Do Quả Báo Sát Nghiệp Cả Làng Chài Bị Chết Gần Hết

Do Quả Báo Sát Nghiệp Cả Làng Chài Bị Chết Gần HếtTrầm Văn Bảo là một nhân sĩ đất Thái Hồ. Bình sinh ông thích làm việc thiện, cả nhà đều vun bồi công đức, siêng năng bố thí, thường thường phóng sinh.

“Cứ vào buổi trưa đến nhà thợ săn mua được con chim nào đều đem phóng sinh hết cả sao?” – Có người hỏi thế.

“Đúng vậy, lâu nay thường phóng sinh bằng cách ấy”. – Bà của y đáp.

“Có làm như thế thì giờ đây bọn chúng mới được tự do, tự tại bay bổng trên bầu trời bao la, hoặc nhởn nhơ nơi rừng sâu núi đọc tiếp ➝

10 Đại Hạnh Người Học Phật Không Nên Mong Cầu

10 Đại Hạnh Người Học Phật Không Nên Mong CầuVừa muốn hiểu thấu đáo đạo thì ma cảnh đã hiện trước, một điều lỡ tâm thì vạn thiện đều mất. Vì thế, căn cứ vào kinh, lập ra mười hạnh gây trở ngại lớn, đặt tên là Thập Bất Cầu Hạnh:

1. Một là nghĩ đến thân chẳng cầu không bịnh. Không bịnh thì tham dục sanh, ắt phá giới thối đạo. Biết tánh của bệnh là không, bệnh chẳng não được. Vì thế lấy bệnh làm thuốc hay.

2. Hai là ở đời chẳng cầu không nạn. Ðời không nạn thì kiêu ngạo đọc tiếp ➝

Oan Gia Ngừng Theo Sư Bà Sau Mấy Mươi Năm Đeo Bám Nhờ Nghe Thiện Tri Thức Khai Thị Niệm Phật

Oan Gia Ngừng Theo Sư Bà Sau Mấy Mươi Năm Đeo Bám Nhờ Nghe Thiện Tri Thức Khai Thị Niệm Phật Năm 1998, sư bà ở am Thiên Trì tại Cửu Hoa Sơn đến tìm tôi, nói rằng gần đây tối nào sư bà cũng mở thấy một con mèo đến đòi mạng, sư bà rất sợ hãi, giữa đêm giật mình tỉnh giấc, không ngủ được. Sư bà nói rằng khi còn nhỏ, bà nghịch ngợm đã dìm chết con mèo ở dưới nước. Không ngờ từ lúc sư bà xuất gia ở Hồ Bắc đến nay, sự việc xảy ra đã mấy mươi năm rồi, con mèo này vẫn tìm đến sư bà.

Sư bà vừa nói vừa rất hoảng sợ, hỏi tôi rằng có nên đến các chùa lớn cúng vài trăm đồng, thỉnh các vị tăng mở pháp hội cúng Mông sơn thí thực hoặc lập trai đàn cầu siêu, như thế có được hay không? đọc tiếp ➝

Phép Quán Trước Khi Ngủ Của Thiện Ðạo Đại Sư

Phép Quán Trước Khi Ngủ Của Thiện Ðạo Đại SưNgười tu Tịnh Ðộ phàm muốn nhập Quán, hay lúc sắp ngủ nên nhất tâm chắp tay, hướng thẳng mặt về Tây, đứng hay ngồi, hay quỳ, niệm A Di Ðà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng mười tiếng xong, phát nguyện như sau:

“Ðệ tử tên là… hiện là phàm phu sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân hồi sáu nẻo, khổ không tả nổi. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu A Di Ðà, bổn nguyện công đức, nhất tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi chẳng bỏ, xót thương nhiếp thọ. Ðệ tử tên là… chẳng biết tướng hảo, quang minh nơi thân đức Phật, xin Phật hiện bày cho con được thấy và thấy Quán Âm đọc tiếp ➝