới Tây phương Tịnh độ (thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà) làm đại biểu.

1. Sanh về ác đạo

a. Địa ngục đạo:

Địa ngục tiếng phạn là Nại lạc ca, có nghĩa là Khổ cụ, Phi đạo, Ác nhân… Địa ngục là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, nơi có đầy đủ muôn vàn sự khổ đau mà những người tạo ác nghiệp phải sanh về để trả lại những nghiệp nhân bất thiện trong quá khứ.

a.1 Cảnh giới thọ dụng:

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh địa ngục phải chịu sự thống khổ vô cùng, như trong kinh Địa tạng có dạy: Chúng sanh ở cõi này, một ngày một đêm trải qua trăm vạn lần chết đi sống lại để chịu các khổ báo như ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, bị kéo lưỡi cho trâu cày…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh dịa ngục đều dùng thức thực mà duy trì thân. Loại này cũng có thọ dụng phần đoạn thực vi tế, tạng phủ có hơi gió thoảng động, do nhân duyên này mà được sống lâu.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh địa ngục không có hành dâm, vì bị quá nhiều sự hình phạt đau khổ.

a.2 Nghiệp nhân và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp sanh tái sanh:

Người nào hiện đời bất tín Tam bảo, tạo các nghiệp cực ác như ngũ nghịch, thập ác… sau khi chết sẽ đoạ vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung:

Nếu ai lâm chung, đoạ vào cảnh giới địa ngục sẽ có những biểu hiện sau:

– Nhìn ngó thân quyến với con mắt ghét giận.

– Đi đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết.

– Nằm úp mặt hoặc che dấu mặt.

– Thân hình và miệng mồm đều hôi hám.

– Cơ thể co lại, tay chân bên trái chấm xuống đất.

b. Ngạ quỷ đạo:

Ngạ quỷ tiếng phạn Preta, Ngạ là đói khát, Quỷ là khiếp sợ. Ngạ quỷ là chỉ những chúng sanh thường xuyên bị nạn đói khát và khiếp sợ đe dọa đời sống. Thân tướng Ngạ quỷ có nhiều hình thù rất xấu xa, mắt thường con người không thể thấy được. Ngạ quỷ không có một cảnh giới riêng biệt, mà sống trong rừng bụi, ở những nơi dơ bẩn…

b.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ chịu nhiều phần khổ não về sự đói khát chỉ có chút ít phần vui. Đại để loài Ngạ quỷ phân thành ba loại là: Quỷ đa tài, hạng Quỷ này do đời trước có tu phước nên hiện đời được ăn uống sung mãn có đầy đủ thần lực; loại thứ hai là Quỷ thiếu tài, hạng Quỷ này đời trước tuy có tu phước nhưng không nhiều, nên hiện đời tuy có đủ vật ăn uống nhưng không được như ý và thần lực kém cỏi; loại thứ ba là Quỷ Hy tự, hạng Quỷ này bụng to như cái trống cổ nhỏ như cây kim, bởi do đời trước tham lam bỏn xẻn, nên hiện đời luôn phải chịu cảnh đói khát liên tục…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ đều dùng thô đoạn thực, tức ăn uống những vật thực như con người. Có điều, loài Ngạ quỷ Hy tự ( Quỷ kém phước) chỉ ăn thuần đồ bất tịnh. Loài Ngạ quỷ này khi thấy nước hay thức ăn thì những vật này đều hoá thành máu lửa và cát sạn.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ do vì có khổ vui xen lộn nên có sự dâm dục.Ở cõi này khi hai giống giao hợp, trong tâm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra.

b.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh:

Người nào hiện đời tạo những nghiệp ác cộng với tánh hay tham lam keo kiệt, không thích làm các việc lành bố thí, cúng dường…sau khi chết sẽ đọa vào cảnh giới đau khổ này.

* Biểu hiện khi lâm chung:

Nếu ai lâm chung đọa vào cảnh giới Ngạ quỷ sẽ có những biểu hiện sau :

– Thân nóng như lửa.

– Thường lo nghĩ đói khát, hay nói đến việc ăn uống.

– Không đại tiện nhưng đi tiểu tiện nhiều.

– Đầu gối bên phải lạnh trước.

– Tay bên phải nắm lại biểu hiện lòng bỏn xẻn.

c. Súc sanh đạo:

Súc sanh hay còn gọi là bàng sanh. Bàng sanh là loại chúng sanh có xương sống nằm ngang. Lại chữ bàng có nghĩa là “biến mãn” vì bàng sanh có nhiều chi loại và các cõi đều có loài này. Đây là cảnh giới thuần đau khổ, hình thù kỳ dị.

c.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới bàng sanh chịu nhiều phần khổ về ăn nuốt lẫn nhau, chỉ có chút ít phần vui. Chúng sanh ở cảnh này phải chịu nhiều sự đánh đập, cày bừa, bị banh da xẻo thịt và nấu nướng, bị người nhai nuốt… Nói chung, họ luôn sống trong tâm trạng si mê xen lẫn đầy nỗi sợ hãi.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới súc sanh đều dùng thô đoạn thực. Các loài rồng thường dùng rùa, cá, ếch, nhái… làm thức ăn, loài kim suý điểu dùng rồng làm thức ăn, những vị long vương có phước báo cũng thọ dụng các trân vị như hương phạn, cam lồ, nhưng miếng ăn sau cùng đều biến thành ếch nhái. Còn lại các loài bàng sanh khác đều ăn uống những vật bất tịnh.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Súc sanh, do vì có khổ vui xen lộn nên có sự hành dâm. Ở cõi này khi hai giống giao hợp, trong tâm khởi niệm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra.

c.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp duyên tái sanh:

Người nào hiện đời tạo các ác nghiệp cộng với tánh si mê, ngu độn…bướng bỉnh không nghe theo lời dạy của các bậc trưởng thượng, cố chấp không chịu sửa sai, sau khi chết đọa vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung:

Nếu ai lâm chung đoạ vào cảnh giới bàng sanh sẽ có những biểu hiện sau :

– Sanh lòng yêu mến vợ con đắm đuối không bỏ.

– Ngón tay và ngón chân đều co quắp.

– Ngu si mờ mịt như rơi vào mê sảng.

– Khắp trong thân mình đều toát mồ hôi.

– Tiếng nói khò khè miệng hay ngậm đồ ăn.

d. A tu la đạo

A tu la còn gọi là A tố lạc dịch là vô đoan chánh, phi thiên…. đây là hạng chúng sanh không bao giờ hớn hở tươi vui, đa số có hình tướng không được đoan chánh tâm luôn sân hận và hay sanh ái dục. A tu la có bốn bậc đó là Thiên A tu la, Nhân A tu la, Ngạ quỷ A tu la và Súc sanh A tu la.

d.1 Cảnh giới thọ dụng:

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thọ sự khổ vui xen tạp, hoặc nhiều hoặc ít tuỳ theo tội phước hơn kém của mỗi người. Nói chung, A tu la tuỳ theo ở cảnh giới nào thì có sự khổ lạc thọ dụng tương tự như ở cảnh giới đó, vì thế họ không có chủng loại và trụ xứ riêng biệt.

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thọ dụng có thô đoạn thực và tế đoạn thực. A tu la ở trong Súc sanh, Ngạ quỷ và cõi người dụng các vật bất tịnh. Riêng loài thiên A tu la dù có ăn các món ăn trân vị, song miếng sau cùng tự nhiên hóa ra bùn hay sâu nhái.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la có sự hành dâm tương đồng như chúng sanh loài người, quỷ, bàng sanh.

d.2. Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung.

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời tuy có tu ngũ giới nhưng tâm còn nhiều sân hận và lòng dục nhiễm, sau khi chết sẽ đoạ vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung :

Có thể nói A tu la là một dạng khác của Ngạ quỷ, do vậy biểu hiện lâm chung của người nào sắp tái sanh về cảnh giới A tu la, thời có những biểu hiện như chúng sanh tái sanh về cảnh giới Ngạ quỷ.

Có điều, tại sao trong A tu la có thiên A tu la thế mà loại này vẫn xếp sau nhân đạo. Sở dĩ như thế do vì hạng A tu la ở cõi trời, do tâm sân hận và ái nhiễm của họ mà có sự việc kém hơn cõi người:

– Dù loài này có ăn các món ăn trân vị song miếng ăn sau cùng tự nhiên hoá thành bùn hay ếch nhái.

– Ở trong cõi trời mưa hoa hoặc châu báu, nơi cõi người mưa nước cõi A tu la mưa xuống những binh khí dao gậy.

– Loài người tâm điềm tĩnh nên dễ thực hành theo chánh pháp của Như lai, loài A tu la tâm sôi nỗi hơn thua nên khó tu đạo giải thoát.

2. Sanh về thiện đạo

a. Nhân đạo:

Nhân đạo là nẽo người. Nhân có nghĩa là nhẫn chỉ cho loài người khi gặp cảnh thuận nghịch đều có năng lực nhẫn nại an chịu với duyên phần. Chúng sanh ở cảnh giới này sự thọ hưởng có hạnh phúc lẫn đau khổ chứ không phải thuần khổ như bốn cảnh giới trước. Ở loài này có đầy đủ những thuận lợi để học và thực hành các giáo lý của đức Phật.

a.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo thọ sự khổ vui xen tạp, hoặc ít hoặc nhiều tuỳ theo nghiệp nhân mỗi người đã tạo ra. Nói chung, bên cạnh sự hạnh phúc đôi chút con người phải bị chi phối tám nỗi khổ lớn. Đó là : Sanh là khổ, bịnh là khổ, già là khổ, tử là khổ, cầu bất đắc là khổ, ái biệt ly là khổ, oán tắng hội là khổ và ngũ ấm xí thạnh là khổ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo về ẩm thực thọ dụng có tế đoạn thực và thô đoạn thực. Tế đoạn thực là khi ở trong thai thọ dụng huyết phần của mẹ. Thô đoạn thực là ăn những thức ăn như: cơm, rau, cá, thịt… Nói rộng ra, các sự thọ dụng khác như: phòng nhà, chiếu, gối, tắm… cũng gọi là tế đoạn thực.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới nhân đạo vì có sự khổ vui xen lộn nên có hành dâm. Sự hành dâm tương đồng như loài bàng sanh, quỷ, thần… khi hai thân khác giống giao hợp, trong tâm khởi niệm khoái lạc tột cùng, liền có chất bất tịnh chảy ra.

a.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời có niềm tin kiên cố đối với Tam Bảo và giữ gìn năm giới cấm, có lòng nhân từ hiếu đạo, giúp đỡ yêu thương kẻ nghèo khó, phát tâm bố thí kẻ cúng dường… sau khi chết sẽ được tái sanh vào cảnh giới người.

* Biểu hiện lâm chung :

Nếu ai lâm chung được tái sanh vào cảnh giới nhân đạo sẽ có những biểu hiện sau :

– Khởi niệm lành sanh lòng hòa dịu ưa việc phước đức.

– Sanh lòng chánh tín thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy y.

– Thấy bà con trông nom sanh lòng vui mừng.

– Tâm chánh trực không ưa dua nịnh.

– Dặn dò giao phó các công việc lại cho thân quyến rồi từ biệt ra đi.

b. Thiên đạo :

Thiên đạo là nẽo trời, chữ Thiên có nghĩa là thiên nhiên, tự nhiên, lại chữ thiên ở đây còn có bốn nghĩa ẩn: Tối thắng, tối thiên, tối lạc, tối tôn. Chúng sanh ở cảnh giới này thân tướng trang nghiêm hưởng phước lạc tự nhiên, sự ăn mặc thọ dụng đều tùy niệm hóa hiện.

b.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới này khổ ít vui nhiều. Chư thiên ở cõi dục thọ dụng nhiều phần vui, có ít phần khổ về sự suy não đoạ lạc. Chư thiên ở cõi sắc giới từ sơ thiền đến tam thiền lấy định cảnh làm vui, sự vui cùng cực duy ở cõi tam thiền. Từ tứ thiền cho đến chư thiên cõi vô sắc thì không có khổ lạc thọ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chư thiên ở cõi dục thọ dụng những trân vị như cam lồ, tô đà. Tuy nhiên, tuỳ theo phước báu của mỗi vị sai khác mà có vị thọ dụng đầy đủ có vị thọ dụng không đầy đủ, đồng thời mùi vị của thức ăn có sự hơn kém. Chư thiên ở cõi sắc giới thọ phần tư thực, dùng sự vui thiền định để nuôi sắc thân. Còn chư thiên ở cõi vô sắc thì chỉ có thức thực.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh thiên đạo, chỉ có chư thiên ở dục giới là có sự hành dâm, còn chư thiên ở cõi sắc và vô sắc giới đều tu phạm hạnh không có dục nhiễm thọ dụng.

Thiên chúng ở dục giới khi gần gũi với nhau không có chảy ra chất bất tịnh, chỉ nơi căn môn có hơi gió nhẹ thổi ra dục niệm liền tiêu. Trời Tứ thiên vương và Đao lợi có sự giao cảm cũng như loài người. Trời Dạ ma nam nữ chỉ ôm nhau là đã thoả mãn dâm dục. Trời Đâu suất hai bên nắm tay nhau dục niệm liền tiêu. Trời Hoá lạc hai bên nam nữ chỉ chăm nhìn nhau cười là dục sự đầy đủ. Trời Tha hoá chư thiên chỉ liếc mắt nhau là đã xong rồi dục sự.

b.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung :

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời tu Thập thiện và chứng đắc các thiền định, sau khi lâm chung sẽ được tái sanh về cảnh trời. Trong đó người nào thành tựu mười nghiệp lành, sẽ tái sanh về cảnh giới Dục giới, người nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc một trong bốn thiền định ( tứ thiền) sẽ tái sanh về cảnh trời Sắc giới, người nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc một trong bốn không định (tứ không) sẽ tái sanh về cảnh trời Vô sắc.

* Biểu hiện lâm chung :

Nếu ai lâm chung được tái sanh về cảnh trời sẽ có những biểu hiện sau :

– Phát khởi tâm lành.

– Chánh niệm rõ ràng.

– Đối với của cải, vợ con…lòng không lưu luyến.

– Không có những sự hôi hám.

– Ngữa mặt lên và mỉm cười, mà nghĩ tưởng thiên cung đến rước mình…

Lưu ý:

Biểu hiện lâm chung của sáu cảnh giới kể trên không phải con người khi sắp chết mỗi mỗi đều biểu hiện đầy đủ, mà đôi lúc chỉ có những điểm thiết yếu biểu hiện. Lại chúng ta cần phân biệt, ví như hai cảnh giới nhân đạo và thiên đạo thì tâm hồn họ đều trong sạch, nhưng một bên chỉ nghĩ đến thiên cung xao lãng việc đời, một bên thì thương nhớ bà con căn dặn việc nhà. Còn hai cảnh Ngạ quỷ và địa ngục thì tâm hồn họ đều mê man, nhưng một bên thì sanh tâm nóng nảy mất hết sự từ hòa, một bên thì biểu hiện tham lam hay nói đến chuyện ăn uống. Đến như loài Súc sanh thì thân thể tháo mồ hôi tiếng nói khàn nghẹt nhưng còn luyến tiếc bà con…. đó là những điểm dị biệt trong sáu cảnh giới để chúng ta xác định rõ từng cảnh giới tái sanh.

Lại có đôi người đến khi chết tâm hồn trở thành vô ký (không biểu hiện lành hay dữ như thế nào). Hạng người này muốn dự đoán họ sẽ tái sanh về cảnh giới nào, chúng ta chỉ xác định dựa theo hơi nóng nơi nào trên thân mới có thể quyết đoán được.

III. BA YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH TỰU MỘT CẢNH GIỚI:

Xưa nay có một số người quan niệm rằng : Con người chúng ta khi tâm thanh tịnh chính là đang sống trong cảnh giới Tịnh độ, khi tâm đang ngu si, mê mờ…là đang sống trong cảnh giới địa ngục chứ không có cảnh giới Tịnh độ hay cảnh giới địa ngục nào khác. Quan niệm về cảnh giới như thế là hoàn toàn không chính xác, đôi khi dẫn đến nhiều sự ngộ nhận gây tác hại không nhỏ. Với những biểu hiện của tâm con người như thế, chúng ta chỉ có thể nói đó là nghiệp nhân Tịnh độ hay nghiệp nhân địa ngục mà con người đang tạo mà thôi.

Chung quy, cảnh giới mà mỗi khi chúng sanh thọ dụng phải đầy đủ ba yếu tố mới có thể thành tựu :

Vũ trụ quan : Là xác định vị trí địa lý của mỗi cảnh giới, như cảnh Tây phương Tịnh độ là cõi cực kỳ trang nghiêm nằm ở phía tây cõi Ta Bà, địa ngục là cảnh giới thuần khổ đau vị trí ở ngoài mé núi Thiết vi.

Nhân sanh quan : Là xác định thân tướng sai biệt của mỗi cảnh giới, bởi thân tướng của mỗi loài tuỳ theo phước báu có hơn kém mà mỗi loài đều có hình tướng sai biệt, như thân tướng của Thánh chúng cõi Tây phương Tịnh độ thì trang nghiêm đủ ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp, còn thân tướng của chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ thì bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, thân tướng chúng sanh ở cảnh địa ngục thì xấu xa kỳ dị, đầu trâu mặt ngựa…

Tâm lý quan : Là xác định tâm lý sai biệt của mỗi cảnh giới, như tâm của Thánh chúng cõi Tây Phương Tịnh độ thì luôn thanh tịnh, tâm các Ngài luôn an trụ vào thiền định đồng thọ hưởng pháp lạc của thiền định tương đồng với Phật A Di Đà; còn tâm chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ luôn bị sự đốt cháy của đói khát… tâm của chúng sanh ở cảnh giới địa ngục luôn sân hận, sợ hãi…

Như thế, chúng sanh hiện đời gây tạo nghiệp nhân gì sau khi lâm chung sẽ tuỳ theo nghiệp nhân đó mà tái sanh về một trong sáu cảnh giới luân hồi. Do đó, cảnh giới tái sanh chỉ xác lập khi đã đầy đủ ba yếu tố kể trên, nếu chưa đủ ba yếu tố đó thì chưa có thể nói đó là cảnh giới chúng sanh đang thọ dụng. Hay nói một cách khác, ở mỗi cảnh giới đều có vị trí, thân tướng và tâm lý sai khác mà chúng sanh ấy phải thọ dụng.

C. Kết luận:

Tóm lại, bởi do vô minh và ái dục chi phối mà chúng sanh cứ sống rồi chết, chết rồi lại sống, cứ thế mãi mãi trối lăn vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Trong sáu cảnh giới đó, bốn cảnh giới trước hoàn toàn khổ đau, hai cảnh sau trời và người tuy có hạnh phúc nhưng xét lại vẫn thuần là khổ.

Ví như chúng sanh ở cảnh giới địa ngục, thì một ngày một đêm phải trải qua cảnh vạn lần chết đi sống lại bị sự tra tấn của vạc dầu hầm lửa. Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ thì bị sự thiêu đốt của nạn đói khát, ngàn vạn năm cái tên cơm, nước chưa từng nghe huống gì là được ăn no. chúng sanh ở cảnh giới Súc sanh thì bị sự khổ của si mê dày vò, bị người khác banh da xẻo thịt nhai nuốt vào bụng. Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thì bị sự sân hận và tham dục chi phối, suốt ngày luôn đánh giết lẫn nhau để tìm cầu sự thoả mãn của xác thịt. Còn chúng sanh ở hai cảnh giới trời, người tuy có hạnh phúc xen lẫn khổ đau nhưng ở cảnh người, chúng sanh phải chịu tướng bát khổ; ở cảnh giới trời vẫn bị năm tướng suy hao. Chi bằng muốn thoát ly sanh tử luân hồi tránh sự nhọc nhằn khi phải làm kẻ lữ khách qua lại nơi tam giới, chúng ta nên cố gắng phát tâm tín sâu, nguyện thiết, chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng ta chỉ mong làm sao hiện đời trả chút nghiệp còn lại lâm chung sớm được vãng sanh về nước Phật mà thôi.

Trích Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Thích Nguyên Liên soạn dịch

Các Bài Pháp Khác:

484 Phúc Đáp

 1. Huynh Quang

  Kính chào Thầy,

  Ba con mất đã hơn 1 tháng. Ba con đã già, bị ung thư nhưng phát hiện muộn. Tuy mang bệnh nan y, nhưng thật may là ba con không bị đau đớn gì, vì không ăn uống được nhiều nên người cứ yếu dần, chỉ nằm trên giường bệnh chứ hầu như không đi lại. Tuy người rất mệt và yếu, và ngủ nhiều nhưng thần thức của ba con rất sáng suốt. Có 1 lần, hình như ba con không muốn ngồi, nhưng con vẫn đỡ ba con ngồi ( vì bác sị nói thỉnh thoảng cần phải ngồi để thông phổi), rồi khi con đỡ ba con nằm xuống, mắt ba con đã trợn và thở rất mạnh và hơi thở ngắn. Từ lúc đó đến những ngày sau, mắt ba con lúc nào cũng mở, chỉ khi mất thì ba con mới nhắm mắt lại. Khi Ba con mất, ba con ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng, cũng không trăn trối gì cho đến lúc nhắm mắt ra đi. Tuy nhiên con cứ băn khoăn tự hỏi, có phải vì con đỡ ba con ngồi dậy lúc ba con rất mệt nên ba con bị choáng, bệnh ba con trở nên trầm trọng hơn và ba con mất là vì con? Và con cứ thấy đau lòng không hiểu tại sao mắt ba con cứ mở như vậy mà không nhắm lại, chỉ đến khi ba con mất thì ba con mới từ từ nhắm mắt. Việc ba con cứ mở mắt như vậy cho đến lúc chết mới nhắm mắt thì có điều gì xấu không? Ba con có được sanh về cõi an lành, có được siêu thoát không? Con cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nhớ đến Ba con, và con luôn có cảm giác như mình là người có tội rất lớn, cảm thấy chính mình là nguyên nhân đã làm cho Ba có biểu hiện không được tốt trong những ngày sắp mất ( mắt luôn mở trừng trừng, nhưng đến lúc mất thỉ ra đi rất nhẹ nhàng và mắt nhắm lại). Kính mong Thầy giúo con giải tỏa nỗi lo lắng này. Con xin chân thành cám ơn Thầy.

  Con- Huỳnh Quang

  Hồi Âm
  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Đầu tiên Tịnh Thái xin thành tâm chia buồn cùng gia đình bạn. Việc bạn đỡ Ba bạn ngồi dậy để cho Ba thông phổi, dễ thở hơn theo lời khuyên bác sĩ là đúng đắn. Người bị bệnh nằm lâu 1 chỗ thì không tốt, phải giúp họ thay đổi tư thế, xoa bóp tay chân, mình mẩy nhẹ nhàng cho máu huyết lưu thông. Việc bạn làm là hoàn toàn đúng đắn, hợp tình, hợp lý.

   Còn việc khi đỡ Ba nằm xuống thì tự nhiên mắt Ba trợn to, thở mạnh và ngắn – nguyên nhân chính có lẽ là do cái đau của bệnh ung thư hành hạ cơ thể trong giai đoạn cuối, tay chân Ông quá yếu nên ko thể phản ứng gì với cái đau ung thư qua cử động tay chân nữa, mà chỉ phản ứng qua cơ mắt, mắt trợn to lên là vì đau. Có người mạnh hơn thì thì phản ứng với cái đau bằng cách nắm chặt tay lại, người gồng cứng lên, hoặc còn sức thì sẽ la lên. Người ta có đủ cách thức để phản ứng trước cái đau của cơ thể khi bị bệnh.

   Do đó, bạn ko nên áy náy hay hối hận về việc này nữa mà ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của bạn, cái bạn nghĩ tưởng cũng là 1 dạng vọng tưởng, là 1 dạng tình chấp phân biệt của 1 phàm phu, ko đáng tin và cũng chẳng cần phải suy nghĩ, cắn rứt về nó. Việc cần làm của bạn trong lúc này là mỗi ngày phải nên niệm A Di Đà Phật, ăn chay, phóng sanh, đọc Kinh, làm thiện mà hồi hướng công đức tu tập đó cho Ba cùng chư vị oán thân trái chủ của ông, chứ ko phải ngồi đó suy nghĩ lung tung rồi tự dằn vặt mình bằng chính vọng tưởng của mình, Ba bạn mà có biết được thì chắc hẳn ông cũng ko hài lòng, cái ông cần bạn làm cho ông lúc này làm niệm A Di Đà Phật thiệt là nhiều, thiệt là chuyên tâm.

   Nếu bạn thật sự dùng tâm chân thành mà vì Ông trong vòng 1 tháng tới – mỗi ngày niệm A Di Đà Phật từ 3000 câu cho đến 10.000 câu (tùy vào sự phát tâm và sắp xếp thời gian của bạn) thì chắc chắn với công đức niệm Phật đó của bạn thì ông sẽ sớm được sanh về cõi lành.

   Hi vọng với vài dòng chia sẻ ở trên có thể giúp cho bạn hiểu rõ vấn đề và an tâm hơn mà niệm Phật cho Ba bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huynh Quang

   Kính gởi Thầy/Bạn Tịnh Thái,

   Chân thành cám ơn Thầy/Bạn Tịnh Thái đã chia sẻ và hướng dẫn giúp con giải tỏa được u uất trong lòng và biết cách làm những điều ích lợi và cần thiết cho Ba con.

   Con sẽ cố gắng làm thật nhiều điều thiện như Thầy/Bạn hướng dẫn.

   Chúc Thầy/Bạn cùng tất cả mọi người nhiều sức khỏe, luôn có nhân duyện giúp được nhiều người.

   Huỳnh Quang

 2. Tánh Nhơn

  Dạ, Thưa thầy cho con hỏi như em con bị bệnh từ nhỏ và cho đến bây giờ nó được 14 tuổi rồi nhưng nó chẳng biết gì cả. Thường ra đứng trước sân hay đuổi vịt và thấy xe chạy em ấy cũng có lúc chạy theo chiếc xe đó. Không thích mặc quần gì cả, ba mẹ con có dẫn em ấy đi khám các bác sĩ về bệnh thần kinh mà em ấy vẫn không bớt được.Nhiều lúc ngủ nó thường hay giật, phèo bọt mép thì có thể nhờ thầy lý giải giúp con và có biện pháp nào để con giúp em con tốt hơn không?
  Mong thầy giúp con. Con cảm ơn thầy

  Hồi Âm
  • vân

   Trò chuyện với Tánh Nhơn một chút!
   Có thể kiếp trước em bạn mắc tội gì đó nên kiếp này mới phải chịu báo như thế.Muốn em khá hơn,theo mình thì bạn sám hối thay em đi.Lạy Phật ,Ăn chay,niệm Phật,tụng kinh,làm các việc thiện lành như:cúng dường Tam Bảo,góp tiền xây chùa tạo tượng đúc chuông,in kinh ấn tống…đem những công đức đó hồi hướng cho em.Hy vọng em bạn sẽ khá hơn!

 3. Huynh Quang

  Thưa THầy,

  Con dang rất mong chờ sự hồi âm của Thầy. Xin THầy giúo con giải tỏa sự lo lắng. Email mà con cung cấp lần trước có chút sai sót. Xin Thầy sử dụng email mới này nếu cần a.

  Con cám ơn Thầy

  Huỳnh Quang

  Hồi Âm
 4. Thiên Tâm

  Kính thưa thầy!
  Có lẽ thầy là người thông thái, và có lòng từ tâm và con nghĩ chỉ có thầy mới có thể bỏ chút thời gian qúi báo để đọc câu chuyện của con, cho con có nơi để giải bày, là chỗ dựa tinh thần cho con, có thể dẫn lối chỉ đường giúp con, hiện giờ con như đang lênh đênh trên biển,giông bão, mưa gió, sấm chớp liên hồi,ngoài trời tối đen như mực, con không biêt khi nào con sẽ chết, chết có lẽ là hết nhưng trời không cho con chết, mà bắt con phải chịu đựng đói rét, sợ hãi giữa biển trời mênh mông đó.Trước khi kể câu chuyện của con, con có đôi điều thắc mắc cần thầy giải đáp.
  Có phải ở hiền sẽ gặp được lành sao? Gia đình con , từ đời cố, nội, ngoại, ba mẹ đều an chay trường, hiền lành, luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn làm việc thiện, biết đối nhân xử thế,không ham vinh hoa phú quý, chỉ mong cuộc sống yên bình, đặc biệt là ba con , một người giàu nghị lực, con đường duy nhất ba vạch sẳn cho anh em tui con là học hành đến nơi đến chốn, một mình ba gánh cả một gia đình, tui con cung không phụ lòng ba, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, phước đức ông bà cha mẹ để lại đáng lẻ tụi con phải có một gia đình hạnh phúc nhưng trớ trêu thay, anh con một lần dang dở hôn nhân, như người mất hồn không thiết sống nữa, rồi cũng quen được người con gái khác, anh hêt mực yêu thương chăm sóc, lo lắng từng tý một, không thích o chung ba me, anh cố gắng và cũng nhờ ba mẹ phụ giúp để hai vợ chồng có cái nhà riêng cho thoải mái, vợ chồng xích mích, cải vả, chị ngoại tình, anh biết nổi điên lên đánh vợ, nhung rồi anh vẫn còn rất yêu thương không muốn gia đình đổ vỡ nên nhẫn nhịn chịu đựng, lo sợ ngày nào đó vợ sẽ bỏ đi, thực ra con không biết chị ấy có trái tim hay không?
  Còn về phần con, một cô gái thông minh xinh đẹp, ngoan hiền, chung thuỷ, đủ tứ đức công dung ngôn hạnh, công việc ổn định lương cao nên con luôn tự tin rằng ai lấy được con hẳn sẽ có phước lắm và sẽ rất hạnh phúc, mẹ thường hay nói , đời người con gái chỉ có một lần, ráng lựa chon một người đàn ông xứng đáng với mình, con nói với mẹ rằng con lấy bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ hạnh phúc thôi, vì con làm ra tiền , con khéo cư xử,lại hiền lành đàng hoàng, không đua đòi….nhưng hôn nhân con thất bại như một vết dao đâm thẳng vào tim con, ngay lúc này đây công việc cũng gặp toàn chuyện chẳng đâu ra đâu, môi trường làm việc không phải có năng lực và khéo xử là được, người ta tranh đua ganh ghét, mình thì lại quá lành, người ta sẳn sàng đạp mình để thăng tiến, nhiều cái hoạ từ trên trời rơi xuống mình, con như bị vây hảm vừa cố ngoi lên mặt nước thì lại bị người ta dìm xuống, đã nhiều lần con nghĩ đến cái chết, nhưng có quá nhiều thứ con cần phải lo, con trai của con vô tội, con đã bồng nó ra đi khỏi nhà khi mới 3 tháng tuổi, một mình nuôi con vất vả trăm bề, vì con làm ra tiền còn phụ giúp ba mẹ nuôi 2 em ăn học, nếu con chết đi con của con, ba mẹ con phải làm sao, đau lòng lắm, 2 me con cùng chết thì chỉ có gia đình mình khổ thôi, con không chết được, vậy là cố gắng dành hết tình yêu thương cho con trai, cho ba mẹ, anh em mình. con đã sống một cách có ích,…
  Có những lúc buồn mẹ con lại nói gia đình mình sao giống như trên phim quá. Như thế này đã là quá khổ rồi nhưng hoàn cảnh hiện giờ của con còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần như thế này nữa Thầy ạ. con không biêt phải sống làm sao, ngày đêm mất ăn mất ngủ, cuộc đời con giông bão cứ rình rập , hết đợt này đến đợt khác, quất vào con đến te tua tơi tả , rồi cho con nghỉ mệt đôi chút để bắt đầu đón nhận những cơn sóng dữ, mặc dù con không làm gì nên tội, hiền lành là một cái tội hay sao hả Thầy? xung quanh con thấy những cô gái ăn chơi , đua đòi , thủ đoạn lại có một cuộc sống giàu sang sung sướng.
  Con mong Thầy hồi âm, câu chuyện của con còn dài, rất mong Thầy luôn bên cạnh che chở, lắng nghe và mở cho con thấy một con đường con nên đi, mong Thầy kéo con ra khỏi nơi giông bão đó.
  Cám ơn Thầy !

  Hồi Âm
  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Trong lúc chờ các bạn khác vào chia sẻ cùng bạn, xin bạn bỏ chút thời gian đọc thật kỹ cuốn sách này, rất nhiều vấn đề và câu hỏi của bạn cũng đã được trả lời 1 cách rất trí tuệ, dễ hiểu:

   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

   Cuốn sách này chân thật có thể thay đổi được cuộc đời của chúng ta.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Thịnh

   Bạn Thiên Tâm thân mến!
   Không biết bạn đã đọc Kinh Nhân Quả chưa? Tuy nhiên, mình có thể nói với bạn vài điều ngắn gọn thế này:
   Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời nay
   Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân hiện tại.
   Đời sống con người có gieo nhân ắt sẽ gặt quả (quả báo phước đức) mà ra, có thể những quả báo kiếp này bạn gặp phải là do bạn đã gieo từ đời trước hay nhiều đời trước, nhân duyên – nghiệp báo của bản thân là do chính mình mà tạo thành. Do đó, những phước báo mà đời hiện tại bạn làm được (như lời bạn kể) có thể đó là duyên lành bạn đang gieo để gặt hái trong tương lai (có thể trong kiếp này – đời sống sau nay của bạn, hoặc có thể là nhân duyên cho phước lành kiếp sau bạn sẽ thụ hưởng).
   Vì vậy, quan trọng là bạn phải chấp nhận những điều đó, phải nhận rõ những lợi ích tu tập mà tích báo công đức cho mình ở hiện tại và trong vị lai để cuối cùng thành quả của việc tu học, tạo phước là giải thoát (giải thoát cho chính bạn, cho các bản ngã đời quá khứ vị lai của chính bạn và cho người thân của bạn), mình nghĩ như vậy mới là cái đích chính của tu tập.
   Ngưỡng mong Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát, cùng toàn thể Chư Phật mười phương gia hộ, độ trì cho bạn vững tin trên con đường tu tập và đạt được nhiều hạnh nguyện an lành.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 5. nguyên hùng

  Kính chào thầy.

  Thầy cho con hỏi đứa bạn của con tự tử chết.
  trước khi đi nó nói với con là nó sống trên đời này bị nhiều người ghét bỏ, do nhà nghèo với lại nó rất lười biếng không thể làm gì được cho gia đình, sau khi uống thuốc tự tử con thấy thân xác nó vẫn tốt. Thưa Thầy vậy khi qua thế giới bên kia nó se ở bên nào ạ?

  Thầy cho con hỏi thêm nếu chết vi bị điện giật thì sẽ về cõi nào thưa Thầy?

  A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
 6. Thiên Tâm

  Cám ơn Tinh Thái rất nhiều, tôi đã đọc được vài trang của Làm chủ vận mệnh, cũng ngộ ra được một số điều, tinh thần tôi đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng chuyện của tôi, tôi cũng muốn chia sẽ để xem có ai có cách nào hay,có phương hướng nào giúp cho tôi vượt qua được nghịch cảnh lần này, tôi nguyện sẽ nghĩ đến điều thiện, làm việc thiện, từ bỏ tham sân si, ái tình lục dục, một lòng hướng Phật.
  Tôi không muốn nhắc lại quãng thời gian khi sống bên gia đình chồng vì câu chuyện sẽ khá dài. Tôi đã bồng con ra đi khi nó mới 3 tháng tuổi, rời khỏi căn nhà mà mình đã bỏ bao công sức xây nên, do vì tiếc của, tiếc công nên ráng chịu đựng nhưng rồi tôi quyết định đi vì đời người không phải là dài để phải sống như thế. Tôi thuê căn phòng trọ sạch sẽ thoáng mát, để 2 mẹ con có thể ở, ban ngày gửi con nhà ngoại, tối về ngủ với tôi, cuộc sống thật là ấm áp, nhưng lúc này tôi không nghĩ thế, tôi rất bức xúc, khó chịu, cảm thấy hụt hẩng, cảm thấy mình đang sống dưới đáy xã hội, cảm thấy tủi thân, vì từ một cô gái lạc quan yêu đời, đang tự hào về bản thân bao nhiêu thì giờ cảm thấy xấu hổ khi phải ly hôn, xấu hổ với ba mẹ, anh em, bạn bè, thậm chí là muốn độn thổ hoặc chết cho rồi, tại sao lại là mình , tại sao mình phải rơi vào hoàn cảnh này, tại sao k phải là người khác, …mình hiền lành, không ăn chơi, không đua đòi, không ham vật chất, mình đã chọn một người chồng tệ hơn mình rất nhiều mặt, thu nhập chỉ bằng 1/7 lương của mình, mình cán đáng mọi thứ bên nhà chồng nhưng lòng tham của họ không đáy…số tiền dành dụm vay mượn để xây nhà mình để lại cho họ rồi ôm con ra đi với một đống nợ, ngày qua tháng lại rồi mình cũng trả được hết, đáng lẻ 2 mẹ con cứ sống nương tựa nhau như thế thì tốt biết mấy, phần vì buồn, phần vì muốn nhanh chóng tìm cho con một người cha khi nó còn chưa biết gì, nhìn con mà thấy thương quá, xót xa quá, nhưng tưởng ai làm con của mình sẽ có phước lắm vì mình sẽ lo cho nó thật chu đáo, mình có ăn học , lại làm ra tiền. nhưng giờ thì tội nghiệp làm con mình thật khổ. Tình cờ tôi quen một người đàn ông, anh ấy thấy hoàn cảnh của tôi thì rất thương, thương tôi và thương con tôi lắm, gặp được anh tôi cứ nghĩ đời mình vẫn còn may mắn cho mình gặp đúng một nữa của mình, tôi như người chết sống lại, thấy anh ấy và con vui đùa bên nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, anh chiều con mọi thứ, con còn rất nhỏ nên rất mến anh, nó thích anh hơn cả tôi, anh đến chia sẽ giúp tôi chăm con, đúc con an, tắm con, giặt giũ quần áo, thậm chí là nấu ăn cho tôi nữa, …là đàn ông anh không ngại bất cứ việc gì, làm gì cho em và con thì cái gì anh cũng làm được, nhiều hôm con ói lúc nữa đêm, mùi hôi của sữa nôn ói thì hôi kinh khủng, do sức khoẻ không được tốt nên tôi alo cho anh, anh bảo e ra ngoài ngồi cho có gió, để anh lên dọn dẹp cho, anh lên don dẹp sạch sẽ, đem mền gối đi giặt, một người đàn ông như thế thì không chê vào đâu được phải không mọi người. Nhưng ở đời làm gì có người hoàn hảo như thế, được cái này thì thất cái kia, Phải nói về quan điểm tình yêu của tôi :”Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất giữa con người với nhau, tôi luôn ao ước trong đời gặp được tình cảm như ngưu lang chức nữ, lương sơn bá chúc anh đài, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, sang hèn, địa vị xa hội, yêu là không tính toán, không vụ lợi…” cũng chính bởi quan điểm này mà tôi cảm thấy mình bị thua thiệt,mình ngu si, mình như một người điên giữa trần gian này, trông khi mấy em nhỏ, mấy em mới vào làm , thậm chí là một số em còn là đệ tử của mình mà giờ thì sao cuộc sống của họ rất tốt, lấy chồng làm có tiền, nhà chồng khá giả, mẹ chồng cho nhà, ba chồng cho xe,…không nói chi đến những đồng nghiệp cùng lứa tuổi, đây là những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi lựa chon một người đàn ông của đời mình, họ khôn hơn tôi, nên họ được hưởng còn tôi ngu nên tôi phải chịu chăng? Xét về trình độ, năng lực, họ vấn, phẩm chất đạo đức… lại ăn chay trường , không biết sát sinh đến một con vật, đáng lẻ một người tốt như tôi phải có nhà cửa xe cộ, một người chồng tâm lý, yêu thương quan tâm chăm sóc và con cái thì ngoan hiền thì mới đúng là cuộc sống của mình, cuộc sống hiện tại không phải là của tôi mà là của một ai khác mà tôi phải gánh chịu dù họ vậy. Thất bại trong hôn nhân cũng là một kinh nghiệm xương máu, chồng k làm ra tiền, nhu nhược yếu hèn bị gia đình quay như một con rối.mà giờ tôi vẫn chưa sáng mắt ra. Anh là người đàn ông cũng ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng làm ăn thất bại và giờ đang thất nghiệp, dẫu biết như thế, nhưng tôi cho rằng không quan trọng, tiền từ từ kiếm, con người tốt là được rồi, thế là cho mình và anh cơ hội, đưa anh đi sắm đồ, quần áo, giày dép, điện thọai để tiện liên lạc, và anh đến chơi thường xuyên, đi ăn uống, đi chơi tôi đều là người chi trả, anh cũng thành thật bảo là không có tiền, một tháng, hai tháng, ba tháng, tôi nói anh kiếp việc gì làm đi, có thu nhập là được, anh cũng nói ừ, gần đến tết, anh nói thôi thì ăn tết xong rồi kiếm việc làm, rồi hết tết, anh vẫn không kiếm được việc, dường như gia đình anh cũng khó chịu, lúc đầu anh xin mẹ 100 hay 200 ngàn đồng thì mẹ anh cũng cho, sau này thấy anh vô dụng quá nên 20ngàn đồng cũng không cho, nhiều lúc tôi nghiệp, nhớ em và con quá mà hong có tiền để lên, anh mượn xe mẹ, lát cho anh 20ngàn đồng đổ xăng về nghen, lúc trước tôi hay bỏ bóp anh 200ngàn đồng để anh có chi tiêu nhưng càng ngày tôi cảm thấy trời ơi, mình đi làm một mình nuôi con đã vất vả lắm rồi giờ lại nuôi thêm một người đàn ông nữa, sao mình khùng dữ vậy trời., càng nghĩ càng thấy buồn, tại sao ông trời lại cho mình gặp anh làm gì để mình phải khổ như thế này, lúc nào anh lên chơi tôi cũng tốn tiền, tiền để mua sữa cho con thì tốt hơn, năm hết tết đến lần thứ 2, tôi nói anh kiếm gì làm đi có tiền thì lên chơi, rồi anh đi đâu nữa năm không một tin tức, tôi cũng hy vọng anh đi làm đâu đó kiếm tiền rồi cũng gần tết tôi nhắn tin trên facebook vì biết anh cũng thường theo dõi tôi rằng, em không cần anh phải kiếm thật nhiều tiền, em cần có người luôn bên cạnh mình thôi và thế là anh về, anh đến không một xu dính túi, vượt quá sức tưởng tượng của tôi, anh nói anh về rồi nè, nhớ em và con quá, mà không dám liên lạc, anh đã ở không chơi suốt 2 năm mà vẫn chưa có việc làm, anh nói với tôi con anh mượn vài triệu mua cái xe cũ đi lai, không có xe , không thể xin việc được, ngày ngày anh chạy đi kiếm việc, cho anh mượn tiền đổ xăng và ngày lại ngày qua cứ thế trôi, tôi đã chờ đời anh rất nhiều, hy vọng ở anh rất nhiều,quen anh từ lúc con chưa biết đi, chưa biết nói, đến khi con biết đi, biết nói ngày nào cg nói, mẹ gọi cho ba đi, ba có đến k mẹ, ba đâu rồi mẹ, con cứ nghĩ a là ba của nó, thật tội nghiệp , gọi bằng ba mà chưa một lần mua cho con được một hộp sữa, buồn và tủi thân ghê gớm, nhiều lúc tôi cảm, hay con bệnh gọi nhờ anh mua thuốc dùm, anh chạy lên lấy tiền nha. tai sao ông trời lại để cho mình gặp con người này, một lần nữa lại đau khổ vì tình. đã 3 năm trôi qua chứ ít gì. Quyết định chỉ sống 2 mẹ con nương tựa nhau thôi, một quyết định cực kỳ khó khăn. Tôi và anh đã cắt đứt mọi liên hệ, k gặp nhau nữa, Cuộc sống đáng lẻ bình yên lắm nhưng giông tố lại ập đến và còn dữ dội hơn trước gấp nhiều lần khi tôi gặp và mở lòng một lần nữa vơi người đàn ông hiện tai. Tôi biết mình đã sai, tôi biết lỗi rồi nhưng giờ tôi như cá nằm trên thớt vậy, cái tôi đang nắm giữ và hy vọng chỉ là tấm lòng và sự nhân từ của người ta thôi. Làm sao để thu phục lòng người, làm sao để khuyên được người khác làm lành lánh dữ, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, những kẻ giết người không gớm tay còn có lúc quay đầu , liệu con người này có quay đầu hay k, muốn người ta quay đầu thì mình phải làm sao, phải làm thế nào để cảm hoá được một con người ? Tịnh Thái có thể giúp cho tôi không? Chuyện đời tôi như là một bộ phim dài nhiều tập, tôi không nghĩ cũng không tưởng tượng được mình đã trải qua .

  Hồi Âm
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Chào bạn Thiện Tâm.Mình mạo muội chia sẻ với bạn một vài điều.
   1. Quan điểm về tình yêu nam-nữ
   -Dâm là một thứ khiến cho ngay cả một người thông minh cũng trở nên si mê.Si tức là ngu si,mê tức là đã sai rồi khi người khác nói cho mà còn không tin nhận.Sự tác động của dâm là rất lớn đến tâm thức con người từ thô đến vi tế,từ lớn đến nhỏ.Có thể phân ra dâm ra thành hai là Chánh Dâm và Tà Dâm.
   – Chánh Dâm hiểu đơn giản là tình yêu trong sáng nam nữ,tình vợ chồng. Tà Dâm là quan hệ nam nữ với người không có duyên phận với mình-tức là không phải vợ chồng
   -Đối với người tại gia thì Tà Dâm là điều không nên làm. Chánh Dâm thì được làm.Tuy nói là được làm nhưng phải biết vị trí của nó là như thế nào. Chánh Dâm là thuốc để điều trị Tà Dâm.Đã là thuốc thì không nên lạm dụng. Chánh Dâm thì được dùng nhưng không được mê.mê thì tất sẽ si.Có người không mê tà dâm nhưng lại mê chánh dâm.Bạn là người rất mê tình yêu nam nữ,câu nói sau của bạn đã nói rõ :”Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất giữa con người với nhau, tôi luôn ao ước trong đời gặp được tình cảm như ngưu lang chức nữ, lương sơn bá chúc anh đài, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, sang hèn, địa vị xa hội, yêu là không tính toán, không vụ lợi…”
   – Tình yêu được dùng nhưng không được mê.Bởi vì không có tình yêu,con người sẽ dễ phạm tà dâm. Tình yêu là thuốc để điều trị Tà Dâm.Ví như uống thuốc để chữa bệnh.Thuốc là phương tiện,mục đích chính là sức khỏe. Thuốc là phụ, sức khỏe là chính.Bây giờ nhầm lẫn hết,cái phương tiện thì lại cho là mục đích,cái phụ thì lại cho là cái chính,lầm lẫn đầu thành đuôi,đuôi thành đầu thì tất nhiên đau khổ chỉ là chuyện sớm muộn.Tâm thanh tịnh của bạn là chính, Tình yêu là phụ. Tâm thanh tịnh của bạn là mục đích, Tình yêu là thuốc.Nếu trong tâm thức,bạn đặt tình yêu lên đầu là số một để tôn thờ thì là sai rồi,tâm cuả bạn là chủ,tình yêu là tớ.Bây giờ đảo lộn vị trí mang tình yêu lên làm chủ ,còn bạn thì xuống làm tớ.Đã tự chọn mình làm thân phận đầy tớ thì tất nhiên sẽ bị nó làm cho khổ,chắc chắn sẽ là khổ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
   2.Phải chăng bạn đang mất dần niềm tin vào nhân quả
   -Chúng sanh trải qua vô lượng kiếp,có những lúc tâm sáng mà làm những việc thiện,lại có những lúc hồ đồ mà đi làm việc ác.Nhân quả của chúng sanh chẳng phải thuần thiện hay thuần ác,mà là thiện ác xen tạp lẫn nhau trùng trùng duyên khởi.
   -Bạn nói ”Còn về phần con, một cô gái thông minh xinh đẹp, ngoan hiền, chung thuỷ, đủ tứ đức công dung ngôn hạnh, công việc ổn định lương cao nên con luôn tự tin rằng ai lấy được con hẳn sẽ có phước lắm và sẽ rất hạnh phúc, mẹ thường hay nói , đời người con gái chỉ có một lần, ráng lựa chon một người đàn ông xứng đáng với mình, con nói với mẹ rằng con lấy bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ hạnh phúc thôi, vì con làm ra tiền”
   Mình cũng phải thừa nhận người Con Gái như bạn là người mà nhiều chàng trai mong ước.Tuy nhiên trong cái đức hạnh của bạn có sự ngã mạn,kiêu ngạo.Bạn hãy xem,các vị chân tu đức hạnh cao như thế,mà không có vị nào nhận là mình có đức hạnh cao,vị nào cũng nói mình là kẻ lắm tội nghiệp.Có một chút thành tựu là ngã mạn, ngã mạn là tính cách muôn thưở của chúng sanh.Chính sự ngã mạn của bạn đã làm các nghiệp ác trong quá khứ trỗi dậy khiến bạn nhận vô số những tai ương.
   – Bạn nói
   ”Có phải ở hiền sẽ gặp được lành sao? Gia đình con , từ đời cố, nội, ngoại, ba mẹ đều an chay trường, hiền lành, luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn làm việc thiện, biết đối nhân xử thế,không ham vinh hoa phú quý, chỉ mong cuộc sống yên bình”
   ”mặc dù con không làm gì nên tội, hiền lành là một cái tội hay sao hả Thầy? xung quanh con thấy những cô gái ăn chơi , đua đòi , thủ đoạn lại có một cuộc sống giàu sang sung sướng. ”
   ”tại sao mình phải rơi vào hoàn cảnh này, tại sao k phải là người khác, …mình hiền lành, không ăn chơi, không đua đòi, không ham vật chất”
   ”Xét về trình độ, năng lực, họ vấn, phẩm chất đạo đức… lại ăn chay trường , không biết sát sinh đến một con vật, đáng lẻ một người tốt như tôi phải có nhà cửa xe cộ, một người chồng tâm lý, yêu thương quan tâm chăm sóc và con cái thì ngoan hiền thì mới đúng là cuộc sống của mình, cuộc sống hiện tại không phải là của tôi mà là của một ai khác mà tôi phải gánh chịu dù họ vậy. ”
   Bạn Thiện Tâm thân mến ,bạn là người hiền nhưng chưa tin sâu NHÂN- QỦA. NHÂN- QỦA thông cả ba đời quá khứ-hiện tại-vị lại.Những gì bạn đang hứng chịu là những nghiệp ác trong quá khứ của bạn chứ không phải là của ai khác.Còn việc bạn chay,phóng sanh thì sẽ có quả báo vị lai.Có người cả ăn đời ăn chay,phóng sanh mà vẫn nghèo.Họ thắc mắc,tôi làm nhiều việc thiện như vây,sao tôi vẫn nghèo,phước của tôi đâu hết rồi.Nói cho bạn biết,cái phước của người ăn chay trường,phóng sanh lớn lắm,lớn đến mức không có cái ngân hàng nào trên thế gian này chứa đựng nổi,phước ấy đã không còn trên thế gian này nữa,mà nó ở trên trời Tứ Đại Thiên Vương.Sau khi mạng chung,người ấy sanh lên trời làm một chư thiên để hưởng cái phước báo của mình.Con người nhiều lắm cũng chỉ 100 năm,cho nên trong căn thân con người không thể thọ dụng hết được cái phước báo quá lớn của việc ăn chay trường,phóng sanh.Phải là thân thể chư thiên mới thọ dụng được phước báo này.Người ấy không biết rằng những gì khổ cực mà mình nhận chỉ là quả ác trong quá khứ,trả xong rồi khi mạng chung sẽ thay đổi thân phân,người ấy sẽ bước vào dòng dõi của chư thiên tôn qúy.Tuy nhiên,nếu làm việc thiện,nhưng cuối đời nảy sanh tà kiến nghi ngờ những việc thiện mà mình đã làm thì sẽ đánh mất lợi ích bước vào dòng dõi của chư thiên tôn qúy ,vô cùng đáng tiếc,đáng tiếc.Thế nên Thiện Tâm bạn phải cân nhắc cho kỹ sáng suốt,không nên từ bỏ việc thiện,nghi ngờ việc thiện.
   – Bạn nói
   ”Cám ơn Tinh Thái rất nhiều, tôi đã đọc được vài trang của Làm chủ vận mệnh, cũng ngộ ra được một số điều, tinh thần tôi đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng chuyện của tôi, tôi cũng muốn chia sẽ để xem có ai có cách nào hay,có phương hướng nào giúp cho tôi vượt qua được nghịch cảnh lần này, tôi nguyện sẽ nghĩ đến điều thiện, làm việc thiện, từ bỏ tham sân si, ái tình lục dục, một lòng hướng Phật. ”
   Bạn phải biết là trong quyển sách đó toàn là lời dạy của các bậc thánh nhân thôi,trong đó đã có tất cả các phương pháp rồi,bạn còn định tìm cách nào khác nào nữa đây,ai còn có thể nói hay hơn các bậc thánh nhân này nữa.Bạn mới chỉ mới đọc có vài trang thôi,bạn phải đọc hết ít nhất là 5 lần.
   Có nhân mới có quả.Như có người nghèo nói khi nào giàu thì tôi sẽ đi bố thí cho người khác.Họ không biết rằng cái nhân của sự giàu có là bố thí tiền tài cho chúng sanh.Họ không bố thí tiền tài thì sẽ không bao giờ họ giàu có.Bố thí là phải bố thí ngay trong lúc nghèo.Bạn học Phật,hướng Phật là phải ngay trong lúc đau khổ,thì mới dần hết khổ đươc.Chờ hết khổ rồi mới nghĩ đến điều thiện, làm việc thiện, từ bỏ tham sân si, ái tình lục dục, một lòng hướng Phật.Thưa với bạn,chờ như vậy không có ngày đó đâu.
   -Bạn đọc thêm về NHÂN- QỦA để hiểu rõ hơn.Nó nằm ở chương 7,từ trang 167 là nói về NHÂN- QỦA
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxS2d5eTVQQUtaV1U/view?usp=sharing
   -Kinh NHÂN- QỦA
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxRVctTUdvSEtXWXc/view?usp=sharing
   -Nếu quyển Làm chủ vận mệnh quá ngắn gọn súc tích khó hiểu,thì bạn đọc thêm ở đây,hòa thượng Tịnh Không giảng về Làm chủ vận mệnh
   https://drive.google.com/file/d/0B3gzAB5z0zSxa2dBdkhYdlU3V00/view?usp=sharing
   Thời gian đầu 1 năm tạm thời quên hết mọi chuyện tình cảm đi mà tập chung vào việc học Phật,khi rõ giáo lý thì mới biết cách thực hành.Nếu bạn cứ vội vàng thì sẽ lại càng mắc thêm sai lầm.Không vội được đâu,đây là lúc phải bình tĩnh,phải tỉnh táo.không để chuyện tình cảm rối bời tâm trí.
   A Di Đà Phật

 7. thien

  làm sao có được cuộc sống thanh tịnh hả thầy khi xung quanh đều là rắc rối phiền toái…

  Hồi Âm
 8. Thiên Tâm

  Thành thật cám ơn sự chia sẻ của Hãy niệm A Di Đà Phật, cám ơn Người rất nhiều. Tôi xin nói tóm tắt rắc rối hiện tại của tôi , người đàn ông hiện tại đã nói rằng thầm thương trộm nhớ tôi từ rất lâu rồi, a biết hoàn cảnh của tôi và yêu tôi rất nhiều, do môi trường làm việc của tôi gặp gỡ và tiếp xúc nhiều người nên ngta biết mình cg không có gì là lạ. A ta hay gọi dt, nt mời tôi đi ăn, nhưng lúc nào tôi cg từ chối. Mãi đến hơn một năm sau a vẫn cứ gọi, hôm đó nghĩ lễ cg được vài ngày. A gọi mời đi ăn và nói nghĩ lễ 2 mẹ con muốn đi đâu chơi a đưa đi. Thôi kệ cứ đi chơi cho vui, nghĩ thế tôi đồng ý. A đi xe hơi đến rước 2 mẹ con, đi cg với bạn bè làm ăn kinh doanh với a, con trai đòi về, nên tôi và a đưa con về ngoại, rồi quay trở lại bàn tiệc, mọi người mời uống vài ly, k từ chối dc, k biết làm sao mà tôi say quá , đi té xuống đất , tôi nói đưa tôi về nhưng k, kết quả la a ta giở trò đồi bại với tôi, hụt hẫng, chán nản, xấu hổ vô cùng, lần đầu tiên gặp mặt để xảy ra chuyện này, tôi chỉ biết im lặng, nhưng rồi a đến chơi thường xuyên, a nói yêu tôi nên k cầm lòng đc, dần dần tôi cg chấp nhận vì sự chu đáo của a. Ngày ngày đến đưa 2 mẹ con đi ăn…, tôi đã cảm động và chấp nhận a, vì con đã lớn đi học lớp mầm, cô giáo hỏi ba con làm gì, con hỏng có ba, mẹ ơi sao con k có ba vậy, ba đi đâu rồi ? Nghe mà xót thương, từ lúc chấp nhận a, con mừng vui đi khoe khắp nơi, con có ba rồi, ba thương con lắm, chở con đi siêu thị chơi nhà banh, mua sữa, mua đồ chơi nhiều lắm. Thực sự tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng chỉ đc vài tháng thôi, kể từ khi tôi đưa tiền cho a đầu tư bất động sản, tôi đúng là kẻ ngu nhất trên đời, nghe lời ngon ngọt, đầu tư bds lời kinh khủng , e làm gì có tiền mà đầu tư, thì coi ai có mượn đi, trong vòng một năm trả vốn lại ngta và e có vài tỷ như chơi, k biết tại sao tôi lại khùng tới mức độ đó, a ta nói chắc ăn lắm, vì cg muốn có nhanh chóng có nhà riêng cho con, e chỉ muốn có nhà riêng thôi, kiếm tiền đầu tư đi e muốn mấy căn cg có, 1 tỷ a sẽ làm ra cho e 2 ty, 2=4, 4=6, …..và cg quyết định gắn bó với a, để con có ba, và cg để a cố gắng làm ăn, tôi hy vọng sẽ có csg như bạn bè đồng nghiệp. Và rồi hàng ngày a đi xem chỗ nào đang phát triển…,, mua bán sẽ có lời, tôi chỉ việc chuẩn bị tiền, khi a cần mua o đâu là tôi chuyển tiền ngay cho kịp, kết quả là a đã mua 7 , 8 miếng đất . Tiền của e thì e phải đứng tên, a nói e đi làm có ra ngoài đc đâu, mua bán phải nhanh chóng , họp đồng công chứng các cái, để a đứng tên mua bán cho dễ, cho thuận lợi….,tôi tin tưởng a lắm, đặt hết niềm tin hy vọng vào a, và rồi giờ đây,a lộ rõ bản chất thật của mình, câu cửa miệng của a là dm ,dm. Nói tục chửi thề là chuyện thường ngày của a, tôi cảm thấy lùng bùng 2 lỗ tay, vì xung quanh tôi trc giờ chưa có ng nào ăn nói như thế, rồi đến tán gái, …1 ngày nt cho chục đứa để làm quen, mời đi ăn, thất vọng , mọi hy vọng đã sụp đỗ, a ta thô lỗ, dâm dục, đòi hỏi tôi, tôi k đồng ý, k đc giải quyết sẽ chết đó, vì sợ a chết mà tôi fai cắn răng chịu đựng, nhưng nhu cầu a rất mạnh, lúc nào cg muốn, …, tôi nói a đừng nghĩ tới nó thì a sẽ k muốn, …có một hôm tự nhiên tôi gọi dt a k nghe may, rồi tôi giật mình tỉnh giấc , y như có ai đó tát mình một cái thật mạnh để mình tỉnh vậy, và tôi đã nghĩ ra đủ thứ chuyện khiến tôi hoảng sợ vô cùng, lỡ như a ta chết thì phần đất đai tài sản của tôi ng nhà a ta sẽ thừa kế, lỡ như a ta bán dc ma k trả tiền cho minh thi sao?,lỡ như thua lỗ thì thế nào đây, ?…., và hàng đống câu hỏi tiêu cực cứ thế tuôn ra, sao tôi k nghĩ ra dc trc khi đưa tiền cho a dtu, trời ơi, cg tại tôi tham ngta mới lợi dụng dc, nhưng k, sống fai có nhà như chết cỏ mồ mả, nhu cầu chính đáng của một con ng, muốn có căn nhà riêng là sai sao? Rồi tôi nói a bán hết đất đai trả tiền lại cho tôi, k cần lời trả đủ tiền tôi đua a là dc, kể từ lúc đó a như con thú chứ k fai ng, a đòi hỏi như cưỡng hiếp tôi, a chửi tôi k còn ra con ng nua, k chiều a thì a nói ăn ở với thằng nào no nê giờ ngán rồi hả,……, những điều a nói thật kinh khủng, tôi tự hỏi mình chưa làm điều gì sai với a, mặc dù có con nhưng tôi giữ thân như Ngọc , tôi k fai là ng tuỳ tiện, dễ dãi như một số phụ nữ khác, nhung tôi cảm thấy mình còn thua cả gái điếm nữa , ngta bán thân lấy tiền, còn tôi vừa trao thân vừa trao tiền, lại còn bị chà đạp danh dự, nhân phẩm, …., csg như địa ngục trần gian, tôi kể cho một ng bạn nghe thì bạn khuyên rằng , bạn đã thua mọi mặt rồi, bạn fai nhin, chiều chuộng hắn, dụng hắnbán đất trả tiền lại cho ban, hàng ngày fai chiều những cơn thèm khát của hắn, chịu những lời si nhục lăng mạ, tôi k biết fai chịu đựng bao lâu, nếu tất cả là tiền của tôi thi tôi sẽ bỏ hết ra đi để tìm sự bình yên giống như ngày xưa tôi bỏ hết lại cho nhà chồng vậy, nhưng đó là st tôi mượn, của a e bạn bè, giúp tôi có vốn làm ăn, tôi k thể để họ mất tiền dc, toi k biết fai làm sao nua, tôi dinh mua bảo hiểm st thật lớn, rồi ghi lại di nguyện và bi tai nạn, cg k dc, nhưng tôi cg hy vọng a ta còn mot chút lòng nhân,thương xót tôi, trả lại tiền cho tôi, tôi vẫn cứ hy vọng, nhưng tôi k biết fai làm gi để thuyết phục a ta, a ta hết thuốc chửa, a k tin quả báo, a ta từng giải hạn bằng việc ở với gái trinh, cg khoảng 10 cô gái còn trinh bị a dụ dỗ, còn việc qh với fu nữ mà a dụ là chuyện bình thường về nhu cầu sinh lý. Tai sao xui khiến thế nào tôi lại gặp con ng đốn mạt như thế, nói nhịn nhưng k thể nhịn dc, tới đâu thì tới, 2 tuần nay tôi đã k để a ta chà đạp thân thể mình nữa, k thể để loại đàn ông đó chạm vào thân thể của mình, tôi k nhượng bộ, a cứ ra ngoài mà giải quyết sinh lý, và a ta đã k quấy rầy tôi nữa , Tôi k biết ngoài đời dối trá lọc lừa nhau để sống, k biết đâu là thật đâu là giả tạo, vậy làm sao con ng dám thể hiện lòng nhân nữa , tôi nhớ lúc còn sv, gặp 1 bác đẩy xe đạp xẹp lép, bác xin tôi 2000d vá xe, trong túi lúc ấy chỉ còn đúng 2000d, toi đưa cho bác mà trong lòng cảm thấy vui vui vì giúp dc một ng, nhưng sau đó bác lại vô tình gặp trúng tôi để xin tiền vá xe, lần này tôi k có tiền, rồi gặp bác xin lần thứ 3, tôi đã hiểu, lòng nhân của mình đặt sai chỗ rồi, biết bao nhiêu chuyện tương tự như thế gặp rồi vẫn bị lừa. Sau nà về đi làm, tết năm đầu tiên dc thưởng 30tr, vui mừng lắm, mot chi bạn quen biet cách 10 năm, vô tình gặp lại mời đi ăn 1 , 2 lần rồi đúng ngay hôm mình có tiền thưởng , chi mượn 30tr hẹn 1 tuần trả, 1 tuần cg k bao lâu, thế rồi cho mượn , 1 ngay, 2 ngay…, sắp đến ngày lấy tiền lại rồi mừng quá. Nhưng rồi chi gọi Dt bao rằng chi vở nợ k tra dc, thôi rồi của đi thay ng, từ nay sẽ k cho bất cứ ai mượn tiền nua, Nhưng rồi ngta dùng cách khác mà tôi lại dính bẩy k hay, dtu kinh doanh kiếm lời, bao nhiêu ng ho cg kinh doanh mà nên nhà nên cửa, nếu tôi gặp ng đàn ông đàng hoàng tu chí làm ăn , có ng cho mượn vốn như vậy chẳng mấy chốcmaf giàu có và trả vốn cho ngta. Ý tôi nói rằng ở hiền đó, có lòng nhân đó, thương ng đó, bạn bè tôi luôn dc toi giúp đỡ, lúc ba nó ốm đau ngặt nghèo cg chỉ có mình tôi đến thăm cho tiền thuốc thang, nhưng toàn gặp chuyện gi đâu , đời ng gian trá lắm,
  Co mot lần duy nhất , Ngày trc có a bạn, ấy rất giàu, hay làm từ thiện, tâm a rất tốt, hiền từ nhân hậu, tôi xem a như vị thánh vậy, a thống thái lắm, a giúp ng k cần báo đáp , khi có chuyện k vui, bức xúc chuyện o cơ quan tôi kể a nghe thì a chỉ nói rằng buông bỏ đi em,a hay khuyến toi đọc pháp sư Tịnh Không , hay lắm, nhưng rõ ràng là tôi k có tg để đọc, di làm từ sáng đến 6,7hchiều ve mét lã, còn fai lo con, roi dọn dẹp, tôi k co tg, có lần a nói nếu lúc nào đó e cần có nhà riêng nói với a, a sẽ giúp, tôi k muốn mắc nợ bất cứ một ai, tôi muốn tự mình làm nên, 1 năm tôi tk dc 100tr, thì khoảng 5 năm tôi sẽ mua dc đất, va 5 năm nữa tôi sẽ xay dc nhà, nhưng vì rút ngắn tg để con nó có nhà, và k fai biet cảm giác minh đang ở nhà trọ, và vì thế mà tôi đã mắc một sai lầm k thể cứu vãn, năm nay dc thuong 6, 7 chục triệu , st gom góp dành dụm đưa hết cho a ta dtu vào gỗ, giờ cg xong, gỗ chẳng bán dc. Từ lúc quen tôi Cty a cg đóng của chẳng làm, sáng nào a cg cafe , bi da chờ thời,,tôi k biết fai làm gì nữa , về mặt pháp luật nếu kiện thì khả năng tôi lấy dc tiền là bn ? có cách nào để khuyên một ng k co trái tim quay đầu? Từng bước và phương pháp thực hiện ra sao? Mong moi ng giúp đỡ. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, tôi đều cầu xin Phật Trời phù hộ cho tôi.

  Hồi Âm
  • Đường Thi

   A Di Đà Phật – Xin chào Thiên Tâm,

   Trên đời này mọi sự mọi việc đều được chi phối bởi định luật Nhân Quả: Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu như chưa thấy báo ứng là vì thời cơ chưa tới bởi vì nhân quả thông ba đời, từ nhân thành quả cần phải có thời gian và hội đủ duyên. Do vậy việc mà bạn bị anh ta đối xử như vậy thì cũng không nằm ngoài nhân quả. Nếu như đời này bạn bị anh ta làm tổn thương thì có thể là do đời trước bạn đã từng làm tổn thương anh ta giống như vậy hoặc là đời sau anh ta sẽ trả nợ lại cho bạn.

   Đối với những người có đạo hạnh thâm cao thì người ta có thể dùng lòng từ bi để cảm hóa hận thù. Như kinh Pháp Cú nói:” Hận thù diệt hận thù là điều không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu”. Tuy nhiên nếu tâm từ bi của mình chưa đủ lớn mà lòng tham lam, hận thù của người ác quá lớn thì cũng khó mà hóa giải được.

   Càng đi sâu vào thời mạt pháp thì đạo đức càng suy đồi, con người trở nên hung ác nhiều hơn cho nên mỗi một trăm năm tuổi thọ con người giảm đi một tuổi, cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi thì mới đến kiếp tăng, một trăm năm tăng lên một tuổi và tâm tánh con người sẽ dần dần hiền dịu lại.

   Bạn chỉ bị anh ta lợi dụng, lường gạt về tình cảm và tiền bạc là vẫn còn có phước lắm đấy. Mình vừa mới nghe kể một câu chuyện còn ghê sợ hơn: Có một cô gái quen với một anh chàng hào hoa phong nhã. Sau khi ăn uống no say thì anh ta chở về khách sạn. Cô ta cứ nghĩ là sẽ được chăn gối mặn nồng, nào ngờ cô ta đã trúng thuốc mê rồi bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì cô ta thấy mình nằm trong bồn tắm, chung quanh có nhiều nước đá. Phía sau lưng đã bị mổ một vết thật sâu. Cô ta lấy điện thoại để gọi xe cấp cứu đưa vào nhà thương nhưng tiếc thay không giử được mạng vì không có thận để thay thế. Anh chàng kia đã lấy đi của cô ta hai trái thận để mang đi bán. Đây là câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc, nghe nói tình trạng giết người cướp nội tạng mang đi bán sẽ kiếm được nhiều tiền và đang là một mối họa lớn. Mình kể đây với hy vọng mọi người hãy nên cẩn thận đề cao cảnh giác, chớ nên vì tham lợi nhất thời mà tự chuốt họa về sau.

   Bạn cũng nên biết rằng Đời Là Vô Thường Hạnh Phúc Mong Manh. Cho nên những gì đã mất đi thì hãy nên buông xả luôn, chớ luyến tiếc làm gì. Càng luyến tiếc thì càng thêm phiền não. Hãy sống an vui yên phận với những gì mà mình có thể có được trong tầm tay. Phật dạy:” thiểu dục tri túc” (ít muốn biết đủ). Chỉ cần y giáo phụng hành lời Phật dạy thì mình sẽ có được sự an lạc ngay trong đời sống thường ngày. Người tu đạo thường có câu nói rằng:
   “Vui trong ngủ dục vui rồi khổ
   Khổ để tu hành khổ hóa vui”

   “Vui trong ngủ dục vui rồi khổ” có nghĩa là nếu mình chạy theo ngủ dục của thế gian để đua đòi thì khi không thõa mãn cũng sanh buồn tủi. Khi có được thì cái vui đó cũng chỉ là vô thường tạm bợ và nó sẽ mất đi bất kỳ lúc nào. Trong thời gian hưởng thụ thì vô tình mình lại tạo ác nghiệp để đời sau bị sa đọa. Khi bị mất đi công danh phú quý thì người ta cũng lại vì thế mà sanh âu sầu áo não.

   “Khổ để tu hành khổ hóa vui” có nghĩa là người tu đạo không tham hưởng dục lạc của thế gian, họ có đời sống thiểu dục tri túc, cái khổ mà họ có chẳng qua chỉ là khổ thân mà thôi còn trong tâm họ thì lúc nào cũng an lạc. Một phần thì đó cũng có thể tạm gọi là chỗ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Sau khi xả bỏ báo thân này sẽ được vãng sanh Tây Phương đó chính là chỗ mà bạn Liên Hoa Hóa Sanh nói :” chúc mừng bạn đã trúng giải đặc biệt tờ vé số 20 con số và chỉ chờ đi lãnh thưởng mà thôi”. Khi đó mới thực sự là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, cứu cánh viên mãn vậy.

   Đạo hữu nào đã khuyên bạn mỗi ngày nên nghe pháp của HT Tịnh Không chính là thiện hữu tri thức của bạn. Bạn cũng chớ nên sanh tâm giận hờn chán ghét anh chàng làm tổn thương đến bạn vì chính anh ta mới thực sự là người giúp bạn thức tỉnh, bạn cần nên cám ơn anh ta. Chính anh ta đã giúp cho bạn biết đời là bể khổ. Khi bạn biết đời là bể khổ thì bạn mới tìm đến Phật Pháp là con thuyền đưa bạn ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi.

   Nói tóm lại, bạn cần nên nghe pháp của HT Tịnh Không cho nhiều để có đủ trí tuệ mà nhìn thấu, khi thất sự nhìn thấu thì mới có thể buông xả được. Khi đã buông xả thì sẽ được tự tại an vui. Khi đã được tự tại rồi thì bạn có thể tùy duyên mà đón nhận họa phúc đến với mình một cách hoan hỉ không một lời than trách hay say đắm.

   THUYỀN TỪ QUA BẾN GIÁC
   Biển mộng luân hồi khó tỏ phân,
   Thuyền đây một chiếc, giúp ai cần.
   Qua cơn ác hiểm nương hiền sĩ,
   Đến chỗ yên lành dựa thánh nhân.
   Vạn kiếp, làm Người không mấy lượt,
   Trăm năm, gặp Phật có bao lần.
   Bây giờ chẳng tính đời nay độ?
   Đợi biết khi nào mới thoát thân?

   GIỌT SƯƠNG BAN MAI
   Mới đọng viên tròn ở lá cây,
   Ban mai óng ánh hạt sương đầy,
   Công danh chợt ngắm liền tan chảy,
   Sự nghiệp chưa nhìn đã thoáng bay.
   Mấy lượt dầm mưa nên xác úa,
   Bao phen dãi nắng khiến thân gầy.
   Khen ai khéo bắt hòn châu ngọc,
   Chẳng được thôi thì chớ đắm say!

   Vài lời chia sẽ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Bạn Thiện Tâm,giải quyết việc của bạn đều trên nền tảng lý nhân qủa
   – NHÂN là hạt giống
   – QỦA là qủa được sanh ra từ hạt giống tức là từ NHÂN
   -Từ NHÂN chuyển thành QỦA cần phải có những yếu tố điều kiện bên ngoài.Các điều kiện đó gọi là DUYÊN
   Ví như khi ta gieo hạt giống của cây táo vào trong lòng đất thì hạt giống ta gieo gọi là NHÂN.Sau đó nhờ có nước tưới,ánh sáng,không gian,thời gian… mà cây được sanh trưởng từ lòng đất ra.Các điều kiện nước tưới,ánh sáng,không gian,…gọi là DUYÊN.Nhờ có các DUYÊN mà sẽ cho ra qủa táo. qủa táo được gọi là QỦA.Trước QỦA thì phải có NHÂN-DUYÊN
   1. NHÂN-DUYÊN- QỦA trong tiền bạc
   – . NHÂN tiền tài là BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh
   – DUYÊN là sự chăm chỉ,may mắn,thông minh,sanh ra trong gia đình giàu có,kinh doanh,kế thừa tài sản,…..
   – QỦA là sự giàu sang
   Khi bạn bố thí 1 đồng cho chúng sanh thì trong mạng của bạn sẽ có 10 đồng. 1 đồng gọi là NHÂN, 10 đồng gọi là QỦA.Tất cả những việc bạn đi làm công ăn lương hay đi kinh doanh ,những cái đó gọi là DUYÊN và chỉ có thể lấy lại 10 đồng trong mạng của bạn mà thôi,không thể lấy hơn.
   -Có nhiều sự giàu có khác nhau- có người giàu có do kinh doanh, có người giàu có nhờ sự thông minh, có người giàu có nhờ sự kế thừa tài sản,…..Tuy có nhiều cách giàu có khác nhau nhưng họ đều có 1 NHÂN giống nhau đó là trong qúa khứ họ đều BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh.Không có cái NHÂN này thì họ không thể giàu có được dù bằng bất cứ cách nào.
   -10 người kinh doanh chỉ có 1 người giàu có là bởi vì người này trước kia đã từng BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh.
   -Muốn giàu có trước tiên phải BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh.Bỏ việc BỐ THÍ tiền tài cho chúng sanh,đi làm tất cả những việc khác trong thế gian mà cứ mong giàu có là điều viển vông chẳng thế có.Ví như có người không gieo hạt giống của cây táo vào trong đất,hàng ngày cứ tưới nước,bón phân vào đất thì cũng chỉ nhọc công mà thôi.Mất bao nhiêu nước,bao nhiêu phân,bao nhiêu công sức mà cũng không có qủa táo.Vì sao thế,vì anh ta có gieo hạt giống vào trong đất đâu,tất cả những việc làm chỉ là duyên.Không có NHÂN,chỉ có DUYÊN thì làm sao có QỦA
   Bí Quyết Phát Tài Hòa Thượng Tịnh Không
   https://www.youtube.com/watch?v=q-QCP1TpOSc
   2. NHÂN-DUYÊN chúng sanh
   -Chúng sanh gặp nhau chẳng phải tự nhiên,tình cờ,đều là nhân duyên từ đời trước.
   -Duyên của chúng sanh gặp nhau thì có 4-Trả nợ,báo ân,đòi nợ,báo oán.
   -Những người Trả nợ,báo ân đến gặp ta thì sẽ mang tiền tài,hạnh phúc đến cho ta
   – Những người đòi nợ,báo oán đến gặp ta thì sẽ lấy đi tiền tài,mang đau khổ đến cho ta
   Hiện nay rõ ràng Những người đòi nợ,báo oán đang đến gặp bạn.Cứ cái tình hình này Bạn đừng cho rằng là bạn tiết kiệm được 10 năm sẽ mua được nhà.Đừng nói là 10 năm,cho dù là 30 năm cũng vẫn phải đi ở trọ.Vì sao thế.Vì bạn làm được bao nhiêu tiền đi nữa thì lại xuất hiện những kẻ đòi nợ,báo oán đến gặp bạn để rút hết tiền của bạn,bạn sẽ không còn một đồng nào cả,và cuộc đời của bạn sau này sẽ càng ngày càng đau khổ và đến cuối đời bạn cũng không hiểu vì sao lại như thế,điều gì đã xảy ra với mình.Chỉ khi bạn học Phật cuộc đời của bạn thay đổi được.
   3.Những gì Thiện Tâm phải làm
   -Bạn muốn thay đổi tình hình này thì phải dùng một pháp Bố Thí.Trong vòng một năm tới,bạn đừng nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền làm gì cả,không giữ được đâu,không mất vì lý do này thì cũng mất vì lý do khác.Đằng nào thì cũng mất,chi bằng mang đi Bố Thí,phóng sanh có phải hay hơn không.Bạn kinh doanh mất là mất hẳn,còn bạn bố thí bạn bỏ 1 được 10.Hàng tháng chỉ chi tiêu đủ dùng,số tiền còn lại mang bố thí,phóng sanh hết cho chúng sanh.Dần dần rồi tình hình của bạn sẽ thay đổi.Khi ấy những kẻ đòi nợ,báo oán sẽ rời xa bạn,những người Trả nợ,báo ân sẽ tự nhiên xuất hiện đến bên bạn.
   -Bạn phải biết nhất định phải gieo NHÂN thì mới có QỦA.Bạn phải đi bố thí,phóng sanh cho chúng sanh thì chúng sanh sẽ đến trả nợ,báo ân cho bạn.
   -Bạn nói ”có cách nào để khuyên một ng k co trái tim quay đầu? Từng bước và phương pháp thực hiện ra sao? ”
   Nói thật cho bạn biết,lúc này bạn đừng nghĩ đến việc thay đổi người khác cho nhọc công,không làm được đâu.Thay vào đó bạn hãy nghĩ làm sao phải thay đổi được bản thân mình.Phải sửa đổi bản thân mình thì mới thay đổi được vận mệnh của mình.Người khác không muốn thay đổi thì làm sao thay đổi được họ.
   -Bạn nói bạn không có thời gian học Phật Pháp,bạn phải sắp xếp thời gian.Bạn phải giảm thiểu công việc đi nếu có thể,đừng ham kiếm tiền.Trong vòng 1 năm bạn gửi con về cho ông bà nuôi,như vậy sẽ có thời gian hơn.Chỉ là 1 năm,bạn phải biết đè nén tình cảm lại.Bạn phải nhận thức là học Phật rất quan trọng,lúc đầu tuy có mất thời gian một chút nhưng đó chỉ là tạm thời,sau đó bạn sẽ đạtn được sự tự do hạnh phúc vĩnh viễn.Còn nếu như bạn không chịu học Phật vì sợ mất thời gian,thì tất nhiên lúc đầu bạn cũng tiết kiệm được một ít thời gian đấy nhưng sau này bạn sẽ mất đi sự tự do vĩnh viễn.
   -Bạn cũng cần phải biết bạn có con trai bạn.Con trai bạn sẽ ảnh hưởng từ người mẹ rất nhiều.Nó đến với bạn cũng là ở trong 4 nhân duyên Trả nợ,báo ân,đòi nợ,báo oán.Bạn nghĩ sao với cái hoàn cảnh từ trước đến giờ của bạn thì nó sẽ ở duyên nào trong 4 duyên trên.Nếu là đòi nợ,báo oán thì phiền phức lắm,phiền phức lắm.Bạn có thể không học Phật được sao,nếu bạn học Phật thì nó từ nhỏ sẽ được ảnh hưởng Phật Pháp,sau này nó sẽ là Trả nợ,báo ân.Bạn phải biết bố thí phóng sanh thì Trả nợ,báo ân sẽ đến.1 năm tới,bạn hãy ném chuyện tình cảm nam nữ ra tận ngoài biển đông đi,tập chung vào học Phật,tu phước,tích đức.Nếu có gặp người đàn ông nào đi chăng nữa thì hãy nói rõ hoàn cảnh mình là như vậy,là mình đang muốn tu phước trong 1 năm.Nếu họ có thiện tâm thực thì họ sẽ đợi được,họ sẽ để mình yên tĩnh trong 1 năm.1 năm thì cũng có đâu mà nhiều,1 năm mà không chờ nổi thì chứng tỏ là không có thiện tâm,thế thì hãy quên luôn đi.
   -Mình cũng chỉ có khả năng khuyên bạn đến như vậy thôi.Cuối cùng là sự lựa chọn của bạn.
   A Di Đà Phật

  • Phước Huệ

   Bạn Thiên Tâm thân mến,
   Về vấn đề kiện tụng, bạn nên tìm luật sư để hỏi rõ, nếu bạn gởi tiền cho anh ta qua ngân hàng, vậy là có chứng từ, có thể sẽ kiện anh ta được. Tuy nhiên bạn phải hết sức cẩn thận và cảnh giác vì anh ta có thể sẽ làm hại đến hai mẹ con bạn. Nếu không kiện được thì bạn phải ráng cày, dành dụm trả tiền lại cho những người đã cho bạn mượn. Điều cần làm lúc này là hãy cắt đứt và tránh xa anh ta ra. Bạn nên gọi lên tổng đài điện thoại xin được tư vấn, mình khuyên bạn như vậy vì thấy người này quá nguy hiểm cho bạn.
   Bạn đừng mong chờ bạn có thể khuyên anh ta hồi tâm vào lúc này vì bạn còn chưa vững, còn chưa đủ lực thì làm sao khuyên một người như vậy cho được. Người có đủ đức hạnh, có khi không cần khuyên gì cả mà người khác tự nhiên hồi tâm chuyển ý. Các bạn sen ở đây góp ý toàn là lời hữu dụng, bạn cần nên thực hành ngay. Mình biết là bạn bận rộn và lòng thì rối bời, nhưng bạn nên biết lúc càng rối, bạn cần phải đọc kinh sách, niệm Phật cho nhiều. Pháp của Phật không phải để mọi giông bão lắng xuống rồi mới hành, Pháp của Phật là hành ngay lúc khổ đau này, bạn hãy thực hành đi mới thấy được nhiệm màu. Chắc là bạn thấy rất khó vì bạn cho rằng phải nghĩ đối phó cách này, cách kia mới giải quyết được vấn đề, còn niệm Phật có thấy tác dụng gì đâu. Thật ra cách nghĩ này không đúng, vì bạn cũng đã nghĩ hết cách rồi mà có giải quyết được gì đâu. Cho nên hãy thử cách này xem sao. Trước mắt bạn hãy quy y và giữ năm giới của Phật tử tại gia, phải giữ cho thật kỹ, đừng phạm giới, thành tâm sám hối và chân thành niệm Phật, nên niệm mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Sở dĩ mình khuyên bạn như vậy vì Phật dạy “cảnh tuỳ tâm chuyển”, tâm của bạn hiện giờ rất là không thanh tịnh, không sáng suốt, cách của mình khuyên bạn là để chuyển cái tâm của bạn.
   Bạn hãy gắng đọc, nghe kinh sách và niệm Phật cho nhiều mới mong chuyển được nghiệp quả này.
   Chúc bạn sớm được an lạc.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 9. Thiên Tâm

  Cám ơn sự chia sẽ của Đường Thi, Hãy niệm A Di Đà Phật và Phước Huệ. Thật sự bây giờ là phải nghĩ cách làm sao để ngta bán hết đất đai trả tiền lại cho mình chứ k thể bỏ được vì St đó quá lớn 5, 6 tỷ đồng, cho dù tôi có cày làm cật lực, nhịn ăn uống tiêu xài cg k bao giờ kiếm dc St đó. Tôi đã tính, nếu dành dụm tk đến mức tối đa thì cg đến 50 năm nữa tôi mới có dc St đó, nếu tính theo ls ngân hàng hiện nay chi co 6%/nam mà đến 50 nam thi tiền lãi đẻ lãi cg đến mấy chục tỷ chứ đừng nói là 5, 6 tỷ. Càng kéo dài thì tôi càng chết, vì St này ngta gửi ngân hàng, vì lúc này ls gửi thấp quá nên tôi bảo họ tôi có mối Dtu kinh doanh an toàn lắm cuả ngừơi nhà, tôi sẽ trả lãi =ls vay cua NH là 12%/nam .Nếu St đó mà trong khả năng và trong tầm tay minh thi tôi đã k fai khổ sở như thế, bằng mọi cách tôi fai lấy lại tiền, dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế, hay bất cứ kế sách nào có thể áp dụng bằng mọi giá fai làm cho con ng này thức tỉnh, a ta co một đứa con gái 11 tuổi, tôi hay khuyên a làm cha fai để Đức lại cho con, con gái nhờ Đức cha, a làm gi may mốt con gái a nó gánh hết tội nghiệp nó, làm sao để ata thấy được rằng tiền tuy qtrong nhưng k fai là tất cả, tôi định nhờ một a đó đạo hạnh cao thâm, Thông thái , nắm tất cả lý lẻ để phản bác lại cái suy nghi tiền là nhất trên đời này cuả a ta, với lại cái gì k thuộc về mình, k fai của mình thì k nên lấy, nếu k minh sẽ mất gấp trăm ngàn lần như thế, kết bạn với a để đưa những thông tin về nhân quả luân hồi đến với a như một chia se tình cờ giữa những người bạn, tôi thì k thể khuyên được , k thể nói dc, có ai có thể làm thuyết khách cho tôi k? Hãy xem như các vị đang làm một việc thiện, khuyên một ng sa ngã hồi tâm chuyển ý, mỗi ngày nói một tý thôi , dần dần sẽ thấm và a ta sẽ suy nghĩ, các vị sẽ nói rằng hơi sức đâu các vị giúp đỡ tôi khuyên hắn làm gì, mất công mất tg mà chả dc gì, phải nói là công Đức lớn lắm khi cứu dc một ng, tôi nghĩ có thể khuyên dc, nếu k dc 6,7 phần thì cg dc 4,5 phần còn k thì 1,2 phần nếu k dc thì cg là có tác động đến a ta roi, cg đưa dc lý lẻ Phật pháp đến với con ng này, a ta sẽ suy nghĩ, tôi nghĩ là dc vi bạn bè cua a chỉ toàn những ng như a thôi, lừa đảo, dối trá, mưu mô xảo quyệt , k có dc mot ng tốt. Chỉ có điều k biết các vị có chịu giúp tôi hay k, ? Hay các vị có cao tăng đắc đạo nào nhắn dùm tôi rất cần dc giúp đỡ, nếu nội tạng của tôi cóthể bán dc St đó thì tôi sẳn sàng bán đấy Đường Thi à ! Tôi k có gì đáng giá để bán , tôi k có dc ng chồng giàu có để gánh cho những sai lầm của tôi, ngày xưa cg có mấy a giàu có theo đuổi nhưng lúc đó tôi k quan trọng giàu nghèo, với lại họ k lãng mạn và chu đáo giống như a chồng nghèo ma tôi đã chọn.có những ng fu nữ may mắn bị gạt gẩm thua lỗ, cờ bạc hàng chục tỷ vẫn có chồng gánh vác giải quyết giúp mà tôi dc biết.
  Lúc này tôi đang stress rất nặng, cơ quan tổ chức đi tham quan cho can bo CNV, chia làm nhiều đợt, tôi đăng ký đi đợt đầu, và hiện giờ tôi đang ở Đà Nẵng, hôm qua đoàn du lịch đưa đến tham qua Ngu hành sơn , leo núi lên chùa vào động Huyền không có thờ Phật quan âm , ngta nói cầu xin gì dc đó rất linh, muốn cầu tình Duyen thì bên này, cầu con cái bên này và cầu tài lộc thì bên này, thực ra trong lòng cg muốn chạy đến để cầu xin tình duyên lắm nhưng nhớ lại những lời mà Hãy niệm A Di Đà Phật đã nói nên thôi minh k nên nảy sinh tình cảm với ai nữa , tôi đã đến để cầu xin tài lộc, nếu trời Phật có thương thì cho tôi cái lộc , tôi sẽ lấy đó để trả cho ngta chứ k cầu xin gì cho bản thân hết .
  Có một điều này tôi muốn thỉnh giáo các vị, cg có những ng họ đến Thần hoàng, miếu bà chúa xứ, Quan thánh , …để xin trúng số và cg có những ng trúng số thật và họ đã mua lễ vật đến tạ lễ, vậy có fai la Trời Phật thương cho ho trúng số hay k?
  Điều thứ 2 tôi lại nghe nói thế này , phải làm chuyện ác thì mới trúng số dc, những ng làm ác thì trúng số 3 4 lần, có những ng tôi biết cg xóm chẳng biết 1 ngày chay, chẳng biết đạo Đức nhân tâm là gi? Nhưng trúng số đến 2 lần, ngay cả cô ruột của tôi cg dc trúng số, mẹ tôi nói thế này đừng có mong trúng số toàn là ma quỷ cho trúng số chứ k có Trời Phật nào cho hết đó, con thấy đó toàn những ng ăn mặn uống đậm trúng số để dẫn dắt họ vào con đường trụy lạc sa đọa giống như bọn chúng. Có thấy ng hiền nào dc trúng số k? Ng hiền là fai Sg cực sg khổ hay sao ? Có fai muon tu la fai hành xác giống như mấy Hoà Thượng cầm bát đi chân đất ngoài dg, muốn đến với Phật là fai khổ hạnh hay sao? Còn mấy hoà thượng ở các ngôi chùa, kể cả các trụ trì vẫn xài dt xin, đi xe hơi xin, fai hiểu thế nào, sao một bên khổ hạnh, một bên sung sướng như vậy ? Nhưng trong con mắt ng đời những ng khổ hạnh bị xem thường là đi ăn xin, còn bên sung sướng thì dc nể vì,
  Tôi nghe một ng bạn kể có một gia đình nọ nợ nần chồng chất , con cái đau ốm bệnh hoạn k có tiền chữa trị , nghe ngta chỉ vẻ đến ngã ba sọ nơi xử tử các tù nhân cầu xin trúng so, bà áy đã đến cầu xin và dc trúng số nhưng với điều kiện là fai làm vợ nó, bà ấy sau khi trả hết nợ nần, chửa bệnh cho con xong thì đêm nào nó cg đến, bà ấy làm tình với một hồn ma, chồng bà là ng chứng kiến là bà ấy tự làm điều đó một mình, sau đó chồng hỏi thì bà ấy kể sự việc như vậy, vì ban ngày thì tỉnh táo bình thường nhưng đến đêm thì k biết gi? Chồng bà tìm Thầy nhờ giúp đỡ nhưng sau đó thế nào thì tôi cg k rõ, fai chang ma quy giúp ngta trung số dc?

  Hồi Âm
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Tình hình của bạn thật đúng là quá gay go,bức bách.Chia sẻ với Thiện Tâm một vài điều.
   1.Về NHÂN- QỦA
   -Phần lớn người trên thế gian này không thực sự tin NHÂN- QỦA,số người tin và thực hành chỉ là thiểu số.Số người tin và thực hành theo NHÂN- QỦA thì họ đã sanh thiên hết rồi hoặc đã thành thánh chẳng còn ở thế gian này nữa.Thế gian này phần nhiều là những người không tin NHÂN- QỦA mới ở lại nơi này.
   -Có hai thứ hay làm cho người thế gian điên đảo đó là tiền và tình.Trên kinh Phật đã nói rõ giàu sang là do nhân bố thí.Nhưng con người chẳng tin,họ cứ cho rằng phải đấu tranh thì mới giàu sang.Chính vì cái tư tưởng này,con người đã giở không biết bao nhiêu thủ đoạn thậm chí gây ra bao nhiêu chiến tranh trên thế giới cũng chỉ vì tiền.
   -Lúc tu Nhân thì làm việc thiện nhưng khi được hưởng QỦA thì chưa chắc đã làm việc thiện.Khi hưởng QỦA thì bắt đầu sanh tâm tham,xa lìa việc làm bố thí trước kia,thay vào đó là đi chiếm đoạt.Ở trên thế giới này có người phương tây và phương đông.Phương tây có phước báo thù thắng ,giàu có,những người sanh vào đó đều là kiếp trước có bố thí.Họ đang là người hưởng phước.Người phương đông thì chịu nghèo khổ,ít phước.Do có phước nên phương tây phát triển kinh tế khoa học rực rỡ.Nhưng khi có phước báo,họ bắt đầu sanh tâm tham,họ bắt đầu đi chiếm đoạt của cải đất đai của người phương đông,gây đủ mọi cuộc chiến tranh.Do việc chiếm đoạt này mà phước báo của họ giảm đi.Tất nhiên là bây giờ họ vẫn giàu,nhưng khoảng cách của phương đông và phương tây đã giảm đi nhiều so với trước kia.Hiện nay phương Đông đã xuất hiện những nước kinh tế mạnh chẳng kém gì phương tây,đây là việc trước kia không hề có.
   -Con người chia ra làm hai là nam và nữ.Người nam có nhiều phước,người nữ có ít phước.Cho nên trước kia người nam có nhiều đặc quyền hơn người nữ rất nhiều.Nhưng khi có đặc quyền thì người nam sanh tâm tham,họ cho phép mình được lấy nhiều vợ,chèn ép người nữ.Kết quả thì sao,bạn cứ nhìn vào thế giới hiện tại thì rõ.Do tâm tham này mà phước người nam bị mất đi,người nữ chịu khổ nhiều nên phước bắt đầu tăng lên.Bây giờ người nam không còn nhiều đặc quyền như trước kia nữa,bây giờ có nhiều phụ nữ nhiều tiền,có địa vị cao trong xã hội.Đây là việc trước kia không hề có
   KẾT LUẬN
   -Phước là do bố thí mà có,không phải tranh giành thủ đoạn mà có.Xét trong một thời gian ngắn thì dường như những thủ đoạn tranh giành làm cho ta có chút lợi ích.Nhưng xét về lâu dài là đang hủy hoại phước báo của chính mình.Bố thí làm tăng phước,đấu tranh là hủy diệt phước.Mắt thịt của con người chỉ nhìn được những lợi ích trước mắt.Mắt Phật nhìn thông cả ba đời quá khứ,hiện tại,vị lai nên nói cho chúng ta biết
   2.Về bạn và anh bạn chiếm tiền của bạn
   -Con người vốn đã chẳng muốn tin NHÂN- QỦA,huống hồ là lúc khi bị tiền bạc làm cho mê muội.Có mấy người trên thế gian này không mê tiền,người nghèo mê theo kiểu nghèo,người giàu mê theo kiểu của người giàu.Từ xưa đến nay các vị bồ tát thị hiện trong thế gian nói về NHÂN- QỦA nói đi nói lại nát cả lưỡi rồi thì có được bao nhiêu người tin
   -Có câu Bồ Tát sợ“ NHÂN,chúng sanh sợ QỦA”
   Bồ Tát do sợ“ NHÂN” nên không dám gieo nhân ác nên chẳng gặp quả ác.
   chúng sanh do không sợ “ NHÂN” nên cứ gieo nhân ác đến khi gặp quả ác thì bắt đầu khiếp sợ,hoảng loạn kêu trời kêu đất.Nhưng quả đã đến ắt phải nhận.
   Hiện nay bạn đã gặp phải quả ác nên tâm hoảng loạn kêu trời kêu đất.Còn anh ta đang ở trong thời kỳ gieo nhân ác,chưa đến kỳ quả ác.Mà chúng sanh thì chỉ sợ quả không sợ nhân,nên lúc này anh ta vẫn cứ dửng dưng là điều không có gì lạ,đến khi quả ác đến rồi thì mới bắt đầu hoảng loạn khiếp sợ.
   -Thực ra mình mới là người sơ cơ học Phật,có lẽ cũng chỉ trạc tuổi bạn,chỉ tùy duyên nên đây thảo luận với mọi người thôi.Đối tượng thảo luận của mình chủ yếu là những bạn có sẵn ít nhiều niềm tin vào Phật Pháp.Còn đối với những người hiện đang chẳng tin gì vào Phật thì mình chịu,mình không có khả năng nói cho một người từ không tin thành có tin.Cho nên mình muốn giúp bạn nhưng có tâm lại chẳng có lực.
   -Tình hình của bạn thật đúng là căng thẳng,nguy hiểm.Người ta thường nói hoàn cảnh bất thiện là do cái nhân bất thiện trước đó gây nên.Do bạn nhất thời hồ đồ si mê mà bây giờ phải ở trong hoàn cảnh bức bách như thế này.Bạn phải cẩn thận vì ở trong hoàn cảnh bất thiện,người ta dễ tạo ra một cái nhân bất thiện khác để rồi cuối cùng lại phải đón nhận hoàn cảnh càng ngày càng tồi tệ hơn.Cuối cùng khi nghịch cảnh lớn cũng làm cho một người hiền lành trở nên điên cuồng,đánh mất chính mình,biến thành người khác
   -Cho dù là chuyển luân thánh vương giàu có nhất trong cõi người hoặc là các chư thiên một khi phước hết cũng trở thành kẻ bần cùng,cũng phải vác nón lá đi mà ăn xin.Bất kể ai trong chúng ta ở trong sanh tử đều phải đón nhận những chuyện như thế này.Cho nên muốn thoát khỏi tình cảnh lên voi xuống chó như thế này thì chỉ có niệm Phật vãng sanh Cực Lạc.Ở trong thế gian này không có gì là đảm bảo cả,chỉ có vãng sanh Cực Lạc là viên mãn rốt ráo.
   -Trong hoàn cảnh này mà khuyên bạn học Phật xem ra rất khó.Thôi thì Bạn làm gì thì làm thì cũng nên đều đặn mỗi tháng bỏ ra vài trăm nghìn bố thí phóng sanh.Tiền nhiều hay ít không cần biết ra tay bố thí ngay mới là đáng quý.Lại mỗi ngày,sáng tối đều bỏ ra hai phút để niệm nhanh 100 câu A Di Đà Phật nguyện cầu cho chính mình và chúng sanh vãng sanh Cực Lạc.Mình nghĩ điều này bạn làm được.
   -Với lại cũng phải nói cho bạn biết là Phật Pháp không phải là khoa học biện luận như bạn nghĩ.Người có thể tin Phật học Phật là phải có thiện căn,phước định,nhân duyên.Tức là đời trước họ đã từng bố thí trì giới rất nhiều.Còn nếu như họ không có thiện căn,cho dù đến biện luận cho họ mạt kiếp họ cũng không tin.Thiện căn là nhân,còn biện luận chỉ là duyên thôi.Không có thiện căn,biện luận không có tác dụng gì.Cũng như không có cái nhân bố thí trước kia,đi kinh doanh không bao giờ phát tài.
   3.Vấn đề thần hoàng,thần miếu
   -Lại nhắc thêm một lần nữa với bạn.Tiền hiện nay mình có là do nhân bố thí trước kia.Khi bạn đi bố thí 1 đồng cho người khác thì trong mạng bạn có10 đồng.Bạn có đi làm công,tư,kinh doanh,trộm cướp,lừa đảo,…. thì cũng chỉ lấy được trong 10 đồng đó thôi. Qủy thần họ có thần thông,họ có thể chỉ cho cách bạn có tiền,nhưng tiền đó vẫn là 10 đồng tiền có sẵn trong mạng của bạn,chứ không phải là đồng tiền thứ 11 họ ban cho bạn.Nếu trong mạng bạn không có đồng tiền nào thì họ cũng không cách gì để giúp bạn có tiền.Vì tiền ấy vốn là tiền trong mạng của bạn,chứ không phải tiền của họ,nói thật ra thì họ chẳng cho bạn cái gì cả.Họ chỉ làm cho tiền trong mạng của bạn hiện khởi ra ngoài.
   -Có thể bạn thắc mắc tôi đang cần tiền,nhưng không biết cách rút tiền trong mạng như thế nào,thế thì tôi cứ nhờ họ rút hiện ra có phải tốt hơn không.Câu trả lời là không tốt vì nó cưỡng bức NHÂN- QỦA.Ví như bạn trồng cây,đáng lẽ ra 3 tháng sau mới có quả,bây giờ bạn dùng chất kích thước tăng trưởng để làm cho nó 1 tuần đã có quả,rồi bạn thọ dụng cái quả đó,ăn cái quả đó thì chỉ có chết sớm mà thôi.Đạo lý ở đây là như vậy.
   -Phước thì phân ra phước âm và phước dương.Phước âm tức là có phước nhưng không hưởng,giữ lại phước trong mạng giống như có tiền mà không tiêu để lại trong ngân hàng.Phước dương tức là lưu xuất hết ra bên ngoài thành nhà lầu xe hơi,vợ đẹp con khôn,danh tiếng, địa vị,…khi hưởng hết những thứ đó trong mạng chẳng còn phước.Khi lâm chung tùy theo phước trong mạng mà đầu thai vào cảnh giới khác nhau.Phước nhiều sẽ sanh thiên,sanh vào gia đình giàu có,phước ít thì sanh vào cảnh giới thấp.Ví như khi mua nhà,có nhiều tiền thì mới mua được nhà đẹp.
   -Người tu hành giác ngộ biết rõ phước là do bố thí mà có cho nên họ không đi đấu tranh,không hưởng thụ,chấp nhận cuộc sống khổ cực trước mắt để giữ lại phước trong mạng để sau này họ sẽ chuyển lên cảnh giới cao hơn.Còn người đời lại cứ nghĩ rằng phước là do đấu tranh mà có lên đã mang hết phước trong mạng của mình lưu xuất ra ngoài để đấu tranh lẫn nhau.Chẳng biết trong cuộc đời này họ đã dành được những gì chỉ biết khi lâm chung ắt đọa tam đồ.
   Vài lời tâm sự với bạn.
   A Di Đà Phật

  • Đường Thi

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Thiên Tâm,

   Mình xin lỗi bạn vì không giúp được bạn trong việc làm thuyết khách (bởi vì mình ở xa, không khéo ăn nói, có lẻ những gì mình nói cũng chỉ là “huyễn độ” mà thôi). Mình cũng rất cảm thông với tâm trạng hiện tại của bạn. Mình cũng biết là ngay nhất thời bạn khó mà chấp nhận được. Mình lấy ví dụ dể hiểu cho bạn thấy như trong một ván cờ tướng thì khi người ta bị lâm vào cảnh “chiếu tướng ăn xe” thì 100% tất cả những người chơi cờ ai ai cũng đều biết là phải bỏ xe giử tướng chứ không ai mà bỏ tướng giử xe bao giờ, có phải không? Do vậy trường hợp của bạn thì 6 tỷ đồng tượng trưng cho con xe. Tâm thanh tịnh, trí huệ sáng suốt tượng trưng cho ông tướng. Nếu như bạn vì 6 tỷ đồng mà phát sanh phiền não để rồi trở nên bị stress chứng tỏ là mất đi bản tâm thanh tịnh và trí huệ sáng suốt. Xem như ván cờ đó bạn đã thua rồi. Mình chỉ hy vọng có thể giúp bạn giử được ông tướng chứ còn con xe thì khó lắm bạn ơi.

   Như bạn cũng biết là Đức Bổn Sư khi xưa đã từ bỏ ngai vàng, điện ngọc cung son để xuất gia tầm đạo. Trong số các đệ tử của Phật thì cũng có rất nhiều vị vương tôn công tử sẳn sàng bỏ lại tất cả mọi vinh hoa phú quý…điều này chứng minh cho thấy Phật Pháp có cái gì đó QUÝ hơn tất cả những thứ ấy rất nhiều chứ nếu không thì không ai chịu từ bỏ vinh hoa phú quý để đi theo Phật làm gì, có phải không? Cái chỗ QUÝ này thì bạn từ từ nghiên cứu rồi tìm hiểu sau nhé.

   Nếu nói tu là phải khổ hạnh thì không đúng bởi vì Phật đã thị hiện 6 năm tu khổ hạnh trong rừng già mà vẫn không đắc đạo để làm biểu pháp cho chúng ta thấy: giử trung dung tất đắc đạo (tức là không phải ép xác khổ hạnh mà cũng không phải hưởng thụ vinh hoa phú quý).

   Về việc trúng vé số thì như bạn thấy đấy, mọi người ai ai cũng đều cầu xin trúng số cả. Trong số ấy chỉ có 1,2 người được trúng mà thôi. Họ được trúng một phần là do phước báo họ có sẳn. Khi họ trúng rồi họ đồn ra, nói rằng tôi đã từng cầu xin với thần này, tượng kia như vậy…cho nên khiến mọi người dể sanh hiểu lầm. Có lẻ bạn vẫn thắc mắc tại sao Phật Bồ Tát không phù hộ cho mình trúng vé số? Nếu Phật Bồ Tát mà làm như vậy thì người ta sẽ vì tham tiền mà tiếp tục trầm luân trong biển khổ sanh tử luân hồi. Tuy nhiên có những trường hợp người nghèo quá mà hoàn cảnh lại rất nguy cấp thì cửa Phật cũng từ bi cho nên mới có Câu Chuyện Cảm Ứng Chuyển Nghiệp Kỳ Diệu.

   Bạn vẫn còn ấm ức có lẻ là vì bạn chưa nhìn thấu và tin sâu nhân quả. Nếu như bạn nhìn thấu và tin sâu nhân quả thì bạn sẽ biết 6 tỷ đồng đó vốn không hề bị mất đi mà. Nếu như không phải bạn đã thiếu của anh ta từ đời trước thì đời sau anh ta sẽ trả lại cho bạn, không hề sai chạy như là Câu Chuyện Làm Thân Lừa Để Trả Nợ Cho Con Trai Suốt 18 Năm.

   Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo cứu khổ…bạn đang đau khổ và tìm đến với Phật Pháp là đúng nơi rồi cho nên bạn hãy bắt đầu tập Chuyển Khổ Đau Thành An Vui nhé. Bạn thử đến chùa tham gia làm công quả rồi tâm sự với các bạn đồng tu ở đó xem, bạn hãy hỏi họ: niềm vui của người tu đạo là gì? Một trong những niềm vui đó chính là “vô ngã vị tha” (quên mình vì người). Người khác được vui thì mình cũng được vui. Người quét sân thì sân sạch cũng vui, người làm bếp thì thức ăn chuẩn bị tốt cũng vui…Vui hay khổ là do nơi tâm mình: giác=ngộ=vui, mê=buồn=khổ). Do vậy phá mê khai ngộ cũng chính là lìa khổ được vui vậy.

   Ngoài ra còn một vấn đề mà có lẻ bạn ít khi chú ý nhưng đối với người tu đạo thì đó là một việc cực kỳ quan trọng:

   SANH TỬ SỰ ĐẠI:
   Thơ này mạn phép gửi cho ai,
   Ngỡ tưởng đời như một kiếp dài.
   Kẻ cứ luôn tìm duyên chẳng nhạt,
   Người thì mãi kiếm phận đừng phai.
   Hơi tàn chợt lịm trong đêm tối,
   Sức cạn đâu còn chuyện sớm mai.
   Nếu biết hồi quy nơi Tịnh Độ
   May ra vẫn kịp đến liên đài.

   Vài lời chia sẽ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 10. Thiên Tâm

  Xin chào Hãy Niệm A Di Đà Phật, Đường Thi, Phước Huệ, tôi đã đọc đi đọc lại tất cả những gì các vị đã viết. Tôi tin nhân quả luân hồi, tôi đã sống trong u mê mấy năm nay, không biết làm sao và từ khi nào mà tôi quên đi dòng máu chảy trong người mình là của người đạo gốc, thánh thiện, Từ đời ông cố, ông nội, đời cha đều là những thiện nhân trên cõi đời này,đều là những người có phẩm vị rất cao trong chùa, nên ngay từ nhỏ tôi đã được dạy rất kỹ về đạo đức, dạy về nhân quả luân hồi, phải biết bố thí , làm phước, ăn chay niệm Phật,…những bài kinh được ông bà dạy tôi thuộc làu làu, hàng ngày cúng tại nhà, lâu lâu hay ngày rằm mùng một cũng vào chùa cúng. Nhớ lại ngày xưa con người mình thánh thiện lắm , không hơn thua tranh giành, hay giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, ai ghét mình thì mình cũng k được ghét lại, ai có chơi xấu mình thì mình cũng sẽ bỏ qua, k được để trong lòng , nhớ lại ngày xưa đi học cũng nhiều chuyện lắm lúc học cấp 1 hay cấp 2 gì đấy, khi có xích mích với bạn bè, hoặc bị đổ oan, ng ta đi đạp lên chân mình…có nhiều lúc muốn chửi lại, hoặc hét lớn vào mặt ng ta..tự nhiên trong tâm mình nói , nó làm sai thì nó chịu tội, nó chửi mình thì nó tội, mình k nên bắt chước nó, hoặc thôi bỏ qua hết đi, có hét có la thì cũng k giải quyết được gì, vì thế mà khi có ai làm gì có lỗi với mình là ngay lập tức tôi quên bén đi, tâm rất thanh tịnh, k thù ghét ai hết. Còn nhỏ như thế mà Không biết làm sao mà trong tâm tôi nói thế này mình phải ráng học, học để hiểu biết, để đọc và hiểu được lý lẻ cao thâm của kinh Phật, tôi hay lục lọi tủ sách của ông nội, ngoại, có nhiều quyển sách rất hay có nhiều cái đọc hoài mà vẫn không hiểu nói gì, phải nhờ người lớn giải thích, có nhiều cái người lớn vẫn không hiểu,có nhiều sách là chữ hán việt, chữ hoa, tiếng Pháp..mình sẽ cố gắng học thông thạo nhiều thứ tiếng, mình sẽ nghiên cứu Phật pháp để đi khắp nơi phổ độ chúng sanh, đó là lý tưởng của mình, khi lớn một chút tôi rất thương ba mẹ của mình, nói đến điều Thiện chữ Hiếu làm đầu, Nói đến điều ác cũng chữ Hiếu đúng đầu, Hiếu thảo sẽ làm cảm động lòng trời, và bất hiếu thì trời đất không dung, là tội lớn nhất vì thế phải biết có hiếu với ba mẹ, tôi khác với anh em của mình, tôi hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ, tôi không bao giờ đòi mua quần áo mới, tôi không bao giờ đòi hỏi ba mẹ phải sằm cho tôi cái này, mua cho tôi cái kia…còn anh tôi thì khác lấy được bao nhiêu tiền của ba me thì lấy, xin được bao nhiêu thì xin, nhớ lại lúc học đại học, ba mẹ hay hỏi đủ tiền xài k con, tôi luôn nói đủ, ba mẹ đừng lo, thực ra thì tiền ba mẹ đưa đầu tháng chỉ trong vài ngày là hết, tôi dự trữ 2 thùng mì gói cho mỗi tháng và vài ký gạo, sáng mì, trưa mì, chiều mì, rồi cơm với mì…cứ thế mà hết 4 năm đại học, nhiều lúc bị ngta tông xe vào mình, ng thì k sao, nhưng xe thì thì bị dẹo niềng, cái niềng xe đạp nó muống cong thành dòng số 8 nhưng vẫn còn chạy được, có lần ba mẹ xuống thăm bất ngờ, thấy mình chạy cái xe cà quăng cà quăng mà k khỏi xót xa, xe hư vậy mà sao k sửa đi, tôi nói còn chạy được, quần áo thì cứ sơ mi quần tây không giống như những cô bạn sinh viên của mình thì rất thời trang đúng mode, mẹ cứ tưởng trường bắt mặc đồ như vậy nên cứ mua vải về may cho tôi, con của mẹ ăn mặc quê nhất ở trường, hỏng có ai ăn mặc giống mình, mình rất giản dị, nên ở trường thầy cô ai cũng thương, rồi còn kiếm việc làm bán thời gian để đỡ đần cho cha mẹ, những lúc làm có tiền mình nói mẹ khỏi gởi tiền cho con,mình hiểu chuyện tới mức đó, rồi mẹ hay căn dặn đi học coi ai được được để ý, quen nhau thời sinh viên, yêu nhau, hiểu nhau thì lấy nhau mới hạnh phúc, mình cũng ậm ờ cho qua, trong tâm mình nói mình sẽ hiến thân này cho Phật, mình sẽ k lấy chồng, k sinh con, mình sẽ k tạo ác nghiệt, mình k muốn nhìn thấy con mình khổ, k muốn nhìn thấy nó khổ trong cái vòng lẩn quẩn luân hồi, chi bằng đừng tạo ra, bây giờ mình chỉ cần trả hiếu cho cha mẹ là đủ. không hiểu sao lúc đó tôi có suy nghĩ như mấy cụ già vậy? Nhưng k ra trường về đi làm , lúc đầu làm ra bao nhiêu tiền tôi k lo sắm gì cho mình mà lo cho ba mẹ em út, bên cạnh đó là bạn bè gặp khó khăn hoạn nạn tôi đều giúp đỡ, tôi nghĩ người ta ăn thì còn, còn mình ăn sẽ hết, vì thế mà lúc đó ai kể khổ, ai khó khăn tôi đều giúp. Đi làm được một thời gian thì cơ quan tôi ai cũng lập gia đình , sinh con… tư nhiên quy luật, con gái phải có chồng và đàn ông phải có vợ, nếu làm khác thì mình sẽ giống như ng ngoài hành tinh vậy, tôi k muốn ng ta nói mình ế, vì thế mà rơi vào cái vòng lẩng quẩn như bây giờ, sức hịu đựng , sự nhìn nhục khôg giỏi như hồi con nhỏ nữa, tôi bắt đầu tình toán, hơn thua, so đo với ng khác, ng ta không đẹp bằng mình, k giỏi bằng mình mà được cái này cái kia….ngày xưa tôi cg hay đi coi bói với bạn bè, thật tình là 100 ng thì đủ 100 ng đều nói rằng số tôi sướng lắm chưa biết khổ là gì, số là mệnh phụ phu nhân, giàu sang sung sướng…có thể ngta nói đúng nhưng do tham sân si, đã lấn át tâm thiện trong người tôi, ” nhất nhật bất niệm thiện chư ác giai tự khởi” đây là câu nói tôi đọc được trong quyển sách của ông và rất tâm đắc nên lúc nào tôi cũng đọc thầm câu này để nhắc nhở mình nhưng tự lúc nào tôi lại gia nhập vào cuộc sống trần tục ,đua đòi vật chất xa hoa, tôi làm có tiền muốn sắm gì thì sắm, muốn mua gì thì mua, ngày xưa xai dt chỉ để nghe gọi, ai xài dt đắt tiền tôi cho là xa xỉ, số tiền mua dt có thể giúp nhiều gia đình sống mấy tháng, và giờ thì sao, tôi cg đua đòi theo họ, dòng dt iphone ra loại nào là tôi theo loại đó tôi đag xài 6 plus, khi nào iphone7 ra tôi sẽ đổi, k hiểu sao mình lại thay đổi phai nói là 360 độ luôn, từ một ng giản dị, thanh cao trở thành tham lam ích kỷ, và có lẽ giờ đây tôi đang phải nhận quả do mình gây ra. quả báo nhãn tiền, mau thì mình chịu lâu truyền cháu con, thôi thì quả như thế nào tôi xin chịu hết đừng để đời con tôi phải gánh, con trai tôi rất ngoan, rất hiền, rất dể thương và đặt biệt là rất thông minh. toi chưa biết phải dạy con thế nào vì csg xô bồ quá sợ con sẽ ảnh hưởng thói hư tật xấu của ngta. tôi đã thấy và tôi đã tin, từ nay tôi sẽ thay đổi mình để trở về tâm thiện như ngày xưa, ngày xưa lúc nào bất an, lúc nào khó khăn, lo lắng gì đó là tôi hay niệm Phật nhưng từ lâu lắm rồi tôi quên và bị cuốn theo những hư danh trong csg trần ai này. Giờ thức tỉnh chắc vẫn còn kịp phải k các vị. Rất cảm ơn sự chia sẽ qúi báo của các vị. cám ơn rất nhiều.

  Hồi Âm
  • Tịnh Thái

   Phật dạy còn 1 hơi thở thì còn cứu được. Người đáng kính trọng chính là người biết lỗi mà sửa đổi. Rất mừng khi thấy Chị đã giác ngộ quay đầu, thật sự là khó được. Mong rằng mỗi ngày Chị đều tích cực đoạn ác tu thiện, Chị hãy nên đọc Liễu Phàm Tứ Huấn Làm Chủ Vận Mệnh mỗi ngày trong vòng 1 năm tới thì vận mạng sẽ được thay đổi, nếu Chị thật tin sâu Nhân Quả và làm đúng theo đạo lý của cuốn sách này thì sau 3 năm nữa Chị sẽ bắt đầu có được 1 đời sống như ý.

   Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an.
   Siêng làm các việc lành, mỗi năm được như ý.

   Việc làm xuất phát từ tâm chân thành vì chúng sanh mà phục vụ, đây là việc lành. Còn việc làm chỉ vì lợi ích cho chính mình là ác.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Đúng rồi đó Thiên Tâm,hãy trở lại là mình giống như khi xưa.Chúng ta đang sống trong thời ngũ trược ác thê.Ngũ dục lục trần có thể làm nhuốm bẩn tất cả những suy nghĩ,mong cầu,biện giải,tình cảm ,thiện ác nhưng quyết không thể làm nhuốm bẩn danh hiệu A Di Đà Phật,cho nên nếu cần mẫn niệm Phật thì sẽ không bị cuốn theo ảo tưởng thế gian. Thực ra không phải ai ngay từ nhỏ cũng đã được học Phật Pháp như bạn,sau này tuy có lúc bạn đã hồ đồ nhưng Phật,Bồ Tát vẫn ở cạnh bạn gia trì cho bạn,ngay khi bạn mê mờ gặp ngay quả báo nhãn tiền,nếu không gặp quả báo này bạn sẽ sống chìm mãi trong ảo tưởng của thế gian.Người tu hành dù là tại gia hay xuất gia thì cũng gặp hai chướng ngại đó là thuận cảnh và nghịch cảnh.Ngịch cảnh sẽ quật đổ bậc hạ căn nhưng không quật đổ được bậc trung căn,thượng căn.Thế nhưng thuận cảnh sẽ mê hoặc cho đến quật đổ được bậc trung căn,thượng căn.Thường thì người ta giác ngộ trong lúc khổ chứ không phải lúc sướng.Như bạn bây giờ gặp nghich cảnh 5,6 tỷ,nếu như sau này món nợ hết và bạn gặp một người đàn ông như ý.Liệu Thiên Tâm còn nhớ tới Phật không.Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đi cầu nghịch cảnh đến với mình,phần lớn chúng ta chỉ là hạ căn,nếu nghịch cảnh đến nhiều thì nó sẽ nhấn chìm chúng ta.Chỉ là đôi khi có một chút nghịch cảnh thì sẽ giúp chúng ta thấm thía về sự đau khổ của thế gian này.Còn thuận cảnh đến nhiều sẽ dễ làm cho chúng ta tham đắm,hư hỏng.Tóm lại,loại người như chúng ta nên ở hoàn cảnh bình thường không khổ mà cũng không sướng,đôi khi khổ một chút làm động lực cũng được.
   -Bạn chắc chỉ mới trên dưới 30 tuổi,lại lúc nhỏ có học Phật,bây giờ bạn quay trở lại học Phật là quá hợp lý.Phật và Bồ Tát vẫn đang chờ bạn.
   -Còn về con trai bạn,cháu rất thông minh,ngoan như thế là rất tốt.Tuy nhiên bạn phải nhớ lấy một điều là thông minh và thần thông không thể thắng được nghiệp lực nhân quả.Nếu không tin sâu nhân quả thì thông minh lại bị chính cái thông minh của mình lừa,bị cái thông minh làm cho khổ mà không biết.Bạn xem trên thế gian này có nhiều người thông minh nhưng họ không biết gì về Phật,hoặc có biết cũng chỉ là đại khái không phát sanh được niềm tin.Phật Pháp nếu không được học thì cho dù có trí cũng không thể tự biết.Có những sự thật chỉ trong kinh Phật mới nói,sách vở thế gian tuyệt nhiên không có,bởi vì kinh Phật không phải trí của thế gian có thể nói được.
   -Người thông minh đọc kinh Phật vẫn không tin.Là vì sao thế.Vì thông minh và thần thông không thể thắng được nghiệp lực nhân quả.Hàng ngày vẫn còn tham đắm ăn thịt chúng sanh,thì oan hồn họ tràn ngập trong tâm thức làm mê mở vẩn đục,nó sẽ âm thầm dẫn dắt tâm thức vào tam ác đạo.Đó chính là ảnh hưởng nghiệp sát sanh,dẫu thông minh cũng chẳng có tác dụng.
   -Cho nên chỉ dựa vào trí thông minh của thế gian thì không thể tin được Phật.Trí thông minh của thế gian không thể vượt qua được bức tường ngăn che của nghiệp lực luân hồi để tin Phật,để về với Phật.
   -Muốn có thể tin được Phật thì chỉ có thực tập niệm Phật,bố thí,phóng sanh.Có cái nhân niệm Phật rồi,thì cái trí thông minh của cháu mới đi đúng đường.Trí thông minh mà đi sai đường thì sẽ trở thành chướng ngại rất lớn.
   -Bạn nên cho cháu đọc sách nói về nhân quả để tin sâu nhân quả,đặc biệt là kinh A DI ĐÀ ,nói về cảnh giới thù thắng của tây phương cực lạc.Trẻ con,tâm chúng còn hồn nhiên trong sáng,đọc là chúng tin ngay,chứ người lớn thì đa nghi lắm.

   https://www.youtube.com/watch?v=pwP7pBwDfIM&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt&index=6
   -Còn đây là mình trích một số lời dạy phương pháp dạy con của đại sư Ấn Quang
   * Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và sự lý làm người ra giáo huấn, khi lớn lên chúng sẽ biết tốt – xấu, chẳng bị ác đảng, tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân, thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được, sẽ ngả theo tà thuyết, muốn quay lại đường chánh thì trăm kẻ khó thể được một!
   Trong thời hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước cứu dân, dù có làm gì đi nữa, vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được! Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói xuông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm, Như Lai thành Chánh Giác đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng coi nhân quả là Tiểu Thừa rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiêng dè, và thơn thớt nói xuông những lời lẽ lớn lối
   * Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ “làm người phải tự lập chí hướng”, đừng nên quở trách nghiêm khắc! Bởi lẽ, những học thuyết hiện thời thường đả phá quy củ cũ, nếu quở trách nghiêm ngặt, [con cái] sẽ có thể bị kẻ vô tri dụ dỗ, mê hoặc, sẽ từ ân biến thành oán. Tuổi nó đã mười lăm, nếu có thể đem lẽ lợi – hại nói với nó, ắt sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mảy may nào! [Làm] như thế mà chẳng cảm động tức là giống như gỗ, đá vô tri; nếu nghiêm khắc, đâm ra càng biến thành phản đối. Những kẻ giết cha tự khoe công để được khen thưởng đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết nỗi hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh, địa ngục chẳng thể thoát ra!
   Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hằng ngày bảo nó: “Con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng áy náy! Nếu làm chuyện khiến lòng phải áy náy, dẫu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trong tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng.
   Huống chi thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát, không một vị nào chẳng biết ư? Sao ngươi chẳng biết tự gắng sức, lại làm chuyện hạ lưu ấy? Từ rày, nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta rập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả vật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy! Lại còn yêu cầu người ta nếu có chuyện [ngươi] lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn, đe nẹt, chớ nên vì thể diện của ta mà chẳng chịu nói, đến nỗi ngươi ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng, khẩn yếu chi, thường mong tưởng ăn trộm!
   Ngươi hãy thử nghĩ xem: Ví như con người làm việc gì, nếu có ai khen người đó giỏi, hắn sẽ vui vẻ; chê hắn dở, hắn không vui. Sao ngươi lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thóa mạ, khinh bỉ? Nếu ta giấu diếm, che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc. Sau này, chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được! Vì vậy, ta bảo với ngươi, từ rày trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta, ta nhất định phải đánh ngươi! Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy rập đầu thú tội và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những ngươi mất mặt mà thật ra ta còn khó chịu hơn ngươi nữa! Do mong ngươi thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi như vậy.
   – * Đời bây giờ đã loạn đến cùng cực, cội nguồn là do những kẻ làm cha mẹ trong cõi đời chẳng biết cách dạy con, chẳng biết dùng đạo đức, nhân nghĩa, nhân quả báo ứng để dạy con cái, chỉ nuông chiều, nuôi dưỡng thói kiêu ngạo, đem mưu mẹo, mánh khóe dạy con. Vì thế, kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư quen nết ương bướng, ngu độn, đến nỗi có chuyện vượt lễ, trái phận thường thấy xảy ra.
   Nếu người làm cha mẹ ai nấy trọn hết đạo dạy con thì thế đạo đâu đến nỗi như thế này!
   Trước kia nếu không dạy dỗ con cái đàng hoàng thì vẫn chưa khẩn yếu lắm, bất quá chúng nó không hiếu thuận, không ra giống gì mà thôi. Hiện thời, nếu không dạy con cho đàng hoàng, mối họa quả thật chẳng thể nào tưởng tượng được! Hãy nên đem lời này nói với hết thảy mọi người.
   Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, đều do cả cõi đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra! Do tánh tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thuở bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng: Dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc, bình thiên hạ; nhưng người đời mơ màng, chuyên nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy. Vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mưu mô, lươn lẹo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết, những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ương ngạnh, chẳng đáng buồn ư?
   Thế nào là đạo căn bản để vun bồi gia đình? Chính là hễ dạy dỗ con cái, ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác nó sẽ tự kiêng sợ chẳng dám làm. Giảng giải sách nhân quả không chi hay bằng Cảm Ứng Thiên và Âm Chất Văn. Hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói, ắt sẽ tự có lợi ích không chi lớn bằng!
   Bởi lẽ, trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé, lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được! Gốc chánh nguồn trong được bắt nguồn từ đấy! Vì thế, kinh Dịch chép: “Mông dĩ dưỡng chánh, thánh công dã” (Dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy).
   * Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết, liền dạy cho chúng đạo hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, và những sự nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh, làm một chuyện bất chánh đã sớm bị trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu không thể trốn tránh được, ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ, trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiếc giấy có viết chữ, yêu tiếc ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiếc che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên, không thành hạng tầm thường cũng thành phường trộm cướp. Lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì!
   A Di Đà Phật

 11. Việt Thi

  Việt Thi cũng xin chúc mừng bạn nha
  Sự đau khổ của chị đúng là quá nhiều, thế mà vẫn hồi tâm lại được, làm tôi cũng vui lây…
  Thật tế mà nói chị là người rất có thiện căn, vượt xa nhiều người, như tôi đây mỗi một cái thói nghiện rượu mà cũng chẳng bỏ được
  Trăm năm bia đá cũng mòn
  Mười năm bia rượu cũng thành xơ gan
  mọi người bảo bảo ban ban
  Biết sai mà vẫn…lang thang uống hoài
  Lại còn cái tật hút thuốc lá nữa chứ
  Nam quốc sơn hà nam đế cư
  Vì sao hút thuốc bị ung thư?
  Biết bị ung thư sao vẫn hút?
  Biết mà vẫn hút…thế là hư!

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Việt Thi,

   Khi cầm điếu thuốc đầu tiên lên thì rất dễ.
   Khi muốn bỏ xuống điếu thuốc cuối cùng thì rất khó.
   Sự khó dễ không ngoài sự quyết chí quyết định.
   Chỉ có người đầy đủ nghị lực mới sẵn sàng quyết định.

   Tại sao ta hút thuốc?
   Tại sao ta muốn bỏ?

   Mỗi điếu thuốc vừa hút vừa thầm niệm Phật không lý do nào bạn không buông bỏ đuợc tập khí thói quen nghiện thuốc lá hay bia rượu trong vòng 1 tháng.

   Hút thuốc cũng niệm Phật
   Uống bia cũng niệm Phật
   Ngày ngày cứ niệm Phật
   Tập khí nào không tiêu?

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 12. tú gà

  kình chào thầy ạ!
  mẹ con đã mất đến nay được 16 ngày rùi,mẹ con mổ sỏi mật sau đó mất vì bệnh suy gan…con bùn lắm và cảm thấy rất hối tiếc vì mẹ con vẫn còn trẻ,bản thâm con thì chưa trả hiếu j đc cho mẹ ca,(đây có thể là điều con hối hận cả đời này)…mẹ con ra đi cũng hơi đau đớn…(nhìn thấy mẹ như thế con đau lắm ạ,con chẳng giúp được j cho mẹ cả,con thật vô dụng)
  trong quá trình mẹ bệnh con tận tâm chăm sóc,ban ngày con có đi xuống tượng phật quan âm niệm phật và cầu xin phật quan âm cho mẹ con tai qua nạn khỏi,cho mẹ con được tiếp tục sống trên thế gian này….đêm đến thì con có vào tolet cầu nguyện trong đó,con quỳ lại đến nổi 2 chân con bầm tím,con tha thiết van xin,con câu mong đừng ai cướp mẹ con đi,bởi vì nếu ngỉ 1 ngày không có mẹ trên đời này nữa con cũng không biết phải sống sao…chính vì thế con làm mọi điều có thể,con tin vào phật pháp…..con vái thầm trong bụng là con xin niệm phật cho mẹ của con,rùi con đọc kinh cho mẹ…nhưng tất cả những gì con làm điều vô dụng thầy ạ,mẹ con cuối cùng cũng không qua khỏi….sao con thấy nhìu người cầu xin có hiệu quả ngay,nhưng khi con cầu xin thì…..
  khi mẹ con mất rùi,cả nhà con nguyện ăn chay đến 49 ngày hồi hướng công đức đó cho mẹ con,ngoài ra con cũng có đi 12 kiểng chùa,cúng dường tam bảo,cúng nhan và mổi tuần đều bố thí gạo,mổi ngày con có đọc kinh tây phương cho mẹ 2 tiếng đồng hồ ạ,con nguyện đem công đức của con từ trước đến giờ hồi hướng cho mẹ hết,tội lổi của mẹ ở trần gian con cũng xin gánh hết…thầy cho con xin hỏi như thế thì mẹ con có được siêu thoát không ạ,con cần làm thêm những gì nữa ạ,con mong thầy chỉ dạy thêm ạ…………..con mong thầy sớm hồi âm….

  Hồi Âm
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Khi con người đã hết tuổi thọ rồi, niệm Phật, quỳ lạy Phật thời không thể sống lại, nhưng công đức ấy thật khó nghĩ bàn. Thật kính ngưỡng và tán thán tấm lòng chí hiếu, chí thành của bạn dành cho mẹ.
   Cả gia đình bạn vì mẹ bạn ăn chay, cúng dường tam bảo, bố thí, tụng Kinh hồi hướng là rất đúng, chỉ xin góp ý thêm: việc cúng cơm hằng ngày, các tuần thất, và những việc cúng kính về sau nhà bạn nên cúng chay, tránh sát sinh mà nên phóng sinh, thường niệm “Nam mô A Di Đà Phật” hồi hướng công đức cho mẹ bạn. Làm được như vậy thì không những mẹ bạn được siêu thoát mà những người trong gia đình bạn đều được lợi ích.
   Nam mô A Di Đà Phật

 13. Việt Thi

  Bạn Huệ Tịnh và Đường Thi kính mến!
  Hai bạn khoẻ chứ còn tôi thì cứ mắc bệnh hoài hoài…
  Bệnh tôi khó chữa lắm ai ơi
  Có rượu liền say cả đất trời
  Say ngã say nhân đi chẳng vững
  Say hoa say bướm mộng rong chơi
  Rượu vào một chén thân tê tái
  Tiếng xuất mười lời nghiệp chẳng vơi
  Bia rượu ưng chừa nhưng chẳng được
  Ái nhân luyến ngã bệnh chưa rời

  Hồi Âm
  • Đường Thi

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Việt Thi,

   Men nồng hãy bỏ nhé ai ơi!
   Bệnh khổ ngày sau chớ trách trời,
   Mượn tách thay bình say sẽ giảm,[1]
   Mang trà thế rượu nghiện liền vơi.[2[]
   Hoa trôi bể ái duyên đành rụng,[3]
   Bướm lượn cung tình phận phải rơi.[4]
   Những tưởng am mây đà mở lối,
   Nào hay tập khí vẫn chưa rời.

   Chú thích:
   [1]: “Mượn tách thay bình” ý nói một bình có thể rót được nhiều tách. Ví như mỗi ngày bạn uống một bình là mười tách vậy thì ngày mai uống 9 tách, ngày mốt uống 8 tách, ngày sau nữa thì 7 tách, cứ giảm dần cho đến mỗi ngày chỉ còn một tách. Sau đó hai ngày uống một tách rồi kế đó ba, bốn, năm, sáu… ngày mới uống một tách cho đến khi không còn thèm nữa thì sẽ bỏ hẳn.
   [2]: “Mang trà thế rượu” ý nói trong thời gian bỏ bia rượu thì bạn có thể dùng nước khác để thay thế cơn thèm chẳng hạn như nước cam, nước rau má, sinh tố…đều là những thứ bổ dưởng có lợi cho sức khỏe.
   [3]+[4]= Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh Tịnh Độ.

   Vài lời chia sẽ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Việt Thi kính mến,

   Bệnh bạn bệnh tôi nào khác biệt
   Không rượu cũng say muôn kiếp người
   Say trong đêm tối đi mù mờ
   Ngủ trong giấc mộng nào ai hay?

   Say tỉnh như nhau vẫn Di Đà
   Xưa nay vốn xa nhiễm hồng trần
   Thuốc rượu thọ vào chỉ chiêm bao
   Thức tỉnh lặng tâm nghe Di Đà.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 14. Tây Thi

  A di đà phật
  Công nhận quý Thầy vui ghê, cái gì làm thơ cũng được mà lại chứa đựng kiến thức Phật học sâu rộng nữa chứ. Con thấy hình như bạn Việt thi bị cái bệnh say mê nhân ngã mượn rượu để nói thì phải?

  Hồi Âm
  • Tử Thi

   TỬ THI XIN CHÀO BẠN TÂY THI

   Vườn xuân nhạc tấu dưới trăng ngà,
   Điệu múa ru hồn với dáng hoa.
   Vọng bỗng lời ca nên cá lặn,
   Ngân trầm tiếng hát khiến chim sa.
   Ngoài da vạn sắc tranh không trộn,
   Nội tạng muôn màu cảnh khó pha.
   Đến lúc nhăn nheo rồi tóc bạc,
   Thây kia hiển lộ giống như là…

   (Giống như là Tây Thi hay Tử Thi? Đọc chơi cho vui để nhớ thân này là bất tịnh, vô thường vậy thôi chứ không có ý gì cao xa đâu nghen bạn. 🙂 )

   Nam Mô A Di Đà Phật _()_

 15. tú gà

  nge thầy nói vậy con yên tâm rùi ạ,con cám ơn thầy……….con sẽ làm đúng theo những j thầy đã dạy ……
  nam mô a di đà phật

  Hồi Âm
 16. Việt Thi

  Xin chào bạn Huệ Tịnh, Đường Thi, Tây Thi,Tử Thi…chà chà…sao duongvecoitinh mà nhiều Thi vậy kìa? Thôi thì mình gọi chung quý bạn sen là Liên Thi đi nhé
  Việt Thi xin nhờ quý Liên Thi trợ giúp một vài vấn đề nhé…
  Vài dòng mạn phép kính Liên Thi
  Say ngã mê nhân bởi lý gì ?
  Phiền não ảnh tùy sao bỏ được ? [1]
  Bồ Đề trăng nước chỉ là Thi?
  Sức mình nông cạn nên thông cảm ?
  Sức Phật thâm sâu chẳng dị nghi
  Bạn học nên dành năm tốt nghiệp? [2]
  Thời gian vừa đến đến liền đi.
  Chú thích:
  [1] lấy ý của Pháp Nhiên Thượng nhân:”Phiền não như ảnh tùy thân, muốn bỏ mà không xong. Bồ đề như trăng trong nước muốn lấy cũng không được”
  [2] có nên định kỳ hạn năm tháng tốt nghiệp chăng?
  Xin cám ơn

  Hồi Âm
  • Tử Thi

   Xin chào Việt Thi và các bạn,

   …Khi nào thanh tịnh với từ bi,
   Bình đẳng chân thành chánh giác tri.
   Nhân quả tơ hào luôn thấy rỏ,
   Tham sân si mạn hãy buông đi.
   Tùy duyên cảnh đó không phiền chấp,
   Tự tại tâm đây sáu chữ trì.
   Đoạn ác tu hiền lo bổn phận,
   Bao giờ viên mãn chính là khi…

   …Khi nào tốt nghiệp, hỏi mà chi?
   Chuyện đó làm sao có định kỳ?
   Thấy một người đi nên tín nhiệm?
   Nghe trăm kẻ nói vẫn hoài nghi?
   Dồn công kiếp ấy nào biên chép?
   Tích đức đời này há khắc ghi?
   Tín nguyện trì danh luôn khẩn thiết,
   Bao giờ Phật rướt, chính là khi…

   Nam Mô A Di Đà Phật _()_

  • Đường Thi

   A Di Đà Phật – Xin chào Việt Thi và các bạn,

   Về việc định kỳ tốt nghiệp thì cái này mình không biết đâu à nghen, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi thôi, chừng nào tới thì sẽ hay chứ mình không biết đâu, miển sao mình đi đúng đường là Ok. Nếu mong đợi thì có lẻ sẽ giống…

   …Như là muốn hạt sớm ra hoa
   Phải có thời gian nhé bạn à,
   Tưới nước mỗi ngày không biếng trể,
   Vun phân hàng tháng chớ lơ là.
   Nhìn xem khô héo dường sai bét,
   Ngó thấy xanh tươi mới phải mà.
   Đã cấy lâu rồi trong quá khứ,
   Đời nay tiếp tục giống như là…

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào Việt Thi và các bạn sen,

   Say ngã mê nhân bởi nghi ngờ,
   Tín tâm trở về nơi thanh tịnh.

   Phiền não ảnh tuỳ chẳng bỏ sợ,
   Nhìn thẳng chúng nó rồi lướt qua.

   Bồ Đề trăng nước thường soi chiếu,
   Vọng tâm phân biệt liền biến mất.

   Sức mình nông cạn nên nương tựa,
   Lìa chấp cao thấp ngã tu trì.

   Sức Phật thâm sâu một lòng TIN,
   Ngoài sức trí thức của phàm phu.

   Bạn học tùy duyên nên thảnh thơi,
   Thời gian đến đi sẽ cởi áo.
   Nhẹ nhàng phủi tay cõi Ta Bà,
   Vốn từ Tây Phương quay trở về.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. Trần Thị Nguyệt Ánh

  Ba con bị tai biến, bệnh đến bất ngờ, chỉ sau ba ngày ba ngả bệnh thì mất. Ba con mất cũng gần 100 ngày rồi. Trong nhà từ mẹ con, 2 em con và các cô chú dì đều có thể mơ thấy ba cả. Dù con rất nhớ ba, con thường nhẩm niệm phật rồi con đã thắp nhan xin ba cho con được gặp lại ba 1 lần thôi!!!Nhưng sao con chẳng bao giờ mơ được gặp ba? Ba có giận hay buồn con??? hay ba không thương con nên con không được thấy ba?

  Hồi Âm
 18. lối thoát

  thưa thầy,như người chết rùi mà vẫn còn nợ tiền ở trần gian,trong vòng 49 ngày thì gia đình không thể nào trả hết đc,chỉ trả được 1 khoảng thui (nhưng gia đình có nguyện là sẻ trả hết,mà nếu trả hết số nợ đó thì sẽ vượt qua 49 ngày kia )…vậy thầy cho con hỏi,khi chết xuống dưới,người chết có bị tội không? làm cách nào để người chết có thể thoát khỏi số nợ mà mình đã gây ra ?

  Hồi Âm
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Tiền bạc thì trả sau cũng được,việc trước mặt hãy tập trung niệm Phật hồi hướng cho người đã mất.Hãy khuyên họ buông bỏ mọi thứ nuối tiếc thế gian để niệm Phật vãng sanh Cực Lạc.Đã là phàm phu ,Ai trong chúng ta sống trong thế gian này cũng đều nợ mạng,nợ tiền,nợ tình các chúng sanh khác cả.Muốn trả được hết nợ,trước tiên phải vãng sanh Cực Lạc đã.
   -Mình xin trích lời khai thị hòa thượng Tịnh Không
   “Sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới,ác nghiệp nhiều đời nhiều kiếp đều được xoay chuyển.Oán thân trái chủ trong nhiều đời trước,thiếu họ mạng sống cũng được,thiếu nơn tiền của cũng được,đều chẳng sao cả.Có phải trả không.Tất nhiên phải trả,trả bằng cách nào.Làm bồ tát đi độ họ,đi giáo hóa họ.Vì đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi thì tất cả đều từ tánh đức lưu lộ,trả tiền rất dễ dàng.Trong tự tánh có vô lượng tiền của,có thể trả nhiều gấp nhiều lần,làm cho họ sanh tâm vui vẻ.Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mới có bản lãnh này. ”
   A Di Đà Phật

 19. Phù Thi

  Bạn Đường Thi, vẫn là kiến giải bình thường rồi…
  Vở tuồng rượu mới bình cũ…hay đây

  Hồi Âm
  • Đường Thi

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Phù Thi,

   Đúng vậy, mình chỉ là kiến giải bình thường thôi mà, nếu không bình thường thì chắc là có vấn đề cần phải xem lại… 🙂 . Nếu như bạn thấy có chỗ nào chưa được thấu đáo, thông suốt thì kính mong bạn hoan hỉ mà chia sẽ thêm nhé.

   Tâm như họa sĩ khéo đo lường,[1]
   Thế giới muôn màu tạc thấy thương![2]
   Nhân ngã hận thù tô mấy nét,[3]
   Bướm hoa ân ái vẻ đôi đường.[4]
   Sướng vui đã tạo nay thì hưởng,[5]
   Khổ lụy đang làm mốt sẽ vương.[6]
   Biển mộng trầm luân ai muốn thoát,[7]
   Nương thuyền Tịnh Độ đến Tây Phương.[8]

   Chú Thích:
   [1]+[2]= Kinh Hoa Nghiêm nói:” Tâm như họa sĩ khéo, vẻ thế giới muôn màu, không pháp nào không tạo.
   [3]+[4]= Luận: Sau khi người họa sĩ đã vẻ ra bức tranh thì say mê ở trong đó luôn…
   [5]+[6]= Nói theo nhân quả: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
   [7]+[8]= Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng nói:” Thời Mạt Pháp ức ức người tu hành hiếm có người đắc đạo. Duy chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà mà ra khỏi luân hồi.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 20. Tây Thi

  Kính thưa quý Thầy kính mến
  Con có nhớ ở đâu đó Thầy Hãy niệm A di đà phật đưa ra 6 hay 7 giai đoạn gì đó, giai đoạn cuối là Tự tại vãng sanh, có phải là ý định ra năm tháng tốt nghiệp chăng?
  Chân thành nghe dạy bảo
  A di đà phật

  Hồi Âm
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Chào bạn Tây Thi.Đúng là mình có nói các giai đoạn học Phật,nhưng đoạn cuối mình có viết là
   “Kế hoạch này chỉ mang tính chất tham khảo không phải là cố định trong tâm thức.Người niệm Phật thì tùy duyên niệm Phật, tùy duyên vãng sanh.Hôm nay mạng hết thì vãng sanh hôm nay,năm sau mạng hết thì vãng sanh năm sau.Chứ không phải là chờ hết cái kế hoạch này thì mới vãng sanh. ”
   -Đoạn trên mình muốn nhấn mạnh hai cụm từ “không phải là cố định”, “tùy duyên”.
   -Sở dĩ đặt ra các giai đoạn là để người mới học Phật tránh đọc lan man nhiều,tránh vội vàng hấp tấp. Kế hoạch chỉ là tương đối,thay đổi tùy từng hoàn cảnh mỗi người.Còn việc vãng sanh thì không ấn định vào cụ thể trong một giai đoạn nào cả,nó có thể xảy ra vào một giai đoạn bất kỳ nên mới gọi là “tùy duyên”.Vì thọ mạng của chúng ta không phải ai cũng giống ai,không phải ai cũng có thọ mạng dài như vậy mà để thực hiện hết cái kế hoạch .Nếu ấn định thời gian như vậy là tự chướng ngại cho tâm thức.
   -Bạn phải biết pháp môn Niệm Phật là Nhân quả đồng thời.Ngay khi bạn tín,nguyện,niệm Phật thì đồng thời ở Cực Lạc đã có hoa sen báu sanh ra ở ao thất báo,tức là coi như là đã có mặt tại Cực Lạc rồi chứ không phải hết cái kế hoạch này thì bạn mới có mặt ở Cực Lạc ,còn cái thân ở Ta Bà này chỉ là cái quả tàn dư trước kia còn sót lại,ngay khi thân mạng hết thì quả Cực Lạc sẽ hiện một cách trọn vẹn,tức là cả thân và tâm đều ở Cực Lạc.
   -Ở Cực Lạc chỉ duy nhất hoa sen báu là thứ có sanh diệt.Nếu bạn niệm Phật thì đồng thời hoa sen báu sanh. Nếu bạn không niệm Phật thì đồng thời hoa sen báu hoại dần.Hễ có hoa sen báu thì sẽ có một xuất ở Cực Lạc,không có hoa sen báu thì coi như không có mặt ở Cực Lạc.Mà muốn có hoa sen báu thì phải Niệm Phật.Cho nên mỗi ngày cho dù là bận thì cũng nên cố gắng niệm ít nhất 100 câu A Di Đà Phật.Vì tính chất Nhân quả đồng thời như vậy cho nên cho đến trước lúc mạng hết ta vẫn phải niệm Phật.
   A Di Đà Phật

 21. tuanchau

  Nam mô a đà phật…Chơn Thành thấy các bạn xuất khẩu thành thơ 7 chữ,mình cũng thích lắm đây đọc thấy vui quá.Mình mạo muội tham gia vài câu chơi…

  Phiền não trần gian chớ khó gì ?
  Thân,khẩu ,ý tâm luôn gắng giữ
  Thập thiện nghiệp tâm luôn khắc ghi.
  Phước điền âm đức tâm mong tạo
  Phước huệ song tu thẳng bước đi.
  Đường đi thẳng nên đi mãi,
  Tây phương màu nhiệm đến chẳng hay.(1)
  (1) tốt nghiệp đến chẳng hay.

  Hồi Âm
 22. Phù Thi

  Xin lỗi, thông thường phổ quát thì đúng hơn. Chứ “bình thường tâm thị đạo” thì là chân lý rồi (hii hj).
  Phù Thi nghĩ bạn Huệ Thi là rõ vấn đề Tốt nghiệp ấy nhất

  Hồi Âm
 23. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật – Xin chào Phù Thi và các bạn sen,

  Câu “bình thường tâm thị đạo” bạn PT đưa ra thật có ý nghĩa để nhắc nhở hành giả niệm Phật nên cẩn thận đừng bị hư danh văn tự chuyển tâm mà xem mình khác với mọi người.

  “Tôi niệm Phật đúng, bạn không niệm Phật đúng” là một cái bệnh tâm lý ngã chấp vi tế trong quá trình tu hành nếu mình không nhận biết để hoá giải thì khó có ngày thấy tâm bình thường.

  Bình tĩnh giữa đám đông
  Đừng thương ghét ai cả
  Tuỳ duyên tuỳ thuận tâm
  Thầm Di Đà ta niệm

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
 24. Tìm Lại Tánh Phật

  Con xin cám ơn quý Thầy nhiều lắm
  Theo con nghĩ đã gọi là tuỳ duyên thì cũng đồng nghĩa với tuỳ cơ. Có những người nôn nóng muốn đặt ra kỳ hạn cho mình thì mới thành chướng ngại. Nhưng có người thì được lợi ích, bởi thế cho nên Thầy Hãy niệm A di đà phật mới đưa ra lộ trình ấy, vì Thầy thấy có lợi ích thật sự nên Thầy mới vào trang duongvecoitinh hướng dẫn đồng tu, có phải không? Chẳng hạn như Cư sĩ Thường Phúc đã vì chúng ta thị hiện đưa ra kỳ hạn 100 ngày tự tại vãng sanh để sách tấn chính mình. Vì thế HT Thiền Tâm đã dạy trong Niệm Phật Thập yếu có cái yếu mục “niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm” là vậy? Nên nói Phật pháp là bất định pháp, không nên thiên chấp. Thiên chấp mới trở thành chướng ngại
  Nếu cho rằng Việc khắc kỳ cầu chứng nghiệm không phải dành cho bậc hạ căn như mình thì Bồ tát Di lạc thị hiện làm thân một người bình thường như cư sĩ Thường Phúc không phải để làm biểu pháp cho chúng ta đó hay sao?
  Vài chia sẽ nông cạn
  Mong được chỉ dạy thêm
  A di đà phật

  Hồi Âm
 25. Phù Thi

  Xin chào Huệ Tịnh,Đường Thi và các bạn sen
  Mình thấy cái đề tài tốt nghiệp này thật hay.
  Theo mình nghĩ thì cái lộ trình 6,7 giai đoạn của Liên hữu Hãy niệm A di đà phật rất đáng làm tư liệu để chúng ta tham khảo. Nhưng phải hết sức tùy duyên và tùy cơ, nếu không thì sẽ tự gây chướng ngại cho mình. Có nghĩa là mình phải tự biết mình đang ở giai đoạn nào để khỏi bị rơi vào cái lỗi “quá phận” tức là “đốt cháy giai đoạn” vậy. Ví như người đang ở giai đoạn mới vào cửa Tịnh tông mà đòi ấn định Tự tại vãng sanh thì là sai rồi.Còn nếu như là người đang ở giai đoạn Thâm nhập Tịnh tông, có một chút công phu thời gian hành trì, Tín nguyện tương đối vững vàng, biết cách điều phục vọng hoặc điên đảo, nhưng vì thế duyên và gia duyên chưa thể xả được nên vẫn an nhiên tùy duyên niệm Phật và có thể nghĩ đến một lúc nào đó thích hợp buông bỏ vạn duyên, nhất hướng chuyên niệm, định kỳ kiết thất khắc kỳ cầu chứng nghiệm, thực hiện nốt giai đoạn cuối cùng: Tự tại vãng sanh.
  Mình thấy Liên hữu Hãy niệm A di đà phật đã vì chúng ta mà đưa ra lộ trình tu học từng bước vững chắc, thật hay nhưng phải hết sức chú ý hai cụm từ “không phải là cố định”, “tùy duyên”.
  Theo lời dạy của cổ đức thì cái công phu Tự tại vãng sanh này gồm có ba mức độ. Cao nhất là Lý nhất tâm bất loạn, dành cho các vị minh Tâm kiến Tánh, phá được kiến tư hoặc và từng phần vô minh hoặc. Công phu này là quá cao rồi, thuộc địa vị của các vị Thập địa Bồ tát bên Biệt giáo hoặc Thập trụ bên Viên giáo. Kế tiếp là Sự nhất tâm bất loạn, thuộc các vị Địa tiền Bồ tát hoặc A LA HÁN trong thế gian đã đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Điều này cũng không phải là cái mà chúng ta có thể mong cầu.
  Tầng công phu cuối cùng để Tự tại vãng sanh là mức công phu thành phiến. Theo HT Tịnh Không thì phàm phu chúng ta có thể đạt được, mà việc định kỳ kiết thất chính là một trợ duyên thật lớn để hoàn thành cái hoài bão vãng sanh trong một đời. NHƯNG VIỆC KIẾT THẤT PHẢI HẾT SỨC LƯU Ý ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP CHỨ KHÔNG THỂ XEM THƯỜNG.
  Với cái công phu sau cùng này đã là phước hạnh lớn lao vô cùng cho những ai đạt được. Đến lúc lâm chung, theo HT Tịnh Không dạy, nhờ Phật lực gia trì mà công phu của người ấy tăng lên gấp bội. Từ công phu thành phiến nâng thành Sự nhất tâm bất loạn, vãng sanh dự vào Phương tiện hữu dư độ. Sự nhất tâm bất loạn được thành Lý nhất tâm bất loạn vãng sanh sanh vào Thật báo trang nghiêm độ
  Tuy nhiên đời này nếu không được cái công phu thành phiến này thì cũng ít nhất là phải đạt được cái công phu “mười niệm lúc lâm chung” hoặc thậm chí một niệm lâm chung, thì cũng chẳng lo không được vãng sanh vì đã có Phật A di đà lo giúp rồi. Lúc đó vì được Phật quang chiếu thân gia trì cho hành nhân thân tâm không bị điên đảo, không điên đảo nên được chánh niệm theo Phật quy Tây. Nói chung phàm phu chúng ta toàn nhờ vào ân mưa móc của Phật mà thôi, dẫu nát thân cũng khó đáp đền nỗi.
  Bạn Đường Thi thân mến
  Hôm trước bạn làm bài kệ nói về diệu dụng của TÂM thật là hay. Tâm này là nguồn gốc của vạn pháp vốn luôn luôn trôi chảy theo dòng chảy của định luật nhân quả muôn đời không sai chạy. Tuy nhiên cái định luật này không hề đơn giản tí nào, có thể nói là không thể nghĩ bàn,”Duy Phật dữ Phật nãi năng cứu tận”.
  Thông thường thì chúng ta nghĩ rằng nhân quả là có một quá trình, phải có một thời gian, tức là quá trình Nhân-Duyên-Qủa. Đặc biệt, riêng trong Tịnh Tông chúng ta, nếu hiểu theo logic trước sau này thì khó có thể giải thích được cái “nan tín chi pháp” này. Làm sao ngũ nghịch thập ác mười niệm lâm chung vãng sanh? Làm sao phàm phu một phẩm vô minh phiền não cũng chưa đoạn, một khi đới nghiệp vãng sanh liền đồng với Bồ tát bất thối?
  “Cực lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả giai thị A bệ bạt trí”.
  Nếu muốn vào cửa Tín nguyện phải hiểu lý Nhân Qủa đồng thời. Nên Tịnh tông còn gọi là Liên tông là vậy. Liên tông chọn hoa sen làm tông chỉ ngoài dụng ý lấy cái thanh tịnh vô nhiễm của hoa sen làm cái nhân để Tịnh Phật quốc độ, mà còn chỉ đến cái logic nhân quả đồng thời, tương tức tương nhập. Gọi là HOA sen ( Qủa) thật ra đã có Nhân (Hạt sen) bên trong rồi. Trong nhân có quả trong quả có nhân và nhân quả chỉ trong một cái niệm Tâm vi diệu này nên Tổ Ngẫu Ích nói:
  “Diệu nhân diệu quả
  Bất ly Nhất tâm
  Như xứng lưỡng đầu
  Đê ngang thời đẳng”
  Nghĩa là :”cái lý nhân quả vi diệu đồng thời này không rời Nhất tâm, nhất niệm như hai đầu cân cùng lên cùng xuống”
  Vì là nhân quả đồng thời nên khi chúng ta phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì cái tâm đang niệm là Nhân, cái danh hiệu A di đà phật hồng danh vạn đức này chính là Quả giác của Phật, nên niệm danh hiệu Phật cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang niệm Qủa giác ấy nên lập tức Nhân tâm liền đồng với Qủa giác. Đây là diệu dụng không thể nghĩ bàn của pháp Tha lực trì danh, dùng danh hiệu Vạn đức thâu nhiếp Tu đức và Tánh đức chẳng sót
  Nên gọi diệu pháp này là “Toàn nhiếp Phật công đức thành Tự công đức” là vậy, cũng là điều mà Tổ Ngẫu Ích nói: “Dĩ danh triệu đức khánh vô bất tận” (Dùng danh hiệu để vời đức nên đức ấy không cùng tận”
  Lại nữa, vì là nhân quả đồng thời trong nhứt niệm nên ngay lúc hành nhân niệm Phật tín nguyện cầu sanh Tây phương thì lập tức liền sanh.
  Đây chính là Diệu lý bất khả tư nghì trong Tịnh Tông Đại pháp.
  Phù Thi có bài thơ như sau:

  Nghiệp thức chúng sanh chẳng phải thường
  Lúa vàng vụ chín chuyện đồi nương [1]
  Thanh hòa hưởng thuận liền tương tức [2]
  Hình trực ảnh đoan vốn dựa nương [3]
  Sao sáng ba nơi sanh tức Phật [4]
  Trăng tà một móc cảnh mù sương [5]
  Học sinh mừng lắm năm ra lớp [6]
  Ngay niệm liền sanh khó nghĩ lường [7]

  Chú thích:
  [1] Nhân quả, tác dụng của Tâm thức không phải bình thường trước sau như chuyện nhà nông phải chờ vụ lúa chín mới thu hoạch
  [2]+[3] Nói đến nhân quả đồng thời, tương tức tương nhập. “Dựa nương” chính là pháp giới duyên khởi không thể nghĩ bàn
  [4]+[5] Sao sáng ba nơi,Trăng tà một móc là chữ Tâm (心), lấy ý từ bài kệ
  Ba điểm như sao sáng
  Móc ngang tợ trăng tà
  Đọa sa hay thành Phật
  Cũng nơi ấy mà ra
  Tâm ấy sáng thì “sanh tức Phật”, nghĩa là chúng sanh liền đồng với Phật, cũng có nghĩa là niệm Phật nhất niệm sáng soi thì liền sanh trong hoa sen
  Tâm ấy bị mây che không sáng thì vạn vật bên dưới tăm tối,”mù sương” là cảnh giới của chín Pháp giới còn lại, trừ Phật giới.
  [6] Nhứt sanh tốt nghiệp (vãng sanh khi báo tận)
  [7] Nhứt niệm tốt nghiệp (vãng sanh trong nhứt niệm)
  A di đà phật, vài dòng thô thiển mong quý bạn góp ý thêm.

  P/S:
  Bạn Huệ Tịnh,Đường Thi và các bạn sen kính mến.
  Nếu có kẻ vặn lại :”vì ông là người tu niệm Phật nên mới tự đề cao pháp môn như vậy, tôi đây thật không tin”.
  Nếu rơi vào tình huống phải trả lời thì phải đối phó thế nào để họ có thể phát khởi tín tâm hoặc ít nhất cũng không thể phủ nhận?
  Nam mô a di đà phật

  Hồi Âm
  • Đường Thi

   A Di Đà Phật – Xin chào Phù Thi, Huệ Tịnh và các bạn,

   Đúng rồi, mình chỉ nói trong phạm vi phổ quát (phổ biến + tổng quát) thôi, là vì muốn cho đâu đó có thứ tự vậy mà. Người sơ cơ học Phật thì cần phải nắm kiến thức phổ quát trước. Cho nên cái nhân quả mà mình muốn nói chủ yếu là Nhân Duyên Quả: trong nhiều đời nhiều kiếp về trước mình đã tu hành tích lũy nhiều công đức cho nên đời này mới có thể gặp và tin được pháp môn niệm Phật.

   Khi tin được pháp môn niệm Phật thì mới bắt đầu tìm hiểu sâu xa hơn như cái “kế hoạch” mà bạn Hãy Niệm A Di Đà Phật đã giới thiệu ở đây. Nếu chiếu theo bản kế hoạch này thì đề tài mà bạn muốn nói chỉ dành riêng cho những người ở giai đoạn 5,6 chuẩn bị bước sang bước sang giai đoạn 7,8. “Nhân quả đồng thời” là một trong những kiến giải chuyên môn của tịnh độ giống như câu “một niệm tương ưng”, người sơ cơ thật sự khó mà hiểu nỗi.

   Mình cũng đồng ý với bạn Tìm Lại Tánh Phật: “Nên nói Phật pháp là bất định pháp, không nên thiên chấp. Thiên chấp mới trở thành chướng ngại.” Cho nên tùy bệnh cho thuốc cũng như là tùy vào căn cơ và duyên phận của từng người vậy. Nói chung thì Thời Nay Không Nên Tu Kiết Thất Niệm Phật Một Mình là chủ yếu để dành cho những người không đủ khả năng và điều kiện bên cạnh đó hãy cẩn thận xem chừng những chướng ngại có thể sẽ xảy ra.

   Nếu như người nào gặp thuận duyên, hội đủ điều kiện, không bị gia duyên ràng buột, quyết lòng cầu sanh Tây Phương lại có người hộ pháp dùm…thì việc kiết thất sẽ thể hiện sự quyết tâm cầu sanh Tây Phương cũng như tinh thần buông xả vạn duyên nơi trần thế. Tấm gương điển hình là như là câu chuyện Bà Bá Bách Quản. Tuy nhiên trong trường hợp này nếu mình không niệm Phật, chỉ lo xem phim đọc sách hay suy nghĩ chuyện thế gian…thì cũng sẽ bị chướng ngại.

   Nếu như người nào vì hoàn cảnh còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền…thì tuy thân không thể nhập thất nhưng tâm họ vẫn có thể nhập thất được mà. Chỉ cần như lời HT Tịnh Không dạy:” Xem tất cả người, tất cả sự, tất cả vật đều là A Di Đà Phật” vậy thì bất luận đi đứng nằm ngồi hay làm bất kỳ việc gì trong tâm vẫn luôn niệm Phật vậy là đã có lực lắm rồi. Tấm gương điển hình như là câu chuyện Anh Hoàng Thợ Rèn. Tuy nhiên trong trường hợp này nếu mình không niệm Phật, gặp nghịch cảnh rồi khởi tâm sân hận hay gặp thuận cảnh rồi khởi tâm tham luyến… thì cũng sẽ bị chướng ngại.

   Phù Thi nghĩ bạn Huệ Tịnh là rõ vấn đề Tốt nghiệp ấy nhất“. Nếu vậy thì ngưỡng mong bạn Huệ Tịnh và Phù Thi hoan hỉ mà chia sẽ thêm nhé. Hôm nay đọc câu mà Huệ Tịnh nói:” “Tôi niệm Phật đúng, bạn không niệm Phật đúng” là một cái bệnh tâm lý ngã chấp vi tế trong quá trình tu hành nếu mình không nhận biết để hoá giải thì khó có ngày thấy tâm bình thường. Nghe câu này mình cảm thấy như có gì đó hơi mâu thuẫn với câu mà trước đây bạn hay nói đại khái là:” Tinh tấn giữa đám người buông lung, kẻ trí như con tuấn mã vươn lên, bỏ lại phía sau con ngựa gầy hèn”?

   Theo mình nghĩ thì một người niệm Phật đúng sẽ không có những suy nghĩ như vậy đâu. Nếu nghĩ “tôi niệm Phật đúng” thì là có tâm chấp trước rồi. Nếu nghĩ:” người đó niệm Phật không đúng” thì là vọng tưởng rồi. Cám ơn các bạn đã tạo cơ hội cho mình có dịp học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích nhé.

   Vẫn nhớ ngày xưa chuyện thợ rèn,
   Dù làm cũng niệm mới thành quen.
   Khi sai há động vì câu trách?
   Lúc đúng nào lay bởi tiếng khen?
   Thân tại Ta Bà chưa cởi áo,
   Tâm nơi Cực Lạc đã vào sen.
   “Thái bình sắp đến” liền trao kệ,
   Đã luyện lâu ngày mới đến phen.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào Phù Thi, Đường Thi và các bạn sen,

   Phù Thi:
   “Nếu có kẻ vặn lại :”vì ông là người tu niệm Phật nên mới tự đề cao pháp môn như vậy, tôi đây thật không tin”.
   Nếu rơi vào tình huống phải trả lời thì phải đối phó thế nào để họ có thể phát khởi tín tâm hoặc ít nhất cũng không thể phủ nhận?

   Cach đối phó kẻ vặn lại vào tình huống này thì theo Huệ Tịnh nên “mỉm cười im lặng” là vàng (tự liệu sức mình).

   Pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị, khó tin nhất nên có 3 tâm lý này:

   1. Khách quan
   2. Tế nhị
   3. Tôn trọng

   Đường Thi:
   “Theo mình nghĩ thì một người niệm Phật đúng sẽ không có những suy nghĩ như vậy đâu. Nếu nghĩ “tôi niệm Phật đúng” thì là có tâm chấp trước rồi. Nếu nghĩ:” người đó niệm Phật không đúng” thì là vọng tưởng rồi.”

   Chơn thành cám ơn bạn Đường Thi.

   ——————————————–

   (Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)

   48) Hỏi: Niệm Phật lúc lâm chung với Niệm Phật lúc bình thường, bên nào thù thắng hơn?

   Đáp: Giống nhau!

   49) Phút lâm chung, nỗi khổ của cái chết bức bách, thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào. Mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy. Miệng lưỡi co cứng, muốn nói cũng không nói được.

   Đây là tứ khổ trong tám sự khổ của kiếp người, dù người tu Niệm Phật, tin Bổn Nguyện, cầu vãng sinh chăng nữa cũng khó tránh khỏi nỗi khổ nầy. Nhưng dù mờ mịt, đến khi tắt thở, do Nguyện Lực của Đức Phật A Di Đà, sẽ thành chánh niệm mà vãng sinh.

   Sát na lâm chung dễ như cắt sợi tơ, điều nầy người khác không biết được, chỉ có Phật và người tu Niệm Phật biết được mà thôi.

   50) Người Niệm Phật mà có lòng cầu vãng sinh và không nghi A Di Đà Phật Bổn Nguyện thì khi lâm chung không bị điên đảo. Sở dĩ được như vậy là nhờ Phật lai nghinh.

   Phật lai nghinh là để người tu Niệm Phật lúc lâm chung được chánh niệm, chứ không phải lúc lâm chung cần phải chánh niệm thì Phật mới lai nghinh.

   Người không biết nghĩa nầy đều cho rằng lúc lâm chung cần phải chân chánh niệm Phật, Phật mới lai nghinh. Kiến giải như vậy là không tin vào Phật Nguyện và cũng không hiểu kinh văn nữa.

   P.S.: Cứ yên tâm mà sống tự nhiên một chút trong duyên phận kiếp này, đừng nên so đo suy nghĩ công phu niệm Phật giai đoạn 1-10 chi cho phiền phức vậy? Vãng sanh là vãng sanh, đuợc Phật Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn phàm phu như HT là quá mừng rồi. Còn việc tự tại vãng sanh là chuyện các chư Đại Bồ Tát làm không cần bận tâm.

   Ngũ dục tri túc
   Nhớ Phật niệm Phật
   Tuỳ duyên tuỳ thuận
   Cao thấp không phiền.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đường Thi

   A Di Đà Phật – Xin chào Huệ Tịnh, Phù Thi và các bạn,

   Cám ơn bạn Huệ Tịnh rất nhiều nhé. Bạn thật là khéo biết sử dụng bất định pháp nghen. Khi cần khuyến tấn người khác thì nói: “Tinh tấn giữa đám người buông lung, kẻ trí như con tuấn mã vươn lên, bỏ lại phía sau con ngựa gầy hèn”. Sau đó lại sợ người ta lạc vào chấp trước nên lại nói: “Tôi niệm Phật đúng, bạn không niệm Phật đúng” là một cái bệnh tâm lý ngã chấp vi tế trong quá trình tu hành nếu mình không nhận biết để hoá giải thì khó có ngày thấy tâm bình thường”.

   Cám ơn bạn Phù Thi rất nhiều nhé. Bạn có tấm lòng muốn cho người khác khởi tín đoạn nghi là điều đáng quý. Về phương diện lý luận thì mình biết còn kém bạn rất xa. Nếu có thể dùng luận giải để khiến người ta khởi được tín tâm với pháp môn niệm Phật thì quá tốt rồi nhưng có lẻ đó cũng là việc tùy duyên, tùy cơ vậy.

   Lúc trước mình nhớ đạo hữu Phúc Bình có chia sẽ với chúng ta câu chuyện Phật Pháp Nhiệm Màu ở đây. Cho nên mới nói:” trăm nghe không bằng một lần mắt thấy”. Có lẻ đó chính là phước phần của bà cụ, một phần cũng là do tâm chí thành của đạo hữu Phúc Bình mà khiến được “cảm ứng đạo giao nan tư nghì” vậy.

   Mưa pháp cam lồ rãi khắp thôn,
   Cây kia lượng sức chớ nên dồn.
   Tùy cơ nói pháp sanh nhiều cửa,
   Nương bệnh kê toa lập lắm môn.
   Kẻ trí còn mê nên vẫn dại,
   Người ngu nếu ngộ cũng thành khôn.
   Vạn suối nghìn sông đều đến biển.
   Sanh tử đang chờ, hãy gắng ôn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 26. Huỳnh Thị Lệ Hằng

  Kính thưa Đức Thầy.
  Ba con mới mất được 4 ngày. Ba con sinh ra trong gia đình công giáo nhưng sau đó cứơi má con thì bỏ đạo Thiên chúa , tu theo Phật giáo Hoà hảo, ăn chay trường hơn 20 năm. Cách đây hơn 5 tháng ba con phát hiện bị bệnh ung thư phổi giai đoạn đã di căn các cơ quan khác nên không điều trị bằng hoá chất gì hết mà uống thuốc tây kèm thêm thuốc nam được 4 tháng sau đó ba con bị gãy chân trái do ung thư di căn vào xương phải nẹp bột nằm 1 chổ, sức khỏe yếu dần và chịu nhiều đau đớn, con có học y nên tự chăm sóc cho ba như chích thuốc, truyền nước bồi dưỡng. Ba con trăn trối tất cả những chuyện làm lễ mai táng cho ba như sau: không rứơc Thầy chùa, Thầy cúng, không đốt giấy Tiền vàng bạc, không làm lễ rứơc vong…. Ba nói khi ba mất Phật tổ ( tổ của ba) sẽ đến rứơc ba đi hửơng phứơc. Đến khi trước ngày mất 2 hôm gia đình con xảy ra rất nhiều chuyện lạ ba hôn mê nhưng sau đó đột nhiên tỉnh dậy nói chuyện rất nhiều lúc đòi uống lúc đòi ăn , la mắng con cái, rồi rất nhiều vong khác nhập vào ba con ( bình thường ba rất hay đi cầu hồn và nói chuyện trừ tà diệt ma như thầy pháp), vong nhập vào lúc thì là ông Nội con lúc thì ông Ngoại hay bà Ngoại, có khi không biết là ai… Có lúc ba con tỉnh thì ông nói nghiệp chướng, nghiệp chướng, ba nói ba mất mấy ngày rồi dặn gia đình nấu măm cơm cúng cô hồn. Tối đó con có đọc chú Đại Bi thì thấy ba yếu dần không còn dấu hiệu bị nhập hồn nên con đọc đi đọc lại nhiều lần thì đến sáng ba mất ( con là người không biết nhiều về kinh Phật chỉ thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật còn chồng con thì hay nghe và tìm hiểu về Phật Pháp) . Con và gia đình có thắp hương cầu xin ba cho rước Thầy tụng và bỏ từ Đạo sư trên bia mộ ra( ba con dặn khắc từ đó lên bia mộ) thì con xin được keo ngay lần đầu nên con rước Thầy tụng về tụng niệm. Bây giờ con không biết con làm trái ý ba như vậy con bị tội ra sao và ba con đã mắc nghiệp gì mà bị hành hạ thân xác đau đớn vô cùng. Xin Đức Thầy khai sáng cho con.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Lệ Hằng,

   Trường hợp của ba bạn trong lúc đầu thì lẻ ra bạn nên theo sự hướng dẫn trong bài Gia Quyến Cần Phải Làm Gì Khi Người Thân Lúc Lâm Chung Bị Oan Gia Trái Chủ Đến Dụ Dỗ?‏ và bài Gia Quyến Nên Làm Gì Khi Người Bệnh Đã Bị Bác Sĩ “Chê”?. Nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi, bây giờ nhắc lại cũng chỉ là bài học kinh nghiệm mà thôi.

   Bây giờ điều cần nên làm là bạn nên theo sự hướng dẫn trong bài 49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?. Bạn nên đọc kỹ kinh Địa Tạng, nhất là phẩm thứ bảy để biết thêm về lợi ích cho kẻ còn người mất nhé.

   Nếu như ba bạn đã có căn dặn như thế nào thì trong vòng 49 ngày bạn nên y theo lời căn dặn của ba, nếu không thì ba sẽ nỗi sân rồi bị đọa vào ác đạo là điều không hay. Nếu đã lở làm trái ý ba thì bạn nên đối trước bàn thờ hay phần mộ của ba để xin lỗi và giải thích lý do bất đắc dỉ, mong ba hoan hỉ thông cảm.

   Trong vòng 49 ngày này nếu bạn thương ba thì nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm các việc thiện lành như phóng sanh, bố thí, cúng dường, in kinh ấn tống…rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho ba. Mỗi khi đứng trước bàn thờ, linh vị hay phần mộ thì bạn nên khuyên ba buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương để được siêu sinh Tịnh Độ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để ba bạn sớm thức tỉnh mà hồi quy Tịnh Độ.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, bạn Lệ Hằng thân mến

   Trường hợp trước ngày mất ba bạn bị nhiều vong nhập vào. Đây chính là những oán thân trái chủ về nhập thân để đòi nợ trước khi mất, nhầm dẫn dắt người bệnh đi vào tam ác đạo. Nếu như liên hữu nào thường đi hộ niệm sẽ nhận ra hiện tượng này. Cảnh oan gia trái chủ đến khá đông vào lúc người bệnh sắp tắt hơi. Họ phá vỡ chánh niệm lúc lâm chung, làm cho người mất hôn mê hoặc đau đớn để trả thù. Khoảng thời gian trước đó nếu như gia thân quyến thuộc mà hiểu được Phật pháp thì có thể mời BHN khai thị cho ông, rồi trợ niệm giúp ông giữ vững chánh niệm lúc lâm chung thì hay biết mấy, vì theo TLPT được biết Phật giáo HH cũng có niệm Phật cầu sanh Cực lạc.

   Bạn thân mến, lúc lâm chung chỉ cần một câu A Di Đà Phật là đủ rồi, không cần bất kỳ kinh chú nào nữa hết. Vì tâm thức người mất không tiếp nhận nổi đâu. Chỉ duy có khai thị ngắn gọn và niệm Phật liên tục không gián đoạn mà thôi. Tuy nhiên, mọi thứ bây giờ đã qua. Trong vòng 49 ngày, gia đình hãy cố gắng đừng sát sinh, cúng chay, phóng sinh, đặc biệt là niệm Phật liên tục hồi hướng cho hương linh của ông (đọc tên, tuổi, ngày mất) sớm được Phật A Di Đà phóng ngọc hào quang tiếp dẫn.

   Trong lúc thắp hương thì bạn hãy dùng tâm hiếu chân thành của mình mà khấn thế này: “Ba ơi, lúc ba mất con không biết niệm Phật trợ niệm cho ba, nhưng bây giờ con đã biết câu niệm Phật cần thiết cho ba biết là bao nhiêu. Con trẻ hiện giờ hàng ngày niệm Phật hồi hướng cho ba, ngưỡng mong ba tha thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tha thiết cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn ba về Cực lạc mới lìa khổ vĩnh viễn được an vui. Ba ơi, ba nhớ niệm Phật nhiều đi ba, gia đình mình trong 49 ngày này cũng niệm Phật rồi tạo công đức thêm cho ba. Ba cố gắng niệm Phật rồi theo Phật về Tây Phương nha ba”……

   Ác nghiệp thì phàm phu chúng ta ai cũng nhiều hết bạn ạ, từ vô thỉ kiếp đến nay chớ có phải một kiếp sống này thôi đâu. Nếu có hình tướng thì khắp hư không cũng không dung chứa nổi, ai cũng vậy chớ có phải mỗi mình ba của bạn. Thế nên canh lúc nghiệp chướng chưa kéo tới mình phải cố gắng tu học niệm Phật cầu sanh Cực lạc, đợi đến lúc nó ập tới rồi thì khó mà tiếp nhận. Trong vòng 49 ngày này gia đình bạn cố gắng niệm Phật nhiều, tạo nhiều công đức hồi hướng cho ba bạn nhé, mong ông có thể sớm được siêu thoát, tất cả tùy vào tâm chí thành của bạn và cả gia đình.

   Vài chia sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 27. Nguyễn Thị Toan

  A Di Đà Phật!
  Con chào chú Viên Trí ạ.Chú hoan hỷ cho con hỏi một việc như sau ạ
  Hôm nay sếp con đi câu được 2con cá rô,sếp nhốt ở dưới bếp từ sáng,chiều con nhìn thấy thương qúa con nghĩ chắc sếp sẽ chẳng dùng đến vì có 2con thôi nên con niệm Phật cho nó mấy câu rồi mang thả xuống ao.Sau đó sếp ngủ dậy không thấy cá đâu,sếp cáu quát mắng ầm ĩ.Lúc đó con không có ở đấy.Diệu Định và Diệu Xuân vì lo cho con nên đã nhận lỗi thay con.Cả hai đều bị sếp sỉ mắng rất lâu và đe doạ đủ thứ.Khi con về,con đã nhận lỗi với sếp là con thả.Sếp cũng mắng con thậm tệ nhưng con chấp nhận vì con biết mình sai và sau đó con không nghĩ gì nữa nhưng Diệu Định thì cứ lo lắng phiền não không an nên bảo con hỏi chú xem chúng con làm vậy có phạm vào tội lấy cắp không và nếu phạm thì chú hoan hỷ chỉ cho con cách sám hối ạ.Con cảm ơn chú rất nhiều.A Di Đà Phật!

  Hồi Âm
  • Nguyễn thị Lựu

   Chào chị Toan
   Trong khi chờ đợi chú Viên Trí trả lời cho chị, em xin có cách kiến giải theo kiểu “nôm na gốc rạ” là như thế này: người ta bỏ công câu được 2 con cá rô to béo(em nghĩ vậy) và ca na cúm núm nhốt trong nước vì sợ nó chết ăn mất ngon mà chị tự ý đem thả mà không hỏi ý của người ta là phạm tội “lấy cắp” rồi chị ạ! Theo luật nhân quả- “nhân nào quả đó”- thì chắc chắn trong kiếp này hoặc những kiếp sau, khi chị bắt nhốt những sinh vật như cá, tôm, cua, rùa, rắn…v.v để dành nướng, chiên, xào, nấu… cho thỏa thích, thì đương nhiên sẽ có những người vì lòng từ bi vô lượng mà “lắy cắp” chúng để phóng sanh mất thôi!!! Và em nghĩ những người này vì thương tưởng đến nổi khổ đau của những sinh vật bé nhỏ mà đành phải mắc tội, thì tội này quả là quá bé nhỏ so với công đức của họ, thì cớ gì họ phải phiền não, phải không chị?
   Nam mô A di đà Phật!

 28. Tâm hoa

  A di đà phật
  Con thấy đôi khi mình cũng không thể không trả lời những nghi vấn, ngoài cái tâm cầu nguyện chân thành để giúp đỡ người thân như bạn Phúc Bình

  Hồi Âm
 29. Phù Thi

  Xin chào Huệ Tịnh, Đường Thi và các bạn sen kính mến !
  “vì ông là người tu niệm Phật nên mới tự đề cao pháp môn như vậy, tôi đây thật không tin”.
  Theo mình nghĩ, nhìn chung thường có hai hạng người đưa ra những kiểu nghi vấn này:
  1. Người không tin và không có ý học hỏi, thường là những người tu Thiền, đặc biệt là những người thuộc Thiền phái Theraveda thì phải sử dụng chiêu “đánh phủ đầu” khiến họ không thể tiếp tục đối đáp và đành chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt”, bằng kiểu lập luận như sau:
  Diệu pháp Niệm Phật của chúng tôi Phật đã khẳng định là “nan tín chi pháp”, là “bất khả tư nghì”, là “duy Phật dữ Phật nãi năng tri”, nghĩa là chỉ có Phật với Phật mới biết nỗi. Vậy phải đợi ông thành Phật rồi tôi sẽ nói cho ông biết.
  2. Người chưa tin và chân thành có ý học hỏi
  Đối với những người này thì phải “vận hết công lực” có thể, để giúp đỡ họ như Pháp Nhiên Thượng Nhân đã dạy:
  “Người tu Tịnh Độ trước hết nên biết hai điều nầy:“Vì người có duyên dù phải bỏ thân mệnh, tài sản cũng nên vì họ mà nói pháp môn Tịnh Độ.Vì sự vãng sinh của mình, nên xa lìa mọi phiền nhiễu mà chuyên tu hạnh Niệm Phật”.
  Thực tế mà nói, cái diệu pháp vãng sanh một đời sau khi công viên quả mãn thì có rất nhiều người tin nhưng việc “vãng sanh trong một niệm” thì cũng có không ít người tu niệm Phật chỉ tin về mặt Lý theo kiểu của nhà Thiền
  Muốn được “vãng sanh một đời” sau khi sinh mạng này kết thúc thì chúng ta phải tuyệt đối tin vào lời của Phật và Tổ sư Tịnh tông đã dạy về cái đại sự “vãng sanh trong một niệm” này. Tin cả về Lý lẫn Sự, Lý Sự viên dung, Nhân quả đồng thời, tương tức tương nhập, muốn sinh thì liền sinh ngay trong nhất niệm vì tác dụng của Tâm thức không thể nghĩ bàn, Phật Bi nguyện lực không thể nghĩ bàn và diệu pháp trì danh mà hàng ngày chúng ta đang thực tập đây thật sự là không thể nghĩ bàn.
  Tất cả mọi thứ không thể nghĩ bàn đều tóm thâu vào một câu A Di Đà Phật. Nên niệm một câu A Di Đà Phật thì tự nhiên sẽ được mọi thứ không thể nghĩ bàn.
  Tổ Ngẫu Ích là người cực lực xiển dương diệu lý này ngay trong bản Kinh Phật thuyết A di đà, là chính kim khẩu của đức Bổn sư nói ra, sao chúng ta có thể khởi niệm nghi ngờ được chứ?
  Nay Phù Thi mạo muội giải thích ý nghĩa này bằng bài thơ Thất ngôn bát cú như sau:

  Tây phong Tịnh lý bất tư nghì [1]
  Tổ ý Phật hoài chớ dị nghi [2]
  Gia Định Thủ Huồn thân địa ngục [3]
  Minh Châu Từ Đạo thức A Di [4]
  Kim đài ảnh hiện Tâm đương sáng [5]
  Liên ngạc vinh quang Niệm chẳng si [6]
  Tưởng lặng nhớ chuyên lìa Nhẫn độ [7]
  Kim sanh nhất niệm Xá Vệ thì [8]

  Chú thích:
  [1] : Tây phong, gọi tắc cụm từ “Tây phương tông phong” của Tổ Ấn quang trong Gia ngôn lục
  Tịnh lý là diệu lý, tức là cơ sở lý luận của Tịnh tông trong Tịnh độ ngũ kinh, là không thể nghĩ bàn
  [2]: Phật hoài là bản hoài xuất thế của Phật.
  Tổ Thiện đạo nói: “Mục đích xuất thế của Phật là chỉ nhằm thuyết Di đà nguyện hải”.
  [3]+[4]: Minh chứng thực tế cho “vãng sanh nhất niệm”.
  Thủ Huồn người Gia Định, gian ác, tuy đang còn sống mà thần thức đã mang gông ở địa ngục
  Từ Đạo Cô, người Minh Châu (Trung quốc), thân còn ở cõi Ta bà mà thức thần đã có mặt ở Tây phương. (Xem truyện Pháp sư Khả Cứu thời nhà Tống, trong Tịnh độ Thánh hiền lục)
  [5]+[6]: Dẫn ý của Tổ Ngẫu Ích trong Di đà Yếu giải:
  “Đản kim tín nguyện trì danh
  Liên ngạc vinh quang
  Kim đài ảnh hiện
  Tiện phi Sa bà giới nội nhân hỹ”
  Nghĩa là:
  “Chỉ ngay trong lúc tín nguyện trì danh thì hình bóng của hành nhân niệm Phật liền ảnh hiện, quang minh sáng rỡ trên đài hoa sen và ngay lúc ấy hành nhân liền dự vào Di đà thánh chúng hải hội, chẳng phải là người của thế giới Ta bà này nữa”.
  Một đạo lý quả thật là quá vi diệu, nan tư nan nghì!
  Ngạc cũng là đài hoa.
  “Tâm đương sáng”: “Tâm đương” hay “kim tâm”, tâm trong hiện tại niệm Phật, chính là chữ Niệm. “Tâm đương sáng” là Niệm sáng, cũng tức là “Niệm chẳng si”.
  [7]: Dẫn ý của Tổ Triệt Ngộ trong Một trăm bài kệ niệm Phật:
  “Nhất cú Di đà
  Tưởng tịch tư chuyên
  Vị ly Nhẫn độ
  Dĩ tọa Bảo liên”
  Dịch nghĩa:
  “Một câu Di đà
  Tưởng lặng nhớ chuyên
  Tuy thân xác này chưa lìa Nhẫn độ
  Nhưng thức thần đã ngồi trên tòa sen bảy báu”
  Nhẫn độ: quốc độ Kham Nhẫn, tức là thế giới Ta bà này
  [8]: Đây là luận cứ hùng hồn nhất, từ chính kim khẩu của đức Phật Bổn sư Thích ca mâu ni, lúc thuyết kinh Di đà tại vườn Kỳ tho- Cấp cô độc, thuộc nước Xá Vệ:
  “Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh”.
  “Dĩ nguyện dĩ sanh, kim nguyện kim sanh, đương nguyện đương sanh” (Đã nguyện đã sanh, nay nguyện nay sanh và sẽ nguyện sẽ sanh) chính là cái Đạo lý siêu tuyệt ấy.
  “Kim nguyện kim sanh” chính là “Kim sanh nhất niệm” vậy.

  Hồi Âm
 30. Nguyễn Thị Toan

  A Di Đà Phật!
  Hihi,mình cảm ơn bạn Lựu nha.Mình đã hiểu rồi.Mình thường xuyên” ăn cắp” đồ của sếp để phóng sinh,ví dụ như cua,ốc,cá…thấy sếp nhốt là mình nhón vài con thả nên em Diệu Định cứ lo lắng không an cho mấy vụ trộm cắp của mình.Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều.Diệu Định ơi,Em vào mà xem Nguyễn Thị Lựu trả lời chị này.Xem rồi thì nhớ hét lên:phiền não ơi,chào mi nhé!
  A Di Đà Phật!A Di Đà Phật!

  Hồi Âm
 31. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật. Xin chào Phù Thi và các bạn sen kính mến,

  Phù Thi:
  “1. Người không tin và không có ý học hỏi, thường là những người tu Thiền, đặc biệt là những người thuộc Thiền phái Theraveda thì phải sử dụng chiêu “đánh phủ đầu” khiến họ không thể tiếp tục đối đáp và đành chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt”, bằng kiểu lập luận như sau:
  Diệu pháp Niệm Phật của chúng tôi Phật đã khẳng định là “nan tín chi pháp”, là “bất khả tư nghì”, là “duy Phật dữ Phật nãi năng tri”, nghĩa là chỉ có Phật với Phật mới biết nỗi. Vậy phải đợi ông thành Phật rồi tôi sẽ nói cho ông biết.”

  Huệ Tịnh có thể trả lời lại là “khi nào ông bạn Phù Thi thành Phật rồi tôi sẽ tin” thì sao? Huề vốn.

  Theo chỗ biết nông cạn của HT thì nếu muốn khuyết phục kẻ khó tin khó hiểu bạn phải có trí tuệ đầy đủ phương tiện thiện xảo biện tài xuất thần như cư sĩ Duy Ma Cật (Đại Sĩ) mới đáng được kẻ khác khâm phục kính nể.

  KINH DUY-MA-CẬT
  III PHẨM ĐỆ TỬ

  Lúc bấy giờ, Trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ thầm rằng :
  – Nay ta bịnh nằm ở giuờng, Thế Tôn là đấng Đại từ, lẽ đâu không đoái lòng thương xót !

  Phật đã biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất rằng:
  – Ông đi đến thăm bịnh ông Duy Ma Cật.

  Xá Lợi Phất bạch Phật:
  – Bạch Thế Tôn ? Con không kham lãnh đến thăm bịnh ông. Vì sao? – Nhớ lại trước kia, con từng ở trong rừng ngồi yên lặng (tọa thiền) dưới gốc cây, khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng : “Thưa Ngài Xá Lợi Phất ? Bất tất ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Vả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý, mới là ngồi yên lặng; không khởi diệt tận định(3) mà hiện các oai nghi, mới là ngồi yên lặng ; không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu, mới là ngồi yên lặng ; tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng ; đối với các kiến chấp không động mà tu ba mươi bảy phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng; không đoạn phiền não mà vào Niết bàn(4) mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả (chứng nhận) vậy”.

  Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nghe nói những lời đó rồi, im lặng không trả lời đặng, nên con không dám đến thăm bịnh ông.

  —————————–

  Phù Thi:
  “Pháp Nhiên Thượng Nhân đã dạy:
  “Người tu Tịnh Độ trước hết nên biết hai điều nầy:“Vì người có duyên dù phải bỏ thân mệnh, tài sản cũng nên vì họ mà nói pháp môn Tịnh Độ.”

  Phù Thi nên định nghĩa thế nào là “có duyên”? Gặp mặt đối diện lý luận cho là có duyên trong Phật pháp hay sao? Vua Lương Võ Đế tuy may mắn gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhưng thật sự vua chẳng có duyên. Người có duyên nhất chính là Ngài Huệ Khả. Vì sự cầu đạo của Ngài Huệ Khả quá phi phàm đến nổi chặt một cánh tay để tỏ lòng thành quyết chí. Cho nên khi gặp người không có tâm cầu đạo chi bằng im lặng đúng không?

  Cuộc gặp gỡ giữa Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế được ghi lại như sau:

  Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Võ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp.

  Võ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: “Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?”

  Đạt Ma đáp: “Không có công đức.”

  – “Tại sao không công đức.”

  – “Bởi vì những việc vua làm là nhân “hữu lậu”, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.”

  – “Vậy công đức chân thật là gì?”

  Sư đáp: “Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được.”

  Vua lại hỏi: “Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?”

  – “Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh.”

  – “Ai đang đối diện với trẫm đây?”

  – “Tôi không biết.”

  Đó là những lời khai thị về yếu tính Phật pháp rất rõ ràng, nhưng Võ Đế không lĩnh hội.

  Lương Võ Ðế sai người tiễn khách (có duyên có khác gì như không có duyên). Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma băng qua sông Giang Bắc, thẳng đường qua nước Ngụy, lên núi Tung Sơn.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
 32. Phước Huệ

  Xin chào các bạn sen,
  Trong trường hợp có người vặn lại “vì ông là người tu niệm Phật nên mới tự đề cao pháp môn như vậy, tôi đây thật không tin”, thì có lẽ mình nên tạm dừng lại, tự suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại trong lúc mình đưa ra lời khuyên cho người, có thể do mình quá hăng hái độ người mà trong lời nói đã vô tình hạ thấp các pháp môn khác, đưa pháp môn Tịnh Độ lên không, hoặc trong tâm mình có ý chê các pháp môn khác và cho pháp môn Tịnh Độ là hay nhất không. Nếu quả thật có như thế thì nên sám hối với người và với Tam Bảo cho thanh tịnh tâm của mình trước đã. Mình tin một điều là đức Bổn sư dạy các phương pháp khác nhau để những người có duyên khác nhau đều có thể thành Phật đạo, có thể thời gian lâu, mau có khác, nhưng tất cả đều sẽ thành Phật. Đôi khi, mình vô tình hạ thấp các pháp môn khác, tức là phạm tội hủy báng chánh pháp, cho nên khi khuyên một ai đó theo Tịnh Độ thì phải hết sức cẩn thận. Mình nghĩ đều là Phật tử với nhau, pháp môn gì đều không quan trọng, nên ở tư thế chia sẻ với nhau, như anh em nương nhau mà tu chứ đừng ở tư thế đối phó, làm hết sức để kéo người khác theo pháp môn của mình. Việc gì cũng phải đủ duyên, chứ đừng miễn cưỡng. Nói với nhau một vài câu thì có thể biết người đó có duyên với pháp môn Tịnh Độ hay không rồi, nếu không thì đừng miễn cưỡng, hoặc có thể giới thiệu sơ qua về Tịnh Độ cho họ biết mà thôi. Nếu mình không khéo, làm cho họ nổi sân mà sanh tâm ghét pháp môn Tịnh Độ, khẩu phục mà tâm không phục, thì vạn lần không nên chút nào. Có thể họ không có duyên với Tịnh Độ, mà lại có duyên với Thiền hoặc Mật,… thì rất quý rồi, miễn là họ tu theo đúng chánh pháp Phật dạy. Cho nên phải rất cẩn thận mới được.
  Nếu người có ý tranh luận cao thấp, có lẽ người tu Tịnh Độ nên tránh xa, đừng tham dự vào. Với người muốn học hỏi thì mình mới trình bày cho họ rõ, và nhấn mạnh là do mình đủ duyên với Tịnh Độ nên theo pháp môn Tịnh Độ, chứ không phải do các pháp môn khác không tốt. Với người tu các pháp môn khác nhưng cũng muốn tìm hiểu nghiêm túc về pháp môn Tịnh Độ thì hãy giới thiệu sách của các vị tổ sư cho họ đọc, là vì mình không rõ họ tu đến trình độ nào, nên đôi khi mình sẽ không đủ kiến thức, kinh nghiệm để trình bày cho họ rõ. Nếu có người chê bai pháp môn Tịnh Độ thì hãy từ bi nhắc cho họ nhớ Tịnh Độ là chánh pháp do đức Bổn sư dạy, họ phải hết sức trân trọng kẻo không sẽ mang tội hủy báng chánh pháp.
  Chúc các bạn sen đồng tinh tấn.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hồi Âm
 33. Phù Thi

  A di đà phật
  Huệ Tịnh có thể trả lời lại là “khi nào ông bạn Phù Thi thành Phật rồi tôi sẽ tin” thì sao? Huề vốn.
  Phù Thi có thể đáp lại: Hiện tại ông có thể không tin tôi nhưng ông không thể không tin Phật. “nan tín chi pháp”, là “bất khả tư nghì”, là “duy Phật dữ Phật nãi năng tri”, này chính là lời Phật nói
  Nếu người ấy hỏi tiếp, PT sẽ im lặng.
  Còn chia sẻ của bạn Phước Huệ là toàn chính xác, không được lãng quên khi đối người tiếp vật
  Chỉ là nhằm mục đích “để họ có thể phát khởi tín tâm hoặc ít nhất cũng không thể phủ nhận”. Phủ nhận chính là huỷ báng chánh pháp
  Cám ơn các bạn

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Bạn Phù Thi thân mến,

   Pháp môn Tịnh Độ đã là “nan tín chi pháp”, là “bất khả tư nghì”, là “duy Phật dữ Phật nãi năng tri”, cho nên chúng ta nên tôn trọng Phật tánh của họ chứ không nên khởi tâm phân biệt bàn luận động đến cách tu hành pháp môn của họ so sánh với mình mà vô tình khiến họ nói ra những lời phỉ báng chánh Pháp.

   Kẻ khó tin khó khuyên thì mình nên lấy cái đức hạnh tu hành ra để làm gương sáng cho họ tự thấy tự tin. Bạn cứ im lặng thầm niệm Di Đà nhưng sống một cách từ bi, làm những việc gì người khác không thể làm thì sẽ cảm hoá họ thôi nếu có đủ duyên lành. Khi họ khởi tâm cầu đạo đến với bạn thì lúc đó thời cơ duyên đã đến thì khuyên nói gì họ không nghe ư?

   HT có nghe các Thầy giảng lại câu chuyện Đức Phật phải kêu gọi Ngài Mục Kiền Liên đến một cái làng để thuyết pháp cho dân chúng ở đó vì họ không chịu tin nghe Đức Phật thuyết pháp vì không có duyên. Dân làng đó may mắn nhờ có một nhơn duyên tiền kiếp mang thân kiến được một vị Tỳ Kheo (tiền thân của Tôn giả Mục Kiền Liên) cứu vớt ra giồng nước mới vì vậy tri ơn thấy Ngài đến liền có cảm tình nghe theo.

   Tuỳ duyên bất biến,
   Bất biến tuỳ duyên.
   Giữ tâm bình đẳng,
   Quy về Tịnh Độ.

   P.S.: Tôn trọng kẻ khác như mình tôn trọng mình.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   Bạn cứ im lặng thầm niệm Di Đà nhưng sống một cách từ bi, làm những việc gì người khác không thích làm thì sẽ cảm hoá họ thôi nếu có đủ duyên lành.

 34. Thịnh

  Con trai con sinh ngày 29/05/2011(+). mất ngày 24/02/2015(-), 49 ngày của cháu con có nhờ thầy về cúng ở nhà và cúng lễ cầu siêu ở chùa rồi đặt bàn thờ riêng cho cháu, những thứ đồ con đốt cho cháu liệu cháu có nhận được không? linh hồn cháu có được siêu thoát không? và thầy cho con hỏi tới đây 06/06 (-) là đầy 100 ngày cháu con tính đón thầy về nhà cúng và lên mộ cháu cúng có được không ạh? 100 ngày tới con nên làm những gì ạh? xin thầy giải đáp giúp con với ạ? con cảm ơn thầy nhiều ạ!

  Hồi Âm
  • nguyễn vân

   A DI ĐÀ PHẬT.
   Gửi anh/chị Thịnh!
   100 ngày của con,anh chị mời sư thầy về làm lễ thì rất tốt rồi.
   Từ giờ cho đến trăm ngày của con thì anh chị tiếp tục làm việc thiện,niệm Phật,cúng dường Tam Bảo,phóng sinh,giúp ng nghèo khó…hồi hướng cho con và oan gia trái chủ của con,hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh.Làm đc như vậy,con của anh chị sẽ đc lợi lạc.
   A DI ĐÀ PHẬT.

 35. Đặng Nguyễn Hải Dương

  Thầy ơi!cho con hỏi con bị mất tập trung,bị phân tâm.Những suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà con hoàn toàn không muốn nghĩ đến luôn xuất hiện trong đầu của con.Con không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.Thầy cho con hỏi con bị bệnh về tâm lý hay là con bị sao vậy ạ!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Hồi Âm
 36. nguyễn luyến

  con bạch Quý Thầy!
  con mong quý Thầy giảng giải cho con !
  con mắc 1 tội là có lúc niệm Phật mà lại nghĩ bậy về Đức Phật mà không thể điều khiển được suy nghĩ của con.con cảm thấy rất tội lỗi về điều đó và có trì chú đại bi xám hối!
  trong 1 lần nghe đài khuyên người niệm Phật,1 người Phật tử đã nói rằng trong vũ trụ bao la có 1 Ngài có sức mạnh rất lớn.sức mạnh của Ngài ấy vượt quá sức tưởng tượng của con người.con cũng không nhớ tên Ngài ấy.
  con biết khi con không điều khiển được suy nghĩ của con là con lại nghĩ bậy nên con k dám nghĩ đến Ngài ấy.nhưng con k ngăn đc suy nghĩ của con và đã nghĩ bậy về Ngài ấy.
  con rất lo sợ khi nghĩ rằng mình đã đắc tội với những Đấng tối cao của trời đất.không tha thứ được nữa.sẽ phải đọa địa ngục thọ khổ.
  con rất mệt mỏi và đau khổ về những suy nghĩ bậy bạ và tội lỗi về Ngài ấy và Đức Phật lại xuất hiện nhiều hơn mà con không điều không điều khiển được.
  con không biết con có xám hối được tội lỗi của con nữa không! con rất hoang mang và lo sợ.
  con xin Quý Thầy cho con lời khuyên!!!
  A Di Đà Phật
  A Di Đà Phật
  A Di Đà Phật

  Hồi Âm
  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   mình cũng bị như bạn.Mình hoàn toàn không có ý nghĩ bậy về Đức Phật nhưng mình không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.Mình cảm thấy rất là tội lỗi!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 37. nguyễn luyến

  chắc phải lên chùa xin xám hối thôi.nếu giấu giếm nghiệp sẽ nặng hơn!
  bởi tất cả đều do nghiệp duyên mà thành !!!

  Hồi Âm
  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   thưa Thầy con hoàn toàn không có ý nghĩ xấu về Đức Phật,…con không biết tại sao những suy nghĩ tầm bậy tầm bạ đó cứ xuất hiện trong đầu của con.Mong thầy giảng bài cho con!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 38. nguyễn luyến

  chắc có hiểu lầm gì ở đây.
  t đang có ý định là nên chùa xin xám hối những nghiệp mà t gây ra!

  Hồi Âm
  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   Con thành thật cảm ơn Thầy! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   Thưa Thầy!Không biết có phải 1 phần do con bị bệnh tâm lý cho nên không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình không ạ!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Chào bạn Đặng Nguyễn Hải Dương!
   Lúc mới niệm Phật MD cũng gặp phải tình trạng này, do chưa hiểu nên MD cũng sợ lắm, sợ đến nỗi mỗi lần dâng hương, mỗi lần lễ lạy là không dám ngước nhìn diện mạo của Ngài. Đây là một trong những nghiệp chướng, không phải là bệnh tâm lý, chúng ta đừng đế ý, cứ tinh tấn lo niệm Phật thì tự nhiên sẽ hết thôi, bạn đừng quá nghĩ kẻo lại bị lung lạc niềm tin, ý chí.
   Chúc an lạc, tinh tấn!
   Nam mô A Di Đà Phật

  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   con cảm ơn Thầy!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 39. Quân

  Kính Chào Thầy
  Con năm nay 15 tuổi con không hiểu sao tính tình của con rất là cọc cằn.Nhiều khi con tự kìm chế tính nóng giận của mình mà không được.Con hay cãi lời cha mẹ và hay chơi chung với những người bạn xấu.Nhiều lúc con tự nhủ rằng không nên chơi với bạn xấu và không nên hỗn với cha mẹ.Nhưng sao khi đối mặt với mọi việc thì con lại không làm làm đúng điều con nghĩ mà con làm trái lại điều đó nhưng làm xong rồi con lại nghĩ con làm điều đó là sai.Nhưng bây giờ con rất hối hận trước những hành vi và thái độ của con đối với cha mẹ.Thưa thầy bây giờ con hối hận có còn kịp không thầy.Xin thầy cho con những ý kiến để con biết và sữa lỗi ạ!

  Hồi Âm
  • Quốc Huy

   Chào bạn Quân

   Hối hận quay đầu chưa bao giờ là muộn cả chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi. Nếu như muốn thay đổi thì trước tiên phải sửa đổi cái tâm tính nóng nảy trước đã. Sửa đổi bằng cách nào đây? Bạn nên niệm Phật, cứ hằng ngày A Di Đà Phật A Di Đà Phật thì tự nhiên lúc nóng giận nhờ nghĩ đến câu A Di Đà Phật khi bạn bè rủ rê liền nhớ A Di Đà Phật mà không theo nữa. Ban đầu sẽ khó khăn lắm nhưng bạn phải có ý chí, quyết tâm, kiên cường thì nhất định sẽ làm được.

   A Di Đà Phật

 40. Khải

  đọc xong con thấy cái chết không đáng sợ như con nghĩ.rất cảm ơn thầy

  Hồi Âm
 41. nguyễn luyến

  con cảm ơn những lời chỉ dạy của quý Thầy !
  mình cũng nhận ra lỗi của mình khi chưa hiểu ý của người khác mà đã nói lung tung!
  A DI ĐÀ PHẬT

  Hồi Âm
 42. Đặng Nguyễn Hải Dương

  Thưa Thầy!Năm nay con 15 tuổi,con có ý định lớn lên sẽ vào chùa để tu hành.Con rất là đam mê và muốn trở thành 1 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để có thật nhiều tiền làm từ thiện,…Không biết,người tu hành có thể trở thành cầu thủ bóng đá được không ạ?Mong Thầy hoan hỉ trả lời giúp con!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Hồi Âm
  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Hải Dương thân mến

   Con bây giờ chỉ mới 15 tuổi, mơ ước thì khá nhiều, làm sao biết được con sẽ trở thành một nhà sư hay trở thành một cầu thủ bóng đá. Thôi thì mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên nhé. Cô chỉ chia sẻ với con thế này: Nếu như con muốn làm việc thiện thì không cần phải đợi nhiều tiền mới làm được. Chỉ cần con khởi Tâm từ bi dẫn một cụ già qua đường, lượm một cái lon vứt bỏ giữa đường hoặc chỉ dẫn đường cho người đi lạc, hoặc rải nước và thức ăn thừa lên đất để cúng dường cho các loài chúng sanh trên đó…v.v…tất cả đều rất tốt và quả báo cũng ngọt ngào vô cùng. Tích tiểu thiện thành đại thiện, thế nhưng tâm từ bi của những hành động này khởi lên thì rộng lớn, bao trùm khắp hư không, phước báo cũng sẽ rất lớn. Cần chi con phải ao ước làm cho nhiều tiền rồi mới làm từ thiện chứ? Chưa kể trong quá trình tạo ra tiền thì lại đi kèm với tạo nghiệp ác thì còn tệ hơn.

   Tiền tài có hay không là do phước báo, đời trước có tu bố thí tài hay không chứ không phải muốn là có được. Còn bây giờ tuổi mình còn nhỏ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, cứ chăm chỉ tích thiện nhỏ từ từ là được rồi con nhé, không cần nghĩ đến tiền tiền tiền nhiều quá rồi lại sinh chuyện.

   Với câu hỏi của con thì cô hỏi lại con thế này nha: “Con có thấy ngày xưa có vị xuất gia nào là cầu thủ bóng đá hay là một vận động viên thể thao nào hay không?. Việc tu học cốt để tâm thanh tịnh, tránh duyên thị phi giữa đời dễ bị tạo nghiệp ác thì nếu người cầu thủ bóng đá có gìn giữ được tâm thanh tịnh hay không? Hay là phải bon chen để kiếm tiền rồi thị phi nhân ngã giữa chợ đời?”. Con hãy suy nghĩ thiệt kỹ thì tự biết câu trả lời mà thôi.

   Chúc con thường an lạc. Nhớ niệm Phật cho nhiều để tăng phước huệ nhé con.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   Con vô cùng cảm ơn Cô đã chỉ bảo cho con!Nhưng con không biết,con có thể đá bóng kiếm tiền từ năm 20-30 tuổi rồi sau đó vào chùa để tu hành được không Thưa Cô?Tuy đá bóng kiếm tiền nhưng con sẽ cố gắng không mắc tội lỗi…Con xin Cô trả lời giúp con!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Hải Dương thân mến

   Mơ ước và năng khiếu của con thì con cứ phát triển nghề nghiệp của mình nhé. Mọi thứ còn lại tùy duyên nghen, con sẽ không phiền não. Vì trong số mạng con có, nhất định con sẽ có, và ngược lại. Có điều con cố gắng thường niệm Phật cho nhiều là tốt vô cùng. Trên thế gian này, câu nói viên mãn nhất, tốt đẹp nhất, đem lại lợi ích cho mình và người chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật đó con.

   Cô chúc con đạt được sở nguyện của mình và thường an lạc trong cuộc sống nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   Thưa Cô!Như vậy sau khi đá bóng con vẫn có thể vào chùa để tu hành đúng không Cô? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Hải Dương thân mến!
   Câu hỏi của HD Khiến chị bật cười. Chẳng phải là cô TLPT đã trả lời rất rõ ràng rồi. Đời người vô thường, ai có thể đảm bảo HD sẽ sống đến 30 tuổi, sau khi hoàn thành sự nghiệp bóng đá rồi vào chùa tu hành? Ở tuổi 15, thôi thì hãy lo học làm người tốt, làm việc thiện, niệm Phật để nuôi dưỡng huệ mạng là vừa. Còn chuyện cầu thủ hãy nên để duyên đưa đến, biết đâu em muốn làm cầu thủ mà không được thì sao?
   _()_

 43. Đặng Nguyễn Hải Dương

  Em vô cùng cảm ơn chị!Chị cho em hỏi cách tu hành sao cho được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Hồi Âm
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Đặng Nguyễn Hải Dương thân mến!
   Đã viết phúc đáp cho em hôm ngày 14/8 nhưng bị sự cố mạng không gửi được, chờ cái Computer nên hôm nay mới viết cho em, không biết Dương còn ghé thăm Trang nữa không!?
   15 tuổi Hải Dương đã có sở nguyện ăn chay và tu hành sao cho vãng sanh, hẳn em là người có thiện căn rất lớn, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, thật đáng tán tán, đáng hoan hỷ.
   Chị có đọc qua cuốn “Lá thư Tịnh độ”, cũng theo sự biết trong “Lá thư Tịnh độ” mà chia sẻ vài lời ngắn ngủi với câu từ dễ hiểu.
   Thời mạt pháp muốn vãng sanh chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật, trong đó trì danh niệm Phật được cho là hợp với những người độn căn như chúng ta. Có thể niệm 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, công đức như nhau, nhưng niệm 4 chữ đỡ hao hơi. Tùy vào hoàn cảnh, sức lực mà em có thể lập thời khóa niệm Phật hằng ngày, hoặc niệm Phật trong bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi). Niệm thầm hay niệm to tiếng đều được, ghi nhớ lúc nằm ngủ nghỉ, đại tiểu tiện, tắm rửa, đang ở những nơi không sạch sẽ chỉ được niệm thầm. Niệm được đến đâu liền hồi hướng đến đó hoặc tối đến thắp hương bàn thờ Phật, lễ Phật rồi hướng chung. Lấy việc niệm Phật làm chánh hạnh, ngoài ra nên tùy duyên làm các công đức khác để trợ hạnh cho việc vãng sanh. Niệm Phật được vãng sanh hay không cốt lõi đều do tín, nguyện, hạnh.
   Tín: là đức tin:
   -Tin lời đức Bổn Sư giới thiệu về Thế Giới Cực Lạc là có thật.
   -Tin ở bổn nguyện của Đức Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về cõi nước của Ngài.
   -Tin vào bản thân sẽ quyết chắc được Phật tiếp dẫn.
   Nguyện: là ý nguyện mong mỏi, mong muốn thiết tha được Phật tiếp độ.
   Hạnh: là trì danh niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn.
   Hải Dương thân mến!
   Là phàm phu, một khi đã tin vào pháp môn niệm Phật, cứ nên thật thà mà niệm Phật, chớ nên tìm hiểu cái này cái kia, ngộ nhỡ lòng tin không gia tăng mà bị lung lay vì tà đạo thì thật là uổng phí. Nên tìm đọc cuốn “Lá thư Tịnh độ” “Ấn Quang Đại sư gia ngôn lục”, thường xuyên ghé trang duongvecoitinh cũng là một cách để làm hành trang cho em trên con đường về cõi tịnh.
   Vài dòng ngắn ngủi. Chúc em vững tin nơi đạo Pháp.
   Nam mô A Di Đà Phật

  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   Em cảm ơn chị!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 44. Đặng Nguyễn Hải Dương

  Thưa Thầy!Cho con hỏi có phải cái video này nói sai về đạo Phật phải không ạ https://youtu.be/FT9Hfm5MRqg .NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Hồi Âm
 45. Hoa

  Con thưa Thầy
  bố con mới mất hôì 22h15 phút ngày 13/7/2015 tức ngày 28/5 năm Ất mùi
  Bố con bị ung thư gan ạ. Bố con sinh năm 1959.Con không biết phải diễn tả điều con muốn nói bây giờ như thế nào Thầy ạ. Thực sự thì con thấy buồn và nghĩ chắc do con nên bố con mới mất sớm như vậy.
  Bình thường trước đó thì bố con vẫn đi lại , vẫn uống sữa và uống nước gạo rang được. Bố con bị đau lắm, đau đến nỗi con cho bố uống sữa , lau miệng cho bố thấy miệng của bố con bị chảy máu ra nữa. Bác sĩ bảo chỉ được dùng vậy thôi.Bố con đi viện từ tháng 3 nhưng bác sĩ trả về luôn , nên bố con chỉ điều trị ở nhà , uống thuốc nam ạ. Tuy nhiên đến khoảng ngày 8/7/2015 trở đi, bố con không đi lại được nữa , nhìn đau lòng lắm ạ , Bố nằm mà cứ gọi tên con thôi ạ , vì con học bên Hà Nội , không ở nhà thường xuyên được với bố . Đến ngày 13, vì nhìn bố thương lắm , nên con cứ đòi mẹ con cho bố đi viện, thế nên khi tới viện , bác sĩ đã hút các dịch ở trong bụng bố con ra , và 11 tiếng sau thì bố con mất. Con ân hận lắm , nếu cứ để bố con ở nhà thì chắc bố con đã chưa mất sớm vậy. Khi bố con từ viện về , nằm trên giường , con ngồi bên cạnh bố, mà bố cứ nhìn con rồi ngáp 3 cái rồi mới qua đời, con buồn lắm. có lẽ vì con ngồi đó nên bố mới đi sớm như vậy. Có phải lỗi của con không Thầy .
  Khi mọi người tắm cho bố con xong , mình con cứ ngồi bên cạnh bố cả đêm, con có khóc nhưng bé lắm ạ, liệu bố con có siêu thoát được không ạ Thầy . Bố mất làm con thấy trống vắng dù con có mẹ và chị , em gái bên cạnh con nữa . Bố thương con , hay bênh con lắm , cái gì cũng đợi con về rồi cho con , Thầy có thể cho con biết giờ con có thể làm thế nào để nhìn thấy bố con được không ạ , thực sự con rất nhớ bố .
  Con Nam Mô A Di Đà Phật
  Con cảm ơn Thầy .

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Hoa,

   Hoa: “Khi mọi người tắm cho bố con xong , mình con cứ ngồi bên cạnh bố cả đêm, con có khóc nhưng bé lắm ạ, liệu bố con có siêu thoát được không ạ Thầy .”

   Luyến Ái = Đau Khổ (Bạn nhìn thấy bố ở cõi này nữa để làm gì? Nhìn được nhiều khi lại càng đau khổ khó siêu thoát.)

   Xả Ly = An Lạc (Bạn niệm Phật A Di Đà hồi hướng công đức cho bố bạn siêu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, sau này đủ duyên cha con gặp lại ở Tây Phương không tốt hơn sao? Bạn niệm Phật cho bố bạn là việc làm đại hiếu, hãy cố gắng lên.)

   Mỗi người có duyên gặp nhau, khi hết duyên bệnh chết chia tay ra đi xót thương tình nghĩa bố con một chút rồi chấp nhận thôi. Bạn không nên ngồi đó nhớ lại chuyện xưa, tự trách bản thân buồn sầu vô ích vô ý nghĩa. Bạn nhớ bố thì niệm Phật hồi hướng công đức cho bố bạn là cơ hội để đền ơn sâu nặng cua bố bạn.

   Hoa: “thực sự con rất nhớ bố.”

   Liệu 3 tháng sau bạn thực sự còn rất nhớ bố bạn không? 🙂

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 46. Hoa

  A di đà Phật
  Con cảm ơn người đã hồi đáp câu hỏi của con.
  Con muốn nhìn thấy bố một lần nữa chỉ muốn xem bố bây giờ có cuộc sống như nào , có yên ổn không , có bị mang theo bệnh như lúc sống hay không , và muốn hỏi bố con xem bố có giận con vì con hay cãi bố hay không, và bố có nhớ con không.
  Con không chắc có nhớ bố con không , nhưng cứ mỗi khi nhìn vào ảnh bố , con lại muốn khóc , muốn được sờ vào mặt bố con, muốn được nhổ tóc , nhổ râu rồi cắm đầy vào mũi bố con như trước kia , con ở nhà thì mỗi góc nhà , mỗi vị trí trong nhà con lại tưởng tượng bố con đang ngồi đấy , như hồi bố con còn sống : ghế ở phòng khách bố con xem ti vi, bậc cửa phòng bếp bố ngồi con nhổ tóc, cái ghế con bố ngồi ở cửa nhà chờ con về.
  con nhớ bố lắm 🙁

  Hồi Âm
 47. Ẩn danh

  Thực sự gần đây con như người mất hồn vậy. Lúc nào cũng có tâm lý sợ chết. Trong suy nghĩ của con luôn luôn ám ảnh về cái chết của bản thân và của người thân trong gia đình. Mỗi sáng khi thức dậy là lại tự hỏi mình rằng những phút giây hạnh phúc như thế này còn được bao lâu nữa. Xin hãy cho con lời khuyên

  Hồi Âm
  • Tịnh Thái

   Chết là 1 phần tất yếu của cuộc sống, mỗi ngày trôi qua là chúng ta đến gần với cái chết 1 ngày, đây là sự thật. Không nên lo sợ, vì lo sợ thì nó cũng xảy ra, mà ko lo sợ thì nó…cũng xảy ra, là ai rồi cũng phải chết, vì có sanh thì phải có tử. Vậy thì lo sợ không giúp ích gì được cho mình hết, hãy buông xả sự lo sợ ko cần thiết đó xuống để tâm mình còn có chỗ trống mà chứa đựng những việc khác tốt hơn.

   Lời khuyên chân thành là tận dụng thời gian còn lại của cuộc đời này mà bản thân chúng ta mỗi ngày phải sống thật tốt, tận hết bổn phận, nhất là phải tranh thủ thời gian mà học…Phật pháp. Vì chỉ có Phật pháp mới giúp cho chúng ta khi sống được hạnh phúc, và khi chết cũng hạnh phúc, vì sao thế? Vì nhờ học Phật pháp mà ta biết rõ chết rồi thì ta sẽ sanh về đâu…Đây chính là việc lớn nhất của đời người, TỬ SANH ĐẠI SỰ.

   A Di Đà Phật.

 48. Đặng Nguyễn Hải Dương

  Thưa Thầy!Con cầu nguyện bằng cách chấp tay về hướng Tây để cầu nguyện có được không ạ?Con cầu nguyện với Đức Phật là con nguyện đời đời kiếp kiếp khi nào được sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thôi,con nguyện đem hết công đức của con hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc trong kiếp này,…nhưng vì con bị vọng niệm quá nhiều nên không thể nói ra từng câu 1 trong tâm mà con chỉ nói hết tâm nguyện của mình 1 lần.Không biết con cầu nguyện như vậy có được không ạ?Mong Thầy trả lời giúp con!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Hồi Âm
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Dương,

   Phương pháp chắp tay về hướng Tây để cầu nguyện tăng trưởng lòng tin vãng sanh về Cực Lạc sẽ rất tốt có lợi ích giúp bạn bớt đi lòng nghi trong việc niệm Phật hàng ngày. Nhất là khi đi vệ sinh bạn nhớ tưởng biết hướng nào là hướng Tây mà không dám đứng hay ngồi xoay mặt về hướng Tây để TÙY tiện làm các việc ấy. Trong tâm bạn do vì sợ bất kính đối với thế giới Cực Lạc cho nên sẽ tự nhiên xoay thân thể đứng hay ngồi lại hướng khác để đi….. Chỗ khó cung kính nhất mà bạn nhớ cung kính thì thêm một phần công đức khó nghĩ bàn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   Con cảm ơn Thầy!Thưa Thầy còn câu hỏi thứ 2 của con Con cầu nguyện với Đức Phật là con nguyện đời đời kiếp kiếp khi nào được sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thôi,con nguyện đem hết công đức của con hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc trong kiếp này,…nhưng vì con bị vọng niệm quá nhiều nên không thể nói ra từng câu 1 trong tâm mà con chỉ nói hết tâm nguyện của mình 1 lần.Không biết con cầu nguyện như vậy có được không ạ?Mong Thầy trả lời giúp con!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Đặng Nguyễn Hải Dương

   Con cảm ơn Thầy!Thưa Thầy còn câu hỏi thứ 2 của con thì sao ạ?Con mong Thầy trả lời câu hỏi thứ 2 giúp con ạ!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Hải Dương thân mến!
   Khi niệm Phật hay làm các công đức và trong tâm em phát nguyện hồi hướng về Tây Phương, khi em vừa khởi niệm thì tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều chứng minh cho lời thệ nguyện của em.
   Tuy nhiên lời nguyện đời đời kiếp kiếp được sanh Tây Phương thì nên sửa đổi lại. HT Tịnh Không dạy rằng: nếu kiếp này không được vãng sanh, kiếp sau e khó thành. Vì sao? Kiếp sau không gặp được minh sư, hoàn cảnh thế giới sẽ ngày càng loạn lạc… Việc tu hành sẽ khó thành”. Do đó dù có khó khăn đến đâu, hãy nắm lấy cơ hội chỉ có một mà quyết định “con xin nguyện một đời ngắn ngủi này sớm được sanh Tịnh độ”. Nguyện như vậy tức có nghĩa là chúng ta không hẹn, không lây lức ở kiếp vị lai nữa.
   Nam mô A Di Đà Phật

 49. Đặng Nguyễn Hải Dương

  Nam Mô A Di Đà Phật.Thưa Chị!Em có nguyện đem hết công đức của mình hồi hướng nguyện khi xả báo thân này được sanh về Tây Phương Cực Lạc,…Nhưng mà em có nguyện thêm là đời đời kiếp kiếp khi nào được sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thôi(Em nguyện thêm như vậy ý em là nếu như kiếp này không được vãng sanh thì kiếp sau,…em mong được Chư Phật,Chư Bồ Tát,…nhắc nhở cho em niệm Phật để hoàn thành tâm nguyện,… Em nguyện như vậy có đúng không ạ?Mong chị trả lời giúp em.Nam Mô A Di Đà Phật

  Hồi Âm
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Niệm Phật được vãng sanh hay không then chốt nằm ở Tín, Nguyện, Hạnh.
   Em nguyện “em hết công đức của mình hồi hướng nguyện khi xả báo thân này được sanh về Tây Phương Cực Lạc” là đúng, nhưng nếu lại nguyện thêm “đời đời kiếp kiếp khi nào được sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thôi(Em nguyện thêm như vậy ý em là nếu như kiếp này không được vãng sanh thì kiếp sau…)” thì là chưa đủ đức Tín? Em niệm Phật nhưng lại còn sợ không thành tựu ở kiếp này, kiếp sau sẽ tu tiếp. Nếu lúc lâm chung cũng phân vân không biết Phật có đến rước mình không, không rước thì kiếp sau tu tiếp vậy, như thế là hỏng bét rồi.

   Thời mạc pháp nương vào pháp môn niệm Phật để liễu thoát sanh tử, đây là pháp môn tự lực, tha lực. Tự lực là bản thân niệm Phật với đầy đủ tín, nguyện, hạnh; tha lực là nương nhờ Phật tiếp độ. Nếu em còn phân vân, còn lo sợ Phật không tiếp dẫn thì làm sao đến được Tây Phương đây? Niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn mà lại sợ không được vãng sanh, chẳng khác chi là em nghi ngờ vào bổn nguyện của Đức Di Đà vậy. Do đó phải nắm bắt cơ hội này mà một lòng một dạ niệm Phật, đừng nghi ngờ chi cả, nghi ngờ là mất phần vãng sanh, kiếp sau làm sao có được thân người nữa mà niệm Phật?

   Xưa kia có người kia chuyên làm các việc ác, đến khi sắp lâm chung được thiện tri thức khai thị, lúc đó thấy tướng địa ngục hiện ra. Liền hốt hoảng, đến trước bàn Phật một tay đốt đèn, một tay cầm hương, miệng niệm A Di Đà Phât. Vừa niệm xong liền la lên: Phật đến rước ta rồi.

   Nam mô A Di Đà Phật- Cầu Phật gia hộ cho chúng con luôn niệm danh hiệu Đức từ phụ với đầy đủ tín, nguyện. Quyết đời này, kiếp này về đến Tây Phương, cùng Từ phụ hoàn thành bổn nguyện rộng lớn: cứu độ chúng sanh.

   Nam mô A Di Đà Phật- chúng con xin thường niệm.

 50. Đặng Nguyễn Hải Dương

  Nam Mô A Di Đà Phật!Em đã lỡ nguyện như vậy với Đức Phật rồi.Em muốn rút lại lời nguyện: đời đời kiếp kiếp khi nào được sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thôi, thì làm sao ạ.Nam Mô A Di Đà Phật

  Hồi Âm
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chuyện kể rằng tiền kiếp của nhà vua Minh Thần Tông ở Trung Quốc là thiền sư Huyền Chân sống ở Việt Nam. Mặc dù vua Minh Thần Tông nhớ được kiếp trước đã từng phát thệ tu hành, thế nhưng đã không buông vinh hoa phú quý xuống được. Hoặc câu chuyện về Tổ sư Tam Xa, nếu không nhờ Pháp sư Huyền Trang dẫn dụ, nhắc nhở thì làm sao biết rõ kiếp trước mình là vị tu sỹ già nhập định mười ngàn năm chờ Phật tái thế hòng phò tá Phật hoằng Pháp.

   Họ là bậc thượng căn nhưng khi trôi lăn trong sinh tử vẫn bị mê, bị nhiễm năm thứ độc không thoát được, ta là bậc hạ căn thì càng không thể có cơ hội lần hai mà tu hành giải thoát nữa. Vì sao? Vì kiếp sau ở trong tam ác đạo, không được thân người nên không thể giải thoát. Giả như kiếp này nghiêm trì giới luật, giữ gìn trọn vẹn được 5 giới, kiếp sau tiếp tục làm người nhưng bị ngũ dục mê đắm không thoát được. Tình hình thế giới thì ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, nếu có thời gian em hãy vào http://duongvecuclac.com/am-luat-vo-tinh/ thì sẽ hiểu rõ, vì sao càng về sau thì con người càng khó có cơ hội tu hành.

   Nay ta tin được pháp môn Tịnh độ là vì đã “cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, được Phật A Di Đà gia bị mới gặp được pháp môn này” và “ở trong pháp của Như Lai được gọi là đệ tử bậc nhất”. Phật A Di Đà đã chỉ điểm, đã trao thuyền cho ta, lẽ nào khi ta chèo đến bờ Tây Phương, Phật lại không tiếp độ, không dìu dắt? Chỉ sợ có thuyền rồi ta lại chèo lái lung tung, tiến tiến, thoái thoái, trôi dạt mãi, làm cho Đức Từ Phụ phải đau xót ngóng trông chờ.

   Em không cần phải phân vân lo lắng gì cả, cái đáng lo thì giờ nhờ A Di Đà Phật gia bị nên đã được tháo gỡ rồi. Từ giờ cứ Tín, nguyện mà niệm Phật quyết chắc đời này vãng sanh là được rồi.

   Nam mô A Di Đà Phật

Để Lại Phúc Đáp

Your email address will not be published.