Biết Quá Nhiều Chuyện Quen Quá Nhiều Người Niệm Phật Không Thể Đắc Lực

Biết Quá Nhiều Chuyện Quen Quá Nhiều Người Niệm Phật Không Thể Đắc LựcCổ đức nói: “Tri sự thiểu thời, phiền não thiểu” (khi biết ít chuyện thì cũng ít phiền não). Quý vị đừng nên biết quá nhiều chuyện, biết nhiều sẽ lắm phiền não! “Thức nhân đa xứ, thị phi đa” (biết nhiều người, thị phi càng lắm). Quý vị quen biết nhiều người, thị phi sẽ nhiều. Người chẳng bắt buộc phải quen biết thì chẳng cần thiết, [biết họ] vô ích! [Như vậy thì] mới có thể thường giữ gìn cái tâm thanh tịnh của quý vị.

Nay quý vị thật sự muốn gìn giữ cái tâm thanh tịnh, nói cách khác, quý vị đừng coi TV, đừng nên nghe radio, đừng đọc báo chí, tâm bèn thanh tịnh. Suốt ngày hôm nay, chuyện gì cũng đều chẳng có đọc tiếp ➝

Do Sát Sanh Quá Nhiều Bị Chết Thảm Dòng Dõi Tuyệt Tự

Do Sát Sanh Quá Nhiều Bị Chết Thảm Dòng Dõi Tuyệt TựVào năm Ung Chính thứ mười đời nhà Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy nọ. Ông ta vốn là di dân thất nghiệp, lại thích dùng súng để bắn chim. Số chim mà ông ta bắn nhiều vô số kể, có đôi lúc ông đem ra chợ bán lại, có đôi khi lại làm thịt nhắm rượu. Ông còn thích đào hang bắt lươn cá, ếch, ba ba và rùa, thậm chí dùng thuốc nổ để đánh cá, có đôi khi bắt được gần chục ký lô, hoặc có khi ông ta phá tổ chim, nói chung không có tội ác nào là ông không làm.

Có người khuyên ông: đọc tiếp ➝

Nếu Đời Này Không Tranh Thủ Để Thành Tựu Đạo Quả Thì Chẳng Tránh Khỏi Luân Hồi Vô Số Kiếp

Nếu Đời Này  Không Tranh Thủ Để Thành Tựu Đạo Quả Thì Chẳng Tránh Khỏi Luân Hồi Vô Số KiếpPhật Bồ tát từ bi giúp cho chúng ta có được hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh làm việc rất tốt, cơ duyên này thật là vô cùng khó gặp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nhưng thường chúng ta đều bỏ lỡ chẳng coi trọng, ngay trước mặt mà luống qua, thật là đáng tiếc!

Nếu biết cơ hội tốt rất khó gặp, thời gian gặp được thường thường rất ngắn ngủi, cho nên khi người ta có trí huệ, gặp được liền mau nắm lấy, nhất định sẽ chẳng buông thả, lợi dụng cơ hội này thành tựu cho mình, lợi ích chúng sanh. Cổ kim Trung ngoại, phàm những người thành tựu trong thế gian đọc tiếp ➝

Nhờ Công Đức Chép Kinh Hóa Giải Được Oan Gia

Nhờ Công Đức Chép Kinh  Hóa Giải Được Oan GiaVào thời nhà Đường, trong kinh đô có một người họ Phan tên thường gọi là Quả. Lúc còn trẻ, nhờ biết chút võ nghệ, lại thêm có đức tính nhân từ, vì thế xin được một chân tiểu lại trong huyện đường. Do đó mà Quả có cơ hội chơi bời cùng các bạn đồng trang lứa.

Một ngày nọ, trông thấy một con dê do chủ của nó bỏ sót lại trên một bãi đất hoang. Thấy chú dê ta đang gặm cỏ và lá một mình, Phan Quả đã hợp sức cùng bạn bè bắt dê trói lại, sau đó mang về nhà. Trên đường mang về, dê ta khiếp sợ kêu to làm cho Quả lo sợ chủ nó sẽ nghe thấy. Do đó, Quả bèn cắt đứt đọc tiếp ➝