Sự Thù Thắng Của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc

Sự Thù Thắng Của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc

Thế giới Cực Lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi. Không những là thế giới của Chân- Thiện- Mỹ- Huệ thành tựu viên mãn, tất cả những người vãng sanh về nơi đó, không một ai là không tu hạnh thanh tịnh. Tư tưởng, kiến giải, ngôn từ, tạo tác, không ai là không thanh tịnh đến cùng tột. Đều cực là trang nghiêm, tốt đẹp đến cực điểm! Thế giới Tây Phương, bất luận là hoàn cảnh vật chất, người, việc, không có một tí khiếm khuyết. Đọc xong những kinh văn này (là chỉ những kinh văn “Nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu thổ”, “Trang nghiêm chúng hành”, “Ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật thổ

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Phàm Làm Việc Gì Cũng Tùy Duyên Chớ Nên Phan Duyên

Phàm Làm Việc Gì Cũng Tùy Duyên Chớ Nên Phan Duyên

Chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng là: phát nguyện phải chân thật, tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, phải ghi nhớ là tùy duyên chứ không phan duyên. Khi duyên chưa hiện tiền thì không miễn cưỡng, không cầu. Không đi tạo cơ hội, nếu tạo điều kiện, vậy là sai rồi. Có ý niệm tạo cơ hội, tạo điều kiện, thì tâm không thanh tịnh, sẽ không như pháp. Cho nên, phải chờ đợi đến khi nhân duyên chín muồi; nhân duyên chưa chín muồi thì phải chăm chỉ tu hành, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, hạ công phu ở phương diện này. Chờ đợi cơ duyên chín muồi

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Người Niệm Phật Có Cần Phải Niệm Thêm Chú?

Người Niệm Phật Có Cần Phải Niệm Thêm Chú?

Phật Tử hỏi:

Kính bạch Thầy, như trong sách Thầy có nói về Chánh hạnh niệm Phật, không nên xen tạp, như hàng ngày công khóa sáng tối của con như sau: 7 biến Chú Đại Bi, kế đến niệm Phật 1 tiếng, kế đến 1 biến Bát Nhã Tâm Kinh, và kế đến 7 biến Chú Vãng Sanh, và sau cùng là hồi hướng. Như vậy có được xem là chuyên tu, hay phải cắt bỏ luôn về việc niệm Chú ? Kính mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con.

Đáp:

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Những Lời Phật Dạy Về Hiếu Kính Với Cha Mẹ

Những Lời Phật Dạy Về Hiếu Kính Với Cha Mẹ

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”

“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. (Kinh Nhẫn Nhục)

“Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Cách Chọn Pháp Môn Dễ Tu

Cách Chọn Pháp Môn Dễ Tu

Phật Tử hỏi :

Bạch Thầy,

Con vừa mới thọ tam quy ngũ giới, con muốn được sớm giác ngộ giải thoát, vậy con phải chọn pháp tu như thế nào? và pháp môn nào dễ tu dễ thành đạt nhứt, thưa thầy?

Thành kính tri ân Thầy.

Đáp :

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
2/161123...10...Cuối