Niệm Phật Chưa Được Nhứt Tâm Tuyệt Đối Không Nên Khởi Niệm Muốn Thấy Phật‏

Niệm Phật Chưa Được Nhứt Tâm Tuyệt Đối Không Nên Khởi Niệm Muốn Thấy Phật‏

Khi niệm Phật chưa được nhứt tâm, tuyệt đối không nên khởi vọng niệm mong muốn thấy Phật. Khi được nhứt tâm rồi, khi đó tâm cùng Phật hợp nhau, tâm cùng đạo hòa nhau, thì muốn thấy Phật sẽ được thấy, chẳng thấy Phật thì cũng không ngăn ngại. Còn như gấp muốn thấy Phật, tâm niệm lăng xăng do vì muốn thấy Phật lâu ngày cố kết nơi tâm sẽ khiến thành bệnh nặng. Bấy giờ oan gia nhiều đời nương nơi vọng tưởng thô tháo này, hiện làm thân Phật để trả ốn đời trước. Người tu chỉ cần nhứt tâm, lo gì không thấy Phật.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Làm Thế Nào Để Chuyển Phiền Não Thành Bồ Đề? [Video]

Làm Thế Nào Để Chuyển Phiền Não Thành Bồ Đề? [Video]

Chuyển như thế nào? Ở đây là giác và mê, lúc mê là phiền não, sau khi giác ngộ là Bồ Đề. Chúng tôi nêu thí dụ dễ hiểu nhất! Dường như trong cuộc đời của mỗi một vị đồng học đều gặp phải người khác hữu ý hay vô ý hủy báng mình, quý vị nghe xong rất tức giận; đó là sanh phiền não. Người ta hủy báng quý vị, quý vị tiếp nhận. Trong tâm quý vị sanh sân hận, lại còn nghĩ cách báo thù, ấy là sanh phiền não. Nếu quý vị đã giác ngộ, quý vị chẳng thèm để ý. Càng hủy báng nghiêm trọng, quý vị càng niệm A Di Đà Phật, tôi thường nói quý vị phải cảm tạ người đó. Vì sao?

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Vì Sao Tà Niệm Khởi Lên Mạnh Mẽ Lúc Mới Phát Tâm Tu Hành Và Cách Khắc Phục Ra Sao?

Vì Sao Tà Niệm Khởi Lên Mạnh Mẽ Lúc Mới Phát Tâm Tu Hành Và Cách Khắc Phục Ra Sao?

Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. Nếu không có tâm tu hành, đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành thì ý niệm đó càng nhiều hơn (sẽ cảm thấy có nhiều ác niệm hơn). Đó là do chân vọng giao xen hiện ra, chứ không phải là lúc trước không có nên chẳng hiện ra! Lúc đó, hãy nên tưởng A Di Đà Phật hiện ra trước mặt mình, chẳng dám móng lên một tạp niệm hay vọng tưởng nào, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Nhờ Nói Dối Ăn Chay Để Cứu Vật Nên Thoát Chết [Video]

Nhờ Nói Dối Ăn Chay Để Cứu Vật Nên Thoát Chết [Video]

Trên sảnh đường, hai người đang nói chuyện râm ran, chủ nhân liền nói với Liên Ngọc Thành: “Khó mà có dịp anh từ xa đến thăm, nhất định phải thết đãi anh một bữa!”

Liên Ngọc Thành vội vàng nói: “Chỗ thân thích với nhau mà bày vẽ làm chi như thế!”

Đoạn, Ngọc Thành nghe người thân bàn bạc định giết một con gà để làm bữa cơm trưa, liền vội vã đến nói với chủ nhân: “Tôi đang ăn chay, xin anh đừng sát sinh!”

“Đã ăn chay, thì thôi vậy”. Chủ nhân không còn cách

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Nói Không Có Thời Gian Để Niệm Phật Là Tự Lừa Dối Mình

Nói Không Có Thời Gian Để Niệm Phật Là Tự Lừa Dối Mình

Thời gian luôn là vấn đề quan trọng đối với người học Phật. Trong cuộc sống, chúng ta luôn tất bật bởi công việc, từ việc nhà cho đến công sở, chính vì vậy chúng ta không đủ thời gian để sống cho riêng mình, huống gì là niệm Phật. Chúng ta gọi đó là nhịp sống thời đại. Nhịp sống này đã đẩy con người đến trạng thái đánh mất mình và biến con người trở thành một cổ máy tạo tác vô cùng kinh dị!

Có khi nào chúng ta thử hỏi lại mình, là chúng ta đã làm được những gì cho chúng ta khi đang sống

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
2/182123...10...Cuối