Tình Ái Là Cội Nguồn Của Sanh Tử

Tình Ái Là Cội Nguồn Của Sanh Tử

Do vô minh mê mờ mà chúng sanh luôn say mê trong ảo giác tình ái, để rồi gây nhân yêu, hận, thù, ghét… mà thường thì xảy ra cho những người thân trong gia đình; để rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, gặp nhau trong tình ái yêu thương hay thù hận. Yêu thương thì tạm yên ổn trong chốc lát, nhưng càng yêu thương thì có tâm chiếm hữu và sợ mất; cho nên cũng dễ sinh ra thù hận ngút ngàn, nếu có gì thay đổi, thế rồi tạo một nhân mới trong vô minh để nhận lãnh một quả xấu khác trong triền mien đau khổ. Nếu gặp nhau trong thù hận, thì thứ tình ái đau thương ấy lại càng chất chồng

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Vì Sao Niệm Phật Có Thể Thấy Được Tự Tánh Di Đà?

Vì Sao Niệm Phật Có Thể Thấy Được Tự Tánh Di Đà?

Thiền Tông lấy sự thấy tự tánh để làm nhân hạnh tu tập, sau đó có kết quả là giác ngộ thành Phật. Chúng sanh từ nhiều đời bị vô minh che lấp tự tánh, không tự mình nhìn thấy được ánh sáng chiếu diện nơi tự tâm, giống như mây mờ che ánh sáng mặt trời vào mùa đông. Hôm nay nhờ thiền tập, vén được màn vô minh nhìn thấy được tự tánh vốn hằng thường trong sáng. Từ nơi đây hành giả lặn sâu vào tàng thức lấy trí tuệ diệt tận gốc rễ sự vô minh u tối của phiền não để hiển bày toàn bộ chơn giác mà xưa nay sẵn có, nên gọi là giác ngộ, là thành Phật. Giống như mây tan thì ánh sáng mặt trời sẽ hiển lộ

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Thế Nào Gọi Là Người Chân Thật Niệm Phật?

Thế Nào Gọi Là Người Chân Thật Niệm Phật?

Sáu Pháp Ba La Mật là con đường mà người con Phật phải đi qua như sau:

  • Chân thật niệm Phật, buông xả thân tâm thế giới, tức là đại bố thí.
  • Chân thật niệm Phật, không sanh khởi tham sân si, tức là đại trì giới.
  • Chân thật niệm Phật, không chấp nhân ngã thị phi, tức là đại nhẫn nhục.
  • Chân thật niệm Phật, liên tục không để gián đoạn
CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Niệm Phật Không Phát Tâm Rộng Lớn Rất Khó Vãng Sanh

Niệm Phật Không Phát Tâm Rộng Lớn Rất Khó Vãng Sanh

Niệm Phật cũng có ma sự, do bởi ba nguyên nhân: (1) không rõ giáo lý, (2) không gặp thầy bạn tốt, (3) không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình rất là cần yếu. Đại để, muốn sanh về Tây Phương, không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được, muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong vạn kiếp, không phải dùng tâm dần dà, chờ hẹn, biếng trễ mà được! Cơn vô thường mau chóng, mới sớm kế lại chiều, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư? Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái, tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần, những kẻ cứ mãi lơ là biếng trễ

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Ba Điều Trọng Yếu Giúp Người Sắp Mất

Ba Điều Trọng Yếu Giúp Người Sắp Mất

Ðiều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi mình lợi người thì chẳng thể không sớm lo liệu… Kẻ chẳng biết Phật pháp chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển, không làm thế nào được. Nay đã được nghe pháp môn Tịnh Ðộ phổ độ chúng sanh của đức Như Lai thì phải nên tín, nguyện niệm Phật, sắp sẵn tư lương vãng sanh, hầu mong thoát được huyễn khổ luân hồi sanh tử, chứng sự vui chơn thật Niết Bàn thường trụ.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
2/172123...10...Cuối