Niệm Phật Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Chẳng Thể Nghĩ Bàn

Niệm Phật Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Chẳng Thể Nghĩ Bàn

Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền. Vì thế Ðức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên dương pháp môn niệm Phật này, dạy người tiêu trừ nghiệp chướng. Kinh rằng: “Một câu niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội của 80 ức kiếp”. Sao niệm một câu Phật hiệu mà diệt được tội nặng nhiều đời đến thế? Ðã phát tâm niệm Phật tức đại trí huệ hiện tiền vậy. Thí như ánh sáng của một ngọn đèn, xua tan được bóng tối đã nghìn năm, niệm Phật diệt tội cũng lại như thế.

Cho dù nghiệp nặng chướng sâu đến mấy, thiết tha niệm Phật cũng có thể đánh tan. Còn nếu niệm Phật mà tâm vẫn quay cuồng trong nghiệp thức cũ, vọng tưởng tạp loạn tới tấp, đây đều do phát tâm không tha thiết, niệm lực không sung mãn, nên không địch lại nghiệp chướng. Kinh rằng: “Chúng sinh nghiệp chướng nhiều, cần phải niệm thân Phật, báo thân Phật, pháp thân Phật” (niệm Phật quán). Nếu hay nhất tâm xưng niệm thì sẽ được sự hộ niệm của chư Phật, được ánh sáng của Phật A Di Ðà phóng chiếu, tự được Minh huân gia bị (minh huân: còn gọi nội huân, là chân như trong bổn giác, minh minh huân tập vọng tâm, khiến cho phát sinh tâm Bồ đề) nghiệp chướng dần được tiêu trừ, thiện căn ngày một tăng trưởng.

Triều nhà Tấn phụng chỉ (vâng lệnh vua) đào thải Tăng chúng, vua kính mộ đức của Viễn Công ở Lô Sơn nên sắc lệnh trừ Lô Sơn ra, Tăng sĩ các nơi bắt hoàn tục hết. Thời có hai vị Tăng, một bị chột mắt, một thọt chân, đây đều là quả báo nghiệp chướng sâu nặng, sợ bị thải nên hai vị trốn vào Lô Sơn, khẩn thiết xin Viễn Công thâu nạp, y giáo tu hành cho trọn đến già. Viễn Công dạy phát nguyện rộng, tu trì pháp môn niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Tăng chột mắt phát nguyện đời sau sinh làm đại thiện tri thức, để hoằng dương tông Tịnh độ. Tăng thọt chân phát nguyện đời sau sẽ làm vua để hưng long Phật pháp. Hai vị Tăng này chỉ nhờ vào công đức niệm Phật mà được tiêu trừ nghiệp chướng, đời sau mỗi người đều được như sở nguyện. Thân sau của Tăng chột mắt là Ðại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, một đại cao Tăng, lấy Vạn thiện (Vạn thiện là gọi tắt của các tập sách Vạn Thiện Tiên Tứ tập, Vạn Thiện Ðồng Quy tập, Vạn Thiện Ðồng Quy giáo của Ðại sư Diên Thọ trước thuật) trang nghiêm Tịnh độ. Thân sau của Tăng thọt chân là vua nước Cao Ly, một đời tin sâu Tam bảo, hết mình hộ trì Phật pháp, sau đến Trung Quốc hộ trì pháp của Ðại sư Vĩnh Minh, pháp môn Tịnh độ thịnh hành một thời vậy.

Xưa lại có chàng đồ tể, sống bằng nghề mổ heo, người vợ tu trì pháp môn niệm Phật, thường khuyên chồng sát sinh nghiệp nặng, nhất định phải chịu ác báo, nên niệm danh hiệu Phật A Di Ðà để tiêu trừ nghiệp chướng. Người chồng lúc đầu không tin, sau nhiều lần khuyên bảo, chàng ta có chút tín kính, nhưng vì căn cơ thiển bạc nên thường hay quên, không nhớ niệm Phật. Người vợ thông minh, khéo léo nghĩ ra một cách, trên các cửa bà đều treo một cái chuông nhỏ, khi gió khua vào kêu leng keng. Bà khuyên chồng mỗi khi nghe chuông kêu một tiếng thì niệm một câu Phật hiệu, ngày ngày như thế, nghe tiếng chuông người chồng bèn nhớ niệm Phật. Mấy năm sau, người chồng bệnh chết, thần hồn bị bắt xuống vua Diêm La, theo nghiệp định tội, phạt làm súc sinh để đền trả nợ cũ, Diêm La sai quỷ tốt cho nhập vào thai heo. Quỷ tốt cầm nĩa sốc tới, vòng đồng trên nĩa rung lên kêu leng keng, chàng đồ tể vừa nghe liền niệm lên một tiếng “Nam mô A Di Ðà Phật”. Lúc ấy trên đầu mũi nĩa bỗng hóa một hoa sen, nên nĩa không chạm được vào thân, nhờ công đức niệm Phật nên được vãng sinh Tịnh độ tức thì, đây tức niệm Phật tiêu được nghiệp chướng.

Nghiệp chướng là một trong ba chướng. Nương vào hoặc chướng mà tạo nghiệp chướng, vì nghiệp chướng mà phải thọ báo chướng, chúng ta mỗi người luân hồi trong sáu đường đều đủ ba chướng. Nếu nghiệp nhiều đời được tiêu trừ, lại không tạo nghiệp mới thì sẽ không thọ quả báo. Ðức Phật dạy chúng ta niệm Phật tức là pháp tiêu trừ nghiệp cũ không tạo nghiệp mới vậy. Chuyên tâm hệ niệm, không dừng nghỉ trong câu danh hiệu A Di Ðà, niệm niệm ánh sáng tâm chiếu vào danh hiệu Phật, thời thời ánh sáng Phật đều chiếu vào người hành trì, ánh sáng tâm và ánh sáng Phật giao nhau, tâm lực với Phật lực khó nghĩ bàn, tức đây được tiêu nghiệp chướng, như ánh sáng mặt trời phá được bóng tối ngàn năm, sức gió có thể quét sạch mây đen ngàn lớp.

Những người phát tâm tu hành, không tin pháp môn Tịnh độ, không chịu niệm Phật thì cho dù có đắc năm món thần thông cũng khó tiêu trừ nghiệp chướng. Xưa có bốn anh em cùng tu hành, mỗi người đều chứng được ngũ thông. 1/ Thiên nhãn thông: Thấy được hết thảy các thế giới. 2/ Thiên nhĩ thông: Nghe được hết thảy các âm thanh trong thế giới. 3/ Tha tâm thông: Biết hết mọi ý nghĩ của người khác. 4/ Túc mạng thông: Biết được các việc trong ba đời. 5/ Thần túc thông: Có thể bay khắp mọi nơi, đi lại tự tại. Một ngày, người anh lớn biết được, ngày mai vào giờ ngọ vô thường sẽ đến viếng bốn anh em, cả bốn người đều phải chết. Người anh bèn hỏi: “Các em có biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chăng?”. Các em đều trả lời: “Ðúng ngọ ngày mai, bốn anh em chúng ta bị quỷ vô thường đến thăm hỏi”. (Vô thường là không thể thường trụ, là tên khác của cái chết). Người anh cả nói: “Phải làm cách nào để tránh?”. Các người em đáp: “Chúng ta có thần thông, quỷ vô thường chẳng làm gì ta được!”. Sau khi quyết định, người anh nói: “Anh sẽ vận thần thông trốn trên hư không”. Người em thứ hai nói: “Em sẽ trốn tuốt dưới đáy biển sâu”. Người em thứ ba nói: “Em sẽ dùng thần thông trốn trong vực núi”. Người em út: “Em sẽ vào chợ, ở đó đông người, thần chết sẽ không tìm ra em”. Hôm sau bốn anh em đều vận thần lực để trốn chết, nào ngờ nghiệp chướng chưa trừ, đúng ngọ thì bốn anh em đều mất hết thần lực. Người bay lên trời thì rơi xuống đất mà chết; người dưới biển sâu thì bị cá ăn thịt; người trốn trong vực núi thì bị hổ đói nuốt sống; người trốn trong chợ thì vì chen chúc bị đạp lên thân mà chết. Như Ðại sư Hám Sơn nói: “Cõi này vốn là nơi giả tạm, huyễn thân sao thoát khỏi vô thường. Thành tâm khuyến thỉnh mọi người, không nên tham cầu thần thông, chỉ cần thành tâm niệm Phật, nguyện sinh Tịnh độ thì nghiệp chướng ắt được tiêu trừ, lâm chung được Phật, Bồ Tát cầm đài vàng tiếp dẫn, vĩnh viễn thoát khỏi vô thường và chứng được niềm vui của chân thường, như vậy há không tốt sao!”.

Sức của nghiệp rất lớn, hết thảy chúng sinh đều bị nghiệp chuyển, chỉ có niệm Phật mới tiêu trừ được nghiệp. Con sáo niệm Phật cũng còn được đới nghiệp vãng sinh. Xưa có một người nuôi một con chim sáo biết nói tiếng người, một hôm một vị Tăng đến nhà chơi, niệm Nam mô A Di Ðà Phật, con sáo liền nói theo Nam mô A Di Ðà Phật, vị Tăng niệm nữa, con sáo cũng niệm. Sau khi vị Tăng ra về, ngày nào con sáo cũng thường niệm Phật, người chủ thấy thế bèn biếu con sáo cho chùa. Vị Tăng thấy con sáo thật lạ, bèn khai thị hai môn công phu hữu niệm niệm Phật và vô niệm niệm Phật, sáo tợ như có lãnh hội. Một ngày, vị Tăng thấy con sáo sắp chết bèn trợ niệm cho nó, sau khi chết vị Tăng cũng chôn cất đàng hoàng. Vài ngày sau, trên mộ bỗng mọc lên một hoa sen, vị Tăng lập tức quật ngôi mộ lên để xem thử hoa sen mọc từ chỗ nào, thì ra hoa sen mọc ở đầu lưỡi sáo. Sau có người tụng rằng: “Có một con chim sáo, theo Tăng niệm Di Ðà; Tăng thương nên khi chết, chôn cất hẳn hòi a; vài ngày sau trên đất, mọc lên một Liên hoa; bọn người chúng ta há không biết?”. Nên biết rằng sáo chỉ là loài cầm thú, nhân học theo lời Tăng, niệm Phật còn được vãng sinh, lưỡi sinh hoa sen, đó đủ để chứng minh. Và chúng ta là con người, là vật tối linh của vạn vật, nếu không phát tâm niệm Phật thì chưa khỏi trên phụ ân Phật, dưới phụ tánh linh của mình. Cho nên La trạng nguyên nói: “Muôn vật trên đời đều mộng huyễn, chi bằng hãy sớm niệm Di Ðà”.

Trích Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật
Biên soạn: Viên Anh Pháp Sư
Việt dịch: Thích Nguyên Anh

98 Phúc đáp

 1. nguyên

  Trích bài pháp sư. CHỨNG NGHIÊM.
  Tín đồ PHẬT GIÁO có 3 hạng người. Người học PHẬT. Người lạy PHẬT. Người tin PHẬT. Rốt ráo thì hạng nào mới chân thành là tín đồ?
  Người học PHẬT mới đúng. Chúng ta phải học theo lòng tin của PHẬT. nghị lực của PHẬT. Dũng khí của PHẬT. Học tinh thần vĩ đại hi sinh tiểu ngã của PHẬT.

 2. nguyên

  Đối diện( chịu đựng,nhẫn nhịn) lời nói thô ác,độc hại: đó cũng là một pháp môn tu hành.( pháp sư. CHỨNG NGHIÊM)

 3. Saki

  Xin các vị chỉ giáo cho kẻ ngu dốt này.
  Ví như các diễn đàn, bài viết có nói rằng niệm phật mà tâm tán loạn, nghĩ lung tung, có thể nói là chưa được nhất tâm bất loạn thì công đức niệm phật giảm đi rất nhiều, cũng khó vãng sanh tịnh độ, khó tiêu trừ nghiệp chướng, nhất là nghiệp chướng dày như con chẳng hạn.
  Vậy, thưa…thời đại này, những kẻ như con làm sao mà đạt được đến cảnh giới nhất tâm bất loạn ấy được, khi mà nghiệp thì dày, hằng ngày phải lo nghĩ đủ thứ cơm áo gạo tiền, nếu có khổ công tu mấy kiếp chân thật thì may ra mới thành tựu đến cảnh giới ấy được.
  Xin các vị bố thí cho con đôi 3 lời dạy…Xin cáo lỗi

  • Hoa Lạc

   A Di Đà Phật! Đạo hữu Saki cứ yên tâm, chỉ cần đạo hữu tin tưởng – nguyện thiết tha muốn về Cực Lạc thì tán tâm niệm Phật vẫn vãng sanh đạo hữu nhé, vì bổn nguyện của đức A Di Đà phát ra là muốn tiếp dẫn các chúng sanh nặng nghiệp như chúng ta về Tây Phương nên đạo hữu yên tâm mà niệm ^.^

   Tổ Pháp Nhiên có nói là: (bạn hãy đọc thêm Niệm Phật Tông Yếu của ngài nhé
   http://www.khanhanh.fr/phathoc/baiviet/niemphat.htm)

   21) Hỏi: Niệm Phật khi tâm thanh tịnh với niệm Phật khi tâm động hơn kém ra sao?
   Đáp: Công Đức bằng nhau, không có gì sai khác!

   24) Đã sinh làm người trong cõi dục giới tâm địa nầy thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sinh được thì thật là vô lý.
   Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN NGUYỆN vậy.

   25) Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng nầy rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt.

   Bởi thế nên bạn hãy thường niệm Phật, đừng quan tâm mình có tán tâm hay không, chỉ cần tin chắc mình sẽ được vãng sanh là được rồi ^^

   Nếu bạn còn chưa an tâm thì hãy đọc thêm bài này nè => http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/12/niem-phat-dat-nhat-tam-chua-han-duoc-vang-sanh/
   “Pháp môn niệm Phật chú trọng ở lòng tin và sự phát nguyện. Có lòng tin và phát nguyện, dù chưa được nhất tâm cũng có thể vãng sinh. Được nhất tâm nhưng nếu không có lòng tin và phát nguyện cũng không được vãng sinh.”

   A Di Đà Phật! Chúc bạn tinh tấn ^^

  • Phước Huệ

   Chào bạn Saki,
   Quan trọng là ở giây phút lâm chung, mình có nhớ niệm Phật, có tha thiết mong được về Cực Lạc hay không. Để có thể lúc lâm chung mình vẫn nhớ niệm Phật, vẫn giữ tâm tha thiết muốn về Cực Lạc, thì mình phải luôn cố gắng công phu, có thể không được nhất tâm bất loạn, nhưng cái tâm ý mong muốn vãng sanh phải thật kiêng cố, thường nhớ niệm Phật. Các vị Tổ vẫn khuyên ta thường niệm Phật mà, đừng quên điều này.
   Vãng sanh về cõi Cực lạc để tu thành Phật, một điều vĩ đại tối thắng như vậy đâu có dễ dàng đạt được. Nhưng nếu mình thấy khó mà chùn bước thì liệu cái tâm mong vãng sanh có đủ thành thật, tha thiết không?
   Dù khó, nhưng phải gắng mà làm cho được, nhé bạn. Tu theo Phật, đừng quên tu ở tâm, chứ không chỉ ở thân và khẩu. Đừng lo nghĩ về chuyện tâm tán loạn vì lúc ban đầu hầu như ai cũng vậy, cũng đừng nghĩ gì tới chuyện nghiệp mỏng dày vì ở cõi Ta Bà này có mấy ai nghiệp mỏng, cứ bền bĩ, chuyên tâm nhớ niệm Phật thường xuyên, sẽ tới lúc về với Phật.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • NguyenPhu

   Bao nhiêu phiền não cứ một câu A Di Đà Phật cho qua, dũng mãnh tinh tấn trên con đường học đạo, đừng để tự tư tự lợi, tham ái đánh lừa, giặc đến nơi thì A Di Đà Phật đánh đuổi, phải kiên trì bền chí, liên tục nhắc nhở tâm mình mới được. Muốn học Phật, chỉ cần tự hỏi mình cái muốn đó có đủ lớn không, càng lớn thì càng nhanh, càng vĩ đại. Học Phật mà không tiến bộ thứ nhất là do ta quá lười, thứ hai cái ngã quá nặng, muốn nhanh thì phải siêng năng từ tư duy đến thực hành, phải dẹp được cái ngã đi thì đi mới nhanh, người nào ngã càng lớn thì đi càng chậm. Bám chặt vào lời Phật nói đừng tin vào cái ngã của bất cứ ai, nổ lực tư duy thực hành đến khi nào thông lời Phật thì tụ khắc biết mình biết người đúng hay sai. Phiền não đến chỉ cần A Di Đà Phật cho qua.

  • Quang Đẵng

   Thân gữi bạn Saki,

   Đúng thật cơm áo gạo tiền là một chướng duyên không thể tránh khỏi cho bất cứ vị đồng tu nào. Cũng giống như một nông dân phải canh tác ruộng của mình thì khó tránh khỏi mưa, nắng, bão, giông, sâu bọ v.v. Tuy nhiên hằng ngày người nông dân vẫn chuyên tâm trồng trọt và canh tác ruộng của mình, và dùng các phương tiện để giữ cho ruộng của mình ít bị phá hoại. Trong pháp môn Tịnh Độ cũng thế, nếu như đạt được nhất tâm bất loạn thì ắt hẳn Saki cũng chẳng thể nào tập trung cho công việc của mình được. Chi bằng Saki cứ tùy duyên và theo khả năng của mình mà niệm Phật. Trong một ngày, sắp xếp công việc của mình cho thật an ổn rồi dành thời khóa ra niệm Phật. Trong lúc làm việc, hãy lấy nhớ lấy 5 giới, và 6 lục độ làm cơ bản giải quyết công việc. Ví dụ, Saki ăn chay (Giới sát), giúp đỡ đồng nghiệp của mình/ bố thí người ăn xin (Bố Thí độ)/ không lấy của công dù là vật nhỏ như cây bút (Giới tham) v.v Một ngày tích được bao nhiêu thiện, cuối ngày sau một thời khóa, hồi hướng vãng sinh Cực Lạc. Một tháng hoặc một quý, dành ra thời gian tu tập 8 giới trên Chùa, từ sáng tới chiều, rũ vợ con cùng tu v.v mà hồi hướng Cực Lạc. Như vậy, cũng như một người nông dân, vẫn trồng được lúa và gặt hái mà không bị các chướng duyên như mưa bão làm hại vậy. Tôi chỉ giúp ít lời cho Saki, hi vọng được lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật

   Nêu như nghịch duyên không tuyệt
   Thì xem nghịch duyên là bạn
   Cùng nghịch duyên niệm Phật
   Nghịch duyên hóa thuận duyên

   Người đi Chùa

 4. nguyên

  Sao bạn kevi không cung kính niệm DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM..
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  Nếu bạn đã từng xem qua KINH PHÁP HOA. Phẩm PHỔ MÔN.
  Nói nhiều chẳng bằng thực hành.
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  `…………………..
  …………………….
  ………………………

 5. nguyên

  Chào bạn PHƯỚC HUỆ. Mọi sự đều do tâm tạo.
  Thiên đường là tâm này.
  Địa ngục cũng là tâm này.

 6. Tặng bạn saki 4 câu thơ của LỤC TỔ HUỆ NĂNG.
  Bồ đề vốn chẳng phải là cây.
  Gương sáng vốn chẳng phải do đài.
  Xưa nay không phải một vật.
  Lấy gì dính bụi nhơ.?

  • Tịnh Thái

   Thơ đó thời nay chẳng dùng được! Người đời nay si mê mang thơ người khác để vào lòng mình như đang tự uống thuốc độc mà ko biết, mà lại tự cảm thấy có chỗ hay, có chỗ ngộ, ôi thuốc độc ngon quá! Đa phần đều đọa lạc.Vì lẽ sao? Ai tu nấy chứng. Lục Tổ minh tâm kiến tánh thì xuất khẩu thành bài thơ ấy, là chỗ chứng đắc của tự bản thân Ngài.
   Ngày nay ta “nhai lại” thơ ấy thì chả bổ dưỡng, chỉ là tăng trưởng thêm chấp trước, phân biệt. vọng tưởng – vậy chẳng phải là uống thuốc độc đấy sao? Lại lầm lẫn tự cho rằng mình là hạng thượng căn mà hành vi thì thấp kém tận mặt đất, năm giới, mười thiện, chữ Hiếu với Cha Mẹ, chữ Kính với Thầy, chữ Khiêm, chữ Hòa đối với Anh Chị Em, đồng học…cho đến ra đường còn xả rác, luôn nhìn lỗi người, tham sân phiền não, tham dục dẫy đầy…làm một người tốt, người thiện còn chưa xong, mà muốn học đòi Lục Tổ xuất khẩu thành thơ sao? Lục Tổ xuất khẩu thành thơ thì thành Phật Bồ Tát, phàm phu chúng ta xuất khẩu thành thơ thì đọa vào tam ác đạo, nói lời ấy cũng ko quá đáng. Vì sao? Vì năm giới, mười thiện bạn cách quá xa, thập ác, tam độc bạn quá gần gũi, tựa như tri âm, tri kỷ vậy…Vậy thì tương lai ko đọa vào tam ác đạo sao?

   Bồ Đề vốn chẳng cây –> Bồ Đề đâu chẳng thấy.
   Gương sáng chẳng do đài –> Vì Thập Ác mà ra
   Xưa nay ko một vật –> Luân hồi vô lượng kiếp
   Lấy gì dính bụi nhơ –> Khổ não mãi không thôi…

   Đọc lời Tổ nên tự phản tỉnh, mình có cái căn tánh đó ko? Lại truyền cho người khác thì cũng nên tự hỏi, họ có thể HIỂU được lời ấy ko?

   Nếu chẳng thật hiểu (không thể khế nhập cảnh giới thì gọi là ko hiểu) thì thơ đó vô dụng, là độc dược, chỉ tự lừa mình dối người mà thôi.

   Nói thế cậu Nguyên có thấy tâm mình phiền não ko? Hay thấy Bồ Đề, gương vẫn sáng soi, chẳng dính bụi trần? Tâm phàm phu này vừa ghi xong lời này cũng đã phiền phức lắm rồi…Xin sám hối…

   A Di Đà Phật.

  • A Di Đà Phật! Đọc xong lời của liên hữu Tịnh Thái, Mai cũng hiểu nhiều điều, thật cảm ơn lắm! Chúc liên hữu Tịnh Thái tinh tấn đồng vãng Tây Phương.

  • Xin cảm ơn tiền bối Tịnh Thái !
   Kính chúc tiền bối tinh tấn và an lạc !
   Nam mô A Di Đà Phật.

  • lavan

   Ko biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn chân thành :
   Kính cảm ơn chú liên hữu Tịnh Thái !

  • kính

   Xin trân trọng ý kiến của Chú liên hữu Tịnh Thái !
   Kính !

  • Tâm Trí

   A Di Đà Phật,
   Phúc đáp của Liên hữu Tịnh Thái thật là hay. Dụng ý thật tuyệt, thật là từ bi.
   A Di Đà Phật

  • kim may

   Dụng ý từ bi ẩn sâu bên trong,mấy ai thấu hiểu…!

   Từ trước đến nay,và cả sau này nữa,đọc các phúc đáp của tiền bối Tịnh Thái ,con có thêm kiến thức,thêm hiểu biết,rất hữu ích cho việc tu học của con.
   Ân đức”người đưa đò”lớn biết nhường nào !
   Cần lắm,những người Thầy,như tiền bối…!

   Một tấm lòng tri ân,chân thành con kính gửi tới tiền bối Tịnh Thái !
   Kính chúc tiền bối tinh tấn,an lạc,viên mãn Đạo quả !

   A Di Đà Phật.

 7. Trịnh Xuân Như

  Nam mô A Mi Đà Phật !

  Gửi bạn Nguyên !
  Vì sao cần niệm danh hiệu A Mi Đà Phật mà không niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát?
  Vì đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để vãng sanh.
  Và hơn nữa hòa thượng Tịnh Không cũng đã giảng rằng : Danh hiệu A Mi Đà Phật là vua của các danh hiệu khác,Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù… cũng niệm danh hiệu Ngài. Vậy tại sao chúng ta còn phải phân vân chi nữa.
  Nam Mô A Mi Đà Phật
  Nam Mô A Mi Đà Phật
  Nam Mô A Mi Đà Phật

 8. Cám ơn bạn

 9. Thảo Nguyên Xanh

  Nam mô a di đà Phật
  Xịn trân thành cảm ơn Thiện tri thức TỊNH THÁI. Mỗi lần đọc bài viết của thầy lại giúp con rất nhiều trên con đường học Phật.
  Qua đây cũng mong muốn các “Học trò” trên trang này hãy vững tin nơi Bổn nguyện của Phật A Di Đà và tu tập ngày một tinh tấn.
  Dẫu chỉ là những bước chân chập chững trên con đường tu hành nhưng tự con đã thấy có những thay đổi TÍCH CỰC trong thân, tâm của mình.

 10. Nguyễn thùy dương

  A Di Đà Phật!

 11. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  Nhớ Phật niệm Phật, Phật chuyển tâm ta (tiêu trừ phiền não).

  Nhớ chúng sanh quên niệm Phật (nắm chặt chỗ biết), chúng sanh nhất định sẽ chuyển tâm ta (dính phiền não).

  Niệm Phật nương theo sức Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là chuyện lớn (buông xả thắc mắc chỗ biết). Người ta khen chê hay mắng chửi mình, nói lời đúng sai hay học rộng hiểu nhiều là chuyện nhỏ, bận tâm để làm gì cho chướng ngại trên đường về Tịnh Độ?

  “58) Đã tu Tịnh Độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo Niệm Phật mà quyết định. Tất cả đều là trợ duyên cho Niệm Phật, hễ làm chướng ngại thì nên từ bỏ.”
  (Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)

  Đôi lời chia sẻ cung các bạn sen.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Gút Mắt

   A Di Đà Phật! Cảm ơn huynh Huệ Tịnh

 12. Mỹ Diệp

  A Di Đà Phật

  “Một câu nói đáng giá ngàn vàng”, hãy nên tôn trọng mình nói và người nói. Một lời có thể giúp người phát tâm tu hành đặng giải thoát, cũng một lời khiến người nổi sân mà bị đọa lạc. Kính mong quý đạo hữu chúng ta nói lời sách tấn nhau trên con đường tu học, hoặc giả như có đôi dòng góp ý thì nên nhẹ nhàng hơn, chớ để trở thành lời chê bai, phỉ báng nhau. Nếu chẳng may vì lời góp ý quá thẳng thắn của bản thân ta mà khiến người sanh tâm phiền não, cho đên thối thất trên đạo Bồ đề thì chính ta phải mang vác cái trọng tội này vậy.

  Nam mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Mỹ Diệp muội chưa bỏ hình sen (icon) lên được à?

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Cảm niệm sự quan tâm của Huệ Tịnh huynh. Hôm trước MD có vào rồi, khi điền vào ô password thì máy hiển thị một loạt tiếng anh, dịch không xuể- thôi thì tạm gác lại vậy, vì là cuối năm gia đình lẫn công việc có chút “rộn” hơn (gần đến Tết cổ truyền của mình rồi huynh ạ). May mắn được sự gia trì, nhắc nhở của Đà phụ nên việc niệm Phật ít nhiều không bị gián đoạn.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Thì ra là vậy. Khi nào MD muội bó tay thì nhờ các bạn sen giúp bỏ hình lên xem. Bên huynh Tết ta không “rộn” vui mừng như ở VN muội.

   Muội thích niệm Phật (TIN), Đức Từ Phụ liền biết lẽ nào không gia trì (WIFI)? Bị gián đoạn ít nhiều hễ nhớ (NGUYỆN) là cũng cố gắng nhiếp tâm lại niệm “A Di Đà Phật” (HÀNH), không cần thắc mắc (NGHI) gì cả. Cố gắng lên nhe.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Huynh Huệ Tịnh kính mến!

   Tết Ta không rộn vì đã rộn tết Tây rồi mà 🙂 Người ra đi chẳng nhớ người ở lại nhưng Việt Nam- đất mẹ thân yêu vẫn dõi bước theo người con xa xứ. Một Việt Nam đầy tự hào với hình ảnh hoa sen là Quốc hoa của nước nhà- đó là “báo hiệu” của một sự tốt lành: tất cả người con Việt Nam sẽ sớm được hóa sanh từ trong hoa sen, sớm tiếp nhận “ủy nhiệm” mà Như Lai giao phó: phổ độ chúng sanh…

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Mỹ Diệp muội thật may mắn hơn huynh nhiều. Tuy nay là thời mạt pháp nhưng nước nhà Việt Nam vẫn xuất hiện các vị Tăng, Ni đức hạnh vẹn toàn để gần gũi, được gặp quý Thầy Cô giúp trên bước đường tu học. Thành ra các bạn sen bên Việt Nam nên cố gắng trân quý tu hành vì có nhiều Phật tử sơ cơ, sống ở nước ngoài hoàn cảnh không có phước đức để gần gũi quý Thầy Cô như bên Việt Nam để được thuận lợi tu học.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   MD sẽ khắc ghi lời của HT huynh, quyết không để uổng phí một kiếp nhân sinh “thân người khó được, Phật Pháp khó gặp” này.

   Nam mô A Di Đà Phật

 13. Hoa Lạc

  Nam Mô A Di Đà Phật! Dù đúng dù sai thì mong đạo hữu Nguyên vẫn tiếp tục vững bước niệm Phật để vãng sanh Tây Phương nhé! Chúng ta đều là bạn đồng tu với nhau cả mà.

 14. Monique TT

  Cám ơn trang duongvecoitinh đã đưa M đến gần hơn với Phật pháp!
  Cám ơn Nguyên đã hỏi những câu hỏi mà M chưa hiểu rõ để trả lời!
  Cám ơn Quý Thầy, Quý bạn đã giải đáp những thắc mắc trong lòng M!
  Monique xin phép được cúi đầu trước Quý vị! Quý vị thật Từ Bi!
  Nam mô Adida Phật!

 15. CÁ HÓA LONG

  ở trên diễn đàn này đôi khi cũng xuất hiện các vị nói pháp và hỏi pháp , phải chăng đó là các vị Phật, Bồ tát tái lai họ diễn tuồng và làm biểu pháp cho chúng ta xem vậy. Một điều cần nên nhớ “HỌC PHẬT LÀ ĐỂ THÀNH PHẬT , KHÔNG PHẢI HỌC PHẬT ĐỂ NGƯỜI KÍNH NỂ TA”.A DI ĐÀ PHẬT

 16. Huệ Sanh

  A Di Đà Phật, tỷ Mỹ Diệp gửi địa chỉ mail đăng ký trên duongvecoitinh và hình ảnh muốn up vào mail [email protected] huệ sanh hoan hỷ giúp tỷ đăng hình nhé. Nam mô A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Nếu MD nhớ chẳng nhầm thì Huệ Sanh 29 tuổi thì phải!? Do vậy cứ gọi MD là đạo hữu là được rồi, gọi “tỷ” thì “già” cho MD quá 🙂

   Cảm ơn nhã ý của HS! Hay chăng dạo này HS con đi hộ niệm và cộng tu không? Hôm trước nghe HS nói bận đi hộ niệm, MD vô cùng hân hoan, bởi trước đây khi chưa lập gia đình MD cũng đã từng ôm ấp nguyện vọng được làm Trưởng ban hộ niệm.

   Nam mô A Di Đà Phật

 17. Huệ Sanh

  A Di Đà Phật, huệ sanh xin hoan hỷ phúc đáp của Chú Tịnh Thái. Huệ sanh kính mong chư vị đồng tu khi xem phúc đáp đừng vội nói đúng sai mà đem cái tâm trạng vui mừng hay phiền não ra trách móc. Bởi vì phúc đáp của chư vị là đạo tâm của mỗi người, chúng ta không thể đem đạo tâm của mình, con đường mình đi mà hướng cho người khác được. Có thể lời phúc đáp này là hay là đúng đối với mình nhưng biết đâu lại dở lại sai đối với người khác, vậy thì đúng và sai, hay hay dở có khác gì nhau chứ. Chúng ta đọc mà đánh giá nó đúng sai, hay dở rồi mang tâm trạng vui mừng, phiền não là do chúng ta chứ có phải do người khác. Đích đến chỉ có một nhưng có nhiều con đường để đi, cái quan trọng là chúng ta chọn cho mình con đường nào để đi, nhanh hay chậm, đường vòng hay đường tắt, cốt lõi là có về được đích hay không. Người ta niệm Phật, niệm Bồ Tát thì thành Phật, thành Bồ Tát, còn mình cũng niệm nhưng thành ma, vậy thì do mình hay do người khác? Mình có thể chạy được nhưng lại chê người người khác chỉ có thể bò lết, thế người chạy xe chẳng phải cũng ngồi trên xe mà chê cười chúng ta sao? Như thế có khác gì nhau, chúng ta chỉ có thể lẳng lặng, chúng ta đọc cảm thấy hợp thì tiếp nhận nhưng nếu không hợp thì cũng đừng phiền não cứ để đó biết đâu đến lúc nào đó lại ngộ được điều đó thì sao? Cho nên mới có câu “đồng thanh thì tương ứng đồng khí tương cầu”, lời của chúng ta không thể làm tất cả mọi người đều vui và cũng không phải làm tất cả mọi người đều buồn, có thể làm người này vui, nhưng cũng có thể làm người này buồn, vui buồn nào có khác gì nhau chỉ có lẳng lặng cảm nhận đó mới chính là gốc của đạo bồ đề.
  Đức Thích Ca từng nói “chúng sanh trong đời ác năm trượt, vào thời mạt pháp phước mỏng nghiệp dày khó mà thành đạo quả, duy có pháp môn niệm Phật là rốt ráo hơn thảy, là thù thắng bậc nhất”, đức Phật nói là khó làm chứ không có nghĩa là không thể làm được, biết đâu trong thời mạt pháp này có nhiều vị cao tăng đắc đạo trước khi biết pháp môn Tịnh độ nhưng các Ngài không thị hiện, ngay cả Phật, Bồ Tát ở ngay trước mặt ta mà ta cũng không nhận ra thì việc có người đắc đạo trong thời này sao có thể cho là không thật, nếu vì nhân duyên các vị thị hiện ra chẳng phải chúng ta lại hoài nghi lời của Đức Phật hay sao. Pháp môn Tịnh độ cao sâu khó hiểu duy chỉ có Phật mới có thể hiểu rõ, đem cái tri kiến nhỏ nhoi của chúng ta mà nhận xét, đàm luận đúng sai thì có khác gì là phỉ báng, chi bằng cứ y giáo mà phụng hành. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, nếu cứ đem ra mà so sánh thì dù mất ngón nào cũng là sự mất mát không hề nhỏ đối với chúng ta. Nói nhiều lại thành xảo ngữ, huệ sanh cúi mong chư vị đồng tu có phúc đáp thì người hỏi chân thành sám hối nhận lỗi của mình mà thưa gửi, người phúc đáp thành tâm đem cái đạo tâm của mình mà chia sẻ dù lời thưa gửi hay phúc đáp có là lời mật ngọt hay mà muối sát vào tận tâm can thì tất cả cũng đều hoan hỷ. Nguyện cho chư vị đồng tu đều vì những cái tâm phàm phu, chúng sanh này mà phát cái tâm chí thành chí kính, đem đạo tâm của mình làm nguồn sáng cho con đường đi tìm Phật tánh. Nam mô A Di Đà Phật

 18. Cố lên

  Nguyên nen hoan hỷ lắng nghe và ít nói, vẫn chăm lên đường về cõi tịnh, chắc chắn một thời gian sau Nguyên sẽ thấy bản thân mình khác hẳn bây giờ.

  • thusau

   Phải,chỉ LẮNG NGHE ,và vào duongvecoitinh để ĐỌC các bài Pháp.

  • nguyên

   Bạn chỉ ngồi 1 chỗ lắng nghe.
   Còn ở bên ngoài không phải là PHẬT PHÁP sống ư?
   Ở bên ngoài ăn cơm uống nước giặt đồ gánh củi không phải đang vận động ư?
   Đâu đâu cũng là bài PHÁP sống động.
   Thiền chẵng phải ngồi như tượng một chỗ mới là THIỀN.
   Đi đứng nằm ngồi ăn cơm giặt giũ đều là THIỀN sống, PHÁP SỐNG

 19. nguyên

  Trang giấy ngày hôm qua đã viết rồi.
  Trang giấy hôm nay trắng sạch đặt bút viết gì tuỳ mỗi người.
  Chúng ta cũng vậy.
  Chuyện ngày hôm qua (quá khứ) cứ hoài niệm ôm ấp mãi sẽ sản sinh ra tạp niệp.
  Chuyện chưa đến như. Ngày mai(tương lai) chư đến mà cứ mong trước đều là vọng tưởng.
  Chuyện hiện tại (giờ phút này )nên an trú tâm ở giây phút này.trú tâm vào một chỗ.
  Nếu lời xin lỗi của mình làm tất cả mọi người giải toả bực dọc,phiền não thì mình xin lỗi tất cả mọi người.
  Còn vẫn không buông được hãy dùng trí tuệ để diệt trừ phiền não.

 20. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  Phap dánh của bạn Nguyên là gì, cho chú biết được không?

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. nguyên

  Cháu không có pháp danh, có chiếc điện thoại nhỏ nên cứ vào mạng xem thôi. Pháp danh thì phải làm thế nào hả chú. Ở nhiều nơi tuy là cũng có chùa chiền gần nhưng mọi người cứ tất bật hết cả lên. Không biết cháu có nhân duyên gì mà được chú hỏi pháp danh thế này? Cháu không biết. Nếu việc cháu vào đây ảnh hưởng mọi người thì từ nay cháu sẽ không nói gì.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật! Chào đạo hữu Nguyên, mình thấy bạn vào trang này cùng học cùng tu với mọi người là điều tốt mà, đâu có ảnh hưởng gì ai, mục tiêu chính của tất cả là về Tây Phương Cực Lạc, cho nên mọi người cùng chỉ bảo dìu dắt lẫn nhau mà tiến thôi, có gì thắc mắc bạn cứ hỏi để các tiền bối chỉ điểm.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Nếu bạn Nguyên thật sự không có cái “Pháp danh” thì lấy đâu ra để chấp cái ngã, “tự ái” rồi tự dính phiền não? Bạn muốn bước vào nhà Như Lai để học Phật Pháp lợi mình lợi người thì bắt buộc bạn phải cởi cái áo tự ái đang mặc xuống cho nhẹ lòng trước đi đã. Chú nghĩ ngoài ra con đường đó không có con đường nào để lựa chọn. Càng bớt tự ái, càng dễ tỏ thông con đường đạo. Chính vì vậy mà càng dễ thích niệm Phật hơn, vì càng niệm càng cảm nhận cái tự tại khi xa lìa cái tự ái.

   Một câu cảm ơn chú Tịnh Thái, thì “Lấy gì dính bụi nhơ.?”.

   Nguyên có thích đánh cờ tướng không?

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 22. Diệu Tâm

  A Di Đà Phật!
  Đọc phúc đáp của sư huynh Tịnh Thái muội hoan hỷ quá.Muội cũng hay lấy thơ của Tổ để vào tâm mình.Uống thuốc độc suốt mà ngu si mê muội cứ cho là thuốc độc ngon.Tổ làm thơ thì thành Bồ Tát.Phàm phu chúng ta xuất khẩu thành thơ thì…đoạ vào tam ác đạo…
  Cảm ơn sự thẳng thắn chân tình của sư huynh.Có lẽ chỉ có sư huynh mới thẳng thắn như vậy.Xin tán thán công đức của sư huynh.Phàm phu bất kính không hiểu thâm tình của sư huynh nên có đôi chỗ khiếm nhã…”Thương xót khuyên bảo lại không chịu nghe,khô hơi khản tiếng cũng thành vô ích”.Sư huynh không chấp chắc sẽ bỏ qua thôi.
  Kính chúc sư huynh an lạc và tu tiến!
  A Di Đà Phật!

 23. Tâm Trí

  A Di Đà Phật,
  Cùng các Liên hữu, khi vào DVCT, viết hay đọc một bài Pháp, 1 phúc đáp thì chúng ta nên nghĩ rằng không chỉ để trao đổi với một người mà phải lấy lợi ích chung làm mục tiêu.
  Thầy thuốc giỏi là tìm đúng bệnh và cho thuốc hay. Thuốc hay không phải lúc nào cũng dễ uống, “thuốc đắng đã tật”. Cho nên chúng ta nên dùng cái tâm học hỏi để đọc lời Pháp, chớ vội kết luận.
  Theo tôi nghĩ, Liên hữu Tịnh Thái viết phúc đáp này không hẳn để trả lời bạn Nguyên…mà có lẽ nhân đó để trải hết tâm ý của mình nói lên thực tế nhiều người mắc phải khi tu học trong thời Mạt Pháp. Đây là ý riêng của tôi, nếu có gì sai sót mong quý Liên hữu thông cảm cùng góp ý.
  Gửi bạn Nguyên: Cảm ơn bạn vì từ ý tưởng tốt của bạn để mọi người có một phúc đáp thật hay đầy tâm huyết.
  A Di Đà Phật.

 24. nguyên

  Cháu cám ơn chú TỊNH THÁI. Mong chú thường xuyên vào diễn đàn
  …………..
  Một khi xếp cờ đánh.
  Tiếc gì mất đôi xe.
  Nhấc thì nhấc tất cả.
  Buông thì buông hết thảy.
  Không biết chú HUỆ TỊNH cao cờ không mà hay hỏi cờ tướng vậy?

 25. Hạt bụi

  Các cô chú làm ơn bớt chút thời gian chỉ giúp cho con với ạ. Con có mấy vấn đề đang bị rối nghĩ chưa thông, con mong cô chú khai sáng giúp con để con tu tập ko bị loạn và có phương hướng ạ.

  Thời gian gần đây con cũng có thực hành niệm phật và đọc kinh ạ. Nhà con cũng có thờ tượng Quan Thế Âm Bồ tát khoảng hơn 10 năm nay rồi ạ.

  – Về việc niệm Phật: Lúc đầu con thường niệm 6 chữ Nam mô A di đà Phật, sau con chuyển sang niệm 4 chữ A di đà Phât. Tuy nhiên không hiểu sao dạo này con càng niệm tâm càng loạn nên con tải các đoạn nhạc niệm Phật và bài niệm của P.s Tịnh Không về nghe, vừa nghe vừa niệm theo. Nhưng cứ lúc nào con niệm mà ko có nhạc là lại bị nản. Hôm con có bật pháp của thầy Thích Thiện Tuệ, trong bài giảng của thầy con có nghe thấy câu Om mani padme hum, ko biết sao từ lúc đó tâm con cứ nhảy nhót theo câu chú này như các đoạn nhạc. Mấy hôm nay con say mê câu này lắm, lúc nào nhớ đến là lại muốn líu lo Om mani padme hum. Con hoang mang và nhiều băn khoăn lắm ạ, con nghe nói chỉ nên trì niệm 1 câu mới đạt được thành tựu, giờ con lúc niệm câu này lúc thích câu kia, cứ có cảm giác tội lỗi sao mình có thể chán nản lung tung như vậy. Con mong cô chú cho con lời khuyên ạ.

  – Về việc đọc kinh: Hồi đầu con mỗi hôm tụng 1 bài =.= Hôm con tụng Kinh Di đà, hôm con tụng Phổ môn, hôm con tụng Dược sư, rồi Địa Tạng, Sám Nguyện… Nhưng sau hết lượt con nhập tâm nhất là Kinh Dược sư nên con chuyển qua đọc Kinh Dược sư. Mà con thấy mọi người hầu như toàn trì tụng kinh Địa Tạng hay Vô Lượng Thọ. Hoặc niệm Phật thì tụng Di Đà, trì chú Đại Bi thì đọc Phổ môn. Còn con lại niệm Phật đọc Dược Sư, con muốn hỏi như vậy có sai ko ạ? Nếu giờ con bỏ đọc Kinh Dược Sư con cảm thấy như mình phản bội ngài vậy ạ, tội lỗi vô cùng.

  Con viết có hơi loằng ngoằng, con xin cô chú giúp con, phá mê khai ngộ cho con với ạ. Con cảm ơn.

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Bạn học Phật Pháp thì bạn phải xác định rõ mục tiêu của mình là gì,mỗi bộ kinh đều có tông chỉ,bạn phải xem cái mục tiêu của mình có đúng với tông chỉ bộ kinh mà mình đang đọc ko,chẳng hạn như bạn muốn cầu sanh Cực Lạc thì bạn hãy nên tụng kinh vô lượng thọ hoặc kinh A Di Đà.
   -Bộ kinh Phật nào cũng tốt cả,vấn đề là phải chọn ra 1 bộ kinh phù hợp với năng lực hoàn cảnh của mình mà chuyên tâm thọ trì,cũng như lấy chồng cũng thế phải chọn ra 1 người mà chuyên tâm,kinh cũng vậy phải chọn ra 1 bộ để đọc tụng suốt đời.
   -1 bộ kinh Phật đọc chuyên tâm suốt 10 năm mà ko biết chán thì chắc chắn sẽ có lợi ích,còn nay đọc kinh này mai đọc kinh khác,tâm sẽ rối loạn.Học Phật là phải chuyên,ko phải là liên tục thay đổi để tìm cái mới mẻ.
   -Chẳng hạn như kinh A Di Đà,bạn hãy bỏ thời gian suốt 6 tháng chỉ là đọc và tìm hiểu kinh A Di Đà,ngoài ra ko đọc kinh nào khác nữa.Không thể là bạn đọc có được vài tuần là bạn thấy chán rồi lại đọc kinh khác,như thế rất mất thời gian.Lúc đầu đọc có thể là hơi chán,nhưng cứ đọc mãi rồi nó sẽ hết chán,lúc bấy h lại thích.
   -Xin trích khai thị của HTTK về kinh A Di Đà
   Nếu chúng ta thật sự hiểu được ý nghĩa này thì trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, quý vị sẽ biết chọn lựa. Kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm, nếu quý vị nương theo bộ kinh này để tu học thì nói cách khác, hết thảy chư Phật đều phải hộ niệm quý vị. Quý vị chẳng cầu các Ngài hộ niệm, các Ngài cũng phải hộ niệm vì các Ngài phải hộ niệm bộ kinh này. Quý vị hằng ngày đọc tụng kinh này, chiếu theo kinh này tu hành, lẽ nào các Ngài không hộ niệm? Nếu quý vị hy vọng hết thảy chư Phật đều bảo vệ quý vị, hết thảy chư Phật đều hộ niệm quý vị, thì không có gì khác cả: Hãy niệm A Di Đà Kinh, niệm A Di Đà Phật là được rồi! Lợi ích thù thắng này còn kiếm ở nơi nào được nữa? Kiếm không ra! Người thật sự thông đạt Phật pháp, nếu chẳng tu Tịnh Độ, chẳng giữ lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy là kẻ xuẩn ngốc nhất, chẳng thể nào có hạng người như vậy được! Trừ phi kẻ ấy chưa thông hiểu, chưa từng thấy toàn bộ Phật pháp, chỉ thấy một bộ phận nào đó, thấy được phần này, chưa thấy được phần khác, nên chẳng thể tin tưởng. Nếu đã thấy toàn bộ thì nếu không phải là [do chính mình còn tham đắm nên] chẳng bỏ được nơi này, sẽ chẳng có lý do nào mà chẳng giữ lấy pháp môn Tịnh Độ! Bởi lẽ, pháp này quá thù thắng, hết sức chẳng thể nghĩ bàn!
   Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này! Lại còn có sáu phương Phật, đúng là mầu nhiệm đến tột bậc! Kinh nói số lượng chư Phật trong mỗi một phương của sáu phương là “như Hằng hà sa số”; thật ra, chẳng phải chỉ bằng số lượng cát trong một sông Hằng. Một giải sông Hằng rốt cuộc có bao nhiêu hạt cát? Chư Phật quá nhiều, không có cách nào tính toán, cát sông Hằng thấm vào đâu! Những vị Phật ấy không vị nào chẳng tán thán. Trong mỗi một phương, Thích Ca Mâu Ni Phật nêu vài danh hiệu tượng trưng. Phật nhiều như thế, rốt cuộc, Thích Ca Mâu Ni Phật nêu bao nhiêu vị? Nêu vị này sẽ sót tên vị kia, nêu tên vị kia sẽ sót tên vị khác nữa; nói chung là nêu lên một, sót muôn vàn, rốt cuộc phải nêu như thế nào thì mới nên? Tùy tiện nêu mấy vị ư? Chẳng thể được! Phật chẳng nói tùy tiện! Phật chẳng ăn nói tùy tiện đâu nhé! Ngài nói năng luôn có dụng ý,luôn có ý nghĩa rất sâu! Những danh hiệu của mấy vị Phật được Ngài nêu lên đều hàm nghĩa rất sâu. Nói cách khác, chẳng có bất cứ một vị Phật nào chẳng khen ngợi kinh này, chẳng hộ niệm bộ kinh này, quý vị mới hiểu được giá trị của kinh này cũng như biết được tánh chất quan trọng của pháp môn này. Quý vị có nghe pháp môn nào khác mà được hết thảy chư Phật hộ niệm hay chăng? Chưa từng nghe nói! Kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm. Nếu quý vị thật sự phát tâm tu học pháp môn này, đọc tụng kinh điển này, niệm một câu A Di Đà Phật, quý vị đừng nên hoài nghi, quý vị chính là người được hết thảy chư Phật hộ niệm! Vốn như vậy mà! Hết thảy chư Phật hộ niệm kinh này, quý vị hằng ngày đọc tụng kinh này, hết thảy chư Phật chẳng hộ niệm quý vị thì hộ niệm ai? Quý vị đã được hết thảy chư Phật hộ niệm, mà nếu lại đi xem Phong Thủy, đoán mạng, chư Phật đều bỏ đi hết. Quý vị thấy đó: Chúng ta hộ niệm kẻ đó, hắn cảm thấy không thể trông cậy được, vẫn phải tìm thầy tướng số, tìm thầy Phong Thủy, vẫn nghĩ lũ người kia mới đáng tin cậy, còn hết thảy chư Phật chúng ta chẳng đáng nương tựa, vậy thì đương nhiên chư Phật phải ra đi. Quý vị đại bất kính đối với chư Phật, chẳng có lòng tin đối với hết thảy chư Phật, phải biết điều này!
   Tuy người niệm tụng kinh Di Đà rất nhiều, trong giới Phật giáo chẳng coi trọng kinh này cho lắm. Phân lượng kinh này ngắn hơn những bộ kinh lớn như kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm quá nhiều. Thật ra, kinh Di Đà trọng yếu hơn tất cả các kinh, nhưng mọi người chẳng biết giá trị. Vì thế, Liên Trì đại sư bất đắc dĩ phải tốn ngần ấy tinh thần để phân tích cặn kẽ cho chúng ta! Trong quá khứ, người ta chép kinh, nay chúng ta in kinh, đấy là cúng dường Phật, khiến cho xá-lợi Pháp Thân của Ngài thường trụ thế gian, vĩnh viễn chẳng bị hủy diệt. Nhất là kinh Di Đà, kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là cùng một bộ, một kinh là Đại Bổn, kinh kia gọi là Tiểu Bổn, nói kinh Vô Lượng Thọ hay nói kinh Di Đà hoàn toàn giống nhau.
   Trong Pháp Diệt Tận Kinh, đức Phật đã nói: Trong tương lai, Phật pháp sẽ diệt tận, kinh diệt đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, kinh diệt cuối cùng là kinh Di Đà. Tất cả hết thảy các kinh đều diệt sạch, kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn trên thế gian một trăm năm; bởi lẽ, kinh này thật sự là “tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu” (thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lợi căn lẫn độn căn). Người chẳng gặp được những kinh ấy là kẻ thiếu phước; người gặp được kinh điển, y giáo tu hành, không ai chẳng thành tựu trong một đời! Do vậy, nói: Phật pháp thành tựu trong một đời, chỉ có pháp môn này; chúng ta đọc tụng, hoằng dương, lưu thông kinh điển này chính là cúng dường đức Phật. Do vậy, danh hiệu thứ hai là Ứng Cúng, Phật là phước điền chân thật của chúng sanh trong chín pháp giới.
   Khi quý vị đọc tụng, nếu nói đoạn này có ý nghĩa này, đoạn kia có diệu nghĩa nọ, hỏng bét, hoàn toàn rớt vào ý thức. Công đức đọc tụng của quý vị không có! Đọc tụng nhằm mong hoàn thành Giới – Định – Huệ cùng một lượt. Do vậy, đọc tụng là đọc tụng, quyết chẳng thể nghĩ ngợi những ý nghĩa trong ấy. Ví như niệm kinh Di Đà, từ đầu đến cuối đọc xong một loạt, niệm từng chữ phân minh, rõ ràng, quyết định chẳng dấy lên một ý niệm trong ấy. Đó là tu Giới – Định – Huệ.
   Kinh là ngôn ngữ lưu lộ từ chân tánh của Phật, là điều tốt lành nhất trong những điều lành, độ vô lượng vô biên chúng sanh, không có gì tốt lành hơn. Đọc kinh là “chúng thiện phụng hành” (vâng làm các điều lành). “Chư ác mạc tác” là giới Tiểu Thừa, “chúng thiện phụng hành” là giới Đại Thừa; Giới được đầy đủ! Khi đọc tụng bèn chuyên tâm, chuyên tâm là Định thành tựu. Từng chữ phân minh, chẳng đọc sai chữ nào, chẳng đọc lộn câu nào, là Huệ thành tựu. Chẳng khởi vọng tưởng, chẳng cần phải hiểu nghĩa. Đấy là tu Giới, Định, Huệ, tu Căn Bản Trí. Nếu quý vị không hiểu, một mặt niệm, một mặt suy nghĩ, đấy chính là một mặt đọc tụng, một mặt khởi vọng tưởng, hoàn toàn phá hoại công đức đọc tụng. Vì thế, khi đọc tụng chỉ đọc tụng, khi thảo luận sẽ thảo luận
   -Nếu bạn muốn thảo luận về kinh A Di Đà thì xem thêm ở đây
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoZ2JYczdMU2pZU0U/view?usp=sharing
   https://www.youtube.com/watch?v=qT_OeosIaMo&index=1&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
   -Bạn hãy dành thời gian cho kinh A Di Đà thì dần dần bạn mơi chuyên tâm được
   -Vị Phật nào cũng ủng hộ người đọc kinh A Di Đà,làm sao lại trách cứ
   A Di Đà Phật

  • Hữu Đại

   Thân chào bạn Hạt bụi,
   -Niệm Phật hay trì chú, điều quan trọng là tâm phải đạt được “Định” thì mới phát huy được công năng và hiệu quả. Tất cả các pháp hữu vi đều là mộng huyễn (Kinh Kim Cang), chỉ là phương tiện giúp chúng sanh “ngộ nhập Phật tri kiến”, tức là thấy được chơn tâm của mình.
   Nếu bạn cảm thấy trì lục tự đại minh chú ” Om Mani Padme Hum” mà tâm bạn hoan hỷ, nhiếp tâm trong câu thần chú này, không suy nghĩ chuyện phàm trần thì bạn cứ phát huy. Câu thần chú này là của Quán Thế Âm Bồ Tát, (Ngài cũng đang ở Cực Lạc, Ngài cũng tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc, nên bạn đừng lo lắng) giúp cho tâm chúng ta từ dơ bẩn thành ngọc quý trong sáng hay hoa sen trong sạch, nảy mầm và phát triển tâm Bồ đề… lục tự có công năng thanh tịnh lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), giúp chúng ta xa lìa lục đạo (trời, người, atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục) vãng sanh về cõi Tịnh (Cực Lạc) và nhiều công năng khác nữa mà chỉ Phật mới hiểu hết. Người trì niệm 1 câu thần chú này công đức không thể nghĩ bàn. Bạn hãy tự tìm hiểu thêm.
   – Đọc tụng kinh điển đại thừa, hồi hướng về Cực Lạc cũng sẽ được thành tựu. Bạn xem “Mấy điệu sen thanh” do HT Thích Thiền Tâm biên soạn, bạn sẽ thấy gương vãng sanh do nhiều vị hàng ngày đọc tụng Kinh Kim Cang, Pháp Hoa, Phổ Môn… vậy bạn thích Kinh đại thừa nào cứ hành trì.
   * QUAN TRỌNG: TỤNG KINH, TRÌ CHÚ, PHÓNG SANH, BỐ THÍ, PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, HAY CÓ CHÚT ÍT CĂN LÀNH NÀO TÂM TÂM ĐỀU HỒI HƯỚNG ĐỂ VÃNG SANH CỰC LẠC.

   Hy vọng có thể giúp đỡ bạn để cùng Vãng sanh Cực lạc.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • thuba

   Hòa thượng Tịnh Không thì xiển dương kinh A DI ĐÀ và câu niệm Phật.
   Vị khác thì có lời khuyên khác.
   Thôi thì tùy duyên bạn Hạt bụi vậy.

   Tôi thấy bạn đang niệm Phật A DI ĐÀ thì nên đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ ,hoặc là kinh A DI ĐÀ.
   Đó là ý kiến của tôi.

   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  • Lặng

   A Di Đà Phật! Hạt Bụi có muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Nếu muốn thì chỉ nên chuyên tâm niệm A Di Đà Phật thôi, đại sư Thiện Đạo là hóa thân đức từ phụ A Di Đà có dạy rằng:
   “Niết bàn Cực Lạc chỉ một miền
   Khó về bởi tạp hạnh tùy duyên
   Bởi thế Như Lai chọn pháp yếu
   Dạy niệm Di Đà chuyên càng chuyên
   …”
   Vậy đó nên chánh hạnh để vãng sanh là niệm A Di Đà Phật, bạn nhe, còn sau khi về Tây rồi thì bạn muốn xem hay tìm hiểu kinh điển nào khác cũng được.
   A DI ĐÀ PHẬT!

  • thuba

   A DI ĐÀ PHẬT.
   Nhiều ng tụng kinh niệm Phật vẫn vãng sanh. Sách xưa nay chép lại ko ít.
   Nếu bạn Hạt bụi thích đọc tụng Kinh thì cứ tụng kinh niệm Phật.
   Đang niệm Phât A DI ĐÀ thì nên đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ,hoặc là kinh A DI ĐÀ.
   A DI ĐÀ PHẬT.

  • Hạt bụi

   Dạ nay vào trang con mừng quá, con cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu chỉ dạy cho con.

   Duyên con đến với việc đọc kinh là vào mùa Vu Lan, hôm đó lần đầu tiên con tụng đọc kinh Vu Lan trên phòng thờ, con nói ko biết có khó tin ko nhưng ….. kỳ diệu thay là ngay trong ngày hôm đó bản thân con lập tức cảm nhận được sự màu nhiệm của Phật pháp. Từ hôm đó con bắt đầu đọc kinh mỗi ngày.

   Đúng như các cô/chú “bắt bệnh” cho con là lúc đầu con tụng đọc như giống như đang tìm hiểu các bộ kinh vậy, thấy mới mẻ và huyền diệu vô cùng. Thời gian đó con hoàn toàn mù tịt và không hiểu gì về Phật Pháp cả, con chỉ đơn giản cảm thấy những biến chuyển rất tích cực trong cuộc sống nên tiếp tục ngô nghê duy trì. Lúc đó con ko nghĩ nhiều, chỉ nghĩ việc đọc kinh Dược Sư với con là để nhắc nhở, cảnh tỉnh, con rất sợ có lúc mình quên bẵng đi mất để cuộc đời cuốn đi, phạm nhiều điều sai. Con nói xin mọi người đừng cười con chứ, trong Kinh Dược Sư có đoạn nói:

   – “Hoặc có phụ nữ tới khi sinh nở chịu rất nhiều đau khổ, mà hay dốc lòng niệm danh hiệu, tán thán cung kính cúng dàng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì mọi đau khổ đều trừ diệt hết,….”

   Lạy Phật con mừng quá, trước giờ nghe các bà các mẹ kể chuyện sinh nở con sợ vô cùng T_____T

   Sau này con ko rảnh được như trước, không có nhiều thời gian ngày ngày tụng đọc, may thay con được biết đến pháp môn niệm Phật. Rồi giờ đây mới vỡ lẽ hóa ra trước giờ con sai rồi, sai hoàn toàn rồi, sai quá, đúng là ngu muội u tối. Con cứ quanh quẩn giằng xé hỗn độn vừa niệm Phật lúc lại trì chú thành ra vừa loạn tâm, vừa áy náy, vừa tội lỗi, vừa tự mắng mình.

   Con thành tâm cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ con, cầu mong mọi người thân tâm an lạc. A Di Đà Phật

  • Lặng

   A Di Đà Phật! Chúc Hạt Bụi tinh tấn đồng vãng Tây Phương.

  • hong

   Đạo hữu Thuba nói rất đúng :
   “Nhiều ng tụng kinh niệm Phật vẫn vãng sanh. Sách xưa nay chép lại ko ít”.
   Nhiều là khác.
   Vậy cho nên những ai thích tụng kinh niệm Phật,thì hãy cứ yên tâm tiếp tục cách hành trì của mình.

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật cảm ơn mọi người đã hồi đáp cho con ạ.

  • hong

   Xin cảm ơn đạo hữu Hãy niệm A Di Đà Phật !

 26. Tịnh Tâm

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Kính gởi anh chị đồng tu đặc biệt là chú Sang, anh Tịnh Thái,chị Mỹ Diệp,Hụê Tịnh, Hụê Sanh,… E năm nay 22t ở Hóc môn TPHCM, em biết trang mình một thời gian rồi, thật sự e rất có thiện cảm với quý anh chị ở đây, e biết đến Phật Pháp năm 9 tuổi do nhà em gần Chùa Hoằng Pháp Mẹ em hay dắt em đi Chùa mỗi ngày Rằm, mồng một nên dường như mái chùa gắn liền với tuổi thơ của em, nhưng dường như do nghiệp chướng sâu dầy nên cuộc sống gia đình em xảy ra rất nhiều chuyện ko hay, nên việc niệm Phật đôi khi bị ảnh hưởng rất nhìều, đôi lúc buồn bã ko có người bạn đồng tu trò chuyện tâm sự nên em rất muốn kết bạn với quý anh chị ở đây, bạn bè trên trường của e ko ai tin Phật nên ko có ai tu tập cả, trong thâm tâm e rất muốn có những người bạn đạo để cùng tu tập giúp đỡ nhau, thời gian từ năm 9t tới tận bây giờ e chỉ chuyên niệm Phật chứ chưa tụng kinh gì cả, những lúc buồn bã hay áp lực trong cuộc sống e thường niệm Phật, mỗi lần như thê e thấy lòng rất thanh thản, nhưng thời gian gần đây e thấy sức khỏe bản thân ko ổn chút nào, nhiều lúc e hay bị đau nhói ở ngực trái và khó thở, e tính tuần sau đi khám, e biết rằng những khổ đau hiện tại bây giờ là do nghiệp ác trong quá khứ e từng tạo, mỗi lần niệm Phật hay làm một việc tốt e đều hồi hướng cho oan gia của mình,ngôi nhà e đang ở e đã từng chứng kiến rất nhiều lần những vong linh nhập vào Mẹ em,có người tự nhận là bộ đội tử trận thời Pháp, Mỹ, có người tự nhận là Dì 2 của e đã mất nữa, những lần như thế đều muốn bắt Mẹ e đi, xưng hô mày tao rất dữ tởn, những lần như thế e hay niệm Phật cầu mong Mẹ an lành thì họ mới buông tha, nhưng cứ Rằm hay mồng một là họ lạ về,tính èm thì hiền và hơi nhát, những lúc như thê em thây bơ vơ sợ hãi lắm,thật sự em chưa phải là một vị Phật tử đầy đủ nên việc tu tập tụng kinh lễ bái thế nào e chưa hiểu toàn vẹn, nên rất muốn kết bạn với quý Cô Chú Anh Chị ở đây ạ, mong nhận được sự hồi âm của mọi người

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Gửi bạn Tịnh Tâm,
   Trong khi đợi các vị Thiện tri thức hồi đáp mình xin có vài lời chia sẻ đến với bạn. Mình cũng ở TPHCM, cũng hay đi chùa Hoàng Pháp, nhưng nhà mình thì không được gần chùa lắm (cách 15km). Mình đến tết này cũng gần 40t rồi, nếu có duyên thì chúng mình gặp nhau cafe tâm sự về Phật Pháp hi, còn không thì làm Pháp quyến trên diễn đàn này cũng được, vì mình cũng rất bận rộn ít có thời gian rảnh lắm.
   Về vấn đề bạn đề cập, mình khuyên bạn nên thực hành theo bài Pháp này của HT Tịnh Không
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/07/cach-giai-tru-oan-thu-cua-oan-gia-trai-chu/
   Bạn đau chỗ nào thì tập trung vào chỗ ấy lúc đọc, rồi niệm Phật hồi hướng như theo chỉ dẫn. Bài Pháp này rất vi diệu, có thể chữa được nhiều bệnh trầm kha, mãn tính nữa. Thành tâm thực hành thì bạn có thể thấy hiệu quả nhanh chóng, ngạc nhiên lắm.
   Trường hợp mẹ bạn hay bị oan gia quấy nhiễu áp dụng bài Pháp này cũng rất công hiệu. Người nào bị thì lúc xướng tên đọc đúng tên người đó. Thường chỉ làm một vài ngày là đã thấy rõ hiệu quả, rồi cứ làm đều đặn cho đến khi gia đạo hoàn toàn bình thường trở lại.
   Dạo gần đây mình cũng hay đăng đàn chia sẻ bài Pháp này, không biết có ảnh hưởng gì đến mọi người không, nhưng thật sự mình thấy rất hay nên muốn mang lại chút lợi lạc cho hữu tình vậy thôi không có ý gì.
   Chúc bạn cùng gia đình sức khỏe, an lạc!
   A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Tịnh Tâm thân mến!

   Cuộc sống của chị cũng có nhiều sóng gió (cộng nghiệp và biệt nghiệp) nên chị rất hiểu tâm tư của em. Lúc chưa biết đến Phật Pháp cảm giác đôi khi bế tắc, giờ đã có bàn tay che chở của Từ phụ, chị hằng ngày cố gắng niệm Phật, nhớ Phật, còn tất cả cảnh duyên đều giao cho Cha lo liệu.

   “Em rất muốn kết bạn với quý Cô Chú Anh Chị ở đây”, ở đây là ngôi nhà chung, mọi người rất hân hoan chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tu tập cũng như chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Nếu có thắc mắc hay trở ngại gì trong việc tu hành, em cứ gửi phúc đáp trên Trang, nếu em cần một người bạn đạo để chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống (đôi khi ngại phúc đáp trên Trang) thì em cứ viết thư cho chị theo địa chỉ [email protected], em nhé!

   Chúc em mọi sự an lạc!

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Bảo Cẩm

   Bạn Tịnh Tâm thân mến!
   Chúng ta sinh ra ở cõi Ta Bà này đã là khổ rồi, đức Thích Ca đã thuyết trong Tứ Diệu Đế vô cùng chân thật và tường tận. Mình cũng biết phật pháp từ khi còn rất nhỏ, khi chưa nghiên cứu học tập giáo lý nhà Phật thì cũng cảm nhận những cái khổ, rồi tự hỏi tại sao mình khổ, nhưng nó chưa được tường tận khi biết đến giáo lý. Sinh ra kiếp người thì có chung nỗi khổ căn bản là sanh, lão, bệnh, chết (cộng nghiệp). Biệt nghiệp thì chúng ta mỗi người có mỗi cái khổ riêng, do duyên hoàn cảnh mỗi người mỗi sai khác. Chứ không riêng gì mỗi gia đình bạn khổ thôi đâu, nên bạn cũng đừng phiền muộn quá nhiều nhé! Sẽ không tốt cho tinh thần và sức khỏe. Và mong những gì mình chia sẻ sẽ giảm bớt được phần nào lo lắng nơi bạn!
   – Bạn làm việc công đức nào cũng đều hồi hướng cho gia đình, oan gia trái chủ ,vv. . . Bạn nên thành tâm sám hối cùng oan gia trái chủ (như đạo hữu Hữu Nghĩa đã chia sẻ), Phát lồ sám hối trước ngôi Tam Bảo. Ngoài ra nếu có điều kiện thì bạn nên phóng sanh nữa rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ, gia đình cùng căn bệnh mà bạn đang gặp phải. Cầu mong hồng ân tam bảo gia hộ thì dần những chuyện không hay sẽ giảm dần và căn bệnh của bạn cũng sẽ thuyên giảm.

   – Đôi lúc buồn bã ko có người bạn đồng tu trò chuyện tâm sự nên em rất muốn kết bạn với quý anh chị ở đây, bạn bè trên trường của e ko ai tin Phật nên ko có ai tu tập cả.(Theo lời bạn nói) thì chúng mình cũng gần như đồng trang lứa. Nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Hiện nay cũng có số người không hiểu phật pháp nhiều cho lắm thì họ cứ có cái suy nghĩ chung học phật pháp là dành cho những người trung niên lớn tuổi. Tuổi trẻ thì phải phấn đấu cho chuyện học tập và sự nghiệp. Thậm chí họ còn nói với mình là còn rất nhỏ tuổi tại sao lại học phật pháp chi cho nhiều vậy. Tuổi trẻ nên trãi nghiệm và làm những gì mình thích cho thoải mái đi, rồi đến già mới tu thì đâu có muộn.
   Chúng ta mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp giàu, nghèo, có học thức, ko học gì thức cũng đều có những phiền muộn, khổ đau nhưng ít nhiều mà thôi. Mình xin đưa ra một ví dụ cho việc này như sau:
   Có ai nói để tôi chịu và sống trong đau khổ khi tuổi tôi còn trẻ cái đã, khi già rồi tôi mới thấy thấm thía và mới tìm cách thoát khỏi cái khổ đau này không? Dĩ nhiên là không, vì sao biết được vì việc nhiều người mọi lứa tuổi đến chùa (hay không đến chùa thì tất cả mọi người đều mong mọi việc từ gia đình,vv.. đều thuận lợi và bình an, chứ không ai mong khổ đau đến với mình và gia đình cả.
   – Đó là suy nghĩ sai lầm mất đi cái lợi lạc lớn cho chính những người suy nghĩ như vậy thôi. Biết đến phật pháp càng sớm thì càng tốt cho chính bản thân chúng ta vậy. Bạn có tin phật và niệm phật mình tin chắc chính bản thân bạn cũng cảm nhận được lợi lạc mà phật pháp mang đến cho chúng ta nếu tin tưởng và hành trì. Còn những người ko tin theo thì nhân duyên của họ đối với phật pháp chưa chín muồi mà thôi. Còn mình may mắn biết đến và tin tưởng phật pháp , thì mình cứ lẳng lặng công phu tu tập thôi.Bạn biết đến DVCT cũng coi như chúng ta có duyên trong đạo pháp. Có thắc mắc gì trên đường tu tập thì bạn cứ chia sẻ trên đây nhé!
   Chúc bạn thành công trong học tập cũng như tinh tấn trên đường tu tập !
   A Di Đà Phật!

 27. Mọi người tụng kinh thế nào thì mình không biết. Nhưng mình đọc kinh xong thì nhiều chỗ khó hiểu. Nhưng đọc cả quyển thì mình thấy nguyện của vị này…vị này …thế này ……thế kia. Bỗng hốt lên. Sướng quá có danh hiệu của vị này. Ví dụ. Danh hiệu. BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM. ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT. PHỔ HIỀN BỒ TÁT….. có nguyện thế này….thế kia…. nguyện ấy danh hiệu ấy..
  Và việc của mình chỉ còn….
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
  NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
  NAM MÔ PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
  ….`………..V…V…….

 28. Huệ Sanh

  A Di Đà Phật, huệ sanh hoan hỷ lời hỏi thăm của tỷ Mỹ Diệp, gọi tỷ vẫn trẻ lắm chừng nào gọi đại tỷ mới già ah. Huệ sanh vẫn thường đi cộng tu và hộ niệm, trước đây cũng như tỷ huệ sanh biết ban hộ niệm nhưng chưa dám liên lạc nên phát nguyện, gần 03 năm sau thì có duyên gặp nên bây giờ duyên tới thì thuận duyên. Đối với huệ sanh đi hộ niệm là bài pháp rõ ràng nhất sinh động nhất về chữ Tử, ngay giờ phút cận tử nghiệp mình mới thấy được nam nữ, già trẻ, người giàu sang kẻ bần hèn,… tất cả đều không thoát nổi chữ tử. Tùy theo nhân duyên mà mỗi người ra đi khác nhau, trước khi đi thường oan gia kéo đến báo oán là nhiều, mỗi ngày như vậy nhắc nhở huệ sanh nên chọn con đường nào để đi và đi như thế nào.
  Nếu tỷ đã từng ôm ấp cứ phát nguyện tùy duyên, việc đi hộ niệm thoạt nhìn là giúp chúng sanh nhưng cốt lõi vẫn là tự cứu mình. Kỳ thực người thân trong gia đình mình nếu tinh tấn niệm Phật thì không nói gì nhưng niệm chẳng tinh tấn lúc nhớ thì niệm lúc làm thì quên chẳng may vô thường đến người trong gia đình biết đạo việc gì nên làm và việc gì không nên làm thì mới được viên mãn, nếu có ban hộ niệm thì càng tốt, trợ duyên thì chỉ có 1 phần quan trọng là bản thân người đó như thế nào nữa nhưng có ban hộ niệm vẫn tốt hơn. Xin gửi tỷ và tất cả chư vị đồng tu địa chỉ ban hộ niệm toàn quốc http://thuvienhoasen.org/a12219/danh-sach-ban-ho-niem-toan-quoc chư vị lưu lại đến lúc gặp duyên thì liên hệ, hộ niệm là việc làm lành có nhiều ca hộ niệm sau khi khám thoại tướng tuy không được tốt hoàn toàn nhưng cũng không rơi vào tam ác đạo nếu có nhân duyên thiện căn phẩm vị càng cao. Tuy nhiên chư vị nên nhớ ban hộ niệm đến là hộ niệm ngoài ra không nhận bất cứ thứ gì của gia chủ nhé, nếu chỗ nào đòi hởi tiền bạc, thứ này thứ khác ta phải xem lại nhé không biết có đúng là ban hộ niệm không. A Di Đà Phật
  Gửi bạn Tịnh Tâm, khi bạn niệm Phật và chia sẻ trên duongvecoitinh thì tất cả đều là những người tìm về nhà của mình, nếu đã chung một mục đích thì đều là liên hữu, huệ sanh xin hoan hỷ, về mẹ của bạn, huệ sanh xin chia sẻ bạn nên niệm Phật tinh tấn hơn nữa, nếu các vị ấy lại về đứng trước mặt mình mà chửi thì mình niệm Phật và khuyên họ con xin thành tâm sám hối tội lỗi trước đây mà mẹ con và con đã phạm phải, nguyện đem, công đức niệm Phật hồi hướng cho tất cả các chư vị cúi mong các chư vị niệm Phật chung với con và về Tây phương cực lạc, thường quỳ trước Phật mà sám hối, hồi hướng cho oan gia trái chủ có như vậy huệ sanh tin các vị kia sẽ tha thứ, được hay không còn phải xem bạn thương mẹ bạn như thế nào và chút thiện căn của bạn nữa. Nam mô A DI Đà Phật.
  A Di Đà Phật, hoan hỷ đạo hữu Nguyên

 29. Nhắc đến tôi thì chỉ ngạo mạn,hư hỏng, nghe thì phiền não.
  Nói hoan hỉ. Mình nghe hơi quá

 30. Mỹ Diệp

  A Di Đà Phật

  Gửi đạo hữu Huệ Sanh!

  Nơi MD ở, người tu Tịnh độ không nhiều, phần lớn đi chùa niệm Phật, tụng Kinh, vì không chuyên tu Tịnh độ nên phần lớn các ca hộ niệm đều không thành công mĩ mãn. MD chưa tham gia hộ niệm lần nào, nhưng lại ước vọng làm trưởng ban kể ra cũng có phần trái lẽ nhưng tình hình thực tế địa phương vì chưa có trưởng ban hộ niệm có kiến thức về Tịnh độ, kế đó việc hộ niệm chưa đúng quy trình, các Phật tử chỉ là phát tâm niệm Phật cho người… khiến nhiều người mất lòng tin vào việc hộ niệm vãng sanh, thậm chí là phản đối.

  Tuy nhiên giờ đây MD duyên trần cản ngăn quá mạnh, ước nguyện chưa thành, thôi thì cứ phấn đấu tất cả 120% sức lực cho sự nghiệp vãng sanh, còn việc hộ niệm chỉ còn biết trong chờ vào 1 chữ duyên vậy.

  Không biết HS đang ở tỉnh thành nào, có thể cho MD biết được không, biết đâu nếu là ở gần nơi MD sinh sống thì với một người có kiến thức lẫn kinh nghiệm về việc tu học Tịnh độ vãng sanh Tây Phương như HS, MD có thể nhờ đến sự giúp đỡ của HS!

  Nam mô A Di Đà Phật

 31. Hữu Nghĩa

  A Di Đà Phật
  Cảm ơn các lời chia sẻ của các Đạo hữu. Đạo hữu Huệ Sanh đi hộ niệm có chuyện gì hữu ích hoan hỉ chia sẻ với mọi người nhé.

 32. Huệ Sanh

  A Di Đà Phật. HS đang ở Cần Thơ ah, không biết có gần với tỷ MD không, việc đi hộ niệm cũng giống như tỷ chia sẻ, đúng là phải có những quy tắc giữa BHN và gia chủ, nếu không việc hộ niệm e sẽ có trở ngại không thành tựu, trợ duyên cho một người cận tử nghiệp về Tây phương đã khó, trợ duyên cho những người còn sống còn khó hơn, nếu cứ hộ niệm mà không trọn vẹn e sẽ làm mất lòng tin của những người còn sống vào đạo Pháp, lúc đó công đức không biết được bao nhiêu mà tội thì lại nhiều. Tùy duyên mỗi người mà tu tập khác nhau, nơi nào niệm Phật được thanh tịnh nhất thì nơi đó là con đường pháp của mình.
  A Di Đà Phật, huệ sanh xin hoan hỷ lời của đạo hữu Hữu Nghị, nếu mà nói về chuyện hữu ích xin mời đạo hữu và các đạo hữu lên trang tinhthuquan xem chia sẻ hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm(Úc Châu) và hộ niệm của tất cả các ban hộ niệm trên toàn quốc bởi vì dù chia sẻ của huệ sanh như thế nào thì cũng không nằm ngoài chia sẻ của các vị ấy, tất cả chia sẻ bây giờ chỉ là tự mình cảm nhận lời của các vị ấy. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện cho tất cả chư vị đồng tu đều tinh tấn trên con đường Phật đạo.

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật.

   Các cô chú xin hoan hỉ giải đáp giúp con….

   Nhân nói đến chuyện hộ niệm, con ngu dốt xin phép được hỏi việc hộ niệm cho người già bị nặng tai có gặp trở ngại gì ko ạ? Con không hiểu lắm đến lúc khai thị và hộ niệm thì phải làm sao ạ? Bà ngoại con năm nay 96 tuổi, nghe không rõ lắm, bình thường con cháu nói chuyện và giao tiếp với bà cũng gặp nhiều khó khăn. Bà con hiện vẫn đang khỏe mạnh nhưng con muốn hỏi trước để chuẩn bị phòng khi… không biết con hỏi vậy có phạm gì ko….con xin sám hối. A Di Đà Phật.

   Mong các cô chú chỉ dạy cho con. Con cảm ơn ạ.

  • Hữu Nghĩa

   Gửi bạn Hạt Bụi,
   Trăm sự nhờ Phật! Bạn hãy thường xuyên niệm Phật hồi hướng cho bà, cầu xin Phật phù hộ cho bà của con lúc lâm chung gặp được Ban HN tốt, phù hợp với bà, mang lại nhiều lợi ích cho bà. Đồng thời bạn cũng khuyên bà chăm niệm Phật nhiều hơn cầu vãng sanh Tây Phương, tuổi xế chiều rồi hi. Phải chủ động tích đủ phước đức để được về, đừng chỉ phụ thuộc vào ban HN.
   A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Gửi đạo hữu Huệ Sanh!

   MD ở tận miền Trung, âu có sự thiếu may mắn, bởi hiện nay các tỉnh miền đông- tây Nam Bộ phong trào tu Tịnh độ đang phát triển hưng thịnh hơn các khu vực khác. Qua facebook MD có biết chú Hữu Danh (fb Huu danh) là trưởng thành viên Trang Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc (Chú Danh cũng ở gần nơi HS sinh sống), Trang nhà chuyên tổ chức định kỳ hằng tháng Ấn tống- từ thiện- phóng sanh- MD dù là rất ngưỡng mộ nhưng lại chẳng có hữu duyên; qua đây nếu có thể HS hãy tham gia vào Trang, vì đó sẽ là một phần tư lương không nhỏ cho đường về cõi tịnh nhanh hơn, dễ dàng hơn.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Gửi Hạt Bụi!

   Sao bạn không thử mua máy tai nghe (trợ tính) cho bà, hằng ngày cùng bà niệm Phật, khuyên bà niệm Phật, như vậy nếu có “biến cố” chắc chắn câu Phật sẽ chẳng gây sự “xa lạ” “ngỡ ngàng” với bà (bà sẽ dễ dàng tiếp nhận câu Phật hiệu hơn)

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật.

   Con cảm ơn hồi đáp của cô chú.

   Gia đình con cũng có thử qua nhưng máy trợ thính quả thực có gây khó chịu và tăng thêm tình trạng ù tai. Hơn nữa bà con cũng có bệnh về tai nên dùng ko tiện. Gia đình con cũng ko sống gần bà. Tư tưởng thời bà cũng có nhiều khác biệt so với bây giờ. Đợt tới về thăm bà con sẽ cố khuyên bà niệm Phật. Tuy nhiên con muốn hỏi về phần hồi hướng vãng sanh Tây Phương
   con có thể hồi hướng thay cho bà con được không vì con sợ bà con khó thực hành được.

   Con cảm ơn.

   A Di Đà Phật.

 33. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  Xin chào Huệ Sanh và các đạo hữu trong ban hộ niệm,

  Huệ Tịnh có 1 điều thắc mắc này, xin được mạn phép hỏi nhe. Phong trào ban hộ niệm hiện giờ xuất hiện khá nhiều (tốt), nhưng HT hơi thắc mắc là các đạo hữu trong các ban hộ niệm trên toàn quốc dựa trên nền tảng tiêu chuẩn căn bản gì để lập 1 trưởng ban dẫn đường cho ban hộ niệm?

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Xin huynh Huệ Tịnh cùng các Liên hữu tham khảo một trích đoạn trong ‘Để Hộ Niệm Như Lý Như Pháp’ của CS Minh Giác – Trưởng ban HN Hoa Sen – BRVT
   QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BHN:
   – Thành viên BHN phải là những người đồng nguyện, đồng hạnh, đồng cách tụng niệm, chuyên tu Tịnh Độ. Nhất hướng chuyên niệm, trường kỳ huân tu. Quyết một đời vãng sanh (Một ngày phải niệm ít nhất 15 ngàn câu A DI ĐÀ PHẬT).
   – Thành viên BHN phải được học hỏi nắm vững kiến thức HN, biết rõ nội quy và những điều lưu ý trong cuốn cẩm nang HN. Số lượng thành viên không nên quá 20 người. (Đông quá không sao giữ được thanh tịnh). Khi đi HN thành viên chỉ một lòng niệm Phật, không nói chuyện hay có bất kỳ ý kiến gì khác.
   – Nếu nghỉ 3 ngày không xin phép thì không còn là thành viên BHN nữa .
   – Trưởng ban, phó ban HN là người hoa tiêu đưa đường chỉ lối cho BHN. Dẫn dắt chỉ dẫn các thành viên HN và hướng dẫn gia đình người bệnh trợ niệm giúp người bệnh VSCL. Vì thế người TB, PB HN phải là người hiểu kỹ pháp môn Tịnh Độ, đặc biệt là phương pháp HN. Có tín nguyện hạnh vững vàng (như cư sĩ Diệu Âm đã trả lời trong cuốn hộ niệm vấn đáp).
   – Phải có tín, nguyện, hạnh. Quyết một đời VSCL.
   – Có kiến thức Phật Pháp vững vàng.
   – Sáng tạo, thông minh.
   – Có uy tín, được mọi người nghe theo.
   – Ăn chay trường.
   – Có lòng từ bi.
   – Người TB, PB còn phải tự học hỏi, tự kiểm tra, tự thực hành, tự đánh giá. Xem mình có đủ khả năng dẫn dắt BHN không? Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, có thể nói là hàng đầu quyết định sự thành công của ca HN.
   – “Đi hộ niệm cần nhất là sự thống nhất, hòa hợp với nhau, chứ không phải cần đông người. Hòa Thượng Tịnh – Không nói, những người không tin thì tốt nhất khuyên họ nên ở nhà. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tin Phật, nếu mà thành kính thì tất cả mọi người đều nhiếp tâm lại trong câu A-Di-Đà Phật, sáu chữ cũng được, bốn chữ cũng được, nếu thành tâm nhiếp tâm vào đó thì niệm một câu A-Di-Đà Phật tự nhiên có từ trường tốt phát ra. Từ trường này trong kinh Phật gọi là quang minh, quang minh đó nhắm vào chủ chiếu cho người bệnh, thì tự nhiên người bệnh đó cảm ứng liền, tự nhiên được sự gia trì liền. Còn nếu một người một ý, thì nhất định từ trường sẽ xáo trộn, có ảnh hưởng tồi tệ! Giống như tất cả mọi người đều nhiếp tâm cảm ơn thì tự nhiên ly nước sẽ biến đổi tốt. Nếu một người thì nghĩ này, một người thì nghĩ nọ… dù có một ngàn người tới đó thì ly nước càng tồi tệ hơn, chủng tử nước càng xấu”.
   – Muốn hòa hợp thống nhất với nhau thì phải đoàn kết. Làm thế nào có thể đoàn kết đây?
   – Một là chúng ta phải biết mình đã là những người đồng nguyện, đồng hạnh, đồng cách tụng niệm, quyết một đời VSCL. Tự nguyện gắn kết nhau lại. Không ai ép buộc cả.
   – Hai là chúng ta tuy không là anh em, họ hàng nhưng lại là bạn đồng tu, đồng hoạn nạn, là những người sắp chết đuối cùng tìm được một chiếc bè, mà chiếc bè này có thể đưa chúng ta đến bờ giác. Rõ ràng mối quan hệ này quan trọng hơn tất cả (bố, mẹ, anh, chị, em ta không ai có thể giúp ta, duy chỉ có bạn đồng tu mới giúp ta thoát khỏi Lục Đạo luân hồi VS về TPCL)
   – Ba là chúng ta cũng thấy rõ là không ai có thể làm vừa lòng ta mãi mãi dù người đó là mẹ ta, là cha ta, là chị ta, là vợ ta… Ngay cả chính ta nhiều lúc cũng không bằng lòng với chính mình! Với một tập thể thì còn phức tạp hơn rất nhiều.
   – Bốn là chúng ta là phàm phu đang ở cõi Ta Bà, đang tu, đang sửa thì còn vấp phải sai lầm là đương nhiên. Chỉ sợ người tu mà không biết sửa…! Muốn có đạo tràng thanh tịnh thì ta nhất định phải về TPCL.
   – Năm là chúng ta là những người đi thuyết phục, hòa giải giúp cho người bệnh và oan gia buông xuống tất cả ân oán cùng nhau niệm Phật cầu VSCL, mà chính ta còn bị mắc kẹt trong ngũ dục lục trần, trong tham, sân, si… hơn cả người khác, thì làm sao ta có thể thuyết phục họ được?
   – Sáu là ban hộ niệm chính là con thuyền đưa chúng ta đến bờ giác, nếu chúng ta không đoàn kết khác nào tự tay đục thủng con thuyền của chính mình.
   – Bảy là có ai làm ta không vừa ý một chút cũng là tập cho ta hạnh nhẫn nhục.
   – Tám là nếu ta không đoàn kết làm BHN tan rã là ta đã phá hòa hợp Tăng vậy. Mà nhân quả thì không bao giờ sai chạy.
   – Chín là ta đã luân hồi nhiều đến nỗi: “Cát bụi cõi Đại Thiên không tính nổi số thân luân chuyển, nước đầy trong bốn biển chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly…” Chẳng lẽ ta còn chưa sợ hay sao?
   – Mười là chúng ta thường nghĩ làm như ta mới đúng, làm như người khác là sai! Chưa chắc đâu ạ.
   Chính vì vậy mà Pháp Sư Tịnh Không đã dạy: “Đến một đạo tràng là phải chấp nhận những điều chướng tai gai mắt, đấy là tập hạnh buông xả. Người buông xả nhiều VS dễ, buông xả ít VS khó, không buông xả không VS”.
   Đúng thế! Chúng ta tới đây mục đích là được VS. Thì cái bè ấy dù không đẹp, không to, không đầy đủ tiện nghi cũng có quan trọng gì đâu ạ? Mục đính của chúng ta là qua bờ giác. Vậy thì chúng ta hãy nương tựa vào nhau, cùng nhau chống chọi với sóng gió, tất cả đồng lòng chèo về một hướng để đưa chiếc bè cập bến? Hay là chúng ta kình chống lẫn nhau vì những lý do muôn thủa đời thường? Để rồi tất cả đều chìm trong ác đạo?
   Thưa các bạn! Một trong những nguyên nhân gây bất đồng chính là chưa hiểu rõ pháp môn niệm Phật hộ niệm. Chính vì thế mà khi đi HN thấy người này làm không như ý mình thì cho là sai, rồi tranh luận, chia rẽ… Trong đạo Phật luôn luôn nhắc nhở: “Y GIÁO PHỤNG HÀNH” Nếu ngưới đó làm như chư tổ, chư Bồ Tát, chư Phật dạy thì mình nên kiểm lại ý kiến của mình. Ngài Tịnh-Không đưa ra một cái mẫu mực vô cùng tuyệt vời. Ngài nói “Kiến Hòa” là ý kiến hòa hợp với nhau. Để hiểu biết với nhau, hay nhất là ta không đưa ra ý kiến nào hết. Tuyệt vời!… Tuyệt vời!…
   Phật dạy : “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Vậy thì ta hãy quay lại chính ta đi, nhìn lại chính ta đi, sửa lại chính ta đi, đánh chết cái tập khí của chính ta đi. Hãy đọc thuộc làu khai thị của Đại Sư Ấn Quang đi: “… Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, còn ta chỉ là kẻ phàm phu…” . Một đạo tràng có đoàn kết hay không? Có thanh tịnh hay không? Phụ thuộc vào chính mỗi thành viên, mỗi cá nhân trong đạo tràng, mỗi thành viên là một viên gạch, nếu những viên gạch đều chắc thì ngôi nhà đạo tràng sẽ rất vững vàng! Vâng! Nếu ai ai cũng ý thức được điều ấy đạo tràng sẽ rất đoàn kết.
   Chính vì chưa thấu hiểu những điều trên nên có rất nhiều những BHN chưa tìm được tiếng nói chung, chưa hòa hợp được với nhau, nhiều BHN không đoàn kết, chia rẽ tách ra thành lập một BHN mới, rồi lại chia ra tiếp tục- tiếp tục chia ra không có hồi kết. Đây là thực tế đáng buồn. Xin từng thành viên hãy nhìn lại, kiểm lại chính mình, xem lại chính mình đi. Nhất định phải sửa sai đi, phải đoàn kết lại đi. Chỉ có như thế chúng ta mới thật sự là BHN. Trên thực tế khi có ca lâm chung có tới 6 -7 BHN được mời tới trợ giúp, chưa hiểu nhau, chưa thực sự đoàn kết, chưa có sự luyện tập trước, gây ồn ào mất thanh tịnh. Mặt khác chúng ta cũng không dư giả gì! Đi hàng mấy chục km để HN là điều cần cân nhắc!
   Cộng tu là cùng nhau tập trung ở nhà hay ở chùa niệm Phật, tập cách HN. Cộng tu ở mỗi nơi mỗi khác. Tuy nhiên hòa thượng Tịnh Không dạy : “Một buổi cộng tu, một ca HN nghi thức càng đơn giản, hiệu quả càng cao”.
   Đây là vấn đề mấu chốt giúp HN thành công. Mong các đạo hữu chú ý.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Xin cám ơn đệ Hữu Nghĩa nhiều.

   Như vậy là người TB đưa đường chỉ lối cho BHN không có qua “sự chứng minh” của các vị Thầy chuyên tu Tịnh Độ, có kiến thức Phật Pháp vững vàng, nhiều kinh nghiệm về vấn đề hộ niệm đúng không?

   “– Người TB, PB còn phải tự học hỏi, tự kiểm tra, tự thực hành, tự đánh giá. Xem mình có đủ khả năng dẫn dắt BHN không? Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, có thể nói là hàng đầu quyết định sự thành công của ca HN.”

   Huệ Tịnh nghĩ cái phức tạp, mất sự thống nhất nằm ở chỗ chữ “tự” quyết định theo kiến thức của mỗi cá nhân.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Huynh nhận xét chuẩn. Cái này mang yếu tố tư giác nhiều. Mà tự giác cách không xa với ..tự phát, không khéo cũng nguy hiểm lắm. Nhưng có đoạn trên này CS Minh Giác nói rất chí lý
   “Qua những lời chỉ dạy trên đây cư sĩ Diệu Âm đã cho chúng ta thấy rõ! Chúng ta còn chưa nghiên cứu kỹ pháp HN. Chưa biết rõ khi đi HN phải mang theo những gì? Chưa bao giờ học hỏi thật thành khẩn. Chưa bao giờ tự nhìn lại xem mình có đủ khả năng lãnh đạo một BHN không? Vậy mà chúng ta cứ lao vào HN làm mất vô vàn cơ hội VS của nhiều người. Thật đáng tiếc! Muốn làm bác sĩ ta phải học 6 năm, thực tập 3 năm rồi mới được phép chữa bệnh (cứu thân mạng của một người. Còn người HN đi cứu huệ mạng của một con người, vô lượng kiếp) mà lại chưa được đào tạo, chưa được thực tập, chưa được kiểm tra thì thật nguy hiểm!
   Vì thế, trước khi khai triển vấn đề hộ niệm cho được như lý như pháp, chúng ta nên bắt đầu cảnh tỉnh lại là khi chúng ta thực hiện pháp đó đã căn cứ vào lời Tổ chưa?
   Muốn HN thành công chúng ta phải học hỏi, giống như một học sinh đi thi đại học. Phải mang theo bút mực, các vật dụng cần thiết và cái cần thiết hơn tất cả là kiến thức 12 năm học tập, cùng với một sức khỏe tốt, một tinh thần minh mẫn. Người HN chúng ta còn phải mang theo tấm lòng chân thành, thanh tịnh, từ bi cứu giúp mọi người.
   Các thành viên BHN phải nắm rõ phương pháp HN. Nắm rõ nội quy quy tắc giành cho thành viên BHN và nội quy giành cho gia đình người bệnh.
   Không thể đem huệ mạng của người ta ra để làm thí nghiệm được (chúng ta phải học kỹ, thực tập kỹ bằng cách đi theo các BHN đã HN nhiều năm có nhiều kinh nghiệm mà học hỏi bằng được rồi hãy thành lập BHN của mình).
   I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BHN:”

 34. Hữu Đại

  Thân gửi các chư vị Liên hữu,
  Mình có 1 chị bạn kể 1 câu chuyện về việc niệm Phật cho người đã chết, mình xin chia sẻ lại để mọi người cùng có kinh nghiệm.
  Cách đây mấy năm, mẹ chồng của chị bị bệnh nặng, nên chị đã về quê thăm mẹ 2 ngày, trước khi về nhà lại, chị đã khuyên mẹ niệm Phật, mẹ chị đã đồng ý (lúc này chị chưa biết pháp môn Tịnh độ nên không khuyên mẹ nguyện vãng sanh Cực Lạc, thật là đáng tiếc). Vài ngày sau, mẹ chị đã qua đời, nên chị lại về quê lo đám tang cho mẹ. Lúc chị về, người mẹ đã được liệm và bỏ vào áo quan.
  Chị ngồi trước áo quan niệm Phật to cho mẹ nghe, chị niệm liên tục chỉ nghỉ lúc ăn cơm và vệ sinh cá nhân. Đến khi di quan, lúc ngồi trên xe quan chị vẫn niệm liên tục cho đến lúc vào hỏa thiêu.
  3 tháng sau, 1 hôm chị nằm ngủ, thấy mẹ về trong bộ đồ vẫn mặc hàng ngày nhưng vô cùng to lớn, đẹp đẽ và thân tướng trang nghiêm. Mẹ đứng giữa hư không chắp tay mà nói rõ ràng rằng: “Loan ơi, cám ơn con, cám ơn con rất nhiều vì đã niệm Phật cho mẹ”.
  Như vậy ta thấy rằng mẹ chị đã được sanh về cõi lành như trong Kinh Phật đã dạy, người nào lúc lâm chung được nghe 1 danh hiệu Phật hay Bồ tát thì nghiệp lực sẽ được tiêu trừ, sẽ được sanh về cõi lành. Lời Phật thật sự là không hư dối.
  Vậy chúng ta hãy rút ra kinh nghiệm này, hãy khuyên người thân niệm Phật trước lúc lâm chung, nếu họ nghe theo thì rất tốt, còn nếu như vì nghiệp chướng sâu nặng họ không chịu làm theo, thì ngay khi họ vừa qua đời, chúng ta cũng hãy vì người thân mà ngồi trước vong linh mà niệm Phật thật nhiều như chị Loan. Khi sống họ không chịu niệm Phật, nhưng khi vừa mới qua đời, họ rơi vào cảnh giới tối tăm, tâm thần lo sợ, bỗng nhiên họ nghe bên tai câu Phật hiệu, họ sẽ nương theo và niệm theo, lúc này cảnh giới của họ nhờ câu Phật hiệu mà sáng hẳn lên , họ sẽ vui mừng mà được sanh về cõi lành.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Cảm ơn Đạo hữu nhiều lắm!

  • A Di Đà Phật!

  • hong

   Xin cảm ơn đạo hữu Hữu Đại !
   NAM MO A DI DA PHAT.

 35. Hạt bụi

  A Di Đà Phật cảm ơn câu chuyện của thầy Hữu Đại.

  Con nông cạn xin được phép hỏi: Cõi lành là cõi nào và ở đâu vậy ạ?

  A Di ĐÀ Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Hạt Bụi thân mến!

   Chúng ta cố gắng dùng mọi phương tiện để giúp chúng sanh kết thiện duyên với Pháp Phật, song có tin nhận hay không còn tùy thuộc vào biệt nghiệp của chúng sanh đó, tuy nhiên sự cố gắng ấy chẳng phải là bổng không; cũng giống như việc bạn cố gắng khuyên bà niệm Phật, bà có chịu niệm Phật hay không tùy vào nghiệp chướng sâu hay cạn của bà, nhưng phần công đức thuộc về bạn niệm A Di Đà Phật cho bà nghe là vô cùng to lớn, và lúc này dù không niệm Phật nhưng câu A Di Đà Phật khi đã thoát qua tai của bà thì sẽ kết thành chủng tử Phật vĩnh viễn trong tâm thức bà, và sẽ giúp bà giải thoát trong kiếp vị lai.

   Bạn niệm Phật hồi hướng cho bà là rất tốt, nên hồi hướng thêm cho oan gia trái chủ của bà, nhé!

   Và để phòng “biến cố” đến với bà, bạn nên vào http://www.duongvecoitinh.com/index.php/tro-giup-nguoi-khi-lam-chung/ (có thể in trên giấy đọc để chuẩn bị sẵn). Biết cách trợ giúp người khi lâm chung là điều vô cùng cần thiết, cũng như MD đã nói ở trên người có được vãng sanh hay không tùy thuộc vào nghiệp duyên mỗi người, thế nhưng nếu người thân biết trợ giúp đúng Pháp cho người đã mất thì giả như họ không về ở với Phật thì cũng chẳng đọa ba đường ác, tức là được về cõi lành.

   Con người sau khi chết, ngoài cõi Phật ra thì sẽ có 6 con đường để tái sanh:
   -Trời, người, a tu la (3 cõi này tạm gọi là cõi lành)
   -Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh (còn gọi là 3 cõi ác).

   ————–

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật.

   Cảm ơn chị Mỹ Diệp rất nhiều ạ. (Xin cho phép Hạt bụi em được gọi chị Mỹ Diệp là “Chị” ^^~) Bài viết rất hay và khiến em thông suốt được nhiều vấn đề.

   Hạt bụi em cũng mong gia đình mình có thể thực hiện đúng theo tinh thần như vậy. Vì thực sự là lễ nghi và thủ tục làm tang hiện giờ tại quê nhà vẫn còn làm cỗ mặn và than khóc nhiều lắm ạ, có nhà còn thuê gánh hát khóc thay, cỗ càng to càng thể hiện được cái “oai” của gia chủ. Đã là phong tục lâu đời nay nên ko thể nói thay đổi là thay đổi được hết trong một sớm một chiều. Bản thân Hạt bụi em cũng rất buồn và bất lực vì ko thể làm gì. Chuyện lớn ko phải chỉ có mình bố mẹ em, còn các bác và họ hàng trong gia đình. Không biết có gia đình Phật tử nào gặp phải hoàn cảnh như vậy chưa…….

   A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Hạt Bụi thân mến!

   Những gì em nói rất đúng, phong tục an tán người mất của người Việt đã trở thành truyền thống rồi, chẳng thay đổi trong một sớm một chiều và bản thân ta “một cây làm chẳng nên non”- do vậy tận dụng hết khả năng của mình hòng mang lại lợi ích cho ngừơi quá vãng là được, bởi Pháp Phật là phải tùy duyên. Chúng ta nói Pháp nhưng mọi người chẳng nghe nhận còn nổi sân phỉ báng thì cái lỗi này thuộc về ta vậy (chẳng tùy duyên).

   Chúc Hạt Bụi thâm nhập- tin sâu Tịnh độ, tinh tấn tu hành vãnh sanh Tây Phương!

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật.
   Biết được mọi việc tùy duyên như vậy khiến nhẹ lòng hơn rất nhiều ạ. Chân thành cảm ơn chị MD nhiều lắm ạ.

   A Di Đà Phật

  • Hạt bụi

   A Di Đà Phật.

   Biết được mọi việc tùy duyên như vậy khiến nhẹ lòng hơn rất nhiều ạ. Chân thành cảm ơn chị MD nhiều lắm ạ.

   A Di Đà Phật.

 36. Tịnh Tâm

  Dạ em xin cám ơn lời các anh chị ạ

 37. Full moon

  Con thưa với thấy là con có chồng cũng đã một năm rồi , trước khi còn chưa có chồng là con cố việc làm cũng ổn định và con cố mở một quán ăn nhỏ , những vì đồng vốn ít ỏi nên con đã chạy mượn bà con trong gia đình và bạn bè , cuối cùng thì con phải vừa đi làm vừa coi cửa hàng , còn làm việc suốt ngày để có tiền lo trả nợ , và chồng con hiện tại bây giờ thì anh ấy không ở gần con mà hay ở nước ngoài nên không lo được gì cho con cả , cuối cùng quán con phải đóng của vị thua lỗ và con vẫn phải duy trì công việc để trả bớt nợ nần và con lo cho bà của con nữa , tới khi anh ấy về anh hay cũng biết chuyện làm ăn của con và anh không giúp gì cho con , con cũng không có đòi hỏi gì ở chồng con cả, tới khi hai đưa về sống Chung với nhau thì còn phải nghỉ việc để chuẩn bị theo chồng ra nước ngoài , và chồng con có chuyển cho con 20 triệu vào trong tài khoản của con là để khi cần lấy ra sử dụng , thì trước khi con quen chồng con thì chồng con cũng có biết là con đang thiếu 20 triệu chưa trả và con lo cho bà con nữa , và sai lầm Lớn của con là không nói rõ sự việc hay nhờ chồng giúp đó phần nào , con Da Im lặng và tự động giải quyết là con đã lấy số tiền 20 triệu mà chồng con chuyện vào tai khoản của con , con trả mot it no cho người ta và số còn lại con GUI chờ chỉ con lo cho bà trong thời gian còn qua bên này , và trước tet chồng con nhắc về số tiền đây còn luồn hot hoan và lo sợ và cuối cùng con đã lấy hết can đảm nói hết sự thật cho chồng còn biết , chồng con rất giận dữ và bắt đầu từ đó chồng con ít tin Tưởng con và ít còn tôn trọng còn nữa , con theo chong qua bỏ gia đình , việc làm để muốn hòa hợp với chồng hơn , con luôn co gắng dung hòa tất cả nhưng mỗi khi chồng con nhớ tới tiền bạc là anh ấy luôn hằn học còn , dạo gần day chồng con lại có suy nghĩ rằng một ngày nào đó khi chồng còn hết tiền thì lúc đó con sẽ bỏ anh ấy vì tiền và có thể còn sẽ lấy hết tiền bạc của anh ấy cho nên anh ấy luôn thận vẫn với con là anh ấy hết tiền rồi tùm lum chuyen , còn muốn di làm để kieu thêm thu nhập nhưng anh ấy không cho con đi làm và mỗi ngày con chỉ làm bạn với cái bếp mà thoi , con có noi gì chồng con cũng không tin ở con , luôn cho mình là đúng , con khổ tam lam ,ngoài tiền di chợ ra chồng con cho con mỗi tháng 200$ và số tien này còn đều GỬI về lo cho ba Mac dù nợ của con chưa trả xong , chồng con noi thẳng tôi về việt nam giải quyết công việc Sân chờ còn tham gia đình nhưng con buồn lắm , vì mỗi LAN về là một trận cải vả và lặng thầm nuốt nước mắt vào trong vì thực tế con muốn làm gì ,mua gì cho gia đình đều không có tiền mọi thứ còn phải phù thuộc vào chồng vì chồng con là kinh tế chính trong nhà , nên còn buon lam , con rất met moi , mỗi lúc con buồn con mơ màng nghe mấy thầy giảng pháp com thấy đỡ buồn hơn , con thấy tủi thân làm không biết cuộc đời con sẽ như thế nào nua , con khổ tam lắm không biết bày tỏ cùng ai hết , con không dám bày tỏ với gia đình con sợ Họ buồn nên mỗi LẦN xảy ra chuyện là con luôn khóc thầm mà tự an ủi bạn thân , nay con viết tâm sự của con kính mong thầy cho còn lời khuyên và cho con biết còn phải làm gì trong cuộc sống đầy đau khổ này. Nam mô A Di Đà Phật.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt (http://www.vntyping.com) có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 38. Phật Pháp Vô Biên

  Thân sau của Tăng chột mắt là Ðại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, một đại cao Tăng, lấy Vạn thiện (Vạn thiện là gọi tắt của các tập sách Vạn Thiện Tiên Tứ tập, Vạn Thiện Ðồng Quy tập, Vạn Thiện Ðồng Quy giáo của Ðại sư Diên Thọ trước thuật) trang nghiêm Tịnh độ.
  Nhưng ngài Vĩnh Minh Đại Sư là Phật A Di Đà vậy là ngài giả vờ ạ?

 39. Hiêú Lê

  Cho con hỏi , năm nay con mới 13 tuổi nhưng hồi năm lớp 4 con có tự nhiên quen mồm cứ nói láo Phật đến bây giờ còn vẫn cảm thấy có lỗi vậy con có sao không ạ
  Thực sự con ko muốn thế nhưng miệng của con cứ quen nói từ đấy thôi ạ

  • Hoàng Nam

   Bạn ơi, bạn sám hối lỗi lầm đi nha bạn.
   Với lại theo ý mình, bạn nên:
   Tạo nhiều tượng Phật, ấn tống kinh điển, chuyển những lời nói láo đó sang những lời khen ngợi đạo Phật cho người khác nghe, nói càng nhiều càng tốt. Bạn hãy ca ngợi Đức Phật cho người khác nghe nữa.
   Đó là một vài góp ý của mình với bạn.

 40. Hoàng Nam

  Các quý thầy ơi, đoạn kinh: “Một câu niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội của 80 ức kiếp”… đoạn kinh đó trích từ kinh nào vậy ạ thưa các quý thầy?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hoàng Nam,

   Đoạn Kinh văn này xuất xứ từ Kinh Quán Vô Lượng Thọ, phẩm Quán Hạnh Phẩm Hạ sanh thứ 16. Bạn hoan hỉ đọc kỹ để biết cụ thể nhé.

   “Ðức Phật bảo A Nan và Vi Ðề Hi: “Người Hạ Phẩm Hạ Sanh ấy.
   Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác, đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy, lúc lâm chung, gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủi, vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Người ấy bị khổ bức không rảnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng nếu người chẳng phải niệm Phật kia được, thì ngươi xưng danh hiệu Phật A Di Ðà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm. Nên xưng như vầy: Nam Mô A Di Ðà Phật. Do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung, thấy kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trước người ấy. Như khoảng một niệm, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới, ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quán Thế Âm Bồ Tát và Ðại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi, rất vui mừng liền phát tâm Vô Thượng Bồ Ðề. Ðây gọi là người Hạ Phẩm Hạ Sanh vậy”. (Trích Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Thích Trí Tịnh dịch).

   Quan trọng: Bạn phải quán xét thật sâu sắc cụm từ này kẻo sanh mê lầm rồi khởi nghi hoặc.

 41. Trí Tấn Bửu

  A Di Đà Phật
  Kính gửi cư sỹ Thiện Nhân. Điểm quan trọng mà Cư sỹ muốn nhắc theo TTB nghĩ là “sự chí tâm khi niệm danh hiệu Phật” hay ý nào khác nữa ạ. Mong Cư sỹ có thể hoan hỉ chia sẻ thêm để TTB thực hành được đúng pháp. Cám ơn Cư sỹ.
  A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trí Tấn Bửu,

   *“Do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử”.

   Câu này chúng ta phải tư duy thật tỉ mỉ, bởi nếu tư duy không chín, ắt sẽ có mê lầm và hiểu sai lời Phật dạy và sẽ khởi tà tri, tà kiến.

   Tại sao? Bởi “một niệm A Di Đà Phật” có thể “tiêu trừ 80 ức kiếp tội sanh tử”. Vậy tại sao có người niệm Phật cả đời, cả vài chục năm, vài ba năm, rồi niệm mọi thời, mọi khắc, mọi uy nghi mà tội chướng vẫn không trừ diệt? Cho nên “một niệm” mà Phật nói là chân niệm – niệm Phát xuất từ chân tâm, tự tánh Phật của mỗi chúng ta – niệm này đồng với niệm của Phật A Di Đà và cũng đồng với mười phương chư Phật. “Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhất thiết chư Phật hộ niệm? Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thì những thiện nam tử, thiện nữa nhân đó sẽ được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác”. Một niệm này khởi lên, thì lục đạo luân hồi đều tiêu tan cả. Tuy nhiên, khi đi vào hành trì chúng ta phải quán xét: Chúng ta sanh ra, chết đi rồi sanh-tử-tử-sanh từ vô thỉ kiếp tới nay; nghiệp tội gây tạo từ vô thỉ kiếp tới nay là không thể tính kể. Vì vậy trong kinh Phật nói: nếu nghiệp chướng tội của chúng sanh có hình tướng thì tận hư không giới không đủ chỗ chứa đựng. “Tận hư không giới” nghiệp tội là bao nhiêu? là không thể tính kể, không thể dùng toán số để đo lường được. Nếu dùng cái tâm này để hàng ngày niệm Phật thì niệm dát cổ, bể miệng cũng chỉ là chất chồng thêm nghiệp tội, nhưng nếu nhận ra được điều đó, chúng ta chuyển hoá, bằng cách dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác để niệm Phật, ngay đó nghiệp sẽ tiêu tan. Tiêu tan được hiểu: nghiệp mới không tạo, nghiệp cũ chẳng khởi. Hàng ngày, hàng giờ tâm tâm niệm Phật, nghiệp sẽ dần chuyển hoá.

   Do vậy chúng ta tu đạo, niệm Phật, làm phước thiện mà thấy cuộc sống chưa chuyển hoá, nghiệp bệnh chưa chuyển hoá, chớ vội oán thân, trách phận, rồi thốt lời nghi hoặc, phỉ báng Phật pháp mà chất thêm nghiệp tội; thế đó phải tỉnh giác để nhận ra: nghiệp đang tiêu, tội đang giảm. Tiêu giảm nhiều, ít, nhanh, chậm phụ thuộc vào nghiệp tội chúng ta gây từ vô thỉ.

   TN lấy ví dụ đơn giản để chúng ta dễ hiểu: Một người nợ 1 triệu ắt cơ hội trả nợ nhanh hơn 100 triệu. Nhưng nếu nợ 1 triệu mà quyết không trả, thì trải qua vô lượng kiếp, 1 triệu vẫn còn nợ; cũng thế mà quán xét 100 triệu, hàng ngày, hàng tháng năng cóp nhặt, tiết kiệm để trả nợ, một ngày nào đó, nợ sẽ hết.

   Đây là lý do tại sao có người chỉ niệm Phật vài tháng, vài 3 năm đã có thể an nhiên, tự tại vãng sanh, có thể tiêu trừ mọi tội chướng, nhưng có người niệm năm nay qua năm khác mà khổ chướng vẫn không tiêu.
   Điều quan trọng mà TN muốn nhắn gửi tới các bạn Sen là ý đó.

 42. Trí Tấn Bửu

  A Di Đà Phật
  Cám ơn chia sẻ của cư sỹ Thiện Nhân. Những chia sẻ của cư sỹ cũng như các bạn Sen khác giúp ích cho TTB rất nhiều.
  A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *