Niệm Phật Là Xa Lìa Lỗi Thế Gian

Niệm Phật Là Xa Lìa Lỗi Thế Gian

Lỗi thế gian có liên quan gì tới hành giả niệm Phật? Đây là một nan đề khá vi tế, nếu trong quá trình tu hành chúng ta không để ý hoặc dễ dãi để hợp pháp hóa, cho qua thì nó sẽ trở thành một trở lực lớn cho việc an trụ tâm khi niệm Phật. Thông thường, ở đời, chúng ta hay nhìn, hay thích hướng tâm ra phía bên ngoài và coi đó như một sự thụ hưởng bất khả kháng.

Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh
Mũi thích ngửi mùi thơm bất tịnh
Lưỡi dệt thêu những chuyện gay go

Niệm Phật Trong Lúc Đợi Đèn Đỏ

Niệm Phật Trong Lúc Đợi Đèn Đỏ

Dù suốt ngày mưu sinh giữa tiết trời như thiêu đốt, trải qua không biết bao nhiêu đám kẹt xe nhưng chú vẫn giữ được sự bình thản và chấp hành đúng luật giao thông.

Giữa buổi trưa nắng chói chang của Sài Gòn, ai cũng có vẻ hối hả, vội vàng hơn để mong chạy trốn khỏi cái nắng như đốt cháy da thịt. Việc phải đứng đợi đèn đỏ lâu khiến người ta dễ nổi nóng và sẵn sàng nổi quạu với bất cứ ai nếu như xe trước cản đường quẹo phải.

Tuy nhiên, trong số những người vội vàng ấy tôi lại thấy có một chú lái xe ôm rất bình thản.

Ba Bậc Công Phu Trong Pháp Môn Niệm Phật

Ba Bậc Công Phu Trong Pháp Môn Niệm Phật

Pháp môn này có ba bậc công phu:

  1. Công phu thượng đẳng là Lý nhất tâm bất loạn, tương đương từ Sơ Trụ đến Thập Địa trong Viên Giáo, đều là Lý nhất tâm. Trong Lý nhất tâm, công phu có sâu hay cạn khác nhau. Công phu sâu thì đăng địa (chứng từ Sơ Địa trở lên), công phu cạn thì là Thập Trụ, Thập Hạnh, đều là hạng công phu thượng đẳng, thành tựu thượng đẳng.
  2. Thành tựu trung đẳng là Sự nhất tâm bất loạn.

Người Niệm Phật Chết Bất Đắc Kỳ Tử Có Được Vãng Sanh?

Người Niệm Phật Chết Bất Đắc Kỳ Tử Có Được Vãng Sanh?

Hỏi: Kính bạch Thầy, nếu người sắp chết, được có nhiều người tụng kinh, niệm Phật, thì người đó niệm Phật theo, nên sau khi chết được sanh về cảnh giới lành. Ngược lại, đối với những người họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp điều nầy cho con rõ.

Đáp: Điều thắc mắc nầy, tuy Phật tử lo hơi xa, nhưng xét kỹ ra cũng thật là chánh đáng. Nhưng Phật tử đừng lo, vì xưa kia, ở thời Phật, cũng có một người thắc mắc hỏi Phật, y như Phật tử hôm nay hỏi chúng tôi vậy.

Xưa kia, Ngài Ma Ha Nam là em bà con chú bác

Bậc Thiện Tri Thức Là Gì?

Bậc Thiện Tri Thức Là Gì?

Chúng sanh đời sau muốn tu hành phải hết lòng cúng dường phụng sự gần gũi người thiện tri thức của mình. Ở gần thì một lòng kính trọng, ở xa phải luôn nhớ những ý tốt lời lành. Trên đường tu thiện tri thức rất là quan trọng. Thiện tri thức có ba hạng:

  • Giáo thọ thiện tri thức tức là bậc thầy dẫn dắt, giảng dạy chánh pháp cho ta.
  • Đồng hạnh thiện tri thức là những người cùng một lý tưởng cùng pháp chí tu hành cùng mong cầu giải thoát giác ngộ.
2/134123...10...Cuối