Tin Sâu Nguyện Thiết Tán Loạn Niệm Phật Cũng Được Vãng SanhMuốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, không gì bằng trì danh niệm thánh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Muốn chắc chắn vãng sanh cõi Cực Lạc, không gì bằng lấy lòng tin làm người dẫn đường phía trước, sự phát nguyện làm người thúc đẩy ở sau. Tin sâu, nguyện tha thiết, dù tâm tán loạn niệm Phật cũng được vãng sanh. Tin không chân thật, nguyện không mạnh mẽ, dù nhất tâm không loạn cũng chẳng được vãng sanh.
Sao gọi là Tin?
 1. Tin nguyện lực của Phật A Di Đà.
2. Tin lời dạy của Phật Thích Ca.
3. Tin lời khen ngợi của chư Phật trong sáu phương.
 

Không tin những điều ấy, thật không thể cứu độ. Cho nên, trước phải tin sâu đừng sinh khởi nghi hoặc.

Sao gọi là Nguyện?

Lúc nào cũng chán nản nỗi khổ sinh tử nơi Ta Bà, ưa thích niềm vui giác ngộ nơi Tịnh Độ. Có làm việc gì, hoặc thiện hoặc ác, thiện thì hồi hướng cầu vãng sanh, ác thì sám hối nguyện cầu vãng sanh, hoàn toàn không có hai chí hướng. Đó là Nguyện.

Tín–Nguyện đã đầy đủ thì niệm A Di Đà Phật mới là chánh hạnh, sửa ác làm lành đều là trợ hạnh. Tùy công phu sâu cạn phân ra chín phẩm bốn cõi, chẳng lạm mảy may, chỉ cần chính mình kiểm xét, chẳng cần hỏi han kẻ khác.

Người tin sâu, nguyện thiết, niệm A Di Đà Phật, nhưng khi niệm Phật tâm còn nhiều tán loạn, chỉ được sanh về Hạ phẩm Hạ sanh. Tâm loạn dần ít, được sanh về Hạ phẩm Trung sanh. Không còn tán loạn, được sanh về Hạ phẩm Thượng sanh.

Niệm đến Sự nhất tâm không loạn, chẳng khởi tham sân si, được sanh về ba phẩm Trung. Niệm đến Sự nhất tâm không loạn, tự nhiên trước đoạn kiến tư trần sa hoặc, cũng có thể hàng phục và đoạn trừ vô minh, được sinh về ba phẩm Thượng.

Thế nên, Tín–Nguyện–Trì danh niệm A Di Đà Phật có thể trải qua chín phẩm, xác thật không sai lầm. Hơn nữa, người Tín–Nguyện–Trì danh tiêu trừ hàng phục nghiệp chướng, còn lậu hoặc được vãng sanh thì ở cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Đoạn sạch kiến tư hoặc mà vãng sanh thì ở cõi Phương Tiện Hữu Dư. Phá tan một phần vô minh mà vãng sanh thì ở cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Trì niệm đến chỗ cứu cánh, đoạn sạch vô minh mà vãng sanh thì ở cõi Thường Tịch Quang.

Thế nên, Trì danh có thể làm thanh tịnh bốn cõi, cũng là điều xác thực không sai lầm.

Trích lời dạy của Đại Sư Ngẫu Ích từ “Linh Phong Tông Luận”
trong cuốn “Niệm Phật Chỉ Nam” do Thầy Thích Minh Thành biên dịch.