49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

I. THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP

– Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát.

– Trong đám tang người quá cố, khi nhập liệm, gia đình nên mang những đồ quý báu của người mất bố thí cho người nghèo rồi hồi hướng công đức ấy cho người chết.

– Nên làm lễ tang đơn giản, vì càng rườm rà càng hao tốn tiền của, sức lực một cách vô ích, người chết không những không được lợi ích gì, có khi còn phải gánh chịu thêm nghiệp quả xấu do thân nhân gia đình không biết tạo thêm nghiệp tội. Gia đình phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi phung phí gạo, rau… Phải vì người chết mà tích phước, làm việc công đức như: cúng dường Tam bảo, phóng sanh, in kinh, cứu giúp người nghèo khổ… Đem những công đước này hồi hướng cho người vãng sanh, họ sẽ được lợi ích thù thắng, không gì sánh bằng.

– Từ lúc người chết ra đi cho đến 49 ngày, gia đình thân quyến chớ có sát sanh đãi đằng cúng tế, vì làm vậy người mất sẽ bị oan đối không được siêu thoát. Cả nhà ai nấy đều phải nhất luật giữ gìn trai giới, dù có khách khứa cũng không được thiết đãi rượu thịt, tránh làm các thứ ô uế khác như phải cữ việc vợ chồng, giữ ngũ giới thập thiện, tuyệt đối không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

– Gia đình tiếp tục luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát.

– Đối với Pháp sư, gia đình nên chọn mời những bậc đạo hạnh chân chính. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh. Nếu gia đình không biết đó là hạng pháp sư vi phạm giới luật, tịnh hạnh không nghiêm, không đúng đắn, ngông cuồng… thì người chết lúc này là thân trung ấm nên có sự cảm nhận rất bén nhạy, nếu biết kẻ ấy lừa gạt, người chết sẽ thất vọng sanh ra hối hận, tức giận, phải đọa vào khổ thú. Cho nên, gia đình phải cẩn trọng việc này.

– Trường hợp này, các thiện tri thức phải dùng những lời như sau đây mà khai thị cho hương linh: “Phật biết rằng thân của bậc tăng-già tên… tức là thân của Phật. Ngươi phải khởi ý tưởng rằng chỉ nương theo pháp, chứ không nương theo người. Mặc dù người tác pháp đó có lầm lỗi thế nào đi nữa, đều là do cái lỗi của ý thức chưa được trong sạch đó thôi. Tỷ như người soi gương, vì mặt mình không sạch, nên cái bóng trong gương cũng nhơ bẩn. Vậy thì biết chắc rằng sở dĩ kẻ tác pháp có sai lầm, đều do tâm niệm của ngươi chưa trong sạch vậy. Ngươi nên khởi tưởng như thế và phải hết lòng cung kính ái mộ, thì việc làm gì cũng đều biến thành Phật sự thanh tịnh và mình vẫn không mất lợi lạc”.

– Gia quyến trước khi rước Pháp sư làm Phật sự, cũng nên đối trước bàn hương linh mà khai thị bảy phen như thế, thì dù trong khi làm Phật sự có đôi chút sai lầm, cũng vẫn được.

II. CÁCH LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN

Điểm trọng yếu của việc phước thiện là phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Để hương linh được lợi ích, gia đình đem di sản của người chết đi bố thí là tốt hơn hết. Nếu không, thì bố thí của cải của gia đình người thân hoặc của bà con, bạn bè mà giúp vào cũng được, người chết chắc chắn được lợi ích. Kinh Vô thường đã nói: “Sau khi người thân mất, gia đình nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống: chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ đó mà người chết dù nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công đức phước lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mặc cho người chết để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi gì. Chỉ nhờ những công đức làm việc phước báu nói trên, người chết dù đọa vào Ngạ quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích”. Trong kinh Ưu-bà-tắc cũng có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỉ, mà người con vì cha làm những việc phước đức, nên biết, người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sanh lên Trời thì người chết không còn nghĩ đến vật dụng trong cõi Người nữa. Vì sao? Vì ở cõi Trời, người ta đã được đầy đủ bảo vật thù thắng rồi. Nếu phải đọa vào địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, không được thảnh thơi để nhớ nghĩ luyến tiếc mọi vật, vậy nên không được hưởng thọ. Kẻ đọa vào súc sanh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ quỉ người chết có thể liền được hưởng thọ lợi ích, thì biết vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên phải đọa vào ngạ quỉ. Khi đã làm ngạ quỉ, họ thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế họ được hưởng lợi ích”.

Đấy là nói rõ chỗ lợi của quỉ thú, còn đối với công phu làm việc phước thiện, thật không luống uổng, vì không những kẻ chết, mà người sống hiện tại cũng chung phần được hưởng. Như trong kinh nói: “Nếu như kẻ chết đã thác sinh vào ác đạo khác, nhưng còn bao nhiêu bà con còn đọa trong ngạ quỉ, nếu người sống có làm việc phước đức, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vì thế, người có trí, nên vì ngạ quỉ mà siêng năng làm việc công đức”.

Lưu ý rằng khi lấy di sản của kẻ chết làm việc phước đức, trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính tình có bỏn sẻn không. Điều này rất quan trọng, vì khi thấy gia đình người thân đem di sản của mình ra làm Phật sự hay bố thí, thấy vật dụng đó bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, người chết liền sanh lòng giận hờn, tiếc nuối, rồi khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hoặc người thân gia đình phải khai thị cho người chết những lời như sau đây “Ông/bà tên… Nay ta vì ông/bà mà đem di sản của ông/bà làm Phật sự hay bố thí. Làm như thế, tức là lấy của cải hữu lậu làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ông/bà sẽ được siêu sanh Tịnh độ, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Ông/bà phải chăm lòng thành kính niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản, ông/bà cần phải rời bỏ, chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại, ông/bà cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ông/bà, chúng đã thành vô dụng, còn luyến tiếc làm gì?”.

III. CÁCH SẮP ĐẶT CÚNG TẾ

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

PHẦN THAM KHẢO THÊM:

     1. Khai thị cho người bệnh

Bất luận người bệnh đã tắt thở hay chưa, đều phải khai thị. Xin gợi ý các lời khai thị như sau:

– Bài thứ nhất

“Kính thưa cư sĩ… A-di-đà Phật! Ông/bà nên buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ nơi Tây phương Cực Lạc. Con cháu tự có phước phần riêng của họ. Thế gian này rất khổ, không nên lưu luyến. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà có bảy hàng cây báu, tám loại nước công đức, đất trải bằng vàng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Ông/bà nên lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn ông/bà vãng sanh Tây phương. Chỉ khi gặp Phật A-di-đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng (kim sắc) ôn hòa của Tây phương Tam Thánh, ông/bà mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không thèm để ý đến. Như vậy, ông/bà nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật, xin ông/bà hãy cùng niệm Phật với chúng tôi”.

– Bài thứ hai

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh…

Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử.

Phật đã nói thể gian này là khổ, là vô thường. Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho thân tâm được tự tại.

Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-di-đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A-di-đà Phật với chánh niệm.

Hãy khẩn vầu Phật A-di-đà đến tiếp độ, niệm niệm A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam mô A-di-đà Phật.

     2. Khai thị cho oan gia trái chủ

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh… từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ.

Ông/bà… và quí vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên, quí vị nên kết thân tâm pháp duyên với ông/bà…, đừng nên gây chướng ngại cho ông/bà…, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà… được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải và được an lạc.

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ.

Nam mô A-di-đà Phật.

Trích Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi cẩn biên

602 Phúc đáp

 1. Phạm Thị Hiền

  A di đà phật.
  Con kính chào thầy Thiện Nhân.
  Gia đình con đang rất bối rối. không biết nên làm gì bây giờ. Xin thầy cho con một lời khuyên.
  Mẹ chồng con mất ngày 20/11/2014 tức ngày 28 /9 âm lịch.
  Bà ra đi đột ngột, không một lời trăng trối.
  Giờ gia đình con không biết có nên gửi mẹ con lên chùa hay không (lúc sống mẹ con hay đi chùa). người thì nói nên gửi, ngưòi lại nói có con cái thì việc gì phải gửi mẹ lên chùa.
  Lúc mẹ con gần lâm trung con có đi xem thì Thầy nói mẹ con lúc sống quấn con trai quá nên lúc mất bà cũng muốn đưa con trai đi cùng. Con hoang mang quá. Con nên làm gì bây giờ hả thầy. Xim thầy cho con 1 lời khuyên gấp. Con cảm ơn thầy.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Phạm Thị Hiền,
   TN xin chia buồn cùng bạn và gia đình. Trường hợp của bà cụ TN thấy thật khó có thể sanh về cõi an lạc vì cụ chưa có sự chuẩn bị cho cái chết của mình và có tâm luyến ái với người con trai quá nặng.

   Điều quan trọng nhất của gia đình bạn bây giờ là nên gấp thỉnh Chư Tăng làm lễ siêu độ cho bà cụ từ nay cho tới hết 49 ngày, kế đó nhờ Chư Tăng làm lễ di linh (dẫn hương linh) của bà cụ về chùa là điều tối lạc nhất. Lý do: Khi còn sống bà cụ dù ít hay nhiều đã có sự huân tập (thường đi chùa), do vậy khi hương linh của bà cụ được đưa về chùa, hàng ngày các chư Tăng tu hành, kết hợp làm lễ siêu độ cho bà cụ, TN nghĩ bà cụ sẽ dễ bề khai ngộ và buông bỏ những kiến chấp thân vô thường rồi tu hành mà được giải thoát.

   Việc đưa bà cụ lên chùa gia đình bạn nên thỉnh hỏi các chư Tăng có đức hạnh chứ không nên hỏi những người không hiểu về đạo pháp. Thứ nữa, quyết định là bạn và gia đình chứ không phải những người không thân thuộc và không hiểu, không tu theo đạo Phật.

   Thông thường một người mới qua đời, trong vòng 49 ngày (thất tuần) sẽ tồn tại bằng thân Trung Ấm:
   THÂN TRUNG ẤM: Thân trung ấm (bardo/intermediate state) được hiểu nôm na là sự sống sau khi chết trước khi thần thức người ấy đi tái sinh vào một trong sáu cõi nào đó (Trời, Người, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh). Thân trung ấm là thân không có xác thịt mà chỉ lấy tư tưởng làm thân. Sau khi người ấy chết, thần thức thoát ra khi xác thì trở lại ở thế giới trung gian này từ một đến bảy tuần lễ, rồi sau đó tìm kiếm một nơi thích hợp với nghiệp lực của mình mà đi tái sinh. Nếu trong thời gian này, thân trung ấm chưa tìm thấy một nơi tương ứng với mình để tái sinh thì nó lại chết đi sau mỗi bảy ngày, sau đó thần thức lại chuyển qua một thân trung ấm khác, chu kỳ sinh diệt này cứ lập lại cho đến khi thần thức đi tái sinh. Trong thời gian ở lại với cõi trung ấm này, vào những ngày đầu, vong linh không nhận ra mình đã chết, họ quay lại gia đình để gặp những người thân nhưng không ai hay biết, họ hỏii thăm từng người nhưng không ai trả lời, họ cố gắng sinh hoạt trở lại bình thường như là còn sống nhưng không thể được, cho đến khi họ tự phát hiện ra họ không có bóng hình trên đất, không có ảnh trong gương, họ mới biết là mình đã chết. Giờ đây, họ lần lượt nhớ lại những thiện và ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong đời sống vừa qua. Tất cả những cảnh tượng hạnh phúc hay khổ đau trong suốt đời họ hiện ra trước mắt như một cuộn phim. Nếu là vong linh của người vốn từng tạo phước, tu tập tâm linh, thì luôn có những cảm giác yên bình, thanh thản và dễ dàng để tìm đường tái sinh vào cõi lành. Còn nếu những người từng tạo ra ác nghiệp, sống cuộc đời tiêu cực thì luôn đối mặt với những cảnh tượng khổ đau, kinh hoàng, sợ hãi, thất vọng và chán chường. Họ lang thang một cách tuyệt vọng trong cõi trung ấm và muốn tìm một thân xác để tái sinh tương xứng với nghiệp lực của họ. Nếu thân trung ấm có tu tập và làm chủ được thần thức của mình, thì người ấy chọn lựa cho mình một cảnh giới tốt để tái sinh, ngõ hầu tiếp tục tu luyện hoặc vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh. Bằng như trái lại, thì không có sự lựa chọn nào, dù muốn hay không thì thần thức của người ấy cũng buộc phải thọ sinh vào một cảnh giới nào đó khế hợp với nghiệp lực của mình. (Chết và Tái Sanh – Thích Nguyên Tạng).

   Qua những thông điệp trên bạn thấy bà cụ rất cần sự trợ giúp của người thân còn sống, vì thế bạn và gia đình nếu muốn thực sự báo hiếu cho bà cụ thì hãy sáng suốt, dũng mãnh đúng theo pháp của Phật mà làm. Bởi sau 49 ngày, mọi chuyện đã định đoạt, dẫu cho bạn muốn làm gì chăng nữa cũng không còn hiệu dụng nữa. Người con trai của bà cụ, ngay lúc này phải thay đổi nếp sống, tư duy với bà cụ và phải phát tâm vì mẹ: nguyện ăn chay 49 ngày, không sát sanh, không bia rượu, giữ thân-khẩu-ý thật thanh tịnh và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện để hồi hướng cho bà cụ. Kết hợp phóng sanh, cúng dường trai Tăng, bố thí, ấn tông Kinh Phật… và cũng đem những phước báu đó hồi hướng cho bà cụ và tận hư không giới các oán thân trái chủ của bà cụ, nguyện cho họ đồng vãng sanh về Tịnh Độ.

   TN xin chép lại Phẩm thứ Bảy trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện để bạn tỏ tường vì sao chúng ta phải phát nguyện vì người thân mới qua đời mà hành phước thiện.

   Phẩm Thứ Bảy
   LỢI ÍCH CHO CẢ KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

   Lúc đó, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Ðức Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng, nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu.
   Nếu được gặp hàng Tri Thức thì sẽ được gánh vác giùm bớt, hoặc gánh hết cho. Vì hàng Tri Thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ, khuyến khích làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa.”
   “Bạch Ðức Thế Tôn! Những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến nhiều vô lượng.
   Ðến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức, để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết.
   Các chúng sanh đó, cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo; song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân Thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch.
   Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích.”
   “Vì lẽ đó nên nay con đối trước Ðức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề: Vào ngày lâm chung, cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin vọng lượng.
   Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho nặng thêm mà thôi.
   Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc đời hiện tại, đắc được phần Thánh Quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người; nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành.
   Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo! Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy?!
   Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã ba ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận gởi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn, nặng nề thêm.”
   “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ðề, ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích.”
   Nói lời như thế xong, trong Pháp Hội có một vị Trưởng Giả tên là Ðại Biện, ông Trưởng Giả này từ lâu đã chứng Vô Sanh, hiện thân Trưởng Giả để hóa độ mười phương, chắp tay cung kính hỏi Ðịa Tạng Bồ Tát rằng: “Thưa Ðại Sĩ! Trong cõi Nam Diêm Phù Ðề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ, đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiết trai, tạo những thiện nhân, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng?”
   Ðịa Tạng Bồ Tát đáp rằng: “Này ông Trưởng Giả! Nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, nương oai lực của Ðức Phật mà lược nói về việc đó.
   Này ông Trưởng Giả! Những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát cả.”
   “Như có người nam hoặc người nữ nào, lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ; thì tất cả Thánh sự, trong bảy phần công đức, người chết được một phần, còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó.
   Vì thế cho nên, các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành, thì được hưởng trọn phần công đức.
   Ðại quỷ Vô Thường không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong bốn mươi chín ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh.
   Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo!
   Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo.
   Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong trăm ngàn năm, không có ngày được giải thoát; còn nếu là năm tội Vô Gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp.”
   “Lại nữa, này ông Trưởng Giả! Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước.
   Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả.
   Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thì trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần.
   Này ông Trưởng Giả! Vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả.”
   Nói lời này xong, tại cung trời Ðao Lợi có ngàn muôn ức na-do-tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Ðề đều phát tâm Bồ Ðề vô lượng.
   Ông Trưởng Giả Ðại Biện làm lễ mà lui ra.

   TN nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho bạn và gia đình để có thể lo tròn chữ hiếu với người mẹ vừa qua đời.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Nguyễn Linh Chi

  A di dad Phật
  Kính thỉnh thày Thiện Nhân!
  Em trai con treo cổ tử tự chết được gần 100 ngày rồi. Khi sống em con đã từng làm vậy 2 lần và lần thứ ba thì ra đi mãi mãi, em con chưa lập gia đình. Lúc sống em con không phải là người tham lam hay quá luyến tiếc của cải. Vì kinh tế còn hạn chế nên con cũng đã khấn em xin dùng lại một số áo quần cho con trai con vì nhiều chiếc vẫn còn mới đẹp và cháu rất thích vài thứ đồ của cậu để lại. Có cái là cậu cho trước khi mất, có cái là lấy dùng sau khi cậu mất, số còn lại con gửi làm từ thiện. Sử dụng làm gì con đều khấn xin rõ ràng cả. Con rất mong được thầy cho biết con làm vậy có ảnh hưỏng gì cho con trai con không ạ. Con xin đa tạ thầy và chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe để giúp đỡ chúng sinh phật tử mười phương!

 3. Thiện Nhân

  A Di Đà Phật

  Gửi chị Linh Chi kính mến,
  Như TN trong nhiều trao đổi với các đạo hữu khác, người tự tử thật rất khó siêu thoát. Có ba lý do chính:
  – Người đó vốn chưa hoặc không hiểu được lý nhân-quả
  – Người đó vốn chưa hoặc không có sự chuẩn bị cho sự sống-chết của mình, vì thế,
  – Người đó khi bị đột tử thường hoặc rất hoảng sợ, hoặc rất sân hận và luôn nuối tiếc những gì mình chưa thực hiện được.

  Nếu em chị thường ngày rất thương kính chị, yêu quý các cháu và sống chan hoà bên mọi người thì việc chị xin đồ dùng của người em trai, cho các con chị xử dụng, TN nghĩ sẽ không có gì phiền phức, hơn thế chị đều đã thông báo cho người em vừa mất biết, điều này cũng tương tự như việc chị hiến những vật dụng còn lại của người em trai làm từ thiện=đồng nghĩa tạo thêm chút phước lợi nhỏ cho người em; Ngược lại, nếu người em chị rất quý trọng những vật dụng đó và không muốn san sẻ với người khác, thì việc chị tự ý mang những vật dụng ấy cho người khác rất dễ dẫn đến những phiền não cho người em vừa mất.

  Theo thiện ý của TN, mọi chuyện chị đừng nên cưỡng cầu quá. Mình là người còn sống mà còn nương chấp vào một chút vật dụng nhỏ như vậy, người mới qua đời, lại là tự tử, thì sự nương chấp (rất có thể) sẽ còn mãnh liệt hơn thế. Chị nên buông xả chuyện này, bởi rất có thể vì chút lợi nhỏ (sự tiếc rẻ) những món đồ em trai để lại, nhưng đã tạo những nhân duyên mang tính tham luyến cho các con chị và tác động xấu đến tâm linh của em chị.

  Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có nói rất cụ thể về việc người thân mới qua đời (Phẩm Thứ 7 – Lợi Ich Cho Kẻ Còn Và Người Mất), người thân còn sống nên làm những gì để mang lại lợi ích thiết thực cho người thân mới qua đời (nếu chị chưa có hoặc không có cơ duyên để thỉnh cuốn Kinh này, mong chị hoan hỉ liên lạc về ĐVCT). TN hy vọng chị đã biết điều này? Điều quan trọng nhất từ nay cho tới 100 ngày em trai chị, TN nghĩ chị ráng tạo mọi nhân duyên, làm tất thảy mọi phước thiện: Làm lễ cầu siêu; rước linh em trai về chùa; cúng dường trai tăng, bố thí, ấn tống kinh sách Phật pháp có ích cho việc tu hành, phóng sanh… Song song, hàng ngày chị ráng tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện để hồi hướng, và giúp cho em trai chị được khai ngộ về nhân-quả; về sự sống, cái chết; về những tội-phước và những sự thọ báo… Nương nhờ những từ lực mà chị và người thân làm, kết hợp thường xuyên khuyên giải người em vạn duyên buông xuống: không nuối tiếc mạng sống nữa; không nuối tiếc cuộc đời hư giả này nữa; đời người trước sau ai cũng chết, nay em không còn thân mạng, nếu luyến tiếc cái mạng đã mất sẽ không thể thọ sanh về cõi lành được, vì thế phải dũng mãnh buông bỏ, nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh Tây phương Tịnh Độ; những chuyện gì chưa làm, hay còn muốn làm em hãy thông báo cụ thể cho chị hay người thân biết, mọi người sẽ vì em nguyện làm cho chọn vẹn để em được sanh về cõi lành…). Từ đó, em trai chị sẽ hiểu được ý nghĩa, giá trị của sự sống-chết. Bởi chết không phải là hết, trái lại là sự bắt đầu một cuộc sống mới. Do vậy, nếu ngay bây giờ em chị không ý thức được, rất có thể cuộc sống kế tiếp, những chuyện vừa xảy ra sẽ là cái nhân không lành khiến em chị sẽ phải tiếp tục đeo mang.

  Một người thân qua đời chính là sự thức tỉnh người còn sống chị Linh Chi ạ. Người còn sống chúng ta phải lấy đó để tự nhắc nhở mình: Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Chị có duyên với ĐVCT, TN rất hy vọng không vì chuyện người em trai vừa mất chị mới tìm hiểu Phật pháp; Trái lại, chị hãy dũng mãnh vì chính mình, con các con, gia đình mình mà tu học, bởi đời người thật ngắn ngủi lắm, nay còn, mai mất, nhưng mất thân người rồi, liệu chúng ta sẽ đi về đâu? Đây là câu hỏi lớn cho chúng ta – những người còn đang sống và đang được sống.

  Kính mong chị hãy vì người em trai xấu số, hãy vì chính mình, vì thân quyến của mình mà rốt ráo tìm học, tu đạo Phật để tạo thêm những phước thiện cho người em trai và cũng là làm hành trang cho chính mình. Được vậy chắc chắn em trai chị sẽ được cảm hoá mà tự cứu chính mình, và chị, các con chị, người thân của chị cũng đang và tự cứu chính mình.

  TN nguyện chúc chị thật tỉnh giác và dũng mãnh tu đạo. Nếu có chuyện gì còn khúc mắc, mong chị hoan hỉ liên lạc về ĐVCT, TN cùng các Đạo hữu khác sẽ cùng chị tháo gỡ…

  Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để hương linh em trai chị sớm thức ngộ mà được sanh về cõi an lạc.
  TN

 4. Nguyễn Văn Nguyên

  Adida Phật
  Kính thỉnh thày Thiện Nhân!
  Ông Nội con sau nhiều năm bí di chưng của bệnh tại biến đến ngày 17/11 âm lịch ông ăn uống không được và không đi lại được nên gia đình con đưa ông tới bệnh viện sau một ngày thì ông mất tại bệnh viện.con nghe nhiều người nói do ông mất ở bệnh viện nên linh hồn ông vẫn còn ở lại bệnh viên chứ chưa về nhà được.con không biết ý kiến như vậy có chính xác không và nếu đúng như vậy thì gia đình con phải làm thế nào ?

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Văn Nguyên,
   Việc tối quan trọng hàng đầu là bạn và gia đình nên thỉnh Chư Tăng làm lễ cầu siêu cho ông bạn; nếu thuận duyên (mọi người trong gia tộc) đều hiểu đạo và một lòng muốn báo hiếu cho ông bạn, TN nghĩ gia đình bạn nên nhờ Chư Tăng làm lễ rước linh (đón hương linh) của ông bạn về chùa gần nhất, kế đó hàng tuần Thất, gia đình nên đến đó làm lễ cúng dường Trai Tăng và thỉnh Chư Tăng làm lễ cầu siêu cho đến 49 ngày.

   Tại sao một người khi qua đời nên làm lễ rước linh về chùa? Điều này hết sức quan trọng, bởi với một người khi sanh tiền đã có sự huân tập Phật pháp nhưng chưa được tinh tấn, khi xả báo thân, công đức chưa đủ để sanh về cõi lành, nhân cơ hội này, con cháu làm mọi việc phước thiện: Cúng dường trai tăng; bố thí (tài vật, kinh sách có ích cho việc tu tập), phóng sanh… tất cả những thứ đó thành tâm hồi hướng cho người vừa mất, sẽ là những trợ duyên hữu ích giúp cho hương linh của người vừa qua đời có thêm công đức để được thọ sanh về miền an lạc; Ngược lại, nếu ông bạn thường lúc sanh thời cho tới khi mất không có sự huân tập theo Phật pháp, rất có thể khi qua đời sẽ rơi vào tình trạng sợ hãi, hoảng loạn, luyến tiếc thân mạng; của cải; luyến ái chuyện vợ con, giòng tộc… Việc rước linh ông bạn về chùa lúc này là điều tối sách, bởi trước mắt sẽ giúp cho ông bạn có nơi để nương về tâm linh; thứ nữa, tại chùa hàng ngày các Chư Tăng đều có các công khoá tu học, khi ông bạn được tụng kinh, nghe pháp, sẽ dần dần được giác ngộ, nhờ đó mà có thể dần buông xả những kiến chấp trong tâm, rồi nhất tâm tu hành, nguyện vãng sanh Tịnh Độ, cũng nhờ vậy mà xác xuất được sanh về cõi an lành sẽ lớn hơn.

   Về phần bạn và gia đình, trong vòng 49 ngày (7 Thất tuần) và tốt nhất là trong vòng 100 ngày, gia đình hãy ráng phát tâm ăn chay, hàng ngày nên phát tâm lập thời khoá (sắp xếp thời gian phù hợp) để trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện (nếu bạn không có, hoặc không thể thỉnh kinh này, xin bạn hoan hỉ liên lạc về ĐVCT). Trong Kinh Địa Tạng, Phẩm thứ Bảy, đức Phật và Ngài Địa Tạng Vương đã nói rất cụ thể về việc thân quyến nên làm gì khi một người thân mới qua đời. Kết hợp cùng những việc phước thiện mà TN đã lưu ý bên trên và tối quan trọng là gia đình không được sát sanh bất cứ một loại động vật nào để cúng tế ông bạn. Lý do trong Phẩm thứ Bảy Kinh Địa Tạng đã nói. Một người khi mất thân người họ chỉ còn lại linh thức, vì thế người đó chỉ có thể thọ dụng pháp thực, nghĩa là: những đồ thân quyến dâng cúng đều phải có sự trì chú thì người đó mới có thể hưởng dụng được; bằng không dẫu cho mâm cao, cỗ đầy cũng chỉ là người sống làm rồi lại tự hưởng với nhau, chứ người chết không thể hưởng những thứ đó. Mong bạn và gia đình hết sức lưu ý việc này. Do vậy gia đình chớ nên vọng cầu rồi làm chuyện ma chay, tế lễ quá tốn kém làm gì. Mọi thứ đó chỉ là hình thức cho người đời xem, hưởng; trái lại, tất cả nên đơn giản, đúng pháp của Phật: Cúng đồ chay; tụng kinh, chú nguyện, làm những việc phước thiện và nhất tâm hồi hướng cho ông bạn – Tấm lòng chân thành của gia đình bạn có thể cảm tới 10 phương chư Phật, cũng nhờ đó ông bạn nương vào từ lực này và sự trợ lực của chư Phật, mà được sanh về cõi an lạc.

   TN rất hy vọng bạn và gia đình bình tĩnh, sáng suốt để làm tất thảy những phước thiện hồi hướng kịp thời cho ông bạn. Những chuyện trái với nhân-quả, trái với giáo lý của Phật pháp gia đình bạn nên tránh – nhờ đó người còn, kẻ mất đều được lợi lạc.

   Nguyện chúc bạn nhất tâm tu đạo để có thể tự giúp mình và giúp cho cả người thân cùng được sống trong chánh pháp. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để hương linh của ông bạn sớm được về miền an lạc.
   A Di Đà Phật
   TN

 5. trinh

  A di đà phật.
  Kính gửi thầy Thiện Nhân.
  Anh trai con do tự tử đốt xăng. Ở viện 6ngày và về nhà được 6ngày thì mất. Đến nay là đc 4tuần.nhưng người nhà con rất hay mơ thấy. 2lần con mơ là anh ấy từ dưới mộ sống dậy thân mình như bình thường. Lúc thì vợ a ấy thấy a ấy cầm khăn tang đuổi theo rồi khóc. Có lần thì đi qua 1cái phà cùng toàn ng chết rồi được chồng đón.chị ấy bảo cho em đi theo anh với thì anh ấy nói không. Rồi con gái anh ấy nhà con sang chùa Hàng ở hải phòng thì sư thầy bảo trùng tang con gái và được thầy giải trùng cho.nhưng cũng mơ thấy. Thầy cho con hỏi liệu có điềm báo hay gì ko ạ. Con xin cảm ơn !

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Trinh,
   TN cùng các Đạo hữu xin chia sẻ những mất mát của bạn và gia đình. Trong nhiều trao đổi về việc người những thân tự tử, TN cũng đã chia sẻ: Người tự tử rất khó siêu sanh. Nguyên nhân thì nhiều nhưng tựu chung do tình chấp quá sâu nặng, do vậy muốn cứu được những trường hợp này người thân phải thực sự hiểu đạo, dũng mãnh tu hành và làm tất thảy những phước thiện để hồi hướng. Làm được như vậy và thành tâm hồi hướng cho người thân mới qua đời, người đó cũng chỉ được hưởng 1/7 công đức. Nói vậy để bạn hiểu khi qua đời những công đức người khác hồi hướng cho mình là rất nhỏ. Điểm quan trọng nữa là bản thân người chết phải tự giác ngộ, phải buông bỏ tất thảy những kiến chấp (tham chấp về thân mạng; của cải, luyến ái, oán thù…) và nhất tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh, may ra mới có cơ hội để giải thoát.

   Tuy nhiên như TN đã nói trên, người tự tử thật khó lòng ngay trong chốc lát chịu giác ngộ để tu hành, do vậy người thân cần phải thực sự giác ngộ trước và dũng mãnh tu đạo, bởi mình muốn cứu người khác thì chính mình phải tự giác ngộ.

   Về việc “trùng tang” là hiểu theo ngôn ngữ ngoài đời. Gia đình bạn đã nhờ chư Tăng cầu siêu cho anh bạn, đây là điều rất tốt. TN có thỉnh hỏi Sư phụ được Sư phụ cho biết: việc “trùng tang” nói chính xác là những cộng nghiệp: những nghiệp bất thiện có từ vô thỉ giữa những người thân trong gia đình và người vừa mới qua đời. Vì những nghiệp này quá dữ dội, không có cơ hội để tự hoá giải, nên khi một người trong số đó qua đời, họ đã mang theo những bất thiện nghiệp hun đúc từ quá khứ và hiện tại, và trong lúc tâm sân hận, phiền não dấy khởi đến đỉnh điểm, họ không còn phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, vì thế rất có thể có những chuyện người nọ, người kia trong gia quyến gặp khổ nạn ngay sau khi một người thân qua đời.

   Để hoá giải được chuyện này, Sư phụ có khuyên gia đình người có thân nhân mới mất phải nhờ các Chư Tăng có đạo hạnh làm lễ siêu độ cho hương linh thật đúng với chánh Pháp; thứ nữa người còn sống, phải thực tâm sám hối và phát nguyện vì người qua đời mà làm tất thảy các phước thiện rồi hồi hướng cho họ.

   Bạn và gia đình hãy phát tâm ăn chay, trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, thường xuyên niệm Phật mọi nơi và thường xuyên đến chùa nhờ chư Tăng làm lễ siêu độ; kết hợp khuyên giải anh trai bạn buông bỏ vạn duyên để ở lại chùa, hàng ngày nghe kinh, thỉnh pháp… may ra cơ hội siêu sanh về cõi an lạc mới có thể đặt ra.

   Những giấc mơ đều là sự chiêu cảm do tâm biến hiện, vì quá đột ngột, quá đau đớn, quá tiếc thương người mới qua đời, nên tâm đã biến hiện ra mộng cảnh. Gia đình bạn chớ nên quá nương chấp vào những chuyện đó rồi sanh hoảng loạn trong cuộc sống gia đạo. Quan trọng hàng đầu là gia đình bạn phải gắn bó với các chư Tăng để cùng làm tất thảy phước thiện hồi hướng và giúp cho người anh bạn được siêu thoát.

   TN nguyện cầu hồng an Tam Bảo gia hộ để bạn cùng gia đình thật sự tỉnh giác trong tu đạo và hướng đạo – giúp cho người anh mới qua đời được siêu sanh về cõi an lạc.
   A Di Đà Phật
   TN

 6. Hoàng Thị Đông

  A di đà phật! Thưa thầy mẹ con vừa mất được gần 3 tuần. Mẹ rất hiền lành và luôn niệm phật nên mẹ đi rất nhẹ nhàng, nhưng những người con thì rất ân hận vì không một ngày được chăm mẹ. Gia đình con ăn chay kể từ ngày mẹ mất. Nhưng chỉ mình con là không ăn được, con rất muốn niệm phật cầu xin cho mẹ được đi về cõi phật nhưng con không biết niệm bài nào. Nghi thức ra sao.Xin thầy giúp con với.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hoàng Thị Đông,
   Ăn chay, ăn mặn đều là do cái duyên của mỗi người. Bạn cũng chớ nên vì chuyện ăn chay, ăn mặn mà tự dày vò mình rồi sanh ra phiền não thì không nên. Chay chính là Tịnh. Ăn chay tâm phải Tịnh thì mới thực là Chay. Ngược lại thì lợi lạc không là bao. Bạn chưa thể ăn chay trường, nhưng có thể phát nguyện, trong vòng 49 ngày hãy vì mẹ mà ăn chay 1-3 ngày trong tuần, hoặc giảm thiểu ăn thịt hàng ngày tới mức tối đa nhất.

   Việc mẹ bạn mới mất 3 tuần nên rất cần sự trợ duyên của người thân. Điều này trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đức Địa Tạng đã chỉ dạy rất cụ thể. Bởi giả như mẹ bạn đủ công đức để được sanh về cõi Thánh, nay có người thân hàng ngày tụng kinh, niệm Phật, gây tạo những phước thiện rồi hồi hướng cho bà, thì phẩm vị của mẹ bạn cũng nhờ đó mà nâng cao; giả như mẹ bạn chưa hoàn toàn hội đủ phần công đức để được sanh về cõi Thánh, nay nhờ sự trợ duyên của người thân, cũng vì thế mà mẹ bạn mau được sanh về cõi Thánh; cũng tương tự, giả như mẹ bạn nghiệp thiện-ác chưa phân minh, trong vòng 49 ngày còn chờ sự phán định công-tội, nay nhờ công đức hồi hướng từ người thân, mẹ bạn cũng sẽ mau chóng vượt qua mọi khổ nạn để được sanh về cõi an lạc.

   Nói vậy để bạn hiểu việc người thân làm những việc phước thiện cho mẹ bạn vào lúc này là rất cần thiết và quý báu. Riêng bạn, có lẽ nhân duyên với Phật pháp chưa thực chín mùi, vì thế mặc dù bạn rất thương mẹ mà chưa thực biết mình phải làm gì để giúp mẹ, nhưng TN nghĩ cái tâm muốn báo hiếu cho mẹ mới là vấn đề tiên quyết. Vì vậy TN khuyên bạn hãy tìm quyển A Di Đà Kinh Và Nghi Thức Cầu Siêu. Trong quyển kinh này có đầy đủ những nghi thức để trì tụng và cầu siêu cho người đã khuất.

   Tại sao Kinh A Di Đà lại dùng để cầu siêu cho người chết? Đây là điều có rất nhiều người đặt ra câu hỏi và đã sinh nghi ngờ, rồi ngộ nhận, cho Kinh này là chuyên để dùng cầu siêu cho người chết. Đây là điều sai lầm và ngộ nhận đáng tiếc, bởi kinh Phật dạy là để dạy người còn sống tu đạo, nương theo đạo mà tu hành rồi giải thoát, nhờ đó mà người đã khuất cũng được hưởng lợi lạc. TN rất hy vọng khi bạn trì tụng kinh này sẽ không đặt ra những nghi vấn như TN đã nêu. Bởi khi ý niệm hoài nghi khởi lên trong tâm thì dẫu bạn có trì vài ba chục biến kinh mỗi ngày, đều không có một mảy may công đức, chưa nói tới chuyện hồi hướng cho mẹ bạn.

   Vì sao TN khuyên bạn nên trì tụng A Di Đà Kinh? Bởi quyển kinh này tương đối ngắn, phù hợp với bạn khi bước đầu học Phật và làm quen với pháp môn niệm Phật. Tuy ngắn nhưng ý nghĩa trong kinh rất sâu xa. Trong kinh Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta về cảnh giới thù thắng, vi diệu, trang nghiêm nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Vì thế khi bạn phát tâm trì tụng kinh này, đồng nghĩa bạn đã hướng tâm bạn và đồng phát nguyện sanh về cõi Tịnh Độ và cũng đồng thời hướng tâm mẹ bạn cùng hướng về cõi ấy.

   Sau phần trì tụng kinh, chú là phần trì niệm hồng danh A Di Đà Phật. Đây là phần khá quan trọng bởi trong kinh Phật đã nói: Người tin, nghe, nhất tâm trì tụng kinh này và danh hiệu Phật A Di Đà tất được mười phương chư Phật cùng tán thán và hộ niệm. Như vậy việc bạn phát tâm trì tụng Kinh A Di Đà trước là tự giúp mình, sau là giúp cho mẹ bạn có thêm định hướng, phát tâm dũng mãnh, buông xả vạn duyên, rồi nhất tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau cùng là giúp cho rất nhiều chúng sanh vô hình khác cùng được hưởng lợi pháp.

   Người thân qua đời là chuyện đau lòng cho người ở lại (theo ý người đời) nhưng với người tu đạo thì sống-chết chỉ là chuyện nay-mai, là chuyện chuyển đổi một cuộc sống này sang một cuộc sống khác; một cảnh giới này sang một cảnh giới khác mà thôi. Do vậy TN nghĩ đó là nhân duyên tốt để cho những người thân trong gia đình cùng có cơ hội nhìn nhận lại chính mình, cùng đoàn kết, cùng hướng đạo rồi phát tâm tu đạo. Đó cũng là ý nghĩa: một người qua đời mà muôn người cùng được lợi lạc.

   TN hy vọng bạn dũng mãnh hơn nữa để nhân cơ hội này phát tâm tu đạo Phật và làm tất thảnh những phước thiện để hồi hướng cho mẹ bạn, giúp cho mẹ được vãng sanh về cõi an lạc. Nếu bạn có khó khăn hay gặp trở ngại khi tu học, mong bạn hoan hỉ liên lạc về ĐVCT, các Đạo hữu sẽ đồng hành cùng bạn.
   TN

 7. Huỳnh Ngọc Yến

  Ông ngoại con mất được hơn hai tháng rồi. Sau khi ông mất trong gia đình xảy ra nhiều chuyện nghi kị ẩu đả nhau trước bàn thờ ông. Vì lẽ đó con không biết ông có đau buồn hay oán giận mà không hồi hướng theo phật không. Xin chỉ dạy con biết phải làm sao để ông mau đựợc vãng sanh vì ông báo mộng cho biết là đang ở cảnh giới thứ năm.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Đầu tiên TT xin chia buồn cùng gia đình của bạn. Việc ông có được theo Phật hay ko là do chính ông trước lúc lâm chung có phát cái tín tâm muốn theo A Di Đà Phật hay không, ngoài ông ra thì ko có ai quyết định dùm ông việc này cả. Nhà Phật gọi là ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, ko tu không chứng.

   Còn việc người trong gia đình bất hòa với nhau thì họ sẽ có nhân quả riêng của họ, gọi là tự làm tự chịu, ko ai thế cho ai hết. Ông của bạn nếu thấy vậy, có đau buồn thì cũng thật tình là ko làm gì được…

   Còn chuyện bạn nằm mơ thấy ông ở cảnh giới thứ 5 là dấu hiệu ông của bạn cần bạn giúp đỡ. Bạn nên vì ông mà làm những việc sau:

   Bạn hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên Ông nếu có linh thiêng nghe được lời bạn thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón về Tây phương Cực Lạc, Ông có được về Tây phương Cực Lạc rồi thì sau này mới có thể nương vào oai lực gia trì của A Di Đà Phật mà quay lại thế giới này giúp đỡ cho mọi người, đó là Ông thật sự biết thương con và mọi người…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ. Bạn hãy phát tâm vì Ông mà làm những việc này MỖI NGÀY trong vòng 1 tháng tới nhé.

   Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Ông của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của Ông. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Hi vọng bạn có thể tin, có thể làm theo những việc trên với tất cả tâm chân thành thì cả Ông và gia đình bạn ai cũng nhận được nhiều lợi ích.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Nguyen thao

   Kính thưa thầy: Cha con mới mất cách đây 1 tuần. Nhưng trong lòng con có một thắc mắc không giải được, mong thầy giúp con. Cha con trước khi mất không trăn trối được điều gì và bác sĩ nói cha con bị lao. Nhưng khi vào bệnh viện chỉ một đêm thôi và đã qua đời. Khi tắt thở cha con máu họng trào ra. Không biết cha con có nguyện vọng gì chưa làm không mong thầy giải đáp cho con để cho con được yên tâm.

   Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyên Thao,

   Một người khi mất có thể căn cứ vào thoại tướng (tướng trạng) của họ thì có thể phần nào nhận biết được cảnh giới họ sẽ đến. Tuy nhiên đó chỉ là tương tối, không phải tuyệt đối. Tuyệt đối chỉ dành cho những người tu học chân chánh, khi ra đi thông báo rõ cảnh giới mình sẽ đi về. Nhưng những trường hợp này cũng là con số rất ít ỏi. Như vậy chúng ta có thể nhận biết, đa phần các chúng sanh khi bỏ thân xác đều phải theo nghiệp tạo tác của bản thân đã gây từ vô thỉ kiếp tới nay mà đi theo cảnh giới mình đã tạo tác đó. VD: 1 người Quy Y Tam Bảo, Thọ trì Ngũ Giới thanh tịnh cả đời, khi họ chết, lập tức sẽ tái sanh vào cõi người. Lý do? Vì nhân họ tạo là đủ để trở lại cõi người. Một người như trên, nhưng lại chuyên hành thêm Thập Thiện Nghiệp trọn đời, khi chết, lập tức họ sẽ sanh về cảnh giới của chư Thiên. Lý do? Vì nhân họ tạo đủ để sanh lên cảnh giới đó. Một người giữ trì ngũ giới, thập thiện thanh tịnh, lại phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện sanh cực lạc trọn đời, khi chết thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ, chắc chắn họ sẽ sanh về Tịnh Độ.
   TN nói khái lược về 3 cảnh giới Người, Trời, Thánh để bạn có 1 khái niệm sơ yếu và có thể tự nhận biết về cảnh giới hiện tại của bố bạn.

   Tuy nhiên, trong đạo Phật vốn luôn có những nhân duyên thù thắng, giúp cho người vừa mất nương vào để chuyển hoá nghiệp của mình mà tái sanh vào cõi an lạc. Do vậy bạn đừng quá lo âu về việc bố bạn qua đời không kịp để lại di ngôn. Thế đó, bạn hãy phát tâm thỉnh một quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày phát tâm thanh tịnh trì tụng, tuỳ theo khả năng nhưng tối thiểu phải được 1 quyển nhỏ, kết hợp niệm Phật, ăn chay trong vòng 49 ngày, không sát sanh, làm các phước thiện hồi hướng cho bố bạn, nguyện bố bạn cùng phát tâm niệm Phật theo và nguyện sanh về Tịnh độ. Những việc này là rất quan trọng và hữu ích, bạn nên thực hành ngay trong 49 ngày thì bố bạn mới nương nhờ phước duyên đó mà phát tâm tu học để tự giải thoát cho chính mình.

   Những bài chia sẻ trong mục “49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?” đã có rất nhiều bài hữu ích, bạn nên ráng đọc thật kỹ để tìm ra pháp tối ưu trợ duyên cho bố bạn nhé.
   Chúc bạn tinh tấn.
   TN

 8. hai le

  Kính thưa Thầy,

  Đeo khăn tang nên hay ko nên mặc áo tràng?

  Cám ơn Thầy.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Việc đeo khăn tang và mặc áo tràng để tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật trước bàn thờ tốt hay không tốt đều do dụng tâm của người đó. Còn trên hình thức thì ko có vấn đề gì hết, bạn có thể tùy duyên mà linh hoạt.

   Quan trọng nhất là tâm chí thành, giống như trong Đạo Làm Con người xưa có dạy cho chúng ta:

   Tang ba năm ơn thường nhớ
   Sống tiết độ rượu thịt không
   Tang theo lễ cúng CHÍ THÀNH
   Đối người mất như lúc còn.

   Lại nói khi ba mẹ còn sống hay đã mất thì tình huynh đệ anh em trong nhà phải giữ gìn cho tốt đẹp khiến cha mẹ được an lòng:

   Anh thương em, em kính anh
   Anh em hòa, hiếu thảo sanh
   Tiền xem nhẹ không sanh oán
   Lời nhịn nhường oán tự tan…

   Có nhiều người lúc cha mẹ còn sống thì giả bộ đóng kịch, khi ba mẹ vừa mất thì anh em tranh giành tài sản, hơn thua, so đo nhau từng chút một, thậm chí còn đánh nhau, cho đến đưa nhau ra tòa để phân xử…Những người con như thế hiện đời bị người đời khinh rẻ, con cái sau này sẽ bất hiếu với họ, đời sau chắc chắn phải đọa vào Địa Ngục, rồi Ngạ Quỷ, rồi Súc Sanh, cứ như thế luân phiên chịu khổ trong 3 đường ác ko thể dứt tận.

   Với những người con như thế thì đeo khăn tang và mặc áo tràng thì chỉ tạo tội chồng thêm tội mà thôi. Đây là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, nhất định ko thể phạm vào những điều này, nếu lỡ phạm thì phải nhất định sám hối, quay đầu thì may ra còn cứu kịp.

   Những lời dạy đơn sơ mộc mạc ở bên trên kia, chính mình phải tự hỏi mình đã thật sự làm được 100% chưa? Xin hãy cùng nhau phản tỉnh.

   Tang ba năm ơn thường nhớ
   Sống tiết độ rượu thịt không
   Tang theo lễ cúng CHÍ THÀNH
   Đối người mất như lúc còn.
   …………………….
   Anh thương em, em kính anh
   Anh em hòa, hiếu thảo sanh
   Tiền xem nhẹ không sanh oán
   Lời nhịn nhường oán tự tan…

   A Di Đà Phật.

 9. NGÀ

  Kính Bạch Thầy,
  Xin Thầy hoan hỉ cho con rõ : Tại sao lại cúng tuần thất cho người quá cố trong vòng 49 ngày. Ý nghĩa 49 ngày là sao?Bạn công giáo của con hỏi mà con không biết trả lời sao? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Đa tạ Thầy.
  Con Minh NGọc

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Vì sau khi mất thường thì con người ko đi đầu thai ngay mà có giai đoạn chuyển tiếp, gọi là thân trung ấm, cứ khoảng 7 ngày thì thần thức của họ sẽ duyên theo nghiệp thức của họ mà thường hay trở về gia đình, vì trong tâm thức vẫn còn luyến nhớ gia đình con cháu, phần lớn là vậy…Khi đó thì gia đình cũng nên vì họ mà cúng tuần thất (7 ngày cúng 1 lần), mục đích là hi vọng họ có thể nghe được lời Kinh Phật, nghe được câu A Di Đà Phật mà giác ngộ, mà buông xả tình chấp, mà có thể niệm Phật theo gia đình cầu sanh về cõi Cực Lạc thì nhất định sẽ được vãng sanh theo A Di Đà Phật mà về Tây phương.

   Việc này là chân thật đấy, là lời Phật dạy trong Kinh, cũng đã được chứng minh trên thực tế rồi:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/06/nguoi-da-mat-trong-vong-49-ngay-co-duoc-vang-sanh/

   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/11/su-vi-dieu-cua-phat-phap-than-trung-am-duoc-vang-sanh/

   Đó là chính là nguyên nhân mà Phật tử chúng ta tiến hành cúng tuần thất và niệm A Di Đà Phật cho người mất trong vòng 49 ngày sau khi họ qua đời. Là một phương pháp trợ duyên vô cùng vi diệu đem lại lợi ích thiết thực nhất cho cả kẻ còn lẫn người mất.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 10. Danh Luat

  Thưa thầy cho con hỏi Mẹ vợ con năm nay 61 tuổi, thời điểm con viết tin là bà đã rất yếu rồi ạ. Thầy cho con hỏi sau khi mất nhà con có nên cúng rường không ạ. BÀ lúc sống rất hiền lành, vì chồng vì con, cháu ạ.

 11. Đông Kha

  A Di Đà Phật

  Kính gửi thầy
  Bà ngoại con vừa mất hôm 19/12 âm lịch và mất ở bệnh viện, con không biết ba mẹ có làm lễ đưa hương linh bà ngoại con về chùa chưa nữa, nếu con hỏi ba mẹ mà chưa thì giờ làm có được không thầy, hay là để ngoại con ở nhà để sống cùng với con cháu? Như vậy thì có sao không ạ? những điều này con cũng chưa hiểu rõ, xin thầy chỉ dạy con.
  Đồ của ngoại thì thấy ba mẹ con đem đốt hết, nghe nói là để cho ngoại ấm cúng ạ, còn một ít trang sức của ngoại thì giữ lại để lên bàn thờ cho con cháu nhìn rồi nhớ về ngoại. tại vì trước khi ngoại mất thì ngoại rất thích những đồ trang sức đó ạ. Như vậy thì có làm sao không thầy?
  Lúc ngoại còn sống ngoại cũng đi chùa, rất hiền lành, và lo lắng cho con cháu, đối xử tốt với mọi người.
  Con muốn giúp bà ngoại con được siêu thoát thì phải làm sao ạ?
  Con không thể ngày nào cũng ăn chay thì con phải làm sao hả thầy, nếu con ăn trong 1 ngày cuối tuần hay thế nào đó thì có được không ạ?
  Với lại cho con hỏi nếu con bố thí, giúp cho người nghèo, ăn chay, đi chùa thì khấn như thế nào để những điều đó giúp được cho bà ngoại con ạ?
  Dạ con cảm ơn thầy
  Chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ ạ

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Đông Kha,

   Bà ngoại con vừa mất hôm 19/12 âm lịch và mất ở bệnh viện, con không biết ba mẹ có làm lễ đưa hương linh bà ngoại con về chùa chưa nữa, nếu con hỏi ba mẹ mà chưa thì giờ làm có được không?

   Nếu gia đình bạn chưa làm lễ siêu độ và rước linh về chùa thì vẫn có thể thỉnh chư Tăng để làm, bởi một người mới qua đời, nếu công đức không hội đủ để được tự tại sanh về cõi lành thì việc làm lễ siêu độ và rước linh về chùa là rất cần thiết, bởi sẽ giúp cho bà bạn có nơi chốn để gửi thác tâm linh, cũng nhờ nơi đó bà bạn sẽ có thêm cơ hội để nghe kinh, thỉnh pháp rồi được giác ngộ; kết hợp hàng tuần Thất, gia đình bạn nên đến chùa làm lễ cầu siêu, cúng dường trai Tăng và làm các phước thiện để hồi hướng cho bà bạn, chắc chắn bà bạn nương nhờ những công đức ấy mà mau được siêu sanh về cõi an lạc.

   hay là để ngoại con ở nhà để sống cùng với con cháu? Như vậy thì có sao không ạ?

   Đây là ý nghĩ hết sức sai lầm. Một người khi đã chết sẽ phải thọ sanh theo những nghiệp thiện-ác của mình. Ngoại trừ hai hạng người có thể thọ sanh ngay khi hơi thở dứt: Một là người đại thiện căn, đủ phước đức, nhân duyên (người tu theo chánh pháp của Phật), ngay khi xả báo thân, sẽ lập tức được sanh về Thánh cảnh. Hai là người tạo cực trọng tội (tội ngũ nghịch, thập ác), ngay khi chết sẽ phải đoạ sanh vào tam ác đạo (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Còn lại là những người phước-tội ngang nhau, hoặc không hội đủ, trong vòng 49 ngày sẽ phải chờ sự phán định phước-tội, cũng vì thế quá trình thọ sanh sẽ diễn ra trong vòng 49 ngày. Trong những ngày này, nếu gia đình hiểu đạo, có thể làm tất thảy phước thiện: phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo, tụng kinh, niệm Phật… để hồi hướng cho người chết, nhờ đó người chết sẽ mau chóng được tiêu, giảm tội trạng mà được thọ sanh về cõi an lành (Trời, người, A tu la). Do vậy, việc người thân còn sống muốn cho hương linh của bà bạn tiếp tục ở tại nhà cùng con cháu là một sai lầm lớn. Thứ nhất, sẽ nuôi dưỡng sự tiếc nuối thân giả tạm đã mất của bà bạn; thứ nữa khi bà bạn không chịu đi thọ sanh, đồng nghĩa bà bạn sẽ sống lang thang trong cảnh giới của ngạ quỷ. Đây là điều gia đình bạn phải hiểu thật minh bạch: Một người đã chết là xả thân giả tạm rồi mang theo thần thức, và nghiệp của mình để tái sanh, tiếp tục một cuộc sống mới, chứ không phải là kết thúc sự sống. Hai là sự sống mới lành hay dữ, thiện hay ác, cõi lành hay cõi chẳng lành vốn phụ thuộc vào những nghiệp đã gây tạo của người chết và của cả những người còn sống gây tạo sau khi người chết vừa qua đời.

   TN khuyên bạn cùng gia đình thật sáng suốt, chớ nên sát sanh để cúng tế quỷ thần mà hàng ngày nên cúng đồ chay, tụng kinh Địa tạng Bổn Nguyện hoặc niệm Phật, làm phước thiện… rồi khuyên giải bà bạn phải thực buông bỏ vạn duyên, nhiếp tâm cùng niệm Phật và nguyện sanh về Tịnh Độ; tuyệt đối chẳng nên vướng chấp vào chuyện thế gian nữa, bởi làm vậy là tự ngăn cản con đường tái sanh về cõi lành của chính mình.

   Đồ của ngoại thì thấy ba mẹ con đem đốt hết, nghe nói là để cho ngoại ấm cúng ạ, còn một ít trang sức của ngoại thì giữ lại để lên bàn thờ cho con cháu nhìn rồi nhớ về ngoại. tại vì trước khi ngoại mất thì ngoại rất thích những đồ trang sức đó ạ. Như vậy thì có làm sao không thầy?

   Với một người đã giác ngộ về sanh-tử thì việc làm trên tuyệt nhiên không có gì bất lợi, ngược lại sẽ gây sự lo lắng, luyến tiếc, phiền não cho bà bạn. Vì thế trong vòng 49 ngày gia đình bạn phải thực sự khéo léo, tránh làm những chuyện gây tổn thương cho bà bạn.

   Con muốn giúp bà ngoại con được siêu thoát thì phải làm sao ạ? Con không thể ngày nào cũng ăn chay thì con phải làm sao hả thầy, nếu con ăn trong 1 ngày cuối tuần hay thế nào đó thì có được không ạ?

   Đơn giản nhất là phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, kế đó sau mỗi thời đều hồi hướng công đức cho bà, những oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp của bà và tận hư không giới chúng sanh đều được sanh về Tịnh Độ.

   Ăn chay là hoàn toàn tự nguyện, tự giác và phải do chính bạn phát tâm chứ không nên dùng áp lực hay điều kiện để phải ăn chay, bởi làm thế sẽ không có lợi ích cho cả bà bạn lẫn chính bạn. Chữ Chay hiểu đúng nghĩa là giữ cho tâm mình thật thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì sẽ không gây tạo các ác nghiệp. TN lấy VD nhỏ để bạn quán chiếu: Bạn nguyện ăn chay 1 ngày/tuần. Nhưng tới bữa chay nhìn món đồ đó bạn thấy ngao ngán, không muốn nuốt, hoặc có nuốt cũng khổ sở mới trôi; rồi khi ăn tâm lại tưởng nghĩ tới những món đồ mặn, hoặc mong sao cho qua ngày chay để tiếp tục dùng, ăn bù đồ mặn cho đỡ thèm… làm vậy là mình tự lừa mình, rồi lừa dối cả người chết nữa.

   Một người thân qua đời thực tế là để thức tỉnh người còn sống. Nếu ngay lúc này người sống không giác ngộ mà lại tiếp tục mê đắm như người vừa chết, chắc chắn một ngày nào đó khi vô thường ập tới, chính mình cũng giống, hoặc rơi vào cảnh giới tương tự.

   Với lại cho con hỏi nếu con bố thí, giúp cho người nghèo, ăn chay, đi chùa thì khấn như thế nào để những điều đó giúp được cho bà ngoại con ạ?

   Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện – Phẩm thứ 10 đức Phật chỉ dạy rất cụ thể về việc bố thí. TN xin chép lại để bạn tỏ tường, nhờ đó mà biết mình phải làm gì cho đúng pháp.

   Phẩm Thứ Mười
   NHÂN DUYÊN VÀ SỰ SO SÁNH CÔNG ÐỨC BỐ THÍ
   Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật
   Lúc đó, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Ðức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí thì có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời; có người hưởng phước trong mười đời; có người hưởng phước lợi lớn trong trăm đời, ngàn đời. Những việc này là như thế nào? Cúi xin Ðức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ.”
   Bấy giờ, Ðức Phật bảo Bồ Tát Ðịa Tạng rằng: “Nay Ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Ðao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Ðề. Ông phải lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói!”
   Bồ Tát Ðịa Tạng bạch Phật rằng: “Con đang hoài nghi việc ấy, nên rất muốn được nghe.”
   Ðức Phật bảo Bồ Tát Ðịa Tạng rằng: “Ở cõi Nam Diêm Phù Ðề, có các Quốc Vương, hàng Tể Phụ, Ðại Thần, Ðại Trưởng Giả, Ðại Sát Lợi, Ðại Bà La Môn v.v… gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất, cả đến những kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, câm, điếc, ngu si, không mắt, những người không được vẹn toàn như thế; khi các Ðại Quốc Vương đó muốn bố thí và nếu có thể đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình, tự tay bố thí cùng khắp hoặc sai bảo người khác bố thí, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng an ủi; thì các Quốc Vương đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi của công đức cúng dường cho chư Phật nhiều như số cát một trăm sông Hằng .
   Vì cớ gì? Bởi các Quốc Vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất cùng những người khuyết tật kia, cho nên được quả báo phước lợi như thế, trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn thức uống!”
   “Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có các Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v… gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật, cho đến tượng Bồ Tát, Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật, bèn đích thân thu xếp sửa sang, cúng dường, bố thí, thì các Quốc Vương đó sẽ được trong ba kiếp làm thân Ðế Thích, thọ hưởng sự vui sướng thù thắng, vi diệu. Nếu có thể đem phước lợi bố thí này hồi hướng cho Pháp Giới, thì các Ðại Quốc Vương đó, trong mười kiếp thường được làm vị Ðại Phạm Thiên Vương.
   Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có các Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v…, gặp tháp miếu của chư Phật thuở trước, hoặc cả kinh điển, hình tượng bị hủy hoại, rách nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Các Quốc Vương đó, hoặc tự mình lo liệu sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả trăm ngàn người cùng bố thí để kết Pháp duyên; thì các vị Quốc Vương đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân Chuyển Luân Vương, còn những người cùng chung làm việc bố thí đó, trong trăm ngàn đời thường được làm vua các nước nhỏ.
   Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các Quốc Vương cho đến những người đó, thảy đều thành Phật Ðạo, bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên.”
   “Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, như có các vị Quốc Vương cùng hàng Bà La Môn v.v…, gặp những người già yếu, tật bệnh và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong một niệm mà đầy đủ lòng đại từ, đem thuốc men, đồ ăn thức uống, mền chiếu… bố thí cho, khiến cho họ được an vui, thì phước lợi đó không thể nghĩ bàn—trong một trăm kiếp thường được làm Thiên Chủ trời Tịnh Cư, trong hai trăm kiếp thường được làm Thiên Chủ cõi Lục Dục Thiên và rốt ráo sẽ được thành Phật, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo, thậm chí trong trăm ngàn đời, tai không hề nghe đến tiếng khổ.
   Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, như có các vị Quốc Vương cùng hàng Bà La Môn v.v…, có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ được vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem hồi hướng, thì không kể là nhiều hay ít, rốt ráo đều sẽ thành Phật; huống gì là những quả báo Thích, Phạm, Chuyển Luân! Vì thế, này Ðịa Tạng, ông nên khuyến hóa chúng sanh đều phải học theo như thế!”
   “Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít thiện căn chừng bằng mảy lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, thì phước lợi được thọ hưởng sẽ không thể ví dụ thế nào cho được.
   Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thì sẽ được vô lượng phước báo, thường ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng, vi diệu. Như có thể đem hồi hướng cho Pháp Giới, thì phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được.
   Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Ðại Thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng, cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, thì người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên; nếu có thể đem hồi hướng cho Pháp Giới, thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được.”
   “Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển Ðại Thừa—nếu còn mới thì bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lạy, khen ngợi, chắp tay cung kính; nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm. Như những người này, trong ba mươi đời thường được làm vua các nước nhỏ; còn vị Ðàn Việt thì thường làm Luân Vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các vua nước nhỏ.
   Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật Pháp đã gieo trồng thiện căn—hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước…; những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho Pháp Giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu, tối thượng.
   Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình, thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời, cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn.
   Cho nên, này Ðịa Tạng! Những nhân duyên của sự bố thí là như thế!”

   TN nguyện chúc cho hương linh của bà bạn sớm được siêu sanh về miền cực lạc.
   TN

 12. Nguyễn Thu Thủy

  A Di Đà Phật !
  Bạch Thầy thiện Nhân !
  Chị gái con sinh năm 1981 đã có gia đình được 2 cháu trai .Hôm 9/1 tức ngày 19/11/2014 âm lịch chị con đi làm và bị cảm chết đột tử trên đường vào bênh viện. sau khi mai táng gia đình con đưa chị lên chùa trấn vong chùa Hàm Long( bắc Ninh). nhưng tuần 35 gia đình con lại đưa chị vào chùa gần nhà để cầu siêu. Vậy thầy cho con hỏi như vậy có được không ạ. Linh hồn chị con ở chùa nào ạ. hàng năm gia đình con phải đến chùa nào để kêu chị ạ.Rất mong đượk sư thầy thỉnh ạ.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Nguyễn Thu Thuỷ,

   TN cùng các đạo hữu thành tâm chia buồn cùng bạn và gia đình. TN rất lấy làm tiếc là tại VN, đặc biệt ngoài Bắc, khi trong gia đình có ai đó chết đột tử, chết trẻ, thường là những người thân còn sống trong gia đình trở nên rất hoảng loạn và luôn tìm mọi cách để làm sao người chết không được quay về nhà để gây khó dễ cho người thân còn sống. Vì thế nhiều gia đình đã tìm cách “trấn bùa” (còn gọi là “yểm bùa” vào quan tài, nơi mộ phần người chết) hay còn gọi là “trấn vong” và thậm chí yểm bùa chú xung quanh nhà người vừa chết, nhằm không cho họ có cơ hội trở về nhà. Đây là việc làm hết sức tàn nhẫn đối với người thân vừa qua đời, hoàn toàn không đúng pháp và không đúng theo tinh thần đạo Phật.

   Việc một người thân đột tử khi còn quá trẻ là do duyên nghiệp của người đó đã tận, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tựu trung lại là do tiền kiếp đã tạo nhiều nghiệp bất thiện (sát sanh, hại vật), vì vậy kiếp này dẫu được thân người nhưng mạng sống không được trường thọ. Điều này trong Kinh Tội Phúc Báo Ứng; Kinh Nhân Quả Ba Đời; Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt; Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng đức Phật đã chỉ ra rất cụ thể, TN nghĩ bạn nên tìm đọc những Kinh này để hiểu tường tận hơn về nhân-quả báo ứng, về sự sống và cái chết của mỗi chúng sanh, trong đó có chúng ta.

   Việc gia đình bạn đưa chị vào chùa Hàm Long để “trấn vong” nghĩa là khống chế vong linh của chị bạn, không cho về nhà – đây là điều hoàn toàn không đúng pháp. Bạn hãy hình dung: nếu nhốt bạn 1 ngày, một tuần, một tháng trong phòng, tâm trạng của bạn sẽ ra sao? Chắc chắn không thể nói là vui thú được. Đối với một người vừa chết đột tử tâm trạng sẽ hoảng loạn đến tột đỉnh, bởi chị bạn chưa có sự chuẩn bị cho cái chết của mình; thứ nữa là không biết vì sao mình bị chết sớm như vậy; kế đó là còn những lo toan cho cuộc sống gia đình, chồng, con… tất cả những điều này sẽ khiến chị bạn càng thêm hoảng loạn và tức tối khi bị khống chế, hay giam hãm tại một nơi. Điều này rất dễ tạo nên sự sân hận trong tâm từ đó dẫn tới oán thù những người thân. Đây là điều thật chẳng nên.

   Việc đưa chị bạn lên một chùa hay nhiều chùa khác để làm lễ cầu siêu trong suốt 7 tuần Thất và kể cả sau này, theo TN nghĩ không có điều gì cản trở cả, ngoại trừ tại chùa Hàm Long chị bạn đã bị “trấn giữ” tại nơi này. Nếu đúng như lời bạn nói, TN khuyên bạn nên tìm cách cùng gia đình, đến chùa Hàm Long, thành tâm sám hối trước Tam Bảo, rồi thỉnh Chư Tăng hoá giải chuyện “trấn vong” và làm lễ siêu độ cho chị bạn theo đúng chánh pháp.

   Một người khi mới qua đời, đặc biệt tuổi đời còn trẻ thường sanh nuối tiếc thân mạng và cuộc sống gia đạo. Vì vậy bạn và gia đình hãy phát tâm thường xuyên đến chùa, tạo các công đức: Cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai Tăng; Bố thí, phóng sanh… kết hợp hàng ngày phát tâm tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện rồi hồi hướng công đức cho chị bạn. Hàng ngày khi làm lễ bạn và gia đình cũng nên khuyến giải chị bạn hãy hoan hỉ chấp nhận số mạng, nhất tâm buông xả mọi chuyện của kiếp trần tục, cùng tu hành, niệm Phật để cầu sanh Tịnh Độ.

   Trên ĐVCT, TN và các Đạo hữu khác đã có khá nhiều trao đổi cụ thể về việc khi người thân mới qua đời, người còn sống nên và phải làm gì cho đúng pháp. Mong bạn hoan hỉ đọc thật kỹ những trao đổi này.

   Quan trọng: Trong gia đình bạn phải dẹp tan ý nghĩ: chị bạn chết đột tử sẽ quay về để phá hay bắt người thân trong gia đình cùng đi theo. Đây là lối suy nghĩ hết sức mê tín. Thông thường khi một người trong gia đình chết, liền sau đó có những người khác chết theo không lý do, nguyên nhân là do những túc nghiệp – những bất thiện nghiệp (oán nghiệp) hun đúc từ vô thỉ giữa người vừa chết và những người phải chết theo mà không có cách hoá giải. Trong đạo Phật gọi là cộng nghiệp – Những nghiệp bất thiện có liên quan tới oán thù từ tiền kiếp. Nếu chị bạn thường ngày chung sống hoà thuận với mọi người, nay chị vừa chết, mọi người lại tìm cách để lánh xa đó chẳng phải là đạo nghĩa.

   TN hy vọng bạn cùng gia đình sẽ thay đổi quan niệm lạc hậu mang tính hủ tục này để có đủ sáng suốt tạo tất thảy những phước thiện hồi hướng cho chị bạn, giúp cho chị bạn có đủ hành trang để siêu sanh về cõi an lạc.
   TN

 13. hồng

  Nam mô a di đà phật – Kính chào thầy Thiện Nhân!
  xin thầy cho con hỏi vài điều:
  chồng con mới mất hôm 28 tết vừa rồi.chồng con tuổi giáp tí.tối 27 anh ấy còn ăn uống cùng vợ con ở quê,rồi mấy mẹ con con ở lại chỉ mình anh ấy về. anh ấy mất trong phòng ngủ chỉ có 1 mình.tận đến 4 giờ chiều hôm sau con mới phát hiện ra.anh ấy nằm úp sấp người mắt nhắm miệng thì há,người thì lạnh toát cứng hết rồi.con chỉ thấy mọi người ở xung quanh cho biết 1gio đêm anh ấy mới về.nhưng lại không biết giờ mất.thầy có thể giúp con tính giờ anh ấy mất không ạ.khi gia đình con tìm người khám nghiệm thì bác sỹ cho biết anh ấy mất hơn 10 tiếng rồi.họ nói anh ấy bị độ tử.nhưng đến giờ con vẫn không biết được giờ anh ấy ra đi.xin thầy giúp con

  • hồng

   Kính chào thầy Thiện Nhân!
   chồng con đã mất được gần 3 tuần rồi, gia đình con lễ tuần ở trên điện cho anh ấy vì nghĩ chưa đến 49 ngày chưa mặc được áo giấy thì chưa lên chùa được. như thế thì có đúng không thầy, nhà con không lễ tuần ở nhà mà lễ trên điện thì người mất có cảm nhận được không ạ.hôm tuần đầu của chồng con, gia đình con đã lên chùa xin bùa để yểm ngoài mộ và xung quanh nhà điều đó có tốt co người mất không ạ.giờ con muốn niệm phật cho chồng con thì niệm phật gì ạ.3 bữa cung cơm ngoài cơm muối ra thì có thể cúng gì cho người mất nữa ạ.kính mong được sư thầy thỉnh giúp!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hồng,
   Một người mới qua đời, đặc biệt là bị đột tử thường rất hoang mang và hoảng sợ vì chưa có sự chuẩn bị cho cái chết của mình. Vì thế điều gia đình cần làm và nên làm ngay là nên đến chùa gần nhất, thỉnh các Chư Tăng làm lễ cầu siêu cho anh ấy. Lễ cầu siêu trong vòng 49 ngày (còn gọi là Thất tuần) là vô cùng quan trọng, bởi nương nhờ những từ lực này, kết hợp những việc phước thiện của người thân còn sống: Bố thí, cúng dường Trai Tăng, cúng dường Tam Bảo; Phóng sanh; ấn tống kinh sách, tạc tượng Phật… rồi hồi hướng cho chồng chị, chắc chắn anh ấy sẽ bớt được những hoảng loạn và nhờ những từ lực đó để giác ngộ, buông được duyên trần, nghe theo lời chỉ dạy của chư Tăng mà tu đạo để được sanh về cõi an lạc.

   Việc “chưa mặc được áo giấy thì chưa lên chùa được” có lẽ đó là những nghi thức thế gian chứ không phải của đạo Phật. Việc cúng tuần Thất (từng tuần một cho tới hết 49 ngày) tốt nhất là gia đình bạn nên thỉnh chư Tăng có đạo hạnh (không phải thầy cúng thông thường) rồi tổ chức cầu siêu tại chùa. Trường hợp không thể làm được, gia đình cũng có thể tuỳ duyên để cúng tuần thất cho anh ấy hoặc trên Điện nhưng phải là nơi không thờ quỷ thần hoặc có thể cúng tại gia. Quan trọng là đồ cúng phải là thuần chay; mọi người khi làm lễ phải thực sự nghiêm túc và thành tâm. Nghi thức cầu siêu tại gia hoặc gia đình có có thỉnh A Di Đà Kinh Nghi Thức Cầu Siêu; hoặc Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Hai quyển kinh này gia đình có thể thỉnh tại bất cứ một đạo tràng, chùa, hay hiệu sách Phật giáo nào. Hàng ngày chị và gia đình nên sắp xếp thời gian cho thuận tiện, chuẩn bị hương hoa, đồ chay, kế đó cùng nhau nhất tâm trì tụng một trong hai quyển kinh nói trên.

   Quan trọng: Sau mỗi thời trì tụng xong là phần hồi hướng công đức cho anh ấy, chị và gia đình phải hết sức thành kính và khuyên giải anh ấy: Đời người ai sinh ra cũng đều phải chết. Tuỳ theo phước nghiệp mỗi người mà chúng ta phải nhận lãnh. Nay anh đã mất thân người, kể như duyên trần đã hết, mong anh phải thực sự dũng cảm để đón nhận sự thực này, có vậy mới có thể buông được vạn duyên, không tiếc nuối chuyện trần thế nữa. Hàng ngày anh phải cùng gia đình nhất tâm niệm Phật A Di Đà và nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bởi trong Kinh A Di Đà, đức Phật Thích Ca đã nói: Nếu có người nào trì tụng Kinh A Di Đà và niệm hồng danh A Di Đà Phật sẽ được mười phương Chư Phật đều đến để hộ niệm cho người đó, nay chỉ cần anh nhất tâm niệm Phật, chắc chắn sẽ được Phật A Di Đà tới tiếp dẫn…
   Chồng chị thân người đã mất, linh thức vô cùng bén nhạy, nếu anh ấy giác ngộ được được này, và một lòng tin vào lời Phật dạy, nguyện nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ, đảm bảo anh ấy có thể chuyển sanh một cách an lạc.

   hôm tuần đầu của chồng con, gia đình con đã lên chùa xin bùa để yểm ngoài mộ và xung quanh nhà điều đó có tốt co người mất không ạ?

   Đây là điều thực không nên. Bạn và gia đình phải nên loại bỏ ý nghĩ: Người chết rồi sẽ thành ma. Và họ luôn quay lại để ám ảnh, hay chống phá người thân. Ý nghĩ này rất mê tín và có phần tàn nhẫn đối với người mới qua đời. Chết chỉ là kết thúc một sự sống này để chuyển sang một sự sống mới. Sự sống mới này vốn phụ thuộc vào những phước báu và những nghiệp thiện-ác mà người chết đã gây tạo.

   Người mới chết, trong vòng 49 ngày (vì chưa đủ công đức để được tái sanh) nên vẫn luôn thường ở bên gia đình và luôn mong chờ sự trợ duyên (làm mọi phước thiện như nói trên) để hồi hướng cho họ. Nếu gia đình dùng bùa, chú để trấn, án mọi nơi sẽ rất dễ khiến cho anh ấy nổi sân rồi làm những việc thiếu suy nghĩ. Thật chẳng nên. Anh ấy hiện rất cần sự trợ giúp của chị và gia đình, vì thế chị và gia đình chớ nên tin theo những nghi thức, hủ tục thế gian rồi hành theo mà sẽ gây thêm nghiệp chướng cho chính anh ấy và người còn sống.

   giờ con muốn niệm phật cho chồng con thì niệm phật gì ạ. 3 bữa cung cơm ngoài cơm muối ra thì có thể cúng gì cho người mất nữa ạ.

   Điều này vô cùng tốt. Chị hãy ráng niệm Phật A Di Đà (niệm A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật đều được cả, tuỳ duyên của chị mà lựa chọn câu niệm, miễn sao tâm hoan hỉ là được) mọi nơi, mọi chốn, đặc biệt trong lúc đi lại trên đường để giữ tâm được an định. Quan trọng: niệm Phật không phải để trừ ta, trấn ma như mọi người thường nghĩ, trái lại vừa để dẹp bớt những phiền não trong tâm mình, thứ đến là giúp cho những chúng sanh hữu hình (người còn sống xung quanh) và vô hình (người đã chết nhưng chưa siêu thoát) cùng nương theo mà được lợi ích. Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đức Địa Tạng nói: Nếu có chúng sanh nào cho dù mắc tội ngũ nghịch, thập ác, nhưng nếu phát tâm hồi đầu, chỉ cần xưng niệm một hồng danh của một đức Phật hay Bồ tát, dẫu người đó đang ở cảnh giới nào đức Địa Tạng đều hiện thân để cứu giúp chúng sanh đó thoát khỏi khổ nạn. Chị phải có niềm tin nơi chánh pháp và nơi đức Phật A Di Đà. Niềm tin trong chị được củng cố, chỉ mới có thể gieo niềm tin đó cho anh ấy và người thân trong gia đình chị.

   Nguyện chúc chị cùng gia đình phát tâm tu đạo trước là giúp mình, kế đó là giúp cho người thân mới qua đời cùng được hưởng lợi lạc. TN nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ để hương linh của chồng chị sớm được siêu sanh về miền an lạc.
   TN

 14. phạm văn sáng

  a di đà phật. con xin kính thưa thầy, mong thầy bỏ qua cho con phép tắc nghi lễ nơi cửa phật ạ, vì con chỉ biết tu tại tâm thôi chứ con không biết nghi lễ xưng hô nơi cửa phật ạ.
  thưa thầy Thiện Nhân ạ.
  mẹ con mất khoảng 2 tuần rồi thầy ạ, mẹ con bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn não,tủy nên rất đau đớn thưa thầy,mẹ con mới 54 tuổi lúc phát hiện ra bệnh thì con cũng bão với mẹ là phải đọc kinh nam mô a di đà phật thì sẽ bớt đi những cơn đau thì mẹ con cũng đọc,nhưng những cơn đau zữ dội nên nhiều lúc mẹ con quên mất nên không đọc
  theo quan điểm của nhà con thì sống sao chết vậy chứ nhà con không càu kỳ,(sống ăn sao chết cúng vậy, có bữa nhà con ăn chay thì cúng cơm chay cho mẹ,còn nhà con ăn mặn thì cúng mặn cho mẹ thú thật với thầy là nhà con sống rất hạnh phúc bố mẹ con hay cãi nhau nhưng họ rất thương nhau và lo lắng cho nhau ạ, con và hai người chị cũng hết mực yêu thương ba mẹ,từ lúc mẹ bệnh cả gia đình con ai cũng lo lắng chăm sóc cho mẹ, chỉ có con do công việc xa quê nên ít chăm sóc cho mẹ nhất.
  mẹ con rất sợ chết vì mẹ thương con không muốn con khổ khi không có mẹ
  mẹ hay bị chết lâm sàng mỗi khi chết lâm sàng là mẹ co tay, rút chân,trợn mắt vv.khi hôm mẹ mất là mẹ ra đi rất thanh thản,hai bàn tay mẹ chỉ nắm hờ lại thôi,mẹ mất mà giống như mẹ đang nằm ngủ vậy đó thầy ơi
  ba mẹ con chỉ ăn chay ngày rằm với ngày mùng một thôi ạ
  thầy ơi trường hợp của mẹ con như vậy thì mẹ con sẽ như thế nào vậy thầy có siêu thoát được không thầy?
  và con phải làm sao để mẹ con siêu thoát, con hay đọc là : nam mô a di đà phật, quan thế âm bồ tát phù hộ cho mẹ con tên :……..,sinh năm:……,quê quán :……….,từ trần ngày tháng năm âm lịch được siêu thoát
  con hay đọc như vậy có được không thầy và con nên làm gì nữa để mẹ con được ra đi thảnh thơi an nghĩ dưới suối vàng chứ lúc mẹ con còn sống mẹ con khổ lắm thầy ơi mẹ tần tảo lo lắng cho các con nên mẹ chưa một lần sung sướng
  và con nên làm sao nữa thầy?mong thầy chỉ bảo con với ạ

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Phạm Quang Sáng,
   TN cùng các Đạo hữu thành tâm chia sẻ nỗi mất mát mà bạn đang gánh trải.
   Có vài điều TN muốn khuyên bạn cùng gia đình:

   1. Gia đình nên thỉnh Chư Tăng làm lễ cầu siêu hàng tuần tại chùa cho mẹ bạn cho tới hết 49 ngày. Đây là điều hết sức quan trọng bạn và gia đình chớ nên coi thường mà bỏ qua. Bởi như trong nhiều chia sẻ TN đã nói: Một người khi mới qua đời, nếu không đủ công đức để được tái sanh vào cõi an lạc, trong vòng 49 ngày (trong giai đoạn chờ phân xử công-tội, nghĩa là phán định những nghiệp thiện-ác khi sanh tiền đã gây tạo) người mới qua đời rất cần sự trợ giúp của người thân, giúp họ có đủ phước báu để mau được chuyển sanh về cõi an lạc. Ví như mẹ bạn, khi sinh thời, không làm việc bất thiện, nhưng không tin Phật, Pháp, Tăng hoặc có tin, nhưng niềm tin mờ nhạt; ít hoặc không năng tạo phước… Khi mẹ bạn chết, những phước báu và công đức không đủ để tái sanh vào cõi lành (giả sử: cõi trời, người, a tu la), nay trong vòng 49 ngày, đang chờ phán định, nếu gia đình bạn nhất tâm vì mẹ mà làm: hàng tuần lên chùa, hoặc thỉnh Chư Tăng có đức hạnh về nhà làm lễ cầu siêu Tuần, kết hợp cúng dường Trai Tăng, cúng dường Tam Bảo; bố thí, phóng sanh, in ấn kinh sách Phật học có giá trị cho việc tu hành… tất cả những công đức này đều thành tâm hồi hướng cho mẹ bạn, nguyện mẹ bạn buông bỏ duyên trần, nhiếp tâm theo lời khuyên của Chư Tăng, cùng niệm Phật để được vãng sanh Tịnh Độ. Làm được vậy, giả như mẹ bạn còn thiếu chút phần phước để được về cõi lành, nhờ từ lực này, mẹ bạn sẽ có cơ hội mau chóng chuyển sanh hơn; hoặc giả mẹ bạn đã có đủ phước báu và đã chuyển sanh vào cõi lành như nói trên, thì phẩm vị, phước vị của mẹ bạn cũng sẽ cao và nhiều hơn.

   mẹ con mất khoảng 2 tuần rồi thầy ạ, mẹ con bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn não, tủy nên rất đau đớn thưa thầy,mẹ con mới 54 tuổi lúc phát hiện ra bệnh thì con cũng bão với mẹ là phải đọc kinh nam mô a di đà phật thì sẽ bớt đi những cơn đau thì mẹ con cũng đọc, nhưng những cơn đau zữ dội nên nhiều lúc mẹ con quên mất nên không đọc

   2. Người mắc bệnh nan y, khi qua đời sẽ đau đớn vô cùng. Rất may cho mẹ bạn là trước khi qua đời, bạn đã nhắc nhở mẹ phải niệm A Di Đà Phật. Dẫu cho cơn đau có khiến mẹ bạn quên câu Phật hiệu, nhưng chắc chắn câu Phật hiệu đó đã khắc sâu vào bộ nhớ của mẹ bạn, nếu trong 49 ngày, bạn và gia đình tiếp tục khai duyên cho mẹ bạn (làm những việc phước thiện như TN đã nêu trên) và thường xuyên khuyên mẹ bỏ hết duyên trần để niệm Phật, TN nghĩ chắc chắn mẹ bạn sẽ sớm giác ngộ để nương theo mà nhất tâm niệm Phật.

   3. mẹ con rất sợ chết vì mẹ thương con không muốn con khổ khi không có mẹ. Mẹ hay bị chết lâm sàng mỗi khi chết lâm sàng là mẹ co tay, rút chân, trợn mắt vv. Khi hôm mẹ mất là mẹ ra đi rất thanh thản, hai bàn tay mẹ chỉ nắm hờ lại thôi, mẹ mất mà giống như mẹ đang nằm ngủ vậy đó thầy ơi.

   Sợ chết là điều đương nhiên bạn ạ, chúng ta cũng vậy, bởi con người khi sinh ra, ai cũng nghĩ mình sẽ phải sống thế này, thế nọ chứ ít ai nghĩ tới và chuẩn bị cái chết cho mình. Đó là lẽ và lý sống của người đời, vì chúng ta không hiểu đạo. Nhưng khi hiểu một chút đạo hoặc hiểu đạo Phật rồi, chúng ta sẽ thấy đời người thật rất mong manh, hôm nay còn, mai đã mất; hôm nay khoẻ, mai đã bệnh thập tử nhất sinh; nay giàu có, mai, mốt đã phá sản; trẻ cũng chết, già cũng chết; giàu-nghèo cũng chết… tất cả những thứ đó Phật gọi là vô thường. Con quỷ vô thường này luôn truy đuổi mạng sống của chúng ta không ngơi nghỉ. Cái chết của mẹ bạn chính là đang thức tỉnh bạn và người thân của bạn: Nếu không dũng mãnh, ngay lúc này, phát tâm tu đạo Phật, để chuyển hoá tất thảy những bất thiện nghiệp từ vô thỉ và ngay cả kiếp này mình đã gây tạo, chắc chắn, khi cận tử nghiệp ập đến, chúng ta sẽ chết rất đau khổ. Mẹ bạn đã chết đi, sống lại rất nhiều lần (chết lâm sàng), cho thấy đó là sự hành hạ của nghiệp bệnh. Những nghiệp này vô cùng dữ dằn, vì thế khi mẹ bạn lực cùng, sức kiệt, chúng đã ập tới để trả thù và lôi kéo mẹ bạn đi về những cảnh giới bất thiện. Nhưng thật may là những phút cận tử nghiệp ập đến, mẹ bạn đã khởi duyên để niệm Phật, do vậy ít, nhiều, những chủng tử Phật đó đã cứu được mẹ bạn thoát được những cảnh giới ác khi xả báo thân. Hiện trạng ra đi của mẹ bạn thanh thản đã nói lên điều đó. TN khuyên bạn: Hãy tận mọi thời gian còn lại từ nay tới 49 ngày, làm tất thảy mọi phước thiện để trợ duyên cho mẹ bạn. Chớ nghĩ bạn ở xa, nên không làm gì được. Người mới qua đời linh thức rất bén nhạy, vì thế, chỉ cần bạn năng niệm Phật, khuyên mẹ cùng nhất tâm niệm theo; hoặc năng làm bố thí, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo… rồi hồi hướng cho mẹ, mẹ bạn đều cảm nhận được cả.

   Quan trọng: Tất cả những vật thực khi dâng cúng mẹ bạn đều nên làm từ đồ Chay tịnh, bạn và gia đình chớ nên dâng cúng đồ mặn mà gây tổn phước cho mẹ bạn.

   4. Ba mẹ con chỉ ăn chay ngày rằm với ngày mùng một thôi ạ. Thầy ơi trường hợp của mẹ con như vậy thì mẹ con sẽ như thế nào vậy thầy có siêu thoát được không thầy?

   Nếu có thể, hàng ngày bạn nên dành thời gian để trì tụng hoặc Kinh A Di Đà Nghi Thức Cầu Siêu; hoặc Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Hai quyển kinh này bạn có thể thỉnh ở các chùa, hay hiệu sách Phật giáo. Kế đó hàng ngày, đến thời khoá đã ấn định, bạn thắp hương, dâng đồ hoa quả, hay đồ chay, rồi thực hành theo Nghi Thức trong những quyển kinh trên.
   Quan trọng: khi trì tụng xong, khi hồi hướng bạn nguyện đem tất thảy công đức trì tụng, tu hành của mình hồi hướng tận hư không pháp giới chúng sanh và hồi hướng cho những oan gia trái chủ của mẹ bạn, kế đó là hồi hướng cho mẹ, nguyện mẹ và các oan gia trái chủ đồng lòng, nhất tâm buông hết vạn duyên để cùng tu hành, hay cùng niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực Lạc.
   Mẹ bạn có siêu thoát hay không? Và siêu thoát về cõi nào? Điều này vốn phụ thuộc vào sự giác ngộ và những phước, nghiệp của chính mẹ bạn. Mọi chuyện bạn và gia đình cùng các Chư Tăng làm trong vòng 49 ngày chỉ là trợ duyên, tạo thêm phước đức, giúp cho hành trang tái sanh của mẹ bạn thêm nhan chóng và có được phẩm vị cao hơn, nhiều phước đức hơn khi tái sanh, chứ tuyệt nhiên không thể khẳng định nhờ đó mẹ bạn sẽ được tái sanh về cõi nọ, hay cõi kia.

   Một người thân qua đời chính là sự nhắc nhở, khuyến cáo người còn sống: Phải tỉnh giác để nhìn nhận lại chính mình rồi mau chóng đến với đạo, tu đạo để tự cứu mình và cứu chính người thân của mình. TN rất hy vọng, bạn tìm đến ĐVCT không chỉ vì muốn cứu riêng mẹ, trái lại, bạn đang tìm, đang tự mở ra cho chính mình một con đường mới: Đến với đạo Phật. Đạo Phật là đạo giúp chúng ta phá mê-khai ngộ; lìa khổ-được vui và chuyển tâm phàm phu sang tâm giác ngộ để sống an lạc và hạnh phúc. Nếu ngay lúc này bạn ý thức được điều đó, TN khẳng định: Khi bạn xả báo thân, bạn đã có thể biết mình sẽ đi về đâu.

   Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để bạn cùng gia đình tỉnh giác làm tất thảy mọi phước thiện, giúp cho hương linh mẹ bạn được siêu sanh về Tịnh Độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TN

 15. Bùi Thị Thanh Vân

  !Kính thỉnh thầy Thiên Nhân!
  Bố chồng con mới mất ngày 23/12/2014 âm lich. Trước lúc bố chồng con mất, con có mười thầy đến đọc kinh để hộ niệm cho ông. Yêu cầu của ban hộ niệm có nói là phải hộ niệm lúc ông còn tỉnh táo để tâm ông hướng theo Phât, luc âm trút hơi thở cuối cùng người nhà con không ai được cham vào ông, chỉ ngồi bên cạnh đọc kinh cầu siêu cho ông, đọc kinh đủ 8 tiếng thì mới đươc tắm rửa thay quần áo và khâm niệm cho ông. Nhưng người nhà con thì cho rằng làm như vậy là hoàn toàn sai với người vừa tắt thở là phải tắm rửa thay quần áo cho ông rồi mới được làm những viêc khác. Rất mong thầy chỉ bảo để tâm con được sáng da, là việc mời thầy hộ niệm đến đọc kinh trước lúc lâm trung như ban hộ niệm làm cho nhà con có đúng cách đưa bố chồng con về với cõi Phật không ạ?
  Nam Mô A Di ĐÀ Phật

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Bùi Thị Thanh Vân,

   TN cùng các Đạo hữu ĐVCT thành tâm chia buồn cùng bạn và gia đình.
   BHN đã làm rất đúng pháp, rất tiếc ông cụ nhà bạn đã không đủ phước, và nhân duyên nên mới xảy ra chuyện người thân trong gia đình làm những điều trái ngược với BHN.

   Để bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc Hộ Niệm, TN xin ghi lại dưới đây lời khai thị của Đại Sư Ấn Quang. Mong bạn nhẫn lòng hoan hỉ đọc thật kỹ lời khai thị này để biết mình đang sai ở đâu mà kịp thời khắc phục và có thể hướng dẫn gia đình làm những việc phước thiện để hồi hướng cho ông cụ:

   Dạy những điều thiết yếu về lâm chung

   * Một cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Ðời có kẻ ngu, lúc cha mẹ, quyến thuộc lâm chung bèn khóc lóc vật vã, tắm rửa, thay áo, chỉ mong đẹp mắt người đời, chẳng nề di hại cho người chết. Người không niệm Phật hãy khoan bàn đến, người chí thiết vãng sanh lúc lâm chung gặp phải quyến thuộc như vậy, đa phần bị phá hoại chánh niệm, vẫn bị ở lại trong thế giới này.

   Lâm chung trợ niệm ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, tả hữu xốc nách, nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất.

   Lâm chung chánh niệm rỡ ràng, bị ma quyến, ái tình lay động, phá hoại… giống như dũng sĩ trèo núi, tự lực sung túc, nhưng bạn bè, người quen ai nấy đem vật dụng của mình bảo phải gồng gánh. Gồng gánh quá nhiều, sức kiệt, thân nhọc, dõi nhìn vách núi liền lùi bước.

   Lẽ được mất này dù do người khác gây ra, thật sự là do những nghiệp lực thiện hay ác của chính mình trong những kiếp trước đã thành tựu hay phá hoại người mà ra. Phàm là người tu Tịnh nghiệp, phải nên có chánh niệm thành toàn cho người, và phải chỉ dạy sẵn cho quyến thuộc về lẽ lợi hại, ngõ hầu ai nấy hiểu điều quan trọng là chỗ đạt đến của thần thức người chết, chứ chẳng phải tại phương diện tình cảm thế tục, mới hòng khỏi lầm lạc vậy!

   * Trong tuần thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự, phải lấy niệm Phật làm chánh, chứ chẳng phải chỉ lúc đang lo ma chay! Hiện thời, đa số Tăng lười nhác. Tụng kinh [Phật tử] phần nhiều không biết. Ðã thế còn tụng nhanh như nước chảy, [Phật tử] dù biết nhưng chẳng thuộc cũng chẳng thể đọc theo. Dù có đến mấy mươi người, không có mấy người tụng kinh được! Chỉ có mỗi niệm Phật, trừ phi chẳng phát tâm, quyết chẳng có cái nạn không ai niệm theo được. Lại dù chẳng chịu niệm, một câu Phật hiệu lọt qua tai thấu vào tâm cũng tự lợi ích chẳng ít. Ðấy là lý do Quang tôi tuyệt đối chẳng đề xướng lập bất cứ đạo tràng nào khác.

   * Ðối với người sắp mạng chung, chỉ có đồng thanh niệm Phật là có ích. Nếu tâm thức chưa rời khỏi thân thì tắm rửa, thay y phục v.v… [cho người chết] gây trở ngại rất lớn. Vì thế, người tu Tịnh nghiệp hằng ngày phải nên nói cho quyến thuộc hiểu rõ duyên do ấy, ngõ hầu chẳng đến nỗi dùng lầm tình thân ái, gây trở ngại việc vãng sanh! Nếu là bậc đại nhân tột bậc, bậc cao sĩ xuất cách, bất tất e sợ sẽ mắc phải những chướng ngại ấy!

   * Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật mới ngừng tay được. Muốn chắc chắn được vãng sanh, thường hành truy tiến (2) thật chẳng trở ngại gì đến việc khẩn thiết niệm Phật, tức là như kinh Phật đã dạy: “Dù biết tội tánh vốn là không, nhưng luôn sám hối tội trước, chẳng nói là mình đã được thanh tịnh”. Ngài Liên Trì nói: “Trong năm, thường phải truy tiến người đã mất, chẳng được nói họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành”.

   Phải biết rằng: tụng kinh, niệm Phật tuy bảo là để truy tiến người thân, thật sự là để quyến thuộc hiện tiền, người quen mở mang cõi lòng, trồng thiện căn, và đem hết thảy công đức truy tiến người thân hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sanh để mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ sống lẫn người mất, hòng tiêu diệt những chấp trước, chướng ngại của mình lẫn người, của kẻ còn lẫn người mất. Nếu như chẳng đặt nặng lòng thành, chỉ cốt xa hoa, khoa trương, khoe mẽ cùng người, có thể nói là: “Dùng đám tang người thân để bày trò náo nhiệt”, chẳng phải là điều con cái nên làm.

   * Ngay lúc thân mắc bệnh nặng, lúc chưa thể chắc chắn sẽ sống hay chết, hãy dạy cho mọi người ai nấy vì mẹ chí thành khẩn thiết niệm “nam mô A Di Ðà Phật”, ngõ hầu tuổi thọ chưa tận sẽ chóng lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ chóng được vãng sanh Tây Phương. Các con ông hiếu tâm tinh thuần, chuyên dốc, ắt sẽ đều thường trì niệm như cứu đầu mình bị cháy. Như thế, nào phải chỉ hữu ích cho phu nhân, mà thật sự còn có ích lợi sâu xa cho các cậu con ông nữa kia.

   Người phàm mắc bệnh thì dùng thuốc để trị, nhưng cũng không nhất quyết phải dùng đến thuốc. Bệnh chẳng thể dùng thuốc trị, dù có tiên đan cũng vô dụng, huống hồ là thuốc của thế gian? Chẳng cần biết là bệnh trị được hay không, đều nên dùng thuốc A Già Ðà. Thứ thuốc này tuyệt đối chẳng hại người. Uống vào, dù thân hay tâm đều kiến hiệu liền.

   Người sống trong thế gian, chẳng luận lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Người có lực lượng tự mình sắp đặt thỏa đáng, yên ổn, lẽ cố nhiên khi lâm chung chẳng cần đến người khác giúp đỡ. Nhưng nếu được hỗ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không lực lượng phải nên bảo gia quyến thay mình niệm Phật, ắt sẽ đề khởi được chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn y như cũ bị ái tình trói buộc vào cõi này chẳng thể ra khỏi !

   * Với việc đảo bệnh, tiến vong, người đời nay hay dùng những cách như tụng kinh, lễ sám, làm đàn Thủy Lục v.v… Riêng Quang đối với những người quen biết mình đều dạy niệm Phật. Vì lợi ích của việc niệm Phật còn hơn tụng kinh, lễ sám, lập đàn Thủy Lục v.v… rất nhiều. Vì sao vậy?

   Tụng kinh thì người không biết chữ không tụng được. Dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy, người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng theo nổi. Người lười biếng tuy tụng được, cũng chẳng chịu tụng. Hóa ra chỉ hữu danh vô thực. Lễ sám, lập đàn Thủy Lục cứ theo đó mà suy.

   Niệm Phật thì không một ai là chẳng niệm được. Dù có kẻ lười nhác chẳng chịu niệm, nhưng mọi người cùng hòa tiếng niệm, kẻ ấy chẳng bịt tai nên một câu Phật hiệu tất nhiên sẽ phân minh rành rọt rót vào tâm. Dù chẳng niệm có khác gì là niệm! Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm; nào phải họ muốn thơm, chẳng mong như vậy mà lại được vậy! Vì thân quyến cầu an, tiến vong, chẳng thể không biết điều này!

   * Làm Phật sự bất tất phải niệm kinh, lễ sám, làm đàn Thủy Lục v.v… vì những việc ấy đều thuộc về mặt đàn tràng. Hãy nên chuyên nhất niệm Phật, ngõ hầu các cậu con ông từ đầu đến cuối đều niệm theo được. Nữ quyến ai nấy tự niệm trong phòng mình, chẳng nên ngồi sau lưng các Tăng. Như thế thì chẳng những phu nhân và lệnh quyến được lợi ích thật sự, mà vị Tăng niệm Phật và hết thảy người thấy nghe không ai chẳng được lợi ích.

   Phàm làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu tham dự đàn tràng thì vị Tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Còn nếu chủ nhân coi đó là chuyện hình thức thì ông Tăng cũng sẽ coi pháp sự ấy là chuyện hình thức, như một kỳ Phật sự đã xong, ban đêm xả đàn Diệm Khẩu rồi thôi!
   * Cho dù [người mất] thật sự được vãng sanh, vẫn phải nên chân thành niệm Phật để cầu phẩm sen của người ấy được cao hơn, chóng chứng Vô Sanh, đấy mới là tận hiếu. Ðiều này tuy để người chết được lợi, nhưng thật ra con cái, dâu rể đều cùng gieo thiện căn. Cháu nào niệm được cũng nên bảo nó niệm theo.

   * Lúc cha mẹ lâm chung, toàn gia không khóc lóc mà niệm Phật là có lợi ích nhất. Nhưng [chỉ niệm] trong lúc ấy vẫn còn ngắn ngủi lắm, hãy nên niệm Phật cả ba tiếng không ngừng, chẳng cất tiếng khóc cũng như di động, chuyển dịch là tốt nhất. Xin hãy nhớ kỹ lấy!
   * Ðối với việc làm Phật sự, Quang đã từng nói rõ rồi. Mong đừng bắt chước thói tục, làm chuyện sáo rỗng xuông. Nếu niệm Phật trong suốt bốn mươi chín ngày so ra còn lợi hơn tụng kinh rất nhiều.
   * Người trước khi mất nếu tự có thể tắm gội, thay áo thì rất hay. Nếu người ấy chẳng thể tự làm, quyết chẳng nên tắm gội, thay áo sẵn, khiến người ấy bị đau đớn khó chịu đựng nổi, mất chánh niệm. Sao cuối cùng ông vẫn buộc người đã khuất mặc pháp y, khoanh chân ngồi kết già để rồi tiếc hận? Chẳng biết rằng trong lúc ấy tốt nhất là đồng thanh niệm Phật, vạn vạn phần chẳng được phô trương, bày vẽ (như tắm gội, thay áo, bắt người sắp chết ngồi xếp bằng v.v…). Nếu phô trương, bày vẽ sẽ thành như đã bị té xuống giếng còn bị ném đá thêm. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc!

   * Lâm chung teo quắt lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Vì người ấy dốc lòng tu Tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong hiện đời. Ông bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng yếu. Lời này chẳng xác đáng, còn vướng lỗi là khiến cho kẻ tín tâm nông cạn nhân đó bèn lui sụt. Phải biết rằng: người niệm Phật quyết định tiêu trừ được nghiệp chướng; những nghiệp chướng hiện tiền chỉ là những ác báo phải đọa trong tam đồ của đời tương lai chuyển thành bệnh khổ trong đời hiện tại để giải quyết cho xong đó thôi!

   Kinh Kim Cang dạy: “Trì kinh Kim Cang có điều nhục nhỏ như bị người khác khinh miệt chính là diệt được cái khổ tam đồ ác đạo trong nhiều kiếp”. Ðấy chính là phước dày, sẽ được vãng sanh Tây Phương. Chịu cái khổ nhỏ lúc này để giải quyết cho xong ác báo từ vô lượng kiếp đến nay, thật là may mắn lớn. Chớ học theo kẻ chẳng biết sự việc chi bảo: “Vì tu trì đến nỗi mắc bệnh hay bị chết!”

   * Vì lẽ nào mẹ ông bệnh chẳng lành? Ðấy là do túc nghiệp tạo thành như thế, nhằm chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong ngay trong lúc này.

   Pháp sư Huyền Trang khi lâm chung còn có chút bệnh khổ, lòng ngờ những kinh mình dịch có chỗ nào sai lầm chăng? Liền có một vị Bồ Tát an ủi rằng: “Tội báo trong những kiếp trước của Sư sẽ do nỗi khổ nhỏ này mà tiêu. Ðừng hoài nghi nữa!” Hãy dùng ý này để an ủi mẹ ông, khuyên bà sanh tâm hoan hỷ, đừng sanh tâm oán hận, sẽ quyết định được Phật gia bị. Tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh. Tuổi thọ hết sẽ vãng sanh. Phàm nhân đang lúc bệnh khổ cứ hay nghĩ đến chuyện lùi một bước sẽ an lạc vô lượng!

   Gần đây, binh lửa liên miên, chúng ta may chưa mắc phải nạn ấy. Dù có bệnh khổ, vẫn còn được cảnh tỉnh, nhắc nhở mong thoát khổ, thì chỉ nên cảm kích, chuyên tu, tự được lợi ích. Nếu không, cứ oán trời trách người, chẳng những túc nghiệp chẳng thể tiêu, mà còn tăng thêm cái nghiệp oán trời trách người. Hãy bảo mẹ ông như thế. Nếu thật chẳng oán trời trách người, tịnh tâm niệm Phật sẽ tiêu được nghiệp như nước sôi tan tuyết.

   * Về việc tang tế nên dùng toàn đồ chay, chớ thuận theo thói tục. Dù bị kẻ chẳng thạo việc đời trách là không đúng, cũng cứ mặc họ chê cười mà thôi. Việc chôn cất đừng quá phô trương, bày vẽ. Làm Phật sự chỉ nên niệm Phật, đừng làm Phật sự nào khác. Nên bảo cả nhà cùng khẩn thiết niệm Phật thì mẹ ông, người nhà ông, quyến thuộc của ông và thân thích, bằng hữu đều cùng thật sự hưởng lợi ích.

   Có tài lực thì hãy làm nhiều công đức. Nếu tiền của dùng cho việc tang ma chẳng dư, chỉ lo tang ma không thôi cũng được. Chớ có vung tay quá trán đến nỗi thiếu hụt, sau này phải chịu cảnh quẫn bách.
   * Mọi việc trong đời người đều có thể vờ vĩnh được, chỉ mỗi mình lúc lâm chung là chẳng thể dối trá được. Huống hồ những chuyện như không tình luyến ái, vẻ mặt vui sướng, ngồi yên qua đời, nếu chẳng phải là Tịnh nghiệp thành thục, đoan chắc không thể đạt được như thế!

   Chỉ mong con cháu và quyến thuộc cả nhà ông hiểu đúng sự việc: Vì mẹ niệm Phật thì chẳng những mẹ ông được lợi, mà thật ra công đức niệm Phật của chính mình càng lớn. Bởi thế, Phật dạy người mỗi khi tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm các công đức đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bình thời, còn vì pháp giới chúng sanh [là những kẻ] chẳng can hệ gì đến mình hồi hướng, huống hồ mẹ mất mà chẳng chí tâm vì mẹ niệm Phật ư?

   Có thể vì hết thảy chúng sanh hồi hướng là đã hợp với thệ nguyện Bồ Ðề của Phật, như một giọt nước gieo vào biển cả liền được rộng sâu như biển cả. Nếu như chưa đến được biển, đừng nói là một giọt nước; cho dù là trường giang, sông cái tất nhiên vẫn khác với biển cả một trời, một vực! Như vậy, làm điều gì cho người thân và cho hết thảy mọi người đều là để tự bồi đắp phước đức của chính mình đó thôi!

   Biết được nghĩa này, người có tâm hiếu thì tâm hiếu lại càng thêm tăng trưởng. Kẻ không hiếu tâm cũng sẽ phát khởi tâm hiếu, thỉnh Tăng niệm Phật suốt bốn mươi chín ngày, càng hay! Lúc niệm, anh em ông phải có người tham dự cùng niệm. Phụ nữ bất tất phải tới ngồi sau chúng Tăng; bởi lẽ niệm Phật nhiều ngày sẽ trở nên quen biết nhau, có thể khiến người khác nẩy sanh hiềm nghi. Nên xếp riêng một nơi niệm Phật cho phụ nữ, hoặc để họ ngồi sau màn, ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng trông thấy nhau.

   Làm như vậy để làm gương cho làng xóm, mở bày khuôn phép tốt lành. Nếu để lung tung không giới hạn, lỡ người khác bắt chước theo, lâu ngày ắt nảy sanh mối tệ. Người xưa lập pháp tuy là thượng thượng nhân vẫn tuân theo khuôn phép của hạ hạ nhân nên tệ hại mới không nảy sanh!

   * Những thuyết “đảnh thánh, nhãn sanh thiên” (3) thật sự có chứng cứ, nhưng Quang sợ kẻ vô tri cứ chăm chút thăm dò hơi nóng lạnh. Ý tôi muốn nói là: Nếu có tín nguyện, lâm chung chánh niệm phân minh, ắt được vãng sanh, chẳng cần cứ phải thăm dò hơi nóng lạnh để làm chứng cứ! Cho nên nói: Cũng chẳng phải chỉ có một cách. Chỉ e thăm dò nhiều lượt đến nỗi gây lầm lỡ [cho người đã mất]. Chẳng thể chẳng biết!

   * Hãy nên đem hết thảy việc nhà và ngay cả cái sắc thân của chính mình đây thảy đều buông toàn bộ xuống hết. Từ trong cái tâm chẳng nhiễm mảy trần trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, nghĩ mình sắp chết, ngoại trừ việc niệm Phật cầu tiếp dẫn chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như vậy, nếu tuổi thọ đã tận sẽ quyết định vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Nếu tuổi thọ chưa tận, sẽ quyết định tiêu nghiệp, lành bệnh, huệ rạng, phước cao. Nếu chẳng nghĩ như thế, cứ si ngốc chỉ cầu chóng lành bệnh thì chẳng những bệnh chẳng thể chóng lành, trái lại còn nặng thêm. Giả sử như tuổi thọ đã hết, ắt sẽ theo nghiệp chìm nổi vĩnh viễn không có dịp thoát khỏi nỗi khổ ở Sa Bà này!

   * Người lâm chung được trợ niệm ắt sẽ được vãng sanh. Ðã không được trợ niệm, lại còn khóc lóc, xáo động, khiến ái tình, sân hận khởi lên làm cho người chết khó khỏi bị đọa lạc. Cực hiểm, cực hiểm! Ông thành tựu được việc vãng sanh cho mẹ cũng là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Ấy là: Ngay trong trần lao mà hành Phật sự, công đức ấy thù thắng hơn những công đức tầm thường cả vạn phần.

   * Lâm Chung Châu Tiếp (mái chèo lâm chung)

   Phật chế Tăng khi mất phải hỏa thiêu vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được Pháp Thân chân thường. Vì thế, từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, Tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sanh. Như nay Thích tử vội vàng lo hỏa thiêu cho xong việc, chẳng tuân cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa thở hắt ra, liền vội thay áo, dời động để kịp nhập khám một hai ngày, rồi liền hỏa thiêu. Có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật!

   Phật nói con người có tám thức, tức là tri thức. Năm thức đầu là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân. Thức thứ sáu là Ý. Thức thứ bảy là Mạt Na, còn gọi là Truyền Tống Thức. Thức thứ tám là A Lại Da, còn gọi là Hàm Tàng Thức. Khi con người sanh ra, chỉ có thức thứ tám này đến trước nhất, các thức kia đến sau. Ðến lúc chết, thức thứ tám này cũng ra đi sau cùng; các thức khác lần lượt đi trước.

   Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là “linh hồn”. Thức thứ tám này thông linh nên khi con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Vì thế, con trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Ðến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Khi thức đã đi, thân này sẽ không còn mảy may tri giác nào.

   Nếu chỗ nào còn ấm là thức ấy còn chưa rời đi. Ðộng chạm đến vẫn biết đau khổ. Lúc ấy, kỵ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, dời động v.v… Nếu hơi động đến sẽ đau khổ khó chịu đựng nổi; bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi! Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng rời nhau. Như người sống có hơi ấm thì thức còn hiện hữu. Thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi dăm ba bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở có thể tra cứu được.

   Nho Giáo cũng có cái lễ để ba ngày rồi mới đại liệm, do quyến thuộc yêu mến, vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại chăng? Còn Tăng sĩ ta, tuy chẳng mong sống lại, nhưng cũng chẳng thể chẳng quản gì đến nỗi thống khổ [của vong giả], cứ tự tiện dời động để kịp di quan, thiêu hóa. Lòng từ bi để đâu? Cổ nhân nói: “Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại” (thỏ chết, cáo buồn; loài vật thương xót nhau). Loài vật còn như thế, huống hồ cùng là loài người ư? Huống hồ lại còn cùng là Phật tử nữa ư?

   Vả nữa, thói đời khi đau đớn tột bậc sẽ dễ nổi sân tâm. Do sân tâm rất dễ bị đọa lạc. Như kinh nói vua A Kỳ Ðạt lập chùa tháp Phật, công đức vòi vọi. Lúc lâm chung, người hầu cầm quạt lỡ để rớt trúng mặt vua. Vua bị đau, nổi sân, chết đọa làm thân rắn. Nhờ có công đức, sau gặp được sa-môn vì rắn thuyết pháp. Do nghe pháp nên bèn thoát thân rắn, được sanh lên trời. Xem đó, biết rằng: Khi thần thức của người chết chưa đi hẳn thì mặc áo, dời động và lập tức thiêu hóa ngay sẽ khiến người ấy đau đớn nổi sân, càng thêm đọa lạc, há chẳng phải là nhẫn tâm hại lý cố bày trò thảm độc ư?
   Hãy thử nghĩ người chết có oán cừu chi với mình; chỉ vì hảo tâm thành ra ác duyên! Nếu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét, thì những điều chép trong kinh điển chẳng đáng tin chăng? Ðến giờ đây, các thói tệ lưu hành nói chung là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ của người chết, chỉ tính xong việc cho nhanh nên chẳng nhọc công xem kỹ ấm lạnh. Do đấy, trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười là vu vơ, đến nỗi người chết phải chịu khổ nạn! Ô hô! Ðiều khổ nhất trên đời không gì bằng sanh tử. Sanh như rùa còn sống bị bóc mai, tử như cua bị nhúng nước sôi. Tám khổ cùng nấu, đau đớn chẳng nói nổi!

   Xin những ai chăm sóc bệnh nhân hãy lưu tâm cẩn thận, chớ cùng bệnh nhân tán nhảm chuyện gẫu khiến tâm họ tán loạn, cũng đừng buồn bã, khóc kể om sòm. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm, một dạ niệm Phật để cầu vãng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài hãy thỉnh Tăng chúng chia ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngớt, hòng tai người bệnh luôn nghe Phật hiệu, có thể quyết định nhờ vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Còn như không có tiền của thì cả nhà phát tâm trợ niệm để kết duyên cuối cùng.

   Về việc sắp đặt hậu sự, chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân. Chỉ nên gõ dẫn khánh, cao tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai bệnh nhân ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Tiếng mõ vốn đục, trợ niệm lâm chung trọn chẳng nên dùng. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý, chớ nên di động, cả nhà cứ chuyên tâm niệm Phật. Ðợi đến lúc toàn thân đã lạnh hết, tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm hai tiếng nữa mới được tắm rửa, thay áo. Nếu như thân đã lạnh hóa cứng thì nên dùng nước nóng xoa nắn, dùng vải thấm nước nóng áp vào khủy tay, đầu gối, cổ chân, đợi giây lát, những chỗ đó sẽ mềm mại trở lại. Lúc ấy mới xếp chân cho người chết nhập quan. Cho đến lúc mọi việc xong xuôi hết cả, vẫn phải thường niệm Phật.

   Tất cả những việc như lễ sám, tụng kinh đều chẳng có lợi ích rộng lớn bằng niệm Phật. Phàm hết thảy các quyến thuộc dù là tại gia hay xuất gia đều phải tuân hành cách này thì kẻ còn, người mất đều được lợi ích lớn lao. Hơn nữa, Ðức Phật ta khi Niết Bàn, vốn nằm trên hông phải, cứ để như vậy nhập quan trà-tỳ. Người đời nay cứ thuận theo tự nhiên. Nếu ngồi mất thì đặt vào khám. Nếu nằm mất thì đặt vào quan tài, cốt sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay phong tục đã thành thói, sợ họ chẳng cho như vậy là đúng, cũng nên lắng nghe, suy nghĩ để quyết định sao cho tiện.

   Còn như người chết rồi có các cảnh tượng thiện ác, vốn là có chứng cứ thật sự. Người sanh vào thiện đạo hơi nóng từ dưới bốc lên trên; người sanh vào ác đạo, hơi nóng từ trên tỏa xuống dưới. Nếu như cả thân lạnh hết, khí nóng tụ lại trên đầu bèn là sanh trong thánh đạo. Hơi nóng ở mắt sanh trong thiên đạo, ở ngực sanh trong nhân đạo, ở bụng sanh ngạ quỷ đạo, ở gối sanh trong súc sanh đạo, ở bàn chân sanh trong địa ngục đạo. Vì thế có bài kệ:
   Ðảnh thánh, nhãn sanh thiên,
   Nhân tâm, ngạ quỷ phúc,
   Súc sanh tất cái ly,
   Ðịa ngục cước bản xuất.
   (Ðảnh: thánh; mắt: sanh thiên,
   Ngực: người, bụng: ngạ quỷ;
   Từ gối ra: súc sanh,
   Ðịa ngục: bàn chân nóng)

   Ôi! Ðại sự sanh tử chẳng ai tránh được, chỉ có một điều phải thật thận trọng: người săn sóc bệnh nhân phải dùng đồng thể bi tâm để giúp hoàn thành đại sự vãng sanh. Cổ nhân nói:

   Ngã kiến tha nhân tử,
   Ngã tâm nhiệt như hỏa,
   Bất thị thục tha nhân,
   Khán khán luân ngã đáo.

   (Ta thấy người khác chết,
   Ruột ta nóng như lửa,
   Nào phải mình ai kia,
   Rồi ta cũng đến lượt!)

   Nhân duyên, quả báo cảm ứng chẳng sai! Muốn cầu tự lợi trước phải lợi người! Soạn thiên này để bảo khắp đồng bào, khẩn khoản mong mọi người chú ý! (Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục)
   TN

 16. Hà Thanh Tuyền

  Thưa Thầy! Ba con đã mất cũng gần 49 ngày rồi, ở nhà mọi người đều ăn chay và tụng kinh cho Ba, cũng rước Thầy về cúng cơm 7 thất, vậy khi qua 49 ngày con đem cốt Ba con ra rãi ở biển thì có cần rước Thầy theo tụng kinh cho tốt không Thầy? Hay không cần vậy Thầy? Xin Thầy cho con biết nha Thầy, con cám ơn Thầy

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Thanh Tuyền,

   Theo TN được biết, việc rải tro hài cốt của Ba bạn ra bãi biển nếu đúng theo tâm nguyện của Ba bạn thì gia đình bạn chỉ cần thỉnh Chư Tăng, làm Lễ Thuỷ Táng, rồi rải tro xuống biển là đúng theo pháp. Cụ thể cho việc thỉnh Sư làm lễ thuỷ táng cho ba bạn như thế nào, gia đình bạn nên thỉnh hỏi Chư Tăng có đạo hạnh tại nơi bạn đang sống là được.
   Nguyện chúc bạn cùng gia đình có thể làm đúng theo di nguyện của Ba.
   TN

 17. Trần Kim Tuấn

  Kính gửi thầy em trai con mất tai nạn ô tô đã 4 tháng khi 44 ngày con có lên chùa làm lễ cầu siêu mới 1 lần như thế đã được chưa ạ kính nhờ thầy chỉ giúp con xin cảm ơn thầy.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Kim Tuấn,

   Người bị tai nạn thường rất khó siêu thoát, vì vậy gia đình bạn phải ráng tìm mọi cách tạo phước, trợ duyên cho em bạn và khuyên giải em bạn chấp nhận sự thật để tu hành, niệm Phật và phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ, may ra có thể chuyển được nghiệp. Bạn có thể tham khảo theo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết:

   49 Ngày Sau Khi Chết Gia Đình Nên Làm Gì?

   Nguyện chúc hương linh em bạn sớm được siêu sanh về miền an lạc.

   TN

 18. Kính thưa thầy thiện nhân!
  Bà ngoại con mất 2/2 ất mùi. Bà ra đi không được thanh than.lúc còn sống thì không được vui lấm. Có lẻ đó là cái nghiệp của bà khi cuối đời. Thầy cho con hỏi là con phải làm sao để hoá giải nghiệp này. Để bà sớm được siêu thoái. Rất mong nhận được sự chỉ dẫn của thầy . Con xin chân thành cảm ơn

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Vũ thân mến,
   Theo lời kể của bạn, bạn cũng có thể tự nghiệm ra: Bà ngoại bạn thực khó siêu thoát được. Hai chữ “siêu thoát” nó hơi trìu tượng, bởi siêu thoát nhưng về cõi nào mới là quan trọng.
   HT Tịnh Không dạy về Tịnh nghiệp tam phước như sau:

   1. Phước được hưởng thân người:
   Khi còn sống phải thực hành: Hiếu kính phụ mẫu; phụng sự Sư trưởng; từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp.
   2. Phước được hưởng cõi Thiên:
   Ngoài 4 phước nói trên còn phải Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ giới.
   3. Phước Vô thượng Bồ đề:
   Phát tín nguyện sâu (tín-nguyện-hành), trì danh niệm Phật; nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc.

   Trong 3 phước báu nói trên bạn có thể rút tỉa từng phần một để đối chiếu: khi còn sanh tiền, bà bạn làm được những phước báu gì, từ đó bạn đã có thể tự nhận biết: bà bạn sẽ đi về cõi nào?
   Muốn cứu bà ngoại, TN nghĩ bạn chỉ còn cách duy nhất: Phát nguyện ăn chay trường trong vòng 49 ngày (nếu có thể) nguyện ăn cho đến 100 ngày của bà Ngoại bạn.

   Hàng ngày bạn ráng sắp xếp thời gian (tốt nhất là sáng sớm), nhất tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Kết hợp cùng gia đình hàng tuần đến chùa làm lễ siêu độ (còn gọi cúng tuần Thất) cho đến hết 49 ngày; thực hành phóng sanh, cúng dường trai Tăng; cúng dường Tam Bảo; bố thí… Tất cả những phước thiện này đều hồi hướng cho bà Ngoại và các oan gia trái chủ của bà Ngoại bạn và nguyện cho mọi người đều được sanh về Tịnh Độ. Còn việc bà Ngoại bạn có được sanh về Tịnh Độ hay không, điều này phải nhờ sự giác ngộ của chính bà bạn.

   Bạn có thể tham khảo thêm hai links dưới đây để biết thêm ý nghĩa những việc làm của người thân khi gia đình có thân quyến mới qua đời.

   TN nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ để bạn cùng gia đình đều sống trong chánh pháp, nhờ đó bà Ngoại bạn cũng có cơ hội được siêu sanh về cõi an lạc.
   TN

   Bài tham khảo:
   49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

   Hộ Niệm Khi Lâm Chung

 19. t.suong

  Kính chào thầy Thiện Nhân con là Sương ,cách đây một năm lúc con gái yêu của con không may bị bệnh viêm não còn tình cờ tìm được trang này ,chị TLPT đã chỉ cho con hàng ngay niêm phât A DI ĐÀ làm viêc thiện và phóng sanh để hồi hướng cho con gái yêu .Nhưng con con đã ra đi rồi thầy ạ ,ra đi nhẹ nhàng không một người nào biết .Ngày con con ra đi chồng con vào sg có chuyện còn con thì ở trong này đi làm ,từ ngày con con bệnh thì chồng con ở nhà chăm sóc bé ,anh bồng bé ra Hà nội để châm cứu nhưng vẫn không được lúc về thì ghé vào quê nội luôn .Ngày con gái con mất con không biết đối diện như thế nào con chỉ biết niệm Mẹ Quan Thế Âm gia hộ cho con ,về đến nhà con đã quỳ trước linh cửu của con con va niệm Phật A DI ĐÀ ,ngày đưa cháu con cũng không khóc ,ở ngoài đó để mời đươc một thầy đức độ để tung kinh rất khó ,chỉ mời được 02 thầy vườn về tụng .Nhung đến giờ phút cuối cung sắp liệm con con có duyên được một thầy ở chùa Liên Hoa nhận lời ,lúc đó gần 10h tối.Chôn cất xong được thầy rước vong cháu vào chùa .và nhờ thầy tuần 1-3-7 thầy làm lể cầu siêu cho cháu con các tuần con lại thì phật tử ở chùa tụng kinh .Hai vợ chồng con cũng nguyên làm những gì tốt nhất cho cháu ,ăn chay 49 ngày ,hàng tối ra chùa tụng kinh mặc dù trước đây chưa bao giờ đọc kinh mà chỉ biết kính Phật ,phóng sanh cúng dường tượng phật và lễ 49 ngày của cháu vợ chồng con phát nguyện làm lễ cúng dường trai tăng để cầu siêu cho cháu và tất cả vong linh đươc siêu thoát.Thầy ở chùa LIÊN HOA rất hoan hỉ va giup con rất nhiều ,Thầy nói chắc con của con co duyên mới gặp đươc thầy .Thầy Thiện Nhân cho con hỏi giờ áo quần con của con con đem đi làm từ thiện đúng không ạ ,còn đồ trang sức của cháu con đem cúng phật hay ban đi roi mua cá phong sanh hả thầy .
  Mặc dù bây giờ con còn đâu lắm ,con cua con con quá nhỏ moi 6 tuổi ,con không biết những ngay tiếp theo con phải đối diện với sư thật thế nào đây .
  Con mong nhận được lời khuyên.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn T.Sương,
   TN thành tâm xin lỗi bạn vì vắng nhà mấy bữa nên không kịp hồi âm tới bạn ngay. Trước hết TN xin chia buồn tới hai bạn và cũng chúc mừng hai bạn trong lúc gặp chuyện đau buồn đã tỉnh táo nhận biết được sự hữu ích của đạo Phật nên đã làm được những Phật sự rất viên mãn, giúp cho con gái của hai bạn, khi cháu mới qua đời.

   Tại sao TN lại chúc mừng hai bạn? Bởi nhiều người nghĩ: Chết là chuyện tang tóc, đau thương, mất mát… thì chỉ nên buồn rầu, khổ đau chứ sao lại vui mừng? Đó là luận lý đời thường, bởi mọi người nghĩ chết là hết; chết là sẽ thành ma quỷ, chết là vĩnh viễn xa lìa… vì thế, nhiều nhà, khi người thân vừa qua đời thì người còn sống đã vội vàng sát sanh, hại vật, làm mâm cao, cỗ đầy để thết cúng quỷ thần và mong cho người chết được siêu thoát. Thực tế: Chết chỉ là sự chuyển đổi một cuộc sống này sang một cuộc sống khác, vì thế lúc sanh thời, người chết chưa làm, không làm được một việc thiện phước nào, nay vừa nằm xuống, người thân lại tạo thêm những ác nghiệp, chất lên vai người mới chết, khiến họ càng thêm khổ nạn hơn. Do vậy việc hai bạn làm tang lễ cho con gái theo đúng tinh thần của Phật pháp, đó là điều thật đáng chúc mừng hai bạn.

   Việc sanh-tử của mỗi chúng ta, trong đó có con gái bạn đều có liên quan đến những phước báu, nghiệp thiện-ác của mỗi người. Điều này trong các kinh: Nhân Quả Ba Đời; Kinh Tội Phúc Báo Ứng; Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt ;Kinh Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng… Đức Phật đã chỉ dạy rất cụ thể. Khi hiểu được những điều này, hai bạn chớ quá đau lòng, rồi sanh chán nản cho cuộc sống hiện tại thật chẳng nên trái lại nhân cơ hội này hai bạn hãy dũng mãnh hơn nữa để dấn thân tu đạo Phật, bởi chỉ có đạo Phật mới có thể lý giải thấu đáo, giúp chúng ta hiểu rõ nhân-quả báo ứng, giác ngộ về sự sống, cái chết, về sự vô thường của một kiếp người. Từ đó hai bạn sẽ biết những tháng ngày còn lại của đời mình phải làm gì để thoát ra khỏi con đường khổ đau đó.

   Phật pháp đúng là tuỳ duyên và nhân duyên. Việc hai bạn gặp vị Thầy tại chùa Liên Hoa cũng là nhân duyên đã chín mùi. TN hy vọng hai bạn ráng nắm chắc nhân duyên này để tầm Sư học đạo, tự giúp mình, giúp người thân cùng thoát khỏi bể khổ, nguồn mê của cuộc đời. Từ nay cho tới 100 ngày của con gái, hai bạn ráng thực hiện ăn chay trường, tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, phóng sanh, Bố thí, cúng dường… để hồi hướng công đức cho con gái. Tấm lòng từ của hai bạn có thể cảm đến tận hư không giới và 10 phương Chư Phật, nhờ đó mà con gái của hai bạn sẽ mau chóng được siêu sanh về cõi an lạc.

   Về những tư trang, kỷ vật của con gái hai bạn, TN nghĩ trước khi tặng hay bố thí cho ai đó, hai bạn nên đến chùa Liên Hoa, thỉnh vị Sư đã giúp hai bạn trong trong suốt những ngày qua làm lễ xin thí xả những đồ vật của cháu để làm phước thiện, kế đó hồi hướng cho cháu. Việc này rất quan trọng, hai bạn nên làm, bởi nếu con gái hai bạn nương chấp những thứ vật dụng khi cháu còn sống, nay bị bố mẹ vứt bỏ, hay cho, tặng người khác, rất có thể cháu sẽ sanh lòng phiền não, hoặc nổi sân, khiến cháu sẽ bị tổn phước và cản trở con đường tái sanh về cõi lành của cháu. Nếu hai bạn dự tính sanh con, TN khuyên hai bạn từ 1-2 năm, ráng tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, kết hợp làm các phước thiện để hồi hướng công đức cho con gái và những oan gia trái chủ của cháu, nguyện cho họ đồng sanh về Tịnh Độ. Đó cũng chính là sự kiến tạo các phước thiện cho việc ra đời một đứa con hiếu đạo và đầy đủ phước báu sau này…

   Chúng ta đều là con người lại là người phàm tục, vì thế những nỗi đau, mất mát thật khó thể ngay một lúc vượt qua. Tuy nhiên, hai bạn đã hiểu: sanh-lão-bệnh-tử là con đường tất yếu mà mỗi chúng ta đều phải trải qua, TN hy vọng cái chết của con gái sẽ là sự thức tỉnh cho hai bạn: cuộc đời là vô thường – vô thường sẽ ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào, vì vậy nếu ngay bây giờ chúng ta không có sự chuẩn bị để đối mặt với vô thường, chắc chắn khi nó ập tới, chúng ta sẽ không thể lý giải nổi: vì sao chúng ta chết và khi chết, chúng ta sẽ đi về nơi đâu…

   Nguyện chúc hai bạn dũng mãnh để vượt qua nỗi đau tinh thần rồi dấn thân tu đạo để tự độ chính mình và cứu giúp cả người thân.
   TN

 20. t.suong

  Con cám ơn thầy Thiện Nhân.

  Thầy ơi cho con hỏi vậy là áo quần hay trang sức của cháu con phải đem về quê nhân ngày 49 con có tổ chức làm lễ cúng dường trai tăng rồi xin làm lễ thí xả luôn được không thầy ,vì quê chồng con ở Phú Yên . Bây giờ chồng con vẫn đang ở quê để làm thất cho cháu ,còn con vào SG đi làm lại và tối đến lên chùa tụng kinh hồi hướng cho cháu và các oan gia trái chủ của cháu .Con cũng xin thú thật với thầy từ khi con con bị bệnh con cũng chẳng thiết tha điều gì tiền tài vật chất … mọi thứ đều là ảo mộng mà thôi.

  Lúc con gái mới bị bệnh con bị quẩn trí nên muốn xin đứa con nuôi hay vào chùa tu. Nhưng được chị TLPT khuyên và nói sao con hời hợt quá, như vậy chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Cho nên từ đó con bắt đầu đi chùa, phóng sanh cho cháu và làm việc thiện. Từ khi con con bị bệnh vợ chồng rất ít cơ hội gặp nhau. Chồng con đem con gái ra Hà Nội châm cứu rồi Hà Nội về Phú Yên nhà nội của bé và ở nhà chăm sóc con. Con muốn con gái con được chăm sóc thật tốt.

  Đầu năm nay hai vợ chồng con quyết định sinh thêm bé nên con chọn làm TTON. Ngày chồng con vào SG để chuẩn bị và luôn dịp anh cũng ra Hà Nội để bảo vệ luận văn Thạc Sĩ, con gái con ở nhà với bà nội 10 ngày. Cháu ra đi không ai trong nhà biết hết thầy ạ. Ngày con gái yêu con mất, con mới chuyển phôi được 03 ngày. Nghe tin con gái yêu mất con chẳng kịp suy nghĩ gì ngồi xe 700 km về để gặp mặt con lần cuối, rồi quỳ, rồi lạy …

  Làm thất đầu cho con gái con xong con ngồi xe quay lại Sài Gòn, đến ngày đi thử máu thì bác sĩ bảo con đã có thai. Con thật sự bất ngờ thầy à. Bởi vì nếu trong trường hợp này mà con có thai thì chỉ có mẹ quan âm gia hộ cho con. Thầy à con phải làm gì để tốt nhất trong trường hợp này? Con cám ơn thầy TN .

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật
   Gửi bạn T.Sương,

   Cho con hỏi vậy là áo quần hay trang sức của cháu con phải đem về quê nhân ngày 49 con có tổ chức làm lễ cúng dường trai tăng rồi xin làm lễ thí xả luôn được không thầy, vì quê chồng con ở Phú Yên. Bây giờ chồng con vẫn đang ở quê để làm thất cho cháu, còn con vào SG đi làm lại và tối đến lên chùa tụng kinh hồi hướng cho cháu và các oan gia trái chủ của cháu. Con cũng xin thú thật với thầy từ khi con con bị bệnh con cũng chẳng thiết tha điều gì tiền tài vật chất … mọi thứ đều là ảo mộng mà thôi.

   Nếu hai bạn có thể kết hợp trong ngày cúng Thất tuần 49 để xin thí xả những đồ vật của con gái là điều hợp lý. Bạn có thể thưa chuyện trước cùng vị Thầy nơi bạn sẽ đến để cúng Thất 49 ngày và thỉnh hỏi ý kiến để bữa đó kết hợp nghi thức cho viên mãn.

   Tiền tài vật chất là vật ngoài thân, nhưng không có, chúng ta sẽ không thể duy trì cuộc sống để tu đạo. “không thiết tha điều gì tiền tài vật chất đều là ảo mộng” là chúng ta chớ vì mải mê kiếm tiền, ganh đua, bon chen trong cuộc sống vật chất (đạo Phật gọi là ngũ dục: danh, sắc, tài, ăn uống, ngủ nghỉ) mà đẩy mình vào cuộc sống vô minh và phiền não; trái lại, phải kiến tạo cho mình một nghề nghiệp thật thiện lành, vững chắc để duy trì cuộc sống sinh hoạt gia đình và có thêm nhiều cơ hội làm phước thiện.

   Lúc con gái mới bị bệnh con bị quẩn trí nên muốn xin đứa con nuôi hay vào chùa tu. Nhưng được chị TLPT khuyên và nói sao con hời hợt quá, như vậy chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ

   Đạo hữu TLPT đã có lời khuyên rất chuẩn xác. Bởi nếu trong cuộc sống, hễ vừa có chuyện nhỏ, chuyện buồn phiền xảy ra, chúng ta đã vội vã lẩn tránh thực tế và tìm nơi để ẩn thân thì cuộc đời này thật là vô vị và những chốn chùa chiền sẽ chỉ còn là nơi nương chứa những người yếm thế thôi sao? Phật nói: đời là bể khổ, là vô thường – sự vô thường ấy diễn ra trong từng niệm niệm. Sở dĩ chúng ta không nhận ra vì mình luôn sống trong điên đảo, vọng tưởng=vô minh. Nay bạn có cơ hội để nhận biết ra rồi, thì hãy ráng tỉnh giác để tu đạo nhằm chuyển hoá cuộc sống vô minh đó để những tháng ngày còn sống trong cõi này được sống trong an lạc, nhờ đó mà hành trình về Tịnh Độ mới được mở ra.

   Cháu ra đi không ai trong nhà biết hết thầy ạ

   Con gái bạn ra đi mà không ai biết như vậy cũng có phần kém phước, nhưng cũng có thể đó là duyên may cho cháu, bởi nếu lúc đó có người thân bên cạnh rồi khóc, la, hoảng loạn, thì lại là một chướng duyên lớn. Đó gọi là trong hoạ có phước.

   Việc bạn hiện giờ có thai đó cũng là duyên đường con cái đã khởi. Nhưng có vài điều TN muốn khuyên bạn:

   1. Nhất tâm không được sầu não, nhớ, lo về cái chết của con gái bạn. Lý do: Bởi tâm nhớ nghĩ, thương tưởng của bạn nếu quá dữ dội, sẽ chiêu cảm linh thức của con gái của bạn, khiến cháu sẽ rất khó được siêu sanh và sẽ chọn cách để trở lại tiếp tục làm con hai bạn. Và như thế những quả nghiệp cũ của cháu sẽ không được hoá giải. Không nhớ nghĩ không có nghĩa không làm gì cho con gái bạn, trái lại mọi chuyện phước thiện vẫn phải làm thật viên mãn, nhưng không để tâm luyến ái chi phối mà sanh những chuyện chẳng lành sau này.

   2. Ngay từ những ngày này bạn hãy phát tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, và kết hợp thường xuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mọi nơi, chốn để nguyện Ngài gia hộ. Kinh này bạn có thể thỉnh tại chùa, nơi bạn thường đến hoặc tại các hiệu sách Phật giáo. Ý nghĩa của việc trì tụng bạn ráng đọc kỹ, đặc biệt là Phẩm thứ 7. Việc trì tụng kinh Địa Tạng vừa để hoá giải tất cả những chướng nghiệp sâu nặng, vừa để trợ duyên cho con gái bạn, vừa là kiến tạo phước báu và hướng đạo cho thai nhi hiện tại. Điều này Địa Tạng Bồ Tát đã chỉ dạy rất cụ thể, bạn phải ráng có niềm tin vững chắc nơi chánh pháp nhé.

   3. Hai bạn chớ nên tìm cách để cầu hồn, hay chiêu hồn con gái về nhà như nhiều người thường làm. Điều này hoàn toàn trái với đạo Phật và sẽ gây chướng ngại cho việc tái sanh của con gái hai bạn.

   Hai bạn nên nghe thật kỹ Chuyện Báo Ứng Hiện Đời theo link dưới đây để thấu rõ nhân-quả rồi cùng nhau vững bước tu hành. TN nguyện chúc hai bạn mau chóng vượt qua những mất mát để trở về với đời sống hiện tại, cùng nhau giác đạo và tu đạo để cuộc sống gia đình ngày thêm an lạc.
   TN

   BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI

 21. Vũ Thị Ga

  Kính chào thầy. Theo như con thấy tại quê con, khi người mất được 49 ngày mới vào chùa, mà như con đọc ở trên được biết trong vòng 49 ngày đi về đâu là do nghiệp lực và trợ duyên của gia đình. Vậy thầy hoan hỉ cho con biết làm như thế nào mới đúng?

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Vũ Thị Ga,

   TN xin ghi lại Phẩm Thứ 7 trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện để bạn được tỏ tường về lời dạy của Phật và Bồ Tát Địa Tạng. Việc ở quê bạn cho rằng sau 49 ngày mới rước linh vào chùa đó là theo nghi thức thờ cúng nhân gian chứ không theo đúng nghi thức của đạo Phật. TN hy vọng khi đọc kỹ Phẩm thứ 7 này bạn sẽ tỏ ngộ được ít nhiều, nhờ đó mà giúp ích cho người còn, kẻ mất.
   TN

   PHẨM THỨ BẢY
   LỢI ÍCH CHO CẢ KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

   Lúc đó, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Ðức Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng, nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu.
   Nếu được gặp hàng Tri Thức thì sẽ được gánh vác giùm bớt, hoặc gánh hết cho. Vì hàng Tri Thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ, khuyến khích làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa.”
   “Bạch Ðức Thế Tôn! Những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến nhiều vô lượng.
   Ðến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức, để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết.
   Các chúng sanh đó, cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo; song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân Thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch.
   Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích.”
   “Vì lẽ đó nên nay con đối trước Ðức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề: Vào ngày lâm chung, cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin vọng lượng.
   Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho nặng thêm mà thôi.
   Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc đời hiện tại, đắc được phần Thánh Quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người; nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành.
   Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo! Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy?!
   Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã ba ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận gởi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn, nặng nề thêm.”
   “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ðề, ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích.”
   Nói lời như thế xong, trong Pháp Hội có một vị Trưởng Giả tên là Ðại Biện, ông Trưởng Giả này từ lâu đã chứng Vô Sanh, hiện thân Trưởng Giả để hóa độ mười phương, chắp tay cung kính hỏi Ðịa Tạng Bồ Tát rằng: “Thưa Ðại Sĩ! Trong cõi Nam Diêm Phù Ðề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ, đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiết trai, tạo những thiện nhân, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng?”
   Ðịa Tạng Bồ Tát đáp rằng: “Này ông Trưởng Giả! Nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, nương oai lực của Ðức Phật mà lược nói về việc đó.
   Này ông Trưởng Giả! Những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát cả.”
   “Như có người nam hoặc người nữ nào, lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ; thì tất cả Thánh sự, trong bảy phần công đức, người chết được một phần, còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó.
   Vì thế cho nên, các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành, thì được hưởng trọn phần công đức.
   Ðại quỷ Vô Thường không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong bốn mươi chín ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh.
   Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo!
   Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo.
   Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong trăm ngàn năm, không có ngày được giải thoát; còn nếu là năm tội Vô Gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp.”
   “Lại nữa, này ông Trưởng Giả! Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước.
   Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả.
   Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thì trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần.
   Này ông Trưởng Giả! Vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả.”
   Nói lời này xong, tại cung trời Ðao Lợi có ngàn muôn ức na-do-tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Ðề đều phát tâm Bồ Ðề vô lượng.
   Ông Trưởng Giả Ðại Biện làm lễ mà lui ra.

 22. Khánh Linh

  con chào Thầy Thiện Nhân, con có chút thắc mắc thầy cho con hỏi được không ạ ? Bà ngoại con mất vào 10h51 ngày 31/03/2015 và có mời đi coi ngày giờ mất của bà thì được Thầy nói là bà con mất vào giờ xấu, trùng tang ba, vậy gia đình con phải làm gì cúng bái hay niệm phật để tránh những gì không mong muốn xảy ra cho con cháu ạ ?

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Khánh Linh,

   Nếu bạn kiên nhẫn đôi chút hẳn sẽ nhìn thấy câu trả lời ngay phần trên câu hỏi của bạn: Lợi Ích Cho Cả Người Còn và Kẻ Mất.

   Tuy nhiên TN cũng muốn trao đổi thêm đôi dòng cùng bạn.

   TN thấy rất tiếc và đau lòng khi không ít người Việt chúng ta, trong gia đình hễ có ai vừa qua đời, hoặc vội vã đi xem bói, hay tìm cách trấn, yểm bùa vào nơi mộ phần hay quan tài người chết, thậm chí trấn bùa xung quanh nhà hòng khiến người chết không thể về nhà được; hoặc tìm cách cỗ bàn linh đình bằng cách giết thịt các loại gia súc để cúng tế (thực tế là để ăn nhậu với nhau), kế đó là tìm cách đi gọi hồn, hay chiêu hồn người chết để biết hiện họ đang ở cảnh giới nào? Đây thực là những cảnh huống thương tâm và có phần tàn nhẫn với người vừa qua đời.

   Nguyên nhân có lẽ xuất phát vì ai cũng nghĩ, người chết sẽ biến thành ma, quỷ, mà ma quỷ vốn dĩ rất ác độc… rồi sẽ trở về để uy, ám, bức hại người thân của mình; thậm chí người chết nếu được cúng tế „hậu hĩnh“ họ sẽ về để gia hộ cho vợ, chồng, con cái, quyến thuộc ăn nên làm ra… Chính vì những lý do này mà không ít người vừa nằm xuống thì cả gia đình, cả gia tộc đều rơi vào tình trạng hoảng loạn và tìm mọi cách để khống chế, trục xuất, ngăn cản hay cầu tầm người chết. Đây là những việc làm hết sức thiếu tình người và trái với đạo nhân-quả, trái với đạo Phật.

   Nếu bạn đọc kỹ Phẩm Thứ 7 – Lợi Ích Cho Cả Người Còn và Kẻ Mất trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hẳn bạn đã thấy, một người khi mới qua đời, ngoại trừ những người đủ thiện căn, phước báu, nhân duyên để ngay lập tức khi xả báo thân liền được sanh về cõi lành (cõi Tịnh Độ, Cõi Thiên, Cõi người), còn phần lớn nếu không đủ phước báu, thậm chí khi còn sanh tiền làm quá nhiều việc bất thiện; nay khi chết sẽ phải đối biện trong vòng 49 ngày nơi địa ngục để chờ xét xử và phân biện công-tội; kế đó tuỳ theo nghiệp nặng-nhẹ mà được siêu sanh hay phải đoạ lạc chịu nghiệp nơi cảnh giới tương xứng. Do vậy, trong 49 ngày này người thân mới mất thật vô cùng cần tới sự trợ duyên: làm tất cả việc phước thiện như thỉnh Chư Tăng làm lễ siêu độ hàng tuần; cúng dường trai Tăng; Bố thí, phóng sanh, ấn tống kinh sách Phật pháp… rồi hồi hướng cho người thân cùng những oan gia trái chủ của người mới qua đời; nương nhờ những phước lực đó, người mới chết sẽ mau chóng được chuyển sanh, hoặc thoát các khổ nạn nơi địa ngục, hay ngạ, súc sanh. Ngược lại, nếu trong vòng 49 ngày này, gia đình bạn không làm được những chuyện như TN đã nêu, tất bà của bạn sẽ tuỳ duyên mà phải thọ sanh vào những cảnh nghiệp tương xứng.

   Việc lo sợ trùng tang là có, nhưng rất hãn hữu, ngoại trừ người vừa chết có những oán thù sâu nặng với những người thân trong gia đình; khi xả báo thân, những oán thù đó không được hoá giải, hoặc không có cơ hội hoá giải, rất có thể khi sự sân hận lên đến tột đỉnh, sẽ có những chuyện chẳng lành xảy ra sau khi người thân mất ít ngày hoặc ít tháng. Nhưng điều này là thực sự hãn hữu. Do vậy việc thầy (thầy bói?) nhận định gia đình bạn có sự trùng tang là chỉ dựa theo một số tâm lý, tình tiết mà chính gia đình bạn cung cấp.

   Theo TN nghĩ bạn cùng gia đình chớ nên hoảng loạn rồi tìm mọi cách để lo chống đối với bà bạn, làm thế thật là bất nghĩa, bất hiếu. Thế vào đó, bạn và gia đình hãy phát nguyện trong vòng 49 ngày liên tục, gia đình ăn chay trường, hàng tuần thỉnh chư Tăng làm lễ siêu độ; Trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện; Thực hành tất cả những phước thiện như TN đã nêu trên, rồi thành tâm hồi hướng cho bà bạn, chắc chắn bà bạn sẽ vô cùng hoan hỉ và cảm niệm công đức con cháu đã dành cho bà; cũng từ đó, bà bạn dẫu chưa ngộ đạo, nay có duyên để ngộ đạo; dẫu cả đời chưa nghĩ tới việc làm phước thiện, nay đã có nhân duyên giúp bà khai ngộ để làm phước thiện; dẫu cả đời chưa nghe kinh, niệm Phật, nay đã khởi duyên để nghe kinh, thỉnh pháp và niệm Phật; dẫu cả đời tâm còn đầy phiền não (tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước), nay có cơ hội để chuyển hoá những phiền não đó – nhờ những điều đó, bà bạn đã có cơ hội để siêu sanh, hoặc chuyển sanh vào những cõi an lạc. Trong vòng 49 ngày linh thức của bà bạn rất bén nhạy, vì không bị trở ngại bởi thân xác vật lý, do vậy, bạn nên biết: mọi hành vi, động niệm của bạn, của người thân trong gia đình bạn cho dù là còn trong tâm tưởng, bà bạn đều biết cả. TN hy vọng bạn và gia đình bạn sẽ không tìm những nghi thức quá hủ tục của người thế gian để đối đãi với bà bạn. Làm thế vốn chẳng phải là báo hiếu, trái lại còn là đại nghịch, bất đạo, khiến cho bà bạn thêm phần thất vọng và buồn khổ về con cháu.

   Đôi hàng chia sẻ cùng bạn, TN nguyện chúc bạn nhân lúc này hãy là người tỉnh giác để dũng mãnh đến với đạo Phật. Đến rồi để tìm hiểu, học hỏi, tu đạo, giúp mình, giúp người thân dẫu đã khuất, hay còn sống cùng được hưởng sự an lạc. Những gì bạn làm cho bà bạn hôm nay, chính là cái Nhân lành để chính bạn, trong tương lai được thọ hưởng.

   Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Phật nói: “Những chúng sanh chưa được giải thoát thì tánh thức không định, quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả; làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh, luân chuyển trong Ngũ Ðạo, chẳng tạm ngừng ngớt; trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng nạn, như cá bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới“.

   Chúng ta chính là những chúng sanh chưa được giải thoát mà Phật đã nói và cũng „giống như cá bơi theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới“.
   „Lưới“ để dụ cho tham, sân, si, mạn, phân biệt, chấp trước=những phiền não thúc đẩy chúng ta hành nghiệp bất thiện.
   „Dòng nước chảy“ để dụ cho việc chúng ta vì những nghiệp lực bất thiện đã tích tạo nên sẽ tiếp tục trôi lăn, đắm mình trong vòng tam ác đạo, trong vòng sanh tử luân hồi.
   TN chúc bạn ngay lúc này hãy tỉnh giác để dũng mãnh tu đạo mà tự lợi, lợi tha.
   Nam Mô A Di Đà Phật
   TN

 23. Chào thầy Thiện Nhân

  Chào thầy TN ,con có chuyện rất gấp ,mong được thầy hồi âm liền cho con .Thầy ơi hôm qua con đi siêu âm bác sĩ báo con đậu 03 thai ,bác sĩ khuyên giảm 01 phôi ,con rất sợ tội .Nhưng bác sĩ bảo nếu để lại cả 03 thì sợ sinh non vậy thì không giữ được,thực sự con rất lo làm sao để vẹn cả đôi đường thầy ơi.Mong nhận được lời khuyên của thầy .Cám ơn thầy Thiện Nhân.

  • Hướng Đạo

   Trong thời gian chờ đợi huynh Thiện Nhân trả lời thì theo mình nghĩ bạn chớ nên nghe lời bác sĩ vì làm như vậy chính là phá thai, sẽ bị mang tội và hậu quả khôn lường. Bạn cứ bình tĩnh, yên tâm nhé. Bác sĩ chỉ chẩn đoán là sanh non nhưng chưa chắc đã như vậy. Nếu bạn thành tâm hướng Phật, niệm Phật thì sẽ chuyển dữ hóa lành mà thôi. Nếu như thai nhi có mệnh hệ gì thì đó là số mệnh của chúng, không phải lỗi do bạn thì sẽ không bị mang tội hay áy náy trong lòng. Hiện tại điều quan trọng nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, chớ lo lắng nhiều quá và chí thành niệm Phật thường xuyên. Có rất nhiều bệnh nan y mà bác sĩ không chữa lành chỉ nhờ niệm Phật mà được hóa hung thành kiết. Bạn nên đặt niềm tin nơi Phật Pháp chớ nên tin vào bác sĩ nhé.

   A Di Đà Phật _()_

  • Phước Huệ

   Bạn HD đã có lời khuyên đầy đủ rồi, PH chỉ góp ý thêm một chút. Bạn nên hỏi bác sĩ hoặc tìm hiểu trên internet để biết cách chăm sóc cho thai nhi đúng và đủ. Có người sanh 4 vẫn ổn, nên bạn đừng quá lo lắng. Bạn nên thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát hoặc đức Từ phụ A Di Đà và cầu các Ngài gia hộ. Lực gia hộ và cứu khổ của các Ngài rất vĩ đại, chúng ta không thể nào hiểu, biết được, hay đo lường được, nên bạn hãy yên tâm nhé.
   Chúc mẹ con bạn được khoẻ mạnh, an ổn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tịnh Thái

   Con cái đến với cha mẹ là phải đầy đủ nhân duyên, nay Chị đã có đủ duyên với các cháu thì hãy an tâm tin sâu nhân quả, trong mạng của Chị có ngày hôm nay thì nó mới có, còn ko có thì Chị sẽ chẳng đậu thai 3 như vậy, đây gọi là nhân duyên đầy đủ, Chị nên vui mừng. Bác sĩ chỉ KHUYÊN chứ ko quyết định cho mình, bản thân TT phàm phu cũng khuyên Chị, nhưng khuyên Chị giữ lại cháu, chớ nên dao động tinh thần mà vội vàng đi đến quyết định sai lầm, mẹ thương con biển hồ lai láng, mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con…tình mẫu tử nào có gì so sánh được, đo đếm được, tính toán được? Ngay trong lúc này thì tình mẫu tử trong tâm Chị sẽ cho Chị 1 quyết định sáng suốt, còn người ngoài thì lời họ nói cũng là mang tính tham khảo mà thôi.

   Hi vọng Chị đọc được những dòng này mà an tâm hơn để dưỡng thai ngày 1 tốt, chớ nên lo lắng nữa. Mỗi ngày Chị cố gắng thường niệm thánh hiệu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất là những lúc bâng quơ lo lắng, hồi hộp đây kia…Hơn hết Chị phải tin sâu Nhân Quả, mọi việc mọi sự đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, chuyện con cái cũng ko nằm ngoài lý nhân quả này, mình chớ nên cưỡng cầu, cũng đừng vì chính bản thân mình mà làm tổn hại chúng sanh khác, hễ mình làm thiện tất sẽ được quả thiện, còn mình si mê điên đảo tạo ác nghiệp thì nhất định sẽ nhận ác báo.

   Cũng xin gửi Chị tham khảo 1 trường hợp sanh…5 mà vẫn mẹ tròn con vuông:
   http://news.go.vn/xa-hoi/tin-1218995/ca-sinh-5-ky-dieu-tai-benh-vien-tu-du.htm

   Chị chỉ có sanh 3 thì vẫn còn kém “công phu” so với Chị sanh 5 này 🙂 Nói vui thế cho Chị lên tinh thần mà an lòng tiếp nhận hết cả 3 cháu. Đứa nào cũng là con của mình, chẳng thể đành lòng bỏ đứa này giữ đứa kia phải ko Chị, cơ thể của mình nó kỳ diệu lắm, có người mẹ sanh 7, sanh 8 cũng được à, hay vô cùng.

   Chúc Chị sớm an tâm, mẹ khỏe, em bé cũng khỏe, mẹ tròn con vuông Chị nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   TN xin lỗi vì đã hồi âm muộn khiến bạn phải chờ đợi. Cảm ơn các Đạo hữu đã giúp TN lý giải giúp bạn về việc quan trọng mà bạn đang lo âu.

   Đúng như các Đạo hữu đã chia sẻ cùng bạn, con cái đối với chúng ta đều là do nhân-duyên mà hội tụ: trả nợ, báo ân và đòi nợ, báo oán.

   Việc bạn mang tới 3 thai nhi cho thấy đó là phước duyên vô cùng lớn của chính bạn, bởi người kém phước duyên về đường con cái, chắc chắn sẽ không thể có những niềm vui đó. TN rất hiểu nỗi lo âu trong bạn và gia đình, nhưng nỗi lo ấy bạn đã đang tự mình chuyển hoá bằng cách tìm đến với Phật pháp, đây là con đường sáng và vô cùng đúng đắn. TN xin chúc mừng bạn.
   Pháp của Phật là dạy chúng ta nhìn thấu Nhân-Quả và Phật pháp cũng dạy chúng ta tu hành để phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui và chuyển hoá những điều mê lầm để tiến tới giác ngộ và giải thoát.

   Bạn đang mang một trọng trách vô cùng lớn đó là việc nuôi dưỡng sự sinh tồn của 3 thai nhi trong bụng và giúp cho 3 thai nhi đó phát triển khoẻ mạnh cho tới khi chào đời… Để làm trọn vẹn được điều này, bạn phải dũng mãnh vượt qua được những suy nghĩ, lề thói nhiều khi quá nhiêu khê và hủ tục của người thế gian.

   Người thế gian vốn chỉ luôn nghĩ tổn người, lợi mình. Nghĩa là điều gì có lợi cho bản thân thì mới làm và làm bằng mọi giá, kể cả việc đó có gây đến sự tổn hại cho những người khác, nhiều khi họ cũng không màng tới. Trong đạo Phật gọi đó là hành vi tạo tác coi thường nhân-quả. Nhân-quả là cái gốc để vợ chồng bạn và những đứa con của bạn trong tương lai tạo thành một gia đình hạnh phúc, an lạc. Sự hạnh phúc, an lạc ấy nếu các bạn muốn có trong tương lai, thì ngay bây giờ – những thời khắc mà hai bạn cảm thấy lo âu nhất, hoảng sợ, khủng hoảng nhất – hai bạn phải tự mình dũng mãnh vượt qua những định kiến và lề thói thế gian để lo bảo toàn cho những sinh mạng còn quá mảnh mai trong bụng. Làm được điều này, hai bạn đã đang kiến tạo cho gia đình mình, trong đó mối quan hệ chồng-vợ, bố mẹ với 3 người con (hiện còn thai nghén) và trong tương lai có một mái ấm chan hoà trong tình thương yêu, bao bọc và bảo vệ lẫn nhau.

   Những thai nhi hiện giờ đang rất cần sự bao bọc và bảo vệ của hai bạn, đặc biệt là bạn – Người mẹ! Bạn hiện giờ chính là Quán Thế Âm Bồ tát – người đem lòng từ bi không ngằn mé ban phát cho những chúng sanh vô tội và còn quá bé bỏng trong bụng. Do vậy, mọi cử chỉ, hành vi động niệm của bạn lúc này, có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho 3 thai nhi trong bụng.

   TN xin lấy một VD thật nhỏ để bạn quán chiếu: Nếu 3 thai nhi là 3 đứa con muốn đến để báo oán bạn, hay buộc bạn phải trả nợ tiền kiếp, ngay lúc này, nếu bạn khởi ý muốn gây tổn hại một trong 3 thai nhi nói trên, chắc chắn những nỗi oán thù xưa, vốn chưa kịp trả, nay sẽ lại thêm chất chồng, và chắc chắn hai thai nhi còn lại, cũng sẽ bị những tác động vô cùng xấu. Đạo Phật gọi đó là cộng nghiệp. Nhưng ngược lại: nếu 3 thai nhi đó đến để báo ân, để trả nợ cho bạn, và chồng bạn, nay bạn cũng lại quyết định gây tổn hại cho 1 trong 3 thai nhi, thì vô tình bạn đã lấy ơn để báo oán; nghĩa là thay vì đứa trẻ đó được ra đời trong tình thương yêu, che chở của hai bạn, và lớn lên đứa con ấy sẽ có cơ hội để trả ơn cha mẹ, nay khi chưa kịp chào đời, đứa trẻ đó đã bị gây tổn hại; chắc chắn đứa trẻ đó sẽ sanh lòng từ báo ân sang báo oán. Ý nghĩa ân-oán này cũng sẽ có tác động rất lớn đến 2 thai nhi còn lại và chúng sẽ là một dấu ấn khiến cho hai thai nhi còn lại kia sẽ bị chi phối và thương tổn trong sự tồn tại và phát triển sau này. Đạo Phật cũng gọi đó là cộng nghiệp. Như vậy, chỉ một hành vi nhỏ khởi lên trong tâm thức của bạn thôi (dẫu chưa thành hành động), nhưng ngay lập tức có thể chiêu cảm được tới linh thức của 3 thai nhi đang hiện hữu trong bụng bạn. Sự chiêu cảm lành hay dữ vốn phụ thuộc vào chính tâm của bạn.
   Trong đạo Phật, điều tối kỵ nhất là sát sanh (còn gọi là sát người, hại vật). Quả báo của việc sát sanh trong các Kinh Phật đã được Đức Phật đề cập đến rất nhiều, nay TN xin ghi lại một vài đoạn làm biểu chứng để bạn thấy rõ mà tránh:
   Trong Kinh Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng khi ông Trưởng giả Du ca hỏi Phật:
   – Thưa Thế tôn, hữu tình bị chết yểu là do nghiệp gì mà bị như vậy?
   Ðức Phật bảo con của trưởng giả rằng:
   – Do sát sanh nên bị như vậy.
   Lại nữa, nghiệp sát có mười loại:
   1. Tự tay giết.
   2. Khuyên người khác giết.
   3. Thấy giết thì hoan hỷ.
   4. Tùy hỷ việc giết.
   5. Giết bào thai.
   6. Khuyên trục thai cho chết.
   7. Oán thù mà giết.
   8. Giết bằng cách đoạn nam căn.
   9. Bằng phương tiện giết.
   10. Sai người giết.
   Mười thứ như vậy đưa đến quả báo chết yểu.

   Lại nghiệp như thế nào mà được quả báo trường thọ? Có mười loại nghiệp. Những gì là mười?:
   1. Xa lìa việc tự tay giết.
   2. Xa lìa việc khuyên bảo người giết.
   3. Xa lìa sự hoan hỷ khi (thấy) giết.
   4. Xa lìa việc tùy hỷ giết.
   5. Cứu người hình ngục bị giết.
   6. Phóng sanh mạng.
   7. Bố thí sự không sợ cho kẻ khác.
   8. Thương xót vỗ về người bệnh.
   9. Bố thí đồ ăn uống.
   10. Cúng dường tràng phan, đèn đuốc.
   Mười nghiệp như vậy đưa đến quả báo trường thọ.

   Lại nghiệp như thế nào mà bị đến quả báo nhiều bệnh? Có mười loại nghiệp. Những gì là mười?
   1. Tự hủy hoại loài hữu tình.
   2. Khuyên người khác hủy hoại.
   3. Tùy hỷ sự hủy hoại.
   4. Tán thán sự hủy hoại.
   5. Bất hiếu với cha mẹ.
   6. Kết nhiều oán xưa.
   7. Làm thuốc do tâm độc hại.
   8. Keo kiết sự ăn uống.
   9. Khinh chê ngạo mạn đối với thánh hiền.
   10. Hủy báng pháp sư.
   Mười loại như vậy bị quả báo có nhiều bệnh.

   Lại nữa, nghiệp như thế nào mà được quả báo ít bệnh? Có mười loại nghiệp. Những gì là mười?
   1. Không gây tổn hại hữu tình.
   2. Khuyên người đừng làm tổn hại.
   3. Không tùy hỷ sự làm tổn hại.
   4. Không tán thán sự tổn hại.
   5. Xa lìa việc vui sướng làm tổn hại.
   6. Hiếu dưỡng cha mẹ.
   7. Tôn trọng sư trưởng.
   8. Không kết oán xưa.
   9. Bố thí chúng Tăng được an lạc.
   10. Bố thí thuốc men, ẩm thực.
   Mười loại như vậy được quả báo ít bệnh.

   Thông qua bốn loại nghiệp ác-thiện mà Đức Phật đã nói trên, bạn đã có thể hình dung: khi bạn khởi tâm muốn sát hại chúng hữu tình, cho dù là thân hay sơ thì quả báo đó cũng sẽ vây quấn lấy bạn như bóng với hình vậy, và chúng sẽ tìm cách để quay trở lại, buộc bạn phải đền trả những món nợ đó; ngược lại, nếu bạn dùng tâm từ bi (còn gọi là trải tấm lòng từ) để bảo vệ, che chở cho những chúng hữu tình, thì ngay chính bạn đã được hưởng nhiều sự phước lợi; chưa nói, những chúng hữu tình đó còn có liên quan tới máu thịt của chính vợ chồng bạn.

   Những thai nhi mà bạn hiện đang có, TN nghĩ đó không thể là những thai nhi mang đến những phiền phức, hay oan trái cho vợ chồng bạn; trái lại, đó là những linh nhi có nhiều duyên lành với vợ chồng bạn, nay nhân duyên chín mùi, nên họ đã đến với vợ chồng bạn, mong được gây dựng và chung sống trong hạnh phúc. TN rất hy vọng hai bạn phải có sự nhận thức thật rõ ràng về suy nghĩ và hành động của mình, đặc biệt trong thời điểm quan trọng này. Bởi nếu hai bạn khởi tâm thiện, tất thân, khẩu của hai bạn sẽ hành thiện=3 thai nhi sẽ được tồn tại và trưởng dưỡng trong tình thương yêu của hai bạn; ngược lại, nếu hai bạn khởi tâm động niệm bất thiện (chỉ lo cho sự tồn tại của chính mình), chắc chắn hai bạn sẽ có những lời nói, hành động trái với nhân-quả, và như vậy những thai nhi trong bụng bạn sẽ phải chịu thật là nhiều thương tổn và mất mát. Và lúc ấy dẫu là những thai nhi đó đến để trả nợ, hay báo ân cho hai bạn nhưng sự thương tổn ngay từ trong thai nghén đã kết tạo nên những oán thù và những oán thù đó sẽ làm cội dễ để những đứa con đó đối đãi với hai bạn trong tương lai…

   Bác sĩ vốn chỉ có thể đưa ra những phán quyết mang tính chuyên ngành và dựa theo khoa học cùng sự lợi-hại, thiệt-hơn. Nhưng trong đạo Phật và tâm linh, thì luôn lấy nhân-quả làm nền tảng. Tấm lòng từ bi của hai bạn chính là cái nhân lành để kiến tạo nền tảng một gia đình hạnh phúc trong tương lai, do vậy lòng từ bi vốn không có sự lợi-hại, thiệt-hơn. Nói khác đi lợi-hại, thiệt-hơn vốn trong chừng một niệm, nghĩa là khi hai bạn khởi tâm từ bi, muốn bằng mọi giá để bảo vệ những thai nhi nhỏ bé của mình, tâm từ bi này đã cảm đến tận hư không pháp giới và cảm được đến mười phương chư Phật và chư Bồ Tát; cũng vì thế nếu hai bạn thực sự có lòng tin nơi Phật pháp, thường nhớ, nghĩ, thường niệm Phật và Quán Thế Âm Bồ tát, chắc chắn hai bạn sẽ luôn nhận được sự âm thầm gia hộ của chư Phật và chư Bồ tát.
   TN trân thành khuyên hai bạn:

   – Hãy khởi tấm lòng từ bi vô điều kiện với những đứa con còn quá yếu mảnh của hai bạn; hãy dũng mãnh đến với Phật pháp và ngay từ lúc này, hai bạn phải triệt tiêu ý nghĩ làm tổn hại đến những thai nhi trong bụng. Tình thương và sự quyết tâm bảo vệ 3 thai nhi sẽ kiến tạo những nhân lành trong linh thức 3 thai nhi, giúp chúng cùng đồng hành với hai bạn vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

   – Hai bạn nên đến một đạo tràng gần nhà, tâm sự cùng các Chư Tăng về hiện tình của mình và THÀNH TÂM xin quy y Tam Bảo cho cả nhà, nghĩa là cả hai bạn và 3 thai nhi trong bụng. Hai chữ THÀNH TÂM khác với vụ lợi. Hai bạn chớ lo âu hay khởi nghĩ: Quy y Tam Bảo, rồi phải Thọ Giới, ngộ nhỡ mình không giữ được, sẽ phải chịu tội hay tổn phước? Điều này hai bạn nên yên tâm, bởi Quy Y Tam Bảo và Thọ Giới chỉ đem lại cuộc sống an lạc và Giới của Phật chính là một hàng rào, ngăn cản những điều bất lợi đến chính hai bạn. Hơn thế, khi cả nhà bạn đồng thành tâm quy y Tam Bảo, hai bạn đã gieo duyên Phật pháp, gieo những chủng tử Phật cho 3 thai nhi trong bụng, giúp cho 3 thai nhi hiểu được ý nghĩa của sự sống và sự sanh tồn trong tương lai; cũng nhờ thế, 3 thai nhi đó nương nơi phước lực, sự cảm hoá của Chư Tăng và tấm lòng từ bi của bố mẹ, chắc chắn chúng sẽ lớn lên, khoẻ mạnh từ nhân từ bi đó.

   – Hai bạn nên phát tâm ngay từ lúc này hàng ngày thu xếp thời gian thích hợp, rồi trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cho tới khi sanh nở. Kinh này hai bạn có thể thỉnh tại các chùa hay các hiệu sách Phật giáo. Ý nghĩa của việc trì tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là vô cùng to lớn, điều này hai bạn phải bắt tay vào trì tụng mới có được cảm nhận. Hơn thế hai bạn phải có niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật và những Bổn Nguyện của Địa Tạng Bồ tát. Kết hợp việc trì tụng Kinh Địa Tạng vào mỗi thời khoá cố định, hàng ngày hai bạn ráng thực hành niệm hồng danh A Di Đà Phật để gieo duyên cho các thai nhi trong bụng và thường xuyên khuyên bảo các thai nhi phải dũng mãnh cùng bố mẹ tu đạo để tạo dựng một mái ấm hạnh phúc trong tương lai…

   – Hai bạn nên thường xuyên đến chùa, hay đạo tràng, thực hành cúng dường Tam Bảo, làm những việc công đức nơi các chùa hay đạo tràng (gần nhà) và thực hành bố thí, thực hành phóng sanh. Phóng sanh là bố thí vô uý, nghĩa là đem lại sự bình an cho các chúng sanh khác. Việc hai bạn thường xuyên phóng sanh cũng chính là kiến tạo cái nhân bình an cho chính gia đình mình, trong đó là 3 thai nhi hiện đang rất cần sự bảo bọc. Tất cả những công đức làm được hai bạn đều đem hồi hướng cho tận hư không pháp giới chúng sanh và hồi hướng cho 3 thai nhi trong bụng được trưởng dưỡng trong Phật pháp. Đồng thời cũng hồi hướng cho những oan gia trái chủ của 3 thai nhi, nguyện cho những oan gia trái chủ này buông xả vạn duyên cùng tu đạo với các bạn để được sanh về Tịnh Độ.

   Làm được như vậy, lại làm một cách không vụ lợi, và rốt ráo, đúng pháp, TN tin tưởng những đứa con của hai bạn sẽ được cảm hoá và trân trọng tấm lòng từ bi của hai bạn dành cho, đương nhiên chúng sẽ hình thành và lớn lên, ra đời trong sự an lạc.

   Quan trọng: Những lời khuyên của TN và các đạo hữu chỉ mang tính tham khảo, còn quyết định ở nơi chính hai bạn. TN rất hy vọng hai bạn phải sáng suốt, dũng mãnh hơn bao giờ hết để chắt lọc những điều lợi lạc cho cuộc sống tu đạo của bản thân.

   TN cùng các đạo hữu nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, đồng nguyện cầu mười phương Chư Phật, chư Bồ tát cùng các chư Thiện Thần đồng thuỳ gia hộ cho gia đình hai bạn vững bước đường đời và đường tu đạo.
   Mong hai bạn luôn thường niệm Phật.
   Nam Mô A Di Đà Phật
   TN

 24. hồng quý

  Bạch thầy Thiện Nhân.
  Cho con hỏi thầy là mẹ con mất được gần 40 ngày rồi ạ. Hàng tuần chúng con có mời các phật tử về nhà tụng kinh Địa Tạng cho mẹ,chúng con tụng kinh đến tuần thứ 6 thi sẽ hết 13phẩm kinh Địa Tạng, vậy đến ngày thứ 46 chúng con muốn đưa mẹ lên chùa có được không ạ? Vì hôm đấy vào ngày chủ nhật tất cả con cháu sẽ có mặt đông đủ được ạ.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hồng Quý,
   Bạn và gia đình có hiếu với mẹ như vậy là tốt lắm rồi. Tuy nhiên để mẹ bạn có thêm phần công đức, bạn nên cùng với gia đình thỉnh Chư Tăng làm lễ rước linh mẹ bạn lên chùa thỉnh chư Tăng làm lễ siêu độ cho mẹ tại chùa thì tốt hơn nữa, bởi tại chùa, nhờ năng lực gia hộ của Tam Bảo và của chư Tăng, hàng ngày mẹ bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiến tu từ đó mà giác ngộ mau lẹ mà biết xả bỏ vạn duyên để siêu sanh về cõi an lạc.

   Theo TN biết, thì từ 42 ngày trở lên, gia đình bạn đã có thể làm được lễ cúng thất tuần cho mẹ bạn rồi, do vậy ngày thứ 46 TN nghĩ cũng là ngày phù hợp, đặc biệt là có thể hội tụ toàn thể gia quyến thì lại quá tốt.

   Ngày cúng thất tuần là ngày vô cùng quan trọng và có tính trợ duyên lần cuối cho mẹ bạn để mẹ bạn tăng thêm phước nghiệp lành mà bà được sanh về cảnh giới an lạc. Do vậy trong ngày làm thất tuần gia đình bạn tốt nhất nên làm tại chùa và thỉnh Chư Tăng để làm tất cả mọi hiếu sự theo đúng nghi thức Phật pháp. Trong ngày cúng thất tuần, gia đình bạn nên làm lễ cúng dường Trai Tăng. Tại gia đình ráng làm cỗ chay tịnh chứ đừng giết thịt gia súc để cúng tế mà sẽ làm tổn phước của mẹ bạn.

   Kinh Địa Tạng Bổn nguyện gồm 3 quyển: Thượng-Trung-Hạ nếu bạn phát tâm cùng các đồng tu thường đến tụng kinh, trợ niệm cho mẹ bạn hàng tuần, các bạn ráng tụng tối thiểu là một Quyển trong mỗi lần thì sẽ viên mãn hơn là mỗi tuần chỉ tụng một Phẩm, kế đó các bạn nên kết hợp niệm Phật và khuyến giải mẹ bạn phải buông hết duyên trần, cùng nhiếp theo đại chúng tu hành, niệm Phật và phát nguyện vãng sanh Cực lạc.

   Một người thân qua đời chính là sự nhắc nhở, khuyến tấn chúng ta tu đạo để cứu giúp chính mình. TN hy vọng bạn cùng chư vị đồng tu đều hiểu rõ nhân duyên quý báu này, âu cũng là giúp mình, giúp người vậy.

   Nguyện chúc hương linh mẹ bạn sớm được siêu sanh Cực Lạc Quốc.
   TN

 25. t.suong

  Con cám ơn các thầy đã cho con lời khuyên vàng ngọc .Thầy Thiện Nhân à ,con la t.suong đây rất có duyên vì đã được thầy tận tình chỉ dạy mấy trao đổi trước .Thật tình khi biết được tin này con rất bất ngờ ,hai vợ chồng con cũng đang làm theo lời chỉ dạy thầy à ,nhưng thời gian này con ốm nghén quá nên tụng kinh cũng không được tinh tấn lắm ,còn phóng sanh thì con nguyện làm đến hết cuộc đời thầy à ,từ khi con gái bị bệnh con đã bắt đầu làm ,con quy y con sẽ sắp xếp thời gian để nhờ thầy quy y .Cám ơn thầy nhiều

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn T.Sương,

   TN cùng các Đạo hữu rất vui khi thấy bạn tinh tấn tu học. Sức khoẻ yếu, bạn chớ nên ép sức để tụng kinh cho bằng được mà gây ảnh hưởng cho thai nhi. Quan trọng là bạn phải giữ được tâm-thân thật thanh tịnh. Biết đời là bể khổ rồi, nay mình chuyển hoá dần những khổ đau đó để cuộc sống thêm hạnh phúc, an lạc. Đó là cái đích của người tu đạo chúng ta…

   Nếu không thể tụng kinh lớn bạn có thể tụng thầm, hoặc có thể niệm Phật và quan trọng, mỗi khi công phu, nên trò chuyện cùng thai nhi trong bụng, giúp cho thai nhi cùng nhiếp tâm tu theo. Được vậy cả hai mẹ con cùng lợi lạc như nhau.

   Tu hành là chuyện đường dài, chẳng thể gấp gáp nay, mai là xong. TN nguyện chúc gia đình bạn thật dõng mãnh, thật tinh tấn và sáng suốt trong tu hành để vượt qua tất thảy mọi khổ nạn, mang đến cuộc sống an lạc cho mình, cho người.
   Ráng thường xuyên niệm Phật nhé. Chúc an lạc.
   TN

 26. t.suong

  Thầy Thiện Nhân ơi ,không phải là hai mẹ con đâu thầy mà là con mang thai 03 bé đó ,hôm trước gởi mail cho thầy là con ,con đang mang 03 thai thầy ạ ,cho nên con mới lên hỏi thầy liền thầy à ,cũng sắp tới 49 ngầy của con gái con ,nhưng với sức khoẻ hiện tại con không biết có về dự lễ cúng dường Trai Tăng không nữa thầy ơi .

 27. Dung

  A Di Đà Phật
  Thưa thầy, mẹ con đã mất 1 tuần, thọ 58 tuổi. Mẹ con ra đi đột ngột quá. Bác sĩ bảo do mẹ con bị xuất huyết não. Con thương mẹ vô cùng vì mẹ con có chồng, có con, có cháu nhưng đêm ấy mẹ đi trong lạnh lẽo : Mẹ con sinh được 2 người con gái, con là em, làm việc xa nhà. Chị gái con đã có gia đình và sinh đôi được 2 cháu gái. Do anh rể công tác ở xa, chị con lại làm gần nhà bố mẹ đẻ nên chị đưa 2 cháu về ở với bố mẹ con để tiện đi làm. Hôm mẹ con có chuyện, chị gái con lại về quê chồng có việc. Hai đứa cháu bình thường rất quấn bà, bà chưa đi ngủ thì các cháu cũng chưa đi nhưng không biết vì sao đêm đó lại ngoan ngoãn rủ nhau đi ngủ trước. Bố con do ban ngày làm việc vất vả nên tối đến thường đi ngủ sớm. Bình thường bố con khó ngủ, đêm tỉnh dậy nhiều lần nhưng đêm đó lại ngủ ngon. Mẹ con một mình ra giếng rửa bát rồi bị đột quỵ ngã ở sân giếng mà không ai biết. Đến 4 giờ sáng bố con tỉnh dậy mới phát hiện ra. Lúc đó mẹ con vẫn sống. Gia đình đưa mẹ con đi bệnh viện nhưng bác sĩ bảo mẹ con không thể qua khỏi và khuyên gia đình con đưa mẹ về nhà. Về nhà, gia đình con vẫn để mẹ thở bình oxi, truyền dịch cho mẹ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đến 2h45 phút sáng mẹ con trút hơi thở cuối cùng. Mẹ con đang khỏe mạnh bỗng ra đi đột ngột, không kịp trăng trối gì nên cha con con rất đau xót. Sinh thời, mẹ con đã quy y cửa Phật nên sau khi mẹ con lâm chung, các Phật tử trong thôn xóm cũng có đến tụng Kinh cho mẹ con. Mẹ mất được 7 ngày, gia đình con cũng nhờ các cụ làm lễ cho mẹ trên chùa (vì cha con con đều không biết gì về các nghi lễ cho người đã khuất). 7 ngày cho mẹ con xong, con lại phải đi làm xa nhà. Con 27 tuổi và chưa quy y cửa Phật. Nhưng con nghe các cụ nói nếu con có thể ở nhà để hàng ngày tụng Kinh cho mẹ thì sẽ rất tốt. Con thực tâm mong được làm những điều tốt để mẹ con có thể được siêu thoát nhưng u mê không biết phải làm gì. Mong được thầy chỉ giáo. Người ngoại đạo như con có thể tụng Kinh cho mẹ được không? Nếu được, thì con nên tụng những bài Kinh nào? Nơi con ở hiện tại không có bàn thờ Phật, cũng không có bàn thờ mẹ, con chỉ có sự thành tâm thì có được không?
  Con mong hồi âm của thầy.
  Con cảm ơn thầy ạ!

 28. đam thi huyên

  A Di Đà Phật
  Thưa chú, ông ngoại con mới mất ngày 17 tháng 4 vừa qua, vì gia đình các bác ở trên ấy không hiểu rỏ đạo phật nhưng khi ông con mất thì cũng có thỉnh thầy và cả phật tử về tụng kinh. Từ lúc ông mất đến lúc liệm xong thì cũng không có ai khóc nhiều (cũng có khóc nhưng mà ít). Người nhà đông con cháu cũng rất đông cũng đồng nghĩa với việc phải sát hại rất nhiều sinh mạng nhưng vì con là phận con cháu nên cũng chẳng có tiếng nói gì, chỉ biết thương xót và thành tâm niệm phật quy y cho những con vật tội nghiệp ấy. Tối đó con lên chùa tụng kinh và hồi hướng cho ông ngoại, cúng tiền cho thầy sinh hoạt, in kinh…đến hôm cúng 3 ngày trong lể cúng chúng sinh cũng có phóng sinh nhưng mà số lượng ít chẳng đáng kể gì.

  Hiện tại thì hàng ngày con cũng cố gắng tụng kinh niệm phật để hồi hướng cho ông ngoại nhưng mà 1 mình con liệu có đủ đức hạnh công đức mà cứu được ông không? Con cũng không có kinh tế khá giả để cúng dường bố thí nhiều, con phải làm gì thì mới giúp ông tiêu bớt tội nghiệp ạ. Xin cho con 1 lời khuyên!
  A Di Đà Phật
  A Di Đà Phật

  • kim vân

   A Di ĐÀ PHẬT.
   Gưỉ DTH! Mạn phép trò chuyện với H 1 chút,H hoan hỷ chứ?
   H hỏi rằng 1 mình H liệu có đủ công đức giúp ông ko? Thì H cứ làm đi.Chắc chắn giúp được phần nào cho ông.H cứ trọn vẹn đạo hiếu với ông ngoại .Bà ngoại mình cũng mới mất,mình cũng cứ 1 mình âm thầm tích đức cho ngoại.Tất nhiên nếu H rủthêm đuợc ai trong gia đình cùng làm thì càng tốt.
   H nói cúng chúng sinh có phóng sinh nhưng ít,thì H tự mình phóng sinh đi.Mình cũng tự đi phóng sinh giúp bà ngoại đấy.
   Hằng ngày H tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông là rất tốt.Trong 49 ngày của ông,H ăn chay cho ông được thì tốt.H cũng nên lạy Phật sám hối thay ông,khuyên ông thành tâm sám hối,khuyên ông niệm Phật.Và làm các việc thiện lành hồi hướng công đức cho ông.Kinh tế ko khá giả thì làm trong khả năng của mình.
   Vài lời chia sẻ,mong ông ngoại của H sớm siêu thoát cõi lành!
   A DI ĐÀ PHẬT.

 29. Diệu Mến

  Nam mô A Di Đà Phật!
  Bạch Thầy, ba con mất vào lúc 3h45p sáng 15/2 ất mùi, hưởng thọ 61 tuổi. Từ lúc Ba con mất, con ăn chay, sau khi chôn ba thì con lên Chùa quy y Tam bảo. Sau đó, con có lên Chùa đọc Kinh, làm Lễ cầu siêu, phóng sinh chim, cúng dường, làm công đức nguyện hồi hướng cho ba con. Lúc ba còn sống, ba bệnh nặng nhưng do khát vọng sống cao nên kéo dài cuộc sống thêm thời gian.
  Bạch Thầy, ba con bệnh nặng, thở oxi, hôn mê rồi qua đời, ra đi rất nhẹ nhàng Thầy ạ, tiếc là ba con chưa trăn trối được điều gì.
  Mỗi bữa cúng cơm chay cho ba, con đều ngồi nói chuyện như lúc ba con còn sống, con kể ba nghe: ba mất như thế nào? Mấy giờ? Đám ma được tổ chức ra sao? Con hứa con sẽ làm gì?.. Con nghĩ là con làm vậy để ba con chấp nhận việc mình đã qua đời và yên tâm những việc còn lại con sẽ lo, để sớm siêu thoát.
  Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con biết con và gia đình nên làm gì để ba con sớm được siêu thoát ạ? Lúc ba mất, quần áo để vào quan tài và áo ba con mặc, gia đình con không cắt nút, như vậy có bị ảnh hưởng gì không ạ?

  • kim vân

   A di đà Phật.
   Chào DM! Mạn phép trò chuyện cùng DM một chút! Bà ngoại mình cũng mới mất,trong thời gian 49 ngày của bà,mình cũng làm như DM vậy,thêm là lạy Phật sám hối thay ngoại,nhắc ngoại thành tâm sám hối,nhắc ngoại niệm Phật và cùng ngồi niệm Phật với ngoại,nguyện với Phật rằng :trong 49 ngày của ngoại,con có làm được chút việc thiện nào có phước báo tốt lành thì con xin được hồi hướng phước báo đó tới bà ngoại con tên là…
   Trong 49 ngày đó ,gia đình mình cũng mở máy niệm Phật cho ngoại nghe.Mình còn góp chút tiền xây chùa,góp tiền in kinh ấn tống
   Mình còn cúng dường Tam Bảo,cúng dường chư Tăng Ni nữa.Hồi hướng những công đức đó cho ngoại.
   Vài lời chia sẻ với DM! Mong ba của DM sớm siêu thoát!
   A di đà Phật.

 30. đam thi huyên

  A Di Đà Phật – thân gửi Kim Vân:
  Mình phát tâm ăn chay trước lúc ông mất cũng được mấy ngày, đến giờ ko ăn mặn, giờ cũng sợ ăn thịt cá,nhưng mình phải nấu mặn cho chồng và con ăn. Buổi sáng mình tụng chú Lăng Nghiêm, mình cố gắng niệm Phật bất cứ lúc nào có thể, dù loạn cũng cứ niệm. Mình cũng muốn thanh tịnh cả thân khẩu ý nhưng khổ vì mình có chồng, phải đáp ứng nhu cầu thì anh mới vui vẻ để mình đọc Kinh sách, mình cũng khuyên mẹ mình niệm Phật và cúng trai tăng, phóng sanh, nguyện đem hết công đức hồi hướng cho ông và tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều được lợi lạc, mình còn muốn làm nhiều điều nữa nhưng điều kiện ko có, nên mình sẽ cố gắng niệm Phật.

  Xin chúc tất cả thiện nam tử, thiện nữ nhân, tất cả đều tinh tấn tu tập và chia sẻ những khó khăn để cùng giúp đỡ nhau trên đường về cõi tịnh nhé.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 31. Kính chào thầy!
  HIện tại con rât buồn!
  Chỉ là bạn, nhỏ hơn mình 2 tuổi(SN 1990), vừa mới bị tai nạn,rồi mất.
  Bạn ấy sống giản dị, tốt bụng, hiền lành.
  Khi bị tai nạn, bạn ấy được đưa xuống chợ rãy điều trị và đến ngày 2/5/2015 thì không qua khỏi.
  bạn ấy được chôn cất tại nghĩa trang, xa gia đình.
  VỚi vai trò là anh em (không ruột thịt), cùng với nhóm bạn chơi thân với nhau, tụi con muốn làm gì đó cho em ấy có nhiều điều tốt đẹp hơn,xin thầy cho con ý kiến. Bên cạnh đó, con rất cần lời khuyên của thầy về thời gian, cách thức đến mộ để cúng (nếu làm như vậy có kỵ gì không?cách cúng ra sao (đơn giản chỉ cần vài món bạn ấy thích, nhang, đèn,….)thôi),và xin ý kiến của thầy về những điều kiên kỵ tại nghĩa trang ạ!

  • Hướng Đạo

   A Di Đà Phật
   Bạn Huy thân mến,

   Trước tiên thì mình cũng xin được chia buồn cùng bạn. Qua đó chúng ta cũng thấy được rằng sanh tử là vô thường, không phải ai ai cũng đều được sống lâu trăm tuổi mà có những số phận đoản mệnh thật quá bi thương.

   Nếu như bạn thật sự thương bạn của bạn thì nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm các việc thiện lành như phóng sanh, bố thí, cúng dường, in kinh ấn tống…rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho bạn của bạn để bạn của bạn sớm được sanh về cõi lành.

   Điều này có thể hiểu đơn giản là như thế này, khi một người tài xế bị mất chiếc xe, trong khoảng thời gian cần mua xe mới thì điều mà chúng ta có thể giúp được chính là một chút đỉnh tiền. Khi có nhiều tiền thì sẽ mua được xe mới để chạy. Chiếc xe giống như là thể xác, người tài xế là linh hồn. Tiền chính là công đức, phước báo.

   Việc đi cúng mộ thì thời gian nào bạn thuận tiện thì đi, không có kiêng kỵ gì cả, có gì cúng nấy tùy vào tấm lòng của bạn để vong linh có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của bạn thì sẽ an ủi được một phần nào.

   Điều quan trọng khi đi cúng mộ là sau khi thắp hương xong thì bạn hướng về phần mộ mà nói đại khái thế này: “Bạn ơi! Bạn thật sự đã chết rồi! Nếu bạn không tin thì đến tấm gương mà soi thử, sẽ không thấy bóng của mình. Trên thế gian này không có gì đáng để cho chúng ta lưu luyến cả, càng cố bám víu theo thì sẽ càng khổ thêm mà thôi. Nếu muốn lìa khổ được vui thì bạn nên phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại bạn đang là thân trung ấm nhưng thân trung ấm vẫn được vãng sanh, đó là sự vi diệu của Phật Pháp. Khi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, thoát vòng sanh tử luân hồi. Đã có rất nhiều người vãng sanh cho nên bạn chớ nên nghi ngờ. Bây giờ bạn hãy đọc theo mình bài phát nguyện vãng sanh nhé:
   Quy mạng lể A Di Đà Phật
   Nơi Tây Phương thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật (niệm 108 lần hoặc nhiều hơn càng tốt)”

   Ngoài ra nếu thuận tiện, bạn nên đến chùa để nhờ quý thầy hướng dẫn kỹ hơn. Nhất là trong vòng 49 ngày khi vừa mất là khoảng thời gian rất quan trọng nhằm quyết định sự tái sanh của đời sau. Bạn có thể tìm đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để rỏ thêm về vấn đề này.

   A Di Đà Phật _()_

 32. nguyễn tiến thành

  Chào thầy! Cho con xin phép được hỏi thầy.. Bố con mới mất được 3 ngày.. Bây giờ nhà chỉ có 2 ae con đều là thanh niên nên ko đc rành chuyện thờ cúng lắm.. Con muốn được hỏi là người mới mất thì các bữa ăn hàng ngày thì cần cúng những gì.. Những điều tối thiểu gì cần cbi hàng ngày cho ngưới đã khuất để con lo cho bố con.. Cho con đc cảm ơn trc ạ//

  • A DI ĐÀ PHẬT.
   Chào bạn Thành,mạn phép trò chuyện cùng bạn !
   Trước hết ,xin chia buồn với 2 anh em bạn! Vững vàng lên nhé,để lo cho bố bạn được trọn vẹn !
   Nhà bạn chỉ có 2 anh em ko rành chuyện thờ cúng thì bạn hoỉ họ hàng ,làng xóm ,bạn bè.
   Bà ngoại mình cũng mới mất,sau lễ Phục Hồn 3ngày thì có cúng tuần,7 tuần liên tiếp .Tuần thứ 5(tức 35 ngày) & tuần thứ 7(tức 49 ngày) sẽ cúng to hơn.Đặc biệt ngày 49 rất quan trọng,gia đình mình đưa ngoại lên chùa cầu siêu.
   Việc cúng cơm hằng ngày nếu có thời gian thì cúng đủ 3 bữa,gia đình ăn gì cúng nấy(ko cúng thịt chó,đồ ăn dạng sợi :miến,bún,phở,mì…)ngày 1,15 &các ngày cúng tuần thì cúng chay.Cũng có ng nói trong 49 ngày thì nên cúng chay là tốt hơn.Mâm cơm cúng còn có thêm cốc nước lọc,gói tăm.Cơm cúng ko cần cầu kỳ,đơn giản thôi cũng được.
   Xới cơm vào 3 bát,bát giữa đầy cơm,2 bát 2 bên chỉ xới lưng bát cơm,bát giữa để 1đôi đũa,2 bát 2 bên chỉ để 1 chiếc đũa.
   Mỗi lần cúng cơm,gia đình mình đều khấn mời Ngoại về ăn cơm .
   Ở bàn thờ vong thì có hoa,quả,bát nước trong,đèn dầu thắp suốt 49ngày,máy niệm Phật…
   Gia đình mình làm như vậy đấy.
   Mong bố bạn sớm siêu thoát!
   A DI ĐÀ PHẬT.

  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Thành thân mến.
   Bà Nội mình mất cũng được hai năm rồi. Vì muốn hồi hướng công đức cho Nội, ngoài những việc thiện như tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, niệm Phật, phóng sanh, bố thí, cúng dường…v.v, nhà mình phát nguyện ăn chay 49 ngày. Ngoài những tuần thất cúng ở chùa (7 ngày một lần cho đến 49 ngày), nhà mình cúng Nội cũng đơn giản thôi, có gì cúng đó( đương nhiên là cúng chay, và cũng chọn những món mà lúc Nội còn sống ưa dùng, và chỉ để 1 chén cơm chứ không phải 3 chén như của bạn NKv), mình thấy cũng có người cúng thật đơn giản như 1 chén cơm với 1 cái trứng luộc và muối tiêu…v.v. Bạn nên đọc bài viết “49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?” ở đầu trang để hiểu biết thêm những gì mình nên làm cho ngườithân quá vãng nha bạn!
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   P.S: Gia đình mình theo đạo Phật, và từ bé đến giờ cũng nhiều lần dự tang lễ và tham gia hộ niệm, nhưng chưa từng biết lễ Phục Hồn như bạn NKv kể là như thế nào? Có thể là tập tục của người theo đạo Phật ở miền Bắc chăng?

  • A DI ĐÀ PHẬT.
   Gửi bạn Nguyễn Thị Lựu!
   Nkv sống ở miền Bắc,khu vực Nkv sống ,khi gia đình nào có tang thì đều làm lễ Phục Hồn 3 ngày sau mất.
   Mỗi nơi có một tập tục thờ cúng khác nhau .Như mình đi sang bên thành phố khác,mặc dù cùng là miền Bắc, thì tập tục thờ cúng nơi đó cũng đã có sự khác biệt rồi.Vậy nên mình mới khuyên bạn Thành cần phải hỏi họ hàng,làng xóm xung quanh .
   A DI ĐÀ PHẬT.

 33. phạm thanh sơn

  Kính thưa thầy thiện nhân
  con có một điều mà không biết chia sẻ cùng ai. Số là em gái con bị tai nạn giao thông mất nay đã được 49 ngày từ hôm đó đến giờ trong đầu con suy nghĩ đau khổ không biết làm sao cho đúng đạo vì em con lấy chồng thiên chúa lúc chết hai bên gia đình có mất lòng nhau vì dành xác đưa về làm theo phong tục của mình cuối cùng không được vì xuất giá tùng phu . Nên em con mất làm theo phong tục thiên chúa con định sau này bốc mộ chôn cất bên phật nhưng họ đã đổ bê tông kim tỉnh rồi thầy ạ. Con chỉ có được di ảnh en về thờ cúng thôi chỉ có mo kinh địa tạng nay muốn linh hồn nhanh về cõi cực lạc thì phải thế nào hả thầy. Vừa rồi có sự hữu duyên trên đường đi làm con gặp một tượng thật đẹp chỉ có một bon sư thích ca mâu ni ngồi thiền con đã mua và để ở một góc cây to trong sân trường đại học rất mừng là rất nhiều người thắp hương ngày nào cũng vậy lúc nào cũng có hoa quả . Nhưng chưa một lần thấy em báo mộng xin được thầy chỉ bảo làm thế nào cho em con được siêu thoát con cảm ơn thầy
  nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Phạm Thanh Sơn,
   TN xin chia sẻ những mất mát trong bạn cùng gia đình. Có thể nói em gái bạn thật không có phước, vì kém phước nên bị tai nạn giao thông và khi mất lại xảy ra chuyện giao tranh giữa hai gia đình. Đây là điều thật đau buồn, và người đau buồn, chịu nhiều thiệt thòi hơn cả chính là em gái bạn. Tuy nhiên bạn cũng chớ bức xúc về việc em bạn chôn cất theo nghi thức đạo giáo nào; quan trọng là người thân trong gia đình chồng em bạn đã làm tất cả theo đúng nghi thức đạo giáo của họ. Điều này TN nghĩ bạn và gia đình bạn nên có sự tôn trọng gia đình bên đó, bởi dù sao em gái bạn là dâu con của họ, do vậy, nếu theo đúng lề thói, thì đúng như bạn nói: Xuất giá phải tòng phu!

   Thông thường, một người bị tai nạn chết vốn rất khó siêu thoát, nguyên nhân vì tâm họ quá hoảng loạn; thứ nữa là không có sự chuẩn bị tâm lý và cũng vì thế họ không thể lý giải về nguyên nhân về cái chết của mình. Điều quan trọng hàng đầu gia đình bạn nên làm là chớ nên có sự tranh cãi về việc em bạn chôn, hay làm tang lễ theo nghi thức đạo Phật hay Thiên Chúa Giáo; trái lại, gia đình bạn phải thực sự tôn trọng quyền quyết định của gia đình chồng em gái bạn và phải sanh tâm hoan hỉ để cùng với họ làm mọi điều thật tốt cho em gái bạn. Về gia đình bạn, lẽ ra trong 49 ngày vẫn có thể thỉnh chư Tăng hoặc lên chùa để làm lễ siêu độ cho em gái bạn; kết hợp cúng dường trai tăng; cúng dường Tam bảo; phóng sanh và làm các việc phước thiện khác, để hồi hướng công đức cho em gái bạn.

   Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phẩm Thứ Bảy “Lợi ích cho cả kẻ còn người mất” Đức Địa Tạng đã chỉ dạy rất cụ thể về việc khi gia đình có người thân vừa qua đời, nên và phải làm gì để giúp cho người thân có đủ phước báu để mau chóng tái sanh. Rất tiếc bạn nghĩ tới chuyện này hơi muộn (đã qua 49 ngày), tuy nhiên bạn và gia đình vẫn có thể làm những việc phước thiện nêu trên để hồi hướng cho em gái bạn cho tới hết 100 ngày mới thôi.

   Việc em gái bạn chôn nơi đâu, vốn không quan trọng, quan trọng là linh thức em gái bạn sẽ được sanh về cõi nào? Bởi khi chết, thân xác vốn chỉ còn là cát bụi; còn thần thức và nghiệp của người chết sẽ theo họ tái sanh vào một cuộc sống mới. Cuộc sống mới được an lạc hay bất hạnh vốn phụ thuộc vào những nghiệp thiện-ác mà người đó gây tạo từ vô lượng kiếp và kiếp hiện tiền.

   Theo TN nghĩ, bạn nên phát tâm tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện trong vòng 21 ngày liên tục, kết hợp niệm Phật, phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo và in ấn Kinh sách băng đĩa Phật pháp hữu ích cho việc tu tập rồi cúng dường vào các chùa hay đạo tràng.

   Hàng ngày bạn và gia đình phải thường xuyên khuyên em gái: Mạng của em đã tận rồi, vì thế không nên luyến tiếc cuộc sống trần tục nữa, nay phải nhất tâm buông hết mọi chuyện nơi trần thế để cùng gia đình niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có con đường đó mới có thể thoát khỏi cuộc sống sanh tử luân hồi này. Hàng ngày nhất thiết gia đình phải khuyên em gái những điều như vậy để em gái bạn ý thức được việc mình đã chết, từ đó sẽ không níu kéo, nương chấp vào thân mạng đã huỷ hoại, và những luyến ái thường tình của cuộc sống đã qua, hoặc tìm cách trụ lại nơi chôn mình nữa.

   Việc bạn gặp bức tượng Thích Ca và đã thỉnh Ngài về rồi đặt bức tượng đó tại sân trường đại học là điều thật hữu duyên và vô cùng hữu nghĩa và công đức rất lớn, bởi bạn đã giúp cho rất nhiều sinh viên khác mỗi khi đi qua tôn tượng của Phật Thích Ca sẽ đều khởi lòng tôn kính, mến mộ và đã vô hình khơi dậy những chủng tử Phật, nhiều khi còn rất mơ hồ, mờ nhạt, hoặc quá ít ỏi trong họ, giúp họ cùng thức tỉnh để hướng tới đạo Phật rồi tìm hiểu, học hỏi, tu hành và dần tiến tới giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên bạn chớ nên quá để tâm vào chuyện đó mà quên việc quan trọng của chính bạn: phải dũng mãnh đến với đạo Phật để tu học, giác ngộ giúp mình, giúp cho thân quyến và những người xung quanh mình cùng được an lạc.

   Việc em gái bạn không báo mộng, không nhất thiết em bạn đang phải chịu khổ hoặc chưa được siêu thoát, do vậy bạn chớ nên quá lao tâm về chuyện đó. Quan trọng là: những việc phước thiện cần và nên làm cho em bạn, bạn và gia đình hãy tận sức để làm; làm rồi thành tâm hồi hướng cho em gái bạn và nguyện cho em gái được sanh về Tịnh Độ. Nhờ sự trợ duyên này, dẫu em gái bạn chưa siêu thoát, nay càng đủ thêm phước lực mà nhanh siêu thoát hơn; hay đã được siêu thoát về cõi an lạc nào đó thì những phước lực đó sẽ càng làm tăng thêm phẩm vị và công đức.
   TN nguyện chúc bạn sớm vượt qua mọi lo âu, phiền muộn và dũng mãnh tu đạo để cuộc sống đời-đạo đều an lạc.
   TN

 34. phạm thanh sơn

  Nam mô a di đà phật
  con cảm ơn thầy thiện nhân. Chúc thầy luôn khỏe mạnh và truyền đạt được nhiều đạo pháp cho nhân loại

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn Thanh Sơn thân mến,

   TN là người tu tại gia nên bạn cứ hoan hỉ chia sẻ với TN như tình đồng đạo thôi nhé. Chúc bạn tinh tấn và an lạc.

   TN

 35. Nguyễn Na

  Bạch thầy
  Con có câu chuyện này muốn chia sẽ với thầy mong thầy giúp đỡ. Ba của con đi công tác tiện có việc 100 ngày của ông nội ở quê. Không may bị tai nạn tàu hỏa, thân xác không còn nguyên vẹn. Gia đình vẫn còn bàng hoàng và đau buồn. Gia đình con đã nhờ các sư thầy đưa rước hương hồn về nhà. Nhưng tới giờ ba vẫn chưa báo mộng cho ai trong gia đình là ba đã về nhà, con sợ trong lúc hoảng loạn, hương hồn người cũng không còn trọn vẹn. Vậy Cho con được hỏi là sau 49 ngày, gia đình con phải làm gì để giải được oan nghiệp này ạ. Ba con khi còn sống không theo đạo phật nhưng ông rất hay nghe những video giảng đạo của các sư thầy và rất tâm đắc, cảm phục. Mong muốn của con là sau khi mất, cầu mong hương hồn ba được siêu thoát, đến được tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Nguyễn Na,

   TN cùng các Đạo hữu thành tâm chia sẻ nỗi mất mát lớn trong bạn. Như nhiều trao đổi về những trường hợp gia đình có thân nhân bị tai nạn, TN có chia sẻ: Người bị tai nạn vốn rất khó siêu thoát. Ngoại trừ một số trường hợp (rất hãn hữu), người đó tiền kiếp và khi sanh thời thường hành nhiều phước thiện, thì dẫu người đó xả báo thân ở hình thức nào chăng nữa, chắc chắn thần thức người đó sẽ theo những nghiệp lành sẵn có mà tái sanh ngay vào cõi thiện đạo (trời hay người). Do vậy, bất cứ ai, cho dù là tu hay không tu đạo, khi người đó mãn báo thân, hay đột ngột xả báo thân (chết), chúng ta chỉ cần căn cứ vào những nghiệp thiện-ác của người đó khi sanh thời là có thể dự đoán phần nào về số phận của người đó.

   Trường hợp Ba bạn, khi sanh thời mặc dù ông không tu đạo Phật, nhưng „ông rất hay nghe những video giảng đạo của các sư thầy và rất tâm đắc, cảm phục“, do vậy, có thể nói đó cũng là những nhân lành có thể giúp ông, khi tử nạn đột ngột, nếu ngay lúc đó một chủng tử Phật trong ông được trỗi dậy kịp thời và ông có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật, một vị Bồ tát hay một câu Kinh trong Kinh Đại Thừa, rất có thể ông sẽ được tái sanh ngay vào các cõi an lạc. Điều này trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đã nói rất cụ thể.

   Một điều TN thấy hơi đáng tiếc, sau khi xảy ra tai nạn, gia đình bạn đã thực hành rất đúng pháp, đó là mời Chư Tăng làm lễ rước hương linh Ba bạn, nhưng thay vì về chùa, để an vị linh tại chùa, giúp Ba bạn có nơi an trú về tâm linh (trường hợp không đủ phước báu để tái sanh ngay), thì gia đình bạn lại làm lễ rước linh về nhà. Nhưng dù sao đó cũng là điều tốt, còn việc Ba bạn không báo mộng cho gia đình bạn, điều này bạn và gia đình chớ quá lo lắng rồi vọng cầu, hay tìm cách làm những chuyện trái với đạo Phật thì không nên.

   Trong Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận, khi Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: „Như người ở trên đời không có trai giới mà hay làm phước huệ cho đời. Sau khi chết rồi có con hiếu thuận hoặc trai hay gái thỉnh thầy tụng kinh đại thừa, làm thủy lục hoặc trai đàn lớn cầu siêu độ vong linh, không biết vong linh có thể siêu độ không?

   Đức Phật nói: Nếu như người khi sanh tiền không có công lành, chết rồi có con cháu làm công đức cầu siêu, bố thí bạc tiền thì mười phần công đức chỉ đặng ba phần.

   Cớ sao vậy? Vì lập công làm phước không chi qua tiền bạc của mình ra làm chay bố thí, trong chúng đồng phần người sống được phước hơn người vong.

   Còn như thỉnh thầy uống rượu ăn thịt chẳng đặng trong sạch, tụng kinh lấy bạc tiền. Thiên thần chẳng giáng lâm, Phật thánh không đến trợ, lại vong linh ấy càng thêm tội lỗi.

   Bằng như có con hiếu thuận chân chánh, cha mẹ chết rồi, trong mỗi tuần bảy ngày làm chay bảy thất, hoặc trong ba năm cả nhà ăn chay giữ giới, xuất tiền của trong sạch, cầu thỉnh thầy tu hành đức hạnh, trai giới tinh nghiêm, tụng kinh đại thừa, hoặc làm chay thủy lục thiết lập nghiêm trang, thắp hương rãi hoa y theo pháp cúng dường, có lòng thành kính thay thế cho vong hồn khỏi tội đặng phước. Nếu cầu siêu bố thí bạc tiền như vậy, vong linh mới đặng sanh lên cõi trời, người sống cũng đặng phước, kẻ còn người mất đều an vui, người vui mừng thần thánh cũng vui mừng, như vậy mới thật là con cháu hiếu thuận“.

   Qua phần Kinh văn này hẳn bạn thấy: Trong vòng 49 ngày gia đình bạn phải tìm mọi cách, mỗi tuần đều nên đến chùa, thỉnh Chư Tăng là lễ cầu siêu cho Ba bạn; kết hợp bố thí, cúng dường Tam Bảo, phóng sanh hay in, ấn tống băng đĩa, kinh sách Phật pháp hữu ích cho việc tu học, rồi cúng dường vào các chùa, hay đạo tràng.

   Tại gia đình, bạn cùng người nhà hàng ngày nên phát nguyện ăn chay (tối thiểu 49 ngày) và trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cho tới hết 49 ngày; đồ cúng nên thuần tịnh: làm đồ chay, hương, hoa là đủ, bởi người chết họ chỉ hưởng hương thực (ăn bằng hương vị), tuyệt nhiên không được làm đồ mặn để cúng tế. Lý do bên trên Phật đã nói rõ rồi. Sau mỗi thời tụng kinh, bạn cùng gia đình nên niệm Phật và khuyên Ba cùng niệm theo và đồng phát nguyện được sanh về Tịnh Độ.

   Những ước nguyện gì của Ba bạn khi còn sống chưa thực hiện, hoặc còn dở dang, bạn và gia đình nên ráng thể theo nguyện vọng của Ba bạn để thực hiện cho viên mãn. Được vậy, Ba bạn sẽ yên lòng để chấp nhận cho lộ trình tái sanh vào cõi an lạc.

   Quan trọng: Tất cả những phước thiện làm được bạn cùng gia đình đều nhất tâm hồi hướng cho Ba bạn cùng những oan gia trái chủ của Ba, nguyện cho Ba và họ đồng được sanh về Cực Lạc.

   Nếu gia đình bạn có thể nhất tâm làm được viên mãn những phước thiện nêu trên, TN nghĩ Ba bạn sẽ rất hoan hỉ và cũng được nương nhờ những phước lực đó mà mau chóng buông bỏ vạn duyên để tái sanh vào cõi an lạc.

   Nguyện chúc bạn tỉnh giác để tu đạo trước là giúp Ba, sau là giúp chính mình và người thân.
   TN

 36. Nguyễn Na

  A Di Đà Phật!
  Kính bạch thầy!
  Con rất cám ơn những chia sẻ của thầy. Gia đình con trong 49 ngày đã phát nguyện ăn chay, lên chùa cầu siêu mỗi tuần. Hiện tại con đang đi học xa không ở nhà. Mẹ con có nhờ hỏi thầy là nhà con vừa thỉnh phật Quan Âm về an vị ở nhà. Mẹ con muốn tụng kinh phật cho ba vào mỗi tối và sáng sớm. Cho con hỏi là niệm kinh gì ạ. Ở nhà Ông Cậu có sao quyển kinh A Di Đà cho gia đình đọc hàng ngày. Như vậy có được không thưa thầy? Và sau 49 ngày thì có cúng cơm và cầu siêu hàng tuần như bình thường không ạ?
  Con cám ơn thầy, kính chúc thầy sức khỏe ạ!

 37. nguyễn quốc triệu

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  Con xin thành kinh tri ân đến kính quý thầy. con cũng mới biết đến phật pháp. và biết được pháp môn tịnh độ rất thù thắng con đang tìm hiểu và cố gắng thực hiện dẫu biết rằng con đường tu học còn nhiều gian nan ..
  Cuối cùng con kính chúc quý thầy sức khỏe tinh tấn thân tâm an lạc van sự kiết tường như ý .đồng kính chúc quý bạn hữu gần xa tu học tinh tấn và có kết quả cầu chúc cho tất cả pháp giới chúng sinh đều vãng sanh cực lạc và sớm thành phật đạo.
  NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI
  NAM MÔ A DIĐÀ PHẬT. ★

 38. Thiện Nhân

  A Di Đà Phật

  Gửi bạn Nguyễn Na,

  Vậy là quá tốt rồi. Mẹ bạn có thể tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hoặc Kinh A Di Đà Nghi Thức Cầu Siêu. Nếu mẹ bạn sức khoẻ yếu và thường ngày đã có trì tụng A Di Đà Kinh thì mẹ bạn nên chọn Kinh A Di Đà Nghi Thức Cầu Siêu để trì tụng hàng ngày, bởi trong đó có đủ nghi thức siêu độ cho vong linh và kết hợp niệm Phật.

  Trong quyển Thoát Vòng Sống Chết của Cư Sĩ Liêu Dịch Nguyên có chỉ dẫn cách khai thị cho vong linh như sau:
  “Vong linh (tên Ba bạn)! Nếu ông đến trên mặt nước hay trước tấm gương mà soi, thì ông sẽ không thấy được diện tướng của ông hiện vào nữa, vì thân Trung ấm này đã rời sắc thân do huyết nhục mà cấu tạo thành. Ông nên biết rằng, một khi đã vào giai đoạn Trung ấm thân, điều cần thiết là: Lúc này ông không nên nhớ nghĩ gì nữa, chỉ nên chuyên tâm niệm Phật A Di Đà và Bồ-tát Quán Thế Âm đến cứu độ. Khi đó, Phật A Di Đà cùng Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ cảm ứng sự cầu nguyện của ông. Mong ông phải khéo tự phát tâm mà niệm Phật”.
  Gia quyến phải theo như trên mỗi ngày đọc ba phen cho rõ ràng mà chỉ giáo, đồng luân phiên niệm Phật để cứu độ Ba bạn.

  Dưới đây TN xin ghi lại một số trích đoạn quan trọng trong Thoát Vòng Sống Chết để bạn và gia đình tam khảo và làm theo, giúp cho Ba bạn sớm được siêu sanh Tịnh Độ.
  Riêng bạn, dù ở nơi xa, nếu do công việc hay học tập không thể sắp xếp được thời gian để tụng kinh, bạn có thể niệm Phật hoặc làm các việc phước thiện nêu dưới đây để hồi hướng cho Ba.
  TN nguyện chúc bạn cùng gia đình làm hiếu sự thật viên mãn.
  TN

  CÁCH LÀM VIỆC PHÚC

  Cái yếu điểm của việc phước thiện, ta phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Nếu đem di sản của người chết mà làm việc bố thí thì tốt hơn hết. Trường hợp họ không có thì sẽ lấy của cải, tài sản của bà con bạn bè mà giúp vào cũng được, hầu để làm những việc phúc đức; thì người chết chắc chắn sẽ được lợi lạc. Như trong Kinh Vô thường đã nói: “Một khi người nào tính mạng đã lâm chung, thì nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống mà chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ công đức ấy thì người chết dù cho có nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ nhàng và sẽ được công đức phúc lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mà mặc cho người chết, để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi ích gì cho họ vậy”.
  Đấy là cái lệ thường làm ngày xưa bên Ấn Độ. Còn như ở hiện đại, thì ta nên đem di sản ấy mà đổi lấy tiền tệ; hoặc dùng trang nghiêm Phật tượng, ấn tống kinh điển, cúng dường Tăng-già. Ngoài ra ta có thể làm những việc như: tế bần, phóng sinh, hoặc làm những việc gì có ích cho xã hội.
  Nhờ những công đức do ta làm các việc phúc thiện đó, thì người chết dù phải đọa vào Ngạ-quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích. Trong Kinh Ưu-bà-tắc có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào loài Ngạ-quỉ, thì người con nên vì họ mà làm những việc phúc đức, nên biết rằng người cha sẽ do đó liền được hưởng thọ sự lợi lạc. Nếu người chết ấy được sanh lên cõi Trời thì họ không nghĩ đến vật dụng trong cõi người nữa. Vì sao? Vì trên cõi Trời đã được đầy đủ mọi thứ bảo vật thù thắng vậy. Nếu người chết bị đọa vào Địa-ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu nỗi khổ đau, cũng không được rảnh rang để nhớ nghĩ, vậy cho nên họ không được hưởng thọ. Ai đọa vào Súc-sanh, ta nên biết cũng như thế. Nếu muốn biết tại sao ở trong Ngạ-quỉ vẫn được hưởng thọ sự lợi ích; thì ta nên biết rằng vì người ấy có sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên mới phải đọa vào Ngạ-quỉ. Nhưng khi làm thân Ngạ-quỉ thì biết thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy tính muốn được mọi điều lợi lạc, bởi thế mà được thọ hưởng”.
  Đấy là Đức Phật dạy rõ chỗ lợi lạc của loài Ngạ-quỷ. Còn đối với công phu chúng ta làm việc phúc thực không luống uổng. Vì không những kẻ chết được hưởng, mà bà con hiện tại cũng chung phần phước lợi. Như trong Kinh nói: “Nếu người chết đã được thọ sanh vào các cảnh giới khác, nhưng còn có bao nhiêu kẻ bà con còn đang đọa trong Ngạ-quỉ; nếu ta có làm việc phúc thiện, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vậy nên, người có trí, nên vì loài Ngạ-quỉ mà siêng năng làm việc phước đức”.
  Khi lấy di sản của kẻ chết mà làm việc phúc đức, để cứu độ cho họ. Trước hết ta phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính họ có bỏn xẻn hay không. Nếu trong lúc còn sống mà lòng họ hay bỏn sẻn, thì khi thấy được bà con đem di sản của mình mà làm Phật sự hay bố thí, vật dụng của họ mà bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, tất nhiên liền sanh lòng giận hờn tiếc nuối. Nhân đó mà khởi lên tà niệm xấu xa, rồi liền bị nghiệp duyên dắt vào cảnh ác đạo. Cho nên Thiện hữu hay là gia quyến của họ phải chỉ giáo cho họ những lời như sau đây:
  “Vong linh! Nay ta vì ngươi mà đem di sản của ngươi để làm Phật sự hay làm việc phúc đức. Làm như thế, tức là đem của cải hữu lậu mà làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ngươi sẽ được siêu sanh về Tịnh độ. Ngươi phải chăm lòng thành kính niệm Phật A Di Đà cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản ấy ngươi cần phải rời bỏ chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm đê tiện mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại cho ngươi, ngươi cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ngươi nó đã thành vô dụng rồi vậy”.

  CÚNG TẾ VONG LINH

  Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì ta việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người đã chết. Thế nên thân Trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy tức thì bảo thôi, nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người còn sống không thể nào nghe được. Vì thế kẻ đang sống còn, vẫn làm sát sanh như thường, người đã chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên. Đã thế, nếu một phen sân tâm khởi lên, liền phải đọa vào Địa-ngục; cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải chú ý.
  Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và đồ trái, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Như trong Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỷ thần; đã không có một mảy may phúc đức, không có lợi gì cho kẻ chết mà còn kết thêm tội lỗi càng sâu dày. Dù kẻ chết đó, về đời sau hoặc trong đời này của họ có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời; nhưng khi lâm chung bị bà con làm ác nhân ấy (tức là nhân sát hại), cũng làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về cõi giới an lành. Huống chi kẻ chết đó, khi sống còn chưa từng làm một chút phước thiện, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, tất nhiên họ phải đọa vào cảnh khổ, nỡ nào bà con lại gây thêm nghiệp cho họ?
  Trong luật Thuận Chánh Lý, quyển thứ ba nói: “Có một loài quỷ tên là Hy-tự, chúng hành động được tự do, có thể đi khắp các phương dễ dàng cũng như chim bay giữa trời, qua lại không ngăn ngại.
  Sở dĩ nó phải đọa làm thân quỷ, duyên cớ ấy có hai:
  1 – Là lúc bình sanh của nó, mê say theo lối bàn luận của thế tục, chắc rằng: chết rồi quyết phải thành Quỷ. Cho nên luôn luôn mong mỏi sau khi chết rồi, sẽ được con cháu đem đồ ăn đến cúng tế. Vì chấp chặt tà kiến ấy, và nhờ có căn lành đời trước, nên mới đọa vào loài Quỷ này, luôn luôn mong mỏi thờ cúng, bởi thế nên gọi là Quỷ Hy-tự.
  2 – Là lúc bình sanh hay ưa gần gũi giao thiệp và vì muốn được giàu có, cho nên chỉ biết tích trữ của cải cho mình, ôm lòng bẩn chật, bỏn sẻn, dù cho dư dật cũng không chịu bố thí. Vì ác nghiệp ấy, nên phải đọa vào loài quỷ này. Rồi vì lòng ưa mến của cải ở đời, cho nên thường hay nương náu chung quanh nhà cửa hoặc những nơi nhơ nhớp uế tạp. Bởi thế, nếu bà con, bạn bè cúng tế, thì sanh lòng cảm khái và hối hận sự bẩn chật hẹp hòi của mình ngày trước. Do cái niệm lành ấy, nên chúng được cải phước là được hưởng thọ sự cúng tế”.
  Trong Kinh Quán Đảnh, quyển thứ sáu cũng có nói: “Những kẻ trong lúc bình sanh không làm lành, cũng không làm dữ; thì sau khi chết rồi không có quả báo gì xuất hiện, cho nên sẽ làm loài quỷ và được tự do. Nhưng loài quỷ này thường hay nương náu nơi mồ mả của mình hoặc mồ mả của kẻ khác; dựa theo cái dư khí của cốt tủy mà được hiển linh. Cho nên nếu ai có cúng tế, thì cũng được hưởng thụ. Đến khi xương tủy đã mục nát, thì mất chỗ nương tựa, tức liền tìm đến chỗ nào xương tủy chưa mục nát và vô chủ để nương tựa”.
  Trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển thứ 16 cũng nói: “Có một loài quỷ tên là Hy-vọng, vì trong lúc sống còn, hay ưa buôn bán tính toán, chẳng kể gì đến phải chăng, gạt người lấy của, làm như thế mà tự cho là vừa ý. Còn những việc bố thí, thành tín, phúc đức, giới cấm v.v… thì không bao giờ chúng nghĩ đến. Vì đem lòng bỏn xẻn ganh tỵ, không ưa gần gũi bạn lành. Cho nên, đến khi lâm chung phải đọa vào làm quỷ này. Loài quỷ này mặt mày đen xám, thường hay rơi lụy, tay chân lở loét, tóc tai bù xù, đói khát thèm thuồng, phải chịu bao nỗi đắng cay, kêu gào thảm thiết. Nếu như được con cháu có lòng nghĩ đến tiên linh mà cúng tế, thì quỷ này mới được dịp uống ăn. Ngoài ra, không bao giờ chúng được hưởng thọ”.
  (Trích Thoát Vòng Sống Chết của CS Lưu Dịch Nguyên)

  • Nguyễn Na

   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Bạch thầy!
   Con và gia đình cảm ơn thầy và làm theo những gì thầy dặn dò. Kính chúc thầy sức khỏe, an lạc.

 39. Lê Trung Kiên

  A di đà phật!
  kính thưa thầy Thiện Nhân.Con là người không tu hành cũng không hiểu rõ về phật pháp nhưng con có một chuyện buồn kính mong thầy giúp đỡ và chia sẻ. Em chồng con bỏ nhà ra đi và treo cổ tự tử trong rừng đến ngày thứ 24 kể tử ngày em đi gia đình mới tìm được xác em và đã phân hủy. kính xin hỏi thầy phải làm sao để kêu hồn em con về nhà.Vì trước khi đi em con nói không về nữa. Kính mong thầy giúp đỡ .Em con bỏ nhà đi vào đêm 16/4/2015 nhằm ngày 28/2 âm lịch ngày tìm được em con là ngày 12/5/2015 nhằm ngày 23/3 âm lich. Thầy có thể cho con biết là em con mất vào giờ nào và ngày nào không ạ.Con thành thật cảm ơn thầy.

 40. Nguyễn công Tùng

  A di đà Phật!
  Bố con chuẩn bị được 49 ngày. Nhà con có trợ niệm sau khi bố con qua đời và niệm phật trong những ngày qua thầy ah. Hôm 35 ngày nhà con đã đưa vong bố con lên chùa gần nhà. Bây giờ sắp đến 49 ngày bố con. Con về phần nghi lễ cho bố con đã nhờ các sư thầy giúp cho nhà con, còn về phần mời cảm ơn anh em họ hàng có rất nhiều ý kiến bảo rằng nên làm cơm chay trong nội bộ gia đình; có ý kiến lại bảo ngày 49 ăn chay và ngày hôm sau thì mới anh em ăn mặn. Con rất bối rối không biết làm thê nào cho phải. Trong suy nghĩ của con chỉ muốn làm ngày này đơn giản anh em ăn chay trong nhà, để đến giỗ đầu thì làm mở rộng cảm ơn mọi người sau.
  Con Xin thầy cho con một lời khuyên ah!
  Con Chân thành cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian lắng đọc ạ
  Con chúc thầy luôn mạnh khỏe cứu độ nhân gian.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Công Tùng,

   Gia đình bạn đã làm rất đúng pháp, TN nghĩ hương linh của Bố bạn chắc chắn sẽ hoan hỉ lắm. Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Phẩm thứ Bảy: Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn và Người Mất Ngài Địa Tạng đã dạy rất cụ thể: “Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích.”
   “Vì lẽ đó nên nay con đối trước Ðức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề: Vào ngày lâm chung, cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin vọng lượng.
   Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho nặng thêm mà thôi.
   Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc đời hiện tại, đắc được phần Thánh Quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người; nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành.
   Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo! Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy?!”

   Qua lời dạy trên bạn thấy tầm quan trọng khi làm việc phước thiện để hồi hướng cho người thân mới qua đời: nếu chỉ vì cố chấp những nghi lễ của đời sống thế tục thường tình, mình đã vô tình tạo thêm các nghiệp bất thiện khiến cho người thân mới qua đời phải gánh chịu.

   Bạn là người đã có niềm tin nơi chánh pháp và gia đình cũng đã khởi được nguyện tâm trong việc lo tang lễ cho Bố, TN thấy bạn cần phải dũng mãnh vận động gia đình vượt qua những lề thói hủ tục của thế gian. TN biết là rất khó, nhưng lý lẽ đơn giản để thuyết phục gia đình là: những người thực sự có lòng với gia đình, với Bố họ sẽ chẳng vì bữa ăn mà tới, do vậy một bữa cơm chay thanh tịnh để tỏ lòng tri ân công đức của mọi người nhưng cũng là để gieo duyên Phật pháp với mọi người. Những điều tiếng sẽ không thể tránh, tuy nhiên nếu bạn và gia đình vượt qua được thì đó là một tiền lệ, một biểu pháp tốt giúp mọi người noi theo.

   Để Bố bạn được hưởng trọn phần công đức, số tiền phúng viếng, gia đình bạn nên đem ra làm bố thí, cúng dường trai Tăng, phóng sanh, in ấn kinh sách, băng đĩa Phật pháp hữu ích cho việc tu học rồi cúng dường vào các chùa hay đạo tràng, hồi hướng cho bố bạn, thay vì để xử dụng vào việc khác.

   Từ nay tới 49 ngày gia đình bạn ráng niệm Phật thật chuyên nhất và khuyên ông cụ buông vạn duyên trần, rồi cùng niệm theo và phát nguyện vãng sanh Cực Lạc. Ngày Thất tuần gia đình nên mời chư Tăng làm lễ cầu siêu và cúng dường Trai Tăng thanh tịnh để trợ duyên lần cuối cho ông cụ. Đó là con đường và công đức tối thắng nhất mà bạn và gia đình nên làm.

   TN nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để bạn cùng gia đình làm hiếu sự được viên thành.
   TN

   Tham khảo thêm:Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Phẩm thứ Bảy

 41. Koppaz

  Ông ngoại con mất ngày 09/4/ ất mùi. Khi ông ngoại con bị bệnh nằm viện, bác sĩ bảo có lẽ ông không qua khỏi nên gia đình chở ông về nhà. Chắc ông cũng biết bệnh tình ông không qua khỏi nên ông kêu cậu con gọi điện nhờ 2 thầy ở chùa ( 2 thầy này là cháu bà con với ông)đến để đọc kinh cho ông ra đi theo ông bà. Lúc ông nhắm mắt mê mệt thì thấy ông nói “không, không”, khi ông tỉnh lại thì ông nói có 2 người đến rủ ông đi nhưng ông trả lời không đi (lúc ông bị bệnh yếu thì gia đình có treo hình phật A Di Đà Phật) trước mặt ông và dặn ông nhìn kỹ vị phật a di đà khi nào phật đến rước ông hãy theo, còn bất kỳ ai đến rước ông cũng không theo. Và gia đình có nhắc ông nhớ lúc nào cũng niệm câu phật hiệu A Di Đà. Còn chuyện này nữa. Lúc ở bệnh viện chở về thì gia đình có cắt 1 tấm ảnh của phật bà quan âm và để dưới đầu nằm của ông nữa. Sau đó thì từ bệnh viện về ông vẫn biết hết người thân nhưng sau khoảng 3h đồng hồ sau thì ông ra đi, ông đi rất nhẹ nhàng,lúc đó mọi người cùng nhau niệm phật, nhưng sau đó cũng lau mình và thay đồ cho ông luôn chứ không có đợi đến 8 tiếng sau khi mất. Ông mất nhưng vẽ mặt rất thành thản, hồng hào như đang nằm ngủ đến khi liệm luôn.
  Vậy cho con hỏi như vậy ông ngoại con có phải phật đến rước ngoại con đi không? có chuyện này trước khi ngoại ra đi có nghe ngoại đếm 1,2,3 rồi đi.

 42. Trần Thị Hồng

  A di đà Phật!
  Con gái của con mất ngày 18/7/2013 âm lịch. Nhà con có trợ niệm Phật sau khi con gái của con qua đời. Lúc cháu mất chưa tròn 11 tuổi(tức 12 tuổi mụ). Hôm 35 ngày nhà con đã đưa vong con gái của con lên chùa gần nhà. đến nay đã gần đến ngày giỗ hết vào ngày 18/6/2015 (theo mẹ con nói là giỗ hết là giỗ tháng sống) có đúng vậy không thầy.Còn về phần nghi lễ cho con gái của con, tới đây con sẽ nhờ các sư thầy giúp cho nhà con, còn về phần mời cảm ơn anh em họ hàng có rất nhiều ý kiến bảo rằng nên làm cơm chay trong nội bộ gia đình; có ý kiến lại bảo nên ăn chay và ngày hôm sau thì mới anh em ăn mặn. Con rất bối rối không biết làm thê nào cho phải. Trong suy nghĩ của con chỉ muốn làm ngày này đơn giản anh em ăn chay trong nhà, nhưng lại nghĩ chưa có dịp để làm mở rộng cảm ơn mọi người nên cũng vẫn muốn làm cơm mặn.
  Một ý nữa con muốn hỏi Thầy là sau lễ giỗ hết của con gái con, thì những lần giỗ sau vẫn làm giỗ bình thường hay vì cháu mất đi còn bé nên không cần phải làm giỗ nữa ạ;
  Con Xin thầy cho con một lời khuyên ah!
  Con Chân thành cảm ơn thầy đã bớt dành chút thời gian lắng đọc ạ
  Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, cứu độ nhân gian.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Trần Thị Hồng,

   Câu hỏi của bạn có những ý tương đồng với câu hỏi của đạo hữu Nguyễn Công Tùng (ngày 26.05.2015), do vậy bạn có thể hoan hỉ tham khảo theo link dưới đây. Khác nhau chỉ ở thời gian và người mất, còn nghi thức đều có những nét tương đồng.
   Trao đổi ngày giỗ.

   Có một điểm TN muốn lưu ý bạn: Một người thân qua đời là nhắn nhủ người còn sống hãy mau thức tỉnh để tu đạo để chuyển hoá cuộc sống nội tâm và có cơ hội giải thoát, bằng không khi vô thường ập tới, nếu không định rõ cho mình một con đường để hướng tới giải thoát, tất sẽ bị cơn gió vô thường cuốn trôi và cơ hội trở lại thân người là vô cùng nguy nan. Do vậy việc bày đặt cỗ bàn linh đình bằng đồ mặn để trả ơn mọi người là điều bạn phải cân nhắc.

   Một người sau khi mất, nếu không đủ phước báu và công đức, quá lắm là 100 ngày sẽ phải tuỳ theo nghiệp báo để mà tái sanh. Cõi lành hay dữ vốn phụ thuộc vào nghiệp thiện-ác của người đó gây tạo. Do vậy sau 49 ngày và những ngày giỗ là sự biểu tỏ tấm lòng của người còn sống tới người đã khuất. Một chút đồ chay, hương hoa thanh tịnh, một thời Kinh A Di Đà hay Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hoặc cùng nhau niệm Phật rồi hồi hướng cho người đã mất là đủ và đúng pháp, bởi người chết vốn chẳng thể ăn uống như người còn sống; trái lại niệm Phật, tụng kinh là món ăn tinh thần trân quý nhất đối với họ. Ngược lại nếu lấy ngày đó để tụ tập, giết thịt, cỗ bàn linh đình rồi cùng nhau ăn uống=vì người sống mà làm chứ hoàn toàn không vì người chết.

   Nguyện chúc bạn sáng suốt và dũng mãnh tu đạo để người còn, kẻ mất đều được lợi lạc.
   TN

 43. Đào Thị Lan

  A DI ĐÀ PHẬT!
  Kính thư thầy THIỆN NHÂN! Con xin thầy hoan hỉ cho con đôi điều về nghi thức cúng cho người đã mất.
  – Bố chồng con mất ngày 19/3/2015 (vì lần đầu nhà có việc lớn lên con không hiểu lễ nghi) con chỉ biết niệm NAM MÔ A DI ĐÀ và đọc Chú ĐẠi BI (con đọc từ khi bố con ốm. Sau khi con đọc được những điều băn khoăn của các anh chị và những điều Thầy hoan hỉ ở trên thì đến tuần thứ 3 của bố con, hằng ngày con mới đọc kinh ĐỊA TẠNG BỔN NGUYÊN( buổi sáng)con đọc cả 3 quyển thượng, trung, hạ và kinh Cầu siêu( buổi chiều) rồi con ăn chay từ 30,1,14,15;Các ngày 1,15 con dâng cúng đồ chay và phóng sinh.Ngày nào con cũng nhìn vào tấm di ảnh của bố con trò chuyện và khuyên bố phát tâm niệm Phật.Con làm như vậy đã đúng chưa thưa Thầy?Và nếu có đọc hoặc làm thì đọc kinh gì và phải làm gì nữa ạ?
  – Con đọc kinh mà không có chuông, mõ và ảnh của Đức Phật được không ạ?
  – Con đọc tại nhà con chứ không đọc tại nhà bố con thì có được không ạ?
  – Tuần thứ 5 nhà con không mời nhà sư mà tự làm có được không thưa Thầy?
  – Tuần thứ 7 nhà con mời Nhà Sư về nhà làm ở mà không ra chùa có được không ạ?
  Con còn rất nhiều điều bối rối thưa Thầy.
  Xin Thầy hoan hỉ cho con đôi điều ạ?
  Con xin chân thành cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian đọc ạ.
  Con xin cảm ơn Thầy!
  NAM MO A DI ĐÀ PHẬT.

 44. Thiện Nhân

  A Di Đà Phật

  Chị Lan kính mến,
  Một người mới qua đời rất cần sự trợ duyên của người thân còn sống. Việc tụng kinh và làm lễ cầu siêu cho người vừa qua đời trong vòng 49 ngày là rất quan trọng, bởi nhờ những từ lực này, người vừa mất có thể tiêu giảm được những nghiệp chướng và được siêu sanh về cõi lành. Tuy nhiên việc tụng kinh phải được phát ra từ tâm thành kính và thanh tịnh thì người còn và kẻ mất mới được lợi lạc.

  Việc chị hàng ngày tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, kết hợp phóng sanh, ăn chay, niệm Phật và khuyên ông cụ cùng nhiếp tâm niệm Phật rồi phát nguyện vãng sanh Cực lạc là rất đúng pháp. Chị chỉ cần tụng Kinh Địa tạng là đủ, khỏi phải kèm thêm Kinh Cầu Siêu nữa, bởi liền một lúc kiêm quá nhiều pháp ông cụ sẽ không biết đường nào để đi cho đúng. Quan trọng hơn cả vẫn là phải khuyên ông cụ buông bỏ vạn duyên để niệm Phật cầu sanh về Tịnh Độ, bởi nếu qua 49 ngày, khi mọi sự đã phân định thì dẫu ông cụ có muốn làm gì thêm cũng đã muộn rồi.

  – Con đọc kinh mà không có chuông, mõ và ảnh của Đức Phật được không ạ?
  Chị có một tấm ảnh Phật rất lớn và trang nghiêm đó là tấm lòng hướng Phật, tin Phật và nguyện hành theo lời Phật dạy. Chuông mõ ảnh Phật hiểu về lý thì có là tốt, nhưng đi vào sự (thực hành) thì nhiều khi chỉ là hình thức. Quan trọng là tâm chị phải thật sự thanh tịnh, bởi tâm không thanh tịnh, lại kèm thêm chuông, mõ sẽ chỉ khiến cho người còn, kẻ mất thêm hoảng loạn.

  – Con đọc tại nhà con chứ không đọc tại nhà bố con thì có được không ạ?
  Người mới qua đời linh thức của họ rất bén nhạy, vì thế chỉ cần chị khởi lên niệm thiện-ác thì ông cụ đều nhận biết được cả. Chị cứ yên tâm trì tụng tại nhà, miễn sao mọi chuyện phải thanh tịnh và đúng pháp.

  – Tuần thứ 5 nhà con không mời nhà sư mà tự làm có được không thưa Thầy?
  Nếu chuyện mời Sư là khó thực hiện thì không thể cưỡng cầu, còn nếu có thể thì gia đình bạn nên hoan hỉ mời chư Tăng đến nhà hoặc đến chùa để thiết Trai cúng dường chư Tăng và làm lễ cầu siêu cho ông cụ thì vẫn tốt hơn. Bởi mình tự làm, mỗi người một ý, tâm không thanh tịnh, rồi xảy ra tranh cãi … thì khiến ông cụ thêm tổn phước.

  – Tuần thứ 7 nhà con mời Nhà Sư về nhà làm ở mà không ra chùa có được không ạ?
  Lễ Thất tuần tốt nhất là ở chùa, vì chùa là nơi thanh tịnh có sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ tát và chư thiện thần, hộ pháp, kết hợp những từ đức của chư Tăng và lòng tri ân, thành kính của người nhà, lễ siêu độ sẽ hoàn mãn hơn. Nhưng mọi chuyện cũng là tuỳ duyên, nếu mọi người trong gia đình đều quyết, thì chị cũng nên tôn trọng, bởi ngày Thất tuần là cơ hội cuối cùng của người thân có thể làm cho ông cụ. TN hy vọng gia đình có thể tìm được giải pháp an lạc nhất để giúp ông cụ siêu sanh về Tịnh Độ.

  Chúc chị dũng mãnh và tinh tấn tu học.
  TN

 45. Đào Thị Lan

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  Dạ. Bạch Thầy!Con xin ghi nhớ và làm theo lời Thầy dạy.
  Con xin cảm ơn Thầy!
  Con kính chúc Thầy mạnh khỏe,an lạc!

 46. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Nam mô a di đà phật
  Con chao thầy. Thưa thầy mẹ con mất đột ngột vào ngày 1 tháng 4 năm 2015 (âm lịch), mẹ con ra đi khi vẫn đang ngồi trông cháu. Con rất buồn vì mẹ con ra đi nhanh qua chưa một ngày được chăm sóc mẹ. Lúc mẹ con mất vì đau khổ và không hiểu biết lên con đã ôm me và khóc rất nhiều. Gia đình con thì không hiểu phật pháp. Giờ con phải làm gì để mẹ con được siêu thoát và gia đình nhà con không ai mơ thấy mẹ về báo mộng gì cả. Con thấy sốt ruột khi không biết mẹ con điều gì không nói. Sau 49 ngày con có lên đi gọi hồn không a? Mẹ con hưởng thọ 58 tuổi a.
  Con mong thầy sớm hồi âm cho con. Con cảm ơn thầy.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hồng Hạnh,

   TN cùng các đạo hữu thành tâm chia buồn cùng bạn và gia đình. Mẹ bạn ra đi như vậy cũng chưa hẳn là xấu. Bởi người nghiệp nặng vốn chẳng thể ra đi mau lẹ như vậy. Việc mẹ bạn không báo mộng điều này không thể khẳng định là mẹ đang gặp “sự cố”, trái lại rất có thể mẹ bạn ngay khi xả báo thân đã theo nghiệp thiện mà sanh về cõi lành. Bạn và gia đình chớ quá âu lo rồi tìm cách gọi hồn hay giết thịt gia súc để cúng tế quỷ thần mà tạo thêm những chướng duyên cho hành trình tái sanh của mẹ bạn. Điều bạn và gia đình nên làm là thông suốt trong 49 ngày, hàng tuần nếu thuận duyên thì nên thỉnh Chư Tăng làm lễ rước linh mẹ bạn lên chùa, kế đó mỗi Thất đều nhờ Chư Tăng làm lễ cầu siêu cho mẹ bạn. Về phía gia đình nên hoan hỉ và thành tâm thiết lễ Trai Tăng, cúng dường Tam Bảo; kết hợp phóng sanh, bố thí và làm mọi việc phước thiện khác để hồi hướng cho mẹ bạn; Nếu không thuận duyên, nhà quá xa chùa, gia đình không thống nhất về nghi thức cầu siêu, bạn có thể một mình thực hiện bằng cách phát tâm hàng ngày trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hoặc Kinh A Di Đà Nghi Thức Cầu Siêu; hoặc nếu không thể trì tụng được, bạn có thể phát tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật và khuyên mẹ bạn cùng niệm theo và khuyên mẹ phải buông bỏ duyên trần để nguyện vãng sanh Tịnh Độ…

   Nếu bạn đọc kỹ những trao đổi của các đạo hữu trong mục này, chắc bạn sẽ nhận ra được ít nhiều mình và gia đình phải nên làm gì để hồi hướng công đức cho mẹ. Mong bạn hoan hỉ đọc bài tham khảo dưới đây nhé. Chúc bạn vượt qua mọi đau buồn, tỉnh giác để tu đạo để tự giúp mình và hồi hướng công đức cho mẹ bạn.
   Nguyện cầu hồng an Tam Bảo gia hộ để mẹ bạn được siêu sanh Tịnh Độ.

   Bài tham khảo: 49 ngày sau khi chết gia quyến Nên làm gì?
   Trợ giúp người khi lâm chung
   Các phương pháp niệm Phật

   TN

 47. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Con đã nhận được hồi âm của thẩy rồi ạ.
  Con cảm ơn thầy rất nhiều.
  Con chúc thầy sức khỏe và an lạc.
  Con chào thầy.

 48. Nguyễn Quang Sơn

  Nam mô A di đà phật
  Bạch thầy bố con mất tới nay đã được 4 tuần gia đình con đang chuẩn bị để cúng tuần 49 cho bố con dự kiến cúng vào ngày thứ 44 là có được không
  – Nhà con có mời sư thầy đến cúng tại nhà như vậy có đúng không
  – Cúng tuần 5 cho bố con con cúng ở bên chùa hay ở nhà là tốt
  – Con muốn sau khi cúng xong tuần 49 ở nhà sau đó con sang cúng tiếp cho bố con
  – Con còn bối rối quá xin thầy chỉ giúp
  – Con xin cảm ơn thầy

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   1. gia đình con đang chuẩn bị để cúng tuần 49 cho bố con dự kiến cúng vào ngày thứ 44 là có được không?

   Nên làm đúng theo Kinh Phật là cúng vào ngày 49, thật ra nói 49 ngày cúng thất là biểu pháp, trên thực tế là trong vòng 49 ngày thì mỗi ngày đều phải nên vì người mất mà niệm A Di Đà Phật, đọc Kinh Địa Tạng, ăn chay, cúng dường Tam Bảo, phóng sanh, làm thiện,v.v…
   thì kẻ còn người mất đều được lợi ích, chứ ko phải trên hình thức cứ mỗi 7 ngày là cúng 1 lần là đủ đâu. Người có tâm chí thành, hiếu kính thì với cha mẹ vừa qua đời, trong vòng 49 ngày họ đều mỗi ngày làm những việc trên với hết lòng chân thành và thiết tha.

   Không chỉ 49 ngày mà “tang ba năm ơn thường nhớ, sống tiết độ rượu thịt không. Tang theo lễ cúng chí thành, đối người mất như lúc còn.” Đó chính là đạo Hiếu của một người con khi cha mẹ của mình qua đời.

   2. Còn việc cúng bên chùa hay ở nhà là tùy điều kiện gia đình, ko có cố định. Quan trọng là tâm chí thành.

   A Di Đà Phật.

 49. Nguyễn Quang Sơn

  Nam mô a di đà phật
  Con đã nhận được hồi âm của thầy
  con xin cản ơn thầy

 50. Trần Khánh Ngọc

  A Di Đà Phật
  Dạ thưa thầy, mẹ con vừa mất gần được 4 tuần. Mỗi ngày con đều cúng cơm 2 lần trưa chiều, sáng thì ba để ly sữa trên bàn thờ cho mẹ. Con cúng thất cũng giống như cúng cơm hằng ngày cho mẹ, ko có rước thầy về gì cả, như vậy thì có được ko ạh.
  Con ko có đọc kinh trực tiếp cho mẹ nghe mà mở máy đọc kinh phát liên tục, nhiều kinh chứ ko chỉ kinh địa tạng, vậy thì có sao ko thầy? còn bản thân con thì lại lên chùa đọc kinh nhật tụng.
  Mẹ con bị ung thư nhưng gia đình con không nghĩ là mẹ ra đi đột ngột như vậy, sau dì con mới kể lại rằng chính dì con đã cầu khấn Phật tiếp dẫn mẹ con (vì nghĩ mẹ sống tiếp cũng rất khổ) dì xin nguyện giảm tuổi thọ để mẹ được vãng sanh và đã đọc chú vãng sanh liên tục cho đến khi nhận được tin mẹ mất (dì con ở nước ngoài). Trước lúc mất, mẹ có thêu 2 bức tranh Phật Thích Ca và Bồ Tát Quan Thế Âm, con đem cúng dường chùa. Sau đó dì lại mơ thấy 1 người toàn thân màu vàng tỏa hào quang ko chói mắt đứng ngay kệ sách nhìn dì, nhưng dì lại ko nhìn được thấy mặt, sau đó dì giật mình thức dậy xong dì niệm Phật rồi ngủ lại. Lúc sống mẹ con có phát nguyện đi Tây Phương (nghe lời dì) và chỉ biết niệm A Di Đà Phật thôi chứ ko biết đạo Phật nhiều, mẹ con lúc sống suy nghĩ rất buông bỏ, tới đâu hay tới đó, ko muốn uống thuốc hay đi bệnh viện, rất coi nhẹ mạng sống của mình (cũng chính vì điều đó mà con hay nhằn và giận mẹ). Giờ con hok biết phải hiểu như thế nào về giấc mơ của dì con.
  Con hay niệm Phật nhưng ko được liên tục, chỉ khi lên chùa đọc kinh nhật tụng có đoạn niệm Phật thì lúc đó có niệm thôi

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Cúng thất như bạn kể là cũng tốt nhưng bạn nên phát tâm mỗi ngày niệm A Di Đà Phật cho Mẹ nhiều hơn cho đến tròn 100 ngày giỗ của Mẹ, lấy công đức niệm Phật làm chánh để hồi hướng cho Mẹ và chư vị oan gia trái chủ của Mẹ, vì công đức niệm A Di Đà Phật là đệ nhất, ko gì sánh bằng.

   Tiếp đến bạn cũng nên ăn chay, phóng sanh, tự mình có thêm thời gian thì đọc Kinh Địa Tạng thì tốt hơn là bật máy đọc Kinh. Vì máy đọc Kinh thì độ cảm ko thể sâu bằng chính bạn vì Mẹ mà đọc Kinh Địa Tạng. Chính mình làm thì luôn hiệu quả hơn.

   Đời nay con người hiện đại hóa, tự động hóa đủ thứ trong đời sống, riết rồi tu hay đọc Kinh cũng cần phải có máy tự động hỗ trợ theo, nhưng người xưa nói rất hay, ai tu nấy chứng, ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, vậy thì cái máy nó niệm Kinh 24/24 thì ai chứng? Chắc là cái máy nó sẽ chứng quả sớm hơn chúng ta rồi! Nó siêng tu hơn con người chúng ta, thì nó sẽ thành Phật sớm hơn là lẽ tất nhiên thôi…Nói vui như thế để cho bạn thấy rõ cái máy nó ko tu dùm mình được, mình cũng chẳng thể ỷ lại vào máy mà ko dành thêm thời gian đọc Kinh, niệm Phật cho Mẹ. Cho rằng máy đọc Kinh, niệm Phật cho Mẹ là đủ, thì đây là 1 quan niệm rất sai lầm, rất đáng tiếc.

   Việc dì mơ thấy như vậy là 1 điềm lành rất tốt, thấy 1 người thân kim sắc màu vàng óng tỏa hào quang ko chói mắt, cộng thêm việc Mẹ bạn rất xem nhẹ cái chết và rất thích niệm A Di Đà Phật và luôn muốn phát nguyện muốn vãng sanh về Tây phương thì theo thiển ý của TT – rất có thể Mẹ bạn đã được vãng sanh về Cực Lạc rồi, tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán sơ khởi, còn phải tìm hiểu kỹ hơn về lúc Mẹ bạn ra đi như thế nào nữa…mới may ra có được một kết luận chuẩn xác hơn.

   Tóm lại từ giờ đến ngày giỗ 100 ngày của Mẹ thì bạn nên phát tâm niệm A Di Đà Phật và ăn chay bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *