Niệm Phật Chớ Quên Phần Hồi Hướng

Niệm Phật Chớ Quên Phần Hồi Hướng

Ngay trong sanh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái… đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho Tịnh Độ, như gom các hạt vi trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tột được! Nhưng phải phát Bồ Đề tâm, thệ nguyện độ sanh, hồi hướng tất cả công đức tu trì cho khắp pháp giới chúng sanh, bốn ân, ba cõi. Giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa; đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh

Trì Trai Niệm Phật Suốt 10 Năm Hết Thân Bệnh Biết Trước Ngày Vãng Sanh

Trì Trai Niệm Phật Suốt 10 Năm Hết Thân Bệnh Biết Trước Ngày Vãng Sanh

Ðời Tống, bà Quảng Bình quận phu nhân Bằng Pháp Tín, lúc nhỏ lắm bịnh, đến lúc gả cho Trấn Ðào Quân Thừa Tuyên Sứ Trần Tư Cung, bịnh càng nặng thêm. Bà hướng về Từ Thọ Thâm Thiền Sư cầu cách trừ hết bịnh, sư dạy trì trai niệm Phật, bà liền tin nhận vâng làm, dứt sạch huyết nhục, không dùng đồ trang sức, mặc áo chằm vá để chuyên tu Tịnh Nghiệp. Bà tự tụng kinh, đi kinh hành, đứng, ngồi, động, tịnh cho đến trong từng sát na, bất cứ mảy may điều thiện nào đều đem hồi hướng về Tây Phương.

Ít lâu sau bịnh đỡ dần, bà trông nom việc nhà như cũ

Người Tu Đạo Phải Thường Xuyên Quán Chiếu Các Tướng Đều Là Hư Vọng

Người Tu Đạo Phải Thường Xuyên Quán Chiếu Các Tướng Đều Là Hư Vọng

Giờ phút lâm chung, có rất nhiều cảnh hiện lên, mình phải nhớ những cảnh này là nghiệp báo của mình. Mà tướng của những cảnh này là nghiệp báo của mình, mà thể của nó là tánh Phật của mình. Nếu mình quên cái đó một chút thôi, là mình bị đoạ.

Khi gặp những cảnh trái ý mình, thì mình liền có phản ứng, và thâm tâm không có ưa mà ghét. Mà cái lúc lâm chung ấy, chỉ nổi một niệm không ưa hay ghét một cái, thì chưa thấy người làm mình không ưa đó người ta làm sao, mà bản thân mình không vào địa ngục, thì cũng vào hang rắn, hang cọp, bởi vì cái sân nổi lên. Chỉ cần một cái bất mãn

Người Tham Dâm Thường Chết Yếu Kẻ Biết Giữ Lễ Nghĩa Âm Đức Được Tăng

Người Tham Dâm Thường Chết Yếu Kẻ Biết Giữ Lễ Nghĩa Âm Đức Được Tăng

Đường Cao người huyện Hấp, thuộc tỉnh An Huy. Thuở còn thiếu thời, đang lúc bên đèn đọc sách đêm khuya, có người thiếu nữ đến trêu ghẹo, nhiều lần [áp mặt vào cửa sổ], liếm rách giấy dán (thời xưa không có cửa kính, người ta thường dùng giấy dán lên các cửa sổ để che chắn gió). Anh ta lấy giấy khác dán bồi chỗ ấy, nhân đó đề lên hai câu thơ:

Giấy song liếm rách dễ bồi,
Hại người thất đức vãn hồi khó thay.

Đêm nọ, có một vị tăng đi ngang qua cửa nhà Đường Cao, nhìn thấy trên cổng nhà có tấm biển lớn đề hai chữ

Cụ Bà Miễn Cưỡng Niệm Phật 3 Năm Lục Căn Liền Rỗng Rang Thoát Khỏi Đầu Thai Vãng Sanh Tịnh Độ

Cụ Bà  Miễn Cưỡng Niệm Phật 3 Năm Lục Căn Liền Rỗng Rang Thoát Khỏi Đầu Thai Vãng Sanh Tịnh Độ

Cư sĩ Dư Tông Thị đời Thanh, người Từ Châu, con là Hòa Thượng Chiếu Minh trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, lập thất đón đến ở. Bà nhớ nhà quá, bèn bảo Hòa Thượng là phải về ngay lo việc nhà. Sư giảng cho bà nghe pháp Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, khuyên mẹ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mẹ chẳng tỉnh ngộ, sư liền tránh mặt chẳng gặp, van nài cũng chẳng đến. Không biết làm sao bà đành miễn cưỡng trì danh, cho là khốn khổ lắm.

Ở chùa ba năm, niệm hơi thuần thục bà bắt đầu sanh lòng tin sâu xa, thọ Bồ Tát giới sáng tối lễ Phật rất cung kính.

Người Uống Rượu Tụng Kinh Không Linh

Người Uống Rượu Tụng Kinh Không Linh

Vào cuối đời nhà Minh, chùa Thứu-phong ở Trường-An có hòa-thượng Tế Châu, đạo hạnh tinh tiến nhưng cho rượu không thuộc ngũ-huân (hành, hẹ, tỏi, củ kiệu, thuốc lá). Tuy không uống thường nhưng vẫn uống rượu ngâm thuốc cho bổ cơ thể. Một hôm hòa thượng nằm mơ thấy một nữ thí chủ trong chùa đến nói:

– Bạch thầy, con đã rời khỏi thế gian. Trong suốt đời con chưa làm một điều gì ác cả, nhưng cũng chưa làm một việc thiện nào, mong thầy tụng kinh Pháp-Hoa hồi hướng cho con, đặng con đầu thai vào chỗ tốt.

2/180123...10...Cuối