Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp Chướng

Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp ChướngHết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền. Vì thế Ðức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên dương pháp môn niệm Phật này, dạy người tiêu trừ nghiệp chướng. Kinh rằng: “Một câu niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội của 80 ức kiếp”. Sao niệm một câu Phật hiệu mà diệt được tội nặng nhiều đời đến thế? Ðã phát tâm niệm Phật tức đại trí huệ hiện tiền vậy. Thí như ánh sáng của một ngọn đèn, xua tan được bóng tối đã nghìn năm, niệm Phật diệt tội cũng lại như thế. đọc tiếp ➝

Tu Hành Giải Đãi Bị Long Thần Hộ Pháp Khiêng Xuống Giường

Tu Hành Giải Đãi Bị Long Thần Hộ Pháp Khiêng Xuống GiườngRồng là một loài vật bí ẩn, thường bị người đời cho là sản phẩm của trí tưởng tượng. Song thực ra không phải, những người có thiên nhãn thông như Đức Phật, các vị Thánh, hay những người tu hành đã khai mở thiên nhãn ngay thời hiện đại này, đều có thể nhìn thấy và tiếp xúc với các loại rồng. Đặc biệt những bậc chân tu thường có rồng theo làm hộ pháp.

Rồng hộ pháp chưa phải là Phật, Bồ Tát hay Thánh hiền, nên vẫn còn tâm tham, sân, si rất phân biệt và chấp chước. Nếu thấy người tu không đoàng hoàng thì sẽ nổi lôi đình, sinh tâm sân hận và ra tay trừng trị. đọc tiếp ➝

Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang

Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu SangNgười đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”. Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi. Ðức Thích Ca sở dĩ lập pháp môn niệm Phật, là vì chúng sinh ở cõi Ta bà này bị các thứ khổ não bức bách thân tâm, nên dạy niệm Phật cầu sinh Tây phương để thoát ly Ta bà khổ, được niềm vui Cực lạc. Nay niệm Phật không nguyện vãng sinh Tây phương mà lại cầu đời sau làm người để hưởng phước lạc thế gian thì thật là đáng tiếc. Không biết rằng ở thế gian, hết thảy đều là khổ, không, vô thường, nào có niềm vui chân thật? đọc tiếp ➝

Cụ Ông Vãng Sanh Về Báo Mộng Cho Con Cháu Biết Sau 49 Ngày

Cụ Ông Vãng Sanh Về Báo Mộng Cho Con Cháu Biết Sau 49 NgàyTảo tần nuôi con dạy cháu, tận tụy vì nước vì dân, lợi chẳng cần danh không mến: Để tiếng thơm muôn kiếp nơi đời!

Siêng năng học hỏi Phật pháp, tinh tấn công phu tu hành, quyết vãng sanh ngự liên đài: Soi gương sáng ngàn năm cho đạo!

Ông Trần Văn Lưỡng sinh năm 1935; cư ngụ tại ấp 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Minh Hải. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Uất, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Thu. Ông là người con thứ Tư trong đọc tiếp ➝