49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

I. THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP

– Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát.

– Trong đám tang người quá cố, khi nhập liệm, gia đình nên mang những đồ quý báu của người mất bố thí cho người nghèo rồi hồi hướng công đức ấy cho người chết.

– Nên làm lễ tang đơn giản, vì càng rườm rà càng hao tốn tiền của, sức lực một cách vô ích, người chết không những không được lợi ích gì, có khi còn phải gánh chịu thêm nghiệp quả xấu do thân nhân gia đình không biết tạo thêm nghiệp tội. Gia đình phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi phung phí gạo, rau… Phải vì người chết mà tích phước, làm việc công đức như: cúng dường Tam bảo, phóng sanh, in kinh, cứu giúp người nghèo khổ… Đem những công đước này hồi hướng cho người vãng sanh, họ sẽ được lợi ích thù thắng, không gì sánh bằng.

– Từ lúc người chết ra đi cho đến 49 ngày, gia đình thân quyến chớ có sát sanh đãi đằng cúng tế, vì làm vậy người mất sẽ bị oan đối không được siêu thoát. Cả nhà ai nấy đều phải nhất luật giữ gìn trai giới, dù có khách khứa cũng không được thiết đãi rượu thịt, tránh làm các thứ ô uế khác như phải cữ việc vợ chồng, giữ ngũ giới thập thiện, tuyệt đối không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

– Gia đình tiếp tục luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát.

– Đối với Pháp sư, gia đình nên chọn mời những bậc đạo hạnh chân chính. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh. Nếu gia đình không biết đó là hạng pháp sư vi phạm giới luật, tịnh hạnh không nghiêm, không đúng đắn, ngông cuồng… thì người chết lúc này là thân trung ấm nên có sự cảm nhận rất bén nhạy, nếu biết kẻ ấy lừa gạt, người chết sẽ thất vọng sanh ra hối hận, tức giận, phải đọa vào khổ thú. Cho nên, gia đình phải cẩn trọng việc này.

– Trường hợp này, các thiện tri thức phải dùng những lời như sau đây mà khai thị cho hương linh: “Phật biết rằng thân của bậc tăng-già tên… tức là thân của Phật. Ngươi phải khởi ý tưởng rằng chỉ nương theo pháp, chứ không nương theo người. Mặc dù người tác pháp đó có lầm lỗi thế nào đi nữa, đều là do cái lỗi của ý thức chưa được trong sạch đó thôi. Tỷ như người soi gương, vì mặt mình không sạch, nên cái bóng trong gương cũng nhơ bẩn. Vậy thì biết chắc rằng sở dĩ kẻ tác pháp có sai lầm, đều do tâm niệm của ngươi chưa trong sạch vậy. Ngươi nên khởi tưởng như thế và phải hết lòng cung kính ái mộ, thì việc làm gì cũng đều biến thành Phật sự thanh tịnh và mình vẫn không mất lợi lạc”.

– Gia quyến trước khi rước Pháp sư làm Phật sự, cũng nên đối trước bàn hương linh mà khai thị bảy phen như thế, thì dù trong khi làm Phật sự có đôi chút sai lầm, cũng vẫn được.

II. CÁCH LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN

Điểm trọng yếu của việc phước thiện là phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Để hương linh được lợi ích, gia đình đem di sản của người chết đi bố thí là tốt hơn hết. Nếu không, thì bố thí của cải của gia đình người thân hoặc của bà con, bạn bè mà giúp vào cũng được, người chết chắc chắn được lợi ích. Kinh Vô thường đã nói: “Sau khi người thân mất, gia đình nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống: chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ đó mà người chết dù nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công đức phước lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mặc cho người chết để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi gì. Chỉ nhờ những công đức làm việc phước báu nói trên, người chết dù đọa vào Ngạ quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích”. Trong kinh Ưu-bà-tắc cũng có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỉ, mà người con vì cha làm những việc phước đức, nên biết, người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sanh lên Trời thì người chết không còn nghĩ đến vật dụng trong cõi Người nữa. Vì sao? Vì ở cõi Trời, người ta đã được đầy đủ bảo vật thù thắng rồi. Nếu phải đọa vào địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, không được thảnh thơi để nhớ nghĩ luyến tiếc mọi vật, vậy nên không được hưởng thọ. Kẻ đọa vào súc sanh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ quỉ người chết có thể liền được hưởng thọ lợi ích, thì biết vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên phải đọa vào ngạ quỉ. Khi đã làm ngạ quỉ, họ thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế họ được hưởng lợi ích”.

Đấy là nói rõ chỗ lợi của quỉ thú, còn đối với công phu làm việc phước thiện, thật không luống uổng, vì không những kẻ chết, mà người sống hiện tại cũng chung phần được hưởng. Như trong kinh nói: “Nếu như kẻ chết đã thác sinh vào ác đạo khác, nhưng còn bao nhiêu bà con còn đọa trong ngạ quỉ, nếu người sống có làm việc phước đức, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vì thế, người có trí, nên vì ngạ quỉ mà siêng năng làm việc công đức”.

Lưu ý rằng khi lấy di sản của kẻ chết làm việc phước đức, trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính tình có bỏn sẻn không. Điều này rất quan trọng, vì khi thấy gia đình người thân đem di sản của mình ra làm Phật sự hay bố thí, thấy vật dụng đó bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, người chết liền sanh lòng giận hờn, tiếc nuối, rồi khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hoặc người thân gia đình phải khai thị cho người chết những lời như sau đây “Ông/bà tên… Nay ta vì ông/bà mà đem di sản của ông/bà làm Phật sự hay bố thí. Làm như thế, tức là lấy của cải hữu lậu làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ông/bà sẽ được siêu sanh Tịnh độ, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Ông/bà phải chăm lòng thành kính niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản, ông/bà cần phải rời bỏ, chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại, ông/bà cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ông/bà, chúng đã thành vô dụng, còn luyến tiếc làm gì?”.

III. CÁCH SẮP ĐẶT CÚNG TẾ

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

PHẦN THAM KHẢO THÊM:

     1. Khai thị cho người bệnh

Bất luận người bệnh đã tắt thở hay chưa, đều phải khai thị. Xin gợi ý các lời khai thị như sau:

– Bài thứ nhất

“Kính thưa cư sĩ… A-di-đà Phật! Ông/bà nên buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ nơi Tây phương Cực Lạc. Con cháu tự có phước phần riêng của họ. Thế gian này rất khổ, không nên lưu luyến. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà có bảy hàng cây báu, tám loại nước công đức, đất trải bằng vàng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Ông/bà nên lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn ông/bà vãng sanh Tây phương. Chỉ khi gặp Phật A-di-đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng (kim sắc) ôn hòa của Tây phương Tam Thánh, ông/bà mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không thèm để ý đến. Như vậy, ông/bà nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật, xin ông/bà hãy cùng niệm Phật với chúng tôi”.

– Bài thứ hai

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh…

Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử.

Phật đã nói thể gian này là khổ, là vô thường. Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho thân tâm được tự tại.

Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-di-đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A-di-đà Phật với chánh niệm.

Hãy khẩn vầu Phật A-di-đà đến tiếp độ, niệm niệm A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam mô A-di-đà Phật.

     2. Khai thị cho oan gia trái chủ

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh… từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ.

Ông/bà… và quí vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên, quí vị nên kết thân tâm pháp duyên với ông/bà…, đừng nên gây chướng ngại cho ông/bà…, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà… được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải và được an lạc.

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ.

Nam mô A-di-đà Phật.

Trích Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi cẩn biên

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

534 Phúc đáp

 1. Linh

  Mới tốn nhiu tiền vậy
  Con đang gủi bé di trị bệnh . Nhìu nguoi khuyên con nên cho để ng khác nui chăm soc tốt hơn . Nhúng con thiết nghỉ nếu bé đang bệnh mà con cho không khác gì con vô tâm
  Con không làm vậy dc nhung lấy vè thì thầy kêu ko hợp với con .no khỏe con vệnh
  Con bệnh là nó khỏe
  Có phải như vậy ko ạ

 2. Linh

  Con phải làm sao để đc khỏe cả gia đình đây ạ 🙁
  Làm sao để biết đc con có duyên với chúng hay ko để mua về chăm . Con xem như 1 thành viên trong gia đình
  Hay là thích và yêu chúng thì lấy về nui
  Chỉ cần không hành hạ và yêu thuong lag nui dc phải ko ạ ?? .xin thầy giải đáp giup con ạ

  • TrungDung

   Con thưa Thầy.
   Mẹ chồng con mới mất hôm 30 tết vừa rồi, đi xem thì thầy bảo mất vào ngày và năm trùng. Hiện gia đình con đang rất lo lắng, xin Thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn Thầy!

 3. Tịnh Thái

  Yêu động vật cũng là 1 việc tốt, hễ phát tâm nuôi chúng thì nuôi cho đàng hoàng và có trách nhiệm. Cũng phải dạy dỗ chúng cẩn thận, ko thì cũng lôi thôi rách việc.

  Người ta có câu: “Chủ nào, chó đó”. Con chó cũng bị ảnh hưởng và biểu hiện 1 phần tính cách của người chủ nuôi nó. Gọi là “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” vậy.

  Muốn sức khỏe tốt không thể không chú ý đến chất lượng 3 bữa ăn. Ăn uống cần nhiều rau củ, hạn chế thịt động vật, cho đến dứt hẳn ăn thịt thì sẽ có 1 đời sống khỏe mạnh hơn…Cái Tâm cũng rất quan trọng, nó còn quan trọng hơn cái Thân. Bạn cũng nên chú ý chăm sóc cái Tâm mỗi ngày cho nó mạnh khỏe nhé. Phương pháp gì? Học & thực hành Phật pháp mỗi ngày, dần dần Tâm sẽ được khỏe mạnh, nhà Phật gọi là Tâm Thanh Tịnh hiện tiền, sức khỏe thân thể cũng từ đó mà tốt hơn.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 4. nguyễn lup

  Con chào thầy cho con mẹ con vừa mất được 4 tuần thì bát hương bị cháy âm ỉ ở dưới, hiện tượng như thế có sao không thầy? Xin thầy cho con biết với để con đuợc yên tâm con chờ tin của thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Lup,

   *Hiện tượng cháy bát hương không nói lên điều gì cả. Rất có thể vì bát hương quá đầy chân hương mà gia đình bạn không chịu dọn bớt đi, nên khi thắp nhiều hương quá thì những chân hương đã bị nung nóng nhiều lần sẽ bốc cháy thôi.

   *Hiện tượng bát hương bốc cháy không phải là do thần linh, trời, Phật hay người thân của bạn hiển linh hay nổi giận… như nhiều người mê tín lầm tưởng. Khi bát hương (nói chung) đầy, gia đình bạn nên thường duyên dọn dẹp chân hương, tàn hương và lau dọn bàn thờ cho thanh tịnh, chớ nên để chồng chất tới cả năm, thậm chí vài năm không dám nhổ đi vì sợ phải tội như nhiều người thường nghĩ; trái lại, bàn thờ càng sạch sẽ bao nhiêu, chư Phật, chư Bồ tát hay các vị Thần linh và cả người thân đã mất cũng sẽ vô cùng hoan hỉ. Điều đó nói lên cái tâm thờ phụng của chính bạn. Bạn hãy thử hình dung một ngôi nhà ngổn ngang rác rưởi, bản thân bạn cũng thấy hãi và không muốn ghé đến, nói gì tới người khác?

   TN hy vọng bạn sẽ dũng mãnh và là người tiên phong trong gia đình năng thực hành theo chánh pháp để cá nhân, gia đình – người còn kẻ mất đều lợi lạc, hơn thế còn tránh được hoả hoạn không đáng xảy ra.

   Chúc bạn tinh tấn tu hành.

   TN

  • Quốc Huy

   Về việc cháy bát hương không thể nói là không do sự nổi giận của người thân được,… bởi cách đây 1 năm trong đám tang bà ngoại mình lúc mà mợ mình thắp nhang vừa cắm vào bát hương liền bốc cháy, ngày hôm sau khi người mợ này thắp nhang thì bát hương cũng bốc cháy trong khi những người thân khác thắp nhang lại không có gì xảy ra. Mà trước đây người mợ này nhân lúc bà ngoại thần trí không minh mẫn đã chuyển nhượng căn nhà sang tên của mợ, rồi gây chia rẽ trong gia đình và trước khi mất bà ngoại còn rất giận. Nên mình nghĩ việc cháy bát bương ngoài hiện tượng vật lý ra cũng có thể còn hiện tượng tâm linh.

 5. Thiện Nhân

  A Di Đà Phật

  Gửi bạn Quốc Huy,

  Cổ Đức thường nói: Tuỳ lúc hoá thân, tuỳ cơ nói pháp. Pháp của Phật giống như nước cam lồ, nước ấy có người uống vào sẽ khỏi bệnh, ngược lại sẽ bị ngộ độc. Khỏi bệnh hay ngộ độ vốn tuỳ vào căn duyên và sự tỉnh giác của mỗi chúng sanh.

  TN hy vọng bạn ráng nhẫn hơn nữa khi trao đổi Phật pháp, được vậy các liên hữu sơ phát tâm không bị tổn hại rồi thoái bồ đề tâm.

  TN tri ân công đức của đạo hữu.

  TN

 6. nguyễn lup

  Thưa thầy cho con hỏi hôm 49 ngày nhà con có nhờ sư thầy về
  Cúng cho mẹ con như hôm đó thầy về làm có một tiếng là xong vậy thầy cho con hỏi làm lễ 49 ngày ma nhanh thế ạ họ nói làm 49 ngày phải mất khoảng 4/5 tiếng chứ xao lại làm nhanh thế có đuợc ko thầy thầy cho con một lời khuyên từ thầy nếu ko được xắp tới 100 ngày chúng con phải làm gì con cảm ơn thầy chúc thầy luônluôn mạnh khoẻ.

  hôm 49 chúng con mua rất nhiều đồ về để cúng phóng xanh và cúng thí thực như sư thầy bảo thầy ko cúng mà thầy chỉ chú thôi chúng con chẳng biết thế nào cả là đúng cả hàng tuần nhà con đều mua đồ về rôi các cụ đến tụng kinh phóng xanh như đến 49 ngày sư về làm lại ko cúng thí thực và phóng xanh thế có được ko thầy con chờ tin thầy

 7. nguyễn lup

  Thưa thầy nhà con vừa làm 49 ngaỳ cho mẹ con chúng con đã thỉnh được suư thầy về làm 49 ngày cho mẹ con như sư thầy lam chỉ co một tiếng đồng hồ kà xong vạy có quá nhanh ko thầy và chúng con mua nhiều thứ về để cúng phóng xanh và thí thực như sư thầy baỏ thầy chỉ chú thôi thầy ko cúng người ta noi là làm 49 ngày nhiều thủ tục lắm phải làm lễ mở ngục thì mói được thế hôm đấy sư thầy chỉ đoc có một bài kinh và cúng cơm là xong người ta cung phải cúng công cha mẹ như sư thầy lại ko cúng thế mà cúng đơn xơ là xong vậy có đúng ko thầy thế mẹ cin có được xiêu thoát ko thầy con mong thầy cho con một lời khuyên từthâỳ con cảm ơn thây

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Nguyễn Lup,

   Rất có thể gia đình bạn đã không có sự đàm thảo thật kỹ lưỡng về nghi thức siêu độ cho bà cụ trong ngày thứ 49 với vị Tăng để đến gia đình, do vậy mới dẫn đến những điều đáng tiếc như vậy.

   *Theo đúng nghi thức cầu siêu Thất tuần, thời gian tụng kinh (tuỳ theo sở nguyện của gia đình hoặc là A Di Đà Kinh Nghi Thức Cầu Siêu; hoặc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện) thời gian tối đa là 45-60 phút. Kế đó là nghi thức cúng cơm cho hương linh (còn gọi là nghi thức cúng Ngọ). Quan trọng nhất là nghi thức cúng Ngọ, bởi hương Linh sẽ được nghe chư Tăng khai thị về nhân-quả, về sự sống và cái chết, về nỗi khổ của kiếp nhân sinh và khi mất thân người… Trong khi làm lễ cúng Ngọ, thân quyến sẽ cùng nhiếp tâm làm theo những nghi thức mà chư Tăng hướng dẫn: dâng hương; dâng trà, dâng thực… để cúng dường cho hương linh lần cuối cùng. Nghi thức này diễn ra trong vòng 30-40 phút, điều này tuỳ thuộc vào nghi thức hành trì của mỗi vị Tăng.

   *Việc làm lễ “mở ngục” là hiểu theo lý thế gian, bởi theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, một người sau khi chết, nếu không đủ phước, đức để lập tức tái sanh về cõi lành (cõi trời, người) thì người đó sẽ phải lưu lại trong vòng 49 ngày để thẩm định nghiệp thiện-ác. Trong khoảng thời gian này, nếu thân quyến biết nương theo Phật pháp, năng làm tất thảy mọi phước thiện theo đúng chánh pháp (cúng siêu độ mỗi thất tuần; cúng dường Trai Tăng; Bố thí, phóng sanh…) rồi hồi hướng công đức cho hương linh – nhờ những công đức này, nếu hương linh chưa đủ phước, đức để được tái sanh, sẽ nương nhờ đó mà được tái sanh; hoặc nếu nghiệp tội quá nặng nề, sẽ nương đó mà tiêu giảm nghiệp tội, rồi giác ngộ mà tu đạo để tự giải thoát.

   *Việc mẹ bạn có được siêu thoát hay không vốn không phụ thuộc vào buổi lễ cúng Thất tuần hay thời gian cúng dài hay ngắn; trái lại phụ thuộc vào những nghiệp thiện-ác khi mẹ bạn còn sống đã gây tạo. Điều này bạn có thể trắc nghiệm ra, ví thử: một người lúc sinh thời Quy Y Tam Bảo, Thọ trì Ngũ giới, chuyên hành việc thiện, khi lâm chung thanh thản, sắc tướng hồng hào=sẽ tái sanh vào cõi người. Tiến một bước xa hơn, người đó lại chuyên hành Thập Thiện Nghiệp khi lâm chung tướng hảo như trên=sanh về cõi thiên. Xa hơn nữa phát Tín-Nguyện-Hạnh, trì danh niệm Phật, hồi hướng vãng sanh Tịnh Độ, khi lâm chung biết rõ ngày giờ, Tây Phương thánh chúng đến trợ niệm và tiếp dẫn=vãng sanh cực lạc Quốc…

   *Như TN đã trao đổi trong nhiều hồi đáp: Mỗi khi có người thân qua đời chúng ta phải ý thức ngay đó là một thông điệp cho người còn sống chúng ta: phải mau thức tỉnh, mau hồi đầu để tu đạo, trước là tự cứu mình, sau là có thể giúp người thân còn sống hay đã quá vãng.

   Chuyện hiếu sự của mẹ bạn không được như nguyện TN cũng lấy làm tiếc, tuy nhiên, bạn cũng không cần quá nương chấp làm gì, bởi chuyện đã qua vốn không thể níu kéo lại. Điều bạn và gia đình vẫn có thể làm để hồi hướng cho mẹ bạn từ nay tới 100 ngày: niệm Phật, tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo… tất cả những phước thiện này thành tâm hồi hướng cho mẹ bạn – đó là hành trang bổ khuyết cho mẹ bạn trong hành trình chuyển sanh về cõi an lạc…

   TN nguyện chúc bạn tinh tấn tu hành để giúp mình, giúp người thân cùng được sống trong an lạc.
   TN

 8. Anh Đào

  A di đà phật !
  Thưa thầy!
  Ba con đã mất còn 2 ngày nữa là đến thất 2,
  vì điều kiện gia đình các anh chị E đều ở xa, nên chỉ mời thầy về cúng thất 1 và thất 7, còn những thất 2,3,4,5,6, gia dình tự cúng,trong 49 ngày gia đình đã thống nhất cúng chay,
  Riêng con thì đã thành tâm ăn chay 49 ngày để cầu mong cho linh hồn của ba mau siêu thoát,và con cũng đã đến chùa nhờ thầy cúng cầu siêu cho ba con 7 thất, giờ con cũng muốn tụng kinh địa tạng trong 49 ngày cho ba con,nhưng con không nhớ pháp danh lúc còn nhỏ, vậy con có qui y pháp danh mới đươc không,vì điều kiện con không đến chùa thường xuyên được, vậy con có thành tâm thỉnh kinh về nhà tụng được không ạ.

  Mong thầy chỉ bảo. a di đà phật.

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Anh Đào,

   *Nếu bạn Quy Y từ khi còn quá nhỏ, TN nghĩ, có lẽ bạn chỉ mới Quy Y Tam Bảo: Phật-Pháp-Tăng chứ chưa có thọ Ngũ Giới? Nếu bạn không nhớ pháp danh của mình, bạn có thể đến chùa nơi bạn đã quy y để hỏi lại cho chắc chắn. Bởi nếu bạn đã thọ Tam Quy, Ngũ Giới rồi mà lại xin thọ lại thì sẽ không đúng pháp. Bạn ráng hỏi lại cụ thể nhé.

   *Nếu đủ duyên, bạn có thể thường xuyên đến chùa để thỉnh chư Tăng cúng cầu siêu cho Ba bạn, ngược lại, tự thân bạn có thể phát tâm hàng ngày trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện để hồi hướng công đức cho Ba. Chư Tăng chỉ là người hướng dẫn cho Ba bạn đi theo con đường chánh pháp, rồi tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Còn bạn và người thân mới là những người có thể khuyến tấn Ba buông hết duyên trần, một lòng niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ. Trong mục trao đổi về chủ đề “49 Ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì?” TN và các đạo hữu khác đã có khá nhiều trao đổi cụ thể, bạn ráng hoan hỉ đọc kỹ để biết thêm về những nghi thức cũng như phương cách nào có thể trợ duyên cho ba bạn để ba bạn được đủ phước duyên mà sanh về cõi an lạc nhé.

   TN nguyện chúc hương linh Ba bạn sớm được sanh về miền Cực lạc và chúc bạn dũng mãnh, tinh tấn tu hành.

   TN

 9. nguyễn lup

  Nhu từ hôm 49 ngày đên bây giờ đã quá 2 tuần rồi chúng con ko thắp huơng hằng ngày và cúng cơm cho mẹ con nữa và ban phật các cụ cũng bỏ đi rồi vậy chúng con phải làm thế naò xin thầy cho con biết với để chúng con sủa chữa lỗi này chúng con tin theo phật nên chúng con ko đi đâu xem cả chỉ biết hỏi thầy những việt nhu thế đến 100 ngày chúng con có phải thỉnh sư về cúng cho mẹ con nữa ko ạ con xin cảm ơn thầy con chờ tin thầy

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Nguyễn Lup,

   *Theo Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện thì một người chết đi, nếu không đủ phước-đức để sanh về cõi an lạc, người đó sẽ phải trải qua 49 ngày để luận đối nghiệp tội thiện-ác. Trong vòng 49 ngày này nếu gia quyến có thể vì người thân vừa qua đời mà làm tất thảy mọi phước thiện theo đúng chánh pháp, rồi hồi hướng cho người mới qua đời, người đó cũng chỉ nhận được 1/7 công đức, còn lại 6 phần là người lo tại công đức sẽ được hưởng. TN nói vậy để bạn biết, một người khi qua đời, nếu không đủ phước để sanh về cõi an lạc thì họ sống rất đau khổ, và từng phút, từng giây luôn luôn ngóng trông hàng quyến thuộc làm phước thiện để hồi hướng, hòng cứu giúp họ thoát khỏi khổ nạn mà được sanh về cõi an lạc. Từ nay tới 100 ngày của mẹ bạn, bạn có thế phát tâm hàng ngày tiếp tục cúng đồ chay tịnh cho mẹ, tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện; kết hợp niệm Phật và khuyên mẹ phải buông bỏ duyên trần, nhất tâm niệm Phật, nguyện sanh về Tịnh Độ.

   *Ngày cúng 100 ngày cho bà cụ, TN nghĩ nếu đủ duyên, mời được Chư Tăng về cúng cầu siêu cho bà cụ thì càng tốt; ngược lại bạn cũng không quá câu nệ làm gì, bạn và người nhà có thể làm đồ chay tịnh, mua hương, hoa, quả tươi, dâng lên bàn thờ bà cụ, rồi cùng nhau trì tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là viên mãn nhất.

   Trường hợp không đủ duyên, bạn có thể hàng ngày sắp xếp thời gian cố định, phát tâm niệm Phật rồi hồi hướng cho bà cụ. Bạn cứ âm thầm mà làm, chẳng phải khuyến nhủ hay sách tấn nhiều người khác làm gì, bởi nếu họ sanh tâm chống trái, thì việc làm của bạn sẽ gặp chướng ngại. Sự âm thầm hành đạo của bạn sẽ là một biểu pháp tốt, giúp cho mẹ bạn, cho những chúng sanh vô hình khác, và ngay cả những người thân còn sống – những người còn đang sống trong vô minh đều được hưởng lợi lạc cả.

   TN nguyện chúc bạn dũng mãnh tu đạo để giúp cho hiếu sự của bà cụ được vẹn toàn.

   TN

 10. phương

  Con chào thầy.
  Con gái con sinh ra được hai tháng thì mât vì bị bệnh tim bẩm sinh. Giơ đã được hai tuần khi mat. Nay con muốn làm việc thiện bố thi phóng sanh để giup con gái con được siêu thoát nhung con khong biết luc phong sanh roi con gai con co nhan duoc cong duc do khong. xin thay tra loi giup con

 11. Thiện Nhân

  A Di Đà Phật

  Gửi bạn Phương,

  TN cùng các Đạo hữu ĐVCT thành tâm chia sẻ nỗi mất mát của bạn. Hy vọng bạn sớm vượt qua được nỗi đau về thể xác để có thể lo các phước thiện, hồi hướng công đức cho con gái.

  Dưới đây là lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát, TN xin chép lại, mong bạn hoan hỉ đọc thật kỹ để biết được mình nên làm gì, và làm như thế nào để người còn, kẻ mất đều được lợi lạc nhé.

  Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và Đức Phật A Di Đà gia hộ để hương linh con gái bạn sớm được sanh về miền an lạc.

  TN

  Phẩm Thứ Bảy
  LỢI ÍCH CHO CẢ KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

  Lúc đó, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Ðức Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng, nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu.
  Nếu được gặp hàng Tri Thức thì sẽ được gánh vác giùm bớt, hoặc gánh hết cho. Vì hàng Tri Thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ, khuyến khích làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa.”
  “Bạch Ðức Thế Tôn! Những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến nhiều vô lượng.
  Ðến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức, để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết.
  Các chúng sanh đó, cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo; song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân Thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch.
  Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích.”
  “Vì lẽ đó nên nay con đối trước Ðức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề: Vào ngày lâm chung, cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin vọng lượng.
  Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho nặng thêm mà thôi.
  Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc đời hiện tại, đắc được phần Thánh Quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người; nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành.
  Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo! Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy?!
  Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã ba ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận gởi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn, nặng nề thêm.”
  “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ðề, ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích.”
  Nói lời như thế xong, trong Pháp Hội có một vị Trưởng Giả tên là Ðại Biện, ông Trưởng Giả này từ lâu đã chứng Vô Sanh, hiện thân Trưởng Giả để hóa độ mười phương, chắp tay cung kính hỏi Ðịa Tạng Bồ Tát rằng: “Thưa Ðại Sĩ! Trong cõi Nam Diêm Phù Ðề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ, đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiết trai, tạo những thiện nhân, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng?”
  Ðịa Tạng Bồ Tát đáp rằng: “Này ông Trưởng Giả! Nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, nương oai lực của Ðức Phật mà lược nói về việc đó.
  Này ông Trưởng Giả! Những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát cả.”
  “Như có người nam hoặc người nữ nào, lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ; thì tất cả Thánh sự, trong bảy phần công đức, người chết được một phần, còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó.
  Vì thế cho nên, các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành, thì được hưởng trọn phần công đức.
  Ðại quỷ Vô Thường không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong bốn mươi chín ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh.
  Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo!
  Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo.
  Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong trăm ngàn năm, không có ngày được giải thoát; còn nếu là năm tội Vô Gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp.”
  “Lại nữa, này ông Trưởng Giả! Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước.
  Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả.
  Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thì trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần.
  Này ông Trưởng Giả! Vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả.”
  Nói lời này xong, tại cung trời Ðao Lợi có ngàn muôn ức na-do-tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Ðề đều phát tâm Bồ Ðề vô lượng.
  Ông Trưởng Giả Ðại Biện làm lễ mà lui ra.
  (Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện)

 12. phương

  Con chào thầy.
  Con gái con sinh ra được hai tháng thì mất vì bị bệnh tim bẩm sinh. Đến nay đã được hai tuần rồi. Con nghe nói trong vòng 49 ngày người thân trong nhà làm việc thiện bố thi phóng sanh thi sẽ giúp người qúa cố sớm được siêu thoát phải khomg ah. Xin thay sớm trả lời giup con. Cam on thay rat nhieu.

 13. phương

  Con xin Cam on thay rat nhieu.con xin hỏi thầy thêm việc nữa. Vi con chua rõ lắm. Con nghe nói sinh xong chua hết 3 thang 10 ngay thi không được đi chùa. Con muốn đến chùa cầu khấn cho con gái con va cung nhường cho chùa it gaọ để phần công đức do cho con gái con. Nhung con chua đủ 3 tháng 10 ngày vaỵ con đến chùa được không ah. xin thầy sớm hồi âm giúp con

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phương,

   *Vi con chua rõ lắm. Con nghe nói sinh xong chua hết 3 thang 10 ngay thi không được đi chùa.

   Phật-Pháp từ bi! Đó chỉ là những hủ lệ của người đời, những hủ lệ này bạn phải dũng mãnh để vượt qua, bởi khi bạn tới chùa, trên là Chư Phật, Chư Bồ tát, chư Long thiện thần, Hộ pháp và dưới là Chư Tăng vốn chẳng hỏi, hay phân biệt bạn là ai? là người phương đông, hay tây? là người nam, hay bắc; giàu hay nghèo; mới sanh hay chưa sanh?… trái lại, chư Phật, Bồ tát, chư Hộ Pháp và chư Tăng sẽ vô cùng hoan hỉ khi thấy bạn thường xuyên gần gũi chốn thường trụ, trước là tạo thêm công đức, sau là học hỏi, tu theo chánh Pháp để giác ngộ mà giải thoát. Do vậy việc cho bạn mới sanh, không được đến chùa là không đúng, có chăng, khi đến chùa nên giữ thân, tâm, ý được trong sạch là tốt rồi.

   *Con muốn đến chùa cầu khấn cho con gái con và cúng dường cho chùa ít gaọ để phần công đức đó cho con gái con

   Tâm cúng dường là quan trọng hơn cả. Nhưng bạn chớ khởi nghĩ bạn cúng dường cho chùa, trái lại là cúng dường vào chốn Tam Bảo – nơi đó có chư Tăng đang tu học, hành theo giáo pháp của Phật và dùng giáo lý đó để hoằng pháp, độ sanh. Do vậy hiểu mộc mạc thì dường như là bạn cúng dường Chùa, nhưng hiểu sâu xa thì đó là bạn đang cúng dường Phật-Pháp-Tăng. Cúng dường sẽ có phước, phước nhiều hay ít vốn không phụ thuộc vào phẩm vật cúng dường, trái lại, ở tâm thanh tịnh cúng dường. Nếu bạn đem phẩm vật đến chùa chỉ để mong cầu khẩn cho con bạn siêu thoát, cái phước này nhỏ lắm; hơn thế, bạn phải dùng tâm thanh tịnh của chính mình để cúng dường. Sao gọi là thanh tịnh? Là không có động cơ, không có vụ lợi, không vì bản thân mà vì sự lợi lạc của chúng sanh. Do vậy vật phẩm tuy nhỏ, nhưng khi tâm thanh tịnh khởi, bạn hồi hướng tất thảy công đức cúng dường tới tất thảy những chúng sanh đang sống trong khổ nạn như con bạn; đang sống đau đớn trong vô minh, phiền não trong tận hư không giới, nguyện cho họ sớm giác ngộ, tu đạo Phật, niệm Phật rồi phát nguyện sanh về Tịnh Độ – những công đức ấy mới là vô cùng tận.

   Chúng ta thời nay năng đến chùa cũng nhiều, nhưng thực tạo phước và công đức không nhiều, nguyên do vì chúng ta ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện cầu danh, cầu lợi, cầu tài, lộc… cho riêng mình. Nhưng tài-lộc từ đâu tới? nhiều người trong chúng ta vốn không ai nghĩ tới. Đây là nhân-quả – điều bạn phải quán chiếu thật chuẩn xác để không đi lạc đường, được vậy con bạn và chính bạn cũng sẽ có lợi lạc.

   Chúc bạn tỉnh giác.
   TN

 14. phương

  Nam mô a di đa phật. Con cảm ơn thầy rất nhiều

 15. Trà Lan Anh

  Thưa thầy,

  Mẹ con mất được 1 thất, ngày mất do không rõ năm sinh nên làm theo chứng minh nhân dân là 1945, giờ nghe các dì nói lại mẹ con sinh năm 1946. Việc sai này có ảnh hưởng đến việc tụng niệm cầu siêu không ạ? Như vậy từ ngày mất đến nay mọi việc lễ cúng, hồi hướng công đức cho mẹ đều không nhận được đúng không ạ? Xin cho con lời khuyên. Tạ ơn thầy.

  • Tịnh Thái

   Việc sai năm sinh ko ảnh hưởng gì, chỉ cần người sống chí tâm chí thành vì người mất mà niệm A Di Đà Phật, đọc Kinh, ăn chay, phóng sanh và làm các việc thiện trong vòng 49 ngày sau khi họ qua đời và hồi hướng những công đức này cho người mất và oan gia trái chủ của họ thì cả người sống lẫn người mất đều được lợi ích.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 16. Đặng Thị Men

  Dạ thưa thầy!
  cha con mất cách đây 7 năm rồi, cha con mất khi cha đi biển (nghề lặn) sau đó mới được đem về nhà. Sau đó, gia đình con làm từng 49 ngày cúng 3 ngọ, cầu siêu và lễ cầu vớt. Vì theo phong tục ở quê, ngưòi ta nói nếu mất dưới nước thì linh hồn sẽ bị bà thủy giữ lại dưới biển nên gia đình con mời thầy về làm vớt, tất cả các lễ đều tụng kinh niệm phật, cúng chay. sau khi mãng tang cha, đến ngày giỗ gia đinh con đều cúng chay và đem hình cha xuống gửi ở chùa.
  cho con hỏi thầy làm sao biết được là linh hồn cha con không bị bà thủy giữ lại và cha con được siêu thoát không?
  con cám ơn thầy!
  nếu chưa thì con phải làm gì, mong thầy hướng dẫn con.

 17. Thiện Nhân

  A Di Đà Phật

  Gửi bạn Đặng Thị Men,

  *Căn cứ vào Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Phẩm Thứ Bảy – Lợi Ích Cho Kẻ Còn và Người Mất), một người khi chết, nếu không đủ phước-đức-nhân duyên để ngay lập tức tái sanh về cõi lành (cõi Phật, cõi trời, cõi người) thì người đó sẽ phải trải qua 49 ngày sống dưới dạng thân trung ấm. Trong khoảng thời gian này người chết sẽ phải chịu sự phán xét nghiệp thiện-ác của mình đã gây tạo khi còn sanh tiền. Vì thế nếu trong khoảng thời gian này thân quyến làm tất thảy phước thiện để trợ duyên cho người mất thì người mất sẽ nhận được 1/7 phần công đức…

  *Trường hợp của Cha bạn mất đã lâu, gia đình đã làm mọi nghi thức theo Phật pháp và có làm lễ để di linh (gửi ảnh) lên chùa, đó là điều rất tốt, bởi sẽ giúp cho cha bạn có được nơi nương trú về tâm linh, từ nơi đó cha bạn sẽ có cơ hội phát tâm tu học rồi tiến tới giác ngộ và giải thoát.

  *Việc xác định liệu cha bạn có bị thuỷ tộc giữ lại hay không? và liệu có được siêu thoát hay không? Điều này chỉ có những đạo Sư đã đắc Tha Tâm Thông (có thể nhìn được quá khứ, vị lai của chúng sanh) mới lý giải được; nhưng căn cứ vào giáo lý của Phật dạy bạn cũng có thể nhận biết được phần nào, bởi yếu tố giải thoát vốn phụ thuộc vào chính cha bạn, nghĩa là tuỳ theo những nghiệp thiện-ác nhiều hay ít mà cha bạn khi còn sống đã gây tạo; kết hợp nghi thức vớt vong, lễ siêu độ nơi tử nạn và lễ di linh (lễ rước linh) lên chùa sẽ là những trợ duyên tốt giúp cho ba bạn thấy được nơi chốn an lạc để nương thân.

  *Điều bạn và gia đình có thể làm và nên làm là phát tâm dũng mãnh tu đạo, hàng ngày nên phát tâm niệm Phật và niệm Phật mọi nơi, mọi chốn; làm các phước thiện: cúng dường Tam bảo; bố thí, phóng sanh… rồi đem những công đức đó hồi hướng cho cha bạn cùng tận hư không giới chúng sanh, nguyện cho cha và các chúng sanh đồng sanh về Tịnh Độ. Trường hợp cha bạn chưa đủ nhân duyên để sanh về cõi lành, nhờ những trợ duyên lành nêu trên, ông sẽ có thêm phước báu, tăng trưởng niềm tin nơi chánh pháp, từ đó mà khai ngộ, rồi buông bỏ duyên trần để tu đạo mà tự giải thoát; Ngược lại nếu (giả như) cha bạn đã sanh về cõi an lạc (trời, người) thì những trợ duyên này sẽ giúp cho cha bạn tăng thêm phước báu và phẩm vị thêm cao.

  Như vậy việc tu đạo, năng tạo phước lành theo đúng chánh pháp để hồi hướng cho người thân dẫu mới hay đã mất từ lâu đều luôn mang lại lợi ích thiết thực cho cả kẻ còn và người mất.
  Chúc bạn tinh tấn tu đạo.
  TN

  • Đặng Thị Men

   Dạ con cảm ơn thầy.
   Nam mô A di đà phật!

 18. Tùng Trần

  A Di Đà Phật,
  Con xin chào Thầy, dì con mất sắp đến 49 ngày, một số người đề nghị cúng dường trai tăng cho dì con chung với Thất tuần. Theo con được biết thì sẽ tiêu một khoảng là 15 triệu đồng (phong bì cho các thầy). Vậy Thầy cho con hỏi, cúng như vậy có tác dụng gì không và cúng như thế có đúng không ạ?
  Con xin cảm ơn thầy!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Tùng Trần thân mến!

   Hiện nay có một số người quan niệm sai lệch về việc cúng dường trai tăng. Họ cho rằng cứ mời Thầy về nhà là phải cúng dường hậu hĩnh, thật ra việc này là ở nơi gia sự, các Thầy không đòi hỏi chi cả. Chúng ta nghĩ phải cúng lớn, rồi lại nói cho người khác nghe, người khác nghe giật mình “cúng Thầy tốn giữ” rồi lại truyền tai nhau, gây nên sự hiểu lầm trầm trọng trong việc cúng dường và hơn thế nữa là ta phải mang trọng tội vì làm Phật pháp suy vong bởi ý nghĩ và cái miệng nói sai lệch, bậy bạ.

   Cúng dường có công đức thật sự khi chúng ta chân thành và hiểu rõ ý nghĩa của việc cúng dường nhằm xây dựng Tam bảo, việc này nên tuỳ duyên, tức là phụ thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình, nếu phan duyên, làm cho có, cứ như ép buộc thì công đức không có lại sanh phiền não. Giả như chúng ta là người hiểu đạo, vì không có điều kiện thì ngày thất toàn gia cùng thành tâm hoan hỷ niệm Phật, tụng Kinh, nguyện ăn chay vì người mất, công đức này là vô lượng vô biên.

   Xưa kia có cô gái nghèo khổ, vì cúng dường 2 đồng xu, được phước báo hiện đời làm hoàng hậu. Làm Phật sự, tất cả phải ở cái tâm.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Tùng Trần

   A Di Đà Phật,
   Xin cảm ơn Mỹ Diệp, gia đình cũng nghĩ người đề nghị cúng đã hiểu sai về cúng dường.
   Nam mô A Di Đà Phật.

 19. Hoàng Thị bích Hậu

  Dạ Thưa thầy,

  Bố con mới mất hôm 5/8 ,con 2 ngày nữa là tròn một tháng.Bố con sinh năm 1956.
  Bố con không có bệnh tật gì ,buổi sáng lúu hơn 7h sáng vẫn ăn cơm bình thường nhưng đến hơn 11 giờ trưa khi mẹ con gọi dậy ăn cơm thì không thấy bố trả lời ,vào giường kiêm tra thì thấy người người bố đã lạnh cứng và mặt bố đã bị tái xanh lại.
  Bố con ra đi quá đột ngột khi không có ai bên cạnh nên gia đình con không biết chính xác được là bố con mất lúc mấy giờ.
  Con và chị gái đã đi xem ở chỗ mấy cô đồng thì các cô đều bảo bố con mất vào giờ tỵ,kỵ với tuổi của Bố con sẽ bị trùng tang nên phải gửi Bố vào chùa Hàm Long ở Bắc ninh sớm nhất có thể.
  Đến 49 ngày chỉ cúng gia tiên bình thường ,không làm lễ cầu siêu,vợ con không ai được cúng gọi vong về.

  Điều con mong muố là những người thân trong gia đình bình an ,và người Cha đã mất của con sớm được được thoát .
  Mong thầy cho con biết cái tuổi của Bố con mất như vậy có phải là bị trùng hay không a?

  Con và gia đình nên làm gì là tốt nhất bây giờ a.
  Kính Thư!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Bích Hậu!

   Vấn đề bạn kể về cô đồng, trùng tang… những thứ này là mế tín dị đoan, không có cơ sở để tin cậy vì chẳng dựa trên Luật Nhân quả.

   Việc gửi linh hồn cha của bạn vào Chùa, xét nghĩ cũng là điều nên làm, vì ở chốn chùa chiền, thì cha bạn hằng ngày được nghe Thầy giảng Kinh, niệm Phật, theo đó sẽ nhanh được siêu thoát. Còn tất cả những việc còn lại chớ nên tin theo. Việc gia đình bạn nên làm:

   -Hằng ngày niệm Phật- niệm A Di Đà Phật, khuyên cha niệm Phật, theo Phật Di Đà về Tây Phương Cực Lạc.
   -Việc cúng tế phải dùng chay.
   -Phát nguyện vì cha ăn chay, cấm sát sanh hại vật, từ nay đến 49 ngày chớ uống rượu ăn thịt.
   -Phóng sanh, làm các việc phước thiện khác.
   -Đem tất cả công đức làm được hồi hướng cho cha.

   Làm thất 49 ngày cũng vậy, gia đình cứ cúng kiến bình thường, dâng cúng Phật trước rồi hãy cúng chư vị cửu huyền thất tổ và cha sau. Tránh cúng chay, đãi mặn trả lễ cho người đi phúng điếu. Toàn gia đồng niệm Phật cho cha.

   Nếu làm được như trên, không những cha bạn nhanh được siêu thoát mà gia sự cũng bình an.

   Nam mô A Di Đà Phật

 20. Dạ, thưa thầy!

  Em gái con vừa qua thất thứ 4, còn 3 thất nữa thì trọn vẹn 49 ngày em mất. Em con 19 tuổi, mất rất đột ngột và còn rất trẻ nên gia đình con cố tích công đức, ăn chay niệm Phật cho em sớm được siêu sanh tịnh độ. Mỗi thất gia đình con đều mời thầy đến cúng cầu siêu, thả cá phóng sanh cho em.

  Con có gặp hai bé chó chủ không nuôi nữa gần nhà, con rất muốn mang chúng về nuôi, vừa chăm sóc thương yêu chúng, vừa tích đức cho em con. Lúc sống em con rất yêu thương vật nuôi. Và từng muốn xin chúng về cưu mang, nhưng còn chưa kịp làm thì em đã đột ngột bệnh và mất. Nhưng ngặt nỗi hiện tại ba mẹ con không cho phép vì lo vẫn còn trong 49 ngày và ở nhà đã nuôi một bé chó từ thời em còn sống, sợ ganh tị. Vậy cho con hỏi, con có thể mang chúng về nuôi ngay được không ạ, hay phải đợi hết 49 ngày theo ý của ba bẹ con rồi mới được nuôi. Con xin cám ơn!

 21. Nguyễn Thu Hương

  Dạ thưa thầy cho con hỏ ạ! Chồng con bị đọt tử tại nhà và gia đình con có làm lễ hỏa táng và gửi cốt của chồng con ở Văn Điển. Con muốn rằm mồng 1 và thỉnh thoảng đến chỗ chồng con để tưởng nhớ nhưng mọi người nói con cần phải kiêng đến Văn Điển trong 49 ngày để vong không lưu luyến và sớm được siêu thoát. Vậy con và gia đình có cần phải kiêng theo như vậy k ạ?
  Con xin cảm ơn thầy ạ!

 22. Đỗ Thị Hương

  Thưa thay cho con hỏi a! chồng con mất được 2 tuần rồi nhưng con chỉ cúng chay và niem a di da phật nhưng có một số người bảo con đi xem là có trùng phải lam lễ cúng tống trung đi cho con hỏi có phải lam lê tống trùng đi không ạ?

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Hương!

   Bạn nên đọc kỹ bài viết ở trên mà thực hành theo nhằm đem sự lợi lạc cho kẻ còn người mất. Còn vấn đề bạn hỏi về làm lễ tống trùng thì chỉ là mê tín dị đoan, chớ nên tin theo.

   _()_

 23. lê biên

  Kính thầy, ba con mới mất, nghe thầy cúng bảo phải làm lễ bốc bản mệnh của bố con. Nhưng bàn thờ nhà con hiện nay đang thờ 5 bát hương nhưng bốc bản mệnh của bố đi thì còn 4 bát hương. Mà thầy cúng bảo không được thờ 4 bát hương. Vậy xin hỏi thầy giờ phải làm như thế nào ạ

 24. Kiều Trang

  Dạ lời đầu tiên con xin chúc thầy sức khoẻ tinh tấn !! trừơng thọ !! vĩnh an !!!
  dạ nhờ hữu duyên con đọc dc bài vấn đáp của thầy ! con xin thầy cho con dc hỏi vài điều ạ !! Da con xin cảm ơn thầy trứơc a !!!
  ông ngọai con mất ngay mồng 5 tháng 8 al vừa rồi chuẩn bi tới lễ 49 ngay thầy cho con hỏi con cần chuẩn bi những lễ vật gj ?! VÀ nghi thức phóng sanh ra sao a ?! con cần làm những việc gi để tốt cho vong linh ông con và kỵ làm những gi a !?? con chờ tin thầy !! chúc thầy sức khoẻ !!!!!!!

  • Tịnh Thái

   Về hình thức cúng 49 ngày cho người mất thì cúng chay, ko cúng mặn. Còn cụ thể gồm những món gì thì tùy hoàn cảnh mỗi gia đình mà sắp xếp.

   Quan trọng nhất là hãy vì người mất mà niệm A Di Đà Phật, đọc Kinh, ăn chay, phóng sanh, bố thí, làm thiện…Trong đó niệm A Di Đà Phật là ưu tiên hàng đầu, phải tích cực làm nhiều nhất.

   Nghi thức phóng sanh:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/06/phuong-phap-phong-sanh-don-gian/

   Tuyệt đối ko có cúng mặn, giết hại sanh vật cúng giỗ trên bàn thờ, tổ chức tiệc ăn uống linh đình, nhậu nhẹt…Anh chị em trong nhà phải thương kính nhau, ko được cãi nhau, tranh giành tài sản, hơn thua tính toán với nhau, khiến huynh đệ tương tàn, đây cũng chính là điều bất hiếu, tối kỵ ko được làm, sau khi cha mẹ, ông bà qua đời.

   A Di Đà Phật.

 25. Hiếu

  Cho con hỏi tại sao phải thường xuyên thắp hương cho người mất.nếu ngắt quãng 1 thoi gian ngắn có ảnh hưởng gì không ạ,mong thầy giải thích giúp con

  • Tịnh Thái

   Thắp hương để tưởng nhớ, tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Hương đại biểu cho “Đốt cháy chính mình, làm gương cho người khác”, hương đức hạnh, hương trí huệ của bạn có thể lan tỏa muôn phương, mang lại ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh, khi đó nén hương trên bàn thờ có thể có gián đoạn nhưng tâm hiếu và đức hạnh, tấm lòng tri ân, báo ân của mình thì không thể gián đoạn. Bản thân mình phải có thể làm cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ tự hào.

   Nếu chúng ta chỉ thắp hương trên hình thức nhưng tâm hạnh thì chẳng phải thiện, chẳng phải hiếu, chẳng biết kính trên nhường dưới, tự tư tự lợi, tham lam, bòn xẻn,v.v…thì mình thắp hương khấn khấn bái bái đó là giả, là tự lừa mình dối người, dối gạt tổ tiên, tội lỗi ngày một nặng hơn, tương lai nhất định đọa lạc vào trong tam ác đạo.

   Hi vọng, mỗi một người chúng ta, sống được 1 ngày thì làm 1 người thiện lành bậc nhất, có thể tự hào, có thể thanh thản nhẹ nhàng, hoan hỉ khi thắp nén hương lên bàn thờ Phật và tổ tiên, mà ko hổ thẹn với lương tâm của chính mình, ko hổ thẹn với ân đức sâu dày của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, của chư Phật Bồ Tát vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 26. Thưa Thày,

  Bố con 76 tuồi mất ngày 24/8 AL, mẹ con 64 tuồi mất ngày 12/9 AL cùng 1 năm mùi 2015. Cả bố, Mẹ điều mắc bệnh nan y, nằm liệt giường 1 thời gian dài rồi mất. Lúc mất sắc người rất xấu, gầy trơ xương. Vì 2 ông bà ra đi trong thời gian gần nhau nên gia đình có phần lo lắng. Gia đình nhà con không theo phật nên chỉ làm lễ tang theo thọ mai và cũng không mời sư tụng kinh. Vậy nhờ Thầy chỉ bảo thêm cho chúng con nên làm gì vào lễ 49 ngày và 100 ngày sắp tới. Hiện tại hằng ngày gia đình vẫn cúng chay cho ba mẹ

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Thành kính chia buồn cùng gia đình chị !
   Chị đã đọc bài 49 ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì,thì cứ theo như bài viết đã hướng dẫn mà làm.Làm đc đến 100 ngaỳ thì lại càng tốt.
   Lễ 49 ngày,gia đình chị nên làm lễ tại chùa . Việc này phải liên hệ với nhà chùa từ trước đó nhiều ngày để còn chuẩn bị. Nhà chùa sẽ hướng dẫn gia đình chị cần phải làm những gì.
   Việc cúng 49 ngày,100 ngày,lễ giỗ…đều chỉ nên cúng chay,gia đình làm những việc thiện lành ,cùng nhau ngồi niệm Phật,hồi hướng công đức cho ng quá cố,đó mới là đúng chánh pháp. Ko nên nhìn theo thiên hạ sát sinh gà vịt cúng tế,rượu thịt ê hề,làm vậy chỉ khiến bước chân ng quá cố thêm nặng nhọc.
   Nguyện cầu cha mẹ chị sớm siêu sanh !
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 27. Hiếu

  Cho con hỏi
  Bố con mất ngày 30/8.theo tính của các bác thì đến 19/11 nhưng con tính lịch thì đến 18/11 cơ.vậy ngày bao nhiều thì đúng vậy. Con cảm ơn ạ

 28. Nhok pon

  A di đà phật.
  Chồng con 32 tuổi, qua sông bị nước cuốn chết. 13 ngày con thỉnh nhà chùa lên dẫn vong về. Con và mẹ ăn chay. Cúng chay. Con có để đài đọc A di đà phật. Vậy vong hồn chồng con đã được vê nhà chưa?. Có được giảm bớt tội nghiệp sớm thoát khỏi bể khổ không?. Con xin cảm ơn thầy

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Vậy vong hồn chồng con đã được vê nhà chưa?
   -Cái này thì mình ko biết nhưng bạn làm việc tốt,hồi hướng cho chồng bạn thì chồng bạn cũng được hưởng một phần
   Con có để đài đọc A di đà phật
   -Nếu như chồng bạn về cũng khó làm theo,bạn và mọi người hãy thay nhau tụng kinh,kinh Vô Lượng Thọ và kinh A di đà.Hai kinh này nói về cảnh giới Cực Lạc,chồng bạn nghe rõ mới hiểu mới chịu niệm Phật,ko hiểu cái gì thì làm sao người ta biết niệm Phật được.Mình nghĩ chồng bạn sẽ thích đến bên cạnh gần người thân xem họ nói gì hơn là đến gần cái đài để nghe.Khi nào mình ko tụng được thì để đài cũng được.ít nhất là cũng phải giới thiệu về đại nguyện A di đà và thế giới Cực Lạc cho người ta biết,người ta hiểu thì người ta mới làm theo chư,chứ để mỗi cái đài như thế nói thật ra là chưa được nhiệt tình,khó lay động được lòng người.
   -Nếu có tiền,bạn nên ấn tống kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A di đà hồi hướng cho chồng mình.
   -Khai thị của HT.TK
   Trong lời giảng, đại sư đã dùng một pháp bố thí để giảng, trong Lục Độ nêu ra một độ. Bố thí có ba loại, gồm tài bố thí, pháp bố thí, và vô úy bố thí. Tôi nói cho các đồng tu biết: In kinh bố thí tức là ba thứ đồng thời trọn đủ. In kinh phải có tiền, đó là tài bố thí; kinh điển là pháp,tức pháp bố thí; người ta sau khi đọc sẽ phá mê khai ngộ, xa lìa hết thảyđiên đảo, kinh sợ, đó là vô úy bố thí.
   Người in kinh đông đảo cho nên hiện nay chúng tôi chuyên in kinh điển Tịnh Độ, chuyên hoằng dương kinh điển Tịnh Độ, đó là quy nhất, vun bồi căn cội từ chỗ này.
   -Bạn đọc thêm tại đây
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoZDllVTVORXlvQzA/view?usp=sharing
   https://www.youtube.com/watch?v=WV-2YqBBjYM&index=2&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
   A Di Đà Phật

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Giờ NV mới biết in kinh ấn tống là đã bao gồm luôn cả 3 trong 1 : tài thí,pháp thí & vô úy thí.
   Cách tụng kinh mà đạo hữu Hãy niệm A DI ĐÀ PHẬT dẫn link cũng rất hữu ích !
   Xin cảm ơn huynh Hãy niệm A DI ĐÀ PHẬt nhiều nhe !
   Chúc huynh tinh tấn & an lạc !
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 29. niệm phật cho người chết như thế nào.

  Nam Mô A Di ĐÀ Phật
  Thưa thầy. bà nội chồng con mới mất được ba ngày.Vì Ở xa con không về để niệm phật cho bà được.cho con hỏi con phải làm gì và tụng kinh như thế nào để giúp bà được vãng sanh.bà con đã quy y rồi.
  Nam mô a di đà phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   “Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát.”

   Trích Niệm Phật Thập Yếu- Pháp Nhiên Thượng Nhân

   Ngoài việc niệm Phật, bạn nên tùy hỷ làm các công đức khác (Tụng Kinh, lễ bái, ăn chay, phóng sanh, ấn tống Kinh điển…) mà hồi hướng cho bà của bạn.

   Nam mô A Di Đà Phật

 30. Thuỷ Trần

  Thưa Thầy! Bà con mất đuợc 4 thất rồi, gia đình có mời Thầy về tụng kinh địa tạng mỗi thất nhưng gia đình nhà con cứ cãi nhau hoài con không biết như vậy bà con có bị ảnh huởng gì không?con xin cám ơn Thầy!

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Thuỷ Trần,

   Người còn sống mà trong nhà xảy ra lục đục đã cảm thấy khổ não lắm rồi, nay người thân mới qua đời mà gia đạo bất an như vậy thì vô cùng bất lợi cho người chết. Mời Thầy tới nhà tụng Kinh mà người thân tâm không cung kính và không thanh tịnh thì người chết chọn không được một chút lợi lạc nào. Với người mới qua đời, nếu người thân biết hành đúng pháp như Kinh Địa Tạng nói thì người thân cũng chỉ hưởng 1/7 công đức, còn 6 phần do người còn sống hưởng. Nói vậy để bạn biết, khi mất thân người, muốn tạo công đức thật khó hơn lên trời. Tiếc là người thân của bạn không ý thức được chuyện đó nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Thôi thì riêng phần bạn, hãy âm thầm tự hành trì: Phát tâm niệm Phật, khai thị cho bà theo bài đã hướng dẫn, thực hành bố thí, cúng dường Tam Bao, phóng sanh… rồi cũng âm thầm hồi hướng cho bà. Nếu bạn khéo hành thì lợi lạc cũng không thể tính kể.

   Chúc bạn dũng mãnh tu đạo để giúp mình và giúp cả người thân.

   TN

  • Anhphuvan

   Xin hoan hỉ cho mình chia sẻ thêm đôi điều với bạn hiền.
   Tụng kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa thiên về “độ âm linh”, nên có những điểm ít ai chú ý, ko phải chỉ mời Thầy về tụng là xong chuyện, mà trong nhà cũng phải tuân thủ luật của tụng kinh. Rõ nhất là: k có máu tanh, sát sanh hại mạng trong thời gian tụng niệm, k ăn mặn, k nói tục uống rượu trong thời gian này. Vì khi tụng Kinh Địa Tạng chẳng phải chỉ riêng bà ngoại của bạn lắng nghe, mà còn vài chư vị khuất mặt khác (ng thân nhiều đời trc chưa siêu, tiền chủ hậu chủ trong nhà, vong linh hữu tình có duyên với gia đạo và oan gia trái chủ của bà), họ ghét ai làm ảnh hưởng việc thọ hưởng phước báu của việc tụng niệm nên họ sẽ ko cho ng đó yên. Chính vì lẽ đó, những ai giết hại con vật, ăn mặn uống rượu k nên tham gia thời khoá tụng niệm thì sẽ sớm đc an ổn trong gia và bà cũng mau chóng báo cho con cháu biết nếu ai đó cầu nguyện thiết tha.
   Cõi Âm tuy vô hình, nhưng ko khác chi cõi Dương và họ rất công bằng, rất từ bi. Ai tốt và giúp họ tiến hoá, họ trả ơn gấp 10, cũng như ngược lại.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 31. trần thanh thuý

  thưa thầy . Ba co mất đã được 10 ngày thọ 85 tuổi . Nhiều người nói ra thăm viếng mộ nhiều thì người mất vấn vương không siêu thoát được có đúng không a. Bản thân con nhớ thương ba khóc cũng không được sao. Mọi lúc con nhớ đến ngươi cha già con lai khóc vậy điều đấy có sao không thưa thầy.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn muốn cha mau siêu thoát cần:

   -Hằng ngày niệm Nam mô A Di Đà Phật (thường nhép môi hoặc có thể lập thời khóa mà niệm)

   -Việc cúng tế từ rày về sau phải cúng chay, tránh nhân ngày cúng giỗ mà sát sanh, hại mạng.

   -Người thân quyến nên ăn chay trong vòng 49 ngày.

   -Cố gắng làm các công đức (phóng sanh, bố thí…).

   Đem tất cả công đức trên hồi hướng cho cha bạn, cùng tất cả các chúng sanh đang cùng chịu khổ trong tam ác đạo.

   -Khi thắp hương cho cha, thành tâm khuyên cha hãy cùng niệm Phật, buông xả vạn duyên, cùng Phật về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chấm dứt khổ đau hiện thời.

   Nếu làm được như vậy thì không những cha bạn sẽ siêu thoát mà những người thân trong gia đình sẽ được nhiều sự lợi lạc.

   Nam mô A Di Đà Phật- xin thường niệm hồi hướng cho chúng sanh lìa khổ được vui.

 32. Thuỷ Trần

  Con xin cám ơn Thầy và bạn Anhphuvan. Con sẽ cố gắng nghe lời chỉ dạy của Thầy và chia sẻ của bạn Anhphuvan! A di đà Phật!

 33. thuy hang

  Con chào thầy con Định dư tinh hai năm nữa con lập bàn thờ để thư phụng gia tiên.con bao với mẹ là con sẽ rước bà tô và các cu ông cụ bà sinh ra ba con và cả ba con lên thơ chung một bàn thờ được không ạ.mẹ con nói là không được.nên con rất phân vân không hiểu biết mong thấy giải hô giúp cho con.

  • Tịnh Thái

   Khi gặp sự phản đối của Mẹ Cha, nhất định phải để tâm tìm hiểu ý của Cha Mẹ, nếu ý của Cha Mẹ hợp lý, hợp tình thì có lẽ bạn nên thuận theo, nhất là vụ cúng kiếng, ban thờ – người lớn thường có những trải nghiệm sâu sắc mà người trẻ chúng ta cần phải quan sát học hỏi.

   Còn nếu thấy có chỗ nào ko hợp tình hợp lý thì phải nên nhẹ nhàng trình bày chia sẻ ý của bạn cho Mẹ nghe rồi từ từ thuyết phục Mẹ nhé, ko nên vội vàng hấp tấp tự quyết định mà gây mâu thuẫn khiến cho Mẹ buồn giận nha bạn.

   A Di Đà Phật.

 34. Thanh Tài

  Dạ thưa thầy cho con xin hỏi. Ngoại con mới mất. Còn trong 49 ngày mà con và vợ con có làm chiện vợ chồng thì có sao không thầy.

 35. Thuý Vân

  Con kính chào Thầy ạ !
  Thưa Thầy, Bố chồng con mất đến 1/11 âm này là đuợc 49 ngày. Vì vợ chồng con ở xa nên muốn sau lễ 49 ngày của ông sẽ ruớc chân nhang và ảnh về thờ. Con đang băn khoăn một số vấn đề nên xin đuợc thầy chỉ dạy ạ.
  Con có thể lên chùa nhờ Sư thầy bốc bát nhang truớc khi mang chân nhang về không ạ? Bát nhang của Bố chồng con có thể thờ chung với ban thờ thổ công luôn không hay cần lập ban mới? Hàng ngày con có thể niệm kinh gì để ông nhanh đuợc siêu thoát ạ?
  Con xin chân thành cảm ơn Thầy ạ!

  • Tịnh Thái

   Quan trọng nhất trong 49 ngày thì bạn và chồng bạn nên niệm A Di Đà Phật cho Ông và làm theo sự hướng dẫn ở bài trên.

   Còn phần bát nhang thì bạn có thể tùy duyên thuận ý kiến của gia đình chồng.

   A Di Đà Phật.

 36. thuyduong

  Con chào Thầy!
  Con trai con sinh non được 17 ngày thì mất, gia đình con vẫn lập bát hương và thắp nhang hàng ngày, đến 12/11 âm lịch này được 49 ngày. Gia đình con ở dưới quê bảo đến hôm 49 ngày làm mâm cơm cúng thổ công và xin đưa bát hương lên bàn thổ công. Con xin hỏi thầy vậy hôm đó con chỉ cúng thổ công xin đưa bát hương lên bàn thổ công ngoài ra cần phải làm lễ gì nữa không ạ ? Chỉ cúng song khấn nôm thôi có được không ạ? Xin thầy chỉ bảo con với ạ, con cảm ơn thầy

 37. Ngọc Thanh

  Con kính chào Thầy! Hiện giờ con đang rất cần sự chia sẻ của các cô chú. Chồng cháu, cũng là 1 người bạn tri kỷ vừa mới mất ngày 8-12-2015 do tai nạn giao thông, a mất khi sự nghiệp vừa trả thảm đỏ, con vừa sinh mới đc 4 tháng, a chỉ mới 33 tuổi. Lúc còn sống a ăn chay niệm phật, tâm tính hiền lành, sống hoà nhã và hay hướng cháu tu tâm…vậy mà a ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và lại đau đớn về thể xác. Khi xâu chuỗi lại tất cả sự việc, dường như mọi thứ đều sắp đặt cho a ấy mất theo cách đó: hằng ngày đi làm, a đi bằng xe đưa rước, hôm đó do có 1 buổi tiệc tiễn 1 ng đồng nghiệp nghỉ làm và a nhận bàn giao công việc, lên chức nên a đi xe hon đa. Trong buổi tiệc a uống 2 ly bia và có ý ra về lúc khoảng 8h tối, nhưng người sếp cũ muốn a ở lại giao lưu với mọi người nên a ở lại chơi đến 11h đêm, a cùng 1 người đồng nghiệp nữa ra về, a nói 2 anh em đều có con nhỏ nên cùng nhau về nhà phụ vợ chăm sóc con. A chở người đồng nghiệp đi hơn 40km về nhà an toàn rồi a tiếp tục về nhà mình thì tai nạn xảy ra, a tự đụng vào đuôi xe tải chấn thương sọ não và mất sau 3 ngày nằm viện, thân thể a nguyên vẹn, đồ đạc a vẫn y nguyên, nhưng a mãi ra đi không bao giờ trở lại. Con đau khổ tột cùng, con chỉ muốn a ấy đưa mẹ con con đi cùng. 1 quý sư cô thương a ấy tu hành từ thủa bé nên đứng ra lo liệu ma chay cho a ấy, thi thể a ấy được hoả táng, các quý Sư cô rước hương linh a ấy từ chỗ tai nạn và đem cốt về chùa, rồi đứng ra lập trai đàn cầu siêu cho a ấy. Con phát nguyện ăn chay, hằng ngày tụng kinh, ấn tống kinh phật để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cho hương linh a ấy yên lòng.
  Gia đình chồng con là gia đình phật đạo, ba má chồng con là phật tử hơn 30 năm, xây chùa, cúng dường, làm lành mà gặp nghịch cảnh này đôi khi làm con mất niềm tin, gia đình nhỏ của con rất hạnh phúc, chỉ 1 cái chớp mắt đã trở thành biển khổ. A ấy ra đi nhanh chóng, đột ngột, chưa kịp gặp vợ con, con thương xót a ấy rất nhiều.
  Bà nội chồng con cũng vừa mất được 21 ngày là chồng con bị tai nạn, lúc còn sống bà rất thương a ấy, cả 2 bà cháu đều tuổi quý hợi! Có phải bà thương quá nên bắt a ấy theo không? Xin cho con lời khuyên để con vượt qua, tiếp tục sống mà nuôi con nhỏ!

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   -Thực sự chia buồn gia đình bạn.Bạn hãy tham khảo ở đây
   https://www.youtube.com/watch?v=1kv6AedpVxA
   https://drive.google.com/file/d/0ByfaPxXhnuPoY2dTV3RBRVBsZ0U/view?usp=sharing
   https://www.youtube.com/watch?v=qT_OeosIaMo&index=1&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
   Mong gia đình bạn tiếp tục vững tin,từ bây h hãy học Phật Pháp,hãy coi Phật Pháp là bạn đạo thì dần dần bạn sẽ tìm được niềm vui,sẽ vượt được những khó khăn của cuộc sống.
   A Di Đà Phật

  • Gia Đinh

   Có người hỏi một vị sư: “Tại sao thành kính niệm Phật mà vẫn bị tai nạn chết?”

   Đây là câu chuyện giữa một người tu tại gia (hay còn gọi là cư sĩ) và một vị sư trụ trì. Hy vọng, mọi người sau khi đọc xong sẽ thông suốt, để trong tâm mình không còn hoài nghi lo lắng đối với Phật Pháp.

   Câu chuyện kể rằng:

   Một ngày nọ, vị sư trụ trì này nhận được một bức thư của một người cư sĩ gửi đến. Nội dung bức thư của người cư sĩ này như sau:

   “Kính gửi thầy! Con có một vấn đề muốn hỏi thầy, rất mong được thầy khai sáng! Đệ tử là người ăn chay niệm Phật đã nhiều năm. Trong kinh Phật có nói rằng: Người thành kính tin Phật sẽ được Thần Phật bảo hộ. Những ác nghiệp mà trước đây mình gây ra cũng sẽ được dần dần tiêu trừ đi theo thời gian, cho dù thế nào thì cũng không nguy hại đến tính mạng. Con tin tưởng rằng những điều này quyết không phải là nói một cách vô căn cứ.

   Thế nhưng mà, vào giữa tháng 3 năm nay, con có nhận được một tin buồn từ người thân ở phương xa báo đến. Người chết là một Phật tử vô cùng thành kính Phật. Bà ấy ăn chay đã hơn 20 năm, thường xuyên đọc các loại kinh sách. Thường ngày, bà ấy rất hay khuyên bảo mọi người tin vào Phật, lòng dạ rất từ bi, thường làm việc thiện giúp đỡ mọi người. Không ngờ, hôm đó bà ấy đi đưa đồ cho một người, trên đường đi bị xe ô tô đâm vào và bị chết.

   Con nghe được tin này, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, thậm chí đến bây giờ còn nghi hoặc, không có cách nào lý giải, trong lòng cảm thấy rất bất an.

   Cho nên, con rất mong ngài hãy nói cho con biết tại sao lại có việc như vậy xảy ra?”

   Vị sư trụ trì sau khi nhận được thư của người cư sĩ này, đã gửi một bức thư trả lời có nội dung như sau:

   “Ta nhận được thư của ngươi biết rõ ngươi có niềm tin vào Phật Pháp nhưng chưa hiểu rõ ràng minh bạch. Chúng ta từ trước đến nay, ai ai cũng đều làm vô cùng nhiều việc ác. Trong “Hoa Nghiêm kinh” có viết đại ý rằng: Nếu như ác nghiệp mà chúng ta gây ra có hình dạng hoặc thể tích thì cho dù có một không gian lớn như không gian bao trùm mười phương cũng không chứa nổi. Nhưng, chúng ta cũng biết rằng, một người nếu thành tâm tu luyện thì có thể chuyển nghiệp. Người đó có thể chuyển quả báo nghiêm trọng mà kiếp sau phải chịu thành quả báo rất nhỏ phải chịu trong kiếp này. Người phàm phu mắt thịt như chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những sự tình tốt xấu trong kiếp này, không thể thấy rõ nhân quả kiếp trước cũng như tương lai.

   Chúng ta có thể khẳng định rằng: Làm việc ác nhất định sẽ phải chịu ác báo, làm việc thiện nhất định được thiện báo. Nếu như người đời này làm việc thiện mà lại bị ác báo thì là do ác báo nghiêm trọng của kiếp trước gây ra, thiện báo của kiếp này chưa đủ đề tiêu trừ đi, chứ không phải chỉ tính riêng đời này mà thôi.

   Mọi người nhìn thấy, bà lão ấy một đời hành thiện mà lại phải chịu quả báo như vậy, trong tâm liền cho rằng làm việc thiện không được thiện báo. Vì có cách nghĩ sai lầm này, cho nên mọi người mới thấy hoảng sợ và hoài nghi. Nếu đã học Phật Pháp mà lại có cách nhìn như vậy thì cũng giống với người không học theo Phật Pháp.”

   Trong cuộc đời mỗi người, nghiệp lực mà mình gây ra có thể nói là trùng trùng điệp điệp, nghiệp này nối tiếp nghiệp kia. Việc thiện hôm nay chúng ta làm có thể còn chưa phát sinh thiện báo nhưng nghiệp mà trước kia chúng ta gây ra thì đã đến lúc phải hoàn trả rồi nên sẽ lập tức sinh ra quả báo.

   Người hiểu rõ đạo lý này, cho dù gặp bất kể việc gì đều cũng không hoài nghi về nhân quả hay hoài nghi Phật Pháp.”

   Trước đây ở Ấn Độ có một vị giới hiền luận sư, đức cao một thời. Nhưng bởi vì kiếp trước ông tạo quá nhiều ác nghiệp nên ông bị rất nhiều bệnh nặng. Ông vô cùng đau khổ đến mức không thể chịu đựng được, nên ông muốn tự sát.

   May mắn ông gặp được Quan thế Âm Bồ Tát khuyên ông: “Ngươi trước kia từng nhiều đời làm quốc vương, nhưng làm hại chúng sinh, đáng lẽ phải rơi vào ác đạo lâu dài. Nhưng bởi vì ngươi một lòng theo Phật, cho nên mượn một chút thống khổ của nhân gian (bệnh tật) mà tiêu diệt đại khổ lâu dài trong địa ngục. Ngươi nên nhẫn nại mới phải!”

   Người không rõ nhân duyên kiếp trước, đều sẽ nói rằng vị giới hiền luận sư này không phải là cao tăng chân chính nên mới bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Hoặc có người sẽ nói: “Nhìn xem, một người tu hành như vậy mà cũng mắc trọng bệnh, Phật Pháp còn có gì là linh nghiệm hay lợi ích đây?” Người không có thiện căn sẽ vì điều này mà rời xa tâm tín Phật hay là hoài nghi về nhân quả báo ứng.

   Kỳ thực, đây đều là do nhân kiếp trước tạo thành. Người đời này làm việc thiện, có thể đem hậu quả nghiêm trọng của kiếp trước biến thành quả báo rất nhỏ phải chịu trong kiếp này. Đương nhiên, người làm chút việc ác ở kiếp này cũng sẽ có thể tích tụ lại mà chuyển thành quả báo nghiêm trọng phải chịu ở kiếp sau.

   Mong rằng, mọi người đọc xong sẽ có chỗ minh bạch!

   Theo Secretchina
   Mai Trà biên dịch

  • sala

   Xin cảm ơn đạo hữu Hãy niệm A DI ĐÀ PHẬT và đạo hữu Gia Đinh !

 38. Hoang Cẩn

  Thầy chỉ con với. Mẹ con bị tai nạn giao thông.chết tại chỗ. dc 2 thất r.xin hỏi thầy mình rước linh hồn lúc nào là tốt nhất để mẹ về nhà dc. cam on ạ

 39. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn Hoang Cẩn,

  *Tốt nhất gia đình bạn nên thỉnh Chư Tăng (không phải thầy cúng) làm lễ rước linh về chùa. Nếu mẹ bạn chưa Quy Y Tam Bảo thì nên thỉnh Chư Tăng làm lễ Quy y linh cho mẹ bạn để mẹ bạn có nơi nương tựa về tâm linh. Khi đã yên vị linh rồi, trong vòng 49 ngày chuyện đi lại của mẹ bạn không có gì trở ngại cả.

  *Tốt nhất trong 7 thất tuần, gia đình bạn nên thường tổ chức cúng Thất tại chùa; cúng dường Tam Bảo, bố thí, phóng sanh và phát nguyện ăn chay, không được sát sanh hay cúng tế quỷ thần, niệm Phật không gián đoạn, để hồi hướng công đức cho mẹ bạn.

  *Riêng bạn, nếu có thể vì mẹ mà phát tâm ăn chay cho tới hết 7 Thất tuần và hàng ngày phát tâm thanh tịnh trì KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN để hồi hướng cho mẹ và các oan gia trái chủ, giúp mẹ hoá giải những oán duyên kiếp hiện tại, khuyên mẹ ráng nhiếp tâm niệm Phật và buông bỏ duyên trần thế và phát nguyện sanh về Tịnh Độ của Phật A DI ĐÀ.

  Chỉ có con đường đó bạn mới có thể giúp, báo đáp được phần nào công ơn dưỡng dục của mẹ.

  Nguyện chúc bạn sớm vượt qua mọi đớn đau để nhiếp tâm làm tất thảy mọi công đức, phước thiện hồi hướng cho mẹ siêu sanh Tịnh Độ.

  TN

 40. An Tran

  Kính gởi thầy!
  Ba con mới qua đời được hơn một tuần, anh chi con ở Việt Nam có cúng thất tuần cho Ba con, nay con muốn hỏi rằng con muốn cúng thất tuần cho Ba con ở gần nơi con ở có được ko vì hoàn cảnh ko thuận lợi nên con ko thể về nhà chịu tang Ba con đuọc. Nếu con ko đủ duyên đẻ cúng mỗi tuần cho Ba con thì co sao ko vì con so.ko sắp xếp được ngày nghỉ. Điều con lo lắng là anh chị con ko hiểu nhiều về việc cúng thất tuần mà có hại cho Ba con, con bối rối quá mong thầy cho con lời khuyên để con biết con càn làm gì để Ba con sớm siêu thoát. Con xin chân thành cảm on thầy.

 41. cao vi

  con thưa thầy!
  cho con hỏi chút ah.
  bố con mới mất chưa được 49 ngày vì ung thư gan.
  lúc mất xảy ra vào hôm con không ngờ nhanh thế vì con nghĩ lâu hơn nên chưa kịp nói sự thật bệnh cho bố con biết, vì nói ra bố con sẽ rất sốc và nhanh hơn. nên có thể có nhiều điều bố con muốn căn dặn nhưng không nói được, trước lúc mất bố con đã hôn mê nên k nói được gì, người đã rất tức giận hàm răng nghiến và căn vào lưỡi, rất đau lòng thầy ah. thầy khuyên con nên phải làm gì. cúng 49 ngày phải thế nào? thầy chỉ giúp con.

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Gửi đạo hữu Cao Vi !
   Xin chia buồn cùng gia đình đạo hữu !
   Đạo hữu đã đọc bài 49 ngày sau khi chết gia quyến nên làm gì,thì cứ theo như trong bài viết đã hướng dẫn mà làm.

   Cúng 49 ngày,hay trong tất cả các lễ cúng,giỗ…đều chỉ nên cúng chay. Tuyệt đối ko đc sát sinh. Việc cúng rượu thịt ko giúp ích gì đc cho ng quá cố,mà chỉ khiến bước chân họ đi thêm nặng nề. Tốt nhất là trong các ngày lễ cúng,giỗ,cả nhà cùng ăn chay,cùng nhau ngồi niệm Phật,đọc tụng Kinh,làm việc phước thiện…hồi hướng cho ng đã khuất.

   49 ngày,tốt nhất là gia đình thiết lễ chung thất cầu siêu tại chùa.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 42. Liên

  Nam mô A di đà Phật!
  Kính thưa bậc thầy,
  Em trai con mất cũng 18 ngày rồi,trong gia đình con cúng chay cho em và ăn chay cùng em đến 49 ngày, mẹ con có gửi chùa đê mỗi ngày cầu siêu cho hương linh em, mẹ con mỗi ngày cũng đi chùa để đọc kinh, 2 thất vừa qua nhà con không có mời được thầy về nhà tụng kinh, mẹ con có hỏi thầy ở đây thì thầy nói 21 ngày, và 49 ngày sẽ về tụng kinh tại nhà, chứ mỗi thất thì khỏi… cho con hỏi như vậy có được không ạ, hay mỗi thất phải tụng kinh tại nhà mới tốt ạ

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Càng làm nhiều công đức thì càng mang lại sự lợi lạc cho kẻ còn người mất. Tuy nhiên nên chú ý khi làm các việc công đức chớ nên phan duyên vì phan duyên sẽ sanh phiền não; các nghi thức cúng kiến nên đơn giản, tránh rờm rà. Các thất và việc cúng kiến, gia quyến nên cùng niệm A Di Đà Phật; khuyên người mất buông xả vạn duyên, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, theo Phật về Cực Lạc quốc.

   Trong các công đức chẳng có gì sánh bằng câu A Di Đà Phật.

   Nam mô A Di Đà Phật

 43. A di đà phật…thầy ơi cho con hỏi..ba con mất 27/7 ÂL,tới nay đã hơn 3 tháng..con hay gặp ba ở trong mơ..nhìn không rõ ba…có ohi nói chuyện dc lâu.nhưng cũng có khi nói một lát rồi không thấy ba nữa.Thưa thầy,như vậy có phải ba về vs con không ạ..là thật hay chỉ là mơ ạ.À ,thầy ơi, khi mình gửi đồ xuống cho ba mình cần phải ghi trong sớ như thế nào cho đầy đủ để ba có thể nhận được ạ..Mong thầy giải đáp cho con..con xin cảm ơn thầy..Adiđaphat

  • Tịnh Thái

   Hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, thầm nguyện Ba nếu có linh thiêng thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón Ba về Tây phương Cực Lạc, là một thế giới nơi mà không có khổ đau nữa…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ.
   Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Ba của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của Ba. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Bạn nên phát tâm làm những việc trên mỗi ngày trong vòng 7 ngày tới thì cả bạn cùng Ba bạn đều được lợi ích.

   A Di Đà Phật.

  • sala

   Kính cảm ơn thầy Tịnh Thái !
   Sala chúc Thầy tinh tấn,an lạc,viên mãn Đạo quả ạ !
   A Di Đà Phật.

 44. Hồ nhật anh

  A di đà phật. Thầy cho con hỏi một chuyện mà là con suy nghĩ mấy ngày hôm nay k biết hỏi ai. Bố con mất lúc 11h còn con trai con ra đời lúc 13h cùng ngày. Chuyện xảy ra với gd con quá đtj ngột nên con k có tâm trí để giải quyết công việc. Có người nói có sinh có tử là tốt ,còn có người nói như vậy k tốt. Vậy theo thầy con phải làm sao ạ

  • Nguyễn Công Hảo

   Con chào các thầy! Con có một việc này rất mong được sự chỉ bảo của các thầy.Anh trai con sinh ngày 26/12/1984 (05/12 năm Giáp Tý),anh vừa mất vào ngày 11/12 năm Ất Mùi,hồi 18h10ph,hưởng dương 32 tuổi vì tai nạn giao thông, anh chưa lập gia đình.Hội Phật tử đã làm tang lễ cho anh con, đến nay đã làm đến tuần thứ 4. Con có một số điều mong các thầy giúp:
   – Giờ mất của anh con như vậy là tốt hay xấu ạ? Có người bảo giờ này là xấu, phải làm lễ để giải tránh bị trùng tang.Con là con trai, cũng chưa hiểu vấn đề, rất mong các thầy chỉ bảo giúp con.
   – Sắp tới tuần thứ 5 cho anh mà mọi người bảo là tuần định nghiệp. Con chưa hiểu lắm,mong các thầy cắt nghĩa giúp con ạ.
   – Các thầy chỉ giúp con cách tính 49 hay 100 ngày để làm cho đúng ạ?Có người bảo anh con mất trẻ nên làm 49 ngày vào đúng ngày thì tốt hơn.Con không biết thế nào,nhà chỉ có 2 anh em trai,con thương anh lắm, chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho anh trai mình.Anh con là một người tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, tu chí làm ăn, sống có nghĩa có tình,là người con có hiếu, rất được mọi người quý mến và rất có tâm. Kính mong các thầy giúp con.
   Con xin chân thành cảm ơn ạ!

 45. Nhật Dương

  Thưa Thầy ba con vừa mất vào đêm giao thừa năm nay. bây giờ đã là 7 ngày kể từ khi ba mất. Thực sự con không biết nên việc chi đám tang cho ba rất nhiều tiền và việc xây một. bao nhiêu đồ đạc cho vào quan tài. Giờ đây con muốn tụng kinh niệm phật cho ba thì con nên tụng kinh nào ạ ? niệm phật bài nào ạ ? thầy cho con xin luôn cả lời được không ạ ? con tự niệm và tụng một mình được không ạ ? hay cần phải có chư tăng trong chùa giúp đỡ. Từ nhỏ con chưa bao giờ biết đến phật pháo. con rất mong ba có thể về cõi vãnh sanh cực lạc. Con định sẽ ăn chay. Con thực sự rất thương ba và hy vọng ba sớm về cõi vãnh sanh cực lạc .

  • Mau Mau Niệm Phật
  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Nhật Dương,
   Xin chia buồn cùng bạn và gia quyến. Bạn cũng có thể tham khảo thêm và thực hành theo như ở đây
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/08/vi-sao-nguoi-chet-sau-49-ngay-moi-di-dau-thai/

   Bạn định vì ba phát tâm ăn chay, điều này rất tốt, thật hiếu đạo. Bạn nên kết hợp ăn chay niệm Phật rồi hồi hướng công đức này cho hương linh của ba. Ba đang rất cần điều này để sớm được siêu sanh về cõi lành. Bạn có thể tự mua một xâu chuổi, rồi mỗi ngày một thời vào thời gian thích hợp, bạn mặc áo quần trang nghiêm lên thắp nhang bàn thờ xong ngồi vừa lần chuỗi hạt vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thầm hay ra tiếng đều được. Mỗi ngày một thời, mỗi thời khoảng 30ph-1h. Cuối mỗi thời bạn đọc như vầy: Con xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh của ba con là (…), để ba con sớm được siêu sanh về cõi lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
   Bạn hãy giữ thời khóa này trong ít nhất là 49 ngày đầu. Có thể thì thực hành đến kỳ giỗ đầu càng tốt.
   Chúc bạn trả hiếu cho ba được tốt!
   Nam Mô A Di Đà Phật

 46. Hải Linh

  Thưa thầy ba con vừa mất hôm mùng 3 Tết, ba con vì bệnh nặng 2 năm nay mà mất. Con thương ba chỉ mong ba sớm đi về cõi vãn sanh và siêu thoát. Con đi làm xa và sống xa gia đình mà bàn thờ thì chỉ có ở nhà mẹ con. Cho con hỏi con muốn đọc kinh và niệm phật để ba con sớm siêu thoát thì phải làm sao ạ? Con vào chùa gần nhà để xin cầu siêu được không?

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Hải Linh,
   Bạn hãy niệm Phật hồi hướng cho ba để giúp ba sớm siêu sanh về cõi lành. Bạn cứ ở nơi bạn đang sống mà thực hành không sao cả, chọn một vị trí sạch sẽ, trang trọng, ngồi nên xoay mặt về hướng Tây. Nếu không có bàn thờ thì mỗi thời trước khi niệm nên đứng nghiêm mặt xoay về hướng Tây vừa xá vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) rồi bắt đầu ngồi niệm, nên có một tấm ảnh Phật A Di Đà để trước mặt càng tốt (để trên cao). Bạn xem phúc đáp của HN cho bạn Nhật Dương bên trên để biết cách thực hành.
   Bạn tham khảo thêm ở đây
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/08/vi-sao-nguoi-chet-sau-49-ngay-moi-di-dau-thai/
   Chúc bạn trả hiếu ba tốt!
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Mau Mau Niệm Phật

   Không công đức nào lớn hơn niệm Phật. Nếu bạn dùng tâm chân thành cung kính để niệm Phật và hồi hướng công đức ấy cho ba bạn thì lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Xưa kia tiền kiếp của ngài Địa Tạng bồ tát do niệm Phật chí thành một ngày một đêm tâm không tạp loạn mà mẹ của ngài được thoát địa ngục sanh lên cõi trời. Do vậy bạn ở xa thì tốt nhất niệm Phật là đủ. Người thân trong gia đình ở nhà có thể làm thêm các việc lành khác và hồi hướng cho ba bạn, nhưng cũng nên lấy việc niệm Phật làm chính. A Di Đà Phật.

 47. Hải Linh

  Thưa các thầy, con xin chân thành cảm ơn quý thầy đã bỏ thời gian để chia sẻ những thông tin có ích này. Con xin làm theo lời các thầy chỉ dặn ạ.

 48. Công Hảo

  Con chào các thầy! Con có một việc này rất mong được sự chỉ bảo của các thầy.Anh trai con sinh ngày 26/12/1984 (05/12 năm Giáp Tý),anh vừa mất vào ngày 11/12 năm Ất Mùi,hồi 18h10ph,hưởng dương 32 tuổi vì tai nạn giao thông, anh chưa lập gia đình.Hội Phật tử đã làm tang lễ cho anh con, đến nay đã làm đến tuần thứ 4. Con có một số điều mong các thầy giúp:
  – Giờ mất của anh con như vậy là tốt hay xấu ạ? Có người bảo giờ này là xấu, phải làm lễ để giải tránh bị trùng tang.Con là con trai, cũng chưa hiểu vấn đề, rất mong các thầy chỉ bảo giúp con.
  – Sắp tới tuần thứ 5 cho anh mà mọi người bảo là tuần định nghiệp. Con chưa hiểu lắm,mong các thầy cắt nghĩa giúp con ạ.
  – Các thầy chỉ giúp con cách tính 49 hay 100 ngày để làm cho đúng ạ?Có người bảo anh con mất trẻ nên làm 49 ngày vào đúng ngày thì tốt hơn.Con không biết thế nào,nhà chỉ có 2 anh em trai,con thương anh lắm, chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho anh trai mình.Anh con là một người tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, tu chí làm ăn, sống có nghĩa có tình,là người con có hiếu, rất được mọi người quý mến và rất có tâm. Kính mong các thầy giúp con.
  Con xin chân thành cảm ơn ạ!

 49. Nguyễn Lanh

  con Nam mô a di đà phật. Con xin chào thầy, con rất mừng vì được gặp thầy ở đây để hỏi về những khúc mắc của con, cha con mất vào khoảng 5h30 đến 6h sáng ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch, cha đi đột ngột quá con rất đau buôn, ngày cha con mất là ngày xấu phải không thầy, con là con gái nên không trực tiếp hàng ngày thắp nhang cầu nguyện và làm mâm cúng cơm cho cha được nhưng con muốc làm gì đó cho cha được siêu thoát được không, vì con ở nhà trọ và nhà chồng thì có làm được không ạh,và con muốn hỏi mâm cúng cha gồm những món gì hàng ngày là tốt nhất, năm mươi ngày và trăm ngày thì làm mâm cỗ cúng như thế nào để tốt cho cha.
  con muốn hỏi thêm để có thể phóng sinh như thế nào ạh

  con là con gái thì làm gì là tốt nhất thưa thầy, con xin cảm ơn thầy!

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Lanh,
   Trong thời gian tới đặc biệt là trong 49 ngày bạn hãy tích cực niệm A Di Đà Phật, làm các công đức rồi hồi hướng cho ba để ba sớm được siêu thoát về cõi lành. Bạn có thể thực hành ngay tại nơi mình đang sống. Cách thức làm bạn hãy tham khảo phúc đáp của mình cho bạn Hải Linh bên trên.
   Ngoài niệm Phật bạn có thể làm nhiều công đức khác để hồi hướng cho ba như tụng Kinh, phóng sanh, ấn tống Kinh sách, cùng dường,…
   Riêng về việc phóng sanh thì bạn có thể thao khảo ở đây
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/06/phuong-phap-phong-sanh-don-gian/
   Làm các công đức bạn đều hồi hướng cho ba: Con xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh ba con là ()mất ngày (). Cầu nguyện cho ba con sớm được siêu sanh về cõi lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Pháp giới, đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
   Bạn có thể làm mọi việc lành có thể để hồi hướng cho ba, cũng như đảnh lễ, niêm hương hàng ngày đều được, không phân biệt nam nữ gì. Lúc làm cúng ba nên làm cúng các món chay, không được sát hại sinh vật cúng ba làm tăng tội nghiệp của ba. Nên làm tinh giản để tịnh tài tịnh vật mà làm các việc thiện mà hồi hướng cho ba. Như vậy thì mới thật sự giúp ba mang lại nhiều lợi ích cho ba.
   Chúc bạn thực hành tốt!
   Nam Mô A Di Đà Phật

 50. Uyênanh

  Con chào Thầy. Ba con tuổi Dậu mới mất, nhà con có một anh trai tuổi Sửu. Ba mất anh con lo tang cùng phụ liệm và lo tất moi việc. Nhưng Con nghe 2 tuổi hợp nhau. Cho con hỏi có sao không Thầy? Con cảm ơn Thầy ạ.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Uyên Anh,
   Ba bạn mới mất, xin chia buồn cùng gia quyến bạn. Giai đoạn này đến 49 ngày bạn hãy khuyên mọi người trong gia đình cùng làm các công đức rồi hồi hướng cho ba để ba sớm được siêu thoát. Các công đức có thể là: Tụng Kinh, niệm Phật, an chay, phóng sanh, ấn tống Kinh sách, cúng dường, bố thí…. Tất cả các công đức sau khi làm xong đều đảnh lễ trước Phật rồi nguyện hồi hướng rằng: Con xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh ba con là () mất ngày (). Nguyện cầu cho ba con sớm được siêu sanh về cõi lành. Con nguyện đem công đức này hồi hướng đến chúng sanh khắp Pháp giới, đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
   Trong việc cúng kiến đám tuần thất hay giỗ nên cúng chay, không sát hại sinh vật để cúng.
   Việc anh bạn hợp tuổi ba đứng ra lo hậu sự cũng không có vấn đề gì, bạn cứ yên tâm. Chỉ nên khuyên nhủ anh em người thân tích cực làm công đức hồi hướng cho ba thì tốt. Ba bạn đang rất cần những việc làm này của gia đình.
   Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *