Sám Hối Hồi Hướng Cùng Niệm Phật Không Ai Là Chẳng Thành

Sám Hối Hồi Hướng Cùng Niệm Phật Không Ai Là Chẳng Thành

Phật pháp vô biên, đối với mỗi căn khí đều có phương tiện. Tổ sư Ngẫu Ích đã dạy cho kẻ ngu pháp “sám hối hồi hướng”. Với hết thảy những sự nơi thân, khẩu, ý, hễ lành thì hồi hướng Tây Phương, hễ ác thì sám hối ngay lập tức. Ngay cả việc lành sám hối đó cũng đem hồi hướng Tây Phương. Kẻ si chẳng thể phân biệt thiện ác thì cứ nhất loạt sám hối, nhất loạt hồi hướng. Tâm quyết định như thế thì niệm niệm tại Tây Phương, lực dụng rất lớn. Cách thực hiện như sau:

1) Sau hai khóa lễ sáng tối liền sám hối, hồi hướng.

2) Thường ngày hễ gặp cảnh trái ngang, lăng nhục, khốn khổ liền lập tức sám hối, hồi hướng. Bởi đấy là do túc nghiệp tạo thành như thế cho nên phải sám hối nghiệp nặng.

3) Lúc tâm khởi ác niệm, phiền não bèn lập tức sám hối. Do nghiệp lực nên phiền não thường khởi, đừng đổ lên người khác. Nếu không, hậu báo vô cùng vậy. Bởi lẽ, những chuyện ngang trái v.v… là do nghiệp lực, chịu xong liền hết. Nếu lại khởi phiền não gieo vạ cho người khác thì sẽ xoay vần báo trả nhau, chính là mình tự hại mình vậy!

Ba thứ sám hối hồi hướng như thế chính là pháp môn mất nhiều năm tôi mới cầu được, nay tặng cho quý vị. Quý vị hãy thực hành, đừng khinh là tầm thường. Tổ Ngẫu Ích bảo sám hối, hồi hướng lại thêm niệm Phật thì không ai là chẳng thành cả!

Kinh dạy: “Chí tâm niệm Phật một câu tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử”. Trong hai mươi năm qua, quý vị không một ai niệm được như vậy. Chí tâm là lúc niệm Phật trước hết phải dọn tâm cho thật sạch sẽ, rỗng rỗng rang rang thì ngay khi ấy, một câu Phật hiệu thông trên suốt dưới, không còn gì khác cả. Niệm chí tâm như thế thì mới hòng đạt được “Nhất Tâm Bất Loạn”. Quý vị niệm Phật hãy nên theo nguyên tắc này, nhưng làm thế nào để chí tâm? Xin đáp: “Tội từ tâm khởi dùng tâm sám”. Do còn tội nghiệp nên tâm khởi phiền não. Lúc tâm khởi phiền não thì sẽ tạo tội nghiệp. Ngay lúc ấy phải sám hối cho nó tiêu mất. “Tâm đã diệt rồi tội cũng không”. Do còn tội nghiệp nên chẳng thể chí tâm. Tội nghiệp đã diệt sẽ tự nhiên chí tâm. Bởi thế bảo: “Tội diệt, tâm mất thảy đều không, thế mới gọi là chân sám hối”. Niệm Phật như thế thì đạt được chí tâm, diệt được trọng tội, dù bom nguyên tử có rơi xuống cũng chẳng ngại gì. Kệ rằng:

Tâm nhất phân minh đoạn hoặc thì,
Vãng sanh chứng quả thượng hà nghi,
Tuy nhiên thường thuyết hoặc nan đoạn,
Sám hối huyền môn tích bất tri.

Tâm đã phân minh đoạn hoặc rồi,
Vãng sanh chứng quả há nào sai,
Tuy thường hay bảo Hoặc khó đoạn,
Sám hối huyền môn tiếc chẳng hay.

Nếu niệm đến Nhất Tâm Bất Loạn thì chính là lúc đoạn Hoặc. Như vậy ắt được vãng sanh, vãng sanh rồi ắt mau chứng Phật quả. Lý thật phân minh, còn nghi ngờ gì nữa? Tuy nói là đoạn Hoặc rất khó, đoạn một phẩm Kiến Tư Hoặc như cắt đứt dòng sông chảy mạnh rộng đến bốn mươi dặm, nhưng vẫn có pháp môn mầu nhiệm chính là sám hối hồi hướng. Ðấy chính là huyền môn. Tiếc rằng người đời chẳng biết. Niệm Phật mà biết phối hợp với pháp môn này thì sẽ thành tựu dễ dàng!

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Nhâm Tý
Đệ tử Ngô Thông Long kính ghi
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa dịch Việt

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

94 Phúc đáp

 1. hoanganh

  Xin phép cho con hỏi.
  Con mới bắt đầu ăn chay, và đi CHùa nên con chưa biết rõ. Cho con hỏi là khi con tụng kinh thì con nên tụng kinh nào? Sách nào? Lần lượt như thế nào ạ? Hiện tại con chỉ tụng CHú đạibi ở điện MẸ Quán thế âm bồ tát ạ.
  CON mua sách KInh ĐỊa TẠng về phòng đọc được không ạ? (Đọc 49 bộ là sao ạ)
  Nếu ở chùa thì con đọc ở chánh điện chính hay sao ạ?
  -NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-

 2. Bình Yên

  Kính gửi Cư sĩ Viên Trí!
  Thật sự năm nay tôi cũng nhiều tuổi rồi, tôi rất muốn học Phật, ở nhà cũng thường xuyên đọc các bài chú. Nhưng dạo này tôi thấy rất không an tâm không biết có phải do nghiệp của mình tạo từ nhiều kiếp hôm nay họ đến để đòi không? đúng như thế thì tôi phải làm sao? và phải đọc những kinh gì cho phù hợp và vì cuộc sống chồng tôi có nghề làm heo từ trước đến nay, lúc này gia đình thật sự khó khăn, tôi rất buồn, con cái trong nhà tuy nó không gì hư đốn ngoài xã hội nhưng đôi lúc nói không nghe tôi buồn lắm không biết bây giờ phải làm gì??? xin VT cho một lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật! Kính gửi bác Bình Yên

   1. Nhân thân nan đắc: Phật ví dụ số chúng sanh có được thân người như số cát dính nơi đầu ngón tay còn số chúng sanh không có thân người như số cát của đại địa. Khó khăn lắm mới có được thân người, Phật ví dụ như con rùa mù ở giữa biển, một ngàn năm mới trồi lên mặt biển một lần mà lại tình cờ bám được bọng cây. Một khi mất thân người rồi, muốn có lại cũng khó giống như vậy cho nên mới có câu :”Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục”

   2. Phật pháp nan văn: Trong lục đạo luân hồi thì tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) thì quá khổ lại rất khó gặp Phật Pháp. Cõi trời thì vì hưởng phước, quá vui sướng nên quên tu, khi phước hết thì lại rơi trở xuống. Cõi người thì mới có cơ hội gặp Phật Pháp nhưng Hãy Gắng Tu Hành Kiếp Này Vì Thời Có Phật Pháp Rất Ngắn Nhưng Thời Không Phật Pháp Rất Dài. Thế giới có hàng tỷ người nhưng đâu phải ai cũng đều gặp và tin Phật Pháp. Khi gặp Phật Pháp rồi thì lại có đến 5 tông phái lớn là Giáo Luật Thiền Tịnh Mật cho nên cũng không dể gì gặp được pháp môn Tịnh Độ. Như kinh Đại Tập đã nói:“Thời Mạt Pháp người chứng đạo rất hiếm. Nếu muốn liễu thoát sanh tử luân hồi người tu đạo chỉ tu theo pháp môn Tịnh Độ là được giải thoát rốt ráo”. Nhưng khi gặp pháp môn Tịnh Độ cũng không phải ai ai cũng đều tin liền đâu. Chỉ những người nào trong những đời quá khứ về trước đã tu hành, tích lũy rất nhiều thiện căn, phước đức nhân duyên thì mới có cơ hội gặp và tin được pháp môn niệm Phật. Bởi pháp môn niệm Phật còn gọi là nan tín chi pháp cho nên Gặp Được Kinh Vô Lượng Thọ & Pháp Môn Niệm Phật Là Người Đã Cúng Dường Vô Số Chư Phật Quá Khứ

   3. Không tu sẽ uổng mất: Trong lục đạo luân hồi từ vô thủy đến nay thì tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) giống như là nhà của mình vậy. Chỉ khi nào mình có phước báo thì mới được sanh lên tam thiện đạo (atula, người, trời). Khi có phước báo thì đa phần người ta lo hưởng thụ mà quên tu, không chịu vun bồi thêm nên khi phước tận thì lại rơi trở xuống tam ác đạo. Cho nên tam thiện đạo giống như là mình có tiền đi du lịch chơi vậy, lâu lắm mới có một lần nhưng rất ngắn ngủi. Chính vì thế cho nên nhân cơ hội mình có được thân người, gặp được Phật Pháp, nhất là pháp môn niệm Phật là sự hy hữu hiếm có, hãy trân quý và nắm bắt, nhất định đời này phải vãng sanh Tây Phương thì mới thoát ly sanh tử luân hồi, không còn đau khổ dày vò nữa.

   4. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu: Đó là lời dạy của HT Tịnh Không. Cho nên đối với hành giả tu Tịnh Độ thì tụng kinh là trợ hạnh, niệm Phật là chánh hạnh. Nếu thời gian nhiều thì tụng kinh Vô Lượng Thọ, thời gian ít hơn thì tụng kinh A Di Đà, còn nếu quá bận rộn thì chỉ cần niệm Phật thôi cũng được. Điều này có thể tham khảo ở bài Bỏ Tụng Chú Để Niệm PhậtTu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh

   5. Sám hối nghiệp chướng: Khi xưa đã lở tạo những ác nghiệp thì bây giờ mình sẽ tìm Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ. Nếu lở giết heo thì nên xem qua tấm gương Quả Báo Và Lời Sám Hối Của Vị Đồ Tể Giết Heo.

   6. Xả bỏ vạn duyên: Cuộc đời có lắm thứ khổ: sanh, lão, bệnh, tử, oán thù gặp gở, ân ái chia lìa, mong cầu không toại ý…cho nên con cái nói không nghe lời, ngổ nghịch bất hiếu thì chắc cũng là nhân quả tiền duyên. Muốn được thanh thản cõi lòng thì phải buông xuống vạn duyên, được mất hơn thua cũng chẳng màng. Nói chung thì Đời Là Vô Thường Hạnh Phúc Mong Manh, xác thân giả tạm rồi cũng sẽ héo gầy theo năm tháng với biết bao bệnh khổ dày vò trong lúc tuổi già sức yếu. Chính vì thế cho nên ngay trong lúc còn chút hơi tàn của tuổi già bóng xế, hãy bắt chướt cụ bà trong câu chuyện Bán Khổ Để Vãng Sanh vì một khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là đã thoát vòng sanh tử luân hồi, lìa khổ được vui vĩnh viển bất tận.

   7. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật: Bất luận là đi đứng nằm ngồi gì thì từ sáng tới tối, từ tối tới sáng cũng giử câu Phật hiệu trong tâm, xem như là bổn mạng nguyên thần của mình, chớ để lạc mất đi cho tới ngày vãng sanh. Còn những việc hồng trần tục thế nên đơn giản bớt, xả bỏ bớt, không nên bận tâm nhiều. Bác đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì nên biết rằng Người Niệm Phật Không Mong Cầu Phước Báu Thế GianNgười Niệm Phật Chỉ Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc để cuối cùng được Vãng Sanh Tây Phương mà thôi.

   8. Tăng thượng duyên vãng sanh: Ngoài việc niệm Phật (chánh hạnh) nên tập ăn chay (trường chay là tốt nhất) và phóng sanh để tiêu trừ nghiệp chướng, bên cạnh đó nên lể Phật sám hối bởi vì :”Niệm một câu Phật phước tăng vô kể, lể một lể Phật, tội diệt hà sa”. Ngoài ra nên tìm các bài pháp của HT Tịnh Không, thầy Thích Giác Nhàn, cư sỉ Diệu Âm…để tham khảo thêm. Bên cạnh đó nên tìm đến chùa chiền, đạo tràng, Ban Hộ Niệm gần nhà để rộng kết thiện duyên và được hướng dẫn thêm.

   Hy vọng vài lời chia sẻ trên sẽ giúp được cho bác một chút.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 3. Bình Yên

  Kính gửi Cư sĩ Viên Trí!
  Cô đọc lời giải thích của VT cô hỏi nếu như cô không biết tụng kinh cô chỉ đọc thôi và ngồi ở 1 góc iên lặng để đọc chứ không ngồi ngay bàn phật vậy có được không? và đọc kinh vô lượng thọ hoặc Lương Hoàng Sám dài thì hôm nay cô đọc bao nhiên mai cô đọc tiếp cho hết bộ kinh có được không vậy, xin VT giúp cô nhé, xin hồi âm sớm để cô được biết. Cám ơn Viên Trí

  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Chào cô Bình Yên

   Dạ được cô à, không sao cả, cứ yên tâm nhé. Nếu vì hoàn cảnh không thuận tiện hay sức khỏe không tốt thì làm như vậy cũng được chứ không sao. Khi xưa cô ba cháo gà cũng đọc bằng mắt thôi đó mà. Quan trọng là cô hiểu được ý nghĩa bài kinh và nhớ lấy để thực hành theo là tốt lắm rồi.

   Nếu không có thời gian nhiều thì khỏi cần phải đọc Lương Hoàng Sám để làm gì bởi vì HT Tịnh Không dạy :”Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” có nghĩa là chỉ thọ trì một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Nếu cảm thấy dài, không thích hợp thì có thể tụng (đọc) kinh A Di Đà cũng được, kinh A Di Đà ngắn hơn, là bản tóm lượt của kinh Vô Lượng Thọ, chỉ tốn khoảng 15, 20 phút là xong rồi.

   Đối với hành giả tu Tịnh Độ thì tụng kinh là trợ hạnh, niệm Phật là chánh hạnh do đó điều quan trọng chính là giống như TuanChau nói:

   Đi đứng niệm di đà
   Nằm ngồi trì lục tự
   Thức cũng nghỉ nam mô
   Ngủ cũng ghi sáu chữ
   Cực lạc muốn vãng sanh
   Cứ y hành như thử.

   Nam Mô Di Đà Phật

 4. Bình Yên

  A Di Đà Phật! Cô Cám ơn cư sĩ VT nhiều nhé!

 5. Ngọc hằng

  Con cũng đọc kinh địa tạng và niệm phật a di đà mỗi lúc nhớ . Thấy tâm cũng thanh thản rất nhiều . Nhưng vẫn k thể bỏ hết đc tâm sân si , sao con thấy khó quá vậy . Ai có thể giúp con đc không ạ?

  • TỰ PHÚC THỌ

   nam mô a di đà phật
   Mình cũng có thắc mắc như bạn vậy. Khi tụng kinh mình cũng thấy trong lòng khởi nên nhiều ý không tốt, đôi khi còn nhiều tâm xấu, vọng ngữ, hoài nghi. Mình sợ hãi và thậm chí không dám tụng niệm phật nữa vì sợ tội bất kính. Nhưng nghĩ lại mình thấy: tại sao mình vẫn thế mà ngày xưa mình không nhận ra tâm xấu của mình, phải chăng do niệm phật mà quán chiếu tâm mình thấy mình xấu.Mình nghĩ đó chính là hiệu quả của việc tu tập, càng tu cang thấy mình xấu và cần phải kiên quyết hơn trong con đường tu học.
   Chúc bạn Ngọc Hằng tinh tấn thật nhiều!

 6. Sơn Hoàng

  Dạ thưa cư sĩ Viên Trí.Con còn trẻ tuổi, hiểu biết thấp kém, học hành không cao lại chuă từng trải nhiều.Con xin mạn phép hỏi cư sĩ rằng tự bản thân con nhận thực được một số nghiệp quả đang đến với mình vì quá khứ con đã từng gây ra nghiệp không tốt.Con ở thị trấn nhỏ bé và cưc kì ít chùa phật nên con xin được hỏi bản thân có đươc ngồi trong phòng niệm kinh sám hối được không ạ,con thật lòng muốn được sám hối để giảm trừ nghiệp xấu quá khứ.Con xin cảm ơn

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Hoàn toàn được, bạn cứ yên tâm ngồi trong phòng niệm Kinh sám hối, chú ý hoàn cảnh niệm Kinh cần phải được thanh tịnh tối đa, phòng ốc sạch sẽ, thanh tịnh, quần áo sạch sẽ, trang nghiêm thì tốt nhất. Với tâm chân thành như vậy mà thật lòng niệm Kinh, niệm Phật sám hối thì công đức rất lớn…Khi tâm chân thành sám hối hiện ra thì nước mắt sẽ chảy ra cùng lúc khi đọc Kinh, niệm Phật, lòng sẽ nhẹ nhỏm hơn…Và quan trọng hơn hết, kể từ khi nhận thức sai lầm của mình thì tự thề nguyện là ko bao giờ tái phạm nữa. Không tái phạm chính mới là chân thật sám hối.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. Nguyễn Văn Hiệp

  A Di Đà Phật. Thưa thầy: Năm nay con 23 tuổi, con có tính dâm và đã gây ra nhiều tội ác trong quá khứ với những người con gái con yêu. Con hay ép buộc họ quan hệ tình dục với con. Bây giờ con thấy ăn năn hối hận lắm. Vậy xin thầy chỉ cho con phải làm gì để sám hối, giảm bớt nghiệp mà con đã gây ra. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Biết lỗi là quý
   Từ nay xin chừa
   Không dám tái phạm
   Là Chân Sám Hối.

   Còn miệng sám hối
   Tỏ vẻ ăn năn
   Mai mốt phạm tiếp
   Sám hối giả thôi
   Phật chẳng cứu được
   Nghiệp tạo càng tăng
   Nhân quả đời mình
   Tự làm tự chịu.

   A Di Đà Phật.

 8. Phạm Thị Tiến

  A DI ĐÀ PHẬT
  Kính bạch Thầy, con là phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ. Con có biết là mình phải có Phát nguyện vãng sanh nhưng con không biết mình phải phát nguyện như thế nào ( Thầy cho bài mẫu giúp con) và Nghi thức thực hiện như thế nào.
  Cả nghi thức Sám hối nữa thưa Thầy!
  Nhờ Thầy chỉ giúp dùm con!
  A DI ĐÀ PHẬT

 9. hải hà

  Nam Mô A Di Đà Phật .con xin kính chào thầy cũng các bạn đồng tu , đang trên đường tìm về phật pháp .con mới tìm hiểu về ĐẠO PHẬT và con thấy có rất nhiều tông phái khác nhau ,và con thì không hiểu và không biết mình sẽ thực tập theo được tông phái nào .con mới đây chỉ mới có duyên được lên chùa sủi chắp tác và làm công quả , và con mới tham gia một khóa tu tập 4 ngày trên thiền viện trúc lâm tây thiên , và khi kết thúc khóa tu con thấy mình cần phải học hỏi và tu tập nhiều hơn .con xin quý thầy chỉ giáo cho con nên bắt đầu như thế nào ,nên tìm hiểu và đọc những cuốn sách nào trước .con về nhà và cũng đã tự ngồi thiền , sám hối và hồi hướng ,quý thầy xin giải đáp cho con một thắc mắc đó là nhà con không có bàn thờ tổ tiên , bàn thờ phật vì con ở riêng và thuê nhà , vậy thì khi thực hành con nên làm như thế nào trước , bởi vì con hiểu điều gì cũng phải khởi từ tâm trước , con xin thầy giải đáp để con có thể tu tập và học đạo theo đúng con đường .con xin cảm ơn quý thầy .

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Bạn bắt đầu phát tâm lên chùa làm công quả và tu tập là rất tốt, rất đáng quý nên phát huy. Phật pháp bắt đầu chính từ Tâm Thành Kính. Đại Sư Ấn Quang dạy chúng ta: “Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích”. Nếu tâm thành kính ta ko có thì học Phật cũng chẳng được lợi ích.

   Tâm Thành Kính phải bắt đầu từ Cha Mẹ, Ông Bà: Phải Hiếu Kính Phụng Dưỡng Ông Bà Cha Mẹ, Cung Kính Lễ Phép với người lớn tuổi hơn mình, đây là Đại Căn Bản của Phật pháp cùng thế gian pháp. Muốn hiểu rõ Hiếu Kính hiện thực thế nào trong đời sống thì ko thể ko đọc Đệ Tử Quy (Đạo Làm Con):

   http://hoasenvanno.files.wordpress.com/2013/11/02_dao-lam-con-1.pdf

   Khi bạn đọc vào cuốn này ấn tượng đầu tiên là sẽ thấy có rất nhiều câu mình chưa làm được. Có người thấy vậy thì ko…đọc nữa, ko học nữa, tự nhủ rằng Khó quá Khó quá, niệm A Di Đà Phật đủ rồi. Bạn niệm A Di Đà Phật mà từng câu từng chữ trong cuốn Đạo Làm Con mà không làm được thì bạn niệm Phật…không linh! Chẳng thể vãng sanh! Cho đến bạn tham Thiền, học Giáo, học Mật mà bạn chưa làm được 100% cuốn Đạo Làm Con này thì bạn sanh tử thế nào thì phải đáng sanh tử thế đó mà thôi! Đạo Làm Con chính là chuẩn mực của 1 người tốt, người tốt mà Bạn còn ko làm được thì bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì làm gì có cái đạo lý đó? Nhà Phật gọi là “vô hữu thị xứ” – không có cái chuyện này!

   Cho nên đó là lý do làm sao mà chúng ta ngày nay tu học nhiều năm mà ko thấy tiến bộ vì đã bỏ qua cái gốc Học Làm 1 Người Tốt, bỏ qua Đạo Làm Con, bỏ qua Thập Thiện Nghiệp Đạo.

   Do đó bạn phải nên cắm cái gốc thật chắc vào cuốn Đạo Làm Con trước. Sau đó rồi chuyển sang bộ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo.

   Việc có bàn thờ hay ko hiện thời cũng ko quá quan trọng, nếu đủ duyên bạn có thể thỉnh 1 bức hình cuộn A Di Đà Phật để mỗi ngày có thời gian rảnh thì treo lên mà lễ lạy, mà niệm A Di Đà Phật cùng chung với việc đọc tụng cuốn Đạo Làm Con cho đến khi thuộc lòng. Thuộc lòng được thì mới có thể nhớ, mới có thể lý giải và thực hành một cách hiệu quả được.

   Có vài lời thô cạn chia sẻ cùng bạn, mong bạn có được phần nào lợi ích.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked (cần có)


2 + = 3

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>