Gặp Được Kinh Vô Lượng Thọ & Pháp Môn Niệm Phật Là Người Đã Cúng Dường Vô Số Chư Phật Quá KhứChúng ta từ trong vô lượng kiếp đã từng cúng dường vô số chư Phật Như Lai. Với thiện căn sâu dày như vậy bây giờ lại được Tam Bảo âm thầm gia trì nên mới có duyên gặp được pháp môn niệm Phật. Vì vậy chúng ta phải quý trọng cơ hội và nhân duyên này.

Bộ kinh này lưu hành còn chưa được năm mươi năm mà chúng ta lại có thể được cầm trên tay một quyển lại có thể tu hành theo quyển kinh này thì đây là thiện căn, phước đức và nhân duyên rất lớn. Vì pháp môn này “trực tiếp nhanh chóng, phương tiện rốt ráo”, còn nhanh chóng hơn cả “Hoa Nghiêm”, “Pháp Hoa”. Cuối “Hoa Nghiêm” mười đại nguyện của Bồ tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc, là chuyển hướng đi. Chúng ta đi đến Cực Lạc mà không phải đi qua con đường đó. Phương pháp này thật sự rất là “phương tiện”[tiện lợi], một câu “A Di Đà Phật” lúc nào chỗ nào cũng đều có thể niệm, không bị bất cứ hạn chế nào, không có bất cứ trở ngại nào. Ai ai cũng có thể tu, ai ai cũng có thể học, ai ai cũng có thể thành tựu, đấy là “cứu cánh” [rốt ráo].

Hôm nay chúng ta đọc được quyển kinh này, vì số lượng từ không nhiều, nên có thể nói rất là vừa phải, không dài quá cũng không ngắn quá. Tánh tướng, sự lý, nhân quả trong kinh văn nói rất rõ ràng, dễ hiểu. Đây là một bộ kinh tốt rất khó có được! Vì vậy cổ đức khen ngợi rằng bộ kinh này là “Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa mật tủy” [chứa cái sâu sắc của Hoa Nghiêm, tinh túy bí mật của Pháp Hoa]. Đây là tinh hoa, tinh túy của kinh Đại thừa, kinh Nhất thừa. Chúng ta có thể gặp được trong một đời này thì thật sự là có phước.

Chúng ta có duyên gặp được Phật pháp, có duyên gặp được “Vô Lượng Thọ Kinh”, gặp được Phật A Di Đà. Đấy là đại thiện căn hiện tiền, chứng minh bản thân ta trong đời quá khứ không phải là không có thiện căn. Chúng ta muốn cầu Thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì phải nỗ lực tu duyên của Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn có nhân thiện, cộng thêm duyên niệm Phật, có lý nào lại không được quả báo chứ? Quả báo chính là Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta làm rõ ràng chân tướng sự thật, thì một đời này tự mình đã có thể nắm chắc vãng sanh.

Trích Niệm Phật Thành Phật
Lão pháp sư Tịnh Không giảng
Một vị cư sĩ Diệu Âm biên soạn
Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen Vàng) chuyển ngữ