Niệm Phật Có Thể Trừ Bệnh Ma Ám

Niệm Phật Có Thể Trừ Bệnh Ma Ám

Chúng sanh trong thế gian này, quá khứ, hiện tại không tránh khỏi tạo nghiệp, không tránh khỏi kết oán cùng chúng sanh. Bởi vậy, chúng ta thường thấy rất nhiều chúng sanh bị oán thân trái chủ, ma quỷ dựa vào thân khuấy nhiễu, thần kinh thác loạn, khổ chẳng thể nói nổi. Những bệnh ấy là do hai nguyên nhân sau đây: Một là oán quỷ dựa thân, ngoài ra là do tự mình có nghiệp chướng sâu nặng. Hai nguyên nhân ấy cùng hùa vào, khó thể làm gì được! Chứng bệnh ấy có thuốc men cũng không chữa trị được, cầu thần, cầu Phật, Bồ Tát bảo hựu cũng khá khó khăn. Có cách gì trị được hay chăng? Có chứ! Khoảng đầu triều Thanh, pháp sư Từ Vân Quán Đảnh nói niệm Phật có thể cứu được! Vì sao niệm Phật có thể cứu được? Bởi lẽ, quý vị niệm A Di Đà Phật, mười phương hết thảy chư Phật đều gia trì, đạo lý là đây! Mười phương hết thảy chư Phật đều gia trì, đều bảo hựu. Oan gia đối đầu, yêu ma, quỷ quái gì gì đi nữa cũng đều nhượng bộ mấy phần, chẳng phải là một đức Phật có mặt, mà là hết thảy chư Phật có mặt, chúng chẳng thể lấn lướt được.

Vì thế, đối với hết thảy bệnh tật khó trị, phương pháp nào cũng vô hiệu, hết cách chữa trị, tụng kinh, bái sám cũng vô hiệu, thì thưa cùng quý vị, cuối cùng chắc chắn hữu hiệu là Niệm Phật. Chúng tôi cũng đã từng thấy, quả thật là có rất nhiều người bị oán thân trái chủ dựa vào thân, dường như niệm Phật cũng vô hiệu, vì nguyên nhân nào vậy? Vì niệm Phật chẳng đúng pháp! Chuyện quan trọng nhất trong việc niệm Phật chẳng đúng pháp thì đầu tiên là tín tâm và nguyện tâm. Nếu quý vị trọn đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chuyên trì một câu Phật hiệu, hiệu quả sẽ chẳng thể nghĩ bàn, thống khổ bèn lập tức tiêu trừ, sẽ bình phục như cũ. Pháp môn thật chẳng thể nghĩ bàn!

Trích Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Phần 10
Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

56 Phúc đáp

 1. Nam mô A Di Đà Phật
  Mến chào các liên hữu và các bạn đồng tu,
  Trước hết VT xin mạn phép có đôi lời chia sẻ về đề tài ma (ghost).Vì phần trên chỉ nói sơ lược về bệnh ma ám mà thôi.Trong kinh Phật nói có rất nhiều ma chia ra làm nhiều loại như là ngoại ma,nội ma,ái ma,não ma,bố ma,thiên ma ba tuần…
  Người tu Tịnh Độ thường ít bị chướng ngại về ngoại ma và thiên ma ba tuần bởi vì được sự bảo hộ của các vị hộ pháp,bồ tát.
  Nội ma tức là tâm ma của chúng ta gồm có ma tham,ma sân,ma si,ma cống cao ngạo mạn…Các loại ma này các vị hộ pháp không giúp được nên chúng ta muốn diệt trừ nó thì chỉ có cách duy nhất chính là tu.
  Nói đến tu,người ta thường hay nghĩ là phải bỏ nhà cửa vợ con lên núi hoặc vô chùa cạo tóc mặc áo ca sa?
  Nhưng mình thì gia duyên ràng buột đủ thứ,làm sao để tu đây?
  Ngày xưa,lúc Phật còn tại thế,các thầy tỳ kheo muốn xuất gia thì phải đầu trần chân đất,một y một bát,đi khất thực ai có cúng dường thì được ăn,không có thì uống nước lã,qua ngày hôm sau đi tiếp mà quá ngọ là cũng không được ăn.Sau đó tối về,ra gốc cây hoặc gò mã,trãi bồ đoàn ngồi kiết già tham thiền nhập định hoặc ngủ nghỉ.Các vị ấy đã buông xã như thế,quyết lòng cầu đạo như thế,hành những hạnh khó như thế cho nên mới chứng được thánh quả và chúng ta gọi các vị ấy là người thượng căn.Chúng ta làm như vậy không được là cái chắc rồi nên mới gọi là người hạ căn.
  Thời mạt pháp này,chúng ta nhìn lại,chúng ta bị gia duyên ràng buột đủ thứ,không thể lên núi,cũng không thể xuất gia vậy thì chỉ còn cách duy nhất là tu tại gia.
  Người tu tại gia là chú trọng cái tâm,xem nhẹ cái tướng,cái hình thức bên ngoài vì các thứ ấy chỉ là phương tiện để chúng ta khởi cái tâm.
  Ví như ta đang là nhân viên của một công ty mà tự nhiên cạo đầu,mặc áo cà sa thì không hợp với bộ đồ đồng phục của hảng,chủ sẽ đuổi hoặc chúng bạn cười chê làm ta bị “quê”.Cho dù mình có hạnh vô ngã không sợ quê đi nữa nhưng chúng sanh cười nhạo mình là phỉ báng tăng ni cũng bị mang tội như vậy gọi là không tùy thuận tâm chúng sanh vậy.
  Tuy nhiên những gì mà người xuất gia làm đều có ý nghĩa rất hay,mình cũng có thể bắt chướt như người xuất gia nhưng mà chỉ lấy phần tâm pháp chứ không lấy phần tướng pháp:
  Vô chùa
  Mình không thể vô chùa nhưng nếu nói ở nhà thì giống người đời quá,phải gọi là vào nhà Như Lai.Trong kinh Pháp Hoa Phật dạy:” người nào có được cái tâm từ bi thương yêu hết thảy chúng sanh chính là đã vào nhà Như Lai rồi vậy.”
  Cạo đầu
  Mình không thể cạo đầu nhưng mình có thể cạo sạch những sợi tơ phiền não,những suy nghĩ xấu xa trong đầu bằng cách nhất hướng chuyên niệm Nam mô A Di Đà Phật.
  Khoát áo cà sa
  Mình không thể khoát áo cà sa nhưng mình có thể mặc áo Như Lai.Trong kinh Pháp Hoa Phật dạy:”áo Như Lai chính là hạnh nhu hòa nhẫn nhục”.Mặc chiếc áo này vào thì mình sẽ mau thành tựu đạo hạnh.
  Thọ giới
  Ngày xưa,có vị Tỳ kheo hỏi Phật:”Bạch đức Thế Tôn!Ngài ban 250 giới nhiều quá,con nhớ không hết,làm sao mà trì?”
  Phật dạy như sau:”Được rồi!Nếu vậy nay ta thu gọn lại thành một giới cho ông dể nhớ:Lúc nào ở nơi thân khẩu ý cũng đều lợi ích chúng sanh chứ đừng làm tổn hại chúng sanh”.
  Như vậy thì mình nhất tâm niệm Phật,xả bỏ vạn duyên,ăn chay trường,làm lành lánh dử chính là đã giử được giới này cũng đồng với 250 giới tỳ kheo vậy.Có phải không?
  Thôi,xin chào tất cả
  Nam mô A Di Đà Phật

  • nguyệt

   Kính mong các đạo hưủ giải thích rỏ dùm mình vì sao niệm phật ma lại sợ, mình là ng mới học Phật nên không rỏ lắm..!
   nếu con đạo thiên chúa giáo có thể đi chùa niệm phật không?

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Nguyệt,
   Về câu hỏi thứ nhất, vì sao niệm Phật ma lại sợ?
   Người niệm Phật luôn được Chư Phật, Bồ tát gia hộ, ánh quang minh của Phật chiếu soi, long thiên bát bộ phòng vệ,…nên ma quỷ không dám đến gần. Mình chỉ nói sơ vậy, thật ra niệm Phật có rất nhiều lợi ích, thế nên khuyên bạn hãy phát tâm chăm chỉ niệm Phật. Bạn xem lợi ích của niệm Phật bên dưới.
   Còn việc bạn hỏi Con Đạo Thiên Chúa giáo có thể đi chùa niệm Phật không?
   Pháp môn niệm Phật được Đức Thế Tôn từ bi chỉ bày mong ngỏ hầu tất cả chúng sanh hàm linh đời sau nương nơi Pháp môn này tu tập mà được độ thoát. Đức Phật A Di Đà vì lòng đại bi vô tận thương xót tất cả chúng sanh chìm đắm trong đau khổ nên mới tuyên thệ Bổn Nguyện của mình, kiến lập cõi Cực Lạc thù thắng, nhằm phổ độ cứu vớt chúng sanh trong mười phương về huân tập, thoát khỏi đại nạn sinh tử luân hồi, bất thối chuyển cho đến trọn thành Phật Đạo.
   Bạn thấy đó, Pháp môn này là cho tất cả chúng sanh khắp Pháp giới, huống hồ đồng là người chúng ta, hay là phân biệt từ tôn giáo nào sao. Hễ có ai chân thật phát tâm niệm Phật cầu giải thoát đều được lợi ích, đều có thể thành tựu. Chúng ta được thân người này rất là quý, nên phải biết tận dụng cơ hội này tu tập mà thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Bạn thường xuyên vào các trang duongvecoitinh.com, tinhdo.net, niemphat.vn, voluongtho.vn… để đọc nghe Pháp tìm hiểu dần.

   Lợi ích của niệm Phật:
   1. Diệt trừ tội chướng sâu nặng.
   2. Ánh sáng nhiếp thọ.
   3. Phật A di đà hộ niệm.
   4. Bồ tát thầm gia bị.
   5. Chư Phật bảo hộ.
   6. Bát bộ phòng vệ.
   7. Báu vật công đức tích tụ.
   8. Đa văn trí tuệ.
   9. Không thối chuyển nơi Bồ đề.
   10. Thấy Phật A di đà.
   11. Cảm Thánh chúng đến tiếp rước.
   12. Từ quang chiếu rọi.
   13. Bạn lành Thánh chúng đồng khen ngợi.
   14. Bạn lành Thánh chúng đồng tiếp rước.
   15. Thần thông bay trên hư không.
   16. Sắc thân thù thắng.
   17. Mạng sống lâu dài.
   18. Được sinh nơi thù thắng.
   19. Tận mặt gặp Thánh chúng.
   20. Thường nghe diệu pháp.
   21. Chứng ngộ Vô sinh Pháp nhẫn.
   22. Trải qua phụng sự chư Phật ở các phương và được Phật thọ ký.
   23. Trở về cõi nước mình được Đà la ni.
   Đây là sự lợi ích trong Niệm Phật Tập của Xà Lê Thiện Đạo ở Tây Kinh.

   Lại theo Hòa thượng Đại Hạnh thì niệm Phật có mười điều lợi ích:
   1. Được oai lực Phật gia bị.
   2. Dễ thực hành.
   3. Công đức rất nhiều.
   4. Mình và người rất hoan hỷ.
   5. Mau được thấy Phật.
   6. Nhất định được vào bậc Bất Thối.
   7. Nhất định sinh về Cực Lạc.
   8. Không xa rời Phật.
   9. Mạng sống lâu dài.
   10. Không khác với bậc Thánh.

   Lại y theo các kinh, niệm Phật vãng sinh có ba mươi điều lợi ích:
   1. Diệt trừ các tội lỗi.
   2. Công đức vô biên.
   3. Được sự thù thắng trong pháp của chư Phật.
   4. Chư Phật đồng thanh chứng minh.
   5. Chư Phật đồng hộ niệm.
   6. Chư Phật trong mười phương đồng khuyên tin niệm.
   7. Bao nhiêu bệnh tật do niệm Phật đều được lành
   8. Lúc sắp lâm chung tâm không điên đảo.
   9. Một pháp niệm Phật thâu nhiếp nhiều pháp.
   10. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn.
   11. Dùng công phu ít mà mau được vãng sinh Tịnh độ.
   12. Hóa sinh trong đài hoa.
   13. Thân sắc vàng rực.
   14. Mạng sống lâu dài.
   15. Sống mãi không chết.
   16. Thân có ánh sáng.
   17. Đủ ba mươi hai tướng.
   18. Được sáu thần thông.
   19. Được Vô sinh Pháp nhẫn.
   20. Thường thấy chư Phật.
   21. Làm bạn với chư Bồ tát.
   22. Hương hoa, âm nhạc, sáu thời cúng dường.
   23. Y phục, thức ăn tự nhiên đầy đủ, nhiều kiếp không cùng tận.
   24. Tự nhiên tiến thẳng đến Giác ngộ.
   25. Thường được trẻ mãi không già.
   26. Thường được mạnh khỏe, không bệnh.
   27. Không còn bị đọa vào ba đường đen tối.
   28. Thọ sinh tự tại.
   29. Ngày đêm sáu thời thường nghe diệu pháp.
   30. Trụ nơi bậc Bất thối.
   Đây là y theo các kinh, niệm Phật vãng sinh Tịnh độ gồm có ba mươi điều lợi ích.
   (Trích Niệm Phật Cảnh)

   Chúc bạn phát khởi tín tâm niệm Phật tốt!
   Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Tài

  Kính mong các đạo hưủ giải thích rỏ dùm mình vì sao niệm phật ma lại sợ,mình là ng mới hc Phật nên k rỏ lắm..!

 3. A Di Đà Phật
  Con xin cảm ơn bài viết này.
  Con cũng bị bệnh này được 1 năm rồi, vẫn chưa hết, đang cố gắng niệm Phật.
  Biểu hiện của con là lạnh tay chân, nhức đầu, tối ngủ không được, có cái gì rất nặng bò qua bò lại trên lưng. Đi khám bác sĩ không tìm ra được bệnh, con đi thầy pháp thì phán là bị mắc đằng dưới, cũng may mắn được cửu huyền thất tổ ông bà theo độ mạng. Khi con niệm phật, trì chú, đọc kinh thì có một luồng chạy từ trên đầu xuống, người ta nói đó là điển.
  Bây giờ con chỉ niệm phật thôi, thấy cũng khỏe nhiều nhưng chưa hết luôn, chưa đi làm được, tối ngày con ở trong nhà thôi. Khi mệt quá con vô chùa lễ phật, thấy khỏe liền, về nhà lại mệt tiếp, lúc đầu vô chùa ngủ cũng không được, sau cầu xin hộ pháp được ở trong chùa thì ngủ được. Nhưng bây giờ bị thân bệnh nửa phải quay về nhà dưỡng bệnh, về nhà thì con giãi đãi lắm, huhu…
  Tội nghiệp con quá sâu dày giờ chỉ cầu xin phật lực gia trì. Cũng may con có thiện căn phước đức gặp được pháp môn niệm Phật, tâm con không còn sợ hãi nửa, ráng trụ vào Phật hiệu mong ngày giải thoát.
  Con rất mong được gặp Bác Diệu Âm khai thị và khuyên giải chư vị hương linh đang theo con, để họ ráng nghe theo lời của bác cùng con niệm Phật cầu vãng sanh tây phương cực lạc. Vì hiện tại khi niệm Phật con vẫn còn bất an với họ. Con đang cố gắng, nhưng hình như càng ngày càng thối chuyển… Con rất muốn vô chùa ở nhưng ở quê con không có chùa nào chuyên niệm Phật như ở TP. Hồ Chí Minh.
  A Di Đà Phật.

  • lệ

   Chào ban, ban đã hết bệnh chưa? Minh bị bệnh này rât lâu. Ra vào sg liên tục, làm sg một thời gian phải về chữa bệnh . đi bệnh viện cung kg tìm ra nguyên nhân. Minh danh ra 2 năm để tìm hiểu và chữa trị. Bây giờ đã khỏi rồi. Mình muốn chia sẽ những ai bị như mình. Nếu muôn chữa trị, minh cho địa chỉ, người này ở cùng quê mình nhé

  • Hằng nhi

   Bạn ạ! tu là sửa. Niệm Phật là một phương pháp để mình giải cái khổ và an lạc trong người. Bạn nên tìm nguyên nhân căn bệnh…chứ đừng ỷ lại vào việc cầu xin để rồi hết bệnh…Phật ra đời cứu khổ chúng sanh bằng con đường giáo lý thông qua Kinh, Luật, Tạng…chứ không là ban phép màu ban xuống cho bạn…bạn muốn an lạc thì thử hỏi trong tâm bạn đã an lạc chưa? hay nhờ yếu tố thần linh bên ngoài để an lạc…bạn muốn giáo lý nhà Phật và phương pháp tu rõ ràng thì nên liên hệ địa chỉ này trang mạng:///http chùa đàlani.com bạn sẽ nghe pháp thoại của Thầy Thích Giác Liêm giảng.Nam mô A Di Đà Phật!

 4. tân

  làm sao liên lạc với bác Diệu Âm vậy bác ui

 5. Nam mô A Di Đà Phật
  Gởi bạn Tân
  Bạn muốn tìm bác Diệu Âm thì có thể e mail cho bác tại địa chỉ là: [email protected]
  Hoặc vào cái link này để biết bác Diệu Âm đang và sẽ ở đâu để tìm:
  http://www.tinhthuquan.com/csDieuAm/DieuAm2013.htm
  Không dể gì có được cái phước phần lâm chung mà được bác Diệu Âm hộ niệm đâu nha quý vị,khó lắm,âu cũng là phước đức tu hành từ tiền kiếp để lại.Tuy là vậy nhưng cứ gieo duyên với bác Diệu Âm đi,biết đâu bạn có được cái phước phần đó.
  Gởi bạn Tài
  Không biết bạn có còn ở đây không?Bạn hỏi đã lâu nhưng VT không để ý,cứ tưởng đâu là Huy trả lời cho bạn rồi. 🙂
  Vì sao niệm phật ma lại sợ?
  Trong bài viết này nói là niệm Phật có thể trừ bệnh ma ám chứ không nói là niệm Phật làm cho ma sợ.
  Mà trong nhà Phật thì chữ ma có nhiều nghĩa lắm.
  Đối với người tu thì chữ ma là ý nói những chướng ngại trên bước đường tu như là:ái ma,não ma,bố ma,nội ma,ngoại ma,thiên ma ba tuần…
  Người tu là chuyển hóa tâm ma (tánh ma) thành tâm Phật (tánh Phật).
  Tánh Phật:Không tham,không sân,giác ngộ,sáng suốt,bình đẳng,từ bi,vô ngã,vị tha…
  Tánh ma:Tham,sân,si,cống cao ngã mạn,ích kỷ,ngả chấp,ghét ganh…
  Đối với người đời thì chữ ma ý nói là vong hồn,thần thức,thân trung ấm hay ngạ quỷ…
  Như vậy thì trở lại vấn đề tại sao niệm Phật thì ma (đối với người đời) lại sợ?
  Theo VT nghĩ khi bạn niệm Phật,nếu mà ma nó nghe được thì có ma sợ,có ma thì không?
  Ma nào sợ nghe tiếng niệm Phật là ma đó đã mất thiện căn,mất chủng tử Phật nên mới sanh hoảng sợ rồi bỏ chạy còn ma nào nghe tiếng niệm Phật mà khởi được tâm tin Phật,niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương là ma đó đã có tu,ma đó có công đức rất lớn.
  Thí dụ như những người làm việc phi pháp như là cướp của,giết người,mại dâm,ma túy,cờ bạc,rượu chè…khi nghe có người hô lớn:”Có cảnh sát,có cảnh sát đến!”.Là họ sợ xanh mặt,trốn ra cửa sau,chuồn mất.Nhưng những người thật thà làm việc hợp pháp thì họ vẫn thản nhiên,bình tỉnh,tiếp tục công việc bình thường,đâu có chuyện gì đâu.
  Thêm một ví dụ ngược lại,có người sợ ma,có người không sợ ma.
  Có người không dám đi ban đêm qua các nghĩa địa một mình,nghe tiếng gió thổi wu wu làm người ta nổi da gà,lạnh xương sống,tim đập thình thịch…
  Các vị tỳ kheo thời Phật còn tại thế thường hay ngủ dưới gốc cây,gò mả,có vị vào tận rừng sâu ngồi quán tử thi chết một mình,đâu có ai sợ gì đâu.Ngài Mục Kiền Liên còn đi xuống tận dưới địa ngục đây mà.
  Còn một hạng người nữa cũng không sợ ma,chẳng những không sợ ma mà cũng chẳng sợ trời đất,chẳng kiên nể thánh thần,cha mẹ…lại còn mắng chưởi chẳng biết e dè chút nào đó là các ông say rượu.
  Ngày xưa lúc VT còn nhỏ ở VN,gần nhà có cái nghĩa địa nhỏ.Hôm đó có một người vừa bị xe cán chết,người ta mang về chôn ở gần đó.
  Tối hôm đó,có một ông say rượu đi ngang,ổng đứng ổng “tè tè” ngay trước ngôi mộ.Sau đó vị mà bị xe cán mới hiện hình ra nhát ổng,mà ổng cũng chẳng sợ,ổng còn chưởi thề lại.VT ở trong nhà mà nghe ổng chưởi con ma làm VT cũng sợ quéo,nằm trùm mền kín đầu,run như cầy sấy.VT khấn:”Xin quý chư vị làm ơn đừng có mở cái mền con ra,con sợ lắm…”.
  Tối hôm sau,VT đi xem phim về,gần tới nhà,thấy vị ấy đi “hỏng dò”,làm VT mặt mày tái me tái mét,chạy thụt mạng vô nhà,nằm trùm mền kín đầu,run như cầy sấy,lại khấn tiếp:”Xin quý chư vị đừng hù nhát,con sợ lắm”.
  Bây giờ VT hồi tưởng lại mới thấy rỏ vị ấy hiện ra là có điều gì đó muốn nhắn gửi,cần sự giúp đở,chứ không có ác ý chi cả.
  Thôi,xin chào bạn
  Nam mô A Di Đà Phật

 6. Tịnh Minh

  Tâm ma thì sợ ma, tâm quỷ thì sợ quỷ, tâm phật, bồ tát thì ma quỷ cung kính.
  Thế nào là tâm ma? đơn giản là ta có tính ích kỷ, tự tư, tư lợi, tham, sân, si bừng bừng.
  Phát tâm chay trường, niệm phật, sống khiêm cung, ăn những gì không ai muốn ăn, làm những gì không ai muốn làm, mọi việc trên thế gian đều tùy duyên mà làm với ý thức tốt nhất, làm nhưng chẳng mong cầu gì danh lợi cho mình … thì chẳng ma nào đến phiền nhiễu ta cả.
  Làm ma hay làm phật do mình tự chọn. Mong các đạo hữu tinh tấn, dũng mãnh mới vượt qua nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đang bủa vây quanh ta luôn tìm mọi cách dìm ta vào trong lục đạo luân hồi, khổ đau không cùng tận.
  Nam Mô A Mi Đà Phật!

 7. Phương Ngọc

  Nam mô a di đà Phật.

  Con là nữ, năm nay 29 tuổi chưa lập gia đình. Cách đây 2 năm bà ngoại của của con mất. Vì quá thương nhớ bà nên con đã khóc và đọc kinh niệm Phật, đi chùa cúng phuoc điền ở nhiều chùa để hồi hướng công đức cho bà. Con đã mơ nhiều lần gặp bà con. Sau 49 ngày ngoại mất con ko thể ngủ được cứ nhắm mắt là thấy toàn người mất, hình ảnh ghê sợ. Sau đó, con ko tụng kinh Địa tạng nữa thì con ko thấy gì nữa.

  Một năm sau ngày giỗ bà, ngay ngày giờ bà mất năm trước con mơ 1 giấc mơ là thấy bà về rồi bà bị ai đó kéo đi. Con đã ôm bà lại và van xin cho con đi gặp bà. Con đã có cảm giác nhẹ và y như màn hình tivi sọc sọc rùi con bay vèo lên, thân thể nhẹ như ko. Nhưng đến 1 nơi thì bị chặn cửa lại và gặp 1 người đàn ông chỉ vào mặt con cảnh báo rùi con té xuống và choàng tỉnh. Con sợ lắm ko dám kể ai nghe.

  Hai năm nay con bị bệnh tật liên miên và cứ nằm ngủ là mơ thấy người lạ cứ nói chuyện hỏi con, kêu tên con. Con lo sợ và thường đi chùa cầu xin Phật tổ và Quan thế âm, Địa tạng vương bồ tát, mà vẫn ko khỏi. Hồi tết vừa rồi, con bệnh liên miên, nhập viện rồi về nhà cũng mơ thấy người lạ, rồi 2 tháng trước sau khi viếng mộ bà về, con đã bị đau tê cánh tay trái, con đã đi rất nhiều bệnh viện kể cả nhập viện điều trị nhiều căn bệnh đang mang trong ngưòi va trị cánh tay nữa nhưng ko trị được.

  Chị con nằm mơ nghe một người thân đã mất của gia đình kể rằng con ko có bệnh mà con đang mắc một nghiệp hay 1 ai đó đang dựa vào con nên con bệnh hoài và ko tìm ra bệnh. Con đang rất lo sợ bệnh tình của con mà ko biết cách gì hóa giải vì con đã xét nghiệm để tìm bệnh mà vẫn ko ra. Tối nào con cũng đọc chú đại bi nhưng vẫn không có kết quả. Có vài lần về chiều là con nhói ở tim mặc dù đã khám tim rất khỏe.

  Từ nhỏ đến lớn gia đình dạy dỗ con rất tốt, yêu thương con và con cũng yeu thương gia đình chưa 1 lần nào làm điều ác hại người. Mong thầy chỉ giúp con hóa giải nghiệp bệnh này và con có nên đến chùa nhờ sư thầy giải trừ tà ma hay vẫn kiên trì tìm bác sỹ chữa bệnh tiếp. Con o tphcm, con có thể đến chùa nào. Con xin cảm ơn thầy.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào bạn Ngọc:

   Nghe bạn kể chuyện bạn bị bệnh, đi nhiều bệnh viện mà ko khỏi thì biết chắc là đây là bệnh từ nghiệp chướng của chính bạn, bác sĩ ko trị được mà chỉ có học Phật chân thành thì có thể ko cầu mà tự bệnh cũng hết.

   1. Bạn nên phát tâm ăn chay trường.
   2. Bạn nên niệm A Di Đà Phật, mỗi ngày 5000 – 10.000 câu.
   3. Bạn nên lạy Phật, ít nhất một ngày 48 lạy cho đến 108 lạy.
   4. Bạn nên phóng sanh khi có điều kiện.
   5. Bạn nên nghe HT. Tịnh Không giảng về Kinh Vô Lượng Thọ để bạn có thể hiểu rõ được tại sao mình phải nên làm 4 điều trên:
   http://tinhkhongphapngu.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&Itemid=34&cat_id=7&limitstart=210
   Mỗi ngày nên nghe ít nhất 1 tập, 1 tập nghe vài lần thì qua tập tiếp theo.

   Xem sơ qua 5 điều trên thấy có vẻ nhiều, nhưng nếu bạn có tâm chân thành thật muốn học Phật để chuyển hóa vận mạng của chính mình, để chuyển hóa nghiệp chướng của chính mình (bệnh chính là một loại nghiệp chướng) thì bạn nhất định sẽ làm được dễ dàng.

   Chớ nên tìm Thầy giải trừ tà ma, vì đó là mê muội nhân quả, lại còn làm cho bệnh tình nặng hơn, việc này ko thể ko rõ ràng. Vì nghiệp của chính mình thì chính mình phải tự tu hành, tự hóa giải. Phật Bồ Tát chỉ là chỉ đường cho mình mà thôi chứ ko có giúp mình hóa giải nghiệp chướng, làm như vậy là đi ngược lại với nhân quả. Thầy nào mà làm như thế, trừ tà, trừ yêu thì không phải là sư thầy chân chính, mà chính là ma mặc áo cà sa, giả làm sa môn, lừa gạt chúng sanh, việc này tội lỗi rất lớn…Phần mình thì chớ nên “trao thân gửi phận” cho họ. Thật là nguy hiểm!

   Phương pháp chữa bệnh 5 điều trên ko phải là Tịnh Thái tự nghĩ ra để chỉ bày cho muội mà chính là Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ. Có thời gian muội đọc Kinh Vô Lượng Thọ và nghe HT. Tịnh Không giảng thì sẽ tự hiểu được cách chữa bệnh cho chính mình, ko ai làm thay cho muội được.

   Hi vọng với vài lời trên sẽ giúp được cho muội một chút. Muội ở Tp. HCM thì có thể liên lạc với huynh theo email [email protected]. Còn số di động thì khi nào muội gửi mail thì huynh sẽ email cho muội. Mục đích là để khuyến tấn và giải thích cho muội thêm nếu trên bước đường học Phật có gặp khó khăn, trắc trở.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 8. canh loi

  A Di Đà Phật,

  Con tên là Lê Cảnh Lợi, 23 tuổi, con bị bệnh trong người từ 12t, căn bệnh lạ, khám ko ra bệnh…con lúc nào cũng như sống trong 1 thế giới khác ko phải thế giới hiện tại, như người mất hồn vậy…Con cũng sợ đến chùa, mỗi lần đến là nghĩ tưởng lung tung, con sợ lắm, con nhớ hồi nhỏ con lên chùa chơi và nghịch lung tung trên chùa…ko biết đây có phải là lý do con bị bệnh này ko? Xin Thầy cho con 1 lời khuyên ạ.

 9. NAm Mô A Di Đà Phật
  Con có một người bạn là nữ, cô ấy là một người đào hoa, ai cũng thích khi mới lần đầu gặp mặt, từ người trần qua đến người âm. Nên bây giờ cô ấy đang bị những vong hồn yêu và đi theo phá. Tối thường bị ma đè, quậy cố ấy ko cho ngủ, cô ấy muốn thấy mặt thì vong ấy lại không cho thấy. Con từng dẫn cô ấy vào chùa lạy Quan Âm Bồ Tát và các vị Thần Phật và xin luôn cả bùa về để dưới gối ngủ cho an tâm nhưng vẫn không có hiệu quả. Trước đó cô ấy đã từng nhờ một người thầy giải giùm, nhưng vẫn không giải được. Vong hiện đang theo cô ấy ít nhất 2 vong, 1 vong là người yêu cũ và 1 vong là người bộ đội mất nhưng được chôn dưới phần đất mà nhà cô ấy mua, và thêm vài vong do cô ấy đi làm mà vong yêu nên theo. Xin cho con hỏi là Thầy và các vị ở đây có quen biết Thầy nào giỏi giải những Duyên âm này không ạ? Chỉ con để con giúp đỡ bạn con, chứ con nhìn cô ấy vậy con cũng thương ạ.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Người xưa có câu: “Họa phước ko có cửa, do chính mình tự làm tự chịu”. Cô ấy nếu chân thật bị người âm quấy phá thì cũng chỉ cô ấy tự sám hối, tự hồi đầu, tự tu tập, ăn chay, niệm A Di Đà Phật, trên thì hiếu kính cha mẹ, thầy cô, dưới thì nhẫn nhường, hòa thuận với người. Lại thường phát tâm vì người làm thiện, việc thiện nhỏ cũng ráng mà làm, việc ác dẫu nhỏ cũng chẳng dám nghĩ đến. Các việc thiện lành mỗi ngày làm được đều hồi hướng cho hết thảy chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới. Làm được như vậy thì các vong theo cô ấy đều được cô ấy độ hết, đều kính phục cô ấy, cũng là nhận được một chút phước phần tu tập từ cô ấy vậy…sẽ ko còn quấy phá nữa.

   Bạn nên khuyên cô ấy như vậy, và cũng nên khuyên cô ấy đọc thêm cuốn Làm Chủ Vận Mệnh:
   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

   Sẽ tỏ ngộ được nhiều đạo lý sâu sắc, thường mỗi ngày đọc, sau khoảng 1 năm chuyên cần thì vận mạng sẽ chuyển biến tốt hơn.

   Mạng là do mình tạo, phước là chính mình cầu. Không có ai làm thế mình được. Quý Thầy nếu có chẳng qua là trợ duyên 1 chút thôi, bản thân mình vẫn phải tự nỗ lực.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 10. Nguyễn Thành

  Bạch thầy, con có một tật rất xấu khi ngủ là nói mớ, tật này thì con đã có từ nhỏ và đến bây giờ con đã 20 tuổi mà vẫn còn, con thật sự không biết phải làm thế nào mới hết và con cũng rất xấu hổ với mọi người xung quanh, tật xấu này của con thì chắc không có thuốc nào chữa cho khỏi, nhưng con tin Phật tin Pháp tin Tăng, ngưỡng mong các Sư các Thầy mở lòng thương mà chỉ cho con pháp môn nào đó hay phương tiện nào đó giúp con chữa khỏi cái tất xấu này. Con xin chân thành cảm ơn sự chỉ dạy của các Sư các Thầy.

 11. Nguyễn hoàng đạo

  Bạch thây ! Mong thây giúp con hiểu rõ về giấc mộng của con !
  Vào khoảng 2h45 phút , khi con còn thúc thì con có cảm giác toàn thân tê cúng . Sau đó con thiếp đi , lúc đó lí trí con còn rất tỉnh . Toàn thân con tê cúng , có cảm giác nhu ai đo ôm siết lại . Con cố vùng vẫy nhung không sao thoát đuọc . Lúc đó con niệm thâp thiện mà vân không sao thoat ra . Tiếp đó con niêm phật hiệu cùng quán thế âm bồ tát mà vân không thoat đuọc . Con cố kêu lên mà không ai nghe đuọc . Kế đo con thấy một đúa bé trai khoảng 14-15 tuoi đúng gần con , nó mạt áo vàng khuôn mat tráng nhu tuyết . Sau đó gì con xuât hiện ( gì còn sống , xuất hiên trong mo) đuổi đúa bé đó chạy . No ra ngoài của còn nhin con vói khuôn mat lạnh nhạt . Nó vẫn đập phá của sau đó con dùng tay thấm nuóc bọt vẽ lên của chũ thập nó mói đi . Nó sang của sổ nhìn con vói ánh mát túc giân rui bo đi…
  Kính Mong Thầy giải đáp giấc mộng giúp con ..!

 12. liễu

  kính thưa thầy,, con tên là Võ Thị Ngọc Liễu…con sinh năm 2003 uất mùi…
  con bị căn bệnh nầy cũng đc 3 năm là tùe lúc con 11t đến nay con đã 14t..triệu chứng là con hây mệt ..tay chân tên và đau nhức khắp ng…đi bác sĩ thỳ bác sĩ nói con bị hạ canxi…nhưbg tùe khoảng 5 tháng nay…con nhập viện liẻn tục..con ở vùng sông quê mà lên tới sàu gòn trị cũng kh ht…bác sĩ nói níu như bị hạ canxi là zô 1 chai thuốc hạ canxi là ht…mà trong khi đó con zô tớ 5 chai mà cũng còn mt…r 3mẹ con chỡ con đi thầy bà đủ chỗ cũbg kh ht nữa….r con đi zề nội chơi…nội con ở đồng tháp..r ngt chỉ có ông thầy trừ ma hây lắm nên con đi..r ông thầy đó đánh con ,,ổng ns ổng là hổ j đó…lúc đó con thấy khỏe nhưg mà lúc đánh xong là toàn thân con như kh có cảm giác vậy ..nhưng mà bây giờ lâu lâu con lại mệt tay chân cucng nhức mỗi…lúc nào đi chùa thầy đọc kinh để con lạy là con ngáp dài ngáp ngắn liên tục….con kh hỉu đó là s..mong thầy giải giúp con…
  Nam Mô A Di Đà Phật

 13. Mỹ Phượng

  Bạch thầy khi ngủ con rất sợ ma xin thầy cho con biết làm cách nào để con không còn sợ ma nữa.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Khi ngủ bạn mở máy niệm A Di Đà Phật mở nhỏ vừa đủ nghe thôi thì sẽ không còn sợ ma nữa, ma không dám đến quấy nhiễu đâu, giấc ngủ sẽ được bình yên.
   A Di Đà Phật

  • Xuân

   Bất cứ lúc nào thấy sợ ma thì Mỹ Phượng hãy tự mình niệm Phật nhé. Nằm trên giường niệm Phật thì chỉ đc niệm thầm thôi,ko đc niệm ra thành tiếng. Cứ thế niệm thầm cho đến khi đi vào giấc ngủ. Ma sẽ ko dám đến gần người niệm Phật đâu.
   A Di Đà Phật.

 14. Chang

  A Di Đà Phật, thưa thầy khi con đi ngủ con hay bị bóng đè,,và còn thấy có người con trai sờ soạng con,,con sợ quá con càng niệm phật nó càng bóp cổ con. Con đi lễ xin bùa bình an cũng k ăn thua gì hết. Giờ com phải làm sao?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trang,

   *Thường xuyên bị bóng đè và còn có chúng sanh vô hình khuấy nhiễu thân thể khi bạn ngủ đều có nhân duyên, đơn giản nhất gọi đó là oan gia trái chủ. Trước hết bạn phải khắc chế được cái tâm hoảng sợ thường trực bằng cách: tận dụng mỗi thời khắc trong ngày, phát tâm thường niệm hồng danh A DI ĐÀ PHẬT. Quan trọng: niệm trong hi lạc, nghĩa là không chấp trước mình đang niệm Phật, được thế tâm hoảng loạn sẽ được tiêu trừ.

   *Trước khi đi ngủ, bạn nên định một khoảng thời gian khoảng 20-30 phút (tối thiểu) để thực hành niệm Phật. Niệm xong bạn sám hối đơn giản như sau: Từ vô thỉ kiếp tới nay con (tên, hay PD của bạn) vì vô minh nên đã tạo ra nhiều nghiệp chướng tội. Những nghiệp tội ấy nếu có hình tướng tận hư không giới không có nơi để chứa đựng. Nay nhờ chút công đức con có được từ tiền kiếp nên con biết được pháp môn niệm Phật, con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo và nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ cho con hàng ngày tu hành pháp niệm Phật được viên mãn. Con xin nguyện đem tất thảy công đức này hồi hướng tận hư không giới chúng sanh; hồi hướng cho các chư vị oan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp và ngay kiếp hiện tiền, hữu hình cũng như vô hình, nguyện cho các chư vị bỏ ác làm lành, hàng ngày cùng con tu đạo, cùng niệm Phật và nguyện một đời chư vị cùng con đồng vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ.

   Quan trọng: Khi sám hối, tâm phải chân thành, không được tán tâm, nghĩa là bạn phải nhớ được xung quanh bạn, những oán gia trái chủ đều đang có mặt, nghe, thấy, nhận ra được bạn đang làm gì. Được thế lời sám hối mới có thành tựu. Thứ nữa: tránh xem phim ảnh, sách báo bài vở liên quan đến luyến ái, tình dục hay phim bạo lực. Phát tâm phóng sanh hồi hướng cho những oan gia trái chủ trên.

   Nếu bạn nhiếp tâm và nhất tâm làm, TN nghĩ chỉ trong vòng 3-7 ngày chắc chắc hiện tượng trên sẽ giảm thiểu và biến mất; Ngược lại, mong bạn hoan hỉ liên lạc trên ĐVCT, TN và các đạo hữu khác sẽ cùng chia sẻ cùng bạn.

   Chúc bạn tinh tấn tu hành để tự giúp mình giác ngộ rồi giải thoát chứ không phải đơn thuần chỉ để thoát khỏi những tà mộng.

   TN

 15. Hạt bụi

  A Di Đà Phật.

  Thưa chú Thiện Nhân và các cô chú,

  Xin các cô chú hoan hỉ vì con và các bạn sen còn đang ngụp lặn trong biển nghiệp giúp con khai thông một vấn đề ạ.

  Con xin phép được hỏi là: bản thân mình còn đang chịu nghiệp luyến ái (đã, đang và tương lai sẽ lập gia đình), vậy làm sao để có thể khuyên giải các chúng sanh vô hình, vong linh oan gia trái chủ theo mình buông xả được ái duyên này mà nhất tâm tu hành ạ? Nên khai thị và nói với họ như thế nào ạ?

  Thiết nghĩ bản thân còn đang đuổi tìm theo chữ “ái” này, vậy lấy tư cách gì để khuyên họ “buông ái” đây ạ?

  A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hạt Bụi,

   * bản thân mình còn đang chịu nghiệp luyến ái (đã, đang và tương lai sẽ lập gia đình), vậy làm sao để có thể khuyên giải các chúng sanh vô hình, vong linh oan gia trái chủ theo mình buông xả được ái duyên này mà nhất tâm tu hành ạ? Nên khai thị và nói với họ như thế nào ạ?

   Tất cả chúng ta đều có chung một nghiệp: tham ái mà sanh ra trong cõi đời này. Nhưng trong sáu cõi: Trời, người, A tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục thì Phật nói: Người là chân quý hơn cả. Lý do? Cõi trời vì quá sung sướng nên không còn cơ hội để nghĩ đến chuyện tu đạo; A Tu La vì cái nhân là chấp trước, hiếu thắng và sân hận nên họ chỉ còn nghĩ tới chuyện tranh đấu; Súc sanh vì cái nhân quá ngu si, nên không còn đủ trí tuệ để tu đạo; Ngạ quỷ vì cái nhân tham lam và phải gánh chịu quả tham hành hạ thể xác nên cũng không còn cơ hội để học đạo; Địa ngục vì nhân sân hận nên phải gánh chịu quả này hành hạ không ngưng nghỉ nên cũng không còn cơ hội để tu đạo. Chính vì thế Phật luôn nói: Thân người khó được.

   Qua những khái niệm trên bạn có thể nhận thấy: Cõi người là quý hơn cả vì làm người sướng cũng có mà khổ cũng nhiều. Vì vậy Phật mới nói: Thân người khó được là vậy. Tại sao khó được? Bởi nhờ công đức Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ Giới mới có được thân người.

   Câu hỏi của bạn có ý tương tự như trong Kinh Kim Cang Luận Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: “Có kẻ trai lành, gái tín căn tánh chậm tối, trong lòng không tỏ sáng, cái công phu chưa rồi làm sao đặng độ người?

   Phật nói: Căn lành tuy chậm tối mà có tín tâm bền chặt chân thật, không bỏ trai giới, thường thường phát nguyện sám hối cái tội trước chẳng dám sai lầm, đến chừng tai nạn nghiệp chướng tan hết, lòng nguyện đủ rồi thì huệ tánh phát ra hiện tiền và đặng sáng suốt, tỏ ngộ thấy đặng mình và đặng thành Phật. (Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận)
   Đoạn kinh văn này bạn nhận thấy điều gì?

   * Căn lành tuy chậm tối mà có tín tâm bền chặt chân thật.

   Thế nào là tín tâm bền chặt, chân thật? Một ví dụ nhỏ: muốn cứu người chết đuối mình phải biết bơi. “chết đuối” dụ cho người còn sống trong vô minh, phiền não. “biết bơi” dụ cho người biết hồi đầu, giác ngộ nhân-quả báo ứng. Làm lành được phước, làm ác gặp dữ. Tín tâm dũng mãnh tu đạo tất được giải thoát, ngược lại sẽ tiếp tục trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Muốn thế mình phải học bơi – bơi thành thạo và có niềm tin bền chặt chân thật: biết bơi sẽ cứu được người chết đuối.

   * không bỏ trai giới, thường thường phát nguyện sám hối cái tội trước chẳng dám sai lầm.

   Trai giới là gì? Trai về lý là dùng đồ Chay tịnh =không ăn mặn. Nhưng khi đi vào sự: Khi không ăn mặn=chẳng sát sanh=thân, khẩu, ý sẽ điều hoà, tâm sẽ thanh tịnh=không khởi trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không bia rượu.

   Tại sao phải thường thường phát nguyện sám hối cái tội trước chẳng dám sai lầm?

   Sám hối là nguyện đoạn tất thảy việc ác từ vô thỉ tới nay, nguyện vĩnh viễn không tái phạm; thứ đến là tu hết thảy việc lành: giữ thân-khẩu-ý luôn thanh tịnh; Kế đó là nguyện độ hết thảy chúng sanh. Đây là tam thiện nghiệp mà người tu đạo chúng ta phải hướng tới, cho dù tu pháp môn nào.

   Khi bạn có đủ tín tâm, phát tâm chân thật tu-hành thì chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiên, chư long Thần, Hộ pháp sẽ rất hoan hỉ và thường gia hộ. Đương nhiên những chúng sanh vô hình mà bạn đề cập họ cũng sẽ rất hoan hi và nương theo hạnh nguyện của bạn mà tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Thực tế bạn tự độ mà thành độ tha.

   Khi 2 điều trên thành thục, điều thứ ba sẽ tự đến.
   * đến chừng tai nạn nghiệp chướng tan hết, lòng nguyện đủ rồi thì huệ tánh phát ra hiện tiền và đặng sáng suốt, tỏ ngộ thấy đặng mình và đặng thành Phật.
   TN hy vọng các thiện hữu tri thức khác sẽ cùng chia sẻ với bạn.
   TN

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật.

   Chú Thiện Nhân thân mến,

   Con cảm ơn chú nhiều nhiều lắm ạ. Phúc đáp của chú hay quá ạ, con đọc đi đọc lại mãi. Con mong chú thường vào trang dẫn dắt chúng con, thực hoan hỉ lắm ạ.

   A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Hạt Bụi thân mến!

   Thắc mắc của em đã được tiền bối Thiện Nhân phúc đáp quá chu chỉnh, MD không có ý thêm, chỉ dám nhắc nhở bạn một ý lẻ nhỏ này: khi dùng từ cảm thán với người lớn tuổi (cô, chú trở lên) nên dùng “kính mến” thay cho “thân mến” HB nhé!

   MD chẳng chấp nhặt những vấn đề “tế nhị” như vậy, nhưng… mình là người Việt mà, dùng từ chính xác sao cho dễ nghe- khiến người khác cảm thấy hoan hỷ âu cũng là một cách bố thí đó, HB ạ!

   _()_

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật.
   Thật sự HB chân thành cảm ơn lời nhắc nhở của chị MD lắm ạ. Đúng là HB e thực dốt nát và cẩu thả trong việc dùng từ quá. Nay bất cẩn ngu si chẳng để ý lại thành bất kính với người lớn.

   HB con xin sám hối và xin lỗi các cô chú ạ.

   May mà có chị MD, HB mong chị MD thường xuyên “nhắc nhở” dẫn dắt để HB được sửa sai và ngày càng tiến bộ ạ. HB cảm ơn chị MD nhiều lắm. Thân chúc chị MD ngày chủ nhật an lành.

   A Di Đà Phật.

  • Trần Thị Thu Thủy

   A Di Đà Phật
   Thưa thầy, con năm nay 26 tuổi, con không phải là Phật tử, con là 1 người bình thường, có chồng có con, nhưng từ khi kết hôn với con, con nhận thấy công việc của chồng con không được thuận lợi, hầu như luôn gặp thất bại và sức khỏa của chồng con đi xuống so với lúc chưa kết hôn. Con có nghe nói thường xuyên niệm Phật và trì chú thì gia đình sẽ bình an phải không Thầy? Con xin Thầy chỉ bảo cho con nên niệm Phật gì và chú gì để an toàn mà gia đình được bình an.
   Dạ con xin nói thêm với Thầy là con nghe ba ba con bảo là ba con là đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát, ba con từng học đạo và đã nằm mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Rất nhiều người tìm đến ba con để trị tà, có người nói là trị bị vong theo. Ba con chỉ làm giúp chứ không hành nghề lấy tiền(vì ba con nói là cái này trị bằng tâm chứ nếu hành nghề lấy tiền thì sẽ không khỏi bệnh). Con cũng thấy rất kỳ lạ là ba con chỉ làm phép bằng cách vẽ bùa mà lại khỏi bệnh thật sự(rất nhiều người cũng nói vậy)
   Con nghe nhiều người nói là vì ba con hay trị vong theo nên cũng sẽ bị nhiều vong thù ghét mà quấy phá con cháu, giờ ba con còn sống thì đỡ hơn chứ nếu sau này ba con mất đi thì sẽ bị quấy phá nhiều hơn nữa. Nếu thật sự như vậy thì làm cách nào để hóa giải hả Thầy?
   Kính mong Thầy chỉ bảo giúp con, Con xin cảm ơn Thầy!

 16. Phạm Ngọc Huyền

  A Di Đà Phật.
  Thưa thầy,đêm ngủ con hay bị nổi da gà,cảm thấy toàn thân đều lạnh,dù là mùa hè hay đắp thêm chăn vẫn thấy lạnh. Và hay mơ thấy ma,quỷ rủ chơi cùng rất đáng sợ. Có phải con yếu bóng vía nên bị quấy nhiễu không ạ? Giờ con phải làm sao thưa thầy? Mong thầy giải đáp dùm con.

 17. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Ngọc Huyền,

  1.Trước hết bạn phải phát tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật mọi thời khắc trong ngày. Thuận tiện thì niệm lớn; không thì niệm nhỏ hay thầm niệm trong tâm.

  2. Không nên xem những phim, tranh ảnh kinh dị; những phim ma, quỷ và những chuyện sách uỷ mị.

  3. Bạn hãy thỉnh một quyển Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện (tại chùa nào cũng có hoặc tại hiệu sách Phật giáo), kế đó hàng ngày sắp xếp thời gian thích hợp (sáng hoặc tối) để trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện liên tục từ 7-21 ngày. Kinh này gồm 3 quyển: Thượng-Trung-Hạ. Vì thế mỗi ngày ráng phát tâm thanh tịnh để tụng một quyển. Kế đó niệm A Di Đà Phật theo nghi thức trong Kinh và hồi hướng cho các oan gia trái chủ mà khuấy nhiễu giấc ngủ của bạn, nguyện cho họ được vãng sanh về Tây Phương TỊNH ĐỘ. Bạn nên kết hợp phóng sanh và cúng dường Tam Bảo để tăng thêm phước báu, hồi hướng cho những chúng sanh vô hình này. Nếu bạn nhiếp tâm làm, chỉ 3-7 ngày mọi chuyện sẽ ổn thoả. Nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời. Muốn cuộc sống tâm linh an lạc, bạn phải phát tâm Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ Giới, bởi chỉ khi bạn phát tâm tu đạo, bỏ ác, hành thiện thì chư Phật, Chư Hộ pháp mới thường gia hộ.

  4. Trước khi đi ngủ, nên dành 30 phút niệm Phật, kế đó khi nằm ngủ tiếp tục thầm niệm cho tới khi ngủ thì thôi. Huân tập lâu ngày, tâm bạn sẽ an lạc, những chuyện ma quỷ khuấy nhiễu sẽ tan biến.

  Chúc bạn dũng mãnh tu đạo để chuyển hoá nghiệp chướng của chính bản thân, giúp cho cuộc sống thêm an lạc.

 18. Cư sỹ Phước Huệ

  Chào bạn Thu Thủy,
  Những điều không tốt xảy ra cho chồng bạn trong công việc và sức khoẻ đều là do cả hai vợ chồng bạn đã gieo nhân không tốt trong quá khứ, hoặc là ngay trong hiện tại này. Đúng là niệm Phật, trì chú có thể giúp gia đình của người trì niệm được bình an, tuy nhiên, phải biết làm đúng cách thì mới có hiệu quả. Để làm đúng cách, điều đầu tiên là cả hai vợ chồng bạn phải làm được việc giữ cho được 5 giới: KHÔNg sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, hay dùng các thứ gây mê say như ma tuý,.. Nếu không thuận tiện, bạn không cần phải lên chùa quy y gì cả, chỉ cần tự mình giữ 5 giới đó, đừng phạm. Bên cạnh đó bạn hãy thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc đọc tụng chú Đại bi, bạn muốn thực hiện cả hai cũng tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý, khi niệm Phật hay trì chú, bạn nhớ phải lóng tâm nghe cho rõ từng chữ một, như vậy mới có hiệu quả. Làm được việc giữ giới 5 giới, niệm Phật, trì chú như vậy dần dần gia đạo bạn sẽ bình an. Ngoài ra, bạn cần xem lại chế độ ăn uống, tập thể dục, thói quen của chồng bạn vì những điều này ảnh hưởng rất lớn sức khoẻ. Nếu được bạn hãy cải thiện chế độ ăn uống bằng cách ăn nhiều rau xanh, trái cây và ăn ít thịt lại, không hút thuốc, không uống rượu, như vậy sẽ có ảnh hưởng tốt cho sức khoẻ chồng bạn.
  Về ba bạn, xin được góp ý là, PH cũng ngại nhưng đành phải cho bạn biết là ba bạn đang bị nhầm lẫn, bác đang hành tà đạo mà lại cho rằng đang là đệ tử của Phật, Bồ tát. Đệ tử của Phật chân chính thì không có xài bùa. Bạn cần nói cho ba bạn hiểu là ma vẫn có thể giả dạng chư Bồ tát và nói những lời nhân quả, nhưng là hư hư thực thực, có đúng, sai trong đó. Theo như PH biết thì những người xài bùa phải dựa vào phần âm để sai khiến họ làm việc cho mình, đến lúc mình yếu đi, như bị bệnh, hoặc là già thì những phần âm này dĩ nhiên sẽ lấn lướt và hại lại mình, và khi chết rất nhiều khả năng sẽ phải đi theo họ, PH đã từng thấy điều này nên hết sức mong ba bạn sẽ không đi theo con đường đó nữa.
  Ba bạn cần phải đến chùa, gặp một vị thầy đầy đủ giới đức để sám hối, quy y Tam bảo và giữ 5 giới như PH đã đề cập bên trên. Bác cũng cần phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh, may ra sẽ thay đổi được nghiệp không tốt này. Bác cũng cần nghe các vị tỳ kheo giảng, xem các kinh sách của Phật dạy để tự mình có thể phân biệt được tà, chánh.
  Mong là ba bạn sẽ thoát khỏi được nghiệp không tốt này.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 19. Cư sỹ Phước Huệ

  Chào bạn Thu Thủy,
  Để ba bạn quay đầu, thật không đơn giản chút nào vì có liên quan đến phần âm mà ba bạn đang sai khiến. Bạn hãy liên lạc với tổ Tư vấn của báo Giác ngộ, các thầy sẽ có lý lẽ tốt hơn, đúng đắn hơn để thuyết phục ba bạn, cũng như hướng dẫn chi tiết hơn việc ba bạn cần thực hiện. Bạn hãy thực hiện ngay nhé, vì PH biết rõ kết cục rất rất không tốt của người xài bùa, dù là để cứu giúp người.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 20. Nguyễn Thị Trinh

  A Di Đà Phật
  Thưa chú Thiện Nhân và các cô chú
  Hồi nhỏ lúc gần 2 tuổi con có bị chết hụt một lần, vì không lấy mạng được con nên vong ma đó đi theo con cho tới giờ (năm nay có 31 tuổi), ngăn cản con trong đường tình duyên, con cũng đã đi giải nhiểu nơi và gần đây có có niệm danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật” những lúc con rảnh.
  Vừa rồi con có đi xem thì họ bảo con vẫn chưa hết vong theo. Bây giờ con nên phải làm gì, xin các thầy hãy chỉ cách giúp con với?

 21. Kim Ngân

  chào bạn..! mình muốn hỏi Niệm Phật như thế nào cho đúng.
  _mình sợ Niệm sai cách thành ra vô phép.
  _bạn giúp mình với.

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Kim Ngân !

   Miệng niệm ,tai nghe. Nếu có khởi Vọng thì không để tâm duyên theo các Vọng đó.
   NV niệm Phật như vậy.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 22. Mộng Lanh

  A Di Đà Phật
  Kính thưa Sư Thiện Nhân,Sư Tịnh Thái và các Sư
  Con năm nay cũng gần 18 tuổi và con nhận thấy ở con đường tu Phật của các Nhà Sư có rất nhiều lợi ít. Tuy tuổi đời của con còn rất non nớt nhưng con cảm nhận được cái nghiệp trong con quá nặng và con muốn tìm về với con đường Phật Giáo để nương nhờ…con luôn có cảm giác khi tin thần con không được thoải mái hay lo lắng điều gì đó thì bên con dường như có một thế lực nào đó! Con sợ lắm ạ!
  Con muốn nhờ các Sư ở đây giải giùm con thắt mắc liệu nếu như vậy thì có nên hay không ạ? Như vậy là có lợi hay hại? Và việc con theo con đường tu Phật các Sư nghĩ sao ạ? Con muốn xin chút ý kiến từ các Sư!
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Mộng Lanh,

   TN cùng Huynh Tịn Thái và các đạo huynh-muội khác trên ĐVCT đều là người tại gia, do vậy bạn cứ hoan hỉ chia sẻ như tình đồng đạo là được rồi, kẻo TN và các huynh-muội khác sẽ tổn phước nhiều lắm.

   *Bạn còn ít tuổi mà đã giác ngộ được nghiệp quả và sự lợi lạc của việc tu đạo Phật quả thật là hi hiếm. Đó cũng kể như phước báu tiền kiếp bạn đã gieo, nay gặp duyên thì trổ quả lành. TN chúc mừng bạn.

   *Trong bạn hiện giờ luôn hình thành hai luồng tư tưởng: Một là tâm luôn bất an (không vui, hay lo lắng). Nguyên nhân này từ đâu khởi? Vì người làm trái ý mình, không tốt với mình nên mình không vui? hay vì mình mong cầu thái quá mà không đạt được nên không vui? Khi tâm không vui (trong đạo gọi là bất an), đương nhiên tinh thần sẽ mỏi mệt, suy sụt, không muốn ăn uống và không muốn tham gia vào bất cứ sinh hoạt nào cho dù là gia đình hay xã hội. Lâu ngày, bạn sẽ rơi vào tình trạng thích xa lánh mọi người, định kiến với tất thảy những gì xảy ra xung quanh mình; không tin vào bất cứ ai, ngay cả bản thân cũng không có niềm tin. Đây là bệnh thời đại công nghiệp: con người lao đua sống trong dục lạc, khi không toại ý sanh ra chán ghét mọi sự. Nếu để lâu sẽ thành nguy nan bệnh: bệnh tự kỷ ám thị, từ đó trong đầu luôn nảy sanh ý nghĩ: dường như có ai đang xui khiến, lôi kéo, thúc đầy hay ngăn trở mình làm điều gì đó. Trong đạo gọi đó là bệnh vọng tưởng. Nhân là do tâm phân biệt chấp trước quá dữ dội, kế đến là không chịu buông xả mọi sự mà cột chặt chúng trong tâm, hàng ngày tự lấy chúng ra để tự xài xể hay hù doạ chính mình. Đó gọi là tự mình bày trận rồi tự mình lạc vào trận do chính mình bày ra rồi kẹt chặt trong đó mà không biết, nhưng lại ngỡ có người khác khiến hay dụ dỗ, xúi đẩy mình vô đó. Nếu ngay lúc này bạn nhân ra được đó là vọng tương, TN nghĩ cơ hội hoá giải xung đột nội tâm là trong tầm tay, ngược lại, bạn sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng trong cuộc sống.

   *Bạn hãy phát tâm thử thực hành theo cách TN hướng dẫn dưới đây và hàng tuần trao đổi trên ĐVCT để TN và các đạo hữu biết mà chia sẻ thêm với bạn nhé. Chúc an lạc.

   ……………………………………………….

   Cách Nhiếp Tâm Trong Ngày:
   1. BUỔI TỐI:
   Trước khi ngủ, nằm thả lỏng toàn thân (nếu có thể) chắp hay tai trước ngực, thầm (trong tâm) phát nguyện vãng sanh:
   Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật
   Ở Phương Tây Thế Giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật (3 lần)

   Kế đó thầm niệm hồng danh A Di Đà Phật cho tới khi ngủ thì thôi. Nếu vô tình thức giấc hay gặp mộng, phải khởi tâm niệm ngay hồng danh A Di Đà Phật để thoát ra khỏi những cảnh giới đó. Trường hợp bị mất ngủ hoặc mất ngủ thâm niên, chớ nên vọng cầu muốn ngủ được, trái lại nằm yên vị, thả lỏng toàn thân, nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật cho tới sáng.

   2. BUỔI SÁNG SỚM:

   Khi chuông báo thức, thông thường nếu ngủ trong chánh niệm, khi chuông reo sẽ không bị giật mình. Vì thế khi nghe chuông, chỉ cần nhẹ nhàng tắt chuông, kế đó nằm nguyên vị, chắp tay, niệm 10 lần hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật đều được cả. Kế đó mới từ từ ngồi dậy và tiếp tục thầm niệm A Di Đà Phật. Khi làm vệ sinh buổi sáng phải giữ nguyên tâm chánh niệm này, nghĩa là tâm vẫn thường thầm niệm A Di Đà Phật, và giữ chánh niệm cho tới thời công phu buổi sớm. Ngược lại, nếu không nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, mọi thứ cảnh giới sẽ ập vào trong tâm và khiến tâm sanh tán loạn.

   3. TỪ NHÀ TỚI TRƯỜNG – CÔNG SỞ – NƠI LÀM ĂN – BUÔN BÁN:
   Thông thường là chỉ khi ngồi công phu chúng ta mới chịu nhiếp tâm một chỗ, nhưng đó là nói về lý. Thực tế khi đi vào sự (thực hành) thì nhiều khi thân đối trước bàn thờ Phật, miệng tụng kinh, niệm Phật nhưng tâm lại tơ tưởng, tán loạn ở một nơi nào khác hoặc bị công việc trong một ngày mới chi phối. Vì thế khi công phu sáng hay khuya, chúng ta đều phải ráng luôn nhiếp tâm niệm Phật để tâm chánh niệm.
   Khi kết thúc thời công phu, tâm lý chung là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ buổi sớm và để tâm tứ tán với mọi thứ động loạn. Đó là sai, bởi ngay lúc tâm tứ tán đó khởi lên, đồng nghĩa đã triệt phá hết phần công đức chúng ta vừa thực hành. Vì thế, ngay khi kết thúc công phu, rời bồ đoàn, chúng ta cũng phải tiếp tục nhiếp tâm niệm Phật cho tới khi ra khỏi nhà, và tiếp tục niệm Phật cho tới khi tới trường, sở, nơi làm ăn…

   4. NIỆM PHẬT KHI LÀM VIỆC:
   Niệm được Phật khi làm việc là điều khó bởi nếu không khéo thì công việc sẽ bị ách tách và thiệt hại. Do vậy chúng ta phải khéo quán chiếu và phân định:
   A. Nếu công việc cần sự tập trung, tính toán cao độ: chúng ta chỉ cần tập trung vào công việc, bởi khi tâm nhiếp vào công việc, đồng nghĩa sẽ không sanh tán loạn và cũng đồng nghĩa chúng ta đang niệm Phật. Tâm không tán loạn=Niệm Phật.
   B. Nếu công việc không cần tập trung cao độ, xung quanh có nhiều loạn động thì chúng ta có thể khéo léo kết hợp vừa làm việc vừa thầm nhiếp tâm để niệm Phật.
   Lợi lạc: Khi chú tâm vào công việc hoặc vừa làm vừa niệm Phật được tâm chúng ta sẽ gom về một nơi, không bị các loạn động xung quanh quấy nhiễu, vì thế công việc sẽ luôn trôi chảy; trí tuệ sẽ luôn sáng suốt, hiệu lực công việc sẽ cao hơn so với khi chúng ta tán tâm làm việc.
   Việc nhiếp tâm niệm Phật có thể áp dụng trong giờ nghỉ giải lao hay ăn trưa…
   5. KẾT THÚC CÔNG VIỆC:
   Trước khi rời khỏi trường, sở hay nơi làm ăn, buôn bán… chúng ta ráng nhiếp tâm, niệm A Di Đà Phật 10 lần và hồi hướng công đức tận hư không biến pháp giới và cho nơi chúng ta học tập, làm việc, nguyện cho mọi chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Kế đó nhiếp tâm niệm Phật cho tới khi về nhà.
   6. CÔNG PHU KHUYA:
   Khi về nhà, những chuyện sinh hoạt trong gia đình thường hay chi phối tâm của chúng ta, vì thế nếu không khéo, tất thảy những công đức nhiếp tâm từ sáng tới tối sẽ bị phá huỷ. Do vậy trước khi đi ngủ, việc thực hành Công Phu Khuya (tối thiểu 20-30 phút) là điều tối quan trọng. Quan trọng hơn cả là sau thời công phu (đi ngủ) chúng ta phải tiếp tục nhiếp tâm niệm Phật để tạo động lực – hành trình chánh niệm cho một ngày mới…

   Niệm Phật là khó – khó ở niềm Tin, chí Nguyện, ở sự cần mẫn và nhiếp tâm để thực Hành. Vì thế để cuộc sống tâm linh và gia đạo thường an lạc mỗi chúng ta phải tự dấn thân và chăm chỉ thực hành không ngơi nghỉ…

   TN

  • Minh Thành

   Đây là một trong số bài viết rất hay của huynh Thiện Nhân.Xin cám ơn sự nhiệt tình của sư huynh. Chúc sư huynh mạnh khoẻ để giúp đỡ mọi người bằng những bài pháp có giá trị.

 23. Nancy

  A Di Đà Phật! Con nhờ các Thầy và Cư sĩ giải đáp thắc mắc dùm con. Em trai con bị mất khi còn trong bụng mẹ được một tháng. Vì nghèo nên mẹ phá thai. Kể từ đó em trai con oán hận con vì tại mẹ bỏ em nên con mới là út vì được ba mẹ thương. Con yêu ai cũng không được vì em con không muốn con được hạnh phúc và gia đình cũng gửi bài vị em vào chùa theo ý của em vì em của con muốn đi tu. Con cũng cố gắng bằng mọi cách để đọc kinh, niệm Phật hay làm việc thiện và hồi hướng cho em. Nhưng mỗi lần con niệm Phật hay đọc kinh hay nghe hồng danh của Phật thì có khi con khóc như chưa từng được khóc và lần nào con cũng cảm thấy hai cánh tay của con như có luồng điện chạy khi niệm hồng danh A Di Đà Phật. Thường thì mọi người có luồng điện ở sống lưng nhưng con thì có luồng điện ở cánh tay. Xin chư thầy giải thích giùm con. Cảm ơn.

  Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để ĐVCT được trang nghiêm và thanh tịnh, BQT mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.

 24. Hồng Nhi

  Con xin chào quý thầy
  con bị ma nhập hon 30 năm nay rồi. Lúc nào con cũng cảm giác như có người nam bên cạnh. Hồi nhỏ nhập thì viết chữ (giống khuôn chữ TQ),. Mới đây nhậ lại nói cả tiếng mà . Lúc nào muốn nói cũng được. Giọng phát ra giống tiếng Hoa
  nhưng người Hoa ko hiểu. Con ăn chay nhiều hơn ăn mặn. Thường xuyên lạy sám hối . Cũng có lúc lười. Hơn 20 năm nay mà bệnh không hết . Niệm Phật có niệm mỗi ngày nhưng ko nhiều lắm. Bệnh riết cháu con nó sợ con luôn . Bệnh nên ko có chồng . Đêm nào cũng mộng.Con buồn quá. Đúng làm người như con thật khổ. Con xin cảm tạ quý thầy.100% sự thật. Con không tiện nói tên. Tên Nhi là tên cháu con

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Hồng Nhi,
   PH không có kinh nghiệm gì trong trường hợp của bạn, chỉ xin dựa trên chút ít kiến thức góp vài ý với bạn.
   – Nếu bạn biết được vị Tăng, Ni nào có đầy đủ giới hạnh thì hãy đến xin vị ấy khuyên nhủ, thuyết pháp cho vong đang theo bạn nghe, may ra nhờ cái đức của vị thầy đó mà họ sẽ nghe và không theo bạn nữa.
   – Nếu chưa đủ duyên để nhờ Tăng, Ni độ giúp thì bạn nên cố gắng nghe giảng pháp cho nhiều, đặc biệt là kinh Kim Cang, mới nghe có thể sẽ hơi khó hiểu, không sao hết, bạn chỉ cần kiên trì nghe hoài cho thật nhiều. Vong đó nhập vào bạn được vì giữa hai bên có duyên và tâm cũng có sự tương đồng. Mà họ theo bạn hoài như vậy có thể là do tâm chấp có nặng quá, kinh Kim Cang vốn giúp phá chấp, phá mê, khai ngộ, nên bạn hãy kiên trì nghe cho thật nhiều. Có thể khi nghe kinh, vong đó sẽ không muốn và tìm cách cản trở, lúc đó bạn phải dũng mãnh, kiên trì, và cầu xin Tam Bảo gia hộ.
   – Bạn tuy có niệm Phật, nhưng có lẽ bạn chỉ niệm nơi miệng mà không có sự chú tâm. Sở dĩ PH đoán như vậy bởi vì khi bạn chú tâm đem Phật hiệu vào trong tâm mình thì tâm sẽ dần trong sáng, sẽ chẳng tương đồng với tâm ma, thì vong sẽ chẳng nhập được. Cho nên bạn cần thay đổi cách niệm Phật. Khi niệm hãy gắng chú tâm nghe cho rõ từng tiếng Phật hiệu, có như vậy mới có hiệu quả. Danh hiệu Phật A Di Đà chứa vô lượng công đức, trí tuệ chân thật, mỗi một niệm A Di Đà chính là một vị Phật A Di Đà, bạn hãy gắng niệm, chú tâm mà niệm cho nhiều thì cả bạn lẫn vong kia đều được sớm thoát khổ. Xin nhắc lại là khi niệm phải chú tâm nghe cho rõ từng tiếng một mới được.
   – Vong đó là một chúng sanh có duyên với bạn, vì vô minh mà thành ra như vậy, bạn chớ khởi tâm ghét bỏ, hãy năn nỉ xin họ đừng theo bạn nữa, mà hãy cùng bạn niệm Phật để Phật A Di Đà tiếp dẫn họ vãng sanh về Cực lạc. Hãy nhớ là năn nỉ, xin họ và luôn cầu Tam Bảo gia hộ cho họ sớm giác ngộ, sớm được sanh về Cực lạc hưởng an vui.
   – Nếu bạn chưa ăn chay trường được, khi ăn mặn nhớ tuyệt đối không được sát sanh vật để ăn, chỉ nên ăn vật đã chết bán ở chợ.
   – Tất cả việc thiện, lành nào bạn làm được cũng hồi hướng đến cho vong kia, cho tất cả oan gia trái chủ và tất cả chúng sanh đều sớm thoát khổ, sớm vãng sanh, sớm thành Phật đạo nhé. Nhớ phát tâm rộng lớn, tránh chỉ tu cho mỗi bản thân mình.
   Bạn cố gắng lên nhé.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 25. Hiền Huỳnh

  A di Đà phật.
  Xin chào quý thầy.
  Con năm nay 25 tuổi là nam. Mẹ con ăn chay niệm phật a di đà được 10 năm mẹ rất thành tâm mổi lần niệm phật nguyện hoa sen nở và vảng sanh tịnh độ, có khi đi tắm hay đi biển ơ ấn độ lúc chụp hình củng thấy hoa sen nở ở biển . Nhà có thờ phật a di đà. con dọn ra ngoài ở vì phàm phu, ảnh hưởng đến việc tu của mẹ. Cách đây 1 năm con được người thầy bà con cho 1 lá bùa, nói là bùa bình an nên con nhận. Đầu năm nay con dọn về ở lại với mẹ vì hoảng cảnh. Lúc con về ở Được 3 tháng tối nào củng nghe tiếng gõ tường, tiếng búa sắt, tiếng hòn bi. Con chịu được vài tháng thì nóng giân..đôi khi chửi lại tiếng gõ. Đến nay con đi làm thì chư vị cũng đi theo gõ phá ầm ầm. Nhiều người cùng nghe. Ai nấy hoãng sợ. Có khi con đi quán nước chư vị củng theo và làm ra những tiếng động rùng mình. Con có đi thầy cúng coi và họ cho 1 lá bùa nhưng không hết. Có khi còn dữ hơn. Con đau khổ vô cùng. Nay con kể rõ cho mẹ nghe và mẹ giúp con niệm phật, tì chú để giải bùa trước. Con đã làm được 1 tuần thấy trong mình đã khỏe hơn. Nhưng chư vị vẫn theo phá và gây ra những âm thanh rùng mình mọi lúc mọi nơi.mẹ con có kể là thật ra chư vị theo con là rất to lớn. Quấy phá mẹ rất nhiều nhưng vì mẹ thành tâm tu tại gia nên không làm gì được . Vì thế có thể chuyển qua con. Con xin chư thầy chỉ dẩn và chia sẽ cho con. Con cám ơn

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn Hiền Huỳnh,

   Đây là hệ quả của việc sống xa rời nhân-quả và mê tín rằng bùa, ngải có thể giúp mình bình an, đắc tài, đắc lộc…

   *Nhân-Quả là: Tâm hành ác, ắt gặt quả ác. Tâm hành thiện, ắt gặt quả thiện.

   *Khi tâm bạn luôn hướng thiện, quỷ thần không thể quấy phá bạn được, đơn giản: Ma quỷ là tâm hắc ám (tham, sân, si), còn tâm thuần thiện là xa rời tham, sân si. Việc bạn được một vị thầy bùa tặng cho lá “bùa bình an” bên thân, thực tế chỉ là sự dối gạt, bởi ngay cả đức Phật là đấng toàn giác mà còn không ban phước, giáng hoạ được cho ai, vậy người nào trên thế gian có thể làm chuyện đó? Nếu ngày nào bạn không giác ngộ ra điều này thì bạn sẽ vĩnh viễn đi vào con đường tăm tối và đoạ lạc mà không biết nguyên nhân từ đâu tới.

   *Điều bạn nên làm hiện giờ là phải xa lìa những vì thầy bùa , thầy bói mà bạn đã thường lai vãng, và tuyệt đối không được đến lễ cúng nơi đình, đền, phủ, miếu để lễ cúng, bởi những nơi nay sẽ không có lợi cho bạn. Chớ nên khởi tâm sân hận hay oán thù họ, bởi tâm oán thù sẽ chiêu cảm tâm hắc ám trong họ trỗi dậy và họ sẽ tìm cách để quấy phá bạn.

   TN gửi cho bạn phương pháp hoá giải ma chướng, bạn tham khảo thật kỹ rồi phát tâm thanh tịnh để hành trì hàng ngày, nhằm hoá giải những chướng ngại bạn hiện đang gặp phải. Ngoài ra câu Thần Chú: ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA bạn phải nhiếp tâm hành trì mọi nơi, mọi chốn cho tới khi nào những chuyện kỳ quái trên được hoá giải thì bạn phát tâm tu hành chân chánh theo con đường mà mẹ bạn đang đi. Được vậy quỷ thần cũng phải lùi xa, Phật, Bồ tát sẽ hoan hỉ và thường gia hộ cho bạn tu học để giác ngộ…
   Chúc thành tựu.
   TN
   ………………………………………………………………………

   NGHI THỨC THỰC HÀNH HOÁ GIẢI VỌNG TÂM HAY CÒN GỌI MA CHƯỚNG
   1. Học thuộc Chú Chuẩn Đề: Bạn ráng nhiếp tâm học nhập tâm câu Thần Chú Chuẩn Đề này:
   ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA
   Ghi chú: Đây là câu Chú của Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề. Câu chú này có công năng để trừ tà ma, oán khí tích tụ hay xâm nhập cơ thể và cũng để hộ thân. Do vậy khi phát tâm trì tụng Chú này người trì tụng phải có tấm lòng thật từ-bi-hỉ-xả; không vì lợi lạc bản thân, không vì sát người hại vật mà trì tụng, nguyện vì chúng sanh hữu hình và vô hình để cứu độ họ thoát khỏi vòng vô minh mà phát tâm tu học Phật pháp để giải thoát. Được thế mới phát huy được công năng của Thần Chú.
   2. Bước chuẩn bị:
   – Bạn mua một bình nước suối khoáng không ga khoảng 2-3 lít; kế đó sắp xếp thời gian (tốt nhất là cuối tuần và vào buổi sáng cho thanh tịnh) để thực hành trì chú sao cho thật an nhiên, tự tại (không cưỡng cầu, không hấp tấp, tâm thật tự tại).
   – Ngày phát tâm trì chú không được ăn mặn, kể cả trứng và không được ăn ngũ vị tân đặc biệt là tỏi, hành, hẹ. Tắm rửa, vận đồ thật sạch sẽ và thoải mái.
   – Ngồi trước bàn thờ Phật (nếu có), còn không thì quán tưởng như đang ngồi trước bàn thờ Phật.

   CHUẨN BỊ VÀ HÀNH TRÌ
   – Chai nước 2-3 lít
   – Một vòng tràng hạt 108 hạt (nếu không có có thể dùng tràng nhỏ, nhưng phải đếm số lượng để khi trì tụng được đủ 1080 biến)
   NGHI THỨC TRÌ TỤNG:
   NIỆM HƯƠNG

   (Thắp đèn hoặc nến, đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực niệm)

   TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN (câu chú Án lam xóa ha! nhằm giúp 10 phương pháp giới thanh tịnh.
   Án lam xoá ha (3 lần)

   TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN (câu chú kế tiếp nhằm thanh tịnh Thân-Khẩu-Ý)
   Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần).
   (Thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương)

   CÚNG HƯƠNG

   Nam Mô Ta-bà giáo chủ điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật tác đại chứng minh.
   Nguyện đem lòng thành kính,
   Gửi theo đám mây hương,
   Phảng phất khắp mười phương,
   Cúng dường ngôi Tam Bảo,
   Thề chọn đời giữ đạo,
   Theo tự tánh làm lành,
   Cùng pháp giới chúng sanh,
   Cầu Phật từ gia hộ,
   Tâm Bồ-đề kiên cố,
   Xa bể khổ nguồn mê,
   Chóng quay về bờ giác.
   (Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

   TÁN PHẬT

   Ðấng Pháp Vương vô thượng,
   Ba cõi chẳng ai bằng,
   Thầy dạy khắp trời người,
   Cha lành chung bốn loài.
   Quy y tròn một niệm,
   Dứt sạch nghiệp ba kỳ
   Xưng dương cùng tán thán
   Ức kiếp không cùng tận (xá 1 xá)

   PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI : (Quan Trọng)
   Nay đệ tử tên (Pháp danh nếu có) phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xưng tán hồng danh, tu hành công đức, phát tâm trì tụng Chú Chuẩn Đề 1080 biến (1 câu Chú=1 biến) để tiêu tai hoá giải những nghiệp chướng sâu nặng tích tụ trên thân và gia quyến đệ tử từ vô thỉ kiếp tới nay, nguyện mong Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề phóng đại quang minh, quang lâm đạo tràng, từ bi nhiếp thọ cho đệ tử và thân quyến của đệ tử tẩy hết uế trần, hoá giải được mọi chướng duyên, oán thù tích tụ từ vô thỉ tới nay với các chúng sanh hữu hình và vô hình, giúp cho các oan gia trái chủ của con được thỉnh pháp, nghe kinh vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, đệ tử và thân quyến (cha mẹ, anh chị em…) đều được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, trí tuệ khai thông, bồ đề tâm kiên cố để con có thể thâm nhập pháp môn niệm Phật, nhất tâm hành trì cho tới ngày vãng sanh Cực Lạc Quốc. Nguyện mong Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề từ bi gia hộ cho con sở cầu, sở nguyện đều được an định như ý.
   Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

   QUÁN TƯỞNG

   Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,
   Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
   Lưới đế châu ví đạo tràng,
   Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
   Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
   Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá)

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng, thường trú Tam Bảo (1 lạy)

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đương lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây-phương Cực-lạc Thế-giới Đại từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)

   TÁN LƯ HƯƠNG

   Kim lư vừa bén chiên đàn
   Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
   Hiện thành mây báu kiết tường
   Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
   Pháp thân toàn thể hiện tiền
   Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
   Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

   HÀNH TRÌ:
   1. Đặt chai nước bên trái; ngồi bán già, kiết già hay ngồi tự do cũng được, miễn sao được tự tại. Tay phải cầm tràng hạt. Mắt nhắm hờ sao cho 2 mí mắt tạo thành một đường thẳng vuông góc 90° với chóp mũi . Sở dĩ phải nhắm hờ mắt để không bị hôn trầm, còn mở to mắt sẽ bị cảnh trần lôi cuốn và tổn khí.
   2. Úp lòng bàn tay trái lên cổ chai nước thật tự nhiên, và tay phải sắp hạt đầu tiên, kế đó nhiếp tâm để trì chú:
   ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA
   Quan trọng: Khi trì chú miệng trì – tai nghe câu chú – tâm nhiếp theo: Miệng-Tai-Tâm liên hoàn không gián đoạn.
   Khi trì hết một câu=1 biến thì lần một tràng hạt. Cứ vậy nhiếp tâm để trì chú cho tới 1080 biến thì ngừng.
   Quan trọng: Quá trình trì chú không nghĩ tưởng đến bất cứ một chuyện gì khác, ngoài việc nhiếp tâm vào câu chú. Mọi chuyện, mọi cảnh giới xảy ra, ẩn, hiện… đều không quan tâm tới.
   Khi trì xong 1080 biến, bạn hồi hướng như sau:
   HỒI HƯỚNG:
   Đệ tử nguyện đem tất thảy công đức trì chú Chuẩn Đề này hồi hướng tận hư không giới chúng sanh đều viên thành chánh giác; nguyện cho tất thảy các oan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp, hữu hình cũng như vô hình của đệ tử và cha-mẹ, anh chị em (nêu tên từng người nếu cần thiết) hiện tiền đều được vãng sanh Tây Phương tịnh Độ. Nguyện đức Phật Mẫu Chuẩn Đề từ bi phóng đại hào quang gia hộ cho đệ tử chúng con khi uống những giọt nước cam lồ thanh tịnh này thân tâm chúng con thường an lạc, trí huệ được khai mở, bồ đề tâm kiên cố để chúng con có thể một môn niệm Phật thâm nhập, trường kỳ huân tu cho tới ngày được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Quốc.
   Trì Chú Vãng Sanh
   Nam-mô a di đa bà dạ,
   Ða tha dà đa dạ,
   Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ,
   A di rị đa tất đam bà tỳ,
   A di rị đa tì ca lan đế,
   A di rị đa tì ca lan đa,
   Dà di nị dà dà na,
   Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha. (7 lần)

   Trì chú Chuẩn Đề công-đức thù thắng hạnh,
   Vô-biên thắng phước giai hồi hướng,
   Phổ-nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
   Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.
   Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền-não,
   Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
   Phổ-nguyện tội-chướng tất tiêu-trừ,
   Thế thế thường hành Bồ-tát-đạo.
   Nguyện sanh Tây-phương tịnh-độ trung,
   Cửu phẩm liên-hoa vi phụ-mẫu,
   Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
   Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
   Nguyện dĩ thử công-đức,
   Phổ-cập ư nhất thiết,
   Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
   Giai cộng thành Phật-đạo.

   TAM TỰ QUY-Y
   Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
   Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-tuệ như hải. (1 lạy)
   Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)
   (HẾT)

   Ghi chú: Sau khi xả công phu, bạn lấy nước vừa trì chú, rót ra chén uống. Khi uống nước quán tưởng luồng nước này sẽ làm trôi sạch những cấu uế trong thân, giúp cho thân, tâm được an lạc. Nước còn lại, hòa chung với nước để tắm. Bạn ráng làm 3-7 lần, vì những lần đầu chắc chắn tâm chưa được an định, do vậy sức mạnh câu chú chưa được phát huy. Quan trọng là không khởi tâm vọng cầu bất cứ điều gì. Mong bạn thường xuyên liên lạc về ĐVCT để được các đạo hữu hướng dẫn thêm.
   Chúc bạn thực hành viên mãn và dõng mãnh tu đạo để cuộc sống đời-đạo đều an lạc.
   TN

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Hiền Huỳnh,
   Trên đây huynh Thiện Nhân đã góp ý cho bạn khá chi tiết rồi, PH chỉ xin nhắc bạn thêm một vài việc. Không biết bạn đã quy y Tam Bảo và giữ 5 giới của người tu tại gia chưa? Tam Bảo gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Trong đó, Pháp bảo là chánh pháp Phật dạy, khi bạn nương tựa theo chánh pháp, thì dứt khoát không tin vào các loại bùa như thế nữa, mà phải hiểu rõ xấu tốt, bình an,..là do tự mình gieo nhân, gặt quả. Và bạn cũng cần giữ cho được 5 giới của người cư sỹ tại gia. Giữ giới chính là không gieo nhân xấu nữa, nên cuộc sống sẽ bình an. Ngoài ra, khi giữ 5 giới trong sạch thì càng tốt cho việc trì chú. Cho nên, nếu bạn chưa quy y thì hãy nên đến chùa thành tâm, đem cả thân mạng mình mà quy y, nương tựa vào Tam Bảo và thọ 5 giới của người tu tại gia nhé. Còn hai lá bùa kia, bạn nên trình bày và nhờ quý tăng, ni xử lý giúp, có thể họ sẽ đốt đi. Nhờ vào lực gia trì của Tam Bảo, cũng như giữ giới, trì chú mà bạn sẽ dần được an ổn.
   Về các vị đó, bạn hãy khởi tâm từ bi, vì vô minh nên giờ phải ở trong cõi quỷ thần như thế, nên hãy năn nỉ nguyện cho họ thay đổi, cùng tu học vãng sanh về Cực lạc, chớ nên nổi sân “đối đầu” với họ.
   Có một chi tiết cần lưu ý là mẹ bạn tu niệm đã lâu năm mà bị họ phá như thế thì nên xem lại. Với người tu Tịnh Độ, có người có công phu đắc lực, đủ phước duyên thì có thể nhìn thấy cảnh lành, tuy nhiên cảnh lành đó rất hiếm xảy ra, ví dụ chỉ 1 vài lần trong một đời người thôi, cho nên, nếu thường xuyên thấy cảnh lành nhiều lần thì hãy hết sức cẩn thận, có thể là đã bị ma nhiễu loạn. Khi ta thấy cảnh lành mà vẫn bình tâm niệm Phật thì không sao, nếu khởi tâm ham thích muốn được thấy nữa, thì ngay lúc đó chính là tâm ham thích thần thông (chứ không phải tâm thanh tịnh niệm Phật), ma sẽ nương theo tâm ham thích đó mà hiện ra cảnh này cảnh kia rồi dẫn mình đi vào đường tà lúc nào không hay, mà mình cứ tưởng mình vẫn đang tu đúng. Cho nên, nếu quả thật như vậy thì mẹ bạn cần quán chiếu, và thay đổi ngay nhé.
   Ngoài ra, có thể những vị đó là những chúng sanh có duyên với mẹ bạn. Nên, bạn nên nhắc mẹ bạn khởi lòng thương xót họ, phải thành tâm hồi hướng công đức tu tập cho họ, rộng ra là toàn thể chúng sanh đều được vãng sanh Cực lạc.
   Với người Phật tử khi hành trì mà có nhiều “sự lạ” như vậy thì phải nên cẩn thận hết sức. Nên xét ngay tâm mình xem có phải do mình ham thích thần thông, những việc ly kỳ không. Nếu có thì phải nên trước Phật mà chân thành sám hối ngay lập tức và cầu xin Tam Bảo gia hộ để vượt qua chướng nạn đó. Cho nên, cả mẹ bạn và bạn cần cẩn trọng hết sức nhé.
   Ngoài ra, bạn cần nên nghe giảng về nhân quả, vô thường,..để có cái hiểu biết đúng đắn; ngày xưa bạn nhận bùa của người ta cho là vì bạn không hiểu về nhân quả, nay cần nên hiểu cho rõ để không bị sai như vậy nữa.
   Chúc bạn sớm an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 26. Hiền huỳnh

  Cám ơn những lời chia sẽ và giúp đỡ. A di Đà phật

 27. thanh lam

  Thầy cho con hỏi là làm sao có thể rèn luyện thói quen niệm phật và kiềm chế nóng giận dễ tha thứ cho mọi người vì đôi khi con suy nghĩ rất thoáng nhưng đôi khi con lại hẹp hòi suy nghĩ ích kỉ

  • Phương

   A Di Đà phật
   Chào Thầy, con có một người bạn bị mất ngủ hơn 2 năm nay, mất ngủ trường, ngày nào cũng không ngủ được, tỉnh như ban ngày. đi chữa trị thuốc tây tại nhiều bệnh viện lớn cũng không khỏi, nghe mọi người nói vào chùa niệm phật để tịnh tâm ,bạn ấy cũng làm theo, nhưng niệm phật thời gian vẫn không hiệu quả, Cách đây 3 tháng bạn ấy về quê để yên tĩnh chữa bệnh, nhưng vẫn không sao ngủ đươc ngày nao, nhờ người quen họ chỉ đến một thầy trong chùa để chữa, thầy này hay chữa bệnh bằng cách cho người âm nhập vào và nói bệnh. thầy nói bệnh của bạn con là bị vong nam theo ám nên không ngủ được, giờ chỉ có cách là con lấy chồng mới hết hẳn được, nhưng giờ bạn con còn trẻ chưa thể lấy chồng được, nhưng thầy nói không lấy chồng liền thì để lâu sẽ bị điên dại, bạn con rất đau khổ ,không biết phải như thế nao.
   Con mong thầy cho bạn con ý kiến để con biết hướng để con đi.
   A Di Đà Phật.

 28. Yến Nhi

  A Di Đà Phật.
  Xin chào quý thầy!
  Con hiện tại tâm trí không được sáng suốt nên câu chữ không rành mạch mong quý thầy cố gắng hiểu dùm con ạ.
  Cách đây 2 năm lúc con đi học về chắc lúc 12h trưa thì bị té xe đạp xỉu và nghe m.n kể là có bị sùi bọt mép nữa. Về nhà lúc ấy nhiều lúc lên con động kinh khóc và đập tự đập đầu sưng hết lên. Ông nội con lúc ấy còn sống đêm khuya nấu nước cúng phật cầu cho con hết bệnh. Lúc đó lúc tiếp xúc với nước thì thấy rất lạnh, đếm một nơi có sư cô thì cho con uống nước thì lúc ấy như mình là con chim nói chuyện gì đó với sư cô rồi sau đó lúc tỉnh lúc mê. Trong 1 tháng sau đó thì có nhiều chuyện lạ như con đang đi thì té ngửa ra sau đập đầu thẳng đứng luôn mà rồi sau đó phát bệnh động kinh. Trong thời gian đó được một thầy ở quê( nhập vào cậu bà con con) xem cho và nói là lần té ấy là do đụng vào đoàn thần gì ấy đang đi gì ấy nên bị khều ra và té. Con bị mất một bên oai thần hay vai thần gì ấy. Rồi sau đó chỉ mẹ con cúng con heo để tạ lỗi. Lúc ấy con nửa mê man không biết gì. Lâu lâu lại nói “ta là chim đây”. Đến lúc nghe kể thì con cầu khấn một vị Mẹ Thần gì ấy ở xa. Lúc ấy cảm giác nó vay ra khỏi người, rồi tay chân như được gỡ móng chim ra vậy. Rồi sau đó con sinh hoạt bình thường nhưng trí não không linh hoạt như lúc trước và hay quên, đổi tính đổi nết. Con vẫn luôn đến bv tâm thần khám và uống thuốc nhưng không hiệu quả hẳn nên không uống đều đặn. Khoảng hơn nửa năm nay thì con thấy là lạ. Ko điều khiển ánh mắt theo ý và tay chân thì lọng cọng. Rồi tình cờ tìm được quyển chú Đại Bi. Con nghe hơn nửa tháng mới thuộc rồi thành tâm niệm thầm thì tâm trí tỉnh tấo hẳn lên, tay chân nhẹ nhàng linh hoạt, mắt mũi miệng cũng vậy. Bình thường ủy mị luôn rầu rĩ thì lúc ấy vui vẻ bình thường lại. Dạo gần đây về quê ngoại vắng vẻ và lạnh lẽo lắm. Con cảm thấy như có ai điều khiển hành vi cảm xúc vậy. Đêm ngủ như có ai động vào. Đem tỏi hay niệm Phật cũng chẳng hết. Rồi bấm ngón tay á thì thấy bình thường đầu óc không nặng nề nữa. Buông tay ra là lại bị. Dạ còn hay thở dài và mạnh nữa. Nét mặt thì theo người ta nói đầy sát khí vậy. Tay chân tự dựng nổi nhiều đường vân xấu. Không muốn ăn cơm, 1 tuần nay con ăn cơm chỉ 2 lần ( lần nửa chén) rồi gì ngon ăn 1 ít rồi thôi nên gầy hơn hẳn lúc trước. Chỉ có 1 tuần thôi con ở nhà rất lo lắng nên để ý từng chút một. Giờ nhìn mình con thấy mình chẳng có một chút gì bình thường như một con người cả Hic. Con biết niệm Phật thành tâm sẽ được nhưng lại không hết hẳn. Giờ con không dám tiếp xúc với ai cả. Lúc trước niệm chú Đại Bi, nghe Pháp tâm con từ bi hẳn nhưng bấy giờ không muốn nữa vì không làm được. Giờ đi đứng nằm ngồi làm việc nhà cũng thấy rất mơ màng không chính xác và mọi việc đều xui rủi hết mực. Con mog sao mình hết bệnh và tỉnh táo thì mới có thể làm việc, làm phước và tu tâm ..hồi hướng cho người thân cũng như chúng sanh hướng Phật. Mong quý sư thầy hoan hỉ chỉ đường cho con.

  A Di Đà Phật.

  • Diệu Minh

   Bạn phải dùng lý trí để tiếp tục trì tụng Chú Đại bi hàng ngày, ngày ít nhất 21 biến nâng dần lên. Nếu được 108 biến/ngày thì chỉ trong khoảng 3 tháng chắc bạn sẽ ổn thôi. Chú Đại bi chữa được 84000 thứ bệnh, nên người cần cấp cứu trì tụng là rất tốt. Nếu bạn chăm chỉ tụng chú, các loài yêu ma quỷ quái cũng phải kiêng dè không dám nhập thân bạn nữa.

   Cơ thể bạn bị oán quỷ nhập nên toàn âm khí. Vì vậy, nên kết hợp lạy Phật 5 vóc gieo xuống đất, mỗi lạy 1 niệm thầm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lạy Phật vừa để tu tâm thanh tịnh vừa cải thiện sức khỏe.

   Ngoài ra bất cứ lúc nào bạn cũng niệm thầm Chú Đại bi hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nữa.

   A Di Đà Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

 29. BÙI THANH TÙNG

  A di đà phật.
  Con tên Bùi Thanh tùng.Ở địa chỉ số 47 phố giáp nhất-Thượng Đình-Thanh xuân hà nội.Sđt 098566690 và 01676990642.Hiện gđ con đang rất hoanh mang và lo lắng.
  Tình cờ tìm hiểu về các bài viết tâm linh qua các mạng và vấn đề ma quỷ ám.Htai nhà con có 1 người em trai mắc bệnh về tâm thần tới nay đã hơn 10 năm.Chạy chữa nhiều nơi nhưng ko đỡ,thời gian gần đây e con phát bệnh nặng hơn.Hay nói chuyện 1 mình,hoang tưởng.Có lúc đi lang thang,tình cờ trong 1 tuần trc con và gđ đi tìm thì thấy em đứng 1 mình.Bên cạnh là 1 người đàn ông trung tuổi mặc đồ trắng,mắt đỏ ngầu khi đó bác ruột con là 1 ng ko hề tin về vấn đề ma quỷ nhưng cuối cùng đã phải tin.Thật sự con rất hoang mang,muốn tìm người giúp mà lại lo mỗi thầy mỗi phách rồi lại tiền mất,lo vẫn hoàn lo.Con rất mong đc sự giúp đỡ cũng như tư vấn để cứu giúp e con và gđ.Con Nam Mô A DI Đà Phật.

 30. Tịnh Độ

  A DI ĐÀ PHẬT. ..

  Xin chào Bùi Thanh Tùng:

  Huynh có vài lời chia sẽ cho Tùng: về y khoa, em Tùng bị bệnh thần kinh phân liệt. Mình có người bạn bị bệnh TKPL, dắt em Tùng đi gặp bác sĩ thần kinh. Mình bị bệnh SNTK rồi mình biết đôi chút. Sau khi em Tùng uống thuốc Tây TKPL, vài tuần đổi quà thuốc Bắc hay thuốc Nam.
  – Coi em Tùng cẩn thận, oan gia trái chủ có khi đòi mạng bắt em Tùng quyên sinh. Bạn anh đã tẩm xăng tự thiêu rồi. Nhờ quý thầy nào có đức hạnh để quá giải, thương lượng với người âm đi theo em Tùng, nếu tìm không được thầy, thì mua máy niệm “Nam mô A Di Đà Phật, hay A Di Đà Phật” để cho em Tùng nghe 24/24. Tập cho em Tùng ăn chay, phóng sanh, in kinh sách hồi hướng cho người âm theo em Tùng. Nhớ uống thuốc nhé. Vài lời chia sẽ cùng Tùng, có gì sơ soát xin các liên hữu góp ý thêm.

  A DI ĐÀ PHẬT. ..

 31. THANH THẢO

  a di đà phật,
  con chào thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe ạ.
  Con xin kể thầy nghe về chuyển của con như sau : con năm nay 26 tuổi, năm 18 – 22 tuổi con có đi học xa nhà, trong khoảng thời gian này, con bị vong nam theo,vong này kéo con đi mà may con có bà cô theo giúp nên lúc đó con thấy dì con ( còn sống ) bảo con niệm phật, con niệm 3 lần thì mở mắt ra con thấy người con bị rớt 1/2 xuống giường. sau đó con lên chùa được một trụ trì rất giỏi cắt cho con, con làm 2 lần, 6 tháng con làm lễ cắt 1 lần, 1 tháng con đi chùa 2 lần. và đọc chú đại bi. Sau đó con không bị sao nữa. sau này do bận rộn nên con không còn đi chùa và đọc kinh nữa( nhưng con luôn cố giúp người khi con có thể) chắc phải 1 time nữa con mới đi lại chùa lại đc. dạo gần đây, lâu lâu con mới mơ thấy có ng sờ vào vào, giật mình thức con niệm phật ngay. và hay tỉnh giấc nauwr đêm, cảm giác có 1 cô gái đang nhìn con. con có hỏi thì đc biết hiện bà cô vẫn theo phù hộ cho con, và 1 cô gái theo con nhưng k phá con. chứ không có người con trai nào. con rất mong sư thầy giúp đỡ cho con, với cả thầy cho con hỏi con muốn đọc kinh trừ tà và kinh cầu siêu, cầu an thì con nên đọc kinh gì? con cám ơn thầy nhiều ạ

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *