49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

I. THỰC HÀNH THEO PHẬT PHÁP

– Điều căn bản và quan trọng nhất là gia đình nên y theo Phật pháp để giúp cho vong linh được siêu thoát.

– Trong đám tang người quá cố, khi nhập liệm, gia đình nên mang những đồ quý báu của người mất bố thí cho người nghèo rồi hồi hướng công đức ấy cho người chết.

– Nên làm lễ tang đơn giản, vì càng rườm rà càng hao tốn tiền của, sức lực một cách vô ích, người chết không những không được lợi ích gì, có khi còn phải gánh chịu thêm nghiệp quả xấu do thân nhân gia đình không biết tạo thêm nghiệp tội. Gia đình phải biết tiết kiệm phước, không được có bất cứ hành vi phung phí gạo, rau… Phải vì người chết mà tích phước, làm việc công đức như: cúng dường Tam bảo, phóng sanh, in kinh, cứu giúp người nghèo khổ… Đem những công đước này hồi hướng cho người vãng sanh, họ sẽ được lợi ích thù thắng, không gì sánh bằng.

– Từ lúc người chết ra đi cho đến 49 ngày, gia đình thân quyến chớ có sát sanh đãi đằng cúng tế, vì làm vậy người mất sẽ bị oan đối không được siêu thoát. Cả nhà ai nấy đều phải nhất luật giữ gìn trai giới, dù có khách khứa cũng không được thiết đãi rượu thịt, tránh làm các thứ ô uế khác như phải cữ việc vợ chồng, giữ ngũ giới thập thiện, tuyệt đối không được sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.

– Gia đình tiếp tục luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát.

– Đối với Pháp sư, gia đình nên chọn mời những bậc đạo hạnh chân chính. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh. Nếu gia đình không biết đó là hạng pháp sư vi phạm giới luật, tịnh hạnh không nghiêm, không đúng đắn, ngông cuồng… thì người chết lúc này là thân trung ấm nên có sự cảm nhận rất bén nhạy, nếu biết kẻ ấy lừa gạt, người chết sẽ thất vọng sanh ra hối hận, tức giận, phải đọa vào khổ thú. Cho nên, gia đình phải cẩn trọng việc này.

– Trường hợp này, các thiện tri thức phải dùng những lời như sau đây mà khai thị cho hương linh: “Phật biết rằng thân của bậc tăng-già tên… tức là thân của Phật. Ngươi phải khởi ý tưởng rằng chỉ nương theo pháp, chứ không nương theo người. Mặc dù người tác pháp đó có lầm lỗi thế nào đi nữa, đều là do cái lỗi của ý thức chưa được trong sạch đó thôi. Tỷ như người soi gương, vì mặt mình không sạch, nên cái bóng trong gương cũng nhơ bẩn. Vậy thì biết chắc rằng sở dĩ kẻ tác pháp có sai lầm, đều do tâm niệm của ngươi chưa trong sạch vậy. Ngươi nên khởi tưởng như thế và phải hết lòng cung kính ái mộ, thì việc làm gì cũng đều biến thành Phật sự thanh tịnh và mình vẫn không mất lợi lạc”.

– Gia quyến trước khi rước Pháp sư làm Phật sự, cũng nên đối trước bàn hương linh mà khai thị bảy phen như thế, thì dù trong khi làm Phật sự có đôi chút sai lầm, cũng vẫn được.

II. CÁCH LÀM VIỆC PHƯỚC THIỆN

Điểm trọng yếu của việc phước thiện là phải lấy hạnh bố thí làm gốc. Để hương linh được lợi ích, gia đình đem di sản của người chết đi bố thí là tốt hơn hết. Nếu không, thì bố thí của cải của gia đình người thân hoặc của bà con, bạn bè mà giúp vào cũng được, người chết chắc chắn được lợi ích. Kinh Vô thường đã nói: “Sau khi người thân mất, gia đình nên lấy y phục mới mẻ của người chết, hoặc lấy những vật thọ dụng của kẻ còn sống: chia làm 3 phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma và Tăng-già (Tam bảo). Nhờ đó mà người chết dù nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công đức phước lợi thù thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mặc cho người chết để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi gì. Chỉ nhờ những công đức làm việc phước báu nói trên, người chết dù đọa vào Ngạ quỉ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích”. Trong kinh Ưu-bà-tắc cũng có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỉ, mà người con vì cha làm những việc phước đức, nên biết, người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sanh lên Trời thì người chết không còn nghĩ đến vật dụng trong cõi Người nữa. Vì sao? Vì ở cõi Trời, người ta đã được đầy đủ bảo vật thù thắng rồi. Nếu phải đọa vào địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, không được thảnh thơi để nhớ nghĩ luyến tiếc mọi vật, vậy nên không được hưởng thọ. Kẻ đọa vào súc sanh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ quỉ người chết có thể liền được hưởng thọ lợi ích, thì biết vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn xẻn, cho nên phải đọa vào ngạ quỉ. Khi đã làm ngạ quỉ, họ thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế họ được hưởng lợi ích”.

Đấy là nói rõ chỗ lợi của quỉ thú, còn đối với công phu làm việc phước thiện, thật không luống uổng, vì không những kẻ chết, mà người sống hiện tại cũng chung phần được hưởng. Như trong kinh nói: “Nếu như kẻ chết đã thác sinh vào ác đạo khác, nhưng còn bao nhiêu bà con còn đọa trong ngạ quỉ, nếu người sống có làm việc phước đức, tức thì họ cũng đều được lợi ích. Vì thế, người có trí, nên vì ngạ quỉ mà siêng năng làm việc công đức”.

Lưu ý rằng khi lấy di sản của kẻ chết làm việc phước đức, trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính tình có bỏn sẻn không. Điều này rất quan trọng, vì khi thấy gia đình người thân đem di sản của mình ra làm Phật sự hay bố thí, thấy vật dụng đó bây giờ thành sở hữu của kẻ khác, người chết liền sanh lòng giận hờn, tiếc nuối, rồi khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hoặc người thân gia đình phải khai thị cho người chết những lời như sau đây “Ông/bà tên… Nay ta vì ông/bà mà đem di sản của ông/bà làm Phật sự hay bố thí. Làm như thế, tức là lấy của cải hữu lậu làm việc vô lậu, nhờ ở công đức này, ông/bà sẽ được siêu sanh Tịnh độ, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Ông/bà phải chăm lòng thành kính niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản, ông/bà cần phải rời bỏ, chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm mới được. Vì những thế tài (tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại, ông/bà cũng không thể thọ dụng được nữa. Như thế, đối với ông/bà, chúng đã thành vô dụng, còn luyến tiếc làm gì?”.

III. CÁCH SẮP ĐẶT CÚNG TẾ

Về cách sắp đặt cúng tế, thì rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm liên lụy khổ quả cho người chết. Thân trung ấm nếu một phen thấy được việc ấy lập tức bảo thôi; nhưng ngặt nỗi âm, dương cách trở, người thân gia đình không thể nào nghe được, vẫn trở lại sát sanh như thường. Kẻ chết không thể ngăn nổi sân niệm khởi lên, liền phải đọa vào địa ngục. Cho nên người sắp đặt cúng tế cần phải cẩn thận chú ý.

Nếu muốn cúng tế, thì nên dùng đồ chay, hương, hoa, sữa, bánh và trái cây, chớ dùng những đồ uế tạp và sát hại sanh vật. Kinh Địa Tạng đã nói: “Làm những việc sát hại, cho đến bái tế quỉ thần đã không có một mảy may phước đức, không có lợi gì mà còn kết thêm tội lỗi sâu nặng cho người chết. Dù cho người chết, đời sau hoặc đời này có thể chứng được Thánh quả, hoặc sanh lên Trời, nhưng khi lâm chung bị gia đình làm những ác nhân ấy (tức là nhân sát hại) làm cho họ phải liên lụy nhiều bề, chậm sanh về chỗ lành. Huống chi kẻ chết đó khi sống còn chưa từng làm một chút việc lành, chỉ một bề nương theo gốc nghiệp mà tạo tác, theo lý phải chịu vào ác thú. Nỡ nào gia đình người thân lại gây thêm nghiệp cho họ?”. Gia đình nên lưu tâm đến điều này.

PHẦN THAM KHẢO THÊM:

     1. Khai thị cho người bệnh

Bất luận người bệnh đã tắt thở hay chưa, đều phải khai thị. Xin gợi ý các lời khai thị như sau:

– Bài thứ nhất

“Kính thưa cư sĩ… A-di-đà Phật! Ông/bà nên buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ nơi Tây phương Cực Lạc. Con cháu tự có phước phần riêng của họ. Thế gian này rất khổ, không nên lưu luyến. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà có bảy hàng cây báu, tám loại nước công đức, đất trải bằng vàng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Ông/bà nên lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn ông/bà vãng sanh Tây phương. Chỉ khi gặp Phật A-di-đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng (kim sắc) ôn hòa của Tây phương Tam Thánh, ông/bà mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không thèm để ý đến. Như vậy, ông/bà nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật, xin ông/bà hãy cùng niệm Phật với chúng tôi”.

– Bài thứ hai

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh…

Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh ắt phải có tử.

Phật đã nói thể gian này là khổ, là vô thường. Lúc này, Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những than hận hay cố chấp. hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, cho thân tâm được tự tại.

Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, khẩu cầu đức Đại từ đại bi A-di-đà Phật đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và dùng Phật lực để giúp người niệm A-di-đà Phật với chánh niệm.

Hãy khẩn vầu Phật A-di-đà đến tiếp độ, niệm niệm A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam mô A-di-đà Phật.

     2. Khai thị cho oan gia trái chủ

Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử…, pháp danh… từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ.

Ông/bà… và quí vị đã có duyên với nhau. Phật nói kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. Cho nên, quí vị nên kết thân tâm pháp duyên với ông/bà…, đừng nên gây chướng ngại cho ông/bà…, mà hãy cùng niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc.

Giờ đây xin khẩn cầu quí vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ ông/bà… được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự. Vô lượng công đức sẽ hồi hướng cho quí vị thoát mọi khổ ải và được an lạc.

Cầu xin quí vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát tâm Bồ-đề, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ.

Nam mô A-di-đà Phật.

Trích Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi cẩn biên

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

534 Phúc đáp

 1. Uyênanh

  A Đi Đà Phật. Dạ, Con cảm ơn Thầy. Con và gia đình ghi nhận những lời Thầy dạy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Trí Tâm Tăng

  A di đà phật, con xin chào thầy.Thầy cho con xin phép hỏi:cậu của con lúc đang cất nhà thì bị bệnh và mất nên việc tổ chức tang lễ và thờ cúng được đặt tại nhà của bà ngoại nay nhà của cậu đã được xây xong và sắp đến ngày làm thất 49 ngày nên mợ của con định chuyển bàn thờ của cậu về nhà mới.như vậy có bị ảnh hưởng gì không?xin thầy hướng dẫn giúp con.con xin cảm ơn thầy!

  • Thanhthuý

   A di đà phật con chao xin chào thầy ạ,thầy cho con xin phép hỏi ạ bác con mất đuoc Đến nay là 22 ngày bác lúc còn sống đã quy y nuong nho cua phật ngày ngày gđ nhà bác ấy vẫn cúng com ạ nhung k hiểu vì sao mà bác về báo mộng là kêu đói và kêu khổ k phai 1ng mà tận 4_5 ng đều mơ bác vể kêu đói với khổ thầy cho con hỏi như vậy làm sạo ạ thay xin thaỳ dân đuong chỉ lối cho gd con con xin cảm on thầy

 3. PHÒNG VÉ LIỄU HƯƠNG

  Nam Mô A Di Đà Phật,nguyện mười phương chư phật,chư bồ tát từ bi gia hộ cho hương linh cha con là : Nguyễn Đình Chiến, chân linh mất ngày 16 tháng 2 năm 2016 ,hưởng thọ 84 tuổi ,an táng tại nghĩa trang mộ nam cung, thành phố vinh, tỉnh nghệ an, sớm được vãng sanh về cõi tĨnh. Nguyện tất cả chúng sanh đều trọn thành phật đạo.a di đà phật. sớm siêu thoát vãng sanh về miền cực lạc. A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối. A Di Đà Phật

 4. Aí vy

  nammoaida phật con cảm ơn thầy đã chỉ dạy : cho con hỏi mẹ con mới mất chưa được 49 ngày mà bố con lúc đi giỗ đã uống rượi và gà nhà con sắp chết nên bố con thịt luôn thầy cho con hỏi có bị gì không ạ . thầy cho con hỏi luôn đồ cúng cơm mẹ con xong nhà con mang ra ăn có bị gì không ạ

  • kimmay

   Bạn khuyên nhủ bố trong 49 ngày của mẹ thì bố ko nên rượu thịt,sát sinh. Thân quyến cần tạo công đức,làm việc phước thiện để trợ duyên cho ng mất sớm siêu thoát.

   Cơm cúng cho mẹ chỉ nên là cơm chay,cúng xong cả nhà dùng mâm cơm đồ cúng chay đó,ko nên phí phạm bỏ đi

 5. Nguyễn Thị Thanh Ngân

  Xin cảm ơn Thầy nhiều!

 6. Thùy linh

  Con nam mô a di đà phật. Con xin hỏi bố con mới mất đc 11 ngày nhưng mưa to nên bị xạt mộ. Con xin hỏi 49 ngày có đắp mộ cho bố con được không ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thuỳ Linh,

   Nếu gia đình bạn không ai phản đối và đều một lòng muốn làm tất thảy mọi việc phước thiện cho bố, TN nghĩ bạn và gia đình có thể đắp lại ngay chứ không nhất thiết phải chờ tới 49 ngày. Tuy nhiên theo TN biết tại mỗi vùng miền đều có những hủ tục rất rườm rà và mê tín về tâm linh, đặc biệt khi có người thân qua đời, điều này hoàn toàn không thiết thực cho người chết lẫn người sống, bởi đạo Phật chỉ dạy chúng ta sống phải biết hiếu kính phụ mẫu. Sự hiếu kính này cho dù phụ mẫu còn sống hãy đã khuất đều như nhất chứ không phải chờ tới khi chết mới tìm mọi cách để báo hiếu.

   Người đã chết rồi, dẫu mọi người phát tâm thanh tịnh làm mọi phước thiện để hồi hướng, người chết cũng chỉ nhận được 1/7 công đức, còn 6 phần thuộc người sống. Nói vậy để bạn hiểu khi mất thân người, để gây dựng phước báu là vô cùng khó, do vậy bạn và gia đình hãy phát tâm thanh tịnh, vì bố mà kiến tạo mọi phước thiện, bởi qua 49 ngày rồi, dẫu muốn làm gì cũng đã muộn.

   Chúc bạn tỉnh giác.

   TN

 7. Lương xuân đạt

  Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi em trai con mất đươc một tuần thì gia đình đi gửi vong vào chùa hàm long. Đến 49 ngày có được làm lễ cúng không ạ

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Gia đình có thể cúng nhưng phải cúng chay hoàn toàn, tránh trường hợp cúng chay cho người mất nhưng lại làm tiệc mặn để “trả ơn trả nghĩa”. Ngoài ra trong 49 ngày vì người mất nên tổ chức lễ phóng sanh.

   Nam mô A Di Đà Phật- xin thường niệm hồi hướng cho người mất.

 8. Trần hoàng thúy vân

  Nam mô a di đà phật .cho con xin hỏi thầy sau 49 ngày mất mình có còn phải cúng cơm 3 chén nữa không ạ .con xin cảm ơn

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

   Bạn Thúy Vân !

   Sau 49 ngày thì không nhất thiết phải cúng cơm nữa.
   Nhưng nếu bạn có tạo công đức,làm việc phước thiện hồi hướng cho người quá cố thì cũng vẫn được.

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 9. Vũ Hằng

  Nam Mô A Di Đà Phật, cho con xin hỏi thầy. Anh trai con mới mất được 9 ngày, hàng ngày gia đình con nên tụng kinh gì để có thể tiếp độ cho anh trai ạ. Cảm tạ thầy!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Vũ Hằng!

   Gia đình bạn nên y cứ bài viết trên mà thực hành nhằm mang lợi sự lợi lạc cho kẻ còn người mất.

   Về tụng Kinh nên tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, hoặc Kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài ra nên thường niệm A Di Đà Phật hồi hướng cho người đã mất. Mỗi lần thắp hương, mỗi khi vào thời khóa tụng Kinh- Niệm Phật đều hướng trước bàn thờ người mất, khuyên họ buông xả vạn duyên, một lòng niệm Phật, nghe Kinh, theo Phật về Tây Phương Cực Lạc, lìa khổ được vui.

   Nam mô A Di Đà Phật

 10. trần thành long

  a di đà phật thầy cho con hỏi 49 ngày để sang ngày thứ 50 cúng được không ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trần Thành Long,

   KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Ngài Địa Tạng dạy như sau: “Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo.
   Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong trăm ngàn năm, không có ngày được giải thoát; còn nếu là năm tội Vô Gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp.”
   “Lại nữa, này ông Trưởng Giả! Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chẳng được ăn trước.
   Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả.
   Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thì trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần.
   Này ông Trưởng Giả! Vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả.”

   Thông thường một người không đủ phước-đức để ngay lập tức tái sanh vào cảnh giới thiện lành (cõi Phật, Thiên, Nhân) thì phải sống dạng thân trung ấm trong vòng 49 ngày để chờ thân quyến tạo phước thiện hồi hướng và trợ duyên cho mình, nhờ đó người mất mới đủ thiện căn phước đức mà tái sanh vào cảnh giới tương xứng với nghiệp báo đã gây tạo. Nếu qua 49 ngày thì mọi việc đã được an bài rồi, nghĩa là nếu người thân của bạn không đủ phước báu và không ai trợ duyên, tất sẽ phải tái sinh vào cảnh giới tương xứng với những nghiệp mà người thân đã gây tạo từ quá khứ và hiện tại. Do vậy nếu gia đình bạn muốn cứu người thân thì phải phát tâm thật thanh tịnh và làm mọi phước thiện thật đúng pháp, muộn nhất là ngày thứ 49, ngược lại qua 49 ngày mọi chuyện đều vô ích.

   TN và các đạo hữu khác đã chia sẻ khá nhiều trong mục này rồi, mong bạn hoan hỉ, nhẫn nại đọc thật kỹ những chia sẻ này để tìm giải pháp giúp cho người thân nhé.

   Chúc bạn tinh tấn.

   TN

 11. Thabhabg72

  A di đa phật ! Con bạch th ! Từ lúc chồng con mất mẹ con con ăn chay , niệm Phật , phóng sinh , làm phước như phát cơm cho bệnh nhân nghèo , quần áo của ch con con giữ để đi ủng hộ .được 10 ngày con đưa ch con lên chùa , được 47 ngày con làm lễ cầu siêu Và làm cỗ chay trên chùa ! Vậy con muốn hỏi liệu chồng con có về được cõi lành k ạ !

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn,
   Việc một người tái sanh vào cõi lành, hay dữ tuỳ thuộc vào các nhân thiện, ác của người đó đã gieo trong kiếp hiện tại và các kiếp trước, nên rất khó nói là chồng bạn đã sanh về cõi nào. Chỉ có các bậc Thánh mới biết chính xác cõi tái sanh của một người. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng, vì tất cả việc thiện mà bạn và con đã làm cho chồng bạn, dù ở cõi nào người chồng bạn cũng đều được lợi ích. Nếu đang ở cõi ác, nhờ vào các điều thiện đó mà có thể sẽ đỡ khổ, hoặc có thể được sanh vào cõi tốt hơn. Nếu ở cõi lành thì lại càng được tốt hơn nữa. Cho nên, sau 49 ngày mẹ con bạn hãy cứ tiếp tục niệm Phật rồi hồi hướng cho chồng bạn, cứ làm mãi như vậy thì rất tốt cho chồng bạn cũng như cho cả hai mẹ con bạn.
   Khi có thời gian, bạn hãy tìm hiểu thêm về việc niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức A Di Đà. Việc được sanh về đó rất có lợi, chẳng những cho bạn mà còn cho những người thân của bạn nữa, vì khi đó bạn sẽ biết được chồng mình (và những người thân khác) đang ở cõi nào, rồi sẽ tuỳ duyên giúp đỡ họ được thoát khổ, an lành.
   Chúc bạn luôn an lạc.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 12. Hồi âm

  A di đà phật! Con bạch thầy ạ!Bố con mất sắp được 49 ngày rồi nhưng gia đình làm lễ 49 ngày và cẩm ơn họ hàng vào ngày chủ nhật là 46 ngày có được ko thầy

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   *Trước 49 ngày là hoàn toàn có thể. Điều quan trọng là trong ngày này gia đình phải phát tâm thật thanh tịnh, lên chùa rồi thỉnh Chư Tăng tịnh hạnh, vì bố bạn mà cúng dường trai tăng, làm lễ siêu độ và tạo tất cả các phước thiện theo đúng chánh pháp để hồi hướng cho bố bạn, được thế bố bạn sẽ có những trợ duyên rất lớn để ông có thêm phước báu rồi tuỳ theo nghiệp lực bản thân mà tái sanh và an lạc cảnh.

   *Điều quan trọng thứ hai từ nay cho t ới 49 ngày, đặc biệt trong ngày thứ 46 khi làm lễ Thất tuần gia đình bạn phải khai thị cho bố biết: đây là cơ hội cuối cùng để bố biết mình đã không còn thân mạng, vì thế, ngay lúc này phải biết nương vào Phật lực, phát nguyện niệm Phật cầu Phật A DI ĐÀ tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nên tránh dùng tiền của để mua những đồ vàng mã để cúng hay đốt cho người chết, bởi vừa lãng phí, vừa không đúng pháp nên bố bạn sẽ không nhận được sự lợi lạc. Quan trọng hơn cả là không được sát sanh để làm lễ cúng Thất tuần, điều này trong những trao đổi bên trên, chắc bạn cũng đã rõ rồi.

   Nguyện chúc bạn cùng gia đình làm lễ Thất tuần cho bố được viên mãn.

   TN

 13. diệu thảo

  A di đà Phật, con có điều muốn hỏi là những điều trên chỉ áp dụng cho người vậy con vật khi chết đi có giống như vậy không. Có 49 ngày và làm các việc công đức trên thì nó có được hưởng lợi ích như người không. Và trong trường hợp chúng bị giết lấy thịt thì đau đớn như vậy thì chắc chắn chúng có sân hận thì làm sao để chúng được siêu thoát và vào những cảnh giới tốt lành. Kính mong thầy từ bi giảng dạy a di đà Phậtp

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Diệu Thảo!

   Người có thần thức, con vật cũng có thần thức; con người ham sống sợ chết, con vật cũng ham sống sợ chết. Vì ham sống sợ chết nên các con vật khi bị banh da xẻ thịt rất đau đớn, rất oán thù

   “Ngàn năm oán hận ngập bát canh,
   Oán sâu như biển, hận khó tan.
   Muốn biết vì sao có chiến tranh,
   Hãy nghe lò thịt, lúc nửa đêm!”

   Tất cả những tai nạn chiến tranh, động đất sóng thần, tật bệnh, đều là do chúng ta sát sinh ăn thịt mà thành. Bởi vậy, những gì chúng ta có thể làm được là ăn chay, phóng sanh; làm được như vậy là chúng ta góp phần làm giảm đi những oan nghiệt, tai họa cho thế giới, cho con người; bản thân chúng ta thì thoát khỏi món nợ mạng; và mau chứng đạo vô thượng bồ đề.

   Những chia sẻ tuy ngắn ngủi nhưng mong rằng bạn có thể lãnh hội mà làm sự lợi ích cho mình, cho chúng sanh bớt khổ nạn.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • thu ba

   Diệu Thảo niệm Phật,ăn chay,phóng sanh,hồi hướng cho con vật,đó là việc rất tốt nên làm

  • diệu thảo

   A di đà phật xin cảm ơn Mỹ Diệp và Thu ba rất nhiều

 14. HOÀNG

  A di đà phật,con bạch thầy ạ!bố con mất được 6 tuần rồi ạ gia đình con đã đăng kí với nhà chùa xin đến tuần thứ 7 thì đưa bố con lên chùa ăn mày lộc phật , nhưng bạch thầy con xin phép hỏi là nếu đưa vong bố con lên chùa thì vong phải ở hẳn trên chùa hay vẫn về nhà cùng con cháu được ạ và nếu đã lên chùa thì 49 ngày có phải mời thầy về nhà làm lễ và đốt mã ( nhà cửa, vật dụng sinh hoạt không ạ ) Con xin thầy giải đáp giúp ạ con xin cám ơn thầy!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hoàng (Nguyệt),

   Thực ra trong mục hỏi-đáp của bài viết trên TN và các đạo hữu khác đã có khá nhiều những chia sẻ về chủ đề mà bạn hỏi, chỉ cần bạn chịu khó nhẫn nại đọc thật kỹ Những Chia Sẻ Cũ, chắc chắn bạn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất cho cha. Có vài điều TN muốn chia sẻ cùng bạn:

   * bố con mất được 6 tuần rồi ạ gia đình con đã đăng kí với nhà chùa xin đến tuần thứ 7 thì đưa bố con lên chùa ăn mày lộc phật.

   Phật, Bồ tát không ban phước, giáng hoạ cho bất cứ ai, do vậy việc gửi bố bạn vào chùa để “ăn mày lộc Phật” là lối nói của người phàm tục, điều này chẳng bao giờ có nên chẳng thể xảy ra; có chăng vì bố bạn sanh thời không tu đạo, hoặc tu nhưng chưa thực giác ngộ, nên khi xả báo thân, vì còn vướng chấp những cảnh trần nên để ông cụ có cơ duyên giác ngộ mà gia đình thỉnh Chư Tăng làm lễ di linh (rước hương linh ông cụ) vào chùa để ông cụ có nơi chốn nương về tâm linh; hàng ngày được nghe kinh, thỉnh pháp, rồi từ đó giác ngộ sự vô thường và nỗi khổ của đời phàm tục mà ông cụ phát tâm tu đạo để tự giải thoát chính mình.

   * con xin phép hỏi là nếu đưa vong bố con lên chùa thì vong phải ở hẳn trên chùa hay vẫn về nhà cùng con cháu được ạ?

   Nếu bạn đọc kỹ Phẩm thứ 7 trong KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN mà TN trích dẫn trên, hẳn bạn sẽ hiểu được vì sao trong 49 ngày người thân phải làm tất thảy công đức để hồi hướng cho người vừa qua đời.

   Một người mới mất trong 49 ngày sẽ chỉ mất thân xác vật lý nhưng linh thức (còn gọi linh hồn) thì ngao du tự tại, vì thế không có chuyện rước bố bạn vào chùa rồi bố bạn sẽ phải ở miết trong đó, nếu thì chùa đã trở thành một nhà tù sao?

   * nếu đã lên chùa thì 49 ngày có phải mời thầy về nhà làm lễ và đốt mã (nhà cửa, vật dụng sinh hoạt không ạ?)

   Trong Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận khi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật:

   „Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Như người ở trên đời không có trai giới mà hay làm phước huệ cho đời. Sau khi chết rồi có con hiếu thuận hoặc trai hay gái thỉnh thầy tụng kinh đại thừa, làm thủy lục hoặc trai đàn lớn cầu siêu độ vong linh, không biết vong linh có thể siêu độ không?

   Đức Phật nói: Nếu như người khi sanh tiền không có công lành, chết rồi có con cháu làm công đức cầu siêu, bố thí bạc tiền thì mười phần công đức chỉ đặng ba phần.
   Cớ sao vậy? Vì lập công làm phước không chi qua tiền bạc của mình ra làm chay bố thí, trong chúng đồng phần người sống được phước hơn người vong.

   Còn như thỉnh thầy uống rượu ăn thịt chẳng đặng trong sạch, tụng kinh lấy bạc tiền. Thiên thần chẳng giáng lâm, Phật thánh không đến trợ, lại vong linh ấy càng thêm tội lỗi. Bằng như có con hiếu thuận chân chánh, cha mẹ chết rồi, trong mỗi tuần bảy ngày làm chay bảy thất, hoặc trong ba năm cả nhà ăn chay giữ giới, xuất tiền của trong sạch, cầu thỉnh thầy tu hành đức hạnh, trai giới tinh nghiêm, tụng kinh đại thừa, hoặc làm chay thủy lục thiết lập nghiêm trang, thắp hương rải hoa y theo pháp cúng dường, có lòng thành kính thay thế cho vong hồn khỏi tội đặng phước. Nếu cầu siêu bố thí bạc tiền như vậy, vong linh mới đặng sanh lên cõi trời, người sống cũng đặng phước, kẻ còn người mất đều an vui, người vui mừng thần thánh cũng vui mừng, như vậy mới thật là con cháu hiếu thuận“.

   Qua đoạn kinh văn này bạn thấy nếu gia đình bạn làm tất thảy mọi phước thiện cho bố theo đúng chánh pháp, bố bạn cũng chỉ nhận được 1/10 phước báu; ngược lại nếu gia đình bạn tin theo những hủ tục mê tín, ngoài việc không có lợi lạc, người chết và người sống đều bị tổn hại. Điều này thực quan trọng, TN mong rằng bạn phải khéo léo khuyến nhủ gia đình để khỏi lâm cảnh tiền mất, tật mang.
   TN

 15. Nguyet

  Bạch thầy co có sự nhầm lẫn trong tên ở bài viết hỏi về 49 ngày của bố con bài gửi trước có nick name là HOÀNG thì là cháu ngoại còn Nink của con thì là Nguyệt ạ . Kính mong thầy khi hồi âm thì vào nick của con hoặc khi thầy trả lời thì xưng giúp bài viết là cháu hỏi về 49 ngày của ông ạ . Con xin cảm ơn vì đã làm phiền các thầy ạ

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Nguyệt!

   Vấn đề bạn cần phải làm, cần phải lo là làm các sự lợi ích (niệm Phật, tụng Kinh, phóng sanh, cúng dường…) hồi hướng cho cha hòng cha được siêu thoát. Chẳng nên lo “sự mông lung” linh hồn cha ở chùa hay về nhà, 49 ngày thì làm lễ như thế nào…

   Những gì gia đình bạn cần làm: gửi hương hồn cha ở chùa thì vẫn cứ thực hiện, và vẫn y cứ bài viết trên mà thực hành nhằm mang lại sự lợi lạc cho kẻ còn người mất. Qua 49 ngày, vẫn tiếp tục niệm Phật, cố gắng làm các việc phước thiện hồi hướng cho cha. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân có dạy:

   “Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát.”

   Do đó, lấy việc niệm Phật làm sự ưu tiên, nên vì cha mà lập thời khóa niệm Phật hàng ngày. Nếu cha có rơi vào cảnh xấu, cũng nhờ công đức hồng danh A Di Đà Phật, mà được vãng sanh về đất Phật hoặc thác sanh vào cảnh lành, tiếp tục tu hành đặng giải thoát.

   _()_

   Nam mô A Di Đà Phật

  • thu ba

   Bạn Nguyệt hỏi về việc 49 ngày làm lễ thế nào là rất chính đáng,đạo hữu nào biết sẽ chỉ cho bạn.
   Chỉ còn ít ngày nữa là đến 49 ngày ,cơ hội cuối cùng để giúp bốbaạn chuyển cảnh giới,gia đình bạn cần thực hiện nhiều hơn nữa những công đức phước thiện để hồi hướng cho bố

 16. Đàm Hoa

  A Di Đà Phật.
  Chồng con mới mất được 50 ngày hôm qua. Tối nay con định thắp hương cho chồng con thì chị chồng con không cho thắp, chị ấy bảo là” nếu cứ thắp hương là linh hồn của người chết sẽ quanh quẩn ở nhà không được siêu thoát. Muốn thắp hương thì phải thắp trước 5 giờ chiều”.
  Vậy con xin hỏi điều đó có đúng không ạ ( chồng con hưởng dương 53 tuổi ạ). Con xin cảm ơn ạ.

 17. Hoàng Nghĩa Thắng

  Nam mô a di đà Phật!
  Bạch Thầy!
  Có việc này con xin hỏi thầy, rằng cha con mấy đã 1 tháng, sắp tới đến lễ thất tuần. Theo tập tục địa phương thì không thăm mộ người mới mất. Tuy nhiên con không rõ đến ngày 49 của cha con thì gia đình có thăm mộ cha được không hở thầy? Và nếu được thì cách thức thăm mộ sẽ như thế nào ạ? Có phải sắm lễ thế nào ạ? Khấn niệm như thế nào ạ? Có phải tế thần linh như thế nào không ạ?
  Rất mong sự chỉ bảo của Thầy!
  Con xin cám ơn Thầy!

 18. Trần Thị Kim Oanh

  Nam mô a di đà Phật!
  Bạch Thầy! Con cũng muốn hỏi thầy như bạn Hoàng Nghĩa Thắng. Mong thầy chỉ bảo. Con cảm ơn thầy.

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Thắng và bạn Oanh thân mến.

   Trong khi chờ đợi quý liên hữu có nhiều hiểu biết hơn giải bày cặn kẽ cho hai bạn, mình xin chia sẽ ngắn gọn những gì gia đình mình đã quan tâm khi có người thân qua đời trước đây. Quan trọng không phải là khi nào mới được đi thăm mộ, hay là có thường xuyên thăm viếng hay không, mà điều quan trọng là mỗi khi đến viếng mộ hay đứng trước bàn thờ hương linh người mới quá vãng ấy, mình chân thành khai thị cho hương linh ấy thấu rõ sự vô thường của vạn pháp, có sinh thì có tử, có hợp là có chia lìa, sự khổ sở trong vòng sinh tử luân hồi…v.v; và cuối cùng là khuyên hương linh buông bỏ vạn duyên, đừng có quan tâm hay liếng tiếc bất cứ điều gì ở cõi đời này nữa, mà phát tâm nghe kinh, niệm Phật cầu vãnh sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc để vĩnh viễn xa lìa biển khổ trầm luân.

   Trong thời gian 49 ngày ấy gia đình mình đã làm hết sức trong khả năng như tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, bố thí, cúng dường, phóng sanh…đẻ hồi hướng công đức cho hương linh ấy cũng như cho thập phương pháp giới chúng sanh; cầu mong nhờ chút phước đức ấy mà hương linh sớm được vãng sanh về miền đất Phật hay về cõi an lành.

   Xin nói thêm là trong vòng 49 ngày ấy gia đình mình chỉ cúng cơm tại nhà và làm 7 tuần thất tại chùa, ngoài ra không sắm lễ gì cả (hương linh cần phước đức của người thân hồi hướng cho, chứ không cần những lễ vật gì khác đâu!). Và đương nhiên là “…không tế lễ quỹ thần, cầu cúng ma quái…” ( câu này trong kinh “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” đó hai bạn ạ!). Hai chữ “thần linh” mà bạn Nghĩa Thắng nêu trên, theo mình hiểu là phần nhiều thuộc chúng “quỷ thần,ma quái…”

   Vài lời cùng hai bạn, và chúc hai bạn luôn an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 19. LÊ HƯƠNG

  Nam mô A di đà Phật!

  Con có việc muốn hỏi, xin thầy hoan hỉ chị dạy cho con ạ
  con có em trai cô cậu vừa mới mất vì tai nạn giao thông,ngày mai mới chôn cất.
  Vậy khi con đứng trước hương linh tụng niệm a di đà hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát thì em con có nghe thấy không ạ ? vì em con mất ngay tại chỗ tai nạn.
  Và đến khi nào thì sẽ làm lễ rước vong ạ ? và làm sao để vong nghe theo về mà không cư ngụ tại chỗ xảy ra tai nạn ? ( vì con có nghe rằng chỗ đó trước đây đã có nhiều người mất tại đó, nên ai hợp vía sẽ bắt, có mời thầy đến cúng nhưng các vong đó đều không chịu theo về).
  Xin thầy chỉ dẫn con ạ
  con cảm ơn thầy.

  Nam mô a di đà Phật

 20. Kim hoàng

  Con nam mô a di đà Phật ! Thưa thấy, con xin thầy giúp con với ạ. Chòng con mới mất được 1 tuần, nhưng Công việc của con lại phải xa nhà vì vậy con không ở nhà, con muốn mang theo ảnh chồng con đên nơi con ở và làm việc đẻ hàng ngày con tụng kinh có được không thầy ? con chỉ tụng kinh với cốc nước lọc sach sẽ trên bàn con không thắp hương cso được không thầy ? thầy giúp con với ạ , con cảm own thầy. Nam mô a Di đà Phật !

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Kim Hoàng,

   *TN cùng các liên hữu thành tâm chia buồn cùng bạn. Cuộc đời của chúng ta vốn dĩ là vậy, ai cũng đều phải trải qua 4 giai đoạn: sanh-lão-bệnh-tử. Mỗi người, tuỳ theo phước, nghiệp mà có tuổi thọ khác biệt. Tuy nhiên dẫu sống đến 100 tuổi thì con người ta cũng vẫn phải chết. Quan trọng là chết rồi sẽ đi về đâu? Việc bạn tìm đến với ĐVCT cho thấy nhân duyên Phật pháp trong bạn đã dấy khởi, đó cũng chính là phước báu của bạn, TN hy vọng bạn phải ráng nắm giữ cho thật chắc nhân duyên này, để phát tâm tu học Phật pháp, tự chuyển hoá nghiệp lực của bản thân, được thế, khi cận tử nghiệp ập tới, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn không hề lo sợ, bởi niềm tin nơi chánh pháp sẽ chính là con đường đưa bạn đến bến bờ an lạc.

   *Vì bạn ở nơi xa, lại không có nhiều thời gian, vì thế TN xin gửi cho bạn Nghi Thức Khai Thị Cho Người Lâm Chung, mong bạn hoan hỉ in ra rồi hàng ngày phát tâm thực hành ngay tại nơi bạn sống (tại gia chứ không phải nơi làm việc), kết hợp với việc phóng sanh, bố thí, tạo các phước thiện rồi hồi hướng cho chồng bạn. Trong 49 ngày này chồng bạn rất cần sự trợ duyên của bạn và người thân, vì thế mọi việc thiện đều mang lại sự lợi lạc, giúp chồng bạn chuyển hoá được tâm thức, nhờ đó mà giác ngộ rồi được chuyển sanh về cõi an lạc. TN chúc bạn tinh tấn thực hành trong chánh niệm và lấy nhân duyên này để làm động lực tu hành cho chính bản thân mình.

   TN

   …………………………………………………………………………………………..

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Anh (tên ông xã) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay anh đã mất thân người, nếu anh thương mẹ (con em), anh nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, anh không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Anh nên nghe lời em khuyên, nếu thương mẹ (con) em, anh hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn anh vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng anh cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, anh mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy anh nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ em (cùng các con) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của anh, kế đó sẽ niệm Phật, mong anh hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng em (và các con) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ

   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủa kính mến, chồng tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với chồng tôi, đừng nên gây chướng ngại cho chồng tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠ
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của ông xã và khấn nguyện.)

   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử… cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)

   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)

   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 21. Nam mô a di đà Phật ! Thưa thấy, con xin thầy giúp con với ạ.BA con mới mất được gần 2 tuần, nhưng Công việc của con lại phải xa nhà. Con muốn niệm kinh cầu cho ba siêu thoát khi không có bàn thờ ba được không ạ? và nên con nên niệm kinh nào là tốt nhất ạ? Con cảm ơn Thầy!
  Nam Mô a Di Đà Phật.

 22. Lê thị liên

  A di đà phật. Chúng con người trần mắt thịt nên có nhiều điều ko biết.mong thầy đại từ đại bi chỉ giúp con ạ.
  Mẹ con mất do tai nạn đến nay cũng gần 100ngày rồi, phận làm con lúc mẹ còn ko báo đáp dc ơn nghĩa công dưỡng dục của me.giờ mẹ mất rồi chỉ mong mẹ dc về thế giới bên kia ko phải chịu khổ cực. Con mới được người bạn nói tụng kinh niệm phật cho mẹ sẽ rất tốt ,để cho mẹ dc ra đi nhẹ nhàng và thanh thản.vậy con mong thầy chỉ giúp con. Như mẹ con bây giờ thì con nên tụng kinh gì và có muộn ko? Để linh hồn mẹ con dc hồi hướng ạ. Mong thầy chỉ giảng dậy giúp con.
  Con vô cùng biết ơn thầy ạ.

 23. Thư

  Dạ thưa thầy. Cậu con mới ra đi cách đây 2 tuần. Cậu con tuổi hợi ( 30/04/1971). Mất ngày 29/08/2016. Nhà con có đi coi thì thầy bảo là trùng tang và thầy đax làm thuốc cho nhà con để vào hòm và mỗi người trong nhà giữ 1 gói thuốc. Như vậy sau 49 ngày nhà con có cần đưa cậu lên chùa không thầy? Và cậu con có thật sự bị trùng tang không ạ. Con xin cám ơn thầy.

 24. nguyễn chiến toàn

  dạ thưa thầy.Thầy ơi xin thầy cho con hỏi 1 tí chuyện.Con có ngườianh vừa mới mất dc 32 ngày vì bị tai nạn thầy ạk nhưng châ,tay thì bị gãy.Nhưng mọi người cứ bảo chết như vậy xuống đó sẽ bị chân,tay như vậy,nhưng con nghĩ xuống đó sẽ di dau thai chứ.Xin thầy giải thích hộ con với.Nam mô a di đà phật.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Chiến Toàn,

   Khi chúng ta chết là chết cái thân giả tạm, do vậy cho dù nó xảy ra bằng hình thức nào thì cái thân giả tạm đó cũng sẽ tự hoại diệt. Tuy nhiên để phá bỏ sự kiến chấp: khi chết làm sao, thân xác cũng sẽ mang theo tương tự như vậy là điều không dễ, bởi đòi hỏi, hoặc người chết phải giác ngộ đạo Phật: sanh, lão, bệnh, tử=thành-trụ-hoại-không, hoặc người còn sống phải khai thị cho người chết biết: Chết chỉ là sự chuyển sanh từ một cuộc sống, thân mạng này sang một cuộc sống, thân mạng khác; từ một thế giới này sang một thế giới khác. Vì thế khi con người chết đi sẽ chỉ còn mang theo thần thức và cái nghiệp người đó đã gây tạo. Còn xác thân chỉ là hư giả chứ không phải đem xác thân cũ (đã bị hư hoại) để tái sanh vào một kiếp sống mới.

   *Bị tai nạn là do sự báo ứng những nghiệp bất thiện gây từ vô thỉ, nay muốn chuyển hoá nghiệp nạn này, người anh bạn phải sám hối, phát tâm niệm Phật và nguyện vãng sanh Tịnh Độ.

   *Phía gia đình hàng ngày phải khai thị như vậy, kết hợp phóng sanh, tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, bố thí, cúng dường Tam Bảo để tạo thêm công đức, hồi hướng cho người anh và những oan gia trái chủ của người anh, nguyện họ cùng người anh buông bỏ oán thù, cùng nhiếp tâm niệm Phật để cùng siêu sanh về Tịnh Độ. Được vậy người anh bạn sẽ không cảm thấy đau đớn trên cái thân đã mất, từ đó buông xả mọi duyên mà niệm Phật, tu hành để siêu sanh Tịnh Độ.

   Chúc bạn tỉnh giác, phát tâm tu đạo để cứu chính mình và người thân.

   TN

 25. trang

  Dạ con thưa thầy, bà ngoài con mất được 14 ngày con nên tụng kinh gì cho bà để siêu thoát ạ

  • Diệu Minh

   Bạn thành tâm tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện nhé. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!

 26. Phan Lộc

  Dạ thưa thầy, mẹ con mất gần hai tuần. Hàng ngày chị em con chỉ biết cúng cơm chay cho mẹ. Con xin thầy chỉ dạy cho con cúng thất và khấn vái khi cúng và chị em con phải làm gì để mẹ được siêu thoát. Con xin cảm ơn thầy.

 27. Hương Lan

  A di đà Phật
  Con chào Thầy. Chồng con vừa mất được 32 ngày. Anh mất vì bệnh ung thư nhưng người nhà dấu không cho anh biết bệnh. Anh mất rất đột ngột không trăn trối được gì hết. Gia đình anh là người dân tộc nên việc cúng cho anh sơ sài, không làm 49 ngày hay 100 ngày gì .Con xin làm cho anh, gia đình không chịu. Con đang mang thai được 2 tháng, đây là đứa con đầu lòng mà vợ chồng con mong mỏi sau nhiều năm lấy nhau. Vì sức khỏe yếu nên con không ăn chay cho anh được, con đang nằm bệnh viện để dưỡng thai. Lúc còn sống, chồng con là người rất hiền lành, lương thiện được nhiều người quý mến. Lúc mất anh chưa biết là con có thai. Xin Thầy chỉ dạy cho con phải làm gì để chồng con được siêu thoát.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hương Lan,

   TN xin chia sẻ nỗi mất mát của hai mẹ con bạn. TN xin có đôi lời góp ý:

   *Điều bạn làm trước nhất là phải ổn định tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này, nhờ đó thai nhi mới không bị tổn hại.

   *Ăn chay không phải là tất cả, quan trọng là đừng có sát sanh để ăn trong những ngày này (49-100 ngày)cũng như để cúng tế cho anh ấy.

   *Nếu thuận duyên, chị nên tự mình phát tâm thật thanh tịnh trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN trong vòng 21 ngày liên tục, ngược lại chị chỉ cần âm thầm niệm Phật và khuyên anh ấy hoan hỉ đón nhận số phận, buông bỏ mọi chuyện trần thế, cùng nhiếp tâm niệm Phật, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.

   Dưới đây là Nghi Thức Hướng Dẫn cho người vừa mất, mong chị hoan hỉ tham khảo, nếu thấy khả thi thì in ra để hướng dẫn cho anh ấy nhé.

   Nguyện chúc chị sớm ngày giác ngộ để đến với Phật pháp mà tự giúp mình và thân quyến cùng sống trong an lạc.

   TN
   …………………………………………………

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Anh (tên ông xã) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay anh đã mất thân người, nếu anh thương mẹ con em, anh nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, anh không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Anh nên nghe lời em khuyên, nếu thương mẹ con em, anh hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn anh vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng anh cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, anh mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy anh nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ em (cùng các con) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của anh, kế đó sẽ niệm Phật, mong anh hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng em (và các con) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủa kính mến, chồng tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với chồng tôi, đừng nên gây chướng ngại cho chồng tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của ông xã và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử… cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 28. thanh duy

  Ba con vừa mới mất cỡ 2 tuần, bữa đó con đi nhậu với bạn và còn say sỉn, con có lỡ dẫn bạn gái về và quan hệ. Và bây giờ con không biết phải làm sao con buồn lắm.

 29. Nguyễn Thị Hoa

  Con kính chào Thầy.
  Năm con 40 tuổi, con có thai ngoài ý muốn, do đang uống thuốc trị bịnh Lypus ban đỏ (con uống mấy năm nay rồi) nên con sợ ảnh hưởng đến thai nhi, vì vậy con đã làm việc dai dột là phá bỏ khi thai vừa mới tượng hình
  Mấy năm qua, mỗi lần nghĩ đến, con rất hối hận,
  Con kính mong Thầy chỉ giáo giúp con cách tụng kinh cho vong hồn con của con được siêu thoát, hàng tháng con vẫn hay ăn chay ngày 15 va mồng 1, các ngày rẳm tháng 1, tháng 4, tháng 7 con đều đi chùa,
  nhà con lại khọng có thờ Phật
  Con cám ơn Thầy
  Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe

 30. Lê Phương Linh

  Nam mô a di đà phật.
  Con chào thầy. Xin thầy cho con hỏi chồng con mất vì tai nạn giao thông hôm 5/9/2016 âm lịch tới nay đã 19 ngày chồng con năm nay mới 27 tuổi. Chồng con đang đỗ xe bên đường để mang áo mưa thì bị xe tải đâm từ phía sau và chồng con bị văng ra khỏi xe và chết ngay tại chỗ. Chồng con ra đi rất đột ngột không kịp gặp mặt vợ con hay người thân nào cả. Thế nên lúc mất chồng con ko thể nào nhắm mắt. Cái chết của chồng con khiến ai ai cũng đau lòng vì lúc sống chồng con tính tình hiền lành vui vẻ lại chăm chỉ làm ăn được rất nhiều người yêu mến. Từ hôm chồng con mất con cũng như mọi người trong gia đình luôn mong được gặp lại chồng con dù chỉ trong mơ hay muốn chồng con về báo mộng nhưng đều không thấy.con ko biết liệu linh hồn chồng con giờ ra sao mà từ hôm mất tới giờ đã 19 ngày mà ko thấy chồng con về dặn dò gì vợ con cả. Giờ con phải làm sao hả thầy. Xin thầy chỉ bảo giúp ạ

 31. đào văn cường

  cho con hỏi cúng 49 ngày song thì bao giờ mới được đốt cành phan ạ.nam mô a di đà phật

 32. Thanh Tâm

  Con kính chào Thầy.
  Xin Thầy cho con hỏi, ông nội con lúc sinh thời không ăn chay niệm phật, cũng không đi chùa tụng kinh. Lúc ông nội con bệnh, hôn mê nằm ở phòng hồi sức đặc biệt thì bỗng một hôm niệm to A di đà phật một tràng khoảng 100 lần, và Ông nội con mất khoảng 2 tuần sau đó ạ.
  Xin Thầy cho con hỏi, tại sao lại có việc như vậy ạ?
  Con xin cảm ơn Thầy!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Thanh Tâm,
   PH đoán là lúc đó thiện căn, chủng tử niệm Phật trong Tàng thức của ông bạn hiện hành nên ông mới bật ra tiếng niệm Phật như thế. Dù trong kiếp này ông không biết gì về niệm Phật, nhưng chứng tỏ trong những kiếp về trước ông đã từng tu niệm Phật. Ngay lúc ấy, nếu gia đình mời quý Tăng, Ni hoặc ban hộ niệm đến khai thị và niệm Phật cho ông, thì ngay cả khi ông mất đi, cũng sẽ tốt cho ông rất nhiều.
   Hy vọng lúc này gia đình bạn có thể vì ông mà niệm Phật, phóng sanh,..rồi hồi hướng công đức cho ông, thì dù ông đang ở cảnh giới nào cũng được lợi lạc. Ngoài ra, gia đình nên tránh sát sanh để cúng giỗ, hoặc đãi tiệc mặn trong ngày giỗ của ông nhé, vì làm như vậy chỉ góp phần làm ông đoạ lạc thêm thôi.
   Thật là đáng tiếc vì ông đã mất một cơ hội để vãng sanh trong đời này, tuy nhiên, như bạn đã thấy, chủng tử niệm Phật không hề mất đi, nên hy vọng đời sau ông sẽ may mắn gặp đủ duyên tu học để được vãng sanh về Cực lạc, thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi.
   Chúc bạn thường an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 33. Thế Hùng

  Xin chào tất cả các thầy và các bạn!
  Con được biết một người lúc mới mất đến 49 ngày thì họ chưa biết là mình đã mất đúng không ạ? Sau 49 ngày họ mới biết là mình đã mất đúng không các thầy? Con nghe họ bảo là chưa tới 49 ngày thì họ còn ở trong nhà, và sau 49 ngày thì họ mới đi đâu đó đúng không ạ? Và lễ 49 ngày mình nên cúng thế nào cho đúng, vì em con mất mà con cũng đặt cơm chay ạ. Hôm con đi lên đền thầy bảo 49 ngày phải làm lễ cầu siêu cho em trai , con xin nhờ các thầy giải đáp và chỉ bảo cho con ạ! Con chân thành cám ơn!

 34. Kim Ngân

  Thưa thầy con muốn hỏi người chết bị dán bùa lên mặt,tay có phải là bị yểm bùa không dạ? Có làm hại hay tốt cho vong linh không? Mong thầy giải thích dùm con con cám ơn thầy nhiều.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Kim Ngân,

   *Tốt hay không tốt, lành hay dữ còn phụ thuộc vào nội dung của lá bùa. Nếu lá bùa dùng mật chú của Phật, mong cho vong linh tiêu tai ách nạn mà hướng về đạo giáo của Phật để tu học mà giải thoát thì người chết không có trở ngại, nhưng nếu dùng chú thuật của ngoại đạo để trù ếm khiến cho vong linh không thể siêu thoát, thì đó là chướng nạn lớn cho cả người sống lẫn kẻ chết.

   *Nguyên nhân của việc trấn, án, dán, gắn… bùa chú lên người chết hay trong nhà có người vừa chết hoặc nơi huyệt mộ xuất phát từ sự lo sợ của người còn sống rằng người thân vừa qua đời sẽ não hại mình. Đây là ý niệm vô cùng tàn nhẫn và sai lầm xuất phát từ việc sống thiếu đạo. Một người chết, nếu khi sanh tiền không tu đạo, sống thiện lành, khi qua đời họ đủ phước duyên để về cõi trời, người, nhưng khi chết lại bị thân quyến trấn, án bùa ngải, khiến họ không được siêu thoát, một là triệt đường tái sanh an lành, hai sẽ khiến họ nổi sân và sanh tâm oán thù gia quyến. Ngược lại, nếu sanh tiền họ không tin nhân quả, không tin Phật pháp, chuyên hành ác, khi xả báo thân cũng bị trấn, án bùa chú, đương nhiên sự sân hận sẽ tăng lên gấp bội, bởi lúc này những bất thiện nghiệp sẽ đồng thời tăng lên theo cấp số nhân và việc bị trấn, án bùa ngải sẽ là duyên tốt để người chết (nếu có duyên) sẽ tạo bất thiện nghiệp cho người trù, án mình. Đây cũng là hệ quả mà thế gian thường gọi là trùng tang, nghĩa là khi sanh thời đã có những cộng nghiệp bất thiện với thân quyến, khi chết lại gieo thêm chủng tử bất thiện, nên nghiệp nghiệp chất chồng.

   TN

  • Thanh Tiền

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Cho con hỏi là ba con vừa mới mất vì bệnh tật (bệnh xơ gan) vì phát hiện trễ nên k điều trị đc . Ba con hưởng dương 55t. Con cũng tin là ba con bị bệnh mà mất. Nhưng con đọc 1 số trang về Phật , nếu ng chết k nhắm mắt theo tâm linh là chết oan hoặc chờ đợi 1 ng thân nào đó trở về ( gia đình con đều có mặc đông đủ). Nhưng ba con chết vẫn k nhắm mắt, dù cả gia đình con đã khấn vái nhiều lần rồi mà vẫn k nhắm. Trước lúc mất thân thể ba con rung lên, mắt nhìn mọi người nhưng k nói đc gì, còn hừ hừ trông rất sợ. 1 người thầy ( con nghe nói là rất linh vì có người dựa) nói ba con bị người ta hại yếm bằng da trâu và tóc rối nên mới mất. Con rất lo cho ba con k biết ba có đc siêu thoát và đi đầu thai k. Cũng cho con hỏi thêm nếu ba con bị yếm bùa thật thì khi chết rồi bùa có còn hiệu nghiệm tiếp tục hại ba con nữa k. Ba con đã mất r con k muốn ba tiếp tục chịu khổ. Con mong nhận đc hồi âm . Con cảm ơn

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Thanh Tiền hoan hỷ vào https://www.youtube.com/watch?v=umNt2FuJr2c để có câu trả lời nha!

   _()_

 35. Thanh Thuy

  Thưa Thầy cháu con mất ngày 16 tháng 10 âm lịch cháu được 38 tháng gia đình con muốn cúng 49 ngày cho cháu vào buổi chiều được không ạ và có phải cúng ngoài mộ không ạ con trân trọng cảm ơn Quý Thầy chúc Quý Thầy sức khỏe

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thanh Thuy,

   *Cúng 49 ngày có hai hình thức: Một là thỉnh chư Tăng Ni tại chùa, rồi gia đình tới đó, các chư Tăng Ni sẽ hướng dẫn nghi thức siêu độ; Hai là thỉnh chư Tăng Ni về nhà, thiết lễ cúng dường trai Tăng, chư Tăng Ni sẽ hướng dẫn gia đình làm lễ siêu độ. Trong hai hình thức thì làm lễ siêu độ tại chùa sẽ tốt hơn, vì nơi đó thanh tịnh. Tuy nhiên tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh và ý nguyện của gia đình mà chọn cách siêu độ cho cháu bạn.

   *Quan trọng: cúng 49 ngày sáng hay chiều đều được, nhưng nhất thiết phải trong vòng 49 ngày chứ không được qua 49 ngày mới cúng, vì qua ngày 49 thì vong linh sẽ phải tuỳ theo nghiệp mà đi thọ sanh, lúc đó dẫu có làm mọi chuyện vong linh cũng không được lợi lạc. Mong bạn và gia đình lưu ý điều này.

   TN

 36. Thế Hùng

  Xin chào tất cả các thầy và các bạn!
  Con được biết một người lúc mới mất đến 49 ngày thì họ chưa biết là mình đã mất đúng không ạ? Sau 49 ngày họ mới biết là mình đã mất đúng không các thầy? Con nghe họ bảo là chưa tới 49 ngày thì họ còn ở trong nhà, và sau 49 ngày thì họ mới đi đâu đó đúng không ạ? Và lễ 49 ngày mình nên cúng thế nào cho đúng, vì em con mất mà con cũng đặt cơm chay ạ. Hôm con đi lên đền thầy bảo 49 ngày phải làm lễ cầu siêu cho em trai , con xin nhờ các thầy giải đáp và chỉ bảo cho con ạ! Con chân thành cám ơn!

 37. Thủy

  Nam mô a di đà phật: Thầy ơi con muốn hỏi ba con mới mất, gia đình thường cúng cho ba là ba chén cơm, liệu cúng xong có ăn được không ạ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thuỷ,

   Một người khi đã không còn thân xác vật lý như chúng ta thì họ sẽ không thể thọ dụng những món đồ ăn như người còn sống nữa, vì thế trong các pháp Phật dạy có hướng dẫn việc cúng thực cho người đã mất bằng cách trì chú. Việc hàng ngày gia đình cúng cơm cho Ba, nếu chỉ đơn thuần đặt lên bàn thờ rồi khấn vái vài câu, Ba bạn cũng không thể thọ dụng được. Mong bạn hoan hỉ làm theo hướng dẫn dưới đây, quan trọng là chân thành vì một lòng vì Ba mà làm thì chắc chắn sẽ có lợi lạc.

   TN

   …………………………………………………………..

   A DI ĐÀ KINH NGHI THỨC CẦU SIÊU

   NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ )
   Nguyện đem lòng thành kính,
   Gởi theo đám mây hương,
   Phưởng phất khắp mười phương,
   Cúng dường ngôi Tam Bảo.
   Thề trọn đời giữ đạo,
   Theo tự tánh làm lành.
   Cùng Pháp giới chúng sanh
   Cầu Phật từ gia hộ:
   Tâm Bồ-đề kiên cố,
   Chí tu học vững bền,
   Xa bể khổ nguồn mê,
   Chóng quay về bờ giác.

   Nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ngôi Tam Bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ Hương linh: (tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ) được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ.
   Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)
   (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)

   TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG
   Ðấng Pháp Vương vô thượng,
   Ba cõi chẳng ai bằng,
   Thầy dạy khắp trời người,
   Cha lành chung bốn loài.
   Quy y tròn một niệm,
   Dứt sạch nghiệp ba kỳ
   Xưng dương cùng tán thán
   Ức kiếp không cùng tận. (xá 1 xá)
   TÁN PHẬT
   Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
   Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
   Lưới đế châu ví đạo tràng,
   Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
   Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
   Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá)
   ÐẢNH LỄ
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.
   (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta bà Giáo chủ Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)
   TRÌ TỤNG
   (Ðại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy Na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)
   TÁN LƯ HƯƠNG
   Kim lư vừa bén chiên đàn,
   Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
   Hiện thành mây báu kiết tường,
   Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
   Pháp thân toàn thể hiện tiền,
   Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
   Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

   CHÚ ÐẠI BI
   Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

   Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
   Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
   Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

   Ðại từ đại bi thương chúng sanh,
   Ðại hỷ đại xả cứu muôn loài,
   Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm,
   Ðệ tử chí tâm quy mạng lễ.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần).

   CHỦ LỄ XƯỚNG CẦU SIÊU:

   Ngàn tướng tốt đoan nghiêm mầu nhiệm,
   Trải tăng kỳ số kiếp chân tu,
   Mặt sáng tợ trăng tròn, mắt đẹp như sen,
   Khắp cõi Trời, Người đều cung kính.
   Một lòng lễ lạy Ðức tướng Như Lai,
   Ngợi khen mãi vẫn không sao cùng tận.
   Nay vì đệ tử….. quỳ trước Bảo điện, thiết lễ cầu siêu, dâng lời sớ bạch, nguyện đức Từ Bi xót thương chứng giám.
   TUYÊN ĐỌC SỚ CẦU SIÊU:
   Phục dĩ: Lòng từ bi quảng đại, Ðức Phật đã mở ra giáo pháp ba thừa, sức đạo pháp cao thâm, chư Tăng thường giải cứu, chúng sanh bảy loại. Nhờ vậy: Nguyện tuân phụng pháp xưa, xin tỏ bày thiện nguyện, sớ rằng:
   Nay tại (căn nhà số, đường phố, thành phố, quốc gia…), có các gia chủ:………..về (Chùa hoặc tại gia Lễ Phật), hiến cúng phúng kinh, thành tâm cầu nguyện, siêu độ vong linh, ngưỡng mong chư Phật chứng minh, rủ lòng từ bi tiếp độ chư vong linh: Họ tên… pháp danh… sinh năm…, hưởng thọ….. vãng sinh ngày…. tháng…. năm….
   cùng nhiều đời tiên tổ, từ ngày xa cách dương trần, đi vào âm cảnh Thăng trầm chưa biết, vui khổ nào hay!
   Vì vậy đã lâu rồi: chúng con đau lòng cho bao mảnh linh hồn chưa tỉnh ngộ, trên đá ba sinh. Nên mới nghĩ: ước mong gởi đôi phần tịnh chất có thần, trong sen chín phẩm. Do đó tất cả trai gia, xin mong ơn độ trì tiến bạt, hầu đáp nghĩa dưỡng dục sinh thành.
   Nay gặp ngày húy nhật (sơ thất, chung thất, giỗ đầu, rằm, tết…), con cháu thân nhân, xa gần quyến thuộc, thành tâm sắm sửa nghi diên, kính nhờ chư Tăng chú nguyện, Kinh Di Ðà phúng tụng, khổ đảo huyền cầu nguyện tiêu tan. Giờ này đạo tràng vừa mở, pháp sự tuyên hành, đầu đội sớ văn, dâng lên bái bạch:
   Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô U Minh Giáo Chủ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.
   Phục Nguyện: Sáng ngời hảo tướng, hiện hóa Phật đến cõi Ta Ba, Lồng lộng tràng phan, tiếp dẫn vong linh về miền Tịnh Ðộ. Cũng nhờ công đức này: gia chủ an khang, vong linh siêu thoát.
   Nay Phật lịch….ngày…. tháng… năm… đệ tử chúng con hòa nam thượng sớ.
   QUY Y HƯƠNG LINH
   (Nghi thức này chỉ dành cho vong linh chưa quy y Tam Bảo)
   Hương linh quy y Phật
   Hương linh quy y Pháp
   Hương linh quy y Tăng
   Hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.
   Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
   Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành cao tột
   Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y Thiên thần quỷ vật.
   Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
   Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng.
   Hương linh quy y Phật, không đọa vào địa ngục
   Hương linh quy y Pháp, không đọa vào ngạ quỷ
   Hương linh quy y Tăng, không đọa vào bàng sanh.
   Hương linh đã quy y Phật
   Hương linh đã quy y Pháp
   Hương linh đã quy y Tăng
   Hương linh vốn tạo các ác nghiệp
   Ðều do vô thỉ tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
   Hương linh thảy đều xin sám hối.
   Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
   PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
   Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn
   Quy mạng cùng mười phương Phật
   Con nay phát nguyện rộng
   Thọ trì Kinh Di Ðà (hay Kinh Ðịa Tạng, Kinh Niệm Phật)
   Trên đền bốn ơn nặng,
   Dưới cứu khổ ba đường,
   Nguyện cho người thấy nghe,
   Ðều phát lòng bồ-đề,
   Nếu một báo thân này,
   Sanh qua cõi Cực lạc,
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

   KỆ KHAI KINH

   Phật Pháp cao siêu rất thậm sâu
   Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
   Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
   Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

   Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

   Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Ðộc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là:

   Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ðại Mục-Kiền-Liên, Ðại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Ða, Châu-Lợi-Bàn-Ðà-Già, Nan-Ðà, A-Nan-Ðà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Ðề, Tân Ðầu-Lư-Phả-La-Ðọa, Ca-Lưu-Ðà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Ðà, những vị đại đệ tử như thế.

   Và hàng Ðại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Ða Bồ Tát, Càn-Ðà-Ha-Ðề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát… cùng với các vị Ðại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Ðề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội.
   Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Ðà hiện nay đương nói pháp.
   Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc?
   Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.
   Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.
   Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
   Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
   Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
   Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?
   Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Ðà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi.
   Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung.
   Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Ðức Phật đó vì sao hiệu là A Di Ðà?
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật A Di Ðà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã được mười kiếp.
   Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.
   Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
   Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.
   Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.
   Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Ðà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn.
   Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Ðà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.
   Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
   Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
   Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Ðà, phương Ðông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Ðại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Ðăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Ðăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Ðại Quang Phật, Ðại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Ðạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Ðức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh: Nhất-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm? Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Ðà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
   Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: “Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.
   Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!
   Ðức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra. Phật nói kinh A Di Ðà.
   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

   TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
   Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
   Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
   Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
   Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.
   Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
   Yết-đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)

   THẦN CHÚ VÃNG SANH
   Nam mô di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đa, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đa, Dà di nị, dà dà na , Chỉ đa ca lệ ta bà ha ( 3 lần)
   TÁN PHẬT
   A Di Ðà Phật thân sắc vàng
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Ðà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ, Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Nam mô A Di Ðà Phật (108 lần)
   Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
   (3 lần)
   Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

   SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ
   (Dùng khi mẹ mất)
   Mẹ ôi con rất đau lòng,
   Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con,
   Công lao khó nhọc mỏi mòn,
   Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy,
   Con đau mẹ chạy thuốc thầy,
   Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin,
   Than ôi cốt nhục thâm tình,
   Biết sao trả đặng mẹ mình dày công.
   Bây giờ nhìn cảnh đau lòng,
   Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi,
   Bỏ con lặn hụp biển khơi,
   Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa,
   Biết đâu tìm kiếm mẹ già,
   Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu,
   Cháu con thơ dại chít chiu,
   Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn,
   Lòng con thương nhớ thở than,
   Cơm dưng ba bát vái van mẹ về,
   Cổ bàn dọn cúng ê chề,
   Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn,
   Mẹ về vãng cảnh chị Hằng,
   Chúng con cúng giỗ làm văn tế ruồi.
   Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi,
   Nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ sa,
   Thành tâm thiết lễ trai gia,
   Một lòng cầu Phật Di Đà độ vong,
   Nguyện cầu Địa Tạng thương lòng,
   Cứu độ hồn mẹ thoát vòng oan khiên,
   Cầu Ngài Tôn giả Mục Liên,
   Ban cho Diệu pháp, Phật truyền lục thông,
   Xin Ngài thương xót gắng công,
   Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nàn,
   Khỏi nơi địa ngục khóc than,
   Về nơi Cực lạc sen vàng điểm tên.
   Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên,
   Liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời,
   Ở nơi Cực Lạc vui chơi,
   Hộ trì tang quyến thảnh thơi an nhàn,
   Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
   Độ vong hồn đặng Tây phương mau về.
   Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

   SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN
   (Dùng khi cha mất)

   Thành tâm báo hiếu con quỳ,
   Phụ thân nay đã biệt ly dương trần,
   Con chưa đáp được mười ân,
   Mà nay cha đã qua phần còn đâu!
   Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu,
   Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
   Từ nay cha đã khuất hình,
   Trước sau vắng vẻ gia đình quanh hiu,
   Bỏ con thơ dại chít chiu,
   Ðâu còn như sống mà kêu con về.
   Công lao khó nhọc nhiều bề,
   Ðêm ngày lo lắng nặng nề vì con,
   Ba năm nuôi dưỡng hao mòn,
   Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
   Lắm lần cầu nguyện vái van,
   Cho con khôn lớn nên đàng công danh,
   Rồi nay con được trưởng thành,
   Chưa hề báo đáp công sanh phần nào,
   Sanh thành dưỡng dục cù lao,
   Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn,
   Sợ con lêu lổng sa đàng,
   Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu,
   Cha không lên gác xuống lầu,
   Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè,
   Cha không xuống ngựa lên xe,
   Bỏ con đói rách chịu bề lang thang,
   Cha không dư dả bạc vàng,
   Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh,
   Nuôi con dạy dỗ học hành,
   Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
   Thương con cha bỏ sao đành,
   Nay vì số phận cha đành biệt ly,
   Nhỏ còn thơ dại biết chi,
   Lớn khôn mới rõ cha thì dày công.
   Từ nay hết đợi hết trông,
   Thi hài cha gởi ra đồng cỏ xanh.
   Về thăm đâu thấy dạng hình,
   Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
   Lòng con thương nhớ thở than,
   Cơm dâng ba bát vái van cha về.
   Chứng cho con cháu đồng quỳ,
   Nguyện cha về chốn liên trì Lạc bang.
   Thành tâm con lập trai đàn,
   Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
   Con cầu chư Phật chứng minh,
   Ðịa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
   Con nay cầu nguyệân hết lòng,
   Cầu cho từ phụ thoát vòng khổ luân.
   Mới là đáp được thâm ân,
   Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu,
   Thành tâm khấn nguyện cúi đầu,
   Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh,
   Nguyện cho hồn đặng an lành,
   Ðồng về Cực lạc đồng sanh sen vàng.
   Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
   Ðộ vong hồn đặng Tây phương mau về.

   THẦN CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI
   Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha (3 lần)
   HỒI HƯỚNG
   Cầu siêu công đức hạnh nhiệm mầu,
   Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu,
   Tất cả chúng sanh trong pháp giới,
   Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.

   Nguyện cho ba chướng tiêu tan
   Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
   Cầu cho con được đời đời,
   Hành Bồ Tát Ðạo, cứu đời lầm than.

   Nguyện sanh Tây Phương cõi Lạc Bang
   Chín phẩm sen vàng là Cha Mẹ
   Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh
   Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

   Nguyện đem công đức này
   Hướng về khắp tất cả
   Ðệ tử và chúng sanh
   Ðều trọn thành Phật Ðạo.
   PHỤC NGUYỆN
   Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật tác đại chứng minh Phục nguyện: nguyện cho đệ tử chúng con, tâm đạo vững bền, đường dài không nản, bốn thể khinh an , thân tâm dõng mảnh, dứt hết các bệnh hôn ám , sớm tiêu nghiệp chướng, không nạn, không tai, không ma, không chướng. Chẳng hướng đường tà, thẳng vào chánh đạo, phiền não tiêu diệt, trí tuệ lớn dần, mau ngộ đại sự, nối huệ mạng Phật, độ khắp chúng sanh, báo ân Phật Tổ.
   Nguyện đem công đức thọ trì kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng siêu độ vong linh:….. vãng sinh ngày… tháng… năm…. tuổi, được vãng sinh Tịnh Ðộ.
   Khắp nguyện: người mất siêu thăng, kẻ còn phước lạc. Chúng sanh được thấm nhuần mưa Pháp. Tất cả mọi người đều trọn thành Phật Ðạo.
   Nam Mô A Di Ðà Phật

   TỰ QUY
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

   Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển.

   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

   ÐẢNH LỄ
   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn quốc gia bảo hộ và Cha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy)

   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng và sự tác thành của thiện hữu trí thức, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy)

   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đang đau khổ trong ba đường ác đạo, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (1 lạy)

 38. Lệ Thuận

  A di đà phât.thầy ơi cho con hỏi Ba con mất ngày thứ tư theo con biết là cúng thất sẽ là ngày thứ ba hàng tuần ,nhưng sao vị thầy tụng kinh cho Ba con lại cúng thất vào ngày thứ tư hàng tuần ,như vậy có đúng không hả Thầy ,vì con sợ như vậy ngày thứ tư của thất thứ 7 sẽ là ngày thứ 50 chớ không phải là ngày 49. Xin Thầy hoan hĩ giải thích cho con ,A di đà phật

 39. Nguyễn kim tuyến

  Mẹ con mất được 6 ngày cho con xin bài cúng cơm chay hàng ngày.con xin cảm ơn

  • Thiện Nhân

   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Kim Tuyến,

   TN cùng các huynh-muội trên Đường Về Cõi Tịnh thành tâm chia sẻ những mất mát của bạn đặc biệt trong dịp cuối và đầu năm mới này. Tuy nhiên đời người có sanh, ắt có tử, có tử ắt có sanh. Sanh-sanh-tử-tử là con đường mà chúng ta đã trôi lăn từ vô lượng kiếp tới nay. Vì vậy, khi mẹ bạn mất, bạn phải lấy đó để nhìn lại chính mình: Khi vô thường ập tới mình sẽ làm gì? Ai sẽ là người lo, chăm sóc cho cái chết của bạn? Đây là câu hỏi lớn lắm, bản thân bạn ngay từ lúc này phải thường đặt ra cho chính mình, được thế, những gì bạn đang, sẽ làm cho mẹ mới thực sự lợi lạc.

   Dưới đây TN xin chuyển cho bạn Nghi Thức Cầu Siêu bằng pháp Tụng A DI ĐÀ Kinh và niệm Phật, trong này có đầy đủ các Nghi Thức, đặc biệt là khi trì Thần Chú Vãng Sanh và Biến Thực Biến Thuỷ Chơn Ngôn (biến thức ăn, đồ uống thành hương thực cho người mất thọ dụng) bạn phải ráng nhiếp tâm thật thanh tịnh thì mới phát huy được uy lực của thần chú, nhờ đó mẹ bạn và các chúng sanh vô hình khác mới có cơ hội để thọ dụng.
   Nhân dịp năm mới TN chúc bạn sớm giác ngộ, phát tâm tu đạo chân chánh để tự cứu mình và giúp cả người thân cùng được an lạc.

   TN
   ————————————————————————-

   A DI ĐÀ KINH
   NGHI THỨC
   CẦU SIÊU

   NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ )
   Nguyện đem lòng thành kính,
   Gởi theo đám mây hương,
   Phưởng phất khắp mười phương,
   Cúng dường ngôi Tam Bảo.
   Thề trọn đời giữ đạo,
   Theo tự tánh làm lành.
   Cùng Pháp giới chúng sanh
   Cầu Phật từ gia hộ:
   Tâm Bồ-đề kiên cố,
   Chí tu học vững bền,
   Xa bể khổ nguồn mê,
   Chóng quay về bờ giác.

   Nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ngôi Tam Bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ Hương linh: (tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ) được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ.
   Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)
   (Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)

   TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG
   Ðấng Pháp Vương vô thượng,
   Ba cõi chẳng ai bằng,
   Thầy dạy khắp trời người,
   Cha lành chung bốn loài.
   Quy y tròn một niệm,
   Dứt sạch nghiệp ba kỳ
   Xưng dương cùng tán thán
   Ức kiếp không cùng tận. (xá 1 xá)
   TÁN PHẬT
   Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
   Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
   Lưới đế châu ví đạo tràng,
   Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
   Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
   Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá)
   ÐẢNH LỄ
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.
   (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta bà Giáo chủ Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)
   TRÌ TỤNG
   (Ðại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy Na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)
   TÁN LƯ HƯƠNG
   Kim lư vừa bén chiên đàn,
   Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
   Hiện thành mây báu kiết tường,
   Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
   Pháp thân toàn thể hiện tiền,
   Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
   Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

   CHÚ ÐẠI BI
   Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

   Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
   Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
   Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

   Ðại từ đại bi thương chúng sanh,
   Ðại hỷ đại xả cứu muôn loài,
   Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm,
   Ðệ tử chí tâm quy mạng lễ.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần).

   CHỦ LỄ XƯỚNG CẦU SIÊU:

   Ngàn tướng tốt đoan nghiêm mầu nhiệm,
   Trải tăng kỳ số kiếp chân tu,
   Mặt sáng tợ trăng tròn, mắt đẹp như sen,
   Khắp cõi Trời, Người đều cung kính.
   Một lòng lễ lạy Ðức tướng Như Lai,
   Ngợi khen mãi vẫn không sao cùng tận.
   Nay vì đệ tử….. quỳ trước Bảo điện, thiết lễ cầu siêu, dâng lời sớ bạch, nguyện đức Từ Bi xót thương chứng giám.
   TUYÊN ĐỌC SỚ CẦU SIÊU:
   Phục dĩ: Lòng từ bi quảng đại, Ðức Phật đã mở ra giáo pháp ba thừa, sức đạo pháp cao thâm, chư Tăng thường giải cứu, chúng sanh bảy loại. Nhờ vậy: Nguyện tuân phụng pháp xưa, xin tỏ bày thiện nguyện, sớ rằng:
   Nay tại (căn nhà số, đường phố, thành phố, quốc gia…), có các gia chủ:………..về (Chùa hoặc tại gia Lễ Phật), hiến cúng phúng kinh, thành tâm cầu nguyện, siêu độ vong linh, ngưỡng mong chư Phật chứng minh, rủ lòng từ bi tiếp độ chư vong linh: Họ tên… pháp danh… sinh năm…, hưởng thọ….. vãng sinh ngày…. tháng…. năm….
   cùng nhiều đời tiên tổ, từ ngày xa cách dương trần, đi vào âm cảnh Thăng trầm chưa biết, vui khổ nào hay!
   Vì vậy đã lâu rồi: chúng con đau lòng cho bao mảnh linh hồn chưa tỉnh ngộ, trên đá ba sinh. Nên mới nghĩ: ước mong gởi đôi phần tịnh chất có thần, trong sen chín phẩm. Do đó tất cả trai gia, xin mong ơn độ trì tiến bạt, hầu đáp nghĩa dưỡng dục sinh thành.
   Nay gặp ngày húy nhật (sơ thất, chung thất, giỗ đầu, rằm, tết…), con cháu thân nhân, xa gần quyến thuộc, thành tâm sắm sửa nghi diên, kính nhờ chư Tăng chú nguyện, Kinh Di Ðà phúng tụng, khổ đảo huyền cầu nguyện tiêu tan. Giờ này đạo tràng vừa mở, pháp sự tuyên hành, đầu đội sớ văn, dâng lên bái bạch:
   Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, tác đại chứng minh.
   Nam Mô U Minh Giáo Chủ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.
   Phục Nguyện: Sáng ngời hảo tướng, hiện hóa Phật đến cõi Ta Ba, Lồng lộng tràng phan, tiếp dẫn vong linh về miền Tịnh Ðộ. Cũng nhờ công đức này: gia chủ an khang, vong linh siêu thoát.
   Nay Phật lịch….ngày…. tháng… năm… đệ tử chúng con hòa nam thượng sớ.
   QUY Y HƯƠNG LINH
   (Nghi thức này chỉ dành cho vong linh chưa quy y Tam Bảo)
   Hương linh quy y Phật
   Hương linh quy y Pháp
   Hương linh quy y Tăng
   Hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.
   Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
   Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành cao tột
   Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y Thiên thần quỷ vật.
   Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
   Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng.
   Hương linh quy y Phật, không đọa vào địa ngục
   Hương linh quy y Pháp, không đọa vào ngạ quỷ
   Hương linh quy y Tăng, không đọa vào bàng sanh.
   Hương linh đã quy y Phật
   Hương linh đã quy y Pháp
   Hương linh đã quy y Tăng
   Hương linh vốn tạo các ác nghiệp
   Ðều do vô thỉ tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
   Hương linh thảy đều xin sám hối.
   Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
   PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
   Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn
   Quy mạng cùng mười phương Phật
   Con nay phát nguyện rộng
   Thọ trì Kinh Di Ðà (hay Kinh Ðịa Tạng, Kinh Niệm Phật)
   Trên đền bốn ơn nặng,
   Dưới cứu khổ ba đường,
   Nguyện cho người thấy nghe,
   Ðều phát lòng bồ-đề,
   Nếu một báo thân này,
   Sanh qua cõi Cực lạc,
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

   KỆ KHAI KINH

   Phật Pháp cao siêu rất thậm sâu
   Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
   Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
   Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

   Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

   Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Ðộc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là:

   Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ðại Mục-Kiền-Liên, Ðại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Ða, Châu-Lợi-Bàn-Ðà-Già, Nan-Ðà, A-Nan-Ðà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Ðề, Tân Ðầu-Lư-Phả-La-Ðọa, Ca-Lưu-Ðà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Ðà, những vị đại đệ tử như thế.

   Và hàng Ðại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Ða Bồ Tát, Càn-Ðà-Ha-Ðề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát… cùng với các vị Ðại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Ðề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội.
   Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Ðà hiện nay đương nói pháp.
   Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc?
   Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.
   Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.
   Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
   Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
   Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
   Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?
   Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Ðà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi.
   Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung.
   Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Ðức Phật đó vì sao hiệu là A Di Ðà?
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật A Di Ðà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã được mười kiếp.
   Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.
   Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
   Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.
   Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.
   Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Ðà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn.
   Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Ðà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.
   Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà.
   Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
   Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
   Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Ðà, phương Ðông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Ðại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Ðăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Ðăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Ðại Quang Phật, Ðại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Ðạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Ðại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Ðức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh: Nhất-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm? Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Ðà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
   Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: “Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.
   Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!
   Ðức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra. Phật nói kinh A Di Ðà.
   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

   TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
   Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
   Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
   Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
   Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.
   Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
   Yết-đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)

   THẦN CHÚ VÃNG SANH
   Nam mô di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đa, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đa, Dà di nị, dà dà na , Chỉ đa ca lệ ta bà ha ( 3 lần)

   TÁN PHẬT
   A Di Ðà Phật thân sắc vàng
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Ðà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ, Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Nam mô A Di Ðà Phật (108 lần)
   Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
   (3 lần)
   Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

   SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ
   (Dùng khi mẹ mất)
   Mẹ ôi con rất đau lòng,
   Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con,
   Công lao khó nhọc mỏi mòn,
   Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy,
   Con đau mẹ chạy thuốc thầy,
   Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin,
   Than ôi cốt nhục thâm tình,
   Biết sao trả đặng mẹ mình dày công.
   Bây giờ nhìn cảnh đau lòng,
   Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi,
   Bỏ con lặn hụp biển khơi,
   Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa,
   Biết đâu tìm kiếm mẹ già,
   Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu,
   Cháu con thơ dại chít chiu,
   Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn,
   Lòng con thương nhớ thở than,
   Cơm dưng ba bát vái van mẹ về,
   Cổ bàn dọn cúng ê chề,
   Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn,
   Mẹ về vãng cảnh chị Hằng,
   Chúng con cúng giỗ làm văn tế ruồi.
   Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi,
   Nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ sa,
   Thành tâm thiết lễ trai gia,
   Một lòng cầu Phật Di Đà độ vong,
   Nguyện cầu Địa Tạng thương lòng,
   Cứu độ hồn mẹ thoát vòng oan khiên,
   Cầu Ngài Tôn giả Mục Liên,
   Ban cho Diệu pháp, Phật truyền lục thông,
   Xin Ngài thương xót gắng công,
   Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nàn,
   Khỏi nơi địa ngục khóc than,
   Về nơi Cực lạc sen vàng điểm tên.
   Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên,
   Liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời,
   Ở nơi Cực Lạc vui chơi,
   Hộ trì tang quyến thảnh thơi an nhàn,
   Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
   Độ vong hồn đặng Tây phương mau về.
   Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

   SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN
   (Dùng khi cha mất)

   Thành tâm báo hiếu con quỳ,
   Phụ thân nay đã biệt ly dương trần,
   Con chưa đáp được mười ân,
   Mà nay cha đã qua phần còn đâu!
   Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu,
   Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
   Từ nay cha đã khuất hình,
   Trước sau vắng vẻ gia đình quanh hiu,
   Bỏ con thơ dại chít chiu,
   Ðâu còn như sống mà kêu con về.
   Công lao khó nhọc nhiều bề,
   Ðêm ngày lo lắng nặng nề vì con,
   Ba năm nuôi dưỡng hao mòn,
   Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
   Lắm lần cầu nguyện vái van,
   Cho con khôn lớn nên đàng công danh,
   Rồi nay con được trưởng thành,
   Chưa hề báo đáp công sanh phần nào,
   Sanh thành dưỡng dục cù lao,
   Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn,
   Sợ con lêu lổng sa đàng,
   Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu,
   Cha không lên gác xuống lầu,
   Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè,
   Cha không xuống ngựa lên xe,
   Bỏ con đói rách chịu bề lang thang,
   Cha không dư dả bạc vàng,
   Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh,
   Nuôi con dạy dỗ học hành,
   Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
   Thương con cha bỏ sao đành,
   Nay vì số phận cha đành biệt ly,
   Nhỏ còn thơ dại biết chi,
   Lớn khôn mới rõ cha thì dày công.
   Từ nay hết đợi hết trông,
   Thi hài cha gởi ra đồng cỏ xanh.
   Về thăm đâu thấy dạng hình,
   Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
   Lòng con thương nhớ thở than,
   Cơm dâng ba bát vái van cha về.
   Chứng cho con cháu đồng quỳ,
   Nguyện cha về chốn liên trì Lạc bang.
   Thành tâm con lập trai đàn,
   Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
   Con cầu chư Phật chứng minh,
   Ðịa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
   Con nay cầu nguyệ ân hết lòng,
   Cầu cho từ phụ thoát vòng khổ luân.
   Mới là đáp được thâm ân,
   Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu,
   Thành tâm khấn nguyện cúi đầu,
   Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh,
   Nguyện cho hồn đặng an lành,
   Ðồng về Cực lạc đồng sanh sen vàng.
   Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
   Ðộ vong hồn đặng Tây phương mau về.

   THẦN CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI
   Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha (3 lần)

   BIẾN THỰC CHƠN NGÔN: (Chú biến đồ ăn thành hương thực cho người mất)

   Nẳn-mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng (3 lần)

   CAM-LỒ THUỶ CHƠN-NGÔN: (Chú biến đồ uống thành hương thực cho người mất)

   Nẳn-mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (3 lần)

   PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN: (Chú biến đồ ăn, uống thành hương thực cho các chúng sanh vô hình đồng được thọ dụng)

   Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt
   nhựt ra hồng. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Cầu siêu công đức hạnh nhiệm mầu,
   Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu,
   Tất cả chúng sanh trong pháp giới,
   Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.

   Nguyện cho ba chướng tiêu tan
   Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
   Cầu cho con được đời đời,
   Hành Bồ Tát Ðạo, cứu đời lầm than.

   Nguyện sanh Tây Phương cõi Lạc Bang
   Chín phẩm sen vàng là Cha Mẹ
   Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh
   Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

   Nguyện đem công đức này
   Hướng về khắp tất cả
   Ðệ tử và chúng sanh
   Ðều trọn thành Phật Ðạo.
   PHỤC NGUYỆN
   Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật tác đại chứng minh Phục nguyện: nguyện cho đệ tử chúng con, tâm đạo vững bền, đường dài không nản, bốn thể khinh an , thân tâm dõng mảnh, dứt hết các bệnh hôn ám , sớm tiêu nghiệp chướng, không nạn, không tai, không ma, không chướng. Chẳng hướng đường tà, thẳng vào chánh đạo, phiền não tiêu diệt, trí tuệ lớn dần, mau ngộ đại sự, nối huệ mạng Phật, độ khắp chúng sanh, báo ân Phật Tổ.
   Nguyện đem công đức thọ trì kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng siêu độ vong linh:….. vãng sinh ngày… tháng… năm…. tuổi, được vãng sinh Tịnh Ðộ.
   Khắp nguyện: người mất siêu thăng, kẻ còn phước lạc. Chúng sanh được thấm nhuần mưa Pháp. Tất cả mọi người đều trọn thành Phật Ðạo.
   Nam Mô A Di Ðà Phật

   TỰ QUY
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

   Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển.

   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

   ÐẢNH LỄ
   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn quốc gia bảo hộ và Cha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy)

   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng và sự tác thành của thiện hữu trí thức, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương (1 lạy)

   Ðệ tử chúng con hôm nay, xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đang đau khổ trong ba đường ác đạo, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. (1 lạy)

 40. Thanh Truyền

  Năm mô a di đà phật. Dạ thưa thầy cho con xin được hỏi ạ. Ba con mới mất được 4 ngày vì căn bệnh ung thư. Nhưng khi đi ba còn quyến luyến,u sầu,phiền muộn,tiếc nuối vì những dự định bị bỏ dở. Đặc biệt là khoảng nợ trong gia đình. Bởi vậy nên con lo ngại ba con không được siêu thoát. Vậy xin thầy chỉ con cách làm như thế nào để ba con dễ siêu thoát ạ. Con thì trước giờ k niệm kinh hay đi chùa. Nhưng giờ đây con muốn tụng kinh cho ba con thì nên tụng kinh gì ạ?Con xin cảm ơn

 41. Nguyễn Phạm Thu Trang

  bố con mới mất được 14 ngày, hàng ngày cúng cơm con k biết cúng bài như thế nào, thầy cho con bài cúng có được k? con cảm ơn thầy
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 42. trần kim tuan

  Nam mô a di dà phật
  Kinh thua thầy em chết tai nạn giao thông ở lào đã 2 năm bây giờ cứ áy náy không biết rõ rang hồn đã nhập xac vê chua xin thầy cho con cách nhận biết

 43. Phạm Thị Kim Hoa

  Nam mô a di đà phật! Con muốn hỏi Thầy một số việc:
  – Chị gái con mất năm 2011, đến nay 2017 con gái của chị ấy không may gặp tai nạn mất. (trước đó 2 vợ chồng chị ấy ly hôn, 2 mẹ con về ở với ông bà ngoại)
  – Sau khi chị con mất, cháu gái ở với con là dì được 4 năm, đến cuối năm 2014 cháu về ở với cô ruột ở Hà Nội.
  – Không may tai nạn xảy ra đến hôm nay được 6 ngày.
  – Gia đình đã làm lễ niệm, viếng, hỏa tại Đài hóa thân Hoàn vũ, xong đưa hài cốt của cháu về an táng tại nơi mẹ cháu nằm. và thờ cúng cháu ở nhà Ba của cháu.
  – Gia đình con đã đăng ký đưa cháu lên chùa gần nhà.
  Con xin hỏi:
  1. GĐ sợ Ba cháu (là đàn ông) không hương khói chu đáo cho cháu thì có làm sao không ạ?
  2. 49 ngày của cháu lại trước ngày giỗ của mẹ cháu 1 ngày, thì việc làm 49 ngày và giỗ có gì khác biệt không ạ?
  3. Sau 49 ngày nếu cô cháu ở Hà Nội, con là dì và ông bà ngoại có được xin thắp hương cháu ở nhà của mình không hay vẫn phải để ở nhà Ba của cháu?
  Con kính mong nhận được hồi âm sớm ạ.

 44. A di đà phật . Nếu trong gia đình có người thân là cháu mất thì những người vai vế lớn hơn có ăn chay 49 ngày cho cháu được không?

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Ly,
   Dĩ nhiên là được. Ngoài ra, người thân của cháu hãy làm các việc như phóng sanh, bố thí, đọc kinh, niệm Phật,..rồi hồi hướng công đức cho cháu thì cháu sẽ được hưởng lợi ích rất lớn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 45. đức thọ

  nam mô a di đà phật, thầy ơi trong lể 49 ngày ông con thì chẳng may cái do ở trên cành phan của bố con (con trưởng trong gia đình) cầm bị mất thì có bị sao không ạ, gia đình con đang rất lo lắng và áy náy. kính mong thầy giả đáp khúc mắc. Con nam mô a di đà phật

 46. Phạm Hương

  Nam mô a di đà phật, Thưa Thầy con trai con đi học bị ngã từ tầng 4 xuống.do chấn thương nặng đã mất đc gần 5 tuần. Cháu mất 13 tuổi cháu trai. Do con k biết vẫn cúng cơm mặn cho cháu như vậy có sao k ạ? Con rất lúng túng thưa thầy . Sắp 49 ngày con phải làm những gì ạ? Kính Thầy cho con lời khuyên ạ

 47. Phạm Thị Kim Hoa

  Nam mô a di đà phật. Thưa Thầy con xin Thầy cho con xin bài văn khấn cầu siêu cho cháu ngoại gọi con bằng Dì mới mất được 26 ngày? (vì mẹ cháu đã mất rồi). Con hàng ngày đang đọc Kinh A Di Đà thì có nên đọc thêm bài gì nữa không ạ?
  Con mong sớm nhận được câu trả lời của Thầy ạ.
  Con cảm ơn Thầy.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phạm Thị Kim Hoa,

   Mong bạn hoan hỉ thực hiện theo Nghi Thức Khai Thị Cho Người lâm chung dưới đây:

   ………………………………………………………..

   NGHI THỨC KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG

   Nam Mô A Di Đà Phật!

   *Nghi thức này dùng khai thị cho thân quyến, bạn bè (Bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…
   *Những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp).

   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.

   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủa kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠN
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)

   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)

   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 48. Phạm Thị Kim Hoa

  CON XIN HỎI THÊM THẦY:
  BẠCH THẦY NẾU CON KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẾN TRƯỚC BÀN THỜ CỦA CHÁU (GỌI CON BẰNG DÌ) ĐỂ LÊN HƯƠNG, NIỆM PHẬT THÌ CON CÓ ĐƯỢC PHÉP NIỆM PHẬT Ở NHÀ CỦA MÌNH KHÔNG Ạ?
  NẾU Ở TẠI NHÀ CỦA CON THÌ CON CẦN PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO Ạ?
  MÀ CON NIỆM PHẬT KHÔNG CÓ GÕ MÕ MÀ CHỈ ĐỌC KHÔNG THÔI THÌ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
  CON XIN CẢM ƠN THẦY Ạ.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phạm Thị Kim Hoa,

   *Bàn thờ Phật chính là tâm chân thành-thanh tịnh-bình đẳng-giác của bạn.
   – Sao gọi chân thành: tâm thường nhớ nghĩ đến Phật, bỏ ác, hành thiện, nguyện hành theo lời Phật;
   – Sao gọi thanh tịnh? là không có vọng tưởng. Muốn vậy tâm phải thường niệm Phật – Phật là giác. Thường niệm Phật tức giữ tâm luôn giác. Tâm giác sẽ biết đâu là ác, đâu là thiện, đâu là nhân, đâu là quả, từ đó mà bỏ ác, giữ, hành thiện; tâm luôn khởi thiện, hành thiện mà không chấp thiện, không khởi niệm ác tất tâm thanh tịnh.
   – Sao gọi bình đẳng? Thấy ác nhất quyết không làm, nhưng không chê bai, không tán thán hay tán phát cái ác mà chờ, tìm nhân duyên chín mùi, giúp cái ác của người được chuyển hoá; Hành thiện tâm không phân biệt thân-sơ, sang-hèn, giàu-nghèo…
   – Sao gọi là giác? Là không mê. Mê là vọng tưởng: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước…Muốn không mê tâm phải thường niệm Phật mọi nơi chốn.
   TN lòng vòng một chút để bạn hiểu rõ: thờ Phật chính là tâm nói trên chứ không phải phải có bàn thờ, phải đối trước Phật. Do vậy bạn có thể yên tâm để hành trì, chỉ cần tâm bạn giữ như trên thì ai cũng được lợi lạc.

   *Chuông mõ chỉ là hình thức, bởi tay đánh chuông, mõ, miệng tụng kinh mà tâm không thanh tịnh (vọng tưởng) thì chính bạn không có lợi lạc, nói gì người chết. Do vậy bạn chỉ cần giữ tâm thanh tịnh mà hành trì là được.

   TN

 49. Liễu

  Thưa thầy. Con trai con 4 tuổi cháu mới mất 8 ngày. Con cùng cơm cho cháu nhưng nghĩ sao cúng vậy. Mong thầy hướng dẫn và chỉ cho con bài cầu siêu cho cháu. Ở chỗ con không có chùa nên được thầy cầu siêu. Nên mong thầy hướng dẫn để chúng con làm cho cháu với ạ. Còn cảm ơn thầy

 50. Liễu

  Mong thầy trả lời phúc dáp của con sớm. Con ở day không Lên chùa hỏi dược vì ở chỗ Con ko có chùa. Thầy cúng ko chỉ dẫn gì . Con mong thầy trả lời sớm cho con dẻ con giúp cháu dược phần nào.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *