Nghe Lời Địa Tạng Bồ Tát Khuyên Niệm Phật Được Vãng Sanh

Nghe Lời Địa Tạng Bồ Tát Khuyên Niệm Phật Được Vãng SanhHồi triều nhà Đường, có một vị tăng, hiệu là Pháp Thượng, xuất gia hồi ba mươi tuổi, ở chùa Huệ Nhật, châu Hoa, thuộc về nước Tàu. Khi pháp Thượng chưa tu hành, thì thường đi săn bắn. Một ngày nọ, đương rượt theo mấu con thú ở giữa chốn rừng xanh, bỗng thấy trên một vuông đất cao ráo, cây cỏ tươi tốt, mà có ánh sáng lòa, làm cho ông phải ngừng lại xem mà trong lòng cũng lấy làm lạ, không hiểu điềm gì, bèn nhảy xuống đất, dẫn ngựa lại cột vào gốc cây, rồi đi đến chỗ ánh sáng ấy mà quan sát một hồi lâu, cũng không thấy vật gì khác hơn là một khúc gỗ đã mục hết, chỉ còn cái lõi dài một thước, nằm ở trong đám cỏ ấy thôi. đọc tiếp ➝

Hai Câu Chuyện Thật Minh Chứng Người Niệm Phật Thân Toả Ánh Sáng Ma Quỉ Đều Kính Sợ

Hai Câu Chuyện Thật Minh Chứng Người Niệm Phật Thân Toả Ánh Sáng Ma Quỉ Đều Kính SợNgười xưng niệm ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ thì người này đã được trăm nghìn lớp ánh sáng của Phật A-di-đà vây quanh bảo hộ. Vì thế, người niệm Phật đều có quang minh của Phật A-di-đà. Đã được quang minh của Phật A-di-đà đến bảo hộ, che chở chúng ta, thì nội tâm chúng ta cũng phát ra ánh sáng rực rỡ của Phật A-di-đà.

Câu chuyện niệm Phật phóng quang 1:

Trong đoạn văn này, tôi xin trích dẫn hai thí dụ để chứng minh.

Quyển Tịnh tông giảng nghĩa này tổng cộng đọc tiếp ➝

Đem Lòng Tin Hời Hợt Niệm Phật Để Cầu Thoát Ly Khác Nào Mong Dùng Một Gáo Nước Để Cứu Muôn Xe Lửa Đỏ

Đem Lòng Tin Hời Hợt Niệm Phật Để Cầu Thoát Ly Khác Nào Mong Dùng Một Gáo Nước Để Cứu Muôn Xe Lửa ĐỏTại sao có nhiều người niệm Phật không tinh tấn và khó thành một khối? Đại sư khai thị: “Điểm quan yếu bậc nhất của sự tu hành là: tha thiết vì thoát ly nỗi khổ sống chết luân hồi. Nếu không tha thiết nghĩ đến điều này thì làm sao có thể niệm Phật tinh tấn và thành một khối được? Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, mỗi niệm buông theo vọng tưởng, gốc tình ái bám sâu, ngay ở cõi người vui ít khổ nhiều, còn trong nẻo luân hồi thì sanh lên cõi nhơn thiên như đất nơi móng tay, đọa xuống ba đường ác như đất miền đại địa! Cổ nhơn đã bảo: “Tam đồ một đọa ngàn muôn kiếp. Tái phục nhơn thân biết lúc nào?” Nếu trong đời này không thống thiết đọc tiếp ➝

Nhờ Niệm Phật Quỷ Không Dám Bức Hại Ngủ Được An Giấc

Nhờ Niệm Phật Quỉ Không Dám Bức Hại Ngủ Được An GiấcÔng Vương Thiết San ở Bắc Thông Châu vào triều Thanh trước kia từng làm Phiên Đài ở Quảng Tây. Khi ấy, Quảng Tây rất nhiều thổ phỉ. Lúc ông Vương coi việc binh ở tỉnh ấy, liền lập kế tiễu trừ phỉ đảng, giết hại rất nhiều.

Bốn năm trước, ông mắc bệnh rất nặng, vừa chợp mắt bèn thấy mình ở trong nhà tối. Cái nhà ấy rất to lại rất tối, quỷ vô số đều ùa tới bức bách, ông bèn hoảng kinh, thức dậy. Một lúc sau chợp mắt lại thấy cảnh như thế, lại kinh hãi tỉnh giấc. Suốt ba ngày đêm chẳng dám nhắm mắt, người đã thở thoi thóp. Nhân đó, vợ ông ta khuyên dụ: “Ông như vậy làm sao khá được? đọc tiếp ➝