3 Cách Niệm Phật

3 Cách Niệm Phật

Mặc trì thì niệm Phật bằng ý, thường thường trong đời sống thì ý thức con người hay bị dong rủi theo duyên, ngoại cảnh chi phối đủ điều, không bao giờ dừng nghỉ. Lúc gặp chánh pháp, có đủ duyên lành gặp đúng pháp môn tu. Thời gian thực tập chuyên tu tịnh nghiệp, tam nghiệp được phục chế, nghiệp lực không còn lừng lẫy, lửa tham sân si cạn dần theo sự thuần thục công đức siêng tu. Lúc hành đạo, chư liên hữu thực hiện ngồi bán già hay kiết già, kiết ấn tín (như hình ảnh Đức Phật ngồi thiền và thành Đạo dưới gốc cây Tất Bát La) qua thời gian khởi động ban đầu, hành giả bắt đầu dùng ý niệm Phật, tức niệm Phật bằng ý thức, không niệm Phật ra tiếng, không niệm Phật nhép bằng miệng. Ý thức luôn tinh tiến công phu niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi thuần thục, lần lần các căn khác cũng nương theo ý mà thuần thục cho đến khi thân an, thần tịnh, thân tâm an lạc trong sâu lắng, liên hữu tiếp tục thực tập điều hoà ngày đêm nhị thời, tam thời, tứ thời, lục thời, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh điểm định lực, tam muội. Tuy nhiên cách nầy nếu liên hữu tu không khéo dễ bị hôn trầm.

Cao thinh trì thì miệng kết hợp với ý niệm, tức là niệm bằng miệng, nhưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật lớn tiếng, tuỳ theo hoàn cảnh niệm thật lớn, niệm vừa phải, niệm vừa đủ nghe để trấn áp các tiếng động bên ngoài, hạn chế cho nhĩ thức bị động bởi những tiếng động bên ngoài. Chủ yếu niệm Phật cao thinh trì là dùng miệng niệm Phật lớn tiếng đánh động nhĩ thức tỉnh thức phan duyên theo tiếng niệm Phật, mà buông bỏ những tiếng động âm thinh bên ngoài; liên hữu chỉ còn nghe tiếng niệm Phật cho đến khi thuần thục tịnh tâm, an lạc, định lực nảy sanh mà thôi. Cách tu thường dễ bị tán loạn, nếu liên hữu niệm cẩu thả, dễ duôi.

Kim Cang Trì gần giống như cách niệm mặc trì, cao thinh trì, nhưng niệm không ra tiếng, mà chỉ nhép miệng, hở môi thật dịu dàng, không mở miệng quá lớn, không hé miệng quá nhỏ, làm cho ý bị động, không thể thực hiện hành pháp niệm Phật được. Hành giả liên hữu nhép miệng một phần ba môi, đánh lưỡi thật nhẹ nhàng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, rất dễ thuần thục sâu vào định, chánh niệm vững vàng không bị các ma ám ảnh, chư thiên lai hộ trì, phi nhơn không phá hoại, pháp giới thật an tịnh. Cách tu nầy thuộc của hàng Tăng Ni và Cư Sĩ thực hành thời điểm độc cư, nhập thất. Ở đây chỉ được minh triết, ở phần sau nói về phương pháp, cách thức niệm Phật sẽ được hướng dẫn rõ ràng hơn.

Đại Sư Châu Hoằng dạy:

* Niệm Phật có “mặc trì”, “cao thinh trì”, “kim cang trì”. Nhưng niệm thầm (mặc trì) thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng (cao thinh trì) cảm thấy phí sức, duy dùng pháp “kim cang trì” se sẽ động môi lưỡi mà niệm, là có thể bền lâu. Nhưng cũng không nên chấp định, hoặc khi niệm theo lối “kim cang trì” thấy phí sức, thì không ngại gì “mặc trì”, nếu hôn trầm, lại đổi dùng pháp “cao thinh”.

* Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được, cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh đừng quá vội lo, chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dụng công bền lâu, tự có hiệu quả.

* Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc, niệm Phật chính dể trị tạp niệm, mà không thấy hiệu quả, là do dụng công chưa được chơn thiết. Cho nên mỗi khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, mỗi chữ mỗi câu tinh nhứt không xao lãng, thì tạp niệm dứt.

* Trong lúc muôn niệm rối ren, chính là thời khắc dùng công phu, mỗi khi tán loạn liền mau thâu nhiếp lại, cứ như thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm không sanh. Vả lại, người biết được vọng niệm nhiều, là do nhờ niệm Phật; lúc không niệm, vọng tâm như sóng nổi nước trào, không giây phút nào ngừng nghỉ, khi ấy đâu có tự biết được ư?

* Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ huy tu hành chân thật. Hàng Cư Sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ đà, tự có thể để tóc mặc áo tràng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người ưa thích thanh vắng, không cần phải đánh chuông đánh mỏ, tự có thể yên lặng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người sợ công việc phiền phức, không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người biết chữ, không nhứt thiết phải vào Chùa mà nghe kinh, tự có thể xem kinh theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Cúng dường những vị sư không chơn chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ và siêng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát mà biết chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đức hạnh thấp mà giọng nói đạo lý cao siêu, không bằng kẻ chất phát giữ giới luật tinh nghiêm, hạn chế phan duyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Tánh háo kỳ, ưa cầu sự linh ứng, thần thông pháp tắc của ma quỷ, không bằng chánh tín nhân quả mà chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

Nói tóm lại, người niệm Phật giữ tấm lòng ngay thẳng, chấm dứt làm các việc ác, gọi là thiện nhơn. Người niệm Phật nhiếp tâm trừ tán loạn, diệt vong niệm, dứt hoặc nghiệp gọi là thánh nhơn.

* Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗi rảnh, nên đem hết tâm lực phát tâm tu hành dũng mãnh mà niệm Phật, mỗi ngày tính từ số ngàn câu danh hiệu Phật đến muôn câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Xin khuyên những người duyên đời bận buộc, ràng buộc muôn duyên quá nhiều, nhọc nhằn vì việc công, bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rỗi rảnh nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng nhín chút thì giờ, niệm Phật chừng mươi hơi, ngoài ra lúc nào rảnh, niệm xen vài trăm câu.

* Lúc ta còn đi tha phương học Đạo, nghe Biện Dung Thiền Sư tông phong rất thạnh, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lạy thưa hỏi, Thiền Sư bảo: “Ngươi nên giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo duyên ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi”. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bấy giờ các bạn đồng hành đều cả cười, bảo: “Từ ngàn dặm đến đây, chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nữa đồng tiền! Giá mấy câu ấy, ai mà không nói được”. Ta đáp: “Đó mới là chỗ tốt của Thiền Sư. Chúng ta khát ngưỡng mong mến từ ngàn dặm đến đây, Ngài không nói lời chi huyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà, đem chỗ công phu thiết cận, song tinh yếu, chính mình đã thể nhận, mà khuyên bảo dặn dò”. Điều nầy ta còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám lãng quên.
Đại Sư dạy tiếp: “Giữ bổn phận không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật” lời nầy xem như cạn cợt tầm thường, song rất cao siêu, mầu nhiệm, tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa, gom thành chỗ tinh yếu của một đời người tu. Giữ đúng theo đây xét kỷ lại, đã có mấy ai làm được? Cho nên kẻ nông cạn tất xem thường lời nầy; người ưa nói lý huyền, xem mình là bậc cao siêu vô ngại, quyết không thể nào làm đúng như những lời dạy này; nên chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như Ngài Biện Dung Thiền Sư, không có đủ trình độ thốt ra lời nầy; và nếu chẳng phải bậc chân tu thật đức, thạc học, thiện tri thức học đạo giải thoát, cũng không thể lãnh thọ được lời nầy.

Lời dạy của đại sư Vân Thê Châu Hoằng
Trích: Sách Tịnh Độ Giảng Lược
Tác giả: Hòa Thượng Thích Giác Quang

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

199 Phúc đáp

 1. Lê Mẫn

  Thưa Ph cho M hỏi, nếu muốn làm cu sỹ tại gia như Ph là mình nên bỏ những gì và trách những gì , mong Ph chỉ dẫn cho , A Di Đà Phật

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Lê Mẫn,
   Là một cư sỹ tại gia thì nên quy y Tam Bảo, tìm hiểu và thọ trì 5 giới của người cư sỹ tại gia, đó là không: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng các chất gây mê say (như rượu, ma tuý,..). Song song với 5 giới đó, nếu đủ duyên thì làm thêm các việc sau để tăng trưởng thiện tâm, phước báu, đó là: phóng sanh, bố thí, tiết dục, nói lời chân thật hoà nhã, thường xuyên đọc, nghe các bài giảng Phật pháp để tăng trưởng trí huệ.
   Trên đường tu học, nhớ chú trọng phần tu tâm, để ý nhiếp phục các tâm phiền não, tham, sân, si,…cố gắng nhớ nhiếp tâm niệm Phật trong mọi lúc có thể.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 2. Lê Mẫn

  Chắc M ko làm Cu Sỹ được rồi, tuy la mình ko sát sanh , ko trộm cắp, ko ma túy, ko nói dối,, thế nhưng mình đi làm đôi lúc mình cung có hay đi nhậu cùng đồng nghiệp, còn ta dâm mình tuy ko làm điều gì bậy bạ ở xã hội, nhưng mình còn vợ nên chuyện đó ko thể ko xảy ra được, con vấn đề phóng sanh hay bố thí mình cũng chưa làm bao giờ

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Lê Mẫn,
   Giới không tà dâm của cư sỹ tại gia nghĩa là được phép quan hệ vợ chồng với vợ, hoặc chồng của mình, ngoài vợ, chồng mình ra thì không được phép quan hệ với người khác, như vậy giới này bạn giữ được. Về giới thứ 5, có thể trước mắt, khi bạn đến chùa xin quy y, thọ giới, thì xin với quý Thầy không thọ giới thứ 5, chỉ thọ 4 giới đầu thôi, tuy nhiên về sau thì bạn nên gắng bỏ rượu vì uống rượu gây hại cho bạn: sức khoẻ bị ảnh hưởng(rất nhiều người bị bệnh gan do uống rượu), ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến tính mạng (nhậu say, chạy xe gây tai nạn), điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, đó là khi nhậu say, lúc đó không tự chủ được mình, lý trí mù mịt, rất dễ phạm các giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cho nên, người Phật tử phải là người có trí huệ, thấy việc gây hại như vậy thì phải bỏ, như vậy mới có thể tu tập được.
   Phóng sanh là cứu vật khỏi chết, mình không có tiền mua vật để cứu nó khỏi chết, nhưng làm được những việc nhỏ khác ví dụ khi bạn thấy con kiến bị rơi vào nước, vớt nó lên, cứu nó vậy là bạn đã phóng sanh rồi. Bố thí, không chỉ là bố thí tiền, mà bạn có thể bố thí sức lực, lời nói hoà nhã, an ủi,..ví dụ, giúp người già qua đường, an ủi người bệnh,.. Cho nên cả hai việc này bạn đều có thể làm được.
   Bạn hãy xem thông tin về 5 giới ở đường dẫn bên dưới để biết rõ để hành trì theo cho đúng nhé.

   http://thuvienhoasen.org/a9839/chuong-1-ngu-gioi-va-noi-dung-cua-ngu-gioi

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 3. linh

  Nam mô a di đà phật.thầy ơi.con đang sợ quá.có ng xem tay cho con nói con có vong trẻ con theo cản đường tình duyên của con..con cũng k piết có nên tin k?con muốn niệm phật nhuwg con k piết phải làm thế nào?mong thầy giúp con.Nam mô a di đà phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Linh,

   Bạn đừng nên mê tín quá như vậy. Giả như có ai đó nhìn thấy bạn, rồi bảo: Bạn có 2-3 vong nữa theo; rồi lại ai đó trông thấy bạn, rồi bảo: bạn có tới 5-10 vong đang theo, lúc ấy bạn nghĩ sao? Một người bị vong theo, phần lớn tâm không có chánh niệm: tham, sân, si quá mãnh liệt. Những tâm này nếu thường xuyên phát ra, ngay lập tức sẽ chiêu cảm những niệm tâm tương tự của những chúng sanh trong thế giới vô hình. Đó gọi là đồng niệm tương ưng nên họ sẽ thường theo sát mình và tìm cách lợi dụng hay bức hại mình. Để tránh được điều này, bản thân bạn phải phát tâm tu đạo: bỏ ác, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh. Những điều này trên ĐVCT đã trao đổi khá nhiều rồi, bạn ráng phát tâm đọc những bài viết cùng những chia sẻ liên quan để biết cách mà tu học rồi cứu chính mình. Điều quan trọng hàng đầu là bạn đừng có đi xem bói, hay đến những nơi miếu, phủ, những nơi này chúng quỷ thần thường hội tụ, nếu bạn không có đủ chánh niệm, rất dễ bị họ lôi cuốn vào những chuyện vô minh.

   Bạn ráng thử phát tâm thực hành theo phương cách dưới đây để tập sống trong chánh niệm nhé:

   PHƯƠNG PHÁP NHIẾP TÂM NIỆM PHẬT MỌI THỜI KHẮC

   Cách Nhiếp Tâm Trong Ngày:

   1. BUỔI TỐI:
   Trước khi ngủ, nằm thả lỏng toàn thân (nếu có thể) chắp hay tai trước ngực, thầm (trong tâm) phát nguyện vãng sanh:
   Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật
   Ở Phương Tây Thế Giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật (3 lần)

   Kế đó thầm niệm hồng danh A Di Đà Phật cho tới khi ngủ thì thôi. Nếu vô tình thức giấc hay gặp mộng, phải khởi tâm niệm ngay hồng danh A Di Đà Phật để thoát ra khỏi những cảnh giới đó. Trường hợp bị mất ngủ hoặc mất ngủ thâm niên, chớ nên vọng cầu muốn ngủ được, trái lại nằm yên vị, thả lỏng toàn thân, nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật cho tới sáng.

   2. BUỔI SÁNG SỚM:

   Khi chuông báo thức, thông thường nếu ngủ trong chánh niệm, khi chuông reo sẽ không bị giật mình. Vì thế khi nghe chuông, chỉ cần nhẹ nhàng tắt chuông, kế đó nằm nguyên vị, chắp tay, niệm 10 lần hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật đều được cả. Kế đó mới từ từ ngồi dậy và tiếp tục thầm niệm A Di Đà Phật. Khi làm vệ sinh buổi sáng phải giữ nguyên tâm chánh niệm này, nghĩa là tâm vẫn thường thầm niệm A Di Đà Phật, và giữ chánh niệm cho tới thời công phu buổi sớm. Ngược lại, nếu không nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, mọi thứ cảnh giới sẽ ập vào trong tâm và khiến tâm sanh tán loạn.

   3. TỪ NHÀ TỚI TRƯỜNG – CÔNG SỞ – NƠI LÀM ĂN – BUÔN BÁN:
   Thông thường là chỉ khi ngồi công phu chúng ta mới chịu nhiếp tâm một chỗ, nhưng đó là nói về lý. Thực tế khi đi vào sự (thực hành) thì nhiều khi thân đối trước bàn thờ Phật, miệng tụng kinh, niệm Phật nhưng tâm lại tơ tưởng, tán loạn ở một nơi nào khác hoặc bị công việc trong một ngày mới chi phối. Vì thế khi công phu sáng hay khuya, chúng ta đều phải ráng luôn nhiếp tâm niệm Phật để tâm chánh niệm.
   Khi kết thúc thời công phu, tâm lý chung là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ buổi sớm và để tâm tứ tán với mọi thứ động loạn. Đó là sai, bởi ngay lúc tâm tứ tán đó khởi lên, đồng nghĩa đã triệt phá hết phần công đức chúng ta vừa thực hành. Vì thế, ngay khi kết thúc công phu, rời bồ đoàn, chúng ta cũng phải tiếp tục nhiếp tâm niệm Phật cho tới khi ra khỏi nhà, và tiếp tục niệm Phật cho tới khi tới trường, sở, nơi làm ăn…

   4. NIỆM PHẬT KHI LÀM VIỆC:
   Niệm được Phật khi làm việc là điều khó bởi nếu không khéo thì công việc sẽ bị ách tách và thiệt hại. Do vậy chúng ta phải khéo quán chiếu và phân định:
   A. Nếu công việc cần sự tập trung, tính toán cao độ: chúng ta chỉ cần tập trung vào công việc, bởi khi tâm nhiếp vào công việc, đồng nghĩa sẽ không sanh tán loạn và cũng đồng nghĩa chúng ta đang niệm Phật. Tâm không tán loạn=Niệm Phật.
   B. Nếu công việc không cần tập trung cao độ, xung quanh có nhiều loạn động thì chúng ta có thể khéo léo kết hợp vừa làm việc vừa thầm nhiếp tâm để niệm Phật.
   Lợi lạc: Khi chú tâm vào công việc hoặc vừa làm vừa niệm Phật được tâm chúng ta sẽ gom về một nơi, không bị các loạn động xung quanh quấy nhiễu, vì thế công việc sẽ luôn trôi chảy; trí tuệ sẽ luôn sáng suốt, hiệu lực công việc sẽ cao hơn so với khi chúng ta tán tâm làm việc.
   Việc nhiếp tâm niệm Phật có thể áp dụng trong giờ nghỉ giải lao hay ăn trưa…
   5. KẾT THÚC CÔNG VIỆC:
   Trước khi rời khỏi trường, sở hay nơi làm ăn, buôn bán… chúng ta ráng nhiếp tâm, niệm A Di Đà Phật 10 lần và hồi hướng công đức tận hư không biến pháp giới và cho nơi chúng ta học tập, làm việc, nguyện cho mọi chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Kế đó nhiếp tâm niệm Phật cho tới khi về nhà.
   6. CÔNG PHU KHUYA:
   Khi về nhà, những chuyện sinh hoạt trong gia đình thường hay chi phối tâm của chúng ta, vì thế nếu không khéo, tất thảy những công đức nhiếp tâm từ sáng tới tối sẽ bị phá huỷ. Do vậy trước khi đi ngủ, việc thực hành Công Phu Khuya (tối thiểu 20-30 phút) là điều tối quan trọng. Quan trọng hơn cả là sau thời công phu (đi ngủ) chúng ta phải tiếp tục nhiếp tâm niệm Phật để tạo động lực – hành trình chánh niệm cho một ngày mới…
   Niệm Phật là khó – khó ở niềm Tin, chí Nguyện, ở sự cần mẫn và nhiếp tâm để thực Hành. Vì thế để cuộc sống tâm linh và gia đạo thường an lạc mỗi chúng ta phải tự dấn thân và chăm chỉ thực hành không ngơi nghỉ…
   Nguyện chúc bạn tìm được sự chánh niệm và niềm hỉ lạc khi niệm Phật.
   TN

  • linh

   nhưng có ng bảo con nên niệm ngũ bộ thần chú.thưa thầy con nên niệm chú nào ạ?

  • Hải yến

   Con tâm muốn theo học phật ăn chay niệm phật làm những điều phật dạy nhưng con chưa biết lên từ những bước nào mong được dạy bảo hiện con ăn chay và cũng có liệm phật

 4. Lê Văn Thăng

  Thưa mọi người cho con hỏi là đọc kinh là đọc từ đầu tới cuối hay như thế nào. Con đang định đọc kinh vô lượng thọ. Và có cần bàn thờ phật ko ạ, con có thể ngồi ở bàn học đọc 1 tiếng có đc ko ạ. A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Lê Văn Thăng!

   Đọc từ đầu đến cuối quyển Kinh, hết một quyển là một biến. Nếu có thể đọc tụng nguyên một biến thì tốt, bằng không tùy vào sức lực, hoàn cảnh mà chia ra một quyển thành 2,3 phần mà đọc tụng. Kinh Vô Lượng Thọ gồm có nhiều phẩm, nếu không có thời gian thì nên chia một quyển Kinh thành hai lần đọc tụng, nếu bận rộn hơn nữa thì sáng đọc phẩm thứ 6: Phát đại thệ nguyện, chiều đọc phẩm 38: Lễ Phật hiện ánh sáng.

   Điều quan trọng là khi đã phân lượng thời khóa thì nên siêng năng hành trì điều đặn. Việc hành trì đúng nhật trình thời khóa (tinh tấn) sẽ giúp chúng ta tu hành có định lực- cái này gọi là công phu.

   Nếu không có bàn thờ Phật, bạn cứ ngồi ở bàn học mà đọc tụng kinh điển. Khi đọc tụng thì nên sắp xếp các vật dụng trên bàn sao cho ngăn nắp, sạch sẽ là được.

   Chúc bạn tinh tấn!

   Nam mô A Di Đà Phật

  • NguyenPhu

   Có bàn thờ càng tốt,không có cũng không sao,nhưng đọc phải cung kính,như đang trực tiếp nghe đức Phật dạy, chọn nơi sạch sẽ,thanh tịnh không ô nhiễm. Đọc ở bàn học tập cũng được,nhưng nhớ không được vứt bừa bãi đồ dùng linh tinh, kinh sách đọc xong cần cất ở những nơi sạch sẽ,thanh tịnh. Đọc chậm rãi từ từ thôi,cẩn thận tư duy lời Phật dạy, cốt yếu là hiểu được ý của người, chỗ nào khó quá thì xin Phật cho con lướt qua, sau đó có thời gian đọc lại hoặc Thăng có thể gởi lên đây nhờ mọi người giảng giải, đọc kinh là chánh kiến,theo sau phải là chánh tư duy,khi Thăng làm được điều này Thăng sẽ rất thích xem kinh Phật, càng xem sẽ càng tỏ ngộ. Thăng càng cung kính càng chân thành thì sẽ càng dễ thâm nhập vào diệu ý của Đức Phật. Không nhất thiết phải đọc một lèo cho xong,đọc tới đâu tỏ ngộ tới đó là tốt nhất, những gì đã hiểu đã ngộ rồi sẽ không bao giờ quên và mơ hồ mà chắc chắn, rõ ràng, trong lòng vui như được quà lớn, tự tánh dần hé mở, tâm trí sáng suốt, rất khoan thai,ung dung, nhìn rõ được phiền não, nhìn rõ được lục căn, mỗi mỗi đều rõ, lúc đó phiền não ô nhiễm chẳng bao giờ gần Thăng được, một sự giải thoát khỏi chúng nó rất rõ ràng. Thăng sẽ quan sát được những gì đang diễn ra xung mình, thăng sẽ nhận thấy những tên giặc nào đang trói buộc những người xung quanh và chính mình, Thăng sẽ biết cách khéo dùng duyên mà khuyên họ, đó chính là tự giác, giác tha. Tự mình tu đạo để giải thoát, khi nắm chắc được điều đó sẽ đủ khả năng để khuyên người thân, nếu chưa đủ tự giác, nhưng vội vàng giác tha, độ người, nôn nóng, suy nghĩ chưa thấu đáo, chưa chắc chắn khi khuyên người thân, họ không tin, không khéo lại gây trở ngại đem phiền não quăng ngược lại vào mình, rồi mình không khéo giữ đạo tâm lại buông bỏ luôn thì coi như tiu. Nhớ, cái tâm càng mong cầu mãnh liệt, càng vĩ đại, càng từ bi thì càng dễ thành tựu. Phải đi từ những bước đơn giảng nhất, khổ là gì, thế nào là khổ, phiền não là gì, vọng tưởng là gì, tham sân si là gì,sinh tử từ đâu, phiền nào khởi từ đâu, vọng tưởng khởi từ đâu, tham sân si khởi từ đâu, cái tâm tham ái ở đâu, nó khởi lên khi nào, nhận cho bằng được nó, quan sát lục căn xem đang bị tên nào đánh lừa, xem nguyên nhân nào làm cái tâm tham ái khởi lên, nhớ phải nhận cho bằng được cái tâm tham ái đó vì tất cả đều từ nó mà ra, rồi từ từ “niệm Phật” mà buông bỏ nó, tới lúc đó chẳng cần cầu nhất tâm bất loạn, chẳng biết kiến tánh là gì mà tự nhiên đạt được. Nhớ, muốn đánh thắng được lục căn phải đánh tên vua ý căn, những tên còn lại chỉ phụ trợ thôi, điểm yếu của ý chính là cái tâm tham ái, càng tham ái thì càng nhiều phiền não, tham ái càng giảm thì phiền não càng giảm sinh tử dần không còn, càng tin học theo lời Phật thì tự tánh càng sáng, càng để đời vào nhiều thì tự tánh càng mất đi, như viên ngọc bị vùi trong đất, đời mà vào nhiều thì tới lúc tự mình chẳng biết mình có ngọc, mà cái cõi ta bà này vô cùng hiểm nguy, nếu không vội về Tây Phương ở đây lâu ngày ngọc rất dễ bị mất. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới đủ trí tuệ, đủ dũng mãnh mà cưỡi thuyền pháp qua lại kéo chúng sanh về bờ giải thoát.

  • Lê Văn Thăng

   Vâng vângVâng vâng con xin cám ơn đến chú Nguyenphu và cô MD. Con hôm nay đc mở rộng thêm. A Di Đà Phật. Con cảm ơn ạ.
   Con có điều này :Thưa cô chú, mẹ con ko tin phật đc rồi. Theo lời chú NP thì khó quá. Mà mẹ con theo hầu bóng nên khó lắm. Có 1 anh họ con bảo người thế gian đã khó khuyên mà đây còn là người hầu bóng thì càng khó hơn. Nhưng con vẫn nghe lời chú NP Là phải từ từ. Con cố gắng hết sức mình để phải cứu mẹ. Thôi con chào cô chú nhé có duyên cô chú và con sẽ gặp lại. A Di Đà Phật

  • NguyenPhu

   Chúng ta học Phật để giải thoát nhưng chính mình lại không biết giải thoát khỏi cái gì, mơ hồ, ngay cả đâu là giặc đâu là cha mẹ cũng không phân biệt được thì làm sao có thể đối đầu phiền não, đối đầu sinh tử, khi lâm chung nếu tâm nguyện không mãnh liệt không da diết, không có bạn lành phụ trợ làm sao buông bỏ được thế giới, làm sao giữ cái tâm về Tây Phương được, lúc đó đủ thứ duyên khởi lên, vợ, chồng, con cái, tiền tài, vật chất, oan gia trái chủ….rất rất nhiều thứ trói buộc, nếu hàng ngày niệm Phật suông, không đủ dũng cảm nhìn rõ, đối đầu với những phiền não đó thì làm sao lúc lâm chung dám chắc được mình không bị lôi kéo. Cho nên hàng ngày cố gắng nắm cho rõ sinh tử, phiền não, biết được đâu là bạn đâu là thù rồi đánh đuổi nó, thì lúc lâm chung tự mình mới cứu mình được, dù đức Di Đà tiếp dẫn, nhưng đi hay không đi lại do chính mình.
   Chỉ khi nào thật sự thấy khổ, sợ khổ thì khi đó cái tâm nguyện cầu giải thoát, cầu vãng sanh kia mới là thật.

 5. Trúc

  Nam mô a di đà phật
  Má con ở nhà niệm Phật, nhưng mỗi lần bà niệm con đều nghe bà khạc 1 cái to rồi nhổ ra cái khăn để bên cạnh. Bà nói làm như vậy mọi chất nhơ hay bệnh trong cơ thể đều thoát ra ngoài khi khạc nhổ. Con đã nhiều lần khuyên ngăn má vì con biết làm như vậy là không nên. Nhưng má con (má chồng) vẫn nhất quyết không nghe con. Vẫn tiếp tục ngày qua ngày như vậy. Con kính nhờ các sư thầy hồi âm chỉ dẫn cho con với ạ.
  Con cảm ơn

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trúc,

   *Trong pháp niệm Phật vốn không có pháp nào dạy kiểu khạc nhổ rồi niệm Phật cả. Thực ra là bà cụ đã quá chấp pháp, mà là pháp thế gian, nghĩa là khạc nhổ ra khỏi miệng thì mọi sự nhơ bẩn, bệnh hoạn sẽ ra hết. Chưa cần xét đến nó có thật hiệu quả không, nhưng mất vệ sinh cho mình và người thì chắc chắn rồi. Chưa kể tới sự bất kính.

   *Niệm Phật là để điều tâm. Tâm của chúng ta là tâm: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước; tâm tham ưa ngũ dục: tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ, đó gọi là tâm phiền não, tâm của sanh tử luân hồi. Vì thế chúng ta phải dùng Phật hiệu để khắc chế những những thứ tâm này, nhằm giúp chúng ta bỏ ác, hành thiện.

   *Hàng ngày niệm Phật mà tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước; tâm tham ưa ngũ dục: tài, sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ vẫn không thay đổi, thì đó chỉ là niệm suông, thật không có lợi lạc. Do vậy bạn có thể để ý: nếu bà cụ niệm Phật, mà những thứ tâm trên tiêu giảm, thì việc khạc nhổ trước khi niệm có thể coi là tiểu việc. Ngược lại, không giảm mà gia tăng, thì tiểu (tâm bất kính) và tâm phóng túng (phiền não tâm) sẽ khiến tâm bà cụ càng thêm bất tịnh. Sự bất tịnh hay thanh tịnh tâm, trong khi tu đạo Phật cho dù là pháp môn nào chăng nữa, được coi ở tâm người đó có thường được quán chiếu để xa lìa những thứ tâm phiền não trên hay càng khiến tâm thêm phiền não?

   Vì thế, nếu bạn thực thương kính bà cụ, bản thân bạn phải lý giải và ngộ ra điều này trước, được thế, cơ hội giúp bà cụ mới có thể đặt ra. Đơn giản là: Muốn độ người, mình phải tự độ chính mình. Ngược lại cả hai đều không lợi lạc.

   TN

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *