Lúc Sống Chẳng Niệm Phật Khi Lâm Chung Nhờ Căn Lành Đời Trước Gặp Thiện Tri Thức Khuyên Niệm Phật Được Vãng Sanh

Lúc Sống Chẳng Niệm Phật Khi Lâm Chung Nhờ Căn Lành Đời Trước Gặp Thiện Tri Thức Khuyên Niệm Phật Được Vãng Sanh

Ông Thí Tịnh Nghiêm đời Thanh, người huyện Hoa Ðình, tánh đoan chánh, cẩn trọng, làm gì cũng chu đáo, cẩn mật. Ðược ai nhờ đều tận tâm, thân tộc nhiều người phải cậy vào ông. Chợt bị bịnh ngặt nghèo rất đau khổ, anh họ là ông Trịnh Huệ Am xót thương nói:

– Chú bịnh nặng quá, sao chẳng chịu niệm Phật? Kinh nói: “Lâm chung mười niệm cũng được vãng sanh”.

Ông Thí nói:

– Em hận lúc thường ngày chẳng biết niệm Phật, nay chẳng niệm nổi, biết làm sao đây?

Thiếu Niên Mê Phim Sex Phước Thọ Giảm Chết Chỉ 20 Tuổi

Thiếu Niên Mê Phim Sex Phước Thọ Giảm Chết Chỉ 20 Tuổi

“Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, không phải không báo, thời gian chưa đến mà thôi.”

Cảm ân chư Phật Bồ Tát! A Ngọc ngồi hoa sen trắng xuất phát. Phán Quan, A Di Đà Phật! A Ngọc hợp chưởng hành lễ!

Hôm nay Phán Quan dẫn tôi đi tham quan tà dâm điện quang nhãn địa ngục. Địa ngục này là dành cho người lúc sống thích xem sách truyện hay trang web sex, mạng chung vào địa ngục thọ báo. Chúng sinh đến địa ngục này sẽ căn cứ vào mức tuổi

Người Tu Tịnh Độ Tâm Chẳng Chuyên Nhất Thì Khó Thấy Phật Vãng Sanh

Người Tu Tịnh Độ Tâm Chẳng Chuyên Nhất Thì Khó Thấy Phật Vãng Sanh

Nói chung, người tu Tịnh Ðộ kỵ nhất là xen tạp. Thế nào là xen tạp? Tức là vừa tụng kinh, vừa trì chú, vừa kết hội, lại ưa nói đôi chút về sự khẩn yếu của Thiền, lại ưa bàn những chuyện cát hung, họa phước, thấy thần, gặp quỉ. Ðấy chính là xen tạp. Ðã xen tạp thì tâm chẳng chuyên nhất. Tâm chẳng chuyên nhất thì khó thấy Phật vãng sanh, phí uổng cả một đời. Nay ông chớ nên làm như thế, chỉ khẩn thiết trì một câu A Di Ðà Phật, cầu sanh về Cực Lạc. Lâu ngày công hạnh thành tựu, mới là chẳng sai lầm vậy.

Những Gương Vãng Sanh Cảm Hiện Điềm Lành

Những Gương Vãng Sanh Cảm Hiện Điềm Lành

Tựa: Chư Phật khởi lòng từ bi, mở bày nhiều phương tiện, nhưng chỉ một đường vãng sinh dễ dàng khế hợp cơ duyên. Xét lòng chí thành và chuyện cảm ứng của các bậc tiền bối trong các sách về điềm lành thì có sa-môn Văn Thẩm, tì-kheo Thiếu Khang ghi trong Cao tăng truyện[1], Luận vãng sinh[2].

Tất cả đều trình bày các việc thật, ghi chép theo thứ tự những điều hiếm thấy, minh chứng cho duyên chí thành cảm hóa, hiển bày Phật lực khó nghĩ bàn, khiến cho xưa nay không đoạn dứt, tăng tục đều hướng về, tiếp nối đạo phong, trùng hưng đại sự.

Báo Ứng Phá Thai Và Trẻ Con Thành Thác Oan Khóc

Báo Ứng Phá Thai Và Trẻ Con Thành Thác Oan Khóc

“Nhân quả báo ứng như bóng theo hình,
không phải không báo,
thời gian chưa đến mà thôi.”

(Thượng Quan Ngọc Hoa)

Cảm ân Phật lực gia trì. Ngồi hoa sen trắng xuất phát:

“A Di Đà Phật! Phán Quan! A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn Phán Quan quả báo của việc phá thai.”

Phán Quan: “Phá thai thì âm phủ nghiêm trị. Âm luật đã định, kẻ có âm đức gồm 3:

2/211123...10...Cuối