3 Cách Niệm Phật

3 Cách Niệm Phật

Mặc trì thì niệm Phật bằng ý, thường thường trong đời sống thì ý thức con người hay bị dong rủi theo duyên, ngoại cảnh chi phối đủ điều, không bao giờ dừng nghỉ. Lúc gặp chánh pháp, có đủ duyên lành gặp đúng pháp môn tu. Thời gian thực tập chuyên tu tịnh nghiệp, tam nghiệp được phục chế, nghiệp lực không còn lừng lẫy, lửa tham sân si cạn dần theo sự thuần thục công đức siêng tu. Lúc hành đạo, chư liên hữu thực hiện ngồi bán già hay kiết già, kiết ấn tín (như hình ảnh Đức Phật ngồi thiền và thành Đạo dưới gốc cây Tất Bát La) qua thời gian khởi động ban đầu, hành giả bắt đầu dùng ý niệm Phật, tức niệm Phật bằng ý thức, không niệm Phật ra tiếng, không niệm Phật nhép bằng miệng. Ý thức luôn tinh tiến công phu niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi thuần thục, lần lần các căn khác cũng nương theo ý mà thuần thục cho đến khi thân an, thần tịnh, thân tâm an lạc trong sâu lắng, liên hữu tiếp tục thực tập điều hoà ngày đêm nhị thời, tam thời, tứ thời, lục thời, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh điểm định lực, tam muội. Tuy nhiên cách nầy nếu liên hữu tu không khéo dễ bị hôn trầm.

Cao thinh trì thì miệng kết hợp với ý niệm, tức là niệm bằng miệng, nhưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật lớn tiếng, tuỳ theo hoàn cảnh niệm thật lớn, niệm vừa phải, niệm vừa đủ nghe để trấn áp các tiếng động bên ngoài, hạn chế cho nhĩ thức bị động bởi những tiếng động bên ngoài. Chủ yếu niệm Phật cao thinh trì là dùng miệng niệm Phật lớn tiếng đánh động nhĩ thức tỉnh thức phan duyên theo tiếng niệm Phật, mà buông bỏ những tiếng động âm thinh bên ngoài; liên hữu chỉ còn nghe tiếng niệm Phật cho đến khi thuần thục tịnh tâm, an lạc, định lực nảy sanh mà thôi. Cách tu thường dễ bị tán loạn, nếu liên hữu niệm cẩu thả, dễ duôi.

Kim Cang Trì gần giống như cách niệm mặc trì, cao thinh trì, nhưng niệm không ra tiếng, mà chỉ nhép miệng, hở môi thật dịu dàng, không mở miệng quá lớn, không hé miệng quá nhỏ, làm cho ý bị động, không thể thực hiện hành pháp niệm Phật được. Hành giả liên hữu nhép miệng một phần ba môi, đánh lưỡi thật nhẹ nhàng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, rất dễ thuần thục sâu vào định, chánh niệm vững vàng không bị các ma ám ảnh, chư thiên lai hộ trì, phi nhơn không phá hoại, pháp giới thật an tịnh. Cách tu nầy thuộc của hàng Tăng Ni và Cư Sĩ thực hành thời điểm độc cư, nhập thất. Ở đây chỉ được minh triết, ở phần sau nói về phương pháp, cách thức niệm Phật sẽ được hướng dẫn rõ ràng hơn.

Đại Sư Châu Hoằng dạy:

* Niệm Phật có “mặc trì”, “cao thinh trì”, “kim cang trì”. Nhưng niệm thầm (mặc trì) thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng (cao thinh trì) cảm thấy phí sức, duy dùng pháp “kim cang trì” se sẽ động môi lưỡi mà niệm, là có thể bền lâu. Nhưng cũng không nên chấp định, hoặc khi niệm theo lối “kim cang trì” thấy phí sức, thì không ngại gì “mặc trì”, nếu hôn trầm, lại đổi dùng pháp “cao thinh”.

* Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được, cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh đừng quá vội lo, chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dụng công bền lâu, tự có hiệu quả.

* Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc, niệm Phật chính dể trị tạp niệm, mà không thấy hiệu quả, là do dụng công chưa được chơn thiết. Cho nên mỗi khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, mỗi chữ mỗi câu tinh nhứt không xao lãng, thì tạp niệm dứt.

* Trong lúc muôn niệm rối ren, chính là thời khắc dùng công phu, mỗi khi tán loạn liền mau thâu nhiếp lại, cứ như thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm không sanh. Vả lại, người biết được vọng niệm nhiều, là do nhờ niệm Phật; lúc không niệm, vọng tâm như sóng nổi nước trào, không giây phút nào ngừng nghỉ, khi ấy đâu có tự biết được ư?

* Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ huy tu hành chân thật. Hàng Cư Sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ đà, tự có thể để tóc mặc áo tràng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người ưa thích thanh vắng, không cần phải đánh chuông đánh mỏ, tự có thể yên lặng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người sợ công việc phiền phức, không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người biết chữ, không nhứt thiết phải vào Chùa mà nghe kinh, tự có thể xem kinh theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Cúng dường những vị sư không chơn chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ và siêng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát mà biết chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đức hạnh thấp mà giọng nói đạo lý cao siêu, không bằng kẻ chất phát giữ giới luật tinh nghiêm, hạn chế phan duyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Tánh háo kỳ, ưa cầu sự linh ứng, thần thông pháp tắc của ma quỷ, không bằng chánh tín nhân quả mà chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

Nói tóm lại, người niệm Phật giữ tấm lòng ngay thẳng, chấm dứt làm các việc ác, gọi là thiện nhơn. Người niệm Phật nhiếp tâm trừ tán loạn, diệt vong niệm, dứt hoặc nghiệp gọi là thánh nhơn.

* Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗi rảnh, nên đem hết tâm lực phát tâm tu hành dũng mãnh mà niệm Phật, mỗi ngày tính từ số ngàn câu danh hiệu Phật đến muôn câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Xin khuyên những người duyên đời bận buộc, ràng buộc muôn duyên quá nhiều, nhọc nhằn vì việc công, bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rỗi rảnh nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng nhín chút thì giờ, niệm Phật chừng mươi hơi, ngoài ra lúc nào rảnh, niệm xen vài trăm câu.

* Lúc ta còn đi tha phương học Đạo, nghe Biện Dung Thiền Sư tông phong rất thạnh, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lạy thưa hỏi, Thiền Sư bảo: “Ngươi nên giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo duyên ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi”. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bấy giờ các bạn đồng hành đều cả cười, bảo: “Từ ngàn dặm đến đây, chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nữa đồng tiền! Giá mấy câu ấy, ai mà không nói được”. Ta đáp: “Đó mới là chỗ tốt của Thiền Sư. Chúng ta khát ngưỡng mong mến từ ngàn dặm đến đây, Ngài không nói lời chi huyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà, đem chỗ công phu thiết cận, song tinh yếu, chính mình đã thể nhận, mà khuyên bảo dặn dò”. Điều nầy ta còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám lãng quên.
Đại Sư dạy tiếp: “Giữ bổn phận không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật” lời nầy xem như cạn cợt tầm thường, song rất cao siêu, mầu nhiệm, tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa, gom thành chỗ tinh yếu của một đời người tu. Giữ đúng theo đây xét kỷ lại, đã có mấy ai làm được? Cho nên kẻ nông cạn tất xem thường lời nầy; người ưa nói lý huyền, xem mình là bậc cao siêu vô ngại, quyết không thể nào làm đúng như những lời dạy này; nên chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như Ngài Biện Dung Thiền Sư, không có đủ trình độ thốt ra lời nầy; và nếu chẳng phải bậc chân tu thật đức, thạc học, thiện tri thức học đạo giải thoát, cũng không thể lãnh thọ được lời nầy.

Lời dạy của đại sư Vân Thê Châu Hoằng
Trích: Sách Tịnh Độ Giảng Lược
Tác giả: Hòa Thượng Thích Giác Quang

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

90 Phúc đáp

 1. Tú Trân

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Thưa thầy!
  Con tên Trân, năm nay 22 tuổi. Con hiện tại ở phòng trọ vì nhỏ hẹp nên con không bàn thờ Phật và Bồ Tát, con hằng ngày có niệm Chú Đại Bi, Thập Chú và xem Kinh Địa Tạng. Vì phòng con không có bàn thờ Phật nên mỗi khi con đọc Chú Đại Bi đều chọn 1 góc sạch sẽ ở phòng mở máy tính ra lên web Chudaibi.com có hình Bồ Tát ngàn tay rồi con bắt đầu đọc như vậy ba biến chú, con không biết cách Đọc Tụng Kinh như thế nào nên bình thường khi đọc Kinh Địa Tạng con chỉ xem đọc thầm trong lòng đến hết 1 cuốn kinh như vậy mỗi ngày. Con không biết cách xem Kinh của con như vậy là đúng hay sai mong Thầy chỉ dẫn giúp con.
  Con mong được Thầy hồi âm chỉ dẫn cho con biết ạ. Con cảm ơn Thầy

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Vì hoàn cảnh bạn có thể trì tụng Kinh Chú như trên, tuy nhiên cần lưu ý: trước khi đọc tụng thì đánh răng súc miệng sạch sẽ, quần áo chỉnh tề. Nếu không tiện đọc ra tiếng thì nên đọc thầm nhép môi. Khi ngồi đọc tụng chân xếp bằng, nên chắp tay nhằm thể hiện sự trang nghiêm và thành kính. Cuối thời khoá nên đứng chắp tay về hướng tây đọc bài hồi hướng.

   Nam mô A Di Đà Phật

 2. Thùy Vân

  A di đà phật
  thưa thầy,
  Con tên Thùy Vân, năm nay con 15 tuổi, con thấy mình rất yếu bóng vía nên con muốn niệm phật để an tâm hơn. nhưng còn nhỏ nên con không biết phải niệm như thế nào cho đúng. Xin các thầy hướng dẫn cho con ạ! con cảm ơn các thầy nhiều lắm ạ!

 3. a di đà phật

 4. Tamhoasentrangvoluong

  Nam Mô A Di Đà Phật

 5. Thưa thầy cho con một lời khuyên. Ba con bị bệnh nằm một chỗ, ông hay nói về những người đã khuất và lời nói không có nghĩa. Con khuyên ba nên niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật) có được không thầy? Mong được thầy chỉ dạy.

  Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để ĐVCT được trang nghiêm và thanh tịnh, hơn thế ý kiến của bạn còn mang tính hướng chúng, vì thế BQT mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tu,

   Trong KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, Phẩm Thứ Tám Ngài Chủ Mạng Quỷ Vương đã nói như sau: “Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Ðề, đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến cho lạc vào ác đạo; huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác!”.

   *Ba bạn thần thức đã yếu nên những cảnh giới của quá khứ sẽ hiện về, trong đó có rất nhiều thân quyến và những oan gia trái chủ đã qua đời mà chưa được siêu sinh, nhân cơ hội này họ sẽ bủa vây hoặc để chiêu dụ, hoặc muốn lôi kéo ba bạn đi về cảnh giới của họ. Nếu ba bạn thường ngày không tu đạo, khi lâm cảnh huống này sẽ khó lòng vượt qua được. Vì thế bạn phải phát tâm niệm Phật, thường xuyên khai thị cho ông cụ, giúp cho ông cụ hiểu rõ tình trạng của mình để ông cụ nhiếp tâm niệm Phật. Điều này thực khó vô cùng, bởi nếu ông cụ không có sự huân tập niệm Phật khi còn khoẻ và minh mẫn, thì việc khuyên ông niệm Phật vào lúc thần thức hôn ám, mê muội là điều khó trong khó. Khó vì ông không đủ tỉnh táo để hiểu niệm Phật làm gì? Khó nữa là oan gia trái chủ bủa vây và lôi kéo ông cụ đi về cảnh giới của họ. Do vậy, nếu niệm Phật hộ niệm cho ông cụ mà thuận duyên, nghĩa là ông cụ có thể hiểu và nhiếp tâm theo, đó là dấu hiệu khả thi; ngược lại, bạn hãy phát tâm tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN liên tục trong 21 ngày và kết hợp niệm Phật. Quan trọng: những ngày này bạn phải phát tâm ăn chay, giữ giới thanh tịnh và tạo thêm các phước duyên khác: phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo… tất cả công đức này đều thành tâm hồi hướng cho Ba và những oan gia trái chủ của Ba bạn, nguyện cho họ buông bỏ oán thù, và duyên trần, cùng đồng nhiếp tâm niệm Phật nguyện sanh về Tịnh Độ.

   *Cuộc đời của mỗi chúng ta vốn dĩ là vậy. Khi còn trẻ, khoẻ chúng ta mải mê với cuộc sống ngũ dục: danh, tài, sắc, ăn uống, ngủ nghỉ và bị lục trần lôi kéo tới mê muội điên đảo, cho tới khi vô thường ập tới, vì tâm mê muội nên thật khó lòng mà có chánh niệm để hướng tới những cảnh giới an lành. TN hy vọng nhìn Ba mà bạn nhận ra chính mình, vì thế lo cho Ba cũng là đang lo cho chính bạn vậy.

   Nguyện chúc bạn bước sang một năm mới có thể phát tâm dũng mãnh tu đạo để tự giúp mình, giúp thân quyến của mình đồng nương nơi chánh pháp để được sanh về Tịnh Độ.

   TN

 6. Đặng Nguyệt Ánh

  Nam Mô A Di Đà Phật, con năm nay 16 tuổi, con niệm Phật bằng miệng nhưng không ra tiếng như vậy có được gọi là niệm Kim Cang Trì không ạ ?

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Ánh,
   Đúng vậy, bạn chỉ khẽ chuyển động môi lưỡi thành câu Phật hiệu, nhưng không ra tiếng, đó là Kim cang trì.
   Bạn đừng ngại việc niệm Phật có tiếng hoặc niệm thầm, mỗi cách đều có lợi ích riêng của nó. Bạn cứ niệm thầm như trước giờ đã từng niệm, đừng lo ngại gì cả. Bạn chỉ cần lưu ý một điều, tuy niệm thầm, nhưng trong tâm bạn phải chú ý nghe rõ từng tiếng thì mới được. Cứ như vậy bạn nhé. Ngoài ra, bạn đừng quên phát nguyện vãng sanh Cực lạc, cũng như hồi hướng tất cả công đức, phước báo cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo nhé. Nếu trong nhà không có bàn thờ Phật, hoặc nếu hoàn cảnh không thuận tiện, bạn cứ trang nghiêm hướng về phía Tây mà thầm phát nguyện, hồi hướng đều được.
   Bạn còn trẻ tuổi mà sớm biết niệm Phật thật là đáng quý. Đường đời của bạn chắc còn dài, bất cứ lúc nào cũng hãy gắng giữ công phu mỗi ngày bạn nhé.
   Chúc bạn luôn tinh tấn tu học.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đặng Nguyệt Ánh

   vâng ạ con xin cảm ơn

 7. Vũ Ninh Nga

  A Di Đà Phật
  Thưa thầy! Con Tên Nga, con rất muốn Niệm Phật cho tâm mình thanh thản, nhưng con không biết cách niệm thế nào? Thầy giúp con ạ

 8. Nguyễn Thị Thu Hiền

  A Di Đà Phật
  Thưa thầy !Con năm nay 17 tuổi, con bị bệnh ra mồ hôi chân tay, thực sự bệnh này không có cách nào chữa được, con muốn Niệm Phật để chữa bệnh và giữ cho tâm thanh thản nhưng con không biết niệm như thế nào,khi niệm thì chú ý điều gì, mong thầy giúp con, con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *